Skip to main content

Full text of "Íslenzkir annálar; sive Annales islandici, ab anno Christi 803 ad annum 1430"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| JÍ.J-: //. I ?^ ISLEJÍZKIR MNALAR SIVE ANNALES ISLANDin. SlIMTimJS LIOGATI ARiVÆMAGNÆANI. Í8LENZKIR ANNÁLAR SIVE ANNALES I8LA1VD1CI AB AMO CHRISTI 803 AD ANNUM 1430. EX LEGATI ARNÆ-HAGNÆANI ET MAGNÆ BIBLIOTHECÆ REGIÆ HAFNIENSIS 

MELIORIS NOTÆ CODICIBUS MEMBRANACEIS ET CEARTACEIS, CUH 

INTERPRETATIONE UTINA, TARIIS LECTIONIBUS, PROLEGOMENIS» 

NEC NON nVDICE PERSONARUM, LOCORUM & RERUM. HAFNIÆ. 

SUMPTIBUS LE6ATI ARNÆ-.MAGNÆANL 

TTPIS J. H. BCHOIiTS. 
184*. -/ 
I . V JCf« JB# JPostquam plurei Métoriae Iðkmdieaey tota Edda SaemundiMy praeterea duo ex 
graeisiimis antiqui septentrionÍB monumentis legalibus coílegii nostri cura in lucem 
prolala sunty nunc prinnm prodeunt Annáles Islandici, coacli in unum corpus 
kmrmomeumy quod quingentos fere annos medii aeei septentrionalis cömplectitur. 
Hujus rei consHiwm et ratio jam exeunte proximo seculo inita est. Nam quumy 
édifís (inSðriptoribus rerum Daniearum,Tom.II — ///; annisl773 — 74) 
duobus íibris aimalium ishmdicorum, quorum alter — qui dieuntur Annales 
Régii — unus est ex gracissimis et antiquissimisy non alienum fuissety eum 
eíicun annalium librum^ qui et copiosior est et majoris temporis spatium compr^ 
hendit — Annales Flategénses — aut illi motíumetUorum historicorum cor-^ 
pori inserere aut separatim edere: tameny re accuratius perpensay studiis histo^ 
riae sq^entrionalis magis consultum trt eredebatury si omnia, quae in antiquis" 
simis tmnoKbus ad res septentrkmales pertinent, in unum conjungerentur. Quam 
ob remy P. F. Suhmii consilio et Ahr. Kallio rem moderantey opus praépch' 
rari et tgpis &Midi eoeptum est. Sed rariis de causiSy quae tn disputatione 
proxime sequente accuratius exponentury editio interrupta est. Kormaki autem tnla 
(Kormaks saga) anno 1832 editaj collega nostery b. m. P. E. Múllerus, 
, horiatus est^ ut ad editionem annalium Islandicorum iterum accederemus. Quum 
autem quae jam typis exscriptQ erant incendio Hafniensi a. 1795 consumta et- 
senty res ipsa quodam modo monebaty criticam m annalium editione curam esse 
renovandam; sed quum periculum essety ne in tanto opercy quo fortasse nihil tn 
wterum scriptorum Islandicorum y quae quidem- historiam attingunty tractatione 
operosius et difficiliusy et nimis longum temporis spatium consumeretur et fere om^ 
nis stipendiariorum opera^ quam etiam aliae res, quas collegium nostrumjam ag-- gressum erat, exigébmtj eanstitutum est iisy quae jam adomata eramty subsidiis 
uti ad edendum opus, ÍMestigatoribus earum rerum, quae ad bistoriam terrarum 
septentrionalium pertinentj jam diu exspectatum. Qúanquam enim negari non 
potestj praeter annalium editioneSy quae^ ut supra diximuSy Seriptoribus re* 
rum Danicarum insertae sunty et in Torfaeiy F. Johannaei, Suhmii, 
Espolini majoribus operibusy et in minoribus de aliqua spedali mfUeria scrip^ 
tisy quorum posthacy in commentatione de annalibus Islandicisy mentio fiety jam 
non exiguam partem argumenti horum annalium esse propositam : tamen et multa 
restabant et magnam utilitatem habiturum eidebatury si omniay quae in his his^ 
toriae fontibus ad res regnorum septentrionqUumy ja seculo nono ad iniHum quhUi 
decimiy iUmtrandas pertinenty simul oculis subjicerentur. Tale igitur opus ho^ 
minibus doctis jam offerimus. Quod si aiiquando conducere judiaabitur y noeam 
annalium Islandicorumy argumento eorum retractatOy . editionem criticam conficerCy 
sperandum esty id eel a nostro coilegiOy vel ab aliis prœstari posse* 

Alteri scripto (Járnsi&a)y quod eodem atque hqc tempore þrofertur 
in mediumy subscripsit collega nostery Finnus Magnaeus^ qui jam discesserat 
e fiitay antequam etiam hic coUegarum . nominibus addere posset suum. Luget 
igitur Islandiay quam patriam habuity Jacturam filii sibi deditissimi. Docti in 
Dania homines ; historiae septentrionaliSy et qui in septentrione et qui extra sunty 
studiosiy coUegium nostrumy quod eum per tiginti quinque annos sodum habuit 
— omnes pariter lugenty exstinctam esse mtam^ quae tim diu et cum tantis fruc^ 
tibus antiquitatis septentrionalis inquisitioni consecrata fuit. lis praedpue rébuSy 
quae nostro ChUegio propositae sunty ad extremum dtae finem consilio et opera 
insertnit. Quis igiturnon dokbity eum non superstitem fuissey donee confectum 
et absolutum videret opuSy quod summo studio amplexus esty primam edilionem 
criticam totius Eddae SnorrianaCy eujus pars primay ut certo confidimusy jam 
afmo proxime wnturoy in lucem prodibit. 

Dábamus Bafniœ d. S(H Decembris 1847. Jt. ». ÖrMted. Werla%tiff. XngeUtoJV. Mafn. Molderup^Mosenvinge. De Annalibus islandicis, • inpriniis de ílloruiHj quæ hic prodit^ editioDe< 

Anctore E. C. Werlaúff. JHiiltae Bnnt rationes, qnibas eompröbari videatar, scriptionem liistoriaram apad Is- 
laodos ortam esse a chronicis commentariolis de personis et rebas memoria dignis, 
qnam in ipsa Islandia, tam in reliqao septentrione, praesertim Noryegia, ande maicima 
Islaadoram pars originem traxit* Nec vero tale scribendi genns, ad qaod non solam 
minore doctrina, sed etiam scribendi apparatú tenaiori opas erat^ ab illis temporibns 
abhorrebat, qaam hamanas civilisqae caltas incanabala Tix reliquisset, Dam vero 
deinceps historiae (Saga) componebantar, contipaabatur simal confectio annaliaroy ^att 
malta servare possent, qaibas, qaam minoris essent momenti, in historiis locas non 
essel, qnae saepe ad epicam et dramaticam rationem propios accedant. In annalibns 
qnoqne et tempora definiri, qnod in antiqaioribas faistoriis raro fit^ et roemoria reram 
gestaram ad fastoS temporamque compatationem quodaromodo referri potait, qaibas 
atadiis Islandi mature roaltum delectati sant. 

Ut septentrionalis po^sis^ áic etiam historia apiid Islandos ex commani vita 
proflaxit atqae dia, anteqnam membranis eommitteretar, aliS) at ita dicam, mempri^e 
Tecta per or'a hominam ferebatur. Qaare antiqnissimis ét optirois historiis aactores» 
qai proprie sic appellari possint, quaerendi non sant* Yel clarissiroi inter veteres 
Islandos historiaram scriptores operam fortasse in eo tantom posuerant, út res ipsas 
per plura secula memoria traditas retractarent et in ordiaem redigerent* Sin vero 
pleraque haec scripta, in qaibus non solam aptam et lucalentam singularam persona- 
rnm reruroque descriptionem , sed etiam universe propriam qaandam narrandi artem 
roirari cogimus, ad nos sine auctoris noroine pervenerant (quod ner. qoroponendilaa- 
dero sibi soli arrogare potuit), eo minaa. sperare possaroas^ eoram nouiína indagatnm 
iri, qui^ Tel ia coenobiis, tcI in praediis snis, res^ aat re Tera, aat ipsoram saltem n 

judicio, memorata dignas panlatim in commentarios retalernnt, qui, ti semper ad hi* 
gtoríae septentrionalis cugnitionem vel maxime iit{les et necessaríi fotari sunt, tamen 
non arti, sed indastríae tantumi oríginem debent a). 

Nihilo minas improbabile non est, Tetnstissimos Islandoram annales Ario qao- 
qae multiscia deberi, qaam ejas propinqai atqae alii ex libro ejus, qui Schedae in« 
•scríbantar, noti praecipae commemorentur in annalibus (Annis l<n2, ?S, 76, 1110, 12) 
usqae ad mortem ejus anno 1148 6). Arii yero aequalem Saemundum muliitdum 
scrípsisse primam partem aaoaliam, qui Oddeme^ dleantar c), quique a posterís cjas 
(Oddanis) sunt continuati, posteriore tempore quidam crediderunt d) ;' sed ea, qaibos 
haec senteotia potissimnm nitatur, fortuita Tidentar, ui qaod constat libros quosdam 
historici argamenti ab eo relictos esse a), qaodqUe Oddensis fundus, per longam tem* 
pus, dum a Saemundi posteris possidetur» prodoetrinae, historicae praesertim, qnasi 
quodam repositorío officinaqud historiae septéntrionalis elaborandae haberi potest, de« 
nique quod semel in his annalibns (ad annum 1048, p« 44 infra) testimonium ejus 
nominatim affertur. Utrum vero Saemundns chronicos quosdam commentaríos relique* 
rit> et factum illud in aliqno de scriptis ejns historicis, quae nano fortasae perfaoroiit» 
relatum sit, ad liqoidam perdueí Bon potest; nec roagis eonstnt, efiM litteria amquafti 
eoosignata fuerint, quaa a Sturla Thordi filio (p. IK^ ad annam USO) et a LánMtt^ 
tio episcopo (p. 174, ad ann» 1S90) et a Grimo Javene (^iimum unga)^ homÍM oeterom 
igaoto, (p. 204, ad ann. 1S18) /% narrata esse traduotan Ita unuB taatum relioiqaitvr» 

a) Uno tantom loco in his, qoi seqauntar, annalibas, p. 252 (ad ann. 1839)» scríptor eeai- 
mentarioram de se in prima persona loquitur, 

b) Grönimndg histariske Mmdetmærkm'. II p. 577—79, m p. 1«.2. Quin etiam BfSm de 
Skartí'sá Arío flutltíseáe atqne posterls ejns Annalet f lafeyenses tribuit (praefat Annalima 
Bfámonis de Skmrdsd, p« 4), ad qued Torfatms (Hist Nmgw. 1, prael foL B, 1) jiire Mfa* 
Tit: "Unde haec hahnerit, non periade liquet." 

c) A patrlo Saemundi praedio, quod Oddi (Lin^a) appellatur; eat enim sitnm inter daof 
ílaTÍos, quorum atríque nomen est Rangá, in Rangaensi toparchia Islandiae meridionalis. 
Bie antem fcndus neslris qoeqae temporihiis sedes esC saeerdotnm. €lk; QroH ÍttH ds hisie* 
riske Mindcsmusrkee I» 28* 

d) Saemundi Tita, ah ji, Magtmeo eeaicriptay Eddae Saem. praemÍBsa, p« XXIV ; TerfáH Se- 
ríes reg« & Dynast BaniaB, p. 40 69; ejosdem Hist» Norr. prole|f. L e«i Bfim dc Skaríndt 
L e. p* 4. 

e) Vita Saemundi p. 4 sq. Huc potíssimum Tidetur pertínere eognomen ejas htnn frédi 
(mnlttseiuB); ct fVerimuf de Ario multíscio p. 11. Sententia eoromy qoi Annales odden* 
ses a Saemundo inckoatos putant» improbatur a Fmno Joknnnaee (Hist. ecdes. IsL I, 199)» 
H. Einari (Hitt litter. IsL p. 130) , Sehlézero (Islandische litteratnr und Geschickte I» 
165 sq.) 

/) Ad annum 1471 in Cod. N. Johannes episcopus et Slgurdus Loptí filius sacerdos (qni anne 
1378 4kbiit) suctoies Gitaaftar» rem qwmdam* mirsbaem » aýus peslea mentío fiet, Romee 
accidisse. ni 

«ni alif oid ex vetactis lehndanim annalibve tvto aacribl i^wme Tideatar, sacerdoa ih« 
■iiran ÆmmruB Hqfiidi filioa (nal* lSt7, mort. ISM), cnjoa Tita in annalibus prolixe 
Barratar ^), qaiqae aactor habetar chronieoroniy qaae Logm^nu^^annitmr inscribaat nr 
de qoibas poalhac plara» 

Illofl qooqne, ex prologo eodieia Flateyemis, qai de bajm codicie ccriptoribas 
agit, satis probabile fit, aactorem Annálium Flaieyeminm €fse saeerdotem Magntm 
Tkorkatli filinm A), de quo præterea nthil constat^ qunm taroen Tix dabiam sit, qain 
alter hörom, qaos dixi, scripteramy Jobannes TlMírdi filias» in annalibas commemoro^ 
tnrt)» Hand longo post tempore, cirea iaitiam secoli XV , oredibtte est^ eeriem to- 
taslomm annaliom islandioemm desiisse, ot Bjðrno 4e 8hmir$á jodicaTit i). 

(^od si jgiciir nomina oorom, qoi Tetasloo annales islandices litevis mandarant, 
pleraqae ignota sant, tamen pro certo haberi potesl» bos amiales et a ploribns dein« 
eops eonfeetoe esse et nnÍTorsos sacri ordinis bomðniibas deberi 0« IWníi ex archety* 
porom diversis manibns et yario acribendi genere atqoe omnino ex annaliom eonipara- 
tione apporet; hoc efficilor, qnom e Castoram cogoftiene et temporom oompolandomm 
œiantiay . medii aeti propria, qnam aimales prae se ferant, tom ex historiae ooiver* 
edis eonepeetn, ipterdam latino seripto, qvi qoibasdam aonalibm (v. e. Regiis) prao- 
miHitar^ ot freqnentes voces et periodos latinas taceom (ex* gr. p* 18, ttj \19, 90S, 
SM, 822» 224, 228, 234^ 2M, 28», S2», Ui). 

. ^ae vero quidam annaliam scriptores ex onivena historia vel anle Chrislom 
natnm, vel primis secnlis aerae christianae gesta lilteris maadavenml eatenns nobis 
itfoi snnt, nt nobis j«picieadi facnltas detar, qaao faerit veleram Islandoram doctrina 

g) Vidd. indices, et hujas annalium edltionis, et EipolÍHÍ ehroniconim (^jírbmkttr Esp6l{nM)\ 
conf. F. Joh. H. eccl. Is]. 1, 592, et H. Einarí flist. litt. Idand« p. 13ð. — ? De annalibnt 
vero A JBÍMiro Haflidi Alio eompoúti^y qui liiigmaHns-anndtar inscrilnmtQr» (N* 420), qo«e« 
dam poatime diecBlw, ad faae leatoves afalegalos ▼elim. 

h) Cf. MuUers Satabibliotl&ek lil, 439. 

t) In Li8 enim (p. 820) commemoratus sacerdoa quidam» Jobannefi Thordi filiua, qui anno 
1369 mortem obierit, atque aliua praelerca (p. 964) d nominis ejoadcm el oidinia» qui anno 
1394 in lalandiam venerit. 

h) Vidd. Ðjörnonts de Skar&sa Annales I, praef. p. 3 : **DnraTÍt istc hialorÍM et awsmUs con- 
seribcndi Iriandomm co nanelu do oeqoe ad aaetiraimami qnao in unÍTcmni Mptcntrionem, 
et quidem in lalandiam A. 1310, fpraaaala es^ peitem • . • . . «ttame]» nonnnlla anndUmm 
Tcatigia ia lalandía ad a. fere 1400 ioTeniontnr» qno anno diim oborla eal eonlagio multo- 
rumque 4ominum ncee famota, quae hialorianim AniMilMiai^e cmraua, quoad mihi innotuit, 
onuúno intenmpili Taalae cognilionia Tirot , qiii h^íusmodi lucubralioniboa inTÍgifaiTerunt, 
e medio tollendo» auperatitibua opua inlaelum relinquentiboa" el p» 9: "Neqne aola est 
Mnolttim interruptio, qna r^ua ialandicia infeala fuit aaerieaima, qTam memoraTÍmufi» con- 
lagíoy aod ejna quoque TOaligia agnoacimna in narigatioBÍ^ Moatratibua» ihun prapriia inTecli 
naTÍbua exteraa petÍTeront regiooeay eo naqne familiaviai interitn lotali«" 

<) €f. Grm, hist Mméesmmrktr /, 21 aq. IV 

t 

et externarain litteraram cogtiitio* Ne tlla qaidwi# qaae de regai^ aeptentrionalibaa 
uvque ad exitam secali undecimi tradantar in chr<Miici«} magni momenti snnt, qnam 
maximam partem debeantar non solam Adamo Brememi (Brimabök; chronica Bre» 
mensium p. 8) m) et Sawoni (p. 28, 82^ 44), sed etiam Alb. Crmtxio (p. 28), yel hi* 
storiis ialandicis, qaae etiam nanc exstant, qaamqae haee annaliara pan et in annie 
el in hominibos et in rebus maltos errores habeat. . 

Annales igilnr islandici tantam pro historiae fontibos haberi pessant, primnm 
qaod ^d ipsam Islandiam pertinet, oam Groenlandia etVinlandia, qaaram iUa direeto^ 
haec- per Groenlandiam , ab Islandia colonos accepit, tam etiam ia rebas regnernm 
seþténtrionalium,^Noryegia(e^ Daniae & Soeciae, qaatenns annales aat res hic geatas 
servant, quarum notitia sine eornm ope nunqnam ad nos pervenisset^ ant qaaedam, 
quM minas certa sont, confirmant, aut annos accnratius defininnt. 

Facile autem intelligitar, annales i^ rebus ðomesticis, id est, islandids et oo* 
piosissimos esse et fide dignissimos» Nam quum chronographi ea litteris . mandarenly 
qaae ipsi Tiderant yel experti erant, quorumve participes fuerant, qaaeqae in ipsoram 
propinquitate acciderant: in his omnibas rebus testes locapletissimi habendi sunt. Do« 
bemus his mnlta, eaque memorata digna, quae ipsae historiae aut praettrierunt aut 
ad certos annos non retulerunt, nt omittam, ubi historiae fere desinant, annales quo- 
dammodo obtinere earum vicem. Quae sic discimus partim rem pnblicam attingunt, 
ut episcoporum, nomophylapum aliorumqne, qoi pnblicis muneribus fungebantar na* 
tales, mortes, itinera^ munerumqve rautationes, partim ad rernm naturam pertinent, quo» 
mm alia pluribus terris coramunia erant, ut cometae, solis et luuae defectns, alia ad 
ipsam tantum insulam pertinebant, ut incendia terrae, eruptiones igniara subterraneo* 
rum, asperae mitesve hiemes, annonae gravitas, pestilentia in hominibus et pecoré, 
partim ad commercium cora' exteris nationibas spectant, ut naufiragia, discessns et ad* 
ventns navium, partim varia ex vita et rdigione communi nebis ante oculos sistanit, 
^ nt scelera et maleficia, somnia, fabulae de lemuribus n) <& talia plura. m) Ex hajas librís plura etiam afferuntur, omisso auctoris nominey ut p. 12 (884), de Danif 
•áTeno flumine Rheno subTectis» p. 14 (902), de bello inter Ðanos et Amaldum (Amnl- 
fum) imperatorem, 

n) Ex hac parte indoles aunalium islandicoram, 'orígine tamen et eonsilio eornm non recte 
definito, in F. Johannaei Hist eed. IsL i V, praef. fol. 6» 84, bis Terbifl descríbitur : "Prae- 
terea in plerosque eorum (annalium) auctores saepius baud parum ezcanduí, qnod rcs exte- 
ras, T. gr. germanicas, gallicas, anglicas, imo etíam turcicas , «nxie satis cenquisÍTcrunt et 
annotarunty domesticarum fere oblití, et, ubi bas forte tangnnt, contentí sunt scripsisse 
bunc Tel iUnm episcopums abbatem, sacerdotem, etc, Inauguratuniy depositum ab 'Díficio aut 
mortnum boc anno fuisse» et id quidem non semper ; quandoque enim consecratíonem bi^ns 
Tel iUius narranty sed nunquam ejus mortem aliasVe ^res gestas, et contra. Fari modo imam 
alteramTe causam tcI litem forensem , qnam a persona Tel loco aliqno denominant , band 
raro memorant) sed quae ejus^occasio etmateria» quae circumstantíae quique ezituii foerít» Qaamvte narrationeB, qaae ad tpsam Islandiain nertinent, interdam haastae sint 
ex historiis recentioribus , at Lanrentii (p« 174) et Arnae episcoporam, ex versibas, 
at Sniolvi (p. SM) ad annam IMtto), ex litteris et instramentis publicis, utPontificis 
roraani (p. 290) ad annam 1857: nifailo tamen minus statuendam est, majorem partem 
remm islandicarum ex ipsa aactomm memoria profectam esse. Quam vero hae res 
tempore et loco> quo acciderunt, omnibus notae esse credi possent, qnuroque fortasse 
aactor interdum tantummoáoservare vellet memoriam earum rerum, quae vel ad ip» 
sum vel ad eos, qui aliqno modo cani eo conjuncti erant, pertinerent: talia hic illie 
significantur vel nno tantum verbo vel manca aliqoa sententia, quae nobis 4iaud raro 
adeo obscura sunt, ut pro aenigmatis habenda sint, de quorum sensu conjecturas tan* 
tnm proferre possimas. Exemplo sint: grímuþr9ng (p. 56, ad annum IISS); naufia^ 
irenna (p* 64^ adiannum 1156); Karlihrtír (p. 68, ad annum 1164); RUamál (p. 112, 
ad annnm 1288) ; 10 $eiur (p. 106, ad annum 1284)» De his et similihus locis , quae 
aliqaa obscaritate laborant, quaedam posthac'annotabuntur. Interdura ana res .a chro* 
nographis diverso modo accipitur, ex. gr. p. 220-22 (1826) de aede Breidabolstadensi, 
ul» noster Jeh. Sigurdi qnae posteriore loco afferuntnr recta esse putat. 

Qnnm antiquissima colonia Europaeorum in Groenlandia ex Islandia oriunda 
esset, qaumque illa postéa, sicut et haec, sobjecta esset Imperio regum Norvegiae, et 
qnum, quamdia mansit, partini mercatura, partim alía ratione, perpetuum ioter ntram- 
que terram commercitim esset: dubiCari non potest, quin omnia, quae in annalibns 
Groenlandiam attíngant, pro^LÍme debeantnr hominibus, qui illis temporibus aeqaalés 
ipsarumque rerum participes fnerintp). 

Quemadmodam Islandi, si ipsorum patriam exceperis, in historia Norvegiae, 
nnde orti erant, omnino plarimum studii posuerant, sic etiam annales multa continent, 
qnae ad res hojus^tegni íIliMtrandaa magni momenti sint, ab eo praesertim tempore, 
qao series historiarom regum Norvegiae desinit. Jam enim nullos fere fontes habe» 
mus, praeter litteras publicas et annales islandicos. Fieri etiam potest, ut unus vel 
alter chronographas integra usus sit Magni legum eraendatoris historia^ a Sturla 
Thordi filio composita> quae nuno fere tota interiit q). Islandia autem, propter quen-» 

' iie veil»ttm qaideni afferant» quasi eos rernm patriaram pudaérit vel dedecori dazerint talia 
aotare ; quae eoium jejanitas faci^ ut femporom antiquiorum notitiay quatenus hanc ez eit, 
vd solis» vel maxima ez parte, petere neceBse eat, non nlsi anda, hialca et imperfecta 
prodire postit. Ignoacendnm tamen hoc aliquomodo veteribUa, qatbus papyri defectus 
libroramqne caritas talia in scribsnda compendia sectandi necesaitatem imposucrunt." Cf. 
Espéiin íslands Arbttknr I, 89. 

o)' De quo poeta nihil praeterea constat. *'Sá maifrr» er Sigdlfr hit" (vir quidam, cui Sniolvo 
nomen erat). EspóU» Áibttkar I, 04. 

p) Gf. GronUmds hisi. Mindesmœrker III, 47» 469. 

f) P« n (1902X ciUtur historia TI dam nexaia, qaeu et mercatsra et re« eccletiaitieae erebraqae Uanderani , et poSta» 
rum et aliornni hominaiii liUmratoram, in Norr^giam itinwa inter ka&e et vetereni ejna 
coloniam dia serTaTerant, jam anteqaam baee eiim itla aretiiui conjvneta estr), non* 
qnam non erat facultas cognoseéndi,^ siquid gravias memorinTe dignum in Norregía 
acciderat; postea Tero, qaam insula imperio NorTegiae sabjeistn esset^ necesse m^ 
Islandi majori etiam qaam antea stodio ejasmodi res obserTorent t), 

Varia NorTegiae commercia com' ceteris daobaa reg»is septentrioiialibaa, Dania 
et Soecia, occasionem dedernnt chronographis Islandis nis qaoqae in bis terris gestaa 
memoriaeiiinandandi, qaaram aotítia, partim ex fama et semMe, partim qaidem ex 
scripfis moMmentis íacUe baariebatar 0* 

Neqne tamen mirari debemas^ si in narrationes de rebas danicis et STecids 
errores facilias irrépserunt, qaam in eas, qnae Islandíam ant NorTegiam attingebanC 
Ex hoc genere errorum, ^i tamen interdnm posteriorum temperam interpolationibns 
ascribi debent, hi locÍ-^Afferri possnnt: p« 10 (ann. 808)^ nbi Gormo, ^Haraldi caeraB» 
dentis patri^ cognomen Anglus tribuitor ti) ; p. 88 (a. 1210) de expeditiooe Yaldemari 
secandi in Frinam et Samlandiam r) ; peOt, obi XXII epiaeopi dieantnr affoissoy qonm 
rex Yaldemaras jonior, anno 1218 æ:) SlesTÍsi coronaretar; p. 182, abi cogoatio inter 
Valdemaram Birgeri filium , Soeciae regem , et hojos. (non filinm y sed) fratris filiomy 
regem Birjferom^ praTO defiaitor; p* 180 (a. 1805), obi Birgeri, Soeciae regis, frater 
(minor natu) falso Magnos nominator, qoom nomen ei foerit 'Valdemori^ et alteri fra- 
tri, qoi natu major erat, Erico, Haconis qaiiiti, NorTogiae regis, genero (noir tamen 
ante an^um 1S12), itidem falso Magni nomen inditom est; p« 288, obi et moBS Cfari- 
stopbori (secoodiy Daniae regis et (filii ejas) yáldemari segni initiam ad onoom 1856 
refertar ; p. 814, vlúx (in aoDali H) Magnus Smœk usqoe ad mortem soam in costodia 
reteotus ésse dicitorý quom contra onno 1871 inde emissas et in NorTegia anoo'1874 
mortaus sit (cf. p. 820, ad ann. 1875)) p. 860 (ad aoo. 1801) et 880 (od aon. 1412), 
ubi Ericus Pomeranus reginae Margaretae sororis filios foisse dicitar, quom esset 
sororis ejas ex fiUa nepos* r) Cf. P. E. MnUeri Sagabibliothck UI, 4-8. 

$) Sic dubitanduin noB cst^ quln díligens dc atra (quac dicitor) peste per Norvc^am, anno 
18499 grsssante narratio debeatur bomkkilms^ qui praeaentes aifoeriiit, Cf. GrM, hist. 
Mindcsmmrker III , 54. 

p« 826 (ad 1876) per occasiooem mortis Valdenari regis Cbrístopliori lllii citatar Dana 
Smga, quod singulare aliquod scriptum» quod liunc intericrit» Tidetur faisse, nisi Danorum 
bistoria in uniyersum intelligitar, 

u) Cf. Suhm Rrit Hist. af Danmark III, 917, 9S8» 

« 

«) Cf. Suhm Danmarks Historie IX , 170» 
œ) Cf. Suhm 1. c« p. 309. vn 

' AoDalis L« (Not 417), ^tun, (p« 44), &axonem ettat aactorem, Magnuni Bonum 
in Saeda eqao coffraente oxanimatam oMe, rem recte non tradit; &mo (ed. P. E. 
MMUeri^ p. 545) •niu disertis Terbie Homtnat *'o^ptdam Alexstadiam" (i* •• Alsted in 
agro Alstediano ia Selandia), obi "detadbato • • • eqoo, tranco • • • adactns'* exstinc* 
tas sU. 

Qaod annoram nomeri^ si priora tempora spectes, haad raro depravatí santy 
Bon est car miremor, qaám iUa a chvonograpboram aelate tam longe remota essent. 
Saepins etiam iis Ipsis tempoiibas, ad qaoram historiam cogiiQSceadam annalfMi pro 
fontibas haberi possant, horum aothores quoad annos inter se discrepant. SÍa refertur 
ia annalibas Flateyensibns^ (hie p*1^0)i mors 01a?i Gadbraadi filii ad aonum 1169 
(quod fortasse rectias) et 1170 ; p. 18 et 80 praelium íb Sirimbœ ad annos 1194 A 
1180; p* 102 A 104 þingit fjtimenma (frequens ille cenventus) ad annos 1228 & 1220, 
itemqae mors Eyolfi Thorsteíni filii; p* 258 <& 282 mors Tborsteiai Nicolai filii in 
a'nnalibus Flateyensibus ad annum 1S42, in alíis ad 1S4S; p. 280 nors Olavi BJarnii 
filii in quibusdam ad nnnum 1852, in aliis ad 1054; mors Arngrimi abbatis in quibos* 
dam annalibas (p. 002) commemoratar ad annam 1301, ia aliis (p. SIO) ad 1882 ; mors 
Thorsteini Halli filii p. S04 ad 1802, p. 812 ad 180S. Externoram locoram nomsna 
bctle corrampi poteraiit, relat p. 168 (1208), nbi Bras, in Scotia, depravatum est in 
Brúasvik. 

Necesse est, annales islandicos praecipuos fontes foisse recentiorum librorum, 
qni veterem klandiae historiam tractarunt, nt Amgrimi Jonae y) et praecipae Finni 
Joiannaei £}• Twftmi^ etiam qaibosdam ex iis annalibas, qn^ maximi moraenti sunt, 
diligenter nsos est, qoum ia historiaNorvegiae^B), tum in iis scriptis, qaae de provin- 
c&s Norvcfgiae agqnt ð). Nee yero quemquam fagtsse potest^ qni magnum illum et 
copiosnm thesaarum reram septentrionaliam , Smhmu Hitieréam Danieam noverit, qnam 
multa in hoc opere qoaataqae oum diligeatia hausta sint ex annalibos islandicis, ne- y) Eum in €rymo{;aes , p. 806 et teq. annmlibus rtgtís usmn eme, condudi potett ex p. 209» 
ubi qni «b eo, ad emnum 12T2, commemonuitur uinales hi sint aecesae ctt. €f. Scrij^torts 
rcr. Dmn. lU, IISL , 

s) BiMt, eceUs. Idandiae IV» praef. foL b, a sq. 

•) Tem. L PreL M. B. 1, uhi aanales nateyenaes cemmfweientBr. €íL Teifesens Lemet af 
J. EriekMm p. 11«. 

Q Comm. de rd^nB geatis Faereyénsium — « in calce Episcoporam Faere^renaium index, ex an- 
tiqvis annalibus (scít. jánnalibus BeffOs); Oreaáes þraef. fol. d, 1 (jinnales BegU et Fla- 
teyensesf); Grenlandia aniiqua p. 241 (catalogns episcopomm Groalandiae cet. ex annaU' 
hus)» In eatatogo menumenterum islandicorum inserto Seriei dgwutarum et regum Daniae, 
p. 4 et 8 tantnm commemorantur aanalea FtateyenÉes et Oddemes% p. autem 11 additar: 

"extant etiam alii Tetnsti smnales^ «pios, qnnm anepígrapbi sint» diatínctins 'no- 

minare nequimvfl ;** clL p« 41, nbi Anmales BegU soli cesniemeraatar. vin 

que ex editig solum , sed etii^m ex iis , qni etiamtnm typis excnsí non erant a) , qnan- 
qnam non semper ex apographia fide dignissimis nee neceaaaria criri adbibita 6)» Sed 
praeter ejusmodi opera, quae latius patent, alia quoqne snnt scripta, singnlaris argn* 
menti, jnae res istandicas aliqnatenus attingunt, qnorum anctores appareat mnltis an- 
nalium praecipne nsos ^sse, et ita, nt quosdam eomm locos slmnl illnstraTerint» 

Talia sunt: 
1. Vm man^fœckun qf hallcBrum á lilandij scriptnm ab Jokanne Finnœo (episcopo 
Scalholtensi, t ^*'^) &^u® insertum Hin$ úlenaka lœrdómslista /élagt rii XIV, 
p. S*-226. c) 

In hoc Kbro, praeter Annalet VeUtstisiimoi et Regiosj qni ntriqne in Ser. rer. 
Dan. II-III editi stint, atque annales 3j9monis de Skarírsá (Hrappsey^ lTI^7S)j 
ex annalibus etiamtnm typis non editis, qni ad hoc temporis spatinm pertinei^, 
qnod nostra editio complectitnr,^ id est, nsqne ad annnm 14S0, nonnnllos a se ad- 
hibitos esse anctor fatetur. Sunt vero ii: 

a. Anpales Flateyenses. 

b. Annales Medii^ qni, nt Finnaenð p« 44 dioit, ab aliis Skilkolis ann&ll 
styttri sive Annales breviores appellantnr, qnemadmodnm etiam in J^. Jo^ 
hannaei Hist. eccl. lY, praef. iol. b, 8, Annales breTÍeres. Asservantnr 
antem in collectione codicum Arnamagnaeana^ nro. 417, atque in nostra 
Mitione littera L notati sunt. 

c» Annales Reseniani; ef. F, Johannaei Hist. eccl. I. c Arnamagn. 4S4. HicK» 

d. Austfjarira annáll (Annales AnstQardenses sive Islandiae orientalis). 

e* Skálholis annáll CAnnales Scalholtini). Arnamagn. 411» Hic 6. 

f« Annales vetnstiores. Arnamagn. 4S0. Hic D. 

g. Bisknpa annáil Jóns prests Ægilssonar , i. e. , Annales episcopales a sacer- 
doteJohanne Egilifilioconscripti, qnibus revera Hnngrvakam, qnaeannollSB 
desinit, usqne ad sua tempora (initinn^ecnli XYIII) cpntinuavit. d) 

h. Fragmentum annalium. Arnamagn. nro. 423» Hic N» e) 

u) €f. Bist. af Danmark XIV, pnef. p. XI. ^ 

b) Vid. TIII, 178 ; IX, 678. 

c) Hoc ntile. et cópiosmn scriptiiiii, notis «daactain in Danicum fcrmoncm converfnm est ab 
MaUdaro Einari filio, qui antca (cf. p. 24 — 26) stipcndiaríos Magnaeaniu fnit, post TCrOy 
doncc anno 1846 mortcm obiit, toparchiac BorgarQardcnsla pracfcctus. Quae interprctatío 
ct inscrta eat mcnstruif RahbtkU actif TrUogeneia dictis ^ I, III, V — TII, ct feparatim 
typif cxcufa, Hauniac 1831. 

d) De hifl almalibuf, quof, bortante cpi'fcopo Scalboltenfi, Oddo Einari filio (qui anno 1690 
mortuus est), Jobannef Egilli filiuf (pastor Reppbolensis) conscripsit, cf, F. Jis Aantiiet Hif t, 
eccl. III, 200— aoa ; IV, praeí. foL c, 3 ; JOr. Einari Hif t. iitt, IsL p. 149. 

c) Cf« F. Johannaei Hift» ecd. IV, praef. foL c. 1« IX 

i. Annaliam Fl«teyeBti«m eonUnnotio ab anno 1885 ad annnm IMfl^ facta ab 
Jobanne Arii filio, sacerdole Vatnsfjardensi et praeposito toparchiae IsaQarden- 
sifl CY 1874)' qnioquid bie ad hÍBtorias Islandieas pertinet^ maximam partem 
debetnr Annalibns Pjörnonis de Skar^'sá/); item altera eornndem annalinm 
continoatioy qnam Finnaeos, p. OS, Annalem Yatnsfjardensem (Vainrfjar&ar 
annállj g) appellat, scripta a Signrdo filio Jobannis Arii filii, qni Signrdas 
anno 1688 Holti sacerdos et 1660 toparcbiae Isafjardensis praepositns foit, 
qaiqne ante annnm 1091 non obiit. 

Qnae de annonae graTÍtate morbisqae epidemicis et aliis ejasmodi rebns in 
annalibns narrantnr, ea anctor diligenler inter se comparavit atqne accaratias 
illustravit, ita nt opos ejus bac ex parte babendum sit pro continuo in Annales 
.Commentario, ab anno 97& nsque ad 1428« » 

' FuldHQgndtge ^fterretninger om de udi liland ildsprudende Bjerge^ deren Be^ 
liggende^ og de Virkninger , iom . ved Jordbrandene paa adtkiHige Tider ere for* 
aarsagede. Kjdbenbavn. 1757. 8. Continet §§ 88 exoepta dedicatione et pro- 
oemio. 

Auctor, qui dedicationi ad coraites O. Thott et O. M. Rantzaa tantnm litteras 
H* I. subscribit, Halldorus fuic Jaeohi filias^ qui illo tenipore in universitate Hau- 
niensi litteris operam dabat; quique eodem anno, quo bunc librum edidit, factus 
est toparcha Vestmanneyensis, dein Strandensis 1758; decessit vero 1804, qnum 
1798 munus ei abjudicatum esset A). In praefatione dicit se ad opus conficiendum 
usam esse bistoriis et annalíbuM iilandidfy quae in bibliotbeca Arnamagnaeana 
asservantur. De quibus fontibus haec addit: '*De mœrkvœrdigste af fbrommeldte 
Aarböger ere udskrevne af den blandt lœrde Folk bekíendte Membrana, som 
kaldes Codex Flateyemii, og findes i Kongens Bibliotheqve, der er skreven cirea 
d. 1440 (?)• De faae Copier som findes tilbage i Academiets Bibliothoqve af 
den samme har jeg confereret med tre andre Aarbðgers Skribentere og siden ef- 
terfulgt en meget accorat Aarbog, hvilken en berðmt Mand, der levede sidst i 
nœstafvigte, Seculo, har forfattett). Der som disse Authores ikke kommo over- 
eens om Aarstallene, har jeg anfórt Forskiellen, som paa sine Steder kan være 
ved Copiisternés Uagtsomhed indloben* Somme Forfattere har vel mueligt an- 
fort det Aar Ilden begyndte at brække ud, andre det Aar^ den ophorte: thi man 

f) F, Johannaei liíst. eccl. III, p. 528—29; TV, praef. foL c, 3. 

S) F. Johannaei Illst eccl. III, p. 238. EspóUn Arbækur VII, p. 53, 76, 99^ Vm, p. 5» 83. 
■ In praefatione partis VlIlTæ queritur Auctor se his annalibus Vatnsfjardcnsibus earuisse, 

h) M, SttpkensenUluká i det 18de Asrhundrede, p.4005 cf. JV^erupu ^rJKrA/lfMForfatterlexicon. 
latelli^ur sine dnbio Jobannis Arii filii Aimaiiiiin HalefeMÍuni conCianalio* 

2 » , kand mierké) at di8t6 Jordhfande har aonm« Tidat rarat et healt Aar, ja iin- 
dartideii mange'Aar." 

Si kunc librnm enm ipeia annalibnB comparamns, faeile apparebit, q nam leTÍter 
qnam^ ne pamni accnrate anctor' hia fontibaa nana ait V). 

%• Anitqviiatei jímericanae gÍTe Scriptorefi teptentrionales rernm antecnlnmbianarnm 
in America. Samling af de i Nordens Oldskrifter indeholdte Efterretninger om 
* de gamle Nordboera Opdagelsesreifler til America fra det IMe til det 14de Aar* 
hnndrede. Edidit Socieias regia Aniiquariorum ieptenirionatinm. Hafniœ 18S7« 4. 
BnÍG epeciy p. 255-265^ ineerta annt Excerpta ex mnnalihu$ Mandormm (qnomm 
annalinm octo, ibi adhibiti^ Codicea describnntar) de navigationiboa in Amerioam 
ex Islandia et Groenlandia, ab aano 1121 ad 1S47. 

4. GrSnlandt iMoritke JUindetmœrker, ndgivne af det hongdige norditke Ol(l«krift' 
Seltkab. Tredie Bind, 1845. 8. 

Hic, p. 1-06, sttb nnmero XXYII, inserta annt excerpta ex annaltbue ielandt' 
cii medii aoTÍ (juxta hanc editiaaem) de historia Groenlandiae, ab aiuio 966 ad 
1412. Addidernnt ernditissimi Editores mnlta, qaae ad historiamy geographiam, 
antiqnitatera illastrandam magni momenti snnt, ex quibns haecy nt qnae nobia 
grayissima Tideantnr, aflferre placet: annot* 1-4, de Eirico Upsio (gado), primo 
(íroenlandiae episcopo (cf. p. 809); annot IS, Groenlandoa balaenarnm nerris ad 
anendnm nsos esse; 14^ Asmnndi eognomen kaeianraiii sive kaiiandraiii scribi 
debere; S2, d*e narratione BJðmonis Skardsaensis, ejus qooqne tempore ad Hitar* 
neanm (in Islandia) dentes rosmarinos, de navi Groenlandica, anno 1206 aqnis ibi 
anbmeraa, e mari ejectos esse (cf. p* 244); 25^ de sacerdotibaa Adalbrando et 
Thorraldo, Helgii filiis, noTam qnandam in America terram(Newfonndlandf) anno 
1286 indagantibus; S6, conjectnra de sitn Dnneyjarum, quae eodem anno indaga* 
tae snnt ; 41, de Thordo, . octaTo Groenlandiae episcopo (1288-1814) deque ejna 
cognomine Boktí (cf. p. 806) ; 47 (cf • 72 et quae sequ.) de Johanne Gnttormi filio, 
pptente qnedam in Idandia Tiro, et de turbis ab eo atqne ejus sectatoribna com- 
metia. 

£x afitiqaissimis annalibus, qni pro archetjpis haberi possint, bini tantnm an- 
tea tjpi# editi sunt: a) Annalee Iila$HÍorum veiuHiiiimi {A. Magn. No« 415 forraa 
qnarta, ^n hac nostra editione iittera B signati) ia Scry[fioribui rerum Ðaniearum k) Errores quosdam indicaTÍt JoJb. Enei in Diarío EfterrtÍMMnger om nyt Böger og lœrdt 5a- 
^er 1757, p, 339 — 345. Bofpi libcr, qui inscribitur GtsMchU der durch UeberUeferuHg 
naehgewiesenen naturUehen Feranderungen der Erdúherflaehe II, p. 382, exbibet: **CbroBO- 
logiscbe Uebersicbt der Erdbeben und Tulcaniscber Attsbriicbe aof Islaiíd und einiger aut 
diesea gleicbseitigen Xbniicbcn Erscbeinjgungen In andcrenGegenden**, c^jns, tamen anctor 
bnnc JL dmeM filii libnua ignorasse Tidctnr. XI 

ToBi* n, p* llV-My €«M TertÍMe lalÍM ÍM. FSnmmei b); Annahi lilaniarum regu 
(•X eediee quodam magnee regiae faiUietheeae, ii^ ooetra editione littera C ÍDSigniio), 
cwi latina tranalaAioM Joh. Olmm filii (Rypaonetu)^ ik Tom. III. p. l-ias. 

Sunt antem doo opera reoentiora, qnorum anctoreef annales Tetnstioree partim 
secnti snnt, partim certe adliibnernnt. 

1. Annalar Bidmi a.Skardia sive Annales BiSmonii de Skardia^ ex mannscriptis 
inter se collatis cum interpretatione latina, Tariantibus lectionibus, notis, et indice 
Tom. I-II. Ex typographeo, qnod Hrappseyæ est in Islandia^ novo, imprimente 
E. Hoff 1T74-75. 4. (Prior tomuSj exceptis praefationibns, continet paginas Sll; 
posterior vero 273, praeter praefationem» genealogias indices). 

Haec chronica anno 1400 incipiunt atqne 1645 desinnnt. Qnornm anctor, homo 
rnstÍGUs, sed, etsi nullam scholam frequentaFerat, in historia patriae snae multnm 
Tersatus, natus est anno 1674 in parte Islandíae septentrionali, mortuns Tero IðSOi. 
Editionem libri curaTernnt OL Olaviuij celeber anctor operis, quod inseribitnr 
Oeeonomiik Reiie giennem lilandy et toparcha Magnui Keiilli filiuij aliquid opi- 
tnlante Gunnaro Pauli filio^ erudito Tiro et linguae islandicae perquam perito» 
De anctore Tero atque hoc ejus opere' cf. J^. Johannaei Hist. eccL Islandiae III> 
I8S sqq. ; Worm^ Lexicon OTer lœrde Mœnd UI, 717; Grðnlandi hiitoriike Min^ 
deimœrker I, 79 sqq Q. 

S. Islands Arbttknr i eðgnfbrmi; af JM BipUin. I*X Detld. Kanpmannahofn 

isn-M. 4. . 

Primmi Tolnmen incipit ab ee tempore^ qno Islandia imperio NorTogiae snb- 
jeeta est, et pertinet ad annnm 4405 ; nltimnm Tero in anno 1770 desinit. In 
praefatiene fontee operis recensentnr, in qnibns Annales Flateyenees. Anctor, 
qni deincepe prarfectns fbit plnrium Islandiae toparchiarnm > anno 1630 obiit. 
Hoc autem ejns opQS editnm est a Soeittate tíiieraria lilandiae. Augetur ntiii- 
tas eperts indice personarom et remm (nnllo tamen loeorom iiiðee), seorsim edito 
qni inseribitnr: Begistr yfir ðll mannanðfn, sem finnast i Arb^Sknm Islands, Aaamt 
odm jfir faina markTordustn tilburdi og hltitt i sðmn bóknm; samid af Jóni Ei^ 
pSlin; Kanpmannahðfn 188S. 

Fieri Bon potuit, quin, qui in Scripioribui remm Danicarum editi fnere anna- 
les islandid fctndinm excitarent omnium ejusmodi historiae fontium in nnum qnasi 

i) Textnia islandicnia etiam sepantim editnm ecse, annotatnm est 1. c. p« 82* In litteris ad 
LugH^nm (4ie IS» 8ept im) dalis, ex qnihns piun post «liereatar» Halfíimmu Emari 
de hae eðtlione serílritt '*Biðni Skwdsaeasis Annsler ei« Tel trylrte» men til al Uheld med 
nogea og nfersTarlig (Uciedesieshed; og Bions PeilUgeiser harde aniöres ia neta aui 
af UdgÍTereiiy sbm jeg straz i Begyndelsen adTarede om.** i XII 

eerpns redigendoram* Id Tero qaantam diflfieakatui habitamm essef^ perapectum est 
a ploribas rei peritis. In iis, qaae Amnalibui v€iuHiinmi$ praefataa est Langehekiuiy 
ÍD Scr* rer. Dan. II, 1T7^ baec acribit: "Supereant adboc baud pauea ejuamodi An* 
nalium lilandicerum volumina, sed maxime apograpba db cbartacea, quorum quidem 
Auctores ignorantur,- nomina autem a locis, in quibus conservati & inventi fuerunt, iis 
ut plurimum indita sunt* Haberaus nempe Annalei SkalhoUinoij Holemei^ Oddemei^ 

Flateyemei <f plures Omnes, quoad res ^ annos^ in plurimis concordant, in 

multis vero discrepant. AIii aliis perfeetiores^ alii contractiorea sunt» AIii plus sim- 
plice vice, imo sœpius, exscripti sunt, et quo sœpius, eo magis a recentioribus inter- 
polati, ac librariorum incuria corrupti. Ut pauci, ita rariores, sunt illi doctorum /#* 
landarum annaleij et fide digniores, qui adbuc in codicibus membraneis. Quo autem 
vetustiores sunt codices ejusmodi, eo magis integri et incorrupti œstimantur; *'Cf. pro* 
legomena Annalium regiorum^ III, 1. F* quoqife Johannaeui in Hist. eccL Isl. iV, 
praef. fol. b, 8 dicit: "Hprum autem omnium licet egregium usum non tantum inbac 
periodo, sed etiam, quousque se singuli extendunt, .gratus agnoscam; fateri tamen 
oportet, maximo labore, magnaque opus esse circumspectione in eis secum invicem 
conferendis, iisque porro, quae optima et verissima sunt, inde rite eruendis, inprimis 
cnm exemplaria eornm,. quae nunc nobis snnt, immane quantum vitiosa sint, e^ in 
multis, et maxime quidem in annis et diebus, adeo saepe differant, ut eornm multi* 
tudo plus obruat quam instruat.*' Cum his consentit Haffd. Einarij Hist. liter. 
islandicse^ p* 18S: "Caeterum in dijudícanda adductorum annalinm fide et auctoritate 
vasta lectio, necessaria veternm monumentorum supellex, et otium requiritur, vixque 
unius bominis labor est • • • • Fateor praeterea ingenue, quod aqua mibi baereat, 
num recte distinxerim Annales Einari' a Skalboltinis iliis recentioribus, cum summa 
confdsio in annalium inscriptione, prout in diversis exemplaribus babetur, regnet, et 
ob banc rem et alias rationes difficile judicatu sit, quaenam genuinae aint inscrip- 
tiones." Quae sententio ab eodem auctore fusius exposita et argnmentis confirmata 
est in epistola quadam ad Langebekium^ Holis, sede episcopali, die SO. Sept» 1775, 
scripta, ex qua igitnr ea, quae huo pertinent, afferemus m) : *'Jeg viUe giœrne give al 
muelig Oplysning om de Kiendemœrker som ere paa de saa kaldte Annales Skalbolt., 
Holenses, Oddenses^ Resenii^ni dc, men Inscriptiones ere saa vaklende paa de Eitem- 
plarer mig have forekommet, at intet tilforladeligt kand derom skrives. Anmœrker 
kuns dette, at .de Apograpba jeg har seet af saa kaldte Ann. Skalholt. begynde anno 
Cbr. 140 og holde ud til 1856, hvoraf Exemplar uden Tvivl findes blandt Magnœi 

m) Inter deperditos liistoriae fontes isiandicos suiit etiam sniiales, ut Aniudes yeteram in 
membrana deacriptí» quorum excerpta a patre suo facta GtsUus Oddi filias, 1632^88 Skal- 
lioltensis epiacopus , anno 1636 cancellario Ghrist. Friis transmitit (Tid* O. Þformu Epi- 
stolae II, 696, cfr. Edda Resemi, Addend. fol. m, 1)» XIII I Mscc. blant Qvarterne N* 4t8, og dísse kaMes af Nogle de œldre: Andre flom tíl- 
lœgges deUe Na?& og distioctionis gratia kaldes de yngre (recentiores) synes mesten- 
deel at vœre de forriges Afskrift, men bllve continaerede til ann. 14S0/ Annales 
Holenses synes v»re de sarame som Haflidásens og kaldes af nogle recentiore$ SAal^ 
koltími (tanta nomenclatnrae confasio regnat, inde forsan orta, quod mutatione loco* 
mmy nbi servatnra aliqnantisper aut exscriptum fuerat, diversas a talibns locis deno- 
minatioDes sortitnm est unnm idemque opns)* Men Haflídasöns annales, hvoraf gode 
Apographa faaves i Magnœi Samlinger^ kiendes deraf, at Forfatteren anforer saa noye 
sine Levnets Omstœndigheder • • • • Annales Oddenses ere ingenlnnde af den lœrde 
Samnnd Sigfnsen forfattede, men af en anden kort for Reforraationen, hvor mange 
UTedkommende Ting indflikkes, men for Samlingens Skyld maatte de fðlge^ ligesom 
andre som tilfaegges Styrmer den frodoy paa et EiiempL chart. i Magnœi Samling, 
roen jeg tvivler om deres retté inscription.** 

Tandem vir doctissimuS) de historia septentrioaali optime meritus, P. F* 
SuAmiuty olim e seviris Arnœ-Magnœanis, enl plures debentur antiquorum islandico- 
rnm monumentorom editiones, in hos qvoqne, tam graves, historíae fontes curam im- 
pendere statuit Quod consilium primiim praenunciatnm est in Crii, Hisi. qfDanmttrk 
IV. (1781), praef. p. XXXIV, his verbis: '^AHjb de ntrðkte Annaler lader jeg sarole i 
eet Corpus og fSie latinsk Yersion ved af de tvende Brðdre Thorarense» og no af 
Liliemdakr n). Postea vero Sulímiuij necesse est^.nosfrum collegium adduxerit, ut 
hujns operis cnram reciperet, cujus editionem suscepit A. Kall, etiam e seyiris Mag- 
naeanis, qui^ partim adjuvantibns legati Magnaeani stipendiariis, in quibus erat Gudnu 
Jíagnœui et Stepi* Biðmoni» fil., 'codices transcribendos et comparandos, opusque la- 
tine Tertendum A q* s« a. curavit, quatenus ea ab iis, de quibus nuper dictnm est, 
ad finem perducta non erant. Opus igitur typis exscribi coeptum est, cujus anno 1793 
undecim plagnlae excusae erant o). Tura autem intervenit Hauniense incendium, 
A. 1795^ accedentibns aliis impedimentis, et ita qnidem, ut primarum dnodecim pla* 

a) Necesfie est alterum ei his fratribus folsse Siephanum^ qul anuo 1823, die 12, Martii, Is- 
landiae septenttionalis orientalisque gubemator (Amtmand) mortuus est ; alterum Tero 
Figfusnm topareham A. 1781 , f 1819. Tkorarítms Sigvaldi ' filius LUiendai, qui 
postea BorgarQardensis topareha Uctm est (f 1793), in tom. II — VIII epliemeri<- 
dom, qoae inscribuntur Rii þtus Islenska Lcerdámslisia-Félags^ compcndium edidit 
Pauli Vidalini commentariomm in obscuríora quaedam legnm islandicamm vocabnla,* quod 
compcndium etíam separatím editum est, boc titulo: Stutt Agrip af Lögmanzins Páls 
Viddlins Glósernnum yfir Fom-yrdi Lögbókar Islendinga, samandregit og inn^efit til þess 
Islenzka Lœrdómslista Felags af Th* S. Liliendal, Kaupmannaböfn 1782. 8. In praefatíone 
Erieiana libri, qui inscribitur: Olavii oeconomiske Reise gicnncm Island, I. (1780), 
p. CLXIX, mentio fit baisionici cujusdam annalium corapendii , quod Suhmii impensis di- 
citur editum iri. 

o) Gf. Badcn KiöbenbaTns UnÍTersitetsjoumal I. 71, ubi A. Rallio munus cditoris tríbuitur. , XIV gularum onum tantiimmodo exemplar relictum ait. Qaod exemplar qmie'qaa alia ad 
editioDem praeparata eraat leyiri Magnaeani, maxime hmrtata coUegae Bostri dilec- 
tiasimi, qni a. 18t4 e vifa disceuit, episcopi P. E. MMlleri, ad harmonicam qnandam 
annaliom islandicomm, qni ret tractant ueqne ad aiiB. IdM geatas, editionem, ^idlBbere 
constitnit. Rei antem perffciendae cnra, nec non erromm tTpographtcoram correcCio 
demandata eat legati atipendiariia, Thorgeú^ Qudménii filio, qni nnnc aacerdot pa» 
rochiarnm Gloslunde et Grœshaoge in Lalandia, ét Bklldore Bimwri filio, qni, poaiea 
praefectns toparchiae Borgarfjordensis in Islandia meridiónali frctuSy anno 18éB mor* 
tnns est. Qni qnum Hannia discederent, totnm fere opns tjrpis excosnm erat; indicem 
qnoqne personamm et locoram Timrg^ Qmdmundi inchoaverat. Foat yero disoesnm 
eornm Joh. Sigurdi filins, nnnc prior stipendiarins 4* ^tni ordinnm islandiceram ad- 
scriptns, editioni perficiendae stcenne illaboraTÍt^ et diligenti erroram typegraphicornm 
correctione^ et utilibus annotationibus nobiscnm commnnicandis eC indice reram ela» 
borando, et accnratissima^ qvm mbx seqvitnry codÍGuni) hnic editioni adhibiloram, cri- 
tica descriptioiie. 

Hane igitnr editionem benignd doctoram hominum jndieio commendatam volo* 
aras» qnarovis negari non ^potest Jti non panca ad perfectionem deesse, qno etiam pef» 
tinere putandum est, qnod, ex primo edendi consilio, Annales Flateyenses, etsi Regns 
recentiores, qnasi pro fnndamento habiti snnt^ qued longius lemporis spatinm complee* 
tantnr p), quam Regii, qui prius desiannt* Cetera vero Yitia iis quidem diíficnltatibaa 
videntur condönanda, quas dudum ab homioibns earam reram peritts perspectas ease 
antea cemmemoraTÍmus* Ceteram speramus histdriae septeatriottalis scratatoribna noa 
ingratum fore tantam copiam gravinm et jnoondaram rernm ad historiam pertitteBtinmy 
quae antea partim per recentiores libros late dispersae eraiit, partim in codidbna ma* 
nuscriptis latebant, accipereé Qnam antem nostritf tempofibns tantaim stndimm extite* 
rit antiquarum Jitterarnm septentrionaUnin, non est improbabile, annales -qnoqae islan^ 
dicos aliter et qnidem rei conrenientias aliquando ease prodituroa* 

Prœmissa hac de annalibus Islandora.m in generedisqvisitione subjungimns Ad- 
ditamenta nonnuUa ad hanc editionem, qvalia sunt et descriptio codicum et Supple- 
menta quibus ipse textus vel augetur^ vel emendatur, et animadversiones in nonmilla 
annalium loca obscuriora. ; 

f) Hoc jam SuhmU coasilio factaai esM, ' apparet ex v^bis ejos» €}rilt. BisU af Danmark IV. 
praef, I. c. : "de yppertte af deai ere udea Tviirl FUte]rar-Anaaler/' XV Addítameiita. L 

Descriptio Codicum. 

Ju Ib libri eeleberrimi^ Codieii Flateyenitij altera parte, columna 8Sð*9M 
(abi liber deefaiO extant m»nale$ Flategentei^ qni dicnntnr, mann sacerdotie Magni 
Thorballi filii icripti. Jam antea dictom eet, non mnlta de boc Magno Thorballi 
fflio nota eBse. Annalee non in occidentali Islandia, sed potiaa aat Vididalstnngae aat 
ÍB monasterio Tbingeyrensi (qai nterqae locas in septentrionalí Islandia sitas est) 
scripti esse Tidentar. In occidentali Islandia annales scríptos non eise, binc condadi 
posae Tidetar, qnod ad annam 1S44 (p. M4) de caede Pretta-Paali solas addit: i JDff- 
Imm veiir^ Dabitari non potest, qain prinras libri Flateyensis pessessor, Jobannes Ha» 
qvini filias, faerit colonos istias nominis, qai a. 1850 natas esse dicitnr^ et detnde 
ad a* 1W4, in aliis Toro annalibns ad a. 1S08 commemoratar ; cf. Eipolim IsL Arbœk- 
nr I. p« St, n, 112, llt-lSl. Hlc Jobannes sine dabio filias fait Haqvini Gissnri filii, 
a. 1914 nati, id qaod in bis solis annalibas invenitar, cajasqae morlis^ at in eeteris 
annalibas, sic et in bisce ad a. 1181 mentio fit ; tom Tero singala qaaedam de bajos 
patre Gissaro Cfallio, qaae non ih nllo alio annali inTeninntur, ad annos ISIS, ISIS, 
ISlTi 1S18 narrantnn Hos anBales, nt plares TOtastissimoram , per singales annos 
esse cöntinnatos, omissis aliis rationibas, inde concladitar, qaod ad a« 1S6S, postqnam 
notatnm est, regem OlaTnm NorTogiae regem cr^tam esse^ additor (qaamqaam baec 
Terba in nostra editione omissa snnt): ok,nu er Criiiz ár M. CCC. LXXX. 

Generales descriptiones codicis Flateyensis, argamenti ejas et aetatis ac scrip- 
tionis et si qaa alia sant, exstant in P.E.MUUen Sagabibliotbek IIL p.4S7-49; An^ 
tiquUafibui Americanii (Hafn. 18S7) p» S-5 (ubí et duo scriptarae specimina exbiben- 
tar); J. Johmtone^ The norwegian atconnt ofllaco's expedition against Scotland 1M2 
(1782) Prefaee *p. XIII-XV & pl. Saepius etiam bic liber ab editoribas singnloram 
fontiam, qnippe qni eo nsi sint, describitar, Telut in Fœreyingaiaga edita ab C* C 
Rqfuy Praef. p. XIII-XVIII; Fommanna-Sðgur, IV. Praef. f. 6, VIIL Praef. p.XV; 
Scripiii hiiioricii lilandorum IV* p. V. De codice qaodam in collectione Amamag- 
naeana (Nr. S54 forma max.), qni eadem, qaa pars codicis Flateyensis, mana scriptns XYI esse ^ídetar, i. é. sacerdods Johánnis Thordi filii'CÝ c. 1S96), v. F^JohanfUti Hist. 
eccles. Islandiae I. 410. 

' Hi annales rnbris literis inscripti sunt: *'Her h^r annál frá heim$ upphafi ok 
iaulu Jeronimi preitz^y i. e., hic incipit Annalis a roando condito, juxta compnta- 
tionem Hieroiiymi presbyteri. 

Initialis littera majascula est, rabri coloris. Prima verba haec sant: 

Gui^ ikapairi alla ikepnu ienn^ en hann ifndi hanaé iex dogum ok heUa þat 
verkdagar; hinn ijondi heitir hvilldar dagr cett. 

Haee panc^ in qna creatio mundi enarratur, ad certum diernm nnmernm relata, in 
multis réperitur Islandorum scriptis, qaae de temporara computatione agant^ iisdem 
ipsis, ac hoc loco, verbis conscripta. 

Proximae parti haec verba riibro colore praescripta snht : Alldatal Beda preitz^ 
Hujus partifl hoc est initinm : Frá upphaú heime þeaa til hingatburd'ar van herra Jeiu 
Kriiti voro Jim þuihundir ara. hundrat ara. niutigir ok IX ar. þatblu iamþykkir Beda 
preitr , ok þeaa hefir ok helldr heilug kriitni almennilig^ Sua iegir Joieph : þá er 
Salomon hó/ muitarie im&r þá var larit frh ujpphqfi veralldar^ etc. Haec pars duo- 
deoim lineis Constatt 

Tertia pars initialem litteram habet, sed inscriptione caret. Haec pars tribus 
tantnm lineis constat^ qulbus continentnr qaae ad diem natalem Christi defíniendum 
pertineant, eic (Petri Comeitorii) '*hystoria scolastica** desumpta. 

Quartae parti (15 lineis) rubro colore praescriptam est: Affdatal; littera vero 
initialis abest. Hac parte aetates mandi enumerantur, citatis auctoribas et Josepho 
et túlkar (LXX interpretes) et hist. scholastica. 

Hae tres partes (2-4} iisdem fere verbis perscriptae sant, quibus initium extremi 
annalis Regiorum, qui dicuntur, Annalium (in Bibl. regiæ codicam manuscriptorum veteri 
coliectione, 2087^4.), nisi quod quaelatineillicscriptasunt, in serroonem Islandicum hie 
sunt conversa, tum versus de compntatione Bedana omissus, itidem arca Noana, qaae« 
que ad eam pertinent, denique pauca quaedam verba paulum immutata. 

Quintae parti (27 lineís) praescriptum est vocabulum: ttda; littera initialis rn- 
bra. Prima verba haec sunt: Sua teír hinn. heilagi Jeronimui preitr i iinni kronikay 
cett. Quae hic exponuntur, haud dubie petita sunt ex ea parte Annalium R^iomm, 
quae idem temporis spatium continet, ploribus ex alio qnodam libro additis. Quae 
addita sunt, accuratius defíniunt hebdomadís dies, annos, certos cyclos, similia, quo 
referantur diluvium Noae,' conceptio Mariae, dies natalis ac baptismi Christi et similia, 
quae omnia iisdem fere verbis in mnltis de temporum couiputatione scriptis inve- 
niuntnr. 

A séxta parte ipse annalis incipit, eujus partjs littera initialis viridis est, haee 
vero rubro colore praescripta: FráJulio ok Rómverja hofirtngjum, Prima verba baec xvn 

wami'pm er tHrii f>ar fra wpphafi verattdat fimm Jmihundír « c. V. tigir oh • iiij. ar 
toh rihiisijir» meir einvalldi yfir Romverium oh bllum heimi Juliue Ce$ar, er Gaiui 
hei ð&ru n^rfni^ et qoae seqa» 

Haec perqaam fiimilia sunt itiitio annalinm regioram ; hic etiam annalis ab iis-í 
dem litteris coropntisticis (sive eodem anno) incipit, et sine nllo interTallo Mnis co« 
Iftmnis in singtilis pagínis (sicuti eodex nbiqne habet) continnatur dsque ad colomnam 
686^ nbi panlo supra mediam paginam interrumpitur ; in reliqoa paginae parte nihil 
scriptom est, neque in proxima pagina. Hic igitor codex primom desiisse videtur^ 
q«od etiam congroit com iis, quae eodem tempor^ qoo codex scriptos est, de argu*« 
roento ejos et scriptoribus ante primam partem annotata sunt. 

In his aHnalibus^ ut fieri solet, anni litteris dominicaKbns et cyelicis desig- 
nantor, ita tamen, ut cyclornm vel indictionnm initii certa notat}« non indagetur. 

Usque ad annum 1S89 (coL 900) omnia quasi absolota sant; deinde plnres 
lacoaae,* qoum in ipsis annis, tura post singulos aanos, quae pestea explerentor^ re« 
Hetae miit* • Ðecrmo cuiqne anno numeri annorum romanis litteris additi soat, partim 
ab annali» iniiio, partim (serios) post Cbristum natum; sed ^uom in hac re, tum in 
litteris cyclicis notandis et rebus ad certos annoa refarendís, seriptor sine 'dnbio p^s* 
sim baud leviter erravit. 

Si hosce annales vel strictim comparet com membnma Annaliúm Regiornm^ 
apparet, vel bos ipso» vel potios apograpbon eomm aliad?e exemplum ejosdem argo* 
menti in annalibus Flateyensibos elaborandis pro fondamento positom faisse. Cojos^ 
qM fere anni inilio, obi res gestae referontor, hoc fondamentum, verbis fere nihil 
mntatis (et saepissime isine olla rontatione), discenii potest, ita nt reliqoa addita esse 
appareat. Hoc inprimis perspicnum est osqae ad finem anni 1S8S. Posthac discrimea 
majas fit, quaeque posterios addita sunt in annalibos regiia, annales -Flateyenses sae* 
pissime plane omittunt. Quae in regiis latiae scripta saat, in Flbteyensibos verbo* 
tenos translata reperinntor. Quaedam noira addita soiit, qoaedam etiam motata; sed 
osagnam partem hanim mutationom ortam esse apparet vel a significatione vocabnlo« 
ram non recte comprehensa, vel a verbis prave lectis, verbi causa ad a. 1271 : ^ff^ftri 
Magnui honmngr paliimeni i Bjorgyn," Reg.; "h. M. k.ýjSImenni i Björg:\ Flat. 
ISM: *'Ff»ítf/ éoiiur ^ Roberi jarii qf Brui i Scoilandé^j Beg.; "liibel doitur ~ 
Ra&bert» jarli af Brunivih'% FIa9« 

Mnltis lociff Mnorom nnmeri additi sont vei emendati ab ArnaMagnaeo; Tor- 
íáeua etiam mnltís locis annorum numeros addidit^ resque notavit^ quas imprimis sibi 
animadvertendas daxit* 

Quae pats libri annales eontioet, polchra et distincte maaa seripta et perbene 
^rvota est. xvin 

B. A^ Magn. Nr. 416^ 4k^ t^ mraibf • Edifi in Ser^úrAus renm dtmit 
Toni. II. p. 177 iq» 

Hoc codice, qai, qualis hoc ierapore ent,- doodecim membraDaceis Iblii» (decem 
iategris et fragmentís daobas) , forma qoarta oblóDga , coostat , miseeUanea qaaedam 
eontineiitar. Famtoe, qaani primam bcrfptos est, major necne^ nnnc non &cile eift 
, jndieato, primo folio adeo lacerato, ut, soperiore ejoa parte dimidia plane absclaea, 
þara qnaedam inferioris folíi triangala restet, qaae ima latior fit, ut ibi, qaodoam nr* 
gnmentam fnerit, appareat Secandi folíi circiter daae trientes, et nao loco plae ■eúémf 
per totam folii longitodinem, abecisiae eunt. Qaatenus arganientnm pecseqQÍ posa»» 
mns, boc fnisse colligimus: 

1) de aetatibuB mundij qaae dicantnr, octo versns latini (hexametri)^ qnoram 
exigaa pars restat, eéteris cam iis, quae abscissa sant, deperdilis« 

2) namina mulierum, quae fuerunt in archa ; dnae tantam líneae. 

. S) explicatio litterarnm, seriptarum a vate quodam Romano (tpáfna&r einn £ 
R6m). Deinde , in altera pagina primi folii seenta . esse vide«tur nonnalla vocaboln 
latina, qnae nnnc fere tota ahsrissa sant; in ea vero parte, qoae relicta est^ eÉ m 
secundi folii interiori margine exlant, 

4) Fjarifa nofn á tilandij o:enameratio omniamlslandiaesinaam'et recessunm 
eornmque promontoriornm , quae ibi maxime sunt memorabilia. Haec enumeratio, 
quae maximam partem legi potest, congruit cij^m illa, quae in Rymbegla (p. S24 seqa.) 
tjpis exscrípta est, nisi qnod haec erroribos fere caret, quum illa Rimbegliana, nt 
notnm est, erroribas scateat. In priori deinde pagina secnndi folii videmas latiaoe 
nameros , pleois litteris exaratos , et in altera pagina fragmenta versaam latinornm» 
qai de temporum computatione versns memoriales faisse videntur. Tertio folio incipit: 
« 5) recenstis paparuni Romanorum, ubi deereta poniificum semelj citantar* 
Praefationis loce haec de papae sapremata traduntnr: ^'Bi*Aupa aUra er páÆ cgxif^^ 
ete* (cfr. Rymbegta p. S7S); quataor deínde patríarchae commemorantar; tum ponti- 
ficatos apud Judaeos et episcopalinm mnnerum prima origo apud Chrístianos, dedoeta 
ab Jacobo et Petro, ande paparum series incipit. Paparnm nomina ita per binaa co» 
lumnas ia síngalis paginis enumerantnr, ut, quot annos, tnenses, dies ringuli regna* 
TeriAt^ simnl menioretur* Haec series tertinm folínm et priorem paginam quaAifdAi 
complet, desinitque in Nicolao IV [de quo ab Arna Magnaeo adscriptum esl: "coepil 
1288; obiit 1202'*]. His qnatuor paparnm nomina^ sine annorum namero, addnntur) 
alia fortasse manu scripta» / 

6) qaaedam de astronomia et praecipne de temporum eomputátiooe, partim si* 
milia iis, quae in Rymbégla inveniuntnr, partim eadem. Initiam ihoc est: SfjðrnubóA^ 
ar /rog&i hafa Ými$$ir menn fundit um veroldina , cetera* Additur fignra>. qna XIX 

$nB liinaey solia, planetaram illastretur. Fontes cttantn^ Beda et Elprieus» Priore 
pagina sexti folii exponuntnr quaedam, quum de mensiuni nnmero et longitudine, iam 
de Calendis , Nonis Idibusque , tum de Regularibus et Concurrentibus, tum de Epac* 
tls, de solis cnrsu per sidera, horumque nominibus et origine, nec non de planetarumi 
solfs, Innae situ, temporeque, qno cursus suos conficiant. Hujus foUi altera pagina 
sequitur Sijðrnu^Odda tal^ quod dicitur C^fr. Rymbegla M sequ.), 

7) *'AnnálF\ incipit a Christo nato {tekr iil ú þvt tem Gabriel viiraþiz gtAé 
mfíbur JHarie et quae sequ.) et continuatur usque ad annum 131S, ubí Jorundi, epi* 
scopi Holani, mors memoratur. In quinque primis hajns annalis paginis (f oL«7, 8, a) 
quaternae colnmnae sunt; anni ubiqne litteris dominicalibus notantur, tum vero in 
prima pagina litteris undeviginti annorum cycli (Lunaris). Posterius vero hae litterao 
tantnm adscribuntur duobus primis vel plorímum quatnor cujusque cyeli annis, post» 
remo yero ad primum modo annum, usque ad OTð, ubi omnes denuo litteráe cycUcaa 
notari incipiunt. Yicesimus quique annus arabico (sive, ut res in horum temporuia 
mathematicis Islandorum scriptis narratur, indico) numero notatur. Folio 0« verso int«r«* 
mmpitur aAnalis his verbís: *'/a// Olqft Tryggvatonar^ (anno IMW); reliqua pars pa- 
ginae expleta est parttcula qxiadam ex Ryntbegla (iofra No* 8). Proxima pagina, ab 
anno 1270, annalis rursus incipit, et, ut ante dictiím est, usque ad annum 1818 conti* 
nnatur; vero simile est interiisse duo intima ex foliis in unum colligatis, quorum 
nune sex restant Ab anno 1270 usque ad annum 1802 annalis paulo, quam alias, 
copiosior est, sed ab anno 1308 usque ad annum 1818 spatia quaedam ad singulos aii* 
nos relicta sunt, quae postea complerentur. Anno 1814 nihil praeter litteram domini- 
calem et cyciicam adscriptum est; in fíne an.nalis una fere pagina vacua relicta eat. 

.Annalibus, ut antea demonstravirous, particula quaedam inserta est (foL b). 

8) ex Rymbegla : a) de aetatibbs mundi ; b) de stadio et ratione longitudinis in 
superficie terrae ; c) de descriptione Graeciae ; d) de circuli quadratura* Finito annali 

0) enumerantur quum arcbiepiscopi Nidrosien^es» usque ad Eilifam, tum epia* 
copi Bergenses^ Stavangrenses , Osloenses, Hamarenses, itidéroqoe Kirkjnvagenses, 
Fweyenses, Skalholtenses, Holenses, Gronlandi, turo abbates Thingeyrenses, Munka* 
thveraenses, Thykkvabœenses, Yideyenses, Helgafellenses, Saurbœenses, Hitardalenses, 
tum vero abbates nolli certo monasterio prœfecti (lautir')* 

10) genealogia ab Ragnare Lodbrok ad Haraldum pnlchricomum et series regum 
Norvegiae ab hoc ad Haqvinum Magni filinm (1200 — 1810); typis excusa in Scr. rér. 
Dan. I, 10—11- 

11} enomeratio piigorum {fylkir) Norvegiæ, qui sunt numero viginti qninque. 

12) series Daniae regum ab Ragnare Lodbrok ad Ericum Erici filium (1286--1810); 
de quibusdam, quot anaos regnaverint, adscribitor; edita in &r« rer. Dan. II* p* 11— 12. 13) ser ieg Soeciae regam ab Ragnare Lodbrok ad Birgeram Magai fi|iani 
(USl-'lSlð). Ser. rer. Dan. I, 12—13. 

14) genealogia a Noa adHaraldum palchricoroara, et ab Odino ad Hordaknotnm,^ 
per seriem Daniae regum. Haram genealogiarom illa inacribitar: Lá»gfedrgaial frk 
Nóátilvarra konunga. Hae genealogiae typis excasae sant in Scr» rer. Dan. L p. 1^6* 

15) nota illa historiae particola : ''Svá segir { Hamborgar iiiorta** , etc, (typis 
excosa in Scr. rer^ Dan. U, 146— S3)« Hac particola finita aliqnot Unearom spatiom 
Taeaam restat. 

Manos, qoa totus hic liber scriptos est, perqoam similis est manui, qaa scriptæ 
sont et 'Rattkihok^ qoae dicitar (A. Magn. 544, 4) et fragmenta Libri origi^om Islan* 
diae (Laudn&mabók^^ ab Haoko recensiti (A. Magn. No. 371, 4) ; formae codicis etiam 
aadem fere magnitudo est. Verumy sífo hic liber primam ad enndem ac iUa 
oodicem, sive non, pertinuit, dobitari non potest, qnin decimi qoarti secali secondo 
▼el tertio decennio^ nisi fallimor inter annos 1313 et 1310, scriptos sit (cfr. Antijpí. 
Americ p. 2S6). 

C. Codex est membranaceos (Foliorom XLIV) in veteú collectione codicum 
manaScriptorom magn^ bibliothecæ regiæ, Nr. 2067, 4; integer typis excij^sos est in 
Ser. rer. Dam. III p. 1. seqv. 

1) Codex literis robris inscribitar: "Incipit libellos continens aliqaa contingen* 
tia a tempore Julii Cesaris nsque ad annom quintom imperii Frederici primi" (cfr. 
A* Magn. 410, 4.) Ipsios orationis contextae, qoae bic latine scripta est, hoc est 
initium: "Romanom incipit imperium per Gaiom Jolíum Cesarem, a quo Romani 
piiacipes Cesares appeUantur'*, cett. (cfr. A. Magn. 410, 4.) Primo capite, quod dao- 
decim tantom lineis constat , paoca qoaedam narrantur de Julio Caesare et Augusto ; 
deinde secundum caput incipit, his verbis: ''de incarnatione domini nostri Jesu Christi'% 
Jam hi annaleSj in tres partes, qaarum quaeque inscriptionem prœfert, divisi usque ad 
"annura domini CCCC. L. iij.*' (453) continuatur, ubi interrumpnntor his verbis: 
"Primo anno Marciani", cett« Reliqua omnia, usque ad "annum quintum imperii Fre- 
derici primi", quae sunt verba primae inscriptionis^ verosimiliter deperdita sunt. In 
bac annalium parte, quœ integra latine scripta fuisse videtur, nuUae litterae domini- 
cales neque alia signa computistica extant, quibus anni denotentnr, sed ad singulos 
annos, ubi aliquid narratur, ipsi numeri romani adscripti sunt».ceteris plane omissis* 

Hoc fragmentum sex foliaintegra coraplet^ qoorum sammaparsjam aliqoantam 
vetnstate putrefacta est» Scriptum est antiqua mano, quae videtor admodom similis 
esse antiqoissimae illi manoi, qoa notas ilie Ubellos daticus ecclesiœ Reykholtensis 
(RejfUíolti mildagij ciyas imago expressa est in F. Johannai hist. eccl. tom. IV* 

Admodam probabUe videtor, hanc particalam ad siogolarem qoendam annalem pertUmilM» qai cum eo, qai aequiturg), coDJunctus non fuerit, quamquam uterque in 
editione, Scr. rer^ Dan. Toro. III., pro uno habetur* 

2) Annalea, qui omnia quae sequuntur folia (7-^) complent, sic incipiunt 
"Actor • • • • ex cronicis" (in summo margine)» '*Ab inítio mundi ad nativitatem 
X^ computati sunt anni YCXCIX (5100), et hunc numerum designat Beda; quem 
etian usualiter tenet ecclesia*. Unde Tersus: 

"Unnm toUé datis ad millia quinque ducentis" (cett., Lb. III, 11)« Inferins in 
eadem pagina delineatur arca Noacbi; ab dextera, snpra delineationem^ nomina eorum 
qni in arca erant; infra dimensiones arcae, petitae ex '*ystoria scolastica"* 

Proxima pagina afferuntur quaedam^ latine scripta, de teropore, quo regnante 
Salomone templumaedificatom sitetquandodeletum (aoctore Josepho); praeterea quaedam 
de tempore definiendo^ quo Christus natus sit (ex "ystoria scolastica*')^ de aetatibus mundi 
(Josephus et túlkmr^^ — LXX ioterpretes); quaedam de temporum computatione anc- 
tore sancto Hieronymo. 

Folio octavo ipsi annales sic ineipiunt: "Secundum ystoriam ricli Cesar Gaius 
Julios i ein^valldi • iij* ar. • vij* manu&i'\ cett.; deinde annalis, binis columnis in sin- 
galis paginls perscriptus, continuatur, donec ad annum 1S28 (qualis nunc est) abrum- 
pitur. Anni, ut fieri solet, litteris tantum dominicalibus et cyclicis notantnr et post 
Christam natum decimns quisque annus litteris romanis (X— XX^C^M— MCCXX 
et sio porro). Indictionum initinm in margine ad singolos annos, ad quos pertinet, 
littera J notatnr* Usque ad finem anni 1270 omnia directo scripta sunt, ita nt res ad 
singnlos annos suo ordine adjungantur^ neque, sicnti in aliis annalibus fit, ipsi annorum 
nnmeri primum perscribantur, nulla ratione habíta diversae copiœ rerum^ quae ad 
qnemque annum referrentur. Litterae eorum annorom, de quibus nihil refertur, lineam 
per se efficiont. Yidetur igitur auctor opus suum ad hnnc usque annum pro absoluto 
habuisse; nam quod crebro inter lineas inserit nomina patrum, Tocabula locorum, cog* 
nomina, titnlos, dies aliaque, quae tradita accuratias definiant (v. c: LodoTÍcus (bal- 
bos), Eirikr (eimvni), Reiðar (erchibp), Kolbeinn (Tvmason), Johannis (Holensis) epi- 
acopi, Elldr i Heklufelli (hinn) (]»riði) etc. sine dubio inde profectum est, quod auctor 
aot membranae parcere voluit, aut postea perspectum habuit, plora accuratius esse de* 
fiuienda; et demum in singulis annis posterioribos spatinm , in qvo nova additamenta 
perscriberentur, relictum est* 

Prima annalis pars fere tota latine scripta est usque ad annum 842, ubi is- 
landice extat: brennd Hamborg. Deinde passim pauca quaedam islandice narrantur» 
inprimia de Norvegia et Suecia, posteriusque de Islandia, usque ad annum 050, ante 

q) lUee t«mcn opinio Infirmator verbis , quae ia initlo scqiientis particnlae cxðtantr *'Nos 
tanen juxta mmorm numerum (L e. a Christo nato non a mundo creato computando) 
q huc Tz (quem Jiuc usque?) lecuti sumus, cetcra proscquamur.** 


I XXII 

quem aniiQiii plurima traduntnr de rebns, quae extra terras ieptentrionalei^gestae snnty 
et series regum Atiglosaxoaum exponitur. Deinde sermo roaximara partem ialandient 
est^ et latine fere nihil praeter translationes et passiones sanctorum traditur. 

Totus liber nna et eadem manu scriptus esse Tidetur usque ad secundiannalis 
annum 1282(fol. 40b). Quae supra lineas scripta snnt, tenioribus quidem litteris sedtamen 
eadem manu scripta esse Tidentnr« Ab initio anni 1283 usque ad finem 1306 Jitterae 
computisticae et alia quaedam ad singulos annos antiqua iUa manu scripta sunt, spatiumqne 
additamentis relictum, quae etiarn duabus certe manibus adscrípta sunt, quarnm una for- 
tasse illiae qualis est, alteravero aliquanto recentior videtur (c. 1850). In annolSOO illa 
antiqna manus plane desinit, recentioresqne annalem contiouant, relictis spatiis ad sin* 
gulos annos, usque ad finem anni 1328, ubi codex^ qualis nnnc est,' desinit. Tempora 
Arnae Magnaei unum certe folium adhuc extitit r); ille enim codicera excerpsit nsque 
ad' exitum anni 1841, ubi'reliqua deesse dicit C'feliqua desunt"; cfr. <Scr. rer. ÍDan. 
III. p. 182 — 85). £x ligamentis, quae sunt in averso libri involucro, etiam conclndi posse 
Tidetur, hnnc olim hand paulo majorem fuisse, quam nunc est. 

Notandura est, hunc annalem, certe quoad antiqua illa manu seriptns est, haud 
dubie ab aliquo homine litterato compositum esse, nec dubitari debere^ quin vel inter 
praestantissimos Islandorum annales habendus sit. Usque ad finem anni 1288 aut fai« 
annalis, aut apographum ejus sine nlla mutatione (si errores qnosdam librarii excepe* 
ris) in libro Flateyensi exscriptus est; adeo ut iitde orti sint annales Flateyenses, quiin 
nostra editione fundamenti loco habiti sunt. 

Codex passim lectu difiicilis est, praesertim quod membrana perquam tennis est 
ét roultis locis vetustate lacerata. 

D-E. A. Magn. No. 420, 4. 

Hic liber pluribns annalium fragmentis constat, in membrana scriptis, in capsnla 
chartacea reconditis. 

a) fragmentnm annalis, XYIII foliorum, forma qnarta oblonga, fasciculis {L^g) 
tribus (6+4 + 8 foliat), binis coluronis in singnlis paginis. Singuli anni notanturlitteris 
quum dominicalibus^ tum cyclicis, quae undeviginti annorum cyclura (cyclum lunarero) 
indicant. Primns cujusque cycli annus majoribus litteris sive litieris cyclicis indicatnr. 
Indictio in dextera cujusque columnae parte indicatur, primnm constanter, deinde ra- 
rius (post 000) et saepissime in margine, sed post 1228 plane non indicatnr. Praete« 
rea advicesimum quemque, posterius fere semper ad decimnm queraque, annum numeri 
annorum aut in ipsa coliirona, ant in margine, arabicis numeris additi sunt; alias 
Romani numeri adhibentnr« Ad annos 1208 — ÍSM ipse Arnas Magnaeus nnmeros sin- 
gulis annis adscripsit. 

r) In nota, praendtsa codici manuscr. numere 410 4to , memorat snum *'foHum membranema** 
annalium regiomm, quod Terosimiliter incendio déletum est A. 17X8« 

s) Hi fasdculi primum 8+6 + 8 folis continutrunt. é Ho€ fragmentam tiieipit ab anno 1411 p. Chr. n. et detmit in IStW, CDJas anni 
panca verba {ikipheýn \X iigir manna) in extremam paginam, in qtia praeterea nihil 
icriptam est, transeunt, Annalis igitur hic primnm íinitas est, sed totum initium (aut 
nnam foliam, aut omnia, quae unum fasciculnm continuit, cum primo ex proximis, 
qnae nnnc prima sunt) perditum est; praeterea duo (extremum primi et prímnm se» 
candi fascicnli) post folium 6., quae folia tempus ab initio anni lOlS usque ad iinem 
1181 1) continuerunt; deniqne post decimum (quod extremura fuit secundi ligamenti et 
enm prim« cohaesit), continens finem anni 1S64 et qui sequuntut annos nsque ad 
U7S, cojos etíam prima pars hoc folio continetur. Finitur anno 1264 his v'erhis: 
^JUanntmpi mikillfyrir Ro$mkvalaneii. Elldz {uppkvoma) et rursus incipit anno 127S 
hðc modo : Odds $unar ok þorvarfSar þórarintiunar. Hae lacnnae, nt judicat A. Mag- 
naeu in iis annotntionibus, qnas apographo, ipsias manu scripto (No. 428, 4), prae- 
mitit, jam anno IðOl exstiterunt^ quum Johannes Egilli filios, saeerdos Hreppholensis^ 
anclor contínuationis Uungurvakae, qnae dicitnr, hunc librum excerpsit. Hi iidem de* 
feclus apparént etiam in '*coIlectione ^annalinm", quam episcopus Brynjoirus Suenonina 
earavit, mann sacerdotis Jonœ Erlendi filii scrípta. Hoc exemplum, quod Brynjoifns 
episoopus reterem annalem Skalholtensem {Skálkolii annátl hinn forni; A. Magn. ad 
4SSÍ) appellavit, Magnaeus ab episcopo Johanni Vidalino adeptns est ex Skalholto, 
nbi epikcopi Thordi Thorlaoii tempore asservatam erat; sed nescit Arnas possideritne 
aedes sacra hanc librum, an ibi relictns sit, qnom libri episcopi Brynjolfi Suenonii 
(A* M. in 4S5, 4., foi. 08) asportati sunt. 

Hoc exemplar descríbit A. Magnaeas,.qaam in apographo, ipsins manu scripto 
(428,4.), de qno antea dictnm est, his verbis: ^^þeir eru af hezía ilagf' (jsnnt optimae 
netae), tum in eo, qnem ipse confecit, catalogo (Catalogns* codicum pergamenorum> 
qaos anno 1707. 1768. 1700. 1727. possidet A. Magnaens ; No. 4S5, 4., fol. 87. b.) boc 
modo: **eru gamfir og vœnir^* (sunt veteres et boni). 

Litteramoi forma et scribendij ratio perbona est et prope acceéit ad Haukihók^ 
qai dieitnr, imprimis asque ad exitum anni 1247. Ab hoc inðe tempore nsqne ad 
lacnnam anni 1264 exemplum scriptum est langnidiori atramento^ colore paulum in 
caernleam transeunte, sed perquám simile. et, nt videtur, eadem manu. Post lacnnam, 
ab a. 127S, seriptura nigra est, sed non omnino tam pulohra et aeqnális, qnam partia 
snperioris; interim non facile dijudicata est, sitne totns liber nna an daabus manibaa 
scriptas, altera asqne ad lacunam 1264, altera post a. 1273. Pro oerto haberi potett, 
atffamque partem scriptam esse inter annos 1800 et 1260. Nameri arabicí ubiqne ve* 
tastiorem illam formam prœfernnt^ qnae in Haukihókj in Cod« argnmenti computistici, 
Bibl» Reg* Mss« vet* eoll. No. 1812, 4, plaribasque vetustioribas libris mannscriptia 

' <) FÍBÍtar anno lOlS verbis : VOhUui A^afra&i engla konungi* $ incip. aniio 1181 : **Ohiius Atex^ 
pape'\ XXIV 

exðfat. Apice» litteraram crebri snnt lÍDeolaqae^ quiim soprá e (é), tam aliaa Tocales 
(á, i, ó) collocatnr et in hoc libro imprimis notatu digni esse videntnr. 

Latina vocabula^ qnae freqnentér occurrunt, adeo reete scribnntnr, nt inde ap- 
parere vidéatur ^ auctorem fuisse hominem sermonis latíni peritum. . Cetemm midtay 
praecipne, nisi fallimur^ in posteriori parte, negligentia in scribendo poccata .sant^ iak» 

• 

primis in sermone Islandico. De hoc annali cfr. H. Ei%ari hist. litt. Isl. p/ IIB) €t 
Anttqu* Americanm p. 257. 

No. 4SB^ 4to. Apographuni est hujns annalis, ipsius A. Magnaei mann alternis 
paginis scriptnm. Apographum perqnam accurate scriptum est, nisi quod apices admodnm 
raro retinentnr. Qnae in archetypo abbreviata sunt et omissa^ in hoc apographo, st 
res alieujns momenti est, addita sunt^ qnae additamenta lineis snbduetis notantnr* Ad 
singnlos annos numeri adscribuntnr ; ceterum litterae tantum dominicalea retentae sntf 
cf clicae omissae. Annalem sequuntur tria folia vacua ; deinde duo , in qnibus Mag« 
naeuB, chronographorum modo, de gente regum Norvegiae, ab initio a* 190S usqne aá 
ejLÍtnm anni ISW, quaedam annotavit. 

h) Fragmentum annalis, quod ex decem integris foliis «t particula folii constat, 
seriptnm binis colnmnis in singolis paginis* Singuli anni notantur litteris et domini* 
oalibus (ita tamen, ut in annis bisextilibus extreina tantum litlera dominicalis Bp« 
penatnr) et iis, quae ad Innarem cyclum pertinent, primo qnoque cycli anno majere 
littera insignito. Ceterum anni in interiore columna romanis litteris notantnr, plernmqM 
decimus vel vicesimus quisque annus ; praeterea nsqne ad a. 1211 quinto decimo cuique 
aano nnmerus XV adscriptus est. Hoc fragmentuin incipit ab anno 102 p* Chr. n.> 
qni nnmerus ab A. Magnaeo in columna additus est; sed ex primo folio una tantnm- 
modo restat particula, circiter duos digitos lata^ ad posticam partem superioris foUi 
dimidiati pertinens, nt pauca tantum verba appareant. In proximo folio, a quo ipsa 
continua pars incipit, primae snnt litterae e. L> id est, annus 278; hoe folinm exitnm 
anni 4ðO attingit; deinde rursus nnnm folium» contioens res ab initio a. 4ð0 ad exi- 
tnm a. 066 geatas, interiit. Quae sequuntur novem folia continna sunt, desinnntqno 
in anno 1382 (Rœgn mikU fyrir nm^an k lilandi), p. 356, ut pro certo statui neqneat, 
longiusoe unquam annalis progressus sit (cfr. tamen No. 420 c). Lacunae, quas dixi« 
mns, veteres Bunt, jamqne exatiternnt, quum sacerdos Johannes Erlendi filius hoe frag* 
roento nsns est in conficienda compilatione harmonica anoalinm, rogatn episcopi Bryiq* 
Snenoniii contra» qnod ab J. Erlendi fiUo lacuna post ann. 1002 memoratnr^ hoc eo 
factnm est, qnod rem aat non recte animadvertit, aut prave intellexit* J. Erlendi filina 
hoc fragmentnm Logmanm annáll appeliavil (cfr. jET. Æinari p* 133), qnod inde ortnm 
csse videtnr, quod ab aliquo nomophylace Islandiae in possessionem Bryiýolfi episeepi 
Tenerit. Post inortem ejos, donec ab episcopo J* Vidalino ad Arnam transiit^ SkaU XXV holti asgervatnm est; a«qae salii oooitabat, atram ad res a aacrá aede possessas perw 
dneret, necne. 

A. Magnaeus virum, suia temporibus celeberrimum, sacerdotem et officialem 
Einaram Hafiidii filinm (ÝISSS) horom anoaliam auctorem principalem esse opinatur, 
quae opinío qnani eo confirmatur, quod plura de hoe ipso et patre ejus, saeerdbte 
HafiULio Steini filio, memoriae mandantur, tum vero prece, ad a. lSð7 eommemorata, 
nbi ipae Mariam, sanctam virginem, invocat; cfr. F. Johann^Bui I. p.5ð2. Interim hi 
annalea ita eonfecti esse videntur, at primum litterae singulornm annorum, ordine, nt 
videtur, nasqoam interrnpto, asqae ad a. ISM vel 1213 pertoriptae sint , additis iis 
apnorom nnmeria (per singula decennia) et perpaacis aliis rebus, qnae nanc multo 
majoribus Ittterarum notls dignosci possant* Hop factum est, at, qaum postea res ad« 
derentur, df ficienle loco^ partim spatiis^ ad sequentes annos pertinentibns, partim mar^ 
jine uti auctores cogerentur, quare pluribus locis in XII. et XIIL seculo, nbi rerum, 
quae iHktanlar} major copia fit» magna diligentia adhibenda est, nt res ad annum, qaem 
aactor volueriv referantur, quam saepe ad posteriorem annnm adscriptaé sint^ lineela 
tantum proprium eáram locum indieante. Notalu sane dignam est, ex hoe oriri po- 
taÍMOy qoum multoa errores ia minas accuratis Islandicorum annalium apographís, tom 
JDagnam illam diserepantiam, quam in rebns ad certos annos referendis tam saepe of- 
leadimas. Post a. 1278 nihil his insignioríbus litteris seriptum occnrrit, ante H4A 4 t ; 
std et hi 'aani et olnnes^ vel cer4e pleraeqoe, litteraé ealendares a saperiore illa mana 
profecta esse videntar. Cetera omnia ana mann scripta ^unt nsque in annnm IMl, 
io ima parte ejus folii, quod extremo proxime antecedit (ultima verba haec sant: 
hrMande kiiiu a Séffrartobum i heilagri kirkjm). Vero igitur simile est, omnia usqae 
ad locanit qoem diximus, in anno 1161, ana eademqne manu scripta esse, sed aactorem 
hac^ minime apta, ratione usum «sse, at litteris calendaribus primum scriptis, ipsam 
annalem deinde adderet. Extremnm folium facile apparet diversis maniboa scriptum 
esse, priorem paginam levi mana et nitida ac nigro atramento, posteriorem vero 
aíramento languidiori et ininus nitida manu, parvis et densis litteris, qao accedit, quod 
scriptnra jam valde expaUuit, ct hic illic lectu difficilis est. Haee manns perquam 
similis est ei, qna scriptas est quum epistolarum liber Johannis episcopi Vilbjalmi 
filii, No. 2S5^ 4., tum mnltae epistolae in Magnaei collectione epistolaram, qaae illias 
episcopi temporibus, c. annam 1430, seriptae sunt* Fieri potest, nt haec mánus eadem 
sity atque illa, qaa scripla sunt 'omnia, quae praecedant, usque ad annum ISOÍ, qnam* 
qaam hae litterae minores sunt et densiores; sic á vero non abhorret, hnnc librum 
noa esse soriptam ab ipso sacerdote Einaro Hafiidii filio, sed apographain archetypi Ei* 
narini, vel compilationem, in qua conficienda scriptor (fprsan qnidam ex clericis Episc. 
Joh. Yilhelmi f* circa a. 1430) etiam adhibnerit opns Einari. Haec opinio confirmatur 
nonnnllis mendis, qaae haud dubie librariorum incuriae adseribendae videntnr, ut a» 

4 ■ V. XXVI 

ISfTS : pá kom iva mitíi kagi or skffium á LaureniiM» menur dagi at einu »ieuu ia^ 
iíeinar siodu XV aura (427)» A« MagnaeuB emendayit: ^^enir iianiu hagltieinai^ (sie 
etiam in Ann. Flatey.). 

Qttnm annalis tam mnlta latina Tocabula contineat, dubitari non poteat, qaia 
a litterato afiqao homine confectos sit« 

De hoc annali cfr. Æ Einari hist« litt IsL p« 129, 188 ; JF. Joiannaei hist eccL 
Isl. lY. Praef. foL 5b ; Suim critiskHistorie af Danraark IIL p. 099; Aniiqu. Americ p. TSfl. 

c) fragmentiim annalis, 88 folia, forma qnaFta minori, qoataor fasciculis 6t 
«Bo folio soluto (lO+S-i^l-l-G folia) scriptum binis columnis in singulis pagtnis* 

Hic annalis ab a* p* Chr* n. '90 incipiens ad annum 1489 pertinet* In ultima 
pagina nihil scriptum est« Yidetur igitur annalis infine integer esse, sed inidhim for* 
tasse deest* Quoad fragmentum B* (hujus numeri) extenditur, apparet hunc librnm 
apographum ejus esse, etsi non semper accurate exscriptum est; sic error, quem aá 
annum 12Tft in illo memoravimus, huc transiit etiam majori t^orrnptiotte adauctaa. Con* 
tÍBuatur hic liber, nusquam iqterrnptus, postquam illud desiit, ab a« IMS ad a. 14ttk 
Rinc igitnr juste concludi posse videtur, esse hanclibrum apograpknm illius, (Litt B)^ 
qualis integer fuerit, quam ob causam etiam hic liber aliquod habet pretiiim. Litterfte 
ealendares hic eodem modo, qoo in illo, adhibentur; nam quum prima littera domini* 
calis ad annos bisextiles semper omittitur, tum vero annorum numeri hic iUic ro* 
manis littéris addontar, numero etiam XY (indictionis) eadem ratione adscripto, atqae 
in Lit. B* Contra ad annos 111 — 117 et 122—125 quaedam annotata sunt de IsIandiOy 
qaae A. Magnaeus in apograpbo 427 dicit in aliis annalibus referri ad annos 1286 et 
1206^ fMmquam in hoc libro (ad hos anuos) non inveniuntnr. Ceterum satis apparety 
librarium has res non ad annos, quos diximos (111 — 125 p. Chr. n.), referre volaisse» 
sed, quum ei occurrissent, ubi facillímum esset easdem inseruisse. 

Ceterum hic liber, qui seculo decimo sexto scriptus esse videtur^ omnino bene 
servatus est et lectu facilis, nisi quod , ultimi fasciculi primo folio (duodetricesimo) 
aliquantum laeso, nonnuUa verba legi nou possunt. 

Posteriore parfe seculi decimi sexti yígfosus Johannis filins (qui idem partim 
scripsit No« 488, 4.) buno librum possedit (vid. fol. 27 b) addiditqoe niultis tocis par- 
tim numeros annorum, partim notas in margineií), partim etiam qnaedam ad bistoriam 
pertinentia, pleraque vel in margine, vel in ultimo folto vacuo. In seculo septimo 
quaedam annotata sunt manu seculi septimi decimi. Annorum etiam numerí passim 
subjuncti sunt'manu Torfaeanae simili, quae tamen etiam potest esse Vigfusi^Johannia 
filii, de quo sopra dictum est. Denique A. Magnaeus ubique addidit cum littéras 

uy Sic ad •« 1319; iibi ingenium et mores sacerdotis Haflidii Steini filii dcscribuntur, liis Ter<» 
bis utitur: VorkHnn er þó Einar prestf hrési föðw sinum (€ondonctur Einaro saccrdoti 
)au8 patris ipsius). Ilabuit igitor sme uUa dobítatione sacerdotem Einmrum HufiidUt pro 
auctorc annalis. XXVII 

jomiaicales, qxM defaeraBt, tsm ftimú» f eeulifl indietiomes et ánnoriini nameroe, tnm 
etíam freqnenter correxit errores ia annomm nnmerie ab inscitialibrariorumprofeetos. 

Tempore Brynjolfi epÍ8copi>*et, ni fallimnr, prias, hic liber Skalbolti foit (in 
mttPgÍM £elii, qaod proximMi eet ab nltime^ haec Terba eeripta sant: $ira&a dóm* 
tírljunMar^ o: lacer Ubelias ecclesÍK catliedralis} , saeerdosqae JoliaBnes Erlendi f- in 
eoaficienda coHectiene annalinm harmonica, de qaa sapra diximas^. eo asas est et SkU» 
hott$ ammíM Unm nýi^ e: Annales SlíalhoUenses recentiores, appellavit^ Post mortem 
Bryajolfi episcopi Itber Slcalholti extitit, in regesta sacrae domas taroen non relatas, 
donec eam A. Magnæo Episeopas J. Vidalinns tradidit. In snis veterioribns comroen* 
tariis Arnas hoc exemplam OHMales Skalhoiien$€9 appellavit) at qai iUo tempore non 
plara exempla Skalholtensia cognevisset. 

De hoc annali efir. JB*. Einari hist» Ktt. Isl. p. tSB, US; F. Jokannaeui IV. 
Ptaet fol. 6b|; Aniiqu^ Amerie. p. 2S7. 

A. Magn. 4S7 a, 4. ' ' 

Apographum fragmentoram annaliam No. 4M B et C mana ipsins A. Magnaei 
scriptam» Hoc apographum alternis paginis (a sinistra) scriptum est^ annorum nu* 
SMria et litteris dominicalibas ad singnlos annoe adscriptis; litterae vero cyclicae orois- 
sae sant. Fronti voluminis aBaexa sunt folia, in quibus quaedam annotata sunt ab 
Arna, quum de sacerdote Einaro Haflidií f., qui aBnalium auetor babendus esse videator, 
tom de duorum, quae diximus, fragmentorun appellationibus > eaque ratione, quam 
J. Erlendi fil. in eorum nsu secutas sit, et aliis ejosdem generis. Hic etiam ab Arna 
desciipta saot, qane, at antea diximas, in fragmento C. ad annos 111 — IK relata snnt, 
quam revera ad 1S65 et 1M6 pertineant. Ante ipsius apographi initium Arnas Mag* 
naeoB -notavit: "£x recentiore membrana (desamptum) usque in annum Cbr. Sn. 
Ittitium deesse videtur, a nato nimirum Chr. ad aaaum ejusdém W incl.** Putavit 
ergo fragmentum C primum a Christo nato incepisse. In oratione contexta B et C 
pro ano líbro habet, qnod etlam certe recte statait, ita ut, ubi ambo integra 
sunt, fragroentum B. seqaator, verum nhi hoc mancum est, fragmentum C, disertis 
vetbis notans, cum nbi B» desideretor^ tum qood ad annum 189S deficit; deinde apo« 
graphum continuatur ext C. descriptam, donec in anno 14Si desinit* 

F. A. Magn. No. 41«, 4» 

Iiiber chartaceus, conttnens annales ab temporibus Julii Caesaris ad a. ISM. 

Hi annales pluribus partibna constant: 

a) annalis,* latino sermone compositus, a Julio Caesare ad annum S8B pertineBS, 
eui haec inscriptio : "Incipit libellos , continens aliqua contingentia a tempore Jalii 
Caesaris usque ac^ annum quintum imperii Frederici primi''. (cfr* supra Litr. C.) Prima 
verba orationis contextae haec sunt: .^'Romanum incipit imperiura p«r Giýum Julium 
Caesarem'' et quae sequ. In hac parte sunt tantum annorum numeri ad siogulos annos, 
nullae vero litterae calendares. , xjfVffl 

b) qaaedam, partin httinei partim isUmdioe, soripta de anaervm niimero a 
mundo creato adChristom natuite^ doBampta ex operibaa Bedae; de compatationetefli*' 
porii> quo templom Salomonis extractom eit, auctore Joáepho; de tempore aativitati» 
ChrÍBtl defiaieado» ex (Peéri Comestoris) Historia ackelMÍiai'$' den|qae de i^ttlaíqae 
aetatibaa mandi oaqae ad Christam nat»m« laitiam hnjaamodi ettr.^aetor. éx dirotti* 
oie. Ab initio maadi ad nativitatem ohrii ti eom^atati rant anni VCXClX'' et qoae 
seqa. Additur annalis a terapore Caesaris ad annum 4M p. 'Chr. n., pártSim iaiiney' 
partim iaiandioe acriptas, iadicatis qaum iitteris dominiealibos et cyclioit, tfim áhtiofnim 
nameria ad singula decelinia. Initium hoc est: "^ecandum hiatnriain- ríkti * CaMnir 
(Qigttft) Jalios í einráldi III ár VII mánuti (cfn sopra Litr. C.)«" 

c) annalis, latine scríptus, incipit ab anno domini SU hoc modo: '^Aagafltinni 
a-Manicbttoram hieresi per Arabroaium ad catholicam iidera conrertitnr"^ -et pertinei 
ad 4S8, tres pagioas continéns. Ad singulos annos .romani nomeri adscfip^ eunt) iml* 
lae vero Ittterae calendares. 

d) mnálar um þmir iéríegi um iil k^rfaliit i Danmðrk^ -^er^', pf%kalandi 
og tiloHéH ag amnaniaá'ar, fra þvi daium ikrtfatiii 086.? Jn hoc annali et-ad sia* 
gulos annos litlerae domiaicales et cydicae adscriptae snnt, et nnmeri ad decimott 
qnemqae annumnotis romaois arabicisve. In .margine ranlta annotata sunt, lam a 
Toriaeo, qni annornm aamelros saepe adsoripsit; tum etiam nonnulla nb Magnaeo*. 

Q»ed ad horum annalinm originem attinet, patat A* Magnaeos in sdbedoln 
affixa eos primum ortos esse ex ^'membrana regia in 4te"; ita nt maxima ex parte 
deeeripti esse videantnr ex "feteri exemplari^, qnod ipsam faerit apogn^um illiat 
nembraiiae regiae si?e "annaliam regiwttm*', ita oomposituni, nt iaitio eum his amm* 
libos congrnat, et tantum pauca qaaedam usqoe ad annnm 18UI interpolata 8Ínt,*deindo 
▼er» plane immutetur et longe leeapletius fiat (^'eenNí þeair aUir S&ruvii 0g em þar 
hnge iMtpleiiorei'^). 

Initio Toluminis in interiore involacro a Tli* Helgii filio, qni jam e rka áe^ 
eessit^ scriptam. est : F (honc librom), compositam ex plaribus diversis amalibns, ensr 
dem res saepe rc^etere, nt ad annos 1287 «t ISMK sed tamea reTera librnm C aeea* 
rate sequ!» quibusdaM ex aliis Ubris, imprimis I, mdditis. * 

HoG ipsum apographum patat Arnas scriptum ease ab nno de scribis episcopi 
Holani Thorlaci Scalonk fflii, carante hoc eptscopo, ex Tetustiore aliquo exemploé 
Deinde per aliquod teraporis spatium a Torfaeo potsesaom^ a. 17ÍS Araae commo- 
datum, anno vero 1715 ipsi a vidua Torfaei éone datam eat« Anteqoám in posses- 
sienem venit Arnae, nna oam annalibus BjarnonisSkardsaensis^nglatinatam fait, sed 
ab his separsiam seorsim involnoro membranaoeo teotum est, qaod etiam noncretinet. 

Hos'annales F.Johamnaeui^ W* Praef. foLft« b« Hofemei aniifuiQrei nnncapat. xxfic 

\ 

O. A* Magn. No* 411. 4to» Liber.ohartaceiiB, 64 foliomiii, continens aanalem 

» 

ab anno Ti p. Chr. «• ad a* 14S§ pertinentem, mann, valde quidem breviata, sed tamen 
facili lectn. Annornm nnmeri nbiqne a librario additi sunt, litterae vero dominíeales 
et cyclicae, quibus in membranis tempora solent notari^ oraissae« In posteriori parte, 
post a. IMft (rerera 127S)^ qunm annomm nameri Talde depravati sint, reoti nameri 
ia margine additi sant, partim ab A* Magnaeo, partim etiam ab aliis recentioribus. 

Reram in annali maxime memorabilium index additus est* 

In calce Jibri recentior manus nonnuUa annotavit de indole et origine ejus, in 
qmlms statuitar, esse hvnc codicem compilationem duornm raannscriptorum (in hac 
editione D et £, sÍTe A. Magn. 420, 4.), sed ab imperito librario. Praeter multos 
Terborum et nomtnam errores in hoc etiam graTÍter erratum est, quod, qoaeinarche- 
typis ad annnm 1218 relata snnt, in hoc libro ad a. 120& referantur, qui error iode 
ortM est, qood iaeuna, qn» in arcfaetypo exstat, continens annos 12A6— 121S^ a com- 
pilatore, qni rationem teraporum notandomm non teneret, non est animadTersa. Hoe 
Aodó tofa annalium pars posterior pertprbatur. Item repetuntnr eaedem res ex atro* 
qaé fonte, ex. gr« ad a. 1274 (ex E) et ad a. 12T7 (ex Ð)* Hic igitur Uber, qaoni 
archotypa in No« 420, 4. serTata sint, aullius pretii est. 

Aactore A« Magnaeo in notis, libro ab iaitio affixiis, éxcerpta est haec coUeetio 
ex doabas membranis Skalheltensibus a Tiro, cnjus doctrina postea innoinit, sacer- 
dote Johanni Haldori fiKo Hitardalensi (Finni episoopi patre) etiam tunc adolescente. 
Libram sibt scribendum curaTÍt colonns quidam, nomine Bjamias Arnii filius, Sk«m« 
stadis (in topórchia RangarTalIensi) habitans» a quo deinde ModraTalIos ad coembii 
coratorem, Laurentiam ScheVíng traosiit, a qno eam A* Magnaoas á. 1705^ sibi oom« 
paraTÍt. Hojus líbri duo apographa, facta, alteram a . sacerdote Thorleifo Clawlii fflio, 
Utskalensi in topavchia Gallbringensi pastore, alternoi a Grimo Arnti fflii BlödraTal* 
lensi (UI05), ipse A. Magnaeus, ut quae nulli usui essent, deloTÍt. 
. K HI. A. Mmgn, No. tfft, ^toe). 

Fragmenta dáorum dÍTersoram annalium chartaoea, in 4«oh«s faactoalis; 

a) fragmentnm anaaiis in foiiia solntis, qaorom pars patrefacta est, continet 
annos 1176—1427, litteris non notatis, annoram vero numeris ubiqae ad siágalofl annos 
adscriptis. Comparando apparet, esse hunc librum (qaemsecalD dedmo soxto^criptum 

e) la catalego, coilectioMis AmsenHigii«: Odda mmálar, sem eigna&ir eru Smf^undi frédrat .iihc& 
kendi Snmlýttmar Pálssanarj i. e. , Aimales Oddani» qui Sœmundo multiscio tribauntur, 
manu Snad>jömí, Pauli filii. Quae rero eam ob eansam liac non quadrant, quod hic lifter 
omni «netoritale caret, ita ut fontes ejas tantumnMdo, si reperirí possÍBt, indicérent» i^^ 
tenos hic annalis «d Oddanos pertineat. Praeterea cataloijri yerlMi cum tcmporum ratioae ma 
▼Mentur con^merc ; hie enim liber non paulo ánte tempora Snaebjomonis Pauli filii Tide.tur 
esse scriptus. Hic ▼ero Snaebjomy Mála-Snaebjöm appcUatus, a. 17Q7, annos ferc septcni 
et nonac;lnta natns, mortuus est patamas) exeerptom ex codieej qai pro foiidamento íait ia libro No» 417 coageribeiidoy 
aactoremqoe eas taatom res^ qoae ad Daniam et N<irTegiam et imprimis Idandian 
pertinerent, oolligere ToloÍBse, in qaibas tamen negligentisaime versatag est. Alia 
fere aeqaalis maaas hoac librom cam eo^ ex qoo exscriptos est, videtur contalisse, 
addens qaaedaro^ qoae omíssa erant, qaamqoam in iis, qnae alicajas mementi sant, 
opas non emendavit, In involocro hojas fiucicali verba: *'In collect. annall. littr. M** 
manu Haldori Einari filii scripta sunt, quae verba haod dubie ad haac editionem 
spectant. 

. b) fragmentum annalis, etiam in solutis foliis scriptum, eui haee praescripta 
sunt: Annall fra fœ&ingu keytara Karlamagnui (Daíum hamfiB&ingar ae^lVt [nuw^o 
in 742 emendato]) óg inn til datum léDO, og eg kygg epiir Flateyar annal Styr"> 
m\it9 pre9t9 froira^ samanleiinn og lagfar&ur eptir rettu ártali »em ég kefifundHr 
getaS- af dðnskumy iilensAum og laiimkum biitoriii, ekronieum og iognahókum endur» 
héeitur og vHraukinn. Qnale nonc est fragmentam tantum ad exitam anni UflB ex* 
tenditar (Edit. p. S22* g). Ad singulos annos nomeri adscribantur. Qaod ad ipsam 
aanalem attinet, dubitari vix potest, qnin compendinm quoddam sit Codieis No'. 410^ 
septentrionaliom regioaam, praesertim Islandi»^ imprimis ratione habitn, sed mira er^ 
lorum muUitodine: ex. gr. ad a.770 fann Naddoddr Island; 777 fórlngölfr tillslands; 
denno ad a* 875 Upphaf Island^s^bygðar Ingólfs; 1192 Helgi Rögnvaldsson jarl í Ork« 
neTum pro: Helgi Rognvalds jarls kala i Orkn. Certe quaedam hic inveniuntor, qoaa 
ia aliis, qui nunc exstant, annalibus non occorront; sed tamen his ipsis cautissime 
Btendum est* Quod in inscriptione Flateyjat annáll Styrmii preiti em fríta fons 
laudator, hoc non recte faotam ease apparet^ qoum hoc fragmentum ex noto illo an* 
Bali Flateyensi nollo modo desampftom esse possit; coatra diffioilius est judicare, rec- 
teae annales Flateyenses Styrmero (scilicet nt auctori hujns annalis, qualis primum fait) 
adscribatar neciíe. 

c) cum his fragmentis coojunctum est unum iblium, forma maxima, AnuáU~ 
iira þorletfi C3amionar á Útikálum (i. e. Aanalis Thorleifi saoerdotis. Qaudii filii 
Vtskalénsis), qni ab Islandiae oecupatione, ad antnim 972 reiatay incepit et ad aaaum 
ItM extenditnr, Quae hoc folinm eontinet, pauca snnt et exigai pretii. 

I. A^ Magn. No. 412, 4to. 

Liber chartaceuSy continens annales ab anno 616 p. Chn n. ad annam lð04, 
Inscriptio eadem est, quae qoartae partis codieis No* 410: '^AnnUar um þect iMigt 
iem til h^rfallit i ÐanmBrk, Noregi, pfxkalandi og lilandij og annaniiararj frk 
þd datum ikrifabiit 686'*, i. e., Annales de rebus memoria dignis, qnae acciderunt in 
Dania, Norvegia, Gerraania, Islandia, alibi^ jam inde ab anno 6S6» In ipso annali 
litteris tantum dominicalibos aniíi notantor et numeris ad decimam quemque annnm 
adscriptis, usque ad annum fere 1100; deinde vero anni perpetois numeris notantur XXXI 

aoc fleribamar, alia tainen pleramqaa mann. Hoc libro non tam molta continentnr, 
quam Nam. 418. sed tamen apparet, ex eodem fonte ntramque ortam esse» qnod qaam 
aliae res, tam inacriptio planedeclarat; qaamqae appareat» librum Num. 410 compositum 
CMe ex annalibns regiis et éo; qnem bic describimus, annali, a vero non abhorret, 
honc descriptnm esse ex antiquiore codice, qno alterius auctor usos sit cum Annalibus 
RegiiS) qui dicantur, Tel potips eoram apographo. Recentiori etiam manu in folio 
primam paginam tegente notatom est, hanc librum (I) vetostiorem esse Ubro F (410). 
A* Magnaeus opinatur, hunc libram scriptum esse ab amannense qvodam sive scriba 
Episcopi Thorlaci Skulii filii, nec dubitandam esse , quin in possessionem Torfaei a 
sede episcopali Holana (onde nomen: ann. isl. t* Holenses) venerit, quum adjnncta 
esset drápa (s. carmen) in honorem episcopi Gudbrandi, a sacerdote Magno Olavi filio 
eompositnm, qoae nanc inde separata est, quod jam ab ipeovArna Magnaeo factum esse 
Tidetnn Hajos rei solitom signam exstat, qnod ultima pagina crassis atramenti lituris 
ita iadncta est, ut legi nequeat, quo etiam factom putamus, ut hic plane obliterata 
aint, qnae ad daos •xtremos annos pertinentia in No. 410 inveniantur. In prima pa* 
gina ipse Arnas Magnaeos scripsit : "Hos annales mihi Arnae Magnaeo dono dedit Th. 
Terfaens, historiographns regtus, W9V\ In exteriori involncro mann Arnae extat 
titnlos: ''jímnalei Ulandici $. HBlen$es**j ét in tergo: Annall. Apud F. Johannaenm 
L e» appellantur Holentei reeentiorei; cfr. Antiqu. Americanm p. 2fi& Ahr. Kallj ia 
■ota quadam mana scripta, opinari Se dicit, annali Flateyensi, qui eodem anno desinit, 
hnnc esse vetustiorem. 

K» A. Magn. 4S4,..4to* 

Codex chartacens, continens apographam Annalinm Reienianorum (in codice 

membranaceo, bibliothecæ PHri Reienii A.VnS incendio perditi), manu ipsius A.Mag* 

Daei alternis paginis scriptum* Annali, cui praescripta sunt haee verba: "ab initio non 

panca desiderantnr", ab anno p. Chr. n. 228 incipit, sed 1296 desinit. Singali anni 

litteris tantum dominicalibus notantnr et interdom vicesimus qoisque ahnus numeroin 

textn adscripto; sed in apographo singnlts annis numeri apponnntor. Archetypi com 

ia scribendo errores et eompendia curiese notata sunt, tnm orthograpbia accnratissime 

servata. Lacunae hic iUrc indicantun De hoc annali, alfixis propria mana scriptis 

•diedalís, Arnas prodidit, eum in imo sinistrœ paginœ desiisse, |nt certo definiri 

ooa pesstt, ntrom integer fuerit, necne ; sed certe paucos tantum annos perire potuisse, 

qnum ultima roanos, pertinens "ab anno 1288 asqoe io finem'', ea sit, quae in ''cata* 

lognm pontificum Romanorum" addiderit nomlna: Honorius IV« (1289^87)^ Nicolaus 

IV. (12B8— 92), Celestimis V« (1204), Bonifacios VIIL f qui coepit 1294 et obiit 1303 *) ; 

ex qnibus sic coneludit : ie/ir ivo þeai icriba eigi viia& af neinum páfa eptir Boni^ 

/acium o: hic igitur scribanullum papam cognovit post Bonifacium. Ne^ue tamen ne* 

gat, annalem fortasse ad annum 1392 vel 130S continoatum esse, id est, quoad mors XXXII Bonifaeii non innoluit; ampliag negat« In schedula apographo praeinisaa, alia 
manu haee scripta sunl : '*codicem membraneum, ex quo exarati suut hi annales^ aaio- 
graphum esse verisimile Tidetur, exaratumque eirca annum in quo hiannalesdesinunt; 
adde quod nönnulla hujus libri exarata sint ciroa annum 1254"5 quibns Arnas addil: 
'Variis antiquis mapibus exarati sunt framoMif^ 'hafa ymnr 9€Ú þa& og þatS lí/, em 
alli er gamaU'* o:. quod ad prinam partein a|tiaet, variis antiquis manibua exarati 
stfnt; alii alia addiderunt; sed omnia antiqua snnt* Haec (aliarum manuum) addita* 
menta in apographo notata sunt. 

De hoc annali, qui in ea collectione) qoam episcopus Brynjolfus Sueponius cqn» 
ficiendaiA curavit, non'est adhibitus, cfn U. Einari hist. litt* IsL p* 120 et Antíqu» 
Americamœ p. 257. 

Má* A. MagUé 417, 4to. s 

Liber chartacens, continens annales a qnartae, quae dicitnr^ sive Romanaei mo* 
narchiae initio, quum Juliua Caesar rerum potiretur, id est, ab anno mundi S016 ad 
«nnum 1427 p. Chr. n. Prima verba haec sont: Ahno mundij þaf er arúm epiinkSj^ 
ifin þenarar veraldar þtýár þúiundir niu iundruiT og XVI ar bprjairist iá fjirira apo- 
narchiri\ i. e., anno nHindi — u e* annis post creationem hujua mundi — 8016 iace* 
pit quarta monarchia, cett. -Singuli deinceps anni netantur et *'anno mondi" et no-> 
meris nsque* ad annuro mundi 3060. A Christo nato nova pars incipit^ tali quodam 
genere praefationis : Jetúi Kriiir eilifr kéngr ok kefmima^rj /jimi fodrunins , o: Jeaos 
Christns, aeternus rex et praeceptor, splendor patris, cett. ; deinde quaedam de Frá^ 
fri&gó&i. Jam ipse annalis sequitur^ ubi singul ianni et anno Christi et numerisiinnornm 
«rœ cbrist« notantur. Anni, ad qoos auctor^ quod ad^oribereí^ iio% habnit, omifwi sunt. 

Dubitari vix potest, quin hic annalis ex parte proféctus sit a Logwuum$aniUiU 
(Annali Nomoýhylaeis}) qui dicitur, A've SkalboUino novo (420 B. C; Apogr. 248 forma 
maxima; 427 a~b. 4»), ita tamen, nt ex aliis annalibus quaedam addita sint. Anno- 
rnm quoque numeri cnm illo annali (qualis est in apögrapho Arnttmagnaeano 427 a) 
congruunt nsfue ad fineui anoi 1S17; post qaem annum aliqnaQtum discrepant^ prop^ 
ter hujns eompílatoris imperitiam, nt, qui re vera annus 1310 est, hío 'fii^t I9I89 ^t 
aic porro. Haec unius anni discrepantía extenditur usque ad annum 1304 in boc an* 
nali, ubi annns 1304 alterius annalis 1805—1307 continet. Haec duorom annorum dku 
crepantia posteriug nno anno augetur, nt anúns 1427 in hujns annaKs £ne alterius 
annalis anno 1430 respondeat, id quod, nt antea diximns, non fontibus, sed soli com* 
pilatoris incnri» vel imperitiœ tribuendum est. 

Scriptus est liber posteriore parte seculi seXti decimi (circiter annis 1570—80), 
litteris parvís et densis, sed satis claris. Manns valdo similis est Yigfusi Jo« 
hannis f. cujos a nobis ád 420 c« mentio facta est. Orthographia mala ^ multaqno 
et nomina propria et alia vocabula depravata. Fn margine permulta addita sunt (qnao xxxnt 


ad an&oa UD6«-.UBI partkiaÉty, in tciieáa, libro praafixa, a oo4ím AL «laanvipta esae 
dicantur), additamenta laaxiauiái parten .eadeni manii.aeripta; eed q«am (ibeir haiMfe 
aliquantam Titiatas sit, haee additamenta hie iUic legi vix poasant, et nltima folia 
reglatinata aant. In priore pagina extremi folii lacnna ab A. Magnaeo expleta est^ a 
qao ceteram nihil de fatis hujus libri annotatnm invenitur. 

Hi annales a F* Jokamnaeo h e« nomine AHmUíum brevíorum commemorantar. 

H* A. Magn^ 428 a. 4to« 

Fragmentum annalium Islandicornm membranaceam ^ tribas foliis cdnstans, 
focma f oarta .obloiiga> toto margine desecto^ incipit in anno ISSð, Ms Terbis: *'£y#A* 
iqmma^ MaUati Jimmrm^cií» ai þai pacium œtti ai iaUaef^ i.e. episeoporam. Con« 
tendit Laurentios id pactum debere senrari", eett.^ et eentinaaCnr nsque ad annum 
1873^ nbi sie deatnk : mijaama ~ Andres ioadu mai' hir&itiom um mlt land* a: redltua 
Andseæ Coloiá ániversm. Islandim præfecti.'' Anni tantom Iltteris dominicalibas 
notaniar. Ex his foliie primMt et secaadnm Tidentur scripta esse posteriore parte 
veculi decimi qóarti, nisi qaod paucis quibusdam locis recentior manus apparet; ter- 
tium Toro tribus certe manibus seriptem est, qoae omnes Tidentar recentiores* PI«» 
ribus locýi qaaedam arasa sant, qaae laeunae poséea, etiam reeeiitiore mana, . annt 
explata^ Una manæiiia recenliorom , ad séoalam deeimum qnintam reférendá, séri<- 
bendi ratione peregiinam seriptorem prodit. Huie fragmento sofajanctam est ejos 
apographam, quod, in oete foliis formae maximae, inter se connexis descriptam est 
asana Jobannis OlaTÍ filii QrannaTteensis ; pmeterea salna proiixae qaaedam A. Mag* 
naei aonofetiones de annali qnodam^ qaem Sigardus (postea in lalnadia nomopbylax) 
Bjðmoiiia filins addes^entalaa (onnis 1M4-4&) acripserat, rogata noBMipbylacia Sigurdi, 
qai Eiaaxlinesi habitaTÍt, Johannis filii; qui liber, quem Arnas praTÍssime esse descrip- 
tum dicit ex ea annalium collectione, qoam episcopus Brynjolfos STenonius per Jo- 
hapnem Erlendi filium . eonfieiandam curaTerat^ nihilo tamen minus. Tidetor aliqaantnm 
in Islandia dÍTuIgatas, ut Tero simile e'st, qoia se compendium quoddam esse profi- 
taratnr ez plorihus optimis . fontibas derÍTatum. Arnas dao . hujus ttbri exemplaria^ 
qailma aolis potitus est, deloTÍt. 

Ipsa folia membrfanaeeay Arnaa notaTÍt^ faisse qnidem Skalholti temporibns 
epiaeopifirynjolfi Saenoaii, quem ea noTÍsse necesse fnerit» neqne taroen adbibita ease 
ÍÁ liarmoaica ilia, qnam sopra diximiia^ aonaliam coUeciieiio elaberanda* (Cf» qoae 
Araaa ad .428 b. aonotaTÍt.) 

A» Magn» 428 b. apographum eat fragmenti illias membranacei ahnaliqm islan- 
dicorum (1828-72), sub num. 428 a. asserTati, quod proximedeacripsimus, alternis paglnis 
ab ipso A» Magnaeo scriptum, qui litteras dominicales^ quibns anni notati erant, re* 
tínnit et pr^eterea singulia annis nuueros addidit. Aschetypt orthoj|Taphiam et inter* 
punctionem partim accurate aaentaaest, partim díligenter notaTÍt* MoneiMlani mí, .bo«i fqMgfapiiim in : áodbm éiMtwM f» 9|i^i]ÍBv% et tn ia 
Ytfjc* lectt. o) etre), éiorarft : t jpogrepliko. nótetoflt etiie ilittaat O.. »' í . . ''i • ■ '. • 'i i'. ' ' ' '• li. .. •• '. í>r» í. « 


u. 

Quaedain ex annalium codicibus in líac éditiöne ómis'sa» 

« 

p. XL (inS) Foraf «teof dUUigmr fylkÍM^ar á iimni um allm mótt V.Kal.Nm9tmkn9; 
i. e« igneaé ecíes itt oeéle a^ámeroot per let^iÉ nootm ^pánté CáL NoveiiM^ 
add» A.nn. Reg. C (&r. rvr.ilaj». IIL pi S4). : :^ t 

p.8t. (114») C aic inoipil: 2>ii*Mi/«# Mmdi Malmeiém mrókiepimpt Bibermié^ M 
ClármUaflé* Leitmlm Du^mb á Irlmmdi; i. m^ TranaitaB a^ Máhobiee afolrio^ 
piaoopi Hiberniao. in Clararalle. Dabgali in Hftbernin ecataaiaV & r. iX IIL 
p* M* 

p« W. (IIAI) C add»; ^mavSðPirj u «• flnvfomL íaofeneiita* . 

p» M. a>lfi) Ðf add« SnSfir pórí^mnmn iák ttí aH fy$ta\má im jMraMe« 

p*M<-*t8ii^ (UM) expeditioMm, 'qaam Skolias dynaata iii blaodian faeere eonstftlMipt^ 
oett» C bia Torbia oommemorat ; HerferiF héim til Mamdt af Skhla jarli. Bé^ 
kon konúngr gor&i Snorra StmrJmion lendan aia«a> ok þá fór Snorri tU íelmmdr* 
L e» Expeditia in blandiam parata* i^ Slcalio dynaata. Háeenus ieiD'fiMmiini- 
Stnriae filium aalráp» jnre doiiavit, quo factofinanrins la Uaadiam trajedt- '. Nee 
dobiainy qaítt liae reai ad.bnnc anniim rectina mforabtarýr qtum, * ot 'in adilibneS 
factom eat, ad U19, qnnm ea aestate^ idem codex (C) testator, nnHan na<^ 
Tom ex NoTTOgia in blandiam ▼eaisee* 

p« ðlL (1221) C add. Ú^ Arnórr Tmmasom L e. jok Araoms iTamii filins; '&.n'^iO^ 

IIL p. 6S. ,' í í '..,♦..'» I 'I :.' ^ i 

p. M. (1222) Add. A^ C. .Sin kmneia. . Bremím Adame bikkmþo á^Katmmeet (KattmmmmÞ 
C). Skota konúngr lét handköggva og fóikSggva LXXX mamína , er at Irems^ 
mmni k^u verit^ ok dó m^rgir qf þviy L e. Adami epiacopi in Kataneso 
incendium. Scotornm rex BUtnibns pedilmsqno trqncari fecit octogiota TÍMfy 
qni incéndio ad&enmt, éx qaibds Tnlneribaa mn1tí.idoceaaai;nnt; S.r.AIILSt. 

p. 104. (1229) C add. Utanferir Magnáe biskupe ok (Oiesurér) ^ i. e« Magnna epiaca^^ 
pns et (Gisanrns) peregre proficiscuntiir; S.. r. J}i UI« p. 88*. 

p.l68. (123S) post Valg. Styrmirssonar C add. Ob. Hmrdíi Menadóttiry L e. Ob. Her- 
dis Bersii filia; & r. D. HL p. »1. 

p.110. (12S7) And, þórdr (C add. d. X e. didJm) Sturlu$o»j L e. Ob. Tbofdna (C 
add. : diaconns) Stnrlae filias ; & r.. D. lU. .p. Itt. 1>^^. 


ri.m Om JP[\a4d« : T}M^.i^ Gr^saH, i. 

^ .Anti^ .MyJW .(mv^ KAJuAni^ .fo^dam Isknidm.MiHNndÍPil^lís tegioúém) ptriit 
« fW^M ««i tíaUidvrfa uomep-«i|U; pariii' eda» nmym €|r«bils«L 
.^ -* (1JH»>: %ií/«^ ffr4t/-(/yrir^ i; e.. ante^ add« D) X««tfrM/itoflie«M» 

^ltM«aM4D- ^--.'lfW^MiU^ynr.CF) 1^^ ;Pei» akalt C Add.il ar/jh^% i. e. 

BlMil<lX»)^ nH^f09t4 4V4r MW .^^4{/f^f»V» C add.^ MurgtH OftHtímg Skáladóíiir, 

. . j^ e. re«wi^iM^VgAre«^rttia.8kjuli4»Uc&. SkAmJ>Wk^mii;^\^^ «50. 

paOQ. (UW> I^offt **Úikðma JSmndar iiihipt'' addaiit AC: eA jírMa toibiipf , i. e. et 
: AriMie epiafppi. 

p«19S.(lMð^) fmtVAndf iarrm.SitfrlaJónf^om'^C »iáU\oi hmm Al/^ Btmaion^ i. e. 
et dominns Alfaa BeMÍi filias* Hic aatem Alfds fQrtas^e idam ost, qai ap|b eodem 
anoo, pi imiMfK orJKrUi úteiKrék-Aifr ap)fellatiirS' «dr. JSip^iUi Árbttioar 
1. p. 17— W>. . 

p.9ia aSSS) post ''ktm þat eitt $kip til tilandi"' add. A: ij árumfyrr e«r k^arbruné 
i Bjðrgtfn^ i. e«, biennio ante arbs Bergaram incendio deleta est. Cfr. p. St6 
(13S2), ubi A eadem narrat. Scriptorem Annaliam Flateyensiam hic ex daobas 
fontibas haasisse conjicit noster Joft* Sigurdi filim. 

p.SM^— 61. (184ð). Qaae hie tradantar de interitu navium Islandicarnm rectias narran* 
tar in A boc medo: Braut sk^^ er á (var) Snorri FÓtr; drukknatri kann ok V 
menn airnr, Braut Lýiubúiiuna i pollinum^ á Eyrum. Leiti Potiulamitíituí ok 
varir aptrreka á Seleyri. I Grindanttk, spónbrauit Augpaldneebúitunai dó ^f ij. 
Braut Katrinar$n^ina vOr Nýjakraun. I. a«: Interiit navis, in ena erat 
Snorrius Fotus (sive |>es), qui, praeter alios V, periit. Int^riit etiam Lýsa- 
bossa in ipso portn Eyrano. Navis Postulasiið laesa ad Séleyram rejecta est. 
In Grindayica ex navi Ögvaldsbussa, fracta et comminuta, duo bamioes perieront. 
Navis Katrinarsúð fracta est ad locumi cninoroen Nýjahraan. 

f^TiO*{134ff)i D add.: Rui^a konungr kerjariri d SviaveUdi^ ok teg-iz^ at kann kqjli 
vnnit þann $tair, er Se:vborg heiiir^ i. e. Rathenorum re% Sneciam invasit, di» 
. citurque expngnasse urbemi cni nomen est Sexborg. 

p. 282. (1350) post **fæddr Jén Hákonarson^' A add.: var Ölafr BJamarson hiríf$tjári^ i. 
e. Olavus Björnonis filias Islaadiae praeerajt. 

p.^.(M7») poBt "hðgginn Jon Klafi eptir dómi"A add,: Veginm ValgarÍr^uB. Yal- 
gardus occisus. 

p. 322. (1371) post "kom út þorgautr Jóosaon me9 hirðstjörft um alU land^' add. N 5.^ jBana teeenuoreiium hur tU x Bomoj at tmtgu J«m Hikstþi ékíS^M^r prnis 
Lofi%tomarj ai ein hu$iru mtkUshaiiar geóe ui ^f eiMue kirkiu eg milmie heim 
til herhergia Hnma; komu ai henue ij keiier Horer ok tokm < eUtmmuitul^ 
skauiet huar þeirra oc leiáéu hana med ter; ok erþeirhqfÍAt teiU mékeurm 
stumd, þa tek ánnar kauitrem til ordmt er tH? eagde ammmr^; eigi^ ^tmgtk ammar. 
þa leiddu þeir hama en ok iollaadu þryeuar. þm lietu þeir 'hamm ImuHt^ ok for 
hun heim^ ok þa^ adr hum kom heim^ þa tok hum oott oh andadiai fUlm eidar. 
L •• : Aceidit RoiMie^ testibofl Jona «pif oopo et aaeerdote Sigtudo IfOptÍ flitty 
Qt ad nobilem qaandam matronam, qunm ex aliqno templd- egrMfti ^Miam pe- 
' 'teret, duae feles, imolitœ magnitadinis, aocederent et, qaom Baarii /qttaeqoe 
Btelae. laeiniam arripaSeeet, Beeum daeerent. Quod qaMi aliqttlHitlsper fbeiaserit, 
altera felis loqui eoepit: "Jamne tempás eett** inqait. ''Nón** respondit altera* 
Qao facto eam daeere perrexerant atqne iaterea ter locatae sant. Deinde 
(matrona) dimissa a felibos , anteqaam domnm Temt^ iH moi%tim ineidit, qno 
pftolo post mortoa -est. 
^SM. (U8S) post ""Helgi og Krákr" A add.: PáUifmir, u e. PaoU filiL ^ 
p. Sa9. (ISM) lio. nlt. post 'lnflixit*' addendam Dominos Yilcliinas inissm primam 
crucis cantayit. III- 

LectioDes quaédain^ melioris notae, in textttm boh receptae- 

p. 28. QM&) codex A iis est annumerandus, in quit)us Bdlogaland legitur. 

p« Jtt (1604) L ok ij ár ; cf. var. lect. z. C etiam Lxij hr (i. e« Lxíj annos) praefert; 

iScr. rer. Dan. IIL p. 87. ' 

p« 84. (1011) var. lect* Lijóti rectior est, quam "Lopts**. 
p. 68. (1187)' et A ét B : Kr6ka$k6gij quod rectum est. 

p. 62. (1140) cf. var. lect. b. A etiam habet: Markút 3íarír(iftonar\ quod recte.* 
p. 08., (1108) Ognhðitr (non Agnhottr) lectio est codicis A. 
p* 70« (1171) andaðist Reinir áboti. In A. scriptum est ReinUy quod consentit cum 

Necrologio lilandico in Scr. rer. Dan. IL p. 510. 
p. 72. (IITOJ pro Sverris Magnusarson in Cod. A recte scribitur Sverrir magnui. 
p. 74. (1181) pro f>orfojðrg Bjarnadóttir scriptnm est in C. {>• Bjarnardóiiir. 
p* 80. (1107) Ormaon (Ormi filius) legitur in C de KIofa-Bardo. 
p. 84. (1204) Andaðist Guðmundr (prestr, i. e. sacerdos) add. C. múnkr\ cfn Scr. 

rer. Dan. Itl. p. 74. 
p. 88. (1210) "Frísaland** omissnm est in Á. XXXVD p« 8S» (tXíl) tí irar. leot. r« Sft*lí IWtfOn (8ðrli«» Teitl fflim) ▼emm nomen «bse, 

siiie daUe eoncladi potett ex A et C, qui^ seqaente anno, mtotem hnjag ho» 
«Bikits nanrant. 
p« •& <n>t) Súmumlr (non SHgmnndr) Jómnon distfneto scriptntt' est in-'A (cfr. 

Neer^U MánJ* in Serw rer. Ðan. II p. SIT^. Fieri avtem pnlest nt, qnod mox 

in A seqintar, Smrandl' nomen errore irrepserk. 
p.lIX (IIW) 40 (A: Ls) af Stnrln. 
p. 114. (ISit) A tar. leot. k* Do iioe moebi getíere {líe<maíonu$6Uy o; erysipnlas) €sí. 

Sh. BamHniiBléútk t^iikáémandfn in ItL lœrd. ksia/el. rii ix. p. 2M. Far^ 

kenm$éii^ qnod textns et A habent, fbrtaMo idem modbns est, qni antetf vocatnr 

hólnatóti. 
p.end. (1241) f Yiðidal f Miðfirði; haec doo Terba (i MHf.) recte omittit A. 
p« IIOL (IS4S) cf« ¥ar. leet. n. BattOj ez anctorítate codicis C;- cCi Sen rer. Dan. III. 

p. 96 recta lectio est, pro Hjaliasonar. 
p»oad.(lS44) Víg Hjálms Snor^asonar ok Bfiisnis Saorrasenat. Haoc verba sino ^ln- 

bio plane snnt rejicienda, qmm dejpraTata Tideantnr ex his> qnae^ ex C etvox 

aliis qnibnsdam codicibns desnmpta praecedont: Fí^ Hjálmieona oh 'Blaetus* 

$ona. 
p.ead. (1S44) pro }>orðar Bjarnasonar in C seriptnm est þMrar Bf$amar$onar j qood 

rectios. . . .: ': 

p.lSt» (1S49) Ormr Qjarnason (C: J|^(sniar#oii)« 

p.ead. (ann. eod«) Vtí^ey recta lectio est. .:...; 

p* ISS. (ISS^ orxor Gissnri dynastao Siurlunga $aga lU. p« SIS, 6ria nomínator^ qaod 

sine dnbio rectins, qnam þéra. 
p«lS4^ aSM) ok fMrirra Hmna 6. Seriptnm est ím A: V% Banm ok þeirrm F, i, e. 

caedes Ranti et qoatnor altornm. 
p. IM. (ISW) Bangerínga (non Rangejringa) habet A» 

p. 18S. (ISM) var. lecti. n. In C, abi Iiaec adjeeta sont, legitnr 4000 pro 400; 
p. 138. (ISOO) Rafiis OddasoBor ; cf. var. lect. n. A recto : Odd$$onar. 
p. 140. (ISTl) in his Tcrbis:. "Hafði Magnás konangr fjðlment'^; Aat ▼ocabalnm ^g* 

(eomitla) incaria omissum est foutffílmemi^ aat ipsam^'dJsie»^ depravatum ex pol- 

hmeni (parlamentom) , qaod in C legitar« Nam líqfa JJÍlment «# einhvem 

sermoms rationi repagnat. 
p. 140. (lS7ft) til laðangrs (Liðangrnm). Haad dnbie legendnm esse L^angr , loeo 

in praefectnra Storensi et Yeradalensi sito, conjecit noster Jpi, Sigmrdi. 
p.Mid.(lSnt) in his verbis: Ofriðr milli D. et S. pro milli A mikaij (ingens) snb- 

stítnit. 
p. MM. 0S8B) lin. S pro RangneiðarÍMinar C babet BangrO-areonar. ' * f í f. > lt xxxyni 

11.3904 (UM> Ula9ffi9 l)e«ra f>ofviirtfar. NmfyiOiKTy qnod aMimr, &ktffti «tt e^p*. 
ÉHis fefef^ÐdQoi mi p^rlák» logmann»i q«od se^itar* Hie aaten doaune TIkmw 
▼ardtts, ot recte creditnin eat in nota g. est ThorTardaa T.heferiai SStíiMy qai íd 
> ./ C et: alii«. aafiei 12i& peregre profectvs ti^aditar, eajasqoe meffa int iMe^'Hbrie 
\, wf^tím refertuf wi annam ISQO4 ef. Æspéiím Arbvkvr h f* JU* . 
p. m (1300) pro Thómaa SvatImoíi QcL p^ Mft» ad ^ UI8> — te Siwtíúi^a »agm 
Thoma» Svariar»on — A habet Snartar»ons V^oé reetaia eat« Erat aaiem^hfe 
i ,. kooie ex parle lakndiae oecidenlaU erto» donamqoe templo Ejomao (Rafi|- 
• . ^ jiayraao) in Anaarfjordo ob eo daUúft eommfmoratar in hajiia lempK ioven- 
I.. .'taríe {Jok. , Sigurdí)* 
p.l80. (laoi) í hafi mikjálflmessa. A habet: um m<kjál»me»»u »ieHí. 
p. 186. (1304) Un. 1 pro sðgða A habet »ag&u 

p;a0Oé (1310) ef. var* lect. t. Sirauimámgi (noa Sktarðsmiogi) . legitar ia C. 
p. 214. (13S0) lin. X pro VII. Kal. Febr. i» A ^lto Kal. Febri. i^itar. 
p«2M. iVnt) mrialio .ex A desampla: '^Fru Blaas ••«• af Ffaox'^ abrapia est et siae 
'.seneai qnnm anlea, p. 242 (138&X l^ce ideoeo.piMÍIa sil. Notai) ojbieonjectam^ 
. . etl, .vocabolám oiiíi Tideri excidissei omitti debel;» qosmi Ulmea anno 1363 
mortaa sit; cf. p. 312 (1364). 
p.!:^4. (1831) (S^ffo«Mi recla leetio est. 
p.262. (1343) Dráp I>orsleins Nikulássonar í Gannarsholti p. 258 (1342) legítnr his 

verbis: F^g þorsiein» Gunnhyliing»,. aeeandqltt A« . 

p. 212. (1347) "Fóra bá^ir biskupar . . . . i landÍBa*' esiÉi.qaadam iiftmiataftioMr viprboBam 

legaatar in A, nU qoae de hoc anno aarraatoc his TérUaineipiaiiit..C/iCfa|fei#' 

Jón» bi»kup» ok Orm» bi»kup» i Hvaffiripi á eim »kipi ott H»kup»lam»i á land^ 

,i . iíitiiy'.i. e..«ÍQhaaaes et Orrous epiaeopi. ia nna aaye' pere|[re .ábedot Mqm' Li» 

landiam sine episcopo relinqannt. In eodem[.eod.(A) iafralegftar: ioéVr bi»k* 

upar fóru uian d einu »k^iy u e. aierqoe efdsoepas iu oaa nAte' paregre pte* 

faetns est. 

p.281. T. Recordare domine; leg. Rec. hominum^ Beoedictio dei; leg» Ben. do^ fk 284» (U61) haC5 koaúagslirtf at atan» Yora at^dir eelt* ramrÉ ia A legantnr : 

Komíng»iritf9 ^ ^^^ ^oru »t^ndir cett. 
p.286. (1352) Ölafr Bjarnason legendúm est Ól. Bjar$mr»on^ cf. 13M ead. pag. 
p.S06. (1362) lia. 1: Tar hann lamina leg. *'enn ión Gattormwoa Tor ktoini}.** eett. 

*'Jarpr Hanns** leg. Jarpr, Hanni»* 
p.Ud.(UM6) Yo Jón KI0& A habet A/e^, ^nftoiodieedliaL etiam p* 321^ (ISTO). 

Hic autem Jon Klafi fortasse idem est, qui Jon Narfason, de qno ia aliis an-^ 

nalibus a. 1360 (cL p. 380) sappUciam samptttm eaae. dieitiir« p»SM. (Ipfl8> Um Chráfvoftk A Inbet erárifa, 

p^nC(lt3>) 1^5» KolbeionoiL A: Bjttml KMeiHiMn^ 

p.tMl(lSM) Hófwrt AsgoirtmáK A habot: jítgeinármdl , U é. litm Aogeivgaenses» 

Pffaolimi Áigein& ritan oot in Yididalo toparcbia HonaTatneiism. 
p«aBB. (UM) lln* 1: sVeita. ^ A babot: wteiMumy qiiod interprotatio bostra soMta est 
p.tfi& iVm) fia li Jén ]»örtflfseoik . A babot: Jön pórdiftmm. 
PlSW. (14U) ood. Ð post Skémoloðoni ponoto distingoit, post Vootroyjafti omnino non 

distiiigiiit, Joh. Sigmrdi intolligi pntat tractam Landeyjar ín toparobia Rangar- 

vallensi Islandiao aiorldionalis» IV. 

r • ■ 

I 

Animadversiones in nonnuUa annalium loca* 

p. iS. (a. MS>) iMruveir sive Budiuvetrj hic nt !n Ser. rer. Dan. III p: ^^^^'''biemil 
perniciosa" redditnr. Nisi vero stataimns, baec dno Tocabnla platié iiho esse 
sensu, qonm 1r pro dd haad raro positam inToniamas, eaasas^ cnr híeniiJ gravis 
et aspera faoc modo appellata sit, varias informare cogimas, pro at hanc vel 
illam lectionem putamns prœferendam« Si ruituvetr praeponimas, ruiru aút per-* 
tinet ad nomen sabstantivnm , quod est rutaj i. e., quisqaHiaeV qao mtelligi 
possnnt pinnae piscíom ot similia, quibas homines et p'ecudes vítáni iuiitentaro 
coacti sint, nt Butuveir sit hiéms inediae, atit ad verbum r^*ðr, '' i: V.'vastare, 
qnod e|as hiemii saevitia Islandiani magoo animantiom namero privaverit 
Quod si Buddupeir recta lectio est, prior pars referrr þotest ad 'rudda (clava), 
ot toto vocabulo sigaifioetar biems gravis et quasi clavae infttar fericrns, qoao 
oxplicfrtio sine dubio ini ost praeferenda, qnum praésertim simfli íatitíne hiems 
aspora anno IMNl lurkr (fnstis) appellata sit'(cf. H. Finiettj um ttfátínfœckun 
af hallœram á Islandi in Féi. Bii. XIV. p. 74). Addl pðtest, anho 10t2 sop- 
tentrionalem Norvogiae partem magna hiemis saevítia laborasse {Heiikékrúigla 
11. p. 18S). 

p. 54« (1118) Vndra^étr^ ot in hao editiono ot iir Scr. rer. 3an. III p. 51 latino red- 
ditum est "Annns mirabilium** (cf. Kynjaveir p. é^, Býinanmar p. 84). Spec- 
tantur fortasso tempestates saevae et tarbulentae, quae quibosdam lods sacra 
prohibeban^ hominesqao a templis arcebant atqne naves frangebant, ande tantns 
naufragornm nnmerus in Islandiam conjectus est, nt fames oriretur {Krittni^ 
'^B p* IM, 122; Landnámabók in Itíendinga togur I, S28; cf, H. Fimen I. 
e» p. 41). £a voro, quae de Holtavatn referuntur^ quod fnror tempestatis in 
sttUimo sastnlisso dicitur, iii Annalibus regiis iSm'. rer. Dan. III p. 60) sequi-^ « XL. 

tar narratie qnaedain^ qnae in hae editíoBe onitsifo eat, qawn Ml.ett9 qne ««b* 
fleqauntor, qaaeqae a4 res externafl perttnent, referenda videtetor, etri fortaflfle 
Bon minafl ad ipgam Ifllándiam pertinet, qaare eandem liic flifltereere dncimnfl: 
þá $Ýndi7t himinn opna p€»eiadag meir $va miUm ifé$ij at iángb ifé$ þat vard ai 
tnguj erþ&átii miAit at vera^ oi $téiP #«« IHL Hundir dag$» Or glnggþ€$$a 
lj6$ $Ýndiz mQnnmm Aánga cro$$ meir guUi ok,ffim$ieinmm^ a: Die paeeliali Ti* 
gum eflt coelam aperiri tanto cam itimine^ nt Innœ Inx diflpareret, qm alieqnin 
magna esse debnit. Hoc per qoatuor diei .lioraa doravit. De Inmioifl linjafl 
fenestra erox auro et geminis ornata pendere videbator. 

Deinde in iisdem annalibas, commemoratis qoibosdam prodigiis, qnae nrbe 
Vormatiae acciderint, haec addantur, p« 51 : Bo&aveir. þetia er kallat Undra» 
árj U e., torbidaram tempestatom hiems* Hic imJiiff miraiHimm Tocator**. Qr» 
igitor hic liarrantnr fartasse non Islandiam spectant, sed ea, qnae in Germania 
accidernnt 
p^ 961 (1123) €hrdmmþraungj obscnra tox, sine dnbio perti|iens ad aliqnap rem, qnae 
^ in ea regío^fl ev^nit, ubi annaliom scripto^ degebat; in hac editione redditor: 
pngnji noctorna vel brnmalis; in Ser. rer* DjOM. III. p. 51 : angnstia larTae Tel 
. , noctis, nbi interpres {Joh^ Olavim$ Hypnones^) haec annotaTÍt: "Qnid hoc Toca* 
bolom stbi Telit, non constat ; poeticom Tidetor, forte malom aliqnod aSris de* 
signans/' Gríma est 1) conticininmy qoando omnia qoasi obTelata caligine vi- 
, ienijix {Bjorn Halld6r$$on'); 2) persona, larTfi; 3) pe^ nox« (CL Jon Olav$en 
, Nordens gamle Digtekanst.) þraung 1) turba; 2) angnstia. Si Tocabnlnm 
. jGrimuþraung ad ea pertinet, qaae de dnobos hominibos Tolneratis sequnntor, 
; boc loco fortasse tnmultum nocturnum significat. 
p.^d. (1127) J6n$veir et hic et in Scr. rer. Dan. UL p. 52, Tortitur hiems Johannis* 
Jnterpf eitatiooi JoK Olavii Hypnonesii : "Hiems forte a tempore festi Johannis 
£TaageIistae (die 27. Ðec.) saeTÍens** accessit Tir celeberrimns J^. Magmeu^. 
^L fí^ SO (1200).; Siurlunga saga L p. 188 ; Jdnsmessa. 
p. 58. (1134) Múgaveir Iiic^ iU etiam in Scr* rer. Dan. IIL p. 52» "Hiemfl copiamm**; 
fline dubio rectius redderetur "Hiems caterTarum síto factionibns inquieta**; 
quum hic locus ad^ea spectet» quae. habet JSre>«i«ir«jig'/a IIL p* S04: Haraldr 
konúngr fór anstan með landi ok hafti allmikian her, Tajr þessi Tetr kallaðr 
múgaveify i. e. loterim ab orientalibns regni partibus legendo proTehitur Rex 
Haraldus, graTÍssimi nunc dúctor exercitus, 4i<staque fait hæc hievín Mugaveiur 
(hiems caterTarum s. factiosa)* 
p. 02. (1150) de Tarietate lectionis in cognomine Johannis Groenlandiae episcopi Tid. 

Grenland$ hi$iori$ke Minde$marker IIL p. 896« 
p. 64. (1150) Selejija$umar (Seleyarum aestas) ab ea re nomen iuTenit, qood, nt in xu 

B€imitrú$glm ni,.l1B ttamt«r, ai SeUyJM, intulas promontorio Liodesnies ad 
VQltarnoiD, Norvegiae reget Ingiai et Eysteinat (filii Haraldi Gillii) ea aestate 
coByeBernnt atqne inter se foedds inierunt» 

f* M. (1182) BMtamg et in hae editione et in Scr. rer. Dan* IIL p* 60, reddítur: 
eaedes in perooram de montanis redactorum claostris faota. Spectatur fortasse 
res, quae in Siurlángasaga I, p« 114 his verbis narratnr: þau mit$er$...hðfttui 
w^emn ai Reykjam i Flóam^r (i..e, hoc anno pagna extitit Reykis in regíone 
Floana, qoae est in Islandia meridionali), abt réiimm yar, lectlo ^st pro Reykjum. 
Cf. Lðgréiiubardagi^ quod proxime antecedit. 

p« 0S« (IIM) Karl$hrtír GregariusmeiMU in hac «^ditione redditar : procella, Caroli dicta, 

festo Gregorii (die 12. Martii) saeviens ; in Scr. rer, Dam. III. p. 61 : **proceIIa, dicta 

Caroli impetBS, Gregorii festo saeviens". Yeri simile est, Intélligi nivalem ven- 

. tum^ qno Carolus qoidam interierít*. Haec autem tempestas cnro eodem terrae 

. motu fortasse cohaeret, qui ad enndem annum coromemoratur ; cf. Siurlúmga $aga 

L þ. 114. 

p» W» (II'YI) SM&ma manmskatif i. e. ruini^ montium homines interfeeti. Var. lect. 
Skritrnaveir^ i, e« ruinarum montanarom hieros; cf. Scr. rer. Dan. IIL p- 6S* 
Res in Siurtúmga $. I, p. 115, distincte narratar his verbis : /av mi$$eri fóru$i 
80 manma % $kri&um ek var kallairr lÝ$naoetr^ i. e. hoc anno perieruat 80 ho- 
mines minis moatanis ; ista hiems dicta est hiems portentosa* Cf. hÝ$na$umar^ 
Ann. p. 84 (190S> 

p. 1& (1104) Svaibar&^úmdr 9i in hae ediiion» et in Scr.rer.Dam. III p. 71 vertitur 
Svalbardensis conventos, quo significari potest aliqna congressio in praedio Sval- 
' barð, quorum onum situm est non procnl a litore ejas sinua, qui ab insulls nomen 
traxit (Eyjafjðrðr) , in loparchia Yadlensi, septentrjonalis Islandiae (cf. Fornmj 
eog^ XII, p. 857)* Alia lectio est: Svaliar&i fundtnny quae signtficat iaventam 
esse oram frigidam, i. e. Groenlandiae orientalis litus, quod ad enronotum 
jacet. Quae lectio et a Suhmio (Danm. Hist. YIII p. 347) comprobata e$t, et 
in Qr0nl. hi$t. Minde$mærker IIL p^ 46. 

p. 80* (1106) Rau^$mál et nostra editio, et Scr. rer. Dam. III, p. 71 interpretatur: Rodi 
causa (lis forensis). Quum vero tale nomen (Rau^r) in Annalibus alias non 
inveniatur^ veri similis est Yiri CeL Fimmi Magmaei conjectnra, totam vocem 
eontractam vel depravatam esse ex Rau&a$amd$málj et sic að ea verba {Vijg 
Markú$ar á Ramiía$amdi)j quae proxime anteoedunt, spectare. 
p. IIRS. (1226) Roiueumar ei mikla, i/e. aestas hnmidissima (cfr. Lectio var, vætu^U" 
mar o: œstas hnmida) quod accnratius, quain: 'aestas admodum turbulenta" 
nt habent Scr. rer. Dan. IIL p. 86» Consentit Sturlúnga$aga II p. 80 : $umuqr 
þeUa var illi oh voiviirra$amt^ u e» hac aestate tempestas erat mala et humida. XLU 

cf. í\in$en nin maÐiifsGkaii af hálberi I. c p« 46 (ff. Einmri iuterpretatio da» 
iiica p. 20). ) 

p« 102« (1227) Sandvetr {á Iríandt) , i. e. hiems in blandia eraptione arenæ inngnis. 
Annas antecedens Tocatur San^falUtetr á Islandiy \. e. lúems in blandia are- 
noia plavia insignis. Cf. Fimen, 1. c. p. 45. 

p. IM. (1281) hettmótt et hic et io Scr. rer. Dan* lil. p. 89 redditrir : tamolr partiam 
colli exterioram; cf. p. 204 (ISIS)»- abi idem ▼ocabolam redditnr "morbas ca- 
callaris'*, ab Aetia (cacallas). Res in Sturhtngaioga II p. 128 his ▼erbls comme- 
moratar: um hauitii fbr yfir land allt iótt #tf , er köllu& ffor hettusótt; qf 
henni anda^iit Ingimundr Jónaonj i e. aactumno per aniirersam Islandiam 
. . grassabatur morbus, hettuiótt díctas, ex quo obiit Ingimundas Johonnis filias« 
Ceterum de hoo morbi génere (hydrooephalo , angioa, febri scarlátÍBa)' YÍd. & 
tPáliion isleaEk ^ákdómanöfn in Ilit þea úl. Lderdémi^liiia Félagi IX. p. 222, 
X. p» S6, S7; cf. H. Fimen I. c. p. 4& 

p.l08. (1234) miaœtti h^ftingja\ 10 ieturj i. e. discordiae inter magnates; -decem prae- 
eidia. Séta eAt mansio, sessio, codsessnsi cf. Gtoaarium Niáláe. Fi MagiOíem 
putat hoc ita intelligi debere^ praesidia armatoram decem.locís constitata faisse» 
qno talis sensas emergat : magnatam X in sua quisque Tilla praesiÆum habait. 

p.llfL (12S6) r&n i Daly i. e. rapina Daliae. Dah (vallis), sab raontibns Ejjaigðii 

in toparchia RangarTallensi situm, erat anum ex maxiinis praediia Snmrrii 

Sturlae filii, ubi, hoc anno^ Reykholto fugiens, aliquamdia laorataa esl; Siur^ 

. hmga #. II. p.l70 aqq. cf. Tila Sn*. Starlaei, praemissa •ffeisiiytriii^/ae^ediCiOBÍ 

Havn. I. p. xli ; F. Magnuaen Sn. Stnrlesens Levnet p. 17. i . 

p.ead. (12S7) Hákon konúnyr krofkníirry i* e. Rex Haqainus crnce sigaatas. In codice 
H legitur k&rinaiírr (coronatus)» necrecte; qaam nihilominus lectionem secatas 
est Suhmiui (Danm. Hist. IX. p. 678)# 

p. 116.~(I242) Brúatfundr, et in nostra editione et in Scr. rer. Ðan. III. p. 85: Con* 
▼entus Brnensis. Intelligitur autem conventus ad pontem Hvitaensem inter 
Uraekiam Snorrii filium. et Kolbeinam Javenem , quorum aterque sais sectato- 
ribas stipatuð erat; vid* Sturlánga i. II. p.>254 sqq. 

íp.ead. (124S) Birtiit helgi Vilfy'álmi djákm iBjorgyny u e.sanctitas Vilhelmi diaconi 
Bergis apparnit Intelligitur sine dubio aliquis in Norvegia homo pro sancto habi- 
tas, qui re vera in numeram sanctorum nunqnam relatas est ; cf. Suhm Danm. Hist* 
X. p. SO* Joh. Kraftiuij vir. Cel. in opere egregio, qaod inscribitar Norgei Be^ 
ikriveliej lY. p. 295, conjecit, templnm sancti Yilhelmi, quod ante religioniscfaristi- 
anae doctrinam emendatam Bergis erat, ab hoc Yilhelmo nomen adeptum esse» 

p» ead. (1244) Flóqfundr mtír þiríri Sighvainyni ok Kolheini únga Amérnynij i. e«. 
praeliam in sina Hunaflöi commissam inter Thordam Sighvati filiam et Kol- XLin 

beÍBnm jQTenem» Arnori filinm. Intelligitnr navalis illa pngna, qna hi dao viri 
in sinn Húnafloi inter se decertarnnt, qnae et in Sturlúngataga IIL p. 0D sqq* 
describitnr et ia Neerologio itlandico-norvegieo {Scr. rer. Dan. 11, p. 512), ad 
diem 24» Jnnii commemoratnr bis T«rbi8: bardagi á Sirandqflóaj u e* pngna 
in sinn Strandensi* 

p.l2§* (1248) bo&or&akrejfinij i. e« ■acromm institntornm mntatio. Intellignntnr sine 
dnbio constitntiones et edicta, qnibns Vilhelmns cardinalis, anno 1247 in Nor- 
vegia, ad Haquinnm regem coronandnm, commoratns, mnlta in rebns ecclesia- 
sticis immntavit, qnaeqne postea inlslandiaro introdncta snnt; Yiá. F* Johannaei 
Hist ecd. Islandiae L p« 2tS— S5* Idem Vilhelmns cardinalis regi Haqnino id 
consilii dedisse dicitnr, nt Islandiam sibi snbjiceret. 

p. 122. (1252) JStelliifundr j u e. conventns Hellensis. Intelligitnr conventns in praedio 
Borgarfjordensi Hella, nbi inter Thorgilsnm Skardiom, Rafnnm Oddi filinm 
aliosqve de Gissnro dynasta adoriendo convenit; vid. Sturlúnga iAlLf^ 14S, 145; 
Toffaei Hist« Norv. lY p. 220; F. Johannaeue h p. 864» 

p. ItO. (1202) fyrir utan fjórtá in hac nostra editione, nt in Ser. rer. Dan. HI. p. Iðt, 
parnm distincte expressnm est: nltra amnem Thiorsa. Haee enim verba anc* 
torem argunntOdda vel fortasse Skalholti degisse, adeo nt significent: in parte 
qnadrantis anstralis occidentem versus jacente (J. Sigordi). 

p.ltS» (1268) Rytkittóti á íslandi, ubi in aliis codicibns est rytkjutótt^ rytkutétt; qnod 
Tocabnlnm neqne in hac editione neqne in Ser. rer. Dan. III» p. 116 latine 
redditum est. Gudmnndus autem Magnaeus (in Saga Egilt Skattagrimttonar 
ed* Magn. p» 616) hanc vocem ita interpretatnr, nt sit '*morbns acntus, cum to« 
tins corporis concussione incipiens". Qnod si recte se habet, vocabnlnm deri* 
vatur a verbo rytkja (concntere, cf* Dan* rutké) , nec mnltnm distat a rykUr, 
rykkingar, i. e. convnlsiones ; vid. Sv* Pauli in Bit þett itL Lærdómtlittqfilagt 
X» tO* Joh. Sigurdi £ hune morbnm enndem' esse putat^ ae Jlekkutótt j i. e. 
scarlatinae genns (a Sv. Pauli filio febris petechialis appellatum); rytkjur enim 
significare virgas veLmacnlas diversi coloris in lana ovium {rytkjéttr, mó-rytkjóttr^ 
tvartrytkjóttr)* Ceterum var. lectio hrottatóti non indigna videtur) quae re« 
spiciatun 

p«161»(12B5) var. lectio: fundutt Dineyjary i. e» detectae snnt Insnlae plnmiferae» 

Hae insnlae, ad Americam sitae^ sine dnbio nomen invenemnt ab ingentibns 

acervis plnmae, quam avea marinae relinqnnnt. Intellignntnr fortasse dnae 

insnlae Newfoondlandiae adjacentes, Baccal'ao et Pengnin ; ef. Ant. Amerieanae 

'p» 280-452; Grenl. hitt. Mindetmarker HL p* 51* 

p« 180» (ItOl) hann drap -. • 11 tkorar irf karlmðnnum ok 7 tkorar qf hSmum • • . eru 4 
hundruir i tkor^ i e* nndecim scoras viromm et 7 sooras infantnm occidit « « « XLIV teora (anteni) qnadringeÐtai cbnstat {ct 8er. rer^ Dan. IL p« IVT)) vt ex adaltia 
4400, ex pnerig 2800 mortem obierint; qnnm Tatfaeus (Hist Norr. IV, p«401) 
Hamernm adultornm circiter SOOO, pnerornm circa SÖOO faciat (rf* Suhm Dannu 
Hiat XI. p* SOO)» Vocabnlnm ikor proprie eit inciinra in talea, ad singnlam 
aliquam rem designandam; tnm major nnmenis ab 8 ntqne ad 100 Tel etiam 
400, qoi nnmerns fortasse pro maximo habitns est, qnem 'talea capere posset. 
Yox Anglica seore viginti significat» Si rerum nexum hoc looe spoctas, veri 
similins est verbo 9kor 8 -qoam 400 significaris cf* Snorrm Edia (ed« jRafAu) 
p. 107} ítta bera ámæHeekor. 

p. 182. (U02) post Utanferir « • « herra Lodins eif Bakka additnm ést in eod. G. ok var 
hann hengdr^ i. e« qui tum suspendio interemtnsfutt; id quod errore exAndnno 
Hestakorn translatnm est in Lodinum Balckensem, Biðrnonis filinm, qni secnndnm. 
ea, quae in SamUnger til det nonke Folkt Sprog og HMoriej II. p» 104, demon- 
strata sunt, anno eerte 1M3 mortnns non erat, cojusqne praedium, Bakki, sine 
dnbio situm erat in parochia Orkadalensi, australis Thrandbeidilae praefectnra* 

p, 208. (1S15) Brann kirkja A Stóruvðllum. In C, nbi hic locus lectn est dtfficillimns^ 
tcriptnm esse videtur: á Landi. Quod Joh. Signrdi pro reeto habendnm esse 
pntat, si legitnr ^Stóruvðllum, quun^ praedium eo nomine et^am nnnc extet in 
regione Land, qoœ sita est in toparcbia Rangaryallensi. Uftimum autem Tor- 
bnm videtur ei esse hegruj nt in Ser. rer. Dan. IIL p» ISO* Cete'rum pntat, 
totum fortasse looum corruptum esse ex iis, quae anteoednnt: Kirlýubruni á 
Siat á Reykjaneei. 

p. SIO* (ISIO) Týndist skip Lo&ins biskups af Fœreyjum, i. e. navis Lodini , episcopi 
Færeyarnm, «♦« periit» De hoc Fœreyensi episcopo, qui in literis norvegicit 
Ludovicus appeUatnr, vid. Qrenl. hist. Mindesmarker III. p* 102. 

p« 216* (1S20) po'st Jónsmessudag F et H add« ; nasta dag eptir festum Vinceniiú Veri 
simile est iotelligi diem Johannis Chrysostomi, sive diem JannariiXXyiI.!(qui in 
calendario islandico dies Chrysostomi appelíatnr) qnnm festamYincentii martiris in 
diem XXII. Jannarti ineideret* Yidentnr etiam con£nndi Amas episcopns Helgii 
filius, qui obiit hocannoantediemyiII(in A scriptumest: á^ir)KaI.FebrHÍ.e.die 
25. Jannarii» vel, si D seqnimnr, ante diem XII Kal. Febro i. e., die 21« Januarii (cf. p* 
214), atqne Ormus Thorsteini filins, episcopns electns, qui mortnus est die Johannis. 
(1S20) var. lect* viirast i brauisongum {burtsaungum^ Bspolin Arbœknr L p. 56)» 
Est autem hraut sive hurt idem qnod Dan»- tox hort (Germ* fort et ¥>eg). Sig« 
nificaatnr sine dnbio sacra in oratoriis et templis annexis (oppotita tacris do«» 
mesticis, sðngvar heima sive á heimakirkjum') , atque ita accnratias definitmr 
sensas verbomm i sumum stði'um, quae textns habet 


t XLV 

(IIW) Uippú$gum redditur: odriitf oviúm exsiecaiis; kUppá^ar aiitem patias 
eoria ovilla depilata significant. De bis aliisqne rebus» quibas deeomae solutae 
sunt, cf. jP. JohMmaei Hist* eccL IsL. IV* p* Ul-^. 

p« 141 aSSt) ^i^t' dbéti af I/jm háUkSggimn vi& England... qf duggurum^ redditur: 
Araas abbas de Lysa ad oram Angliae decoUaturi fuit • « * a duggarii (plratarum 
genere)« Dugga parvam navim (Dan* Jagi)^ praesertim piscatonam, significat ; 
santque duggarar, qui in ejasmodi nave vebantar, potisdmam piseatores Batavi 
et Belgae. Ad annam 1M6 comroemorantar naves piscatoriae (fiikiduggur) 
Anglicae(iBfp^/;ú»Arbœkar'yiLp. 45); adeo at líiiggart eo tempore facile piratam 
significare poMierít* Toffaeu$ antem (Hist* Norv* lY. p« 4823 vÚBm recte **prae- 
dones GaUici** interpretatos est» 

p«S30* (1S48) Aesi Jú^Strinn qf Granlandi met' heUuj '{♦ e* navis oneraria ex Groen- 
landia incolnmis *;* advenit. De boc in Groenlatidiam itinere conjectarae qmae- 
dam propositae sont in OrenL kiiL Mindeimarker III. p* 121, 462« 

p. 999« (U4&) var« lectio vj: cc ok Ix á^ L e. 260 daga. DC.d, i. e. 600 daga» 

p*S06— ^(1I6S) Carmen Soaeolfi» 'qilod io bac editione codicem A ad verbum exprimit,> 
qnodqae jaro antea editara est, quara in Eddae Reienianae (Hafn« 1085) ad- 
dendis, foL n, s» (cfr* p« 24. b^) tnm in Eipólinj Arbaekar I. p. 04, e sententia 
Job* Signrdi f» editio Espolíniana rectius assecuta est, quam scriptor codidsA, 
praesertim in stropb^ altima. Est enim Kilpr nomen viri omnino ignotam; 
neqae uHo modo statui pecest, pro Smidos qui in boc earmine priraaá tenet, 
novam a pollla personam esse introductam^ cujus morte res consumroare- 
tar; seiisas vero eraitur commodior» si cum Espolino legitur: Kylfu Aeffrí^i 
kogg (clavarum ictas sonabant; ef* lin« 1: ennJón Gutkormnon var laminn me& 
jámreknum kglfum iti bana}, Sffálm grikr — i* e* gigaatis galearum sive ga« 
learum perditrix» quod secarim vale^, in annm verbum coajangenda santý 
tSggy qaae forma ceterom noa 'oecltrrit^ nisi in rytbmis recentiorihas (Rímar)> 
idem est, ac iuggtFi^ u e« mandebat» 

p. aO& (1062) H^uH Biiamál, U e« Risoram lites initiura coeperunt, et p. 284 (1282) 
varir endtiigr vegr d Kiamálumy L e« taiidem cansae Kisiaaae £ad finem] per- 
actae mnu Lectio codicis Flateyensis (k^amál) , qaam secatns est Eipolinui 
(Arbœkor L p. OS— 106), «quam idoneo sensa careat, F* Magnaeui jure statoit» 
Isgeadum ease Riiamtíj u e« lites de praedio Hrii uÍYeBriior fortasse inBor- 
garfiordo sito; vid* Jjandnáauilók inlilendinga iogur L p* 6^ 60; c£» indicem 
geographicum^ 

(1280) lagiri þegar hrðrir á ai fimm vikum, i. e. jam quiiiqve hebdomadibas 
ante hiemis initia tempestates nivosae ingruerant; F.Magnaeue interpretatur : 
qninqne tantam biemis hebdomadibos praeteritis^ id est: circa diem 20» Nov; 


XLVI 

p. M2. (1880) Dráp herra MMí Sperru t Hjmlitandi, i. e* caedet domiai Malis Sper- 
rae in Hjaltlandia. De harc eaedé atqae ombinó de hoc homine, Mali$e le 
Spere, dynasta Seoto^ magni momentt snnt, qnae protnlit P. A* JUunci, vh 
celeberrimns, et-in tractata geographico*bietorico de Orcadibns et Hjaldandia 
(Samlinger iil dei ngrske Folki Sprog og HMorie YL p* 491) et in disqnisitione 
de gente Arnmödlingorum Norvegi» (^Anáaler for Nordiik Oldkyndigked, ,1840, 
p. 179, 182, 210) ; cfr* Diplomatariltm Norvegicum L p« tW. 

p.8S9. (1891) andairiti sira Páll ... hqfíri Hákon Jókfðon kyneti alH kam gótx^ en 
ffálfr umtagtr ð: dominus Paulns «.«* dijðm óbiit, cnjus omnia bona Habninns 
Jonae filins in seqnestro posnerat, quapropter ipse roale andiit; Leotiö seqnitnr 
codicem Flateyensem ; sensus vero et F. Magnaéo et JoK Sigutdi 1 (qni sjáifr 
potius ad Paulnm bacerdotem rererendom esse putat) Tldetnr perobscarns* 
"p.vad. (ad ennd* ann.) ur&u áverkar met Sumarliþa ».. ok Runólfi ... ték meir Sumar^ 
li&a ok hans mönnum i. e* Samarlidius * « • et Runolfu» . * * inTÍcemi pngnarnnt; Sumar- 
' lidias vero cum suis snperior evasit* &ed his verbis re Tera hic sensns inesse 
Tidetnr: Sumarlidius et Runolfns (eornmqne sectatores) sibi inTÍeem Tulnera 
intulerunt; res vero contra Sumarlidinm et snos prosperins eéssitt CtEspólih 
Arbœkur I. p.'lll. 

fi SB8. (1S92) ^osi Pfótbjorn út meir hr^ drotning Margrhtar , i. e* Thiodbjðrno cnm 
edicto reginae Margaretae in Islandiam Tcnit* Yidetnr antem hoc edietom non 
dÍT«rsam faisse ab eo, qnod'in F. Johannaei *^i$lí. eccL IsL I. p. 441 comme- 
moratun 

p* SB2. (1S92) Tocabnla Phir et $teikári in codice Flateyénsi snpra lineam addita snnt, 
neque steikari et emÁiteinn signo coramátis distiognnntar» 

p. 869. (1898) Jarira&r ^n at Srairra. Qna de caasa Stí. OlaTi coénóbinm Minoritarum 
Bergense hoc toomen adeptum sit, démonstratnm esta^CAnliaiigteTÍroceleberr* 
opere Nonke Kloitrei Eistorie^. 119, ðS9 et IHplomútarium Norvegieum l. p« 195* 

p, 888. (1412) hengja...fyrir stakk lectio codicnm ohartaceornm obscora et ineerta, at 
fortasse conjicere liceat, legendnm esse hSggw fyrir stokky u e. In trnnco ca- 
pnt prsecidere. Ceterum siakkr^ monente F. Magnaeo', cnm fftni enmnlam, 
tum Testimenti genus (paennlam quandam broTem et erassam ; praesertim Toro 
mastrncam glabram) signiíicare potest* 

p.899. (1418) var/ynt talia um Bjórgtínarkaup; -^ildu Bnskir þar ekki Ht hhsta^ i. e* 
primum incolfi^ de mereatura Bergensium dispntarnnt, onjus exsortes Angli fuere 
(s. quódAngli non curarunt?). SedTÍx dubitaripotest, quinhocpotiassignificetur, 
Islandosin memoriam Anglornm feToeareToIuisse legemnörTegicam» qua caatuin 
efat, ne qnis Islandiam mercatnrae cansa adiret, praeter Bergenses, ant qui ab 
Islandia redeantes Bergas appellerent, nt et Tectigalia re^ debita solTerent et XLVII 

0l^rce4 i^p4^r^9 ipjr40(eKtitt . H81b11<^s i^refactDa^ .qni pleramqae, oneca naviam 
efficiebant. Cf. F. Magnuttetk . om 4» Cngelskad Ha^^el . paa blwd > Norditk 
^fiÍMWtM iimyi4iSM tl. ,p. .114 sqi]., ISð s^q.,. ie»-«4. • • t « • « PQ defectionibus solís.et lunae« in annalibus comnienioratis* 

Inter phaenomena natorœ» qaorum in annalibag mentio fit^ ea praecipae notanda 
.fffllU • W® * A® f <^ip«bwi AQlie. ei.Iniiae et de cometia memoictM mandantar* EJu»- 
roodi enim res, opera aiitrooomortim ad certa tempora relatae» mágito usai .sant , non 
solam ad síiigttlos qnqsdim. in teinp^of a)n designatlope errores corrigendos, sed etiam ad 
fidemánnaliuroscriptorisœstimandam* Ea quidem) qUae de bisce aonales habent/com* 
parari pos^untcam .enameraUoneomniom defectionaro> osque a Christo nato, iixEaropa, 
Asia et parte Africee Roroania : nota j a tropico cancri in Lapponiam usqae conspi- 
caarum, quae continetur in Edv. Brinckmeieri Whro, qui inscribitur: Ptaktiiches Hand" 
luch der hiiioriichen Chranologie aller Zeiten und Völker, beionden dei Mittelalteriy 
Leipzigj 1848» p* 864—84. Qoae Tcro ex l^ac coroparationé disciroust haec sunt: 
p. 50» (tlS2) A addit: eclipiis iolii. Apud Brinckmeierum refertur ad diem 19* 

Martii; 
Pell0,a^l238) J^ipiyt ioliilll. Non, Aug^ ^l Brúíö^metero «tiam refertur addiemS Aag« 

*« a,(1237) Mciip9i9 lunfie. Apod Br. die 12. Januarii et 0* Julii. 
j^ 124« (1295) J^ipiii luua^,^ fal. Fe^r. Etiam apod Br. die 24. Jaooarii^ 

«^ . (lJ^):A).Adjdit;. eclipiii lumte 11. Jdui Novembrii\ Apod Br. eilam dieUNoT* 
p. 1S2« (126S) Eclipiii iolii Cáifr um, sumarit i ^fSrgviny Nonoi jiuguiti. : Br. etiam 

ad diejn 5* .Aogoslí r^lertv Cf* Annaler for Notdiih Oldkjfndighed og Higtorie, 

184^ p. 927« • ) .. i! . .*.*.. L...... • -- 

peláðe (1218) Eclipiii solih Sine^tibÍQ die. IS» Jonii; eL Brinckmei^. 
p« 178. (ISOl) Post '*andáðist • • • herra Oddr þorvarðarsop'* A . iosi^rit : ecHpiis lunae. 
; Apod ffrincbneienm djcfectiones loo^e .hoc* anno' ad .dies 8^. Jaouarii et21e Julii. 

refiprfintare; : .•.'.*«" 

p* 18». aStt) Annas in A ^ C his verbis iacipit!2 eefi^iie lui^ae XIX. JSaL Ftbruarii. 

lUf^rtor etiam a Bt. ad^^Áem t4«..Jaftoaiáii..i í.í. .»> . V «* » ' 

p. ISfi» (1S05) J^ost "Franka koniíogr lét dsepA Lokalant'' eddic A: eci^ lunae. 

iBrinekm^rui hoo anno lonae defectoa ad diem 9. Maji. et 2. Novembris refert 

p. 202« (1S12) Sólarbreitr i Martio máíhriri (éefeotos solis mense Martio). ^ Si hic re 

. Tera 4of^ttt8^ solif ÍQfelIigitar, coiipilalior. (codicis L) parusn diligens aot isi 

anno aot in mense erraverit, necesse est, quum Brinckmeierui'UíÚGmf quaro XLvra 

• m 

* 

hoe anne commemoraty solis dofectioni diem5« JaUiiaMÍgnot, neque nllam) ante 
annum 1S18, ad mensem Martiam referat. 
p«226. (1S28) 1S30 ^^arir^ eelipríw $oU9 XVIL (aliie XHIL). JTirl AttgUÉÍi^ korm nona, 
luna XXVI 11. náita , yfir halfa eykt (supra dimidtnm trihorinm) ntíí^a um Is^ 
land^ Brinckmeieru9 solis defectionem ad diem 16. Julii anno ISSO refert, nnde 

% 
I 

patet, lecfíonem XIV* Caí. Aug^^ quam habent nonnulli codicesy pravam 

esse. 
p. 2S4. (1S30) Eelipiis lunae um mtírnæiii in festo Stepiam\ Brinckmeierut etiam de- 

fectum lanlie die 26« Dec* coromeroorat» 
P.2S0. aSSO) EeKpeii solie in iránstatione Tkomæ Arckiepisepi (D.) 4.. Non.JuKi. 

Br. solis defeetionem ad eundem diem (7* Julii) refert. 
P.2S8. (1S40) Eelipsis lunae. Br. hðe anno duas commemorat, alteram ad diem Mqi 

21.) alteram ad IS. Novembris. 
p. S88* (l^) VaHf eelipsis so/is títíra um Island nær Jónsmessu bapiietae. latdligatar, 

necesse est, defectio solis, quae a Br* ad diem 26, Junii referlur. VI. 

« 

De cometis^ qui in aDnalibus commeniorantun 

Qúae in annalibus de cometis tradnntur, comparari possunt cnm práecipuo de 
his corporibus cœlestibos opere,./Sfaj}. de Luhieniiz TketUro eometicOjmyM pars 2da, 
siye kistoria eomeiarum a diluvio ad a« C 1605 synopsin quandam coniinensj Amstelod* 
1687| de omnibus cometÍ8> qui ante id tempus innotoerant, ördine hiétorico agh. Quœ 
Tero ex hac comparatione percipimns, sequentia sunt. ^ 

p. 44. 0066) C addU : Sén kómeia á p&sckum (Scr. rer. Dan. IIL p. 45) ; liubienitz 
— qui hunc cometen cum Haraldi Godvinii caede et Anglia ab Wilhelmo Nor- 
manno subacta conjungit — * IL p. 167: ''1066 cometes in feste paschalt XIV 
Boctibns effttlsit". 
p. 96. (1222) sén kémeta. Lubien. p. 212 1 ''Variis prodigiis insignis annns fuit. 
Stella crinita Tisa.'* In Er. Barikolini de cometis anno 1664 et 1665 opus- 
cnlo (Havn. 1666), p* 88, dicitur Hesenius, seeutus aknales Islandicos (qnos demum 
secnlo XVIL conscriptos fuissO' probabile esO> de hoe cometa his Terbis com- 
memorasse : '^A. 1222 sol sanguinenm repraeseataTÍt colorem, «t tísus est eomeiOj 
qnartaque ignis eTomitio montis Heelae facta eoit, qnalis prima fnit.A. 1104, 
quo TÍ9US est sangnis e pane emanare.'* 
p.ll4. (1240) sén kómeia^ Lubien. p. 268: "Cometes drea jpolMa sepientriMalem con- 
spectus est.** X lilA p,14t. (I27S) »in kémeia iNoregi. Lubien. p.245: '^Menae Jalii— Aagasti stella qaatf- 
dam apparoit, qaae a se piirae magoitodinis radios eniittebat.'* 

p.llS. (1296) $ém kómeim. Lubien. p* 248: *'Apparait coneta mirae magaitadinia et 
vagog**. 

p. 17&-80. (IMl) $én komeia um alli t$land ok < Noregi • • • Cómeia var $én af iamp^ 
monnum i hqfi mikkjál$me$$u; $ýndi$i húnþeim meiri ok dokkvarij enn áifrar 
$ijornury ok var á kleppr nitr, okfbr hvern aptan^ er þetr $á hana, ^ugifrá 
landnorifri iil norirr$. Fyrir $unnan land var $én kómeia hálfan mánuir nmr 
veirnóiium. i. e.: Cometa yisas'per totam Islandíam et in Norvegiam •••• 
Cometa mercatoribus in oceano tísus circa festum Michaélis, qni, reliqais stel- 
lis major obscariorque, in massam qnandam (vel toberculum) inferius desinenSy 
qnovis vespere a caecia mota retrogrado ad septentrionem ferebatur. In ao- 
strali Islandia per XIV dies ' prope initium hiemis cometa Tisns^ Lubien, p. 
240: '*Cometes in coelo apparoit'\ 

p. 182. (1302) Kómeia var $én i Bjorgtfn máti Iángafd$iUy en % Róma ff/nr pá$ka. 

. Lubien» p. 251 annis 1302 et 1303 cometas adscribit. Illorum cometarum, 

quornm alter hoc, alter snperiore anno apparuit, secundum annales Islandicoa 

meminit JSír. Bariholinu$ in eo , quod jam antea .citavimus, opusculo de eomeiie 

a. 1064~-65, p^ 88. 

p. 210. (1310 rel 1317) $á$t kómeia á himni á í$landi opilega frá fyr$iu Jólanóit alli 
iil purificaiionem beaiae Mariae. u e. : Cometa in Islandia e prima nocto festi 
Jolensis usque ad diem II. Februarii frequenter Tisus est. Lubien» p* 255— fiO 
mentionem facit cometarum, qui annis 1315 et 1318 apparuerint. 

p. 326.' (1375) Sén kómeia undir Eyjafjollum, Lubien. (p. 260) cometen hoc anno con- 
spectum esse, errorem judicat, ortum ex antiquioribus scriptoribus male intel- 
lectis» 

k 

p. 838« (1285) Sén kómeia. Lubien. p. 271 : *'1382 cometa per 14 dies flagrans apparuit;' Indlces Addltamentorani. Xndex PeraoBAram. 

Adam Episcopus Kataneaeii8Í8.34. 

Alfr Bessason. 86. 

And (f. TkorUci) Ep. Scalhol- 

tensis. 35« 
(HelgaBon) Ep. Scalholten- 

si8. 44. 
Arnorr Tumason. 34. 
Baltason t. |>oraríiin. 
Bersadottir t. Uerdif* 
Bessason t* Alfr. 

ÚT r. {»orbjörg. Bjamarson t. Olafr, Ormr, þordr. 

Bjarni Kolbeinsson. 39. 

BlantK (Blanea) Aegin» Stccí» 

& Norregiœ. 38* 
BlasiusBynir. 37. 
Duggal. 34. 

Finnbjöm Hclgasoii. 35. 
Fótr T. Snorri. 
Gissnr, comes. 34. 
Grárófa t. Jon. 

Groa, uxor Gissuris comitif . 87. 
Gudmundr munkr. 36« Guttormston t. Jon. 

Hákon Hálconarson» R« Norrc. 

Siæ. 42* 
onsson. 46. 
Hannis. 38. 

Helgáson t. Arai» Finnbjöni. 
Helgi f Pauli. 36. 
Herdis Bersadottir. 84. 
Hjálmssynir. 37. 
Jarpr. 38. 
Jón EpÍ8Copu8« 86« 
GrárolSu 89. Jóa Guttomsson* S8. 

lUafi. 38. 

(Kutr) Ep. GrönlaBdÍM. 40« 

Narfason. 38. 

f. SJgurdi, Ep. Sealholten. 

8Ís. 88. 
— — ]>orálf88on. 39. 
-MnMon T. Hakon. 
Klali ▼. Jon« 

Rlofa-Bardr Ormsson. 86. - 
Kolbeinsson ▼. Bjami. 
Krðkr f. Pauli. 36. 
Láótr f. Sidulialli. 36. 
Loiíinn de Backa. 44. 

' Ep. Fsröensis. 44. 

Loptsson ▼..Sigurdr. 
Magnus R.NÓrvegiaLL.Eniend.S7* 

Ep. Scalholtensis. 84. 
Malaclilas S* Arch. HibemisB. 84* 
Malis Sperra* 46. 
Mardarson ▼. Markus* 
Margrét, Regina Norvegiæ, filia 
Skulii. 35. 
- Reg.NorT.Dan.Svec. 46. 

Markns Mördi filins. 36. 

Narfason ▼. Jón, þorlnkr. 

Nikolásson ▼. þorsteinn. 

Oddsson ▼. Rafii. 

Ognhöttr. 36. 

Olafr Bjamarson. 36. 88. 

— -^ Rangrilíarson. 

Omir f. Aslaci £p. Holensis. 38« 

Bjarnarson« 37. 

f. Thorsteini Ep« Sealkol- 

tensis. ^^ 
Ormsson ▼. KIofa-Bardr. 
Páll (Sira) f. Thorsteini. 46. 
Pétr steikari. 46. 
Raln Oddsson« 37. 
RangriiTarson ▼. Olafr* 
Rani f. Kodrani. 87. 
Reinn, Abbas. 36. 
Rnnolfr f. Pauli. 4é. 
Ssmunifr Jonsson. 37. 
Signrdr f. Lopti, sncerdos. M, 
Skrautmangj. 38. 
Sknli, Gomes. 34. 
Snartarson, ▼. Tbonas. 
Sniolfr, poeta. 4& 
Snorri Fotr. 36. 

Stnrluson. 84. 

Snörtr þordarson. 84. 
Stnrluson ▼. Snorri, ^idr. 
Sumarliiri f. Thorsteini* 46. 
Sverrir Magnus, 86* 
Sörli Teitsson. 37. Teitsson ▼• Sörli. 

Thomas Snartarson. d8, 

Tumason ▼. Amorr. 

Valgardr. 35. 

Vilhiálmr diákn, in nrbe Ber- 

gensi. 42. 
þórálfsson ▼. Jón. 
þorarinn Baltason. 87. 
þorbjörg Bjamardottir. 86. 
þórdarson ▼. Snörtr. 
^tfrdr Bjamarson. 87. 

Diákn» Stutluson* 84 

þofflákr Narfason. 38. 
fiorsteinn Gunnhylting f. Nieo- 

lai* 38. 

Asgeirsá, predium IslandisB. 39. 
Bakkiy predium parocb. Orkadal. 

Norvegie. 44. 
Bjórgyn. 85. 

Brú illvitáibru in Iskndia^. 42. 
Breifra (at) coenobinm Minori» 

tamm Bergense. 46» 
ClaravaUis. 84. 

Dal, predinm Isl. meridionalis. 42. 
Duneyar, insuIeAmerice sept, 43. 
Evrar, in Islandia. 35. 
Flói, in Isliindia meridionalii. 42. 
Franz (Francia). 38. 
FHsaland. 86. 

Grimsstalíir, in Islandia. 88. 
Grindaviky in Islandia« 35* 
Gunnarsbolt, in Islandia. 88. 
Hálogaland. 86. 
Hella, prsMliaB BorguQordenae 

U. 43« 
Hris, Hrisar, predinm Bot^ar- 

iTjord. Isl. 34. * 
Húnafló sinus Isl. 45» 
flvalfiördr Islandia^ 88. 
Irland. 84. 
Island. 84. 

Landeyiary Isl. meridion. 39. 
Lifingr, Norvegie. 37. 
MijirQörtfr. Islandie. 87. 
Myrar, Isl. meridion. 35. 
Nýjabraun, Islandie. 85. 
Rangeingar,incoIetraetiiiIsL 87« 
Roma. 36. 
Ruxsar. 35. 
Seicyrí, IsUi^ie. 85. 
Sexborg (in Sveciat). 85» 
Storavellir, Islandla^ 44* 
S^albarir, Isiandiæ. 41. 
S^albarti, Orönlandie, 41. 
Svía^elldi. 35. Videf, Islandie. 87. 
Vilíidalr, Islandie. 87. 
f>jórsá» Islandie. 43, IBi * 

loram rerloram* 

Æstas R0hu9mmr dícta. 41. 

Sdeyensis dieta. 40. 

Annus portentosns(I7n4fra-ár)39* 
Carmen islandicum. 85. 
Comete. 48. 49. 

ConstitationesCardin.yilhdmi48. 
Ihufgmrmr^ 4A. 

Eolipsis lune* 47. 48. 

solis. 47. 48. 

Expedítio in Islándiam. 84. 

in SVeciam. 85« 

Grimutþrmung. 40. 
Hethisóit. 49. 

Hiems Jðutf^etr dicta* 40* 

Mmgmvetr — — 48. 

Ro&mveir — 40. 

Buddiweir 89. 

- Smméheir — 4St 

Skri&tuive ir 41. 

Incendinm. 44. 
Jonsmessa baptista, 48. 
Jonsmessudagr. 44» 

Iter in Gröntandianu 85. 
KmrUhrið: 41. 
JRli^tugmr. 45. 
Lis forensis AsgeirÉármál* .99, 

■ RamfSsmiml fhmuta^ 
smnicUmml) oicta« 41« 

^ Rimm^ 45. 

Morbus Bolnmieii dictns.S7. 

FmrkúnHMéa^ 37. 

- Heimakenmseiii — 87. 

HeiiuMÓii 4«. 

— — RgskÍÉSÓÍÍ — 48. 

Naufragia. 35. 44. 

Navium nomina. AugvmldnesÍuM» 
ea ; Qrehussa ; HeUmtUda ; JSTa- 
irinariu&a; LgsuhuMea; Peei^ 
ulaMU&a^ 85. 

Portentum. 86. 

ProecUa KmrUkrið- dicta. 41* 

Prodigia. 84. 40. 

Reiimvig* 41. 

Ruine montium. 41« 

Selegjm Mumar^ 40. 

Seiur. 42. 

Skmr. 48. 

Stakkr. 46. 

Supplicium eapitale. 46. 

Templa annexa. 44. ISLENZKIR ANNALAR FRA RRISTS-ilBI 805. ANNALES ISLANDICI AB AmO 805. 


.-4 803 H. y^lm.onúiigr Gitutrekr í Ðanmðrka hérja^i i þýzkalandi,) 
806 H. (Fall Gautreks Dana-konúugs ok nítján þúsund manna meV 
hánum aj.) 

806 L. m marg* (Yar fyrst Danavirki bygt) 

809 A. 813 L; 816 C. Hófst riki Ragnars Lo^brókaríJ. 

810 ABDFHL Dráp Fri^reks c) Frisa d) höfSingja ok GuVra^ar 
Jóta konúngs. 

612 A. Segja sumir hefjast riki Ragnars Lo^brókar. 815 L. (Hemingr var |>á konúngr i Danmorku. £bnn gjör^i ei¥- 
svarna sátt ok fíi^ vi9 keisara Lo^vík. Eptír Heming var^ Sigur^r 
Hringr konúngr i Dimmörky. Hans son var Ra^ar Lo^rók. Hann varS 
konúngr i Danmorku at sinum fS^ur lifanda ok stýr^i lengi si^an. Hann 
var mikiU herma^r ok vann morg lond ok ríki undir Danmörku. Hanii 
haföi stórar orustur vi^ Harald konúng Klakk, sem Jótlendir tóku sér til 
konúngs móti Ragnari, ok rak hann Harald þrísvær á flótta. Umsi^ir flýVi 
Haraldr til keisara Lo^viks ok ba^ hann li^veizlu, enn keisarinn synja^i 
hánum t>ess nema hann tæki rétta trú, ok umsí^ir skir^ist Haraldr, ok 
fékk keisarinn hánum mikit stri^sfólk, svá Haraldr tók inn Slesvikur 
hertugadæmi af Ragnari konúngi j ok byg^i þar kyrkju. Hann var sá i^rstí 
sem kristna^i i Danmorku mikit fólk; en er Ragnar spur^i þetta, rak 
hann Harald af sinu riki ok ni^rbraut kyrkjur ok kristinndóm , en setti i 
sta^inn villu ok vantrú. Eo Haraldj* er hann sá þat hann var yfirunninn^ 
rænti hann kyrkjuna, ok féll frá Gu^i sinum skammliga. Eptir þetta fékk Perperam ad &• a. B. Ingölfr fiSr til IslandB aniiftt sinn» iiemque ad 808 Groa* 
Itfids fandr. b) Uppliaf riluft Bagn. Lotbr. £6. c) pro Dráp Fii^ltiks i&c.) ^ 
803. xWautrekus rex Daniœ hellum gessit in Oermahia. 
806. Clades Oautreii Danorum regis et 19000 militúm. 

806. Vallum Dannetirhe tunc primum exstructum. 

809. Incipit regnum JRagtiaris Lodbroki. 

810. Cœdes Friderid Frisonum ducis et Oudraudi regis Jutorum. 

812. Hoc demum anno incipere regnum Hagnaris Lodbrohi non- 
nvlli tradunt. 

815. Isto tempore Demifigus rex Daniæ eraty qui cum imperatore 
Ludotico pacem fædusqre sancivit juramento conjirmatum. Sigurdus tero 
Hringus in locum Hemmingi rex Daniœ constitutus est; ejus Jilius erat 
Ragnar Lodbrok^ cui vivo adhuc patre Daniœ regnum cessit^ quod ex^ 
inde diu administrarit. Hic rex ingens bellator multas regiones regnaqve 
Daniœ adjecit. Prielia magna gessit cum Haraldo Klaky rege adversus 
Ragnarem a Jutis electo j eumqve tribus ricibus in fugam egit. Tandem 
Haraldus ad impertitorem Ludovicum confugit auxilium petenSy qvod illi 
imperator denegavity nisi veram Jidem amplecteretur. Haraldus demum 
baptizatus ingentes adeo copias ab imperatore nactus esty ut Slesvicensem 
Ducatum regi Hagnari eriperetj templumqve ibi exsfrneret. Hic rex chri- 
stiaua religione in Dania primus multos imbuit , quod ut Ragnar audivit, Ha- 

raldume regno suo expulit; iemplis undique devastalis^ expulsaqve reh- 

• t ' . ' 

gioney cujiis Joco erroneas superstitiones introduxit. Haraldus autemj 
cum se victum animadverteret ^ templum spoliavity defecitqve á Deo suo 

m 

Vora drepnir Hnerekr Ae. L. pro Friitiks] Hrcreka FOIK Etriks BD. A) JMa»f 
aólgs BD. 

(l') ÍSLENZKm ANNÁLAB. itagnar konúngr makliga hefnd fyri sinn grimmleik ok ógu^iigt athæii, því 
eptír I»etta vildi hann herja á England^ ok hefna sinna mótgjör^a á Helli 
e^a Halli konúngi af Englandi, en lukkan var hánum þá óblí^ vor^in, 
svá hann var^ þar fánginn, ok settr i fángelsi. Sfóan bau^ Helli konúngr 
at upp skyldi skera hans bijóst, ok kasta lifandi höggormum þar inni, 
hvorir at særa ok stínga skyldu hans hjarta, ok jók me^ |>vi móti hans 
pinuy ok svá er skrifat, at Ragnar konúngr hafi aldri neitt æ^ru-or^ talat 
{>etti haf^i verit hans eitt hreystyrðTi: at grina mundu grisir, ef galta-bol 
vissu. £n er konúngr var^ þess vis, at hann átti börn á lífi, vildi hann 
hafa gefit Ragnari gri^, en Ragnar yar |>á dau^r. . þvilikan dau^daga 
fékk Ragnar, sem var hinn hraustasti herma^r, hann varlS at li^a þann 
sárasta dau^a: 

LaUun er af gleri gjor, 

]þá er genfgr maniii helzt í lyor 

ok biin skín sem skænwt má 

skjötliga brotnar hún optast þá. 

« 

Ok er synir Ragnars fréttu líflát io^ur síns, brá þeim óiika vi^. ívar, 
sem var kalla^r hinn Reinlausi, sat ok horf^i á leík nokkvarn, en er hann 
spur^i ti^indin , banna^i hann mönnom at létta leiknum f ok lét eigi sína 
skemtun i neinu fiMa, Sigur^r Ormr-i-Auga var at telgja spjótskapt, er. 
hann spur^i fráfall fö^r síns, hann þagna^i ok gá^i eigí at^ ok stakk 
spjótinu i fót sér, ok fékk mikit sár. Af Rirni er þat sagt, at hann lék 
at tafliy er. hann fregna^i dráp fS^ur sins, ok brá hánum sva vi^ at hann 
kreysti svá teninginn^ at bló^ sprakk úr lófanum. {>á er Helli spurtSi 
þetta^ ugga^i hann mest um Ivar, því hánum þótti hann grunsamastr ok 
líkastr til kefnda, sem sfóan gaf raun á^ því Ivar fór i England ok beidd- 
ist fS^ur-bóta af Hella konúngt Konúngr varíS gla^r vi^, þá hann heyríSi 
þat Ivar ba% konúng fá sér i fö^ur-bætur svá míkit af landí sínu sem 
öldúngs-hú^ tæki yfir, Konúngr játtalSi þvi blfóliga. Si^an tók ívar old- 
úngs-hú^ ok risti, sem haiin máttí naumast, í mjóasta þveingi, ok lag^i 
a land vi^ sjó-si^u, ok bygíS þar upp feina borg; segja sumir menn þat 
muQÍ vera Lundún. Haim gjör^í si^n bréf til brœ^ra sinna, ok drógu 
saman ógr>iini hers, ok unnu England, en tóku Hella konúng, Sí^an ANNALSB mLANÐICl S 

Mf€^r$éi BáitM rim JRagnar n$œ immanitmtié at^ mfútH steierit easi 
qvas frameruity pœnas dedit; nam cum^þokt hœc Af^liamarmie infeUare^ 
et adter%m Sellum. sive Etallum Afigliœ regem injurÍM sibi illatM uU 
cisci toluissetj fortuna illi non diutiua favehatj quippe ^idem est captus 
carcerique inclusus. Jussu deinde regis Helli pectus ejus cultro fuit 
apertumy viviqve artgves immissiy qui' ^sius cor rédetidé sauciarékty quo 
pacto cruciatus ejus valde auctus est. < Cætertm ferunt Ragiiarem niAil 
unqvam timide loqvutúm^ Aœc.imtem cgnsolatoria verha in' ore habuisse, 
quod grufmiretít san,e p^celiiy Mi apri miséM(iríté\tióssent» Verum rexcér^ 
tior factusy qtod illi supetstites éeseft f^keriy vitmn ét pacem: e»\iargiri 
voluity tune autemfiagnar mQrtuuh jam^íst. Taletávilœ exitum-^abiiit 
Sagnary fortissimus hellatorj mortis tamem acerUssimum g'enus sukire 
coactus: -» ^ 

Viirea forbma ett, et maxime adspírana . . .>' 

e^ elarissimé splendens sœpe mopinaío frangliar» 

Fama de morte Ragnaris ubi ad aures Jiliorum ipsius 'pervenit^ vario 
modo eorum. mentem mutavit. Ivarus Beinlimsi (Exos) dictus^ accepto 
hujus rei nuntioy ludo cuidam intentus sedehaty sed ne lud^ desistéretii 
'htdentes eahortatm a suá hilaritate minime desistehat* . SSgurMus lOrmr-i-- 
Auga (Afigtioculus) hastœ manuhrium 'suo mui aptahát^ pm^tMs aatem 
occubitum audienSj neqre sibi attetidensj hastinn pedi injiaíitj indemi^io 
vulnere sauciatus. Ðe. Bi^ruone autem narranty^ aláá hsdéntémf'relata 
ei patriSiSuiix0iortey.taptAm subiisse^fimtationtÉi^ ýst mansí 'tessenihh pres- 
serit^usgn/S dsám savígiciik/á, voþa eliceretsnré \Hqíc, assdiens 'Hellés^^'ykarum 
q^smksí^tkafime métiiit,^ lu^ote [fvern ultionis sáaa^tae: smpectusá QOAuit et 
ad'Oam censebat aptissimamy cui et postea ^espondit eveMus'; nam Ira^ 
rus iu di^íi^íSÞ^ 'pfofecifui^Apaternt^, ctédfi mplctaná 'petiit fi ^qva anditm res 
taI44 gaviif^ '^t^^ et l^^rf^ peienti^ <^ taufmn. nsgiáim ypsiiAs pateruar 
e^difi mtth^tgm $dai\etlf qua^tutp pmíRtJaiitit» Jefga eiri^umdari^ reT sta* 
tim^comiter annUit.' IvtírMé deind^':ta^fwi^'píílkini[in qvátn tenutssiufas 
potuit ligulas cultello secavity qvibus spatium qvoddam ter^'œ^ ,9fiP^ ^^ 
^WS J9<^ebaty viro$fmdedit 9 •mrhemqiW 4%f ex^tr^mit.^.qMiih nottmsHi-Londi- • ÍSLENEKBI AmÁLm. var rist bló^iðm á bali;i hániun^ ak lét hanii þar fiíf «itt. Sá^án var ívir 
konúngr i Engbndi, en Sigor^r Onnr-i*Auga varíS konúngr í Danmðrku. 
Hann vár^ fri^samr konúngr ok gjör9i enga stýrjold nm sina daga.) X . \ » ) f , BL? IL (Olft&^iA.Hemingr konúngár^i DanmörkaO 

824 ADL. 823 6. Haraidr Dana-konúngr var sklr^r af ej LðVver 
(Lndovico) keisara melS konu sinni ok sonum í borginni Meginzu^ ok vflSm 
þáiiann i lén part af Rrislandi me^ ð^rum sæmdum. 

.826 H; (Luik>vieils keisaii ko^ i Danmörku.) 

;8S0H;. (Sigur^r ok Hríngr bör^st um Danmerkur riki, ok féUu 
bá^ir ok ellefíisinnum f>ú»md menn betr.) 

832 ADF. 831 L. Yig^r Augustinus/; biskup, liinn fyrsti erkibisk- 
uj^ y&c Hamsborg. 

836 ADG. 835 L. Nor^menii or Vallandi g) herjn^u i Frakkland, 
ok tóku mikínn skatt af Frísum. (DK. 84Ö FI: Gormr tók ríki í Dan- 
mörk hinn gamU.) 

838 A. 839 E. Dráp Aagnara sona. (Nbminm Jíliwum ^uMit & 
Bivjks ek Agnars.)< ... 

. a^ H;. (Ragnar Lot^ók konúngr í Danmörkii ok Haraldr Klðkk^ 
hni«ltt$d«t «m.rikit ílr^ A\.SS», þá ■var Haraldr skÍrlSr at tálskipuh Lod- 
YÍHs (keisara);) . '. ••- •• ■ • 

842AfiCDFKL. þ^ var Iweiid Hamsberg A;. 
•. , a46.A...8SaL. 85a.eG.> 8S6H. Dráp itágnars Lo^r^kan >• ^ 

«4QAFHIL.S ,868^ c»»éri gmms. Fæddr HifraUr^ hiiúi li^agrÍT 1 " i '.í' .\' 68DL.. (V«»$Eít<krBan»lR»nt&ngr i Panmpfku. Honni'ai'^ltMMSkii 
aidri ^- fat$ír hans Sigur^ Ormr-i^Auga anda^nst , þ'ó vildu li^siA^'inii- 
hyggjarar hafohann fyii konúng. Eirikr^ bró^ilr Haralds KIavlai<Klakks), séln 
fyrr er^etit^ rýmdi hann Btvav^áf riki,>eh hétt'f>Vi «kki teiogi^ fnvi hié^- 
ur»on iians , •éems bát Girttormr HaraIdS909,'he'rja^ stl«Uc>á ÐáiamArkn , • dk 
í þvi striVi i;&nist ^eié bé'Sir, Gutcónnr ok Eirikr. Eírikr kMiúngr Barh 

e) Pro af D6. at tiii. f) Angiistiiii nome» vitiose m ji pro Ansgiiru', ^oH ct* 
.^ ^ teH hé^t. OMtíkÚo Amgmlatíne iKF. IVo.HaMriNMi^. 'F' eí ly^BtMÍM^. . *• / MM» ené Mliiimpiifto . PostiiBe ud ýhares. euoM'nuntím mÍHt^ gvi ingefáí- 
km copHi WcMectis^ Ángliém subegerwit\ MaUmqee res eaptus sigho 
ofSilm in iér$o smoiso iritmm Jbiiekát^ ^ro faoto ' AngUœ regfmm > /rar# 
mntigit* 8^nrdmi\ eéro 'Angmoculus^ rex 'lhmi» electmSj sim Jempore 
jme^fkm 'mdlas metms amt* ieUai espcitaeit. i 

817. Olaus et Hemingus reges Daniæí 

•§S1. Mar^aldus rem Danérum cúm uxore et jUOs et sua þarte Da- 
norum JUoguutiáf baptissatury et ab imperatore Loéheico munéribus et 
parte Frisiœ in benefidum sibi data honoratur. 

8ML Ludocieus imp^in Daniam eenit.'^ ' " ^ 

830. De regfío Dafíiœ dimicafaes Sigurdus et Mifigus pnélm ambo 
oeeubuere unafve undecim fniUeum miUia. 

SBSt. Ofrdinatio Ansgarii primi M^mibúrgeffsis archiepiscopi. 

■ 

8M. Northmanni e» ItaUa OaUiam gramter impetufa, et a Friso- 
nHnis fmagnum trAétum.aeeipitmt. (R^fm Daniœ potitus est Qormm 
grandanms.) \ 

. 8I& C^sfiUorum JRagnaris (Erid et Agnaris.) 

81flL Magnmrm Lodbrok Besp Daniœ et Maraidus Mlaikus bella de 
principmtm ifidé ab a. 886 gesserufit. Tune Maraldus srasu imp. Ludo^ 
ifiei ba pti zatmr. 

842. Mamburgum ificmsum* 

845. Ctedes Ragfioris Lodbroki. 
i>. :MIB.\ Jiaím Mardldus pulékrieottsué. 
I. .') ifi8i. < Mrico cogffonáitie Bsk^n regfmm Daniœ obtigit Mic^ fnortuo 
pétré Sigurdo Angéioculay licet puerilem adkuc jœtatem agerety tamen 
mmlmntéío ^egio^is iiHífilarum rejs coftstituitur j $ed ab Erico, fratre Ma* 
rmUi/ÆÉfki ssfpra.fnefmratOy regfio staiim prieaturj fieqee táfnen is diu 
tenuitj qvippe ipsius nepos ex fratre Outtorffms Maraldi flius Dafiiam 
emms tentaeitj .#!» ^o beUo mterqeey OuUorfnm et EricuSj occubuerufit. 

« t 

$edD. Hánganiirabory. Cfr. not h. g) or YéíuoLái^toU habe$U ji. h) Haiii- 
borg BGFRL. Háii|piit«bor|r D. i) Burírvt-iit' Hmlds ác. K. § ÍBLENZKm ANNÍLAB. tók þá aj^ konúagdómí DanmorkiL Hann rar me% fynfa grim»r temáiigr^ 
ok herja^i mjök á kristinn lý^, ok gekk mjfik i fótspor aAk tfoiSiuNÍo^in 
Bagðars .Lo^hrókar; • en si^an umvendtial; hann til réttrar trúar, -ok t6k 
«kkn af AnsgariQ erki-MakupL . Hami stondaVÍ f»á mjik at anka kriatbm 
si9, ok y^ra^ist sins forna lifefnis. Hanía talr fyrafr «inraldakonÉiigr f 
Danmörku.) - 

856 R (Bardagi hjá Flensborg, Bagnars ok Háralda. Sama ár 
pre^ika^i Ansgarius biskup i Hamborg, Londjfin, Hbbtein^ Danmorku» 
Slesvík.) 

858ACFI. 860 L. MKD. m reUqvi onmes^ Upphaf rikitt; Har* 
alda thárfagra. . • 

859A. 857L. 858FL 8616. 862EK. 86S rW»;!^. OrroMa 
Gnthorms O.ok Háreks Jóta konúngs. |«r fUi allt konúngakyn netta 
sveinn einn, er Hárekr hét m.J 

860 L. þá var^ Knútr hinn Utii, sem kallaVr var Hávr^-Knútr, 
konungr i Danmörku. Hami var þá mjök úngr. Hámi var aon Eiriks 
Barn. {>á gengu rikisins innbyggjarar hlut um hverr me^ hánum slgrldi 
rikinu stýra, ok sá hét Enignúpr, ér þat hlotnaiSUt Si^San tdk Knútr 
sjálfr rlkit, ok sá stýr^i lengi. Hanh dó me^ skjœlligum skriptamálum. 
Eptir hann var^ konúogr^ Sigfré^r, son hans; hann kristnaÍH mikinn hlut 
af Danmörku; hann.tók skirn i Enghmdi, ok sendi tii A&iannm páv» 
eptir klerkum ok lær^um monnum, ok anda^ist f>ó fyrr enn sendibo^armr 
aptrkomu. þá var^ Gormr hinn Engelsld konúngr i Danmorku.) 

881 ACDF. Ðe chromca Bremetmum «> Á þessum tima riioti Sig« 
fre^r o) ma^ Hálfóáni bróðr sinum i Danmorku p). í þánn .tinMi voru 
uppi margir konúngar þeir er ^iddu á Frakkland, ok voru bœ%i œttrffur 
afNoregi ok Danmorku «;. Sigfre^r^ Eirikr, HjorVúngr., Bo)»lifir ok 
Yngvar e^r Ivar, son Bagnars XolSbrókar, eitr var grimmastr. ^AE. Ivar » . kj m HaraUlr hinn UApi fjrwt «t brjtffa widír nk líki í N#regi h. l) AyM 
Guthormi et Erid a. 8B7. adngwmt L. lectoremt^ ud npra dicta a. 850. remit- 
funt. m) er Haraldr hét ' H. n) ex Adami Brememis /. 8S. o) Si(- 
frúhis F. • • .. MNALm IBLANbtúr. 9 

Iftde Eríeui Barn regnrnn tterum recepif, ei imH& qiHÍem crudeKey béllk 
esciiaieit advereus Chr%$tianos aei sui Ragnaris Lodbrok in hoo seyiÞe$ie 
restigkk Pestea autem éd ceram religionem conwreus et ab Jnsgario 
archi-episcopo baptizatuSy religionem deifide christianam mMgnopiré pro^ 
pagrire kuduity eitœque suœ ante actœ poenituit. Primus erat inUania 
monarcha. ' .' í 

8&S. Fúgna ad Flensburgum ikter Bagnarem et JBurald^sm. JEodeik 
hoc anno verbum dei Ansgarius episcopus annunciaoit- Hamburgiy Idmdí^y 
itemyve in Kolsatiay Ðísnia et Slescici. 

896. Initium regni Háraldi puichricamu > * 

• • ■ • * f * 

. 650. I^Mgna Outhoi^mi et Bared Jutorum iregisy in qua táta stirps 
regia ceciditj prœter puerum nomme Marecum. 

680. Tunc Cánuius parvusy cui Harda-Canuti cognemeUy JUiusMrici 
Barny tetícra admodum œtate regnum Ðaniœ éccepity qeapropter ngni 
incolœ de eo sortiti sunty feem illi regni coadjutorem adjungerenty Eni' 
gnupusqte sorte eleetus. Fostea Canutus regtU gubernationem ipse suscépity 
diuque administracit y qei more chrUtiano rite peccata confeesm vita ex^ 
cessit. Huic successit filius Sigfrodusj qm in AngUa baptizatus maanmam 
Ðanorum partem ad christianam religiénem concertit et ad Adrianum 
papamj sacerdotes aliosqce dros doctos arcessendi gratiáy nuncios misity 
ante Iporum'tamen reditum fatis concesserat. Tufw Oormusy qm Angliœ 
ortuin debuity res Ðanim constitmturl 

861. Ðe chronica Bremensium: Sigfridus cum MlalfBano frkstri 
hoc tempore regnacit in Ðania (qci munera cæsari Lud&eico miserunt.) 
Erant aUi regeSj qd multum eo tempore eex^Aant OaUiamy sdl 
de Norcegia et Ðania: BigfiriduSy HericuSy Hiordunguiy Modu^Aus 
et HSngúar p.ícarusy jUius Bagnaris Lodbroh y qei crudelissimus p) Pro Dttimoik, Dmui, F. ti aUU sx C: lii mimm cnttri Lu^vieo mÍMniiit 
q) I þenna tfma msqve od DuimÖTk] brevwt Ð. Ronúngar stiíddu á FrákUand. 
/» seqventíbus Yngvw e*r Ae. er ymp grimmastr iidem omithmi. (2) 10 SSLENZiaR ANNÁLAIL 

Beittlaitti konn í EnglaHd. A. 885 L* 86BE. 867 cMeri wmeB. ViglSr 
Bimbertiift biskup rj. 

865 ACDFIiL 866 EHL. Aiida^iðt Aiwgarim biftkiip Hawbnrgar. 
AddH L^ (I banA ata^ kom Rimbertiis erkibiakup.) 

868 ACDEFHI. 8f70 L. YarS Haraldr hiirfagvi etaTakbkAnáAgr 
yfir Noregi Addit L. (En á^r hönSu þar íylkis - konúngar e%r Nes- 
konángar verit, ok þvi er þeirra eigi getit i þesaari kronikn^ at þeir vom 
mjok margiry ok höftSu litit léni, eigi meira enn svo sem eitt fylki e& 
annes til forrá^a. Haraldr konúagr var herma^r mikill ok lagVi midir 
aig aUan Noreg, en tók þá af dogum, sem á9r hof^u fytki, e¥r rak snma 
úr landi Hann áttí XX syni ok tóku þeir si^an ríki eptir hann^ ok hans 
aflcvtemi stýr^i Noregi i fimm hundru^ ára, til þeis at ríldt kom undir 
Danmerkur krónu 1 tí^ drottningar Waldimars dóttur. Voru i Noregi þann 
tfmaafkyniHaraldsXXXVni konúngar, hvorra hér mun aUra getit ver^a. 
I þann tima var Hjsraldr sun Gorms hins Engelska konúngr at Daimiorku; 
hami var mjok naumr at fé^ svo hann var' kalla^r I^aldr emi nýzkí, 
ok sem hann var fastheldr at íjánum, svo hafa ok allir annála-skrifarar 
verit nýxkri at bleki ok bókfelli nokkut gott af honum at skrifa.) 

(Margir menn hrukku úr landi i Noregi af yfirgángi Haralds hárfagn^ 
þmr er eigi vildu undir hann gánga. Einn af þeim var Ingdlfir Amarsun» 
hann fór fyrstr manna at leita Íslands^ ok kom út at aiistan*ver$u landiy 
þar nú heitir Ingólfs-höf^i Halda sumir menn at Island mimi fyrri bygt 
hafa verit, þvf hinn h. prestr Be^ skrifar, at eyland þat, er Tile sé kaU- 
aty liggr svo lángt i nor^rálfu heimaiiia) at þar kemr ei.d^gr um vetuCi 
þá nótt er lengst, ok ei nótt um smnar, þá dagr er lengstr. Fyriþvihyg- 
gja menn at sá Tile sé nú ísland kaUat; enn Be^ prestr an^a^t CXXI 
ári fyrri enn Ingálfr leita^i íslands. FunduAt ok^ þá er ísland byg^iat, 
morg merki þartU^ at landit hafi fyrri bygt verit, ok mundi hafa kristnat 
verit af Enskum monnumy sem var krossar; báglar ok bjöUur, en hversu 
þat hafi ey^st, vita menn ekki. Má ok ské, at menn hafi þar at eins ver- 
it á sumrumy en fiý¥ burt i onnur lönd á haustum.) 

r) Erki-iiiskiip CDFL. ANJfALES IBLANDICL 11 

9mmum fmt. tvarmi Bemlfmii (esosj $m Angliam véfdt. Mimbertui 
efi$c&fu9 eanucrtOm. . i . 

885. Obiit An^arim wekiefiicopus HmnhnrgeMÍe. (Hmcvemíée^ 
eit Mimiertmi' arckiepiscepm».J 

ðf8» Haraldui pulckricomms totiue Nortegiae momarcha ! factus* 
8ed prius ibi r eg msreeránt reges provimciales siee reguKý ideofce Hlorúm 
nsdta ftt inéntio in his ckronicisj qeod permmlti eesentj et cmjmmi s M^pe- 
rimm adeo esf^ftémMs^ mf ultra umicmm proeimciam oel prommmforimm ea 
non emtenderet. I§érsUdms magmus fmt bcUator totemsfse Norc^fimim sssth 
vgitj regum prodhctalimm aliis mita prioatiej aliis regmo empsdsis^ Ide m 
mginti hébuit ftlios^ qei eo mmrtmo ré^VMM» adepti nwi#; ^tsisaifmo pré^* 
geniei per qringentos annos Norvegiae prmfmit^ danec r^ma Pamm tom» 
pore regináe Jtliae ValÍemuHri smbjicerets$r. Adistm usfoe temþo rm imMorpt* 
gim XXXVIIÍ reges ex Haraldi famUia erantj qearum mmmimm . $m kac 
Ubro míeniio ftet. Ætdem tempore Haraldm Gormsi Angtim regii ftHm 
in Ðania regnaeit, fti, fcod adeo parcm pacmnim ermtj Æhm^mUm JPmrcm 
cognonHnatm estj et ftemH$dm$odmm Ítte pecmniarum erat fwwrr, sic aa^ 
ftalisfae foofoe ommes atrsmmfao et papfra^ fco msinm bmm fcid dc iUo 
mmnorim trmderentj pepercerunt. Ista, foa usm est Marnldm pmtcric^ 
msmsj tnolentia mmltis, fci ei sé dedere molebamtj Narm^im esire p ersm m eit . 
In kis unm tf^otfm' Atfsenis ftUm^ fei* primsm oasnimm femeitmm 
Islaf^Í€Mnj ejmsfce orientale latmy jva loco kodie dicitmr Ifsgo^ft prm 
tariumj attigit. Qpidam smtumasa IskuBdiam prim fuim inkabitat 
fcod sanctm Beda metnoriáe prodit^ ifmtlam Ihule dictam. tam /< 
mersm boream sitam esscj ut kiefm necte lotigmiffm 
cescatj nee* aéstát^ 4ie I^Íssimm f$otíetcat^ prminde komskmmfs ottHkpifnOf 
Tkulem illam Islandiam kodie appellari. Attam^ Beda annis CXXI amte 
Ingolft in lúandiam dbifum jamjam fatis cesserat. Atfce cumt Islandia 
inkabítari eaepit^ fimaa ifidii^ ibi répétta smnt^ regionis pritfs kabits^e, 
et religiéne ckristiana ab AmgUs^ imbutmj puta^ cruceSy baculi m campa- 
nulae: yro autem fnodo nirfwt desolata sitj igfmratury aestate fortassis 
ibt dumtmsmt commorari soKti konmnes amtfnnno in alim terrm alifcando 
aufugerufU. • 9L, isLBnrzma AmiuuL maACDFI. 861 0. 867 E. Ingólfir Ajrnars#Bf; ÍLom tíl Islaadn. 
^ 871 (amnei prœter I. cui a. 870.) Anda^ist Eirikr Syía Jíonáilgr* 
Bjðni* son hans tök rikit ok styr^ L ára t). 

873 DFL 874 H. (Lö^ver keisari feldi iij XUII þúsiuidir af Daaui^O 
. \ 074 BHK. 870 F6. 875 GEL (Upphaf íslands bygtSar big^lfs xj. 

875]^^ (Var Gormr hinn gámli konúiigr i Danmork: Hann var. 
hiim grimmasti j&yhi aUra kristinna manna> hann ni^rbraut kyrkjuna i 
SHbfTÍk^ sem Haraldr klaka byg%i> ok aliann kristinndóm eyddi hann i 
Danmörku. Hann var þó ma^r mjðk gjervilígr» hann fékk Þyrri, dóttur 
Eð^eká^ Engia kenúngá, hún var kðUu^ Danabót» ok gaf henni Daa- 
neriíur-riki í morgungáfu. Hann átti 2 soou^. Harald ok Knút Knútr var 
skDlSmi i Hýbemalandi til da^íSs , þar hann sat ok horf$i á l^ manna 
skma/ ok ei hann fann, *at hatan hafSi fengit banasár» banna^i hann sinum 
bi8tu]Hni> at láta Mkinn d^^ba^ ok þetta er hteinn tíl hreysti lag^ at hami 
vildi* eigi láta sina óvini vita ainn. afgáng. Haps menn unnu si^an landit^ 
ok'er Oormr kpnúngr spur^i andlát simar síns, sprakk hann af harmi). 

(Á þeBim sama ári byg^ist fyrst Island af norrœnum monnum, er 
flý^u úr NoregL jj^ var A^rianus, pávi i Rómaborg. jþá var Leo keisaii 
ok Alexander yfir MiklagarlSi » en Hlö^ver (e%a LotSvik i» nwrg.) fyn 
noríSan í|alL þá var Haraldr ^hárfagri ki^ióngr yfir Npregi, en fiirik^ 
Eymundarson y&r Svíþjó^^ Gojrmr hinn gamU^yfir Dapmfirkuj E^elrá^ 
i Englandi, KjarvaU at Dýflinm á Irlandi, en 8íg«ir)Sr en: riki jarl at 
Orkneyjum, bró^ir Ravgnvalds jtfæra jarls. E.) ^^ 

870 FL. (þetta^ ár vo^ .drepitiir ipeir «m i^OPQ l^Q^99Vm af 
Franseisum>)- . . v^.*.* ,v ,1...; .-^^ ^,- 

«8S A. æa L. 884 qF. . Kdcl k«iaaii 1i!Qqa^.Noi«Éaw^ . • • j 8B4BD^H: 888L.. <Iiá hélda Da^ ii|>p eplir Htfn ok, brenða 
K^liii. ^ Addtaa. BD, þer iwa iioí^ingjar fyri Sigfta^ ok Gu^et^.). 
' 88S A3!!. Karolarkeinrí táit tfkx L Frakklaiuli Y ár>;ok ^eia i móti • I s) Arnarðan deest in D. i) Bj8rn tók (nr ríÍitBC. Bjom tik rikit, sea. hímU. ASNÁLSSS ISÍJiNnm, It I ♦ " f . • 971. Obiít JEricui rex Svworum. Biorn JUitu efu» regnmm- ím*> 
0^ fHKf per-JO vntri» pr«i(fiuHi . • '. ' ' . .. = ' 'j 

8T3. Ludovtcus m»j7..14 millia Danorum prottrm^. -^ h f 

■ , 87ð., GMíimi Igrattdœvut.' «•«» Ðániat.fuii.'MttianMm: c mimii m 
909^timm hostiti ill4 tempkm 8fi^vicén»e éBttnudetí; qvod JShi^afdue Æákut 
oottdidit, et in Dania ckri$tiani*mum omnem delevit. JErat tamem uit 
dtftHm» ndmqdtm 9»«^). My^Um JUiam. JBtMi'edi Attghrum rtg^ dua>it 
mfvremi : (ilUt,- '&grM Daufítþf*: if^téae re$tmtrmltÍ9ixaitl^t4éatíÍKj éip>e 
Duniae regfmm in dotem dommt. Ðuoé ha!mit.JUio9 JI[0r.0ldkm'JHí(k»r 
iWflRfm. Camtu9 in'^ Bgþeíímm $$den8 M m nqvo #i»ofii4Pi' mdipfeftaAíi eagittá 
tranefixm estj et m»lnm lethale $e accepisse sentiem^ suos a hfsu desistérð 
frokfkttif^. ^f^HmM^^f»* forfHludmi Mket^r^' ^^ AoOss^é^. obitum 
^mm, sfiHfnf Jí^I^. JHs^«ea, mHH^ eji§s rtfpífnm sultfgfiruta / r^ :a$aem 
Qornm n^wrtf Jilii 4wditaJpetudÍHÍlii$. \Metc/^m q$no ísUffidia pei^ 
nmm inceii wegit aNorpegis; qni e JNorpégia a/ufinigermito Tm^ tempé^ 
ris Adriatms JRomae fuit papa. Tunc Leo caesar fuit et ,AJles^fmídér 
.Qfmstantfmpofi\pr^^t, qt ^^ st^ténfír^ it^^V«» ^ilr.4iV9/f# l^ 

s - * 

«M. IWmc Haraldut pulcricomu* fuit res Norvegiae, Effr^iut Æ ^m i di 
Shion/iifni', Gortitfft priffiutí D/ime^ ^í/^lr^dt^, j^^tvfiaeí fHtfrvfilmt: PuHini 
M Hibemia, Sigurdut tero potent comet Orcadum, firater JUgitoalffi *>o- 
a^ifig MiBretffio.. 

•r ,9(l»v Mwfifmfmof^t^ipimwfi V.mVia.a ^íim^ «w» *mt, 

■ , ; r;;II .{.-.'ii- I ' .T'AI ■,'\''.y> ■.;, ."ij.Vi .r.-'.-. " iiA ': i. .1.;-. .! 

P9catif) Nfirtkmvi*iot obtidet. i , 

cet eorum «rf^i^bÚL^;^ #^ (B^f^p ■],. ■ , .. ,.,- , . ..., ,\ • ', •• 
. ,^8S^ Onfolm.>mp. \regmif6ti. mFrtmtía ; amt»' V^\ éieurtui Nortk- • ♦ ■ '*i ii i . •: .j: . >.! I lA ♦1 .1 .1 • « !.W :. f 1 ' ' t * .1 Björa Mn haiu xSkÚ h «n S.; Bjoin.bil^ tflu. i Stj{|J^^ Km. u)^ ,dnf D. » I U ÍSLimKIII ANNÍLAIL 

ófriVi Nor^manna. GóVefirilSus Inmúagr Nor^Kauttma ymt dr^pfan mcAí ItocV 
af keiiara. 

897 AFL 865 L. Settust NorVmemi lon fttfik Gfogtt^-B^ vami 
NorVman^L • 

886 ACF. 886 L. Kareliis máttí eigi veka af sérú^9 NeHSÉumna, 
ok snttast p^. ' (Aídukt JPL. ok veku ham ^itim hémV f»au, er liggja 
fyfi Htan Sekvanam^ pwi at pm PjéVir héfSu á^ iiest etrföt mófi 
iionttm.) 

891 AC. 08ftL« NoiVmeBH brendii bórgiiia T^trm^ ok eydda 
lancKtvaHt tíl þelnra borga, ef svá hðtu Vii^^mn ofc l^œn. (BL nmdn 
Slesvtic af Ragnars somim.) 

8N. (H. Eiríkr Bam konúngr i Danmorku, Qnrat heiíShny tdSSBn 
kristinn.) 

699 AC6L. 8M cetðri. Oftnga-Rélfr, son Rogtivdds jarls^ ték Cr6 
af orSum Karls Frakka Itonúngs. ði^an gipti kmiángTÍnn konmn ðéttar 
sín^, er Ótsla h^t, ok tók me^ henni alla Neustriam; er {mf mikit rfti. 
Hann var fyrstr höfóingi ok hertngi y& Nc^mandjy ok yta pá kðllá^ 
Robertus^). 

898ACFL. 9Wíceéeri. Haraldr hárlbgti sikipti irftf meV sonnm 
sitimil./ ^/' . -* . . 

MdAé 8ML. ^ Wi^ceteri. Orrost» Amalds ok Dana, okföllumarg- 
ar fiúsundir ðs). 

9MA. 906 K. 907 BD6. 910 CFH.. Haraldr blátonn «) , Oorms 
son, tók v<ki i DámUSrku: (in Ú Ték Hmáldr konátegr etmn^ son kon- 
úngdóm í Danmörku. Hann var kalla^r Haraldr blátðiUL Hann var mik- 
ill Kermá^r. Konúngr A^aði^ ^at honiim i arf Bngland ept^ sinn 
dag , ok at honum ondu^^um , tók rí ki eptír AValrá^ A^Sahtéinn «on hans. 
Hákon, sonr Haratds hárfagra, var at f^Htxi ike^ AlSálstdhi konángi, sem 
seglr í sogu hans , hann var af þvf katta^r A^aiðtehupíóstri) 

y) AiUi uerUé BDGK. .«»iiff«4löiir TttU^ liokiwm hit i^r Fntais, 4^' keMr fíiít 9»m 

Norð'mandUi. His addit D : Huin tök trú «f orAtan Rarls konnngSy ok kann gipti 

konum dóttnr sínn^ er Gisla két, j^á yar kann kalla^ Rokertns. Bremu^i á þesa- 

* nm ^ tima rann Crongfu - RtJlfr Norðtnandí.* Ann. Rej^« brevins ita : RoOo ad fidem 

dc. z) NuUam hýus præh'i mentionem' ÍHJiciunt '^CFt, Pluribus his verhis JUfHAJtm MlANDICt li 

Oedefrtdus re^ Nmrtkmmm^mm €tb <m^¥atmre dolö occidHur. 

9Sn. Nértkmm0m$ (LarSmmí éMemtee) ArtWM oMdekt. Normoi^ 
dimm oecupaeit Rolfue pedes. 

888. Cttohe Núrtkmmwoe ne^jtíeit espetlere. TmUímm fmMo foe- 
dere ^meeeeit eie .feg<of$eef qeae. eramt ultrm ^egtunainy qearmm incolae 
contrm m rekeltahénty (qeme pmre Franoiae m Nortkn$anm$ dmiomUnata 
est.J a 

981. No rlkm mn ni SVneAM urhem fncanéuntj. et md IVrémmm et 
TuUium urhee cunctm depopulmntur Filii ^Ragnaris Slescicmn occu- 
pant* 

8ið. Ericui puor res Dmiiae primum etkndcaef poetea. cAriitia- 
nae relfgioni addietme. - 

9m. Ro^fue pedee JiUue Bogmealdi commtie Mæreneie ad fiiem can- 
tereui eeadente Carolo rege Francorumi cujue fUiam Gielam : ujsorem 

« 

duaitf et eusefiepit totam Nemtriam cum eay ^qeœ magfm qeidem est pro- 
ffincia. Erat primus dux Northmatmorum j et postea denominatus est 
Robertus. 

^ 8B6Í. Haraldm pulokricomme ngnum mter fUi$s dMeit. ' 

Í82. . Prs^eUim^. émakk (Árnuifi) cum BamÍBp in qvo multm millia 
ceeiderunt. 

9(ML ffaraldus caerulidene Oormi fUius r^num Raniae sUhptm 
est.' Ifa JL Regnum Daniae emscepit RkuraldmOormi j^ius. Is dictm 
oitjffaraldm caereUidenSf fntt nmgnus Mlaton Res Rtkelredmy 'ni'dé- 
funetOy ángKam ei 'qeasi Jmre kaetfeditario lárgHus ettf qei osms fatis 
concessismty Rtkelredum in regno excepit Adaleteinm flim ejm. Hakonjt' 
lim rtg^ .Horaldi pukrioomi mpud regem Admlsteinum edmcatus estj 
sicut in ejm kistoria referttfrj ex qvo Adalsteini alumnus salutatus ^est. 

eammemorani ÐG. OnrosU Arnalds l^fsuara ytír Daaa koi;iiiinga Siyfre^ ok Go^- 
het y er beriat höfé'a mii allt Saxland ok iPrakklaad » ok kafð'i keisarHUi sigr ^ ok 
drap af þeim C þúswda. Aim. Vet. habent. C. manna. Brevuu H. 3«ldagi Am- 
alds ok Jóta. a) BlátÖnn deesi m CFIR. 46 ÍSLBSmím AmÍLAK . M&ACaPHL MIBMX. Faatldr Hákmi Í) A«ftbteiiui.iltatri« Aa>P. 
Anda^ist þóTÓlfr Moateanke^. FoMldr ^tMdÉ» þwskabiti'. ' 

982 ABCDE&e. Andai$i«t BJðm Svia lconúngr Biiilcr «igrsœli ok 
Olafr synir hans tóku þá rikit cj. 

\WP[ A€DFI 9i8 GL. 9KH. djt UHfóir kom nie¥ log itil íslands. 

tm ACFGH.> iMB EL. M BDK. Huraldr káflligri gfðrVl Eirík 
blóíSra^ s<m sinn, yfirlrónúng annara sona sinna. (AÍéU O. ok dó fiim 
ánun sí^an. ACDFGH. 929 L. fœddr Haraldr gráfeldr, «on Eiriks •). 

9WACFHIKL. 9fl9H)G. SaftE. Rafli Hnsston tók lögsðgn á 
Íslttidi'./;..'. ■-.•.. ^ ■',. ■.' 

9S1 ACFHH. s). 9S2 BE. 9S3 DK. Anda^ist Haraldr hárfikgri 
ACDFHi. 998 E. Eiríkr bfó^x ték rðd í Noregi (Addit L: Hann 
tók af lifi flesta sina brœ9r með* rá^um ok styrk Gonnhildar mdVur idnn- 
«r., er kBUnV var iHmúngamélíir. Árl- seinna ik hann af lifi taka Olaf 

ðSa ACFHIL h). ð84Ы FaU Ou^rð^ i) ok Ólaft kðnúngs sona 
HaraldB hárfagra. 

033 ACFGHIL. ðS4 E. 935 BD. Hákon A^teina-fóstri l) kom 
i Noreg/J, ok t6k þar konúngdóm, ok gaf konángmaftt IVyggva ok Gu%- 
ro^i m). (S$c L : Kom Hákon A^alsteins-fóstri i Noreg. Hann haf^i þá 
kristnaat á Engtandi^ ok vav mjök ág»tr maVr um tfUt atgforft. Hann var 
Iiinn lyrsti kristinn kónúngr í Noregi, ok bo^a^i þar mönnum rétta trt, 
en.b8Biidr^okalþý& viklu ekia undírgánga, svo at Hákon konéngr varS 
af at láta. Umsi%ir þreyngð'u bœndr honum til bléta at ibmura si^; en 
kanéngr viUi «kki. Konúngr^vildi ei(ki samneyta þeimvateta hrossakfol, 
en. bændr kúgu^ hann ók létu ^ hann gýna yflr ketit hávddu þá^ Mm< hrossa- 
l^öt vár í B&Sit þyldr mönnum Hákon konángr liafa ekki meiS stórri 
eínu«S fcammfylgt loristiiibotSinn, þé var mangt loflfgt i hans aAadL Bfá 

*' b) líákon gó^i toE. et Anii, Tetast. c) inda^t áe.] Eirikr tök ríkit i Stí- 

'Jd<^S' R* d) Sed afí aUis ad03n> referri J7. adnotant e) koniinjps adduni 

[ CF%. f) l^phaf lö^ö^ra Hrafns Heeng^ssonar BDFGR. Vpphaf löp. Handds 

Hðen£ps8. E. Hrafn Hœngbs. fyrsti lögfmaun á blandi. H. g) Sed mira oscOm^ 

iia mortem Haraldi pulchricomi a. 021. contigisse aliú loeo declarauerant L. his 

verhis anno antiqu. 921. andaijrbt Handdr hárfi^frí; Iwnn heíir verit hinn mesti áNNáLÆS ISLANÐICI. 17 

019. N0h$i eii Haeon Adabteim ak$mnu$. MM núrolfm Jfo- 
9trmr$kegg. Natus ett Tareteinue nordtabitr fíchthyophagm.J 

912. OM£r Biémo rex Seeeiae. Tatec regnum iki suœ^erunt 
Éricus Victorioiui et Olaeus ^mus Jtlii. 

9fí. Vlfliotut leget secum in Islandiam intuht. 

MB. Maraldus I^lchricomus filium Ericum Slod&xiumi regem re^ 
íijeis suis ýiliis superiorem fecit et paucis post annis mortuus est^. Na^ 
tus est Baraldus Orófeldus {grisei palluj filius Erici. 

980. Raftms Haengii JUius munus nomophylacis inlslandia sfHscepit. 

9S1. Ohiit Baraldus Fulchricomus. Ericus Blodosius Norvegiae 
imperium suscepit. Ilte plerosqve fratres suos eita priuauit consilio et 
ausilio matris Ounnhildacj quae líonúngamó&sr (regum materj appell^ba* 
tar. Seqrenti isnno Olaum Ðigra (Ctassum) et Bigurdum IUsa (QigantemJ 
fratres suos ifOerfecit. 

932. Caedes Oudrodi et Olaeij filiorum Haraldi Pulchricomi. 

9B8. HaquinmSj Ádalsteim aluamusj in Nortegiam venitj et regm 
patítm Tryggonem et Oudraudum regio titulo ornatit. In Anglia Ha- 
quinus christianorum sacra jamjam amplexmy vir fuit ad quasiiket res 
gorendas admodum idonem. Primus in Norvegia rejc christianus reram 
ihi religionem awmntiarity quam tamen coloni homifiUmqve vulgus amplecti 
adeo noluerunty ut a proposito Haquinus desistere coactús fuerit. Qpin 
ipmsm tandenáj ut prisco ethmcorum more sacra faceret, effl^itantesj re- 
csssantem carneque equina secum resci detrectantem j ut ore tamen aheno 
ifihiaret^ in qeo caro equifia coqueretur^ ri coegerunt. Qramuis autem re - 
Ífg^onem christianam haud majori fHsu prosecutus Haquifius rideaturj ob 
mores famen a$agfiopere laudandus Quin isto tunc ten^pore iniroduci vis 

höfðingi f Noregi ok stjórnsamaBtr, sTá hann lag4ri undir sik allann Noreg. i. e. ílle 
summu» Norvegiœ printeps exsíiHt et potentíssimus ut totam Norvegiam sUn suhje-* 
eerit. h) Cfr. adnot. ex L. ad praec. annum. i) Pro Cudrando CDFIL, 
Sigurdum habent. k) Hákon góifí BD. l) í land BDG. et omiHunt seqti. 

ok tók par konúngdóm. m) ok Gn^Öii'i desunt in BD. In E. npphaf ríkis 
Hákons konings Aii'akteins fóstra. 

Í3) 18 ÍSLENZKm ANNÁLAB. 

ok likligt þykjá, at eigi hafi auðTyelclf verit i þaim tíma þeim si^ at ákoma, 
sem allr laiidsmúgi var þverhrotími yið' at taka. Yoru þeir nœsta fáir í 
þamitíma, sem hlý^a ytldu or^um konúngs. Hákonkonúngr gafTryggva, 
syni Olafs Digra, konúngs nafn ok GuíSrau^i. Hann rak úr landi Eirik 
Bló^avx bró^iir sinn.) 

984 ACFHL Eiríkr Bló^Sovx var« landflótta 6r Noregi iyrir Hákoni 
bró^ur stfnum. 

935 A. 952 BCDFHIK. 953 L. Útkoma þorbjamar SúnnJ. 

986 D. 940 FHL (AndaíSist Oormr konúngr hinn gamli o). 

937 F. alia manu. (Fæddr Hákon Hla^ajarL) 

9SBACDFI.. 934 G. 939 H. Fæddr þorgrimr, faVir SnorraGo^a. 

942 A. 944 BCDFHIK. 946 L. Vig |yorkeIs, sonar Sigmundar^ 
er Víga-GIúmr vo p). 

943 ADFHIL. Yilhjálmr, snn Gongu-Rólfs, var svikinn i Frakkhmdi 
ok veginn af Aldóni , er öVru nafni hét Sirto q). Sun þessa yilhjálnyi^var 
Rfkgar^r. 

944 H. (Anda^ist þorsteinn þorskabitr. alta manu.) 

949 ACDFGIL rj. Ottó keisari herjaVi i Danmork. CAáiíf l: þá 
fékk keisarínn ósigr.) þá var skírVr Haraldr Gormsson ok Gunnhiidr 
konahans ok Sveinn sun hans. 

9S0ACDFHI. 919 L. YarV þórarinn RagabróiSir IðgmaVr á ^andi. 

953 CDFHI. (Fall Gamla konúngs t). ) ^ 

957 ACDFH. 958 L. Fæddr HaraMr Gmnski 

958 ABDFHIKL. Sveinn Tjúguskegg ték riki ok striddi vi« fölSor 
sinnf). 

9eOACFHIL. 961 BDK. FaU Hákonar A^alsteins-fóstra. (AddHL: 
Í sama sta^ ok hann var fæddr^ me¥ þeim atburV, at i bardaganum fló 
avr ein i loptí ok kom rétt i havfu^ Hákoni konúngi; segja sumir menn^ 

n) kom {>orbjoni Siinsoii fynt tQ Islands L. o) in D. praetermisso suceesioris 

Gormi nomine additnr: i6k konungr yiiT landi. p) Víg Sígmwidar ]>orkelsfton« 

, ar BJDt. adduni D: er YigaglibBiir drap. Yígagldmr drap Sigmnnd f>orkelBBon CFL. 

q) af Ardoni ei quae sequunhtr nsqve ad Sirlo omUíuni D. af þeim maniii er Corto 

hit^ L. Ex laimis C. immiscei F. pri^ more: filina RoUonia » dittNortkmannonuB» ANNALBB ÆBLáNÐICI. Jf fi&Uierui9i ekrutiamwrmi rUm^ - qnHus ^mim incolme grmdier mÍ0ú eélm^ 
tmbmntur. %mre pm§ci aimoáum tuae tempmis fuerej qei regis mmsdutie 
ebsequium praeetare veluerunt. T^rffggenij jfiUo (Hai Cramiy et Oudrédo 
regium^ t^ulum Mafuinm cancesiit. Fratrcm euum Bricum Bloéámium 
regno espulit. 

9S1 M Mafuim ýreáre' Eticue Biod&eim émd ^eXx Nmséégia 
faetus est* 

•Sð. Adoenhts norbiSmis Surii (in Mslandimm.) 
ObiUts r^is €ormi Grandaoi^ 
Nascitur Maquinm ébsmes M lm d m sis. 
Natm Tkargrimm pater Snorronis Oodm 
, Caedes ThorJiilh ftlii Bigmsundi m Vigmghmo I • 943. Guilhekmm, ftUm Bo^ BuKtisy doh occism est. if{,.Frmih 
cia ah Alssone cognom$ento, Curto. Mujm (scH. QuUkelm^ jSfiuít J^tt Bi- 
ehardus. * 

944. Obiit Thorsteinm T%orstabitr (tckthyophagus.) 

949. Imp. Otto bellum Ðaniáe intulit^ cictusqee fM. Tumc bap- 
tessatm est Maraldus Oormi ftUm oum umore Ounnhilda et Snemone Jtli9^ 9i0. I%úrarinm Bi^ ftater m hlmndim fHHnmph^lmm ftsetus est. 

958. Cmedes OamUonis regis. 

957. Natus est Maraldus OrmnMm^ 

966. Begnum smcepit Sceno TMguAegg (barbae furcatae) bellmn- 
qme adversm pmtrem ssmm gessif. 

960. Caedes Maguini, Adalstéini alummi, quum fimtali h loco 
fbrte pugnamti sf^$tta per aerem eolans in caput decideritf guod Ounn^ 
hiidamy Begum mmtrem dictam^ arte suá magica eftecisse fmnnulíi tra- «I itetMfMe AlTone coipionieiito Gurto. r) Haraidtm tamen amno detmm 98S bofH 
tizatmm atmales £. nirratU; vidð utfra. s) EbíkstoMr. mddii H* HftfiríykMon- 
«r FI. t) Syenm hó&t ifl rflúi mót fotnr sinnm FHI.' Syeinn Ijnj. strfddi 
til rfkis i\ip föiTnr ainn D. þá höfrt tU rikis Sveinn IjiignBkeff, son IliunJds kon- 
úngt GomiMonar L. 

(3') W ISLENZKIR ANNALAR. 

at Gunnfaiidr koiiúiiga-inó^Sir kafi rá^. mé^ nniii OSlkýngí HákoBi 
kottúttgi bana liie^ þessto métí.) ACFL.~ 961 BDK u). Handdr Gréfeldr 
Efriksson ok bræ^r hans tóku rikt sj. 

96% aoliL.om4tt.BkaiákemsA^reim^ ACFHL Metffertlu Dráp 
Sigur^ar Hla^ajarls. Upphaf rikis Hákonar blótjarls SiguríSarmnar j^ 
Í^Mmt CH: i fNrándheimi. L. s$c: pá hóftt til rikift i ^ránðheimi^Hákon, 
son hans. Hann var hinn mesti gu^niVingr ok galdrama^r. Um fiettna 
tíma herja^i Ottó kcðsari atanat sinn á Daninorka ok btBnt Danavirid, sem 
þyri Danabót lét uppbyggja. Hann kúgaiSi Harald .Gormsson at kristnast 
ok gaf Sveini, syni hans, nafn skt, ok veitti sjálfir honum gii^siQar. . SiSan 
hélt Harab^ v¥& kristni.) 

M A. 986 E€F: Yar kóréna^r Ottó hinii mikii keisari* Hami 
braut Danavirki (Adduta E: ok kúga^i Harald Gormsson at talca yí6 
kristnL) Ámittunt ISfíí. Ðráp þorgr&ns, &vSr Snorra 

IP94A1». 96SCFL. Fæddr Snorri Go«L . 

965 ACDFI. 964 H. Anda^ist Túngu-Oddr ok (þvi nair CF.) {lór^ 
GelKr (Oleyfsson, FH.) 

968 ACFL. 966 H. 9ff7 L 96d BDK. Dráp Gu^^ar konúngs 
fijatnarsonar ok Tryggvá konúngs Olafssonar %). Bn fáiddr Ólafir Trygg* 
vason. 

910 úmtttunt BKL. Var^ lögmalSf þorkell Máni mj (£. ai h. a. 
Byg^ist Grænland af Islandi. I þann tfma bar^ist Hákon jarl ví6 Jóms- 
vikinga i Hjörúngavogi 3 vikum éptir jól.) 

971 CDFHIL. (Ólafr Tiyggvason hieitekÍBtt'.tíl Eialfaadt.) 

mféABCDEFHK. V^ Broddlujlga; 

975 ACITHIL. 976 BDEK. Fali Haralda koikánga GréMdt h) ok 
GuB-Haraids Knútssonar at Hálsi i Limaíír^. <L. FiU Har. Gráf. i Lám- 
afir^i af rá^um Hák<mar jarls, því at hann ræg^i þá saman Haráld kon- u) ««NfMC E. á» «TMJkw; Uppliaf ríkia Háráldi Gráf. x) . í K4fc|Í aiimiU G. 

' flu lynir tóka rikit BD. amww» Handdi Nomme.. y) Upphkf rikii die. OMÍf- 

huU E. Hákonar jails rika , legif»r m BDGR. z) ^janiuwoiMir et ÓlaftMBar ANNALBS XSLÁNÐICL 21 

dwit. Hmrmlémi Grafeldms Erici JUius^ fratreique regnum $u9ce- 
péruttt. 

968. •Incmdium BhuMetílh. Caedes Sigurdij comitis Hladeusis. 
Haqtini comUis sacrifiei Sigurdi JUU regnum in Jhr&ndkemia incépity qui 
fuit ispostata pessiams et uHsgiae peníissimus» Otto in$p. secunda tunc 
vice heltum Ðaniae intulitf vallúm demolitus Ðaneviriey a Thyra Dor 
wAAt esstructum. • Haraldum quoque Oormi JUitmí ad amplectendum 
ciristimrismum coegit^ fUioque Suenoni suum imposuit nomeuy patri- 
mum efus in iaptamo ipse ugens. Emnde Maraldus ckristianismo sem- 
per adkaesit. 

9flS» Carenatus est Otto magm$s imp.j qui Daneeirle destrusity Ha- 
raldnmfme ekrúiúmiamum \<tmfle«H coegit. Caedet T%0rgrimi patris Snor- 
ronís Cfodo (cwrionia.) 

964. Aattu e$f Snorro Ooái (curio.) 

96ft. Obm Túngu-Oddm, et pauh post Tkordui GeUir Oleyti 

JUiu». 

9iSL Caedes Gudrodi regis Biomi JUii et Tr^gonis regis Olati 
fUii. Natus Okums Tryggonis Jilius. 

9T0. ThorhiHus Mani ClslandorumJ factus naasophi/lax. Ab Is- 
landis Gronlandia inhabitari coepit. Eodem tempore Haquinus comes cum 
piratis Jomensibus tribus post festum jolense hebdomadis in sinu Hiörun- 
gensi conjlisit. 

VYl. Olaus TirgggMÍs iu Bsthoniam captitus deducitur. 

974. Brodd-Hetgii caedes. ^ 

97& Caedes Haraldi Orafeldi regis nec non GuU^Haraldi Canuti 
filii ad Halsum villam in sitm Limico^ cfmsiliis comitis Haquinij nam 
regem Haraldum Oormi JUiumf \Haraldumque Orafeldum et Oull-Haral- 

desnni in B. a) Uppliaf lögsagnar I>orkels Mána. E6. {>orkeU legiíer CF. 
Mána addrnit D. b) Sequentía omittmni B. nec non Cod. E. in quo perperam 
Fall Haralds Gorassunar. In D. Fall Haralds Gráf. Noregs konúnKS ok Gallkaralds. n ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

úng Gormsson ok Haraid Gráfeld ok Chill-Harald Knútson; gat hann mi^ 
sinni slœg^ ok fllsku «því til vegar komit, at Haraldr Gormsson re/S svik- 
um ok lífláti Haralds Gráfelds. En tók ai^an Noreg i lén af Haraldi 
Gormssyni. Solus G. amUHt: Ófflld hin fyrri c). 

976 A. 975 CFHL Einyald Hákonar blótjarls i Noregi. 

077 ACDFHi. 975 H. 918 G. Ólafr Tryggvason kom 1 Gar^a- 
ríld d). Orrosta á Dínganesi 

979 ACDFHIK. 978 L. Fæddr {lorkeU Eyjólfssun. 

980 FHi. (Kristna^ist Danmörk. Plura H. Ottó keisari hinn stóri 
herjaVi á Danmörku, braut Danavirki. Kristna^ist Haraldr Gormason ok 
Sveínn, son hans.) 

961 G. omittít. Frí^rekr biskup kom til íriands e). (AiAt L. þesa 
eyrindis, at kristna landit, en hans áform þat sinn fékk litin firamgáng, 
því fólkit var mjök óviljugt at talca si^abreitni.) 

982 ABDIKL. 983 H. Haraldr Gormsson heija9i i Noregi. (Ad- 
dit L: en f>at var fyri þá savk^ at Hákon jari tók sldrn i Danmörk, þá 
er liann f>á í lén Noreg af Haraldi konúngi. Fékk Háraldr konúngr hon- 
um me^ sér klerlut ok kennimenn, en Blöt-Hákon rak þá frá sér, ok kast- 
a^i laristni; en tók einvald i Noregi, ok galt Haraldi enga slcatta, sem 
hann hafÍSi lofat) 

983 O. amittit. Hrisateigs bardagL (H. adáit: þormóVr lögma^r 
þorkelsson.) 

984 O. omittit. Kyrkjugjor^ þorvar^s f) SpakbavíSvarssunar. (Ita 
L: Byg^i þór^r, son Spak-Bö^vars, fyrst kyrkju á Islandi) þvi hann tók 
vi^ trú réttri af or^um ok umtolum Fri^rilcs biskups.) 

965 ACF. UtanferiS FriVriks biskups. ABDKL. MO FL FaU 
Haralds Gormssonar. (Addit L. á Helganesi. Hann var skotinn i hel af 
Tóka, sem haf^i leyniligt hatnr til konúngsins. Eptir Harald konúng var 
Sveinn son hans konúngr^ hann Var kallaVr Sveinn Tjúguskegg.) AL« 
þorleifr legifer, (sed CDFHL Thorgeirem nominant.) €) hinii fyrrí omiHunt Fl. d) Sequentía desunt in D. e) Uikoma Frijrrekt d;c. 
BDEGIK. f) Bötvars E. \ 

I ANNALES I8LANÐJCL 2S 

dmm Ctmmtí JiUmm calummis ad nmmUates permouity utque Haraldue Oor- 
mi Jilius JSéircMum Onrfeldum doloee mtm priuari decemeret^ eua mali- 
tia et astutia effecit. Inde ab Haraldoj 'Oormi jUiOy Nortegiam Jide 
tasalli admifsiitrandam accepit. Antumœ caritas prior. 

970. Haquini comitie sacr^/ici monarckia in Nortegia. 

977* Olaue Trjfggofiie in Mussiam (Oardarihiam) cenit. Fugna 
ThimgéneeMeie. 

919. Natus TkorkeUus Ejfuhi JUius. 

flS9. (Skrietiamsnwm Ðania am^lectitur. Jmp. Otto mMgtéua Da- 
neae hettum intulity et Danecirhe demkolitur. (^rietianae fidm no$nen ad- 
docmnt Haraldue OormUme Soenoyee yUiu$~eju$. 

98L Fridericm epiecopus 'in Islandiam venit^ ut, chri$tiani$mum 
iéo doceretj $ed parum felid $ucce$$u tunc re$ agebatur^ comtra mHHrum 
mmtationem popmlo tergivereante. 

982. Haraldu$ Oorm$iu$ ho$tiliter Non>egiam infeetavit^ eo qvod Ha* 
q9Ínu$j ip$iu$ ibidem ra$allu$y cum hapti$mum in Dania aHquafido $u$ce- 
pioeet et dommm rever$u$y $ibi ab Haraldo conce$$i$ elerici$ et ^acerdo- 
tihue M04r ewpul$i$y chri^tianiemMm y tmnc idoMatrUy re$pueretf neque^ 
HUmHtatum affectane Norregiae imperiumj prom$i$$a Haraldo annua tri- 
buta $olueret. 

98S. ^^^eigi pugna. l\Hrm$odu$ ThorhiUi Jíliu$ nomophfflax. 

984. Temiplmm a Thorcardo SpahHodvari$ JUio esetructum. (ita L. 
Tkordue Spah-Bodvari$ Jiliu$ in hlandia prinm$ templum ew$trusity ler- 
n$o9iibu$ et per$ua$ione Friderici epi$copi /idem $hri$tianam amplesu$.X 

. 985. Fríderici epi$copi ex I$landia profectio. Caede$ Haraldij filit 
OarnHy in Helganeeo eagitta a Ibcone ictiy qui regem clande$tino odio 
pereequebatur. Regi Haraldo Sveno fiUu$ $ucce$$itj cui a barba furcata 
cogfHmen. Thorleivu$ (Islandiœ) nonwphylaXy C. aUiqce T%orgeiru$. s. U ISLENZKIR ANNALAR. 986 ACDFHIL. Olafr TryggvaMii fór úr Gar^Sariki, (addít L. til 
Vindlands ok giptíst þar.) O. omittit. Byggíng Grænlands ^^. 

987 ABCDFHIK. Víg Geitís. 

989 O. omittit, Bardagi i Bav^TarsdaL 

992 A. 993 CDFHIL. Ólafr Tryggyason var skír^r í Syllíngam. 

993 A. 994 ceteri omnes. Orrosta A^ á Hjörúngavágiy (addit L: er 
Jómsviklngar bor^ust yi9 Blót-Hákon ; i þessum bardaga fékk 'Hákon 
jarl sigr , vann hann ok nóg til sigrsins , því at hann blótaVi syni sínum 
XI vetra gomlum ÓrSni tíl sigrs sér, ok eptir þat kom svo mikit haglél 
móti Jómsvíkíngum , at þi»r gátu ekki mótí litít Nor^menn fylg^Su ol^ 
f>essu éli ok veittu svá snarpa atlavgu, at þá ur^ Jómsvikíngar hand« 
teknir. Af þessum sigri var% Hákon jarl mjök frœgr, því Jómsvikingar 
voru enir mestu hreystimenn.) 

994 soli omittunt BK. Dráp Haralds Grænska ij fav^ur Ólafs hins 
helga. (Addit H: Dráp Gunnars á Hli^arenda.) 

995 A & cet. 995 $ol L. Fæddr Ólaír hinn helgi, (addit DL: Har- 
alds son. ACDFHL 996 EL. Upphaf ríkis Ólafs Tryggvasonar i Noregi. 
Dráp Hákonar blótjarls k). (Píura L: A þessu ári kom Olafr Tryj^^vason 
til Noregs eptir orSsendíngum Hákonar jarls, því han sendi 2 náfrændr 
Olafs tíl hans me% svikum, sem seigist í sögu hans. þá var drepinn Hák- 
on jarl hinn illi Sigur^arson af þræl sinum, er Karkr hét, hvem Qlafr 
konúngr lét sí^an heingja, þá var Olafr Tryggvason til konúngs tekinn.) 

996 ACDFHI; 997 h. Ólafr konúngr boVa^i kristni i Vik austr l). 
(addit L: ok gékk torveldUga kristnibo^it.) A. 997 BCDEFHIK. 996 L. 
Víg Arnórs or Skógum. 

997 ACDEFHL 998 L. Ólafr konúngr sendi þángbrand prest tíl 
íslands at bo^a kristni m)í (Praemittunt CDFHIL. Ólafr konúngr átti 
þíng á Dragshei^i n). þá sendi hann þángbrand&c. Addit deinde L: en 
þángbrandr fékk striSa reisu, tóku Islendingar mjok lítt kristnibo^inu, 

gj af Eiriki II. Eiríkr Bauti bygti Grænlaiid GF. pÁ fór Eirikr Ran^i til Grsðnlaiids 
ok by^i EiriksjQörift* L. Cfr. ad. a. 070. h) JömsTÍkin^a bardagi CFI.. 
i) Brenna Ilaralds Grœnska DG. Sequentia destmt in CD. k) Drepinn Hákoa 
jarl riki BD; l) Kristni bo^^-nt í Vik austr I. m) f^áugbrandr prestr för iíl .WOKMLSS ^aHNDSCt. » 

éUíBH. Inkahitatí^ €hrönland*ae. . i . . . , 

•' Wn.i- . Cáéd^ .Qeit&ti. ..-^- \ w. -..V, . .\ ..'. .•-..' 

.' .iit Wk j J^igimMn BeiðiDarJíSatbi ' \ A -mC '. vv n; • > ..1 :•" : !'i .( \i 
' i . IfNKL ; OÍMif Tr^gonlé £u afliingis, ifiOtlúí h»pjtif»m$. : u; ;. > 

...WLi.uIS^na.iniu'nú B^rungeniiypiraiit^^Jam^iliii^ «IWI^.^agWfri» 
«»eir(^ irar^aMtit», faa- Háqwimu >victar. eifomt, mttgno t4imM preti9 
iHeiériam rediménsy mtm /Utum $útmí.'i$0tde€im mmmmmtum.O/ikif^o^ in «fh 
'€rijimmm s \ mmUfmt - ' Ðmkdé mhemens ^ídfio ístlUeÍí^ Jémenf^s t^M^^ 
Srm tá inÍB ipromUa^ mt 'fácies ed obp^tew .wq^irent ^ \^jm pfC^^^fi 
Jíkrvegi.i acriti^qué irruehtee . Jámenmn eepef^t.' ; Ísta^ufUeni^ mcffiríf 
^Slaqminoi comiti muUam acquisimt ýamae celeliriMem^ quod Jsoh^M mri 
fértiaeími .crederentur.. i 

.< : ViAi :Caedos Miá^aUi QrœfifM <Ve^ 

^hmnari in JUydoáretidá. ! ,■. ;!- ,\ 

! «Ui NMié Olmts JButtctus, HarM\JWM. tnifi^iregni Oim 

Trj^gonis, in Norvegia. Caedos Haquini comitis sficr\fifi fft^ £J .Jfoe 
mmio ihNorvegiám Olaus .'Dryggonis temt ab Haquino 'fiomfte intitatmfj 
jqei^^éghms duos Ol/ai ad ipsum éshsi m^ruty ^fa\ in iptviu^ ,Qlqi fiifte^ 
*Hfmoríf0 íi»t traditum. H«/lmmíit fitnc crudelfSia.s^ructsup ifíter^ficitt^j 
mmujKérhm ' noínetty qu^mquo "réíc. Ol(ms sf^speaifi pe^ena ijiefnde ýnultmtit* 
4Umm Trffggani» «esifaptus. . 

Á'i 9n.i.^OkMf$iihei»icAnitfitmai»,fifkm 
Éit,,md^d^0Mi^ omn mseMlí^ —.^Cn^ Árnortf ; qvi.^gM.htfbitavit, , 

(Himnm» tnéN^'am». aV/ici ^^angbrfiniinm tmfr^m .mjHÍf^iím 
mMt.i fiéMn .ita-i'on^ntiM^ji)^, euiati iimm.'litfK, ^^hft'mif, ,f/iiffm 

, •.'ir.f : li'» T .;|i,., ^::., ,,,: ,,.-,; », H),,, .;., )j/í.„ . j , ,,•. ,. ,. ,...,. 

.<^Nl A. L CFL. ok botaúi kristu, iWo^I^rcvtM ÐÉII: píaf á Pn^hci^' . ÍVo 
Dragsheiíl iH £. ' Tak^eíAi. ' " '-''-.•-(-. .iJ*.i.i .;,H *í r.o... 

• iiCíisIr.ii ..'„>;- 41 .íi ijjloil niiiil o'\*l ■' v> 

(4) 


16 ÍimBBKUm imíÍLML índardal. .' ■'' ..Ai \ '.<•« 998 ACH. Foíádr Ettútr Mtm rOi'. CFHL <Drá{» fiýVindaivKeldii.) 
ACDFHI 999 L. Ólafr o) hinn heigi Atí6ri loAfoV J«&.% < Ui^^dum.) 
Kristna^ir ^TmOkfOMa' 1/^ at qi^So^ «k hm^^aMAo^ ii^Fyl«9í 
«hank kritMiniMMbiimim • frátai vme1$ «irá. áiiJdlii 'horJíH^ «^ ,§>< ^ bááðb ; liótaiS 
bænidtaitt CMMtí, ef þeir tirid ekki trá rM;*hann Ikt þtá vik nMiðSfy^tía; at 
^éi^ 8k)4<k af «ér vingan me^ metBr^Swn Iiafb, er kjrittaáMr létHi étUk 
ÍMaíAl^ Vttt trúgd^i^ ma^r ók> ágntr>^ Ma JdutL iyic» nMWM yn 
"iigmmeMS'^ ipiúttattUí^ i ok 4>ciHa i^éga ^leiddi kann iii«Hi. tá i4il» tté, 
fiaintt lét ^sVtfnttf'f^ ok »tii)r}s|iir »riV|iá,«em fyrí ^^ igámént .viM» Ad 
^eináá krtMna^ éiafV kóntliingr Hákigalaiid, ok unud^ koin kaBn inwrtnin 
hluta Noregs á rétta trú. . {>á ménn , sem komu af IsiaBéi , loidka^ lianm 
ItiéV )ogréM fiM-tiKlcto M «aka rétta trá, «e|ft ^ Kjártu ^fwtoH) BoIB, 
Gissur Hvíti, Hjaltí Skeggja son ok marga aíSra. C9k'mmii5ir .áendi tenft 
Gissuí ðk £Pf)iltá fil íirtands, bk þðir gátii >me)S tímlSa ftilMngí mHáau tU 
liei^ar koihit uim kristnibo^. Um .þenian tíma Tigr ok-Sv«inn I^go- 
•'skegg k6náttgr í Ðánmðrku, s«m fytir er g^t. flann luHrta^ knstíd. «k 
m i «M^H lieí^indém , tetiidstý^hMmi tíl i^nimars'^ok' Ik niilrtirjiíta 
•fi^frrl^ bk ftéhifidóm, sém hans fii^ iietniidr GonBsabn kaílfi «H»kf«||a 
•fetSt Fyri þetta^itf iigB^Slig» athðrti •^artS haiQi^^rTivartilBgimi.afaiiini 
óvinum ok sfóan útleystr me^ stór-u fégjaldi.^ • Fynjt» .8iim.<b|ii^ hanB %% 
fit Jétratodfmet^ eiAfti slRni jafhvikt af g«tt oktvoDnr a!f «ilfiL Ok er 
harin 'S^toí etíiL ekki snúást árettit l«í%,-TaiiS«inMi «Mili^'llinglnij.^ék 
hlaut út at gjaida enn svá inikit í guili ok silfri sem fyrr. Ei vildi Sveinn 
éhn skii^tlit, ^'kr^ hánéfjá i þri^já'^iim féngínuniBlS iarf.MHitír'iflllVindftr 
'Sendu ' nekla^ menM tH Svtím 'konúngis', þá tenn 1á<nie%:iier aÍBn vÉK 
faistr, þéir rér« á titlum bát at konúng8Íai|iíÉú ok «og^nst iiiift noldmt 
konúnginum at undirvísa, f>at honum mikit vi9 be^» ok i j^ví er kon- 
uhgr laut út fyri bor^it, ok rétti at f»eim höfu^it, gripu þeir til konúngs 
ok ^dróga'hanh ihé^ Weir f tíátínn ök 'fluttu íil aaiffin manáa. Sn Danir 
lir^u ei svá hra^ir at venda yi^ st($rskipunuiioi; . at ^eii^ gætí ná^yinduin. 

o) Pro hinn helgi D. siiepíus Ilaralcson. . • 


■ ^* á , >l Ij^tbu {kmMu^jfot^i. iJ^ndr Melfhf fét^ef. i0iatu Smicipt 

mmie mimiÉiiSmtant^tig$$,,akti^ qiii MMn/*fmfei0 ttf^iípitfi vM^ipfiom 
piwiiiamkáqfimtiimm», m*- étit m* límntiém^ miftar^^a JM^ rmf»mim§if^ 
ÉnmtémtihÍMi mtUtr» émipitiaM iwáilimmf^tiPfihtfHkfl^^^ fi^-M 

mmééoéiCíet^At ,^fmát.pkinmi$mrJ^ín^fim Otim* ^it, oétnifn^ tir^Hm\ f^* 
riHhiifmf, Vet.fMÍ mam^m mmdi» %om»ti^:^\Jí4¥m w^^mfi p9r,d^i^', ««f 
gmkmmm-.kiMí tfHttéidmHm dmnfttflfm j w> v <ii > nt^fHl^ .ýy'ifttAftjw iJwy *W > » y f' 
ém pi t ^t . -.S^ftt^i dmÉ^ r^\iMam M^dgimih'.í^iAmf^ .i > w t r«' w ff «P l!«rr 
iaa» jMoR^ijfMR md'^fkhm • « m íÉmml |Mriw«il*&i. €N|> isiegfH^ibm im^fítx *^r 
manibiá adi < vkrÍMtkmitifmm m» Itkm d ia ' lid»emtm: J(dt^4SÍt3 . :i^. ptprum mh • 
mmró SiáamntituOlai jUfmfi^ JlftffHfm GimfftÁHlUf^ ^aitm ^S/ffggfi offfUi* 
fae tíii fmfte. ifíiuMtm :Pd^dem::mt JSietitínm i'in fyim*diatet ,misiti*,nbf 
mmrílimite- Meé «fmtmMalliMÍ' emmgetíi , \ aííigmmtmm: •> ■pfnfitff^mt^ ! i ^Pff^. 
kmi!kae<.fMrciftBÉB:.Seeim^ «»} 'ífiri»fmirkgnmiitr'mi:aiitefk,diot*iim'h'.I^.'*ligion^ 

kmfmte^ .ttínfié^\ét Jkacms4^Í0 tisMtmmif^ ^m^ /i«rf«r .ejuf. JSar^Mm Oar-^ 
mk ]fUi^>'wréimá>0nt^ m^f^. ili^HiýMiwrit. ^ifr fio^mi líff^^fed^ aj^ 
iMribrfln Mft Urim^íltízÍHg/^tSiiiftílp^cu^^ iuf^0a A^0ílfS ^^plfftus^i^^i^ 
ma mc€ mt - Jidkmiatwn (eérr. Julinem^H^J p^ltftate-m.l^ermmf ^lu^ 
mi'émrporis.aeqísipafMo amri arge$9»ique duplo/ In:reíct^ ^Aemde wám 
emiire ^mém mtí^j :é^$ffHmm ^wmm\ cMmtíms j^tOtmÍem «wr«* f^ argenti 
pmnderá iámctue ett.* ^min tertím^ quóqtie uice nonifm ^omertf^^^^^^^nis^JqH 
fnméáé xeeíj^Hse e^. ScéAmtí n^ nuntias Vinéi mOi^r^^tj fhmifV^ ^9k 
Mtriam cum emercitú tVf ' mncoris Uaret; parmö ii nam^o reg^ae^nmui.api^ 
propinquantes sibi mandata esse dixeruntj quae regem msse admodum 
opúrterete: * Mege deimAs' ámput e^sértum ^tis protfifkien^et mfmibm eundem 
prehenmm et tn nauigium detractum ad suo^ ieiUfiMruHt* ? ^ Ð^ii autem^ 
quoi uaues prae . mdgfíitfiiine . minus ^^^s.e^ent, Vefiios assequi haui 
raluerufit. Sic captus Seeno majorem quam afitea pecuniam sohere co^ (4') 1» ^mmsac mífiiM. 

fyniy tók þé'^ök >«i» át (»)>^ð9Mt ii^pit igfc laaftfé ■ knain^mh^Kmrb^: JMÍfll 
(^ft^'Þétitá Igj'hAi ekki l«yst, fyrr «nn.^ngfráir 4)ktbárfir*r féa^ IfiMMhigi til 
láusnio- havfh^-^gaH ffito dk gripi; 'Iiii0^vv|h4ofrebti8t lUn]|tj^.4»«{t\fUU|.>yifr 
«to r«l^ljá» <Sf«iAi fyri >þM hvin' lHtetii«i krisÉái, nt pat.iMMmm «nn» 
Kiíii^ koiiúftg dniíi hskhsk haft. v . . t <Q^a» irin«>«HS- l^ffeiim'ikotángá kNkUéaa. 
fýri Svium; 'þvl Bi^ ]atiiAiigr\.8igM(elfe^«éija«l i llwnoM^\ 
Svein úr landL Umsí^ir flú^ SveSnitikonAngr i Akothii^, ók'.'^ 
kom þar, tðk hann at y^Slrast irinna «yndo-j «k táfe^vétta 'ti^/Iét SÍ9 
i Sköiekindi, kotest *^á»)tpte til^tes ríkis) 4ik «r faáné iátm i'DoaáaMli 
vildi KÉlln BAtte >ÍBiid»Í]^un' 'ttt^'réftrw tHlar> «k bar Þ«t\^frst'np^ ^ 
vtíRuh lÉMani. ' ^- áf >fhr# at 8v«imiv kontogr tMun^alft ata#0aMá».«k 
þókktaast, |>á be)$á^i ham ekki áÍMHiÉHiliga kiistai, i^rr-ean^-^iili sendi 
honnih tM fofldn^K þána gu^Sttga nain 'IS{H[>i j hterr ' áid^ «lii «lú9^«k 
(sbiur^ «teiMjðir Gtt^s eyirin^. Bændvr ^^^ takmt\tya eM 

Fo^þi ði^ gldftndl'atálhanskik á 'hávni «ér aOt 4il <ilbag«f ok bar hagi; «■ 
ér Iý^rínn>8á þat havnd hans/vw éiHaivdd*, lété |HirskirAsfe-- |>i-v«M 
«k aílag^air allftr hólmgiottgitt*, .jMm þángat tii» vofa . fiaaiidár.ta isalnar ¥«m« 
ar, en upptekintt^i sta^qn Jérnbur^. fiU^San •etti' A^dif^^epkibiidaqtÍBik 
f Bremen^'^^bískopa 'inn^i D'anmerji^-viid,'<^ ai^ vtea henÉitPoffalÍ Át* 
4túsumV'«e«rik i Stesvft, Lifiiagr i Rip, ok OeiHkrandr 4 Hi^asakcldii. 
{^ðfi- -«^Afti'^rStir 'Mskilpar i ■ Danmorko. Sveinn konéngr' • v«r heima^ 
mfkfll, hann herJalSí ví^a, bœ9i iim Austr^veg «3c sn)$r uBi><%aiaiMt 
Hann' Vann Eiagtand «k SJa part af Noregi, sem «(^ #egir. SÍBri|lu- Sébm 
GrammtkléuS , at'hann>haft sótt-dav^ m^it, on CrantziuB ^«iBnfhrv at 
Sveii^ kttnúwgr haft or^ brá^$dðu^ ok kinn Jk Játmundr hafidrepitJHniii 
iA'é^'|»eim K«itti, wnuMerceiiuB drap JalÍMmm nitfiíng.) 999ACDFHL 1000 b. D>áp Ga^rd^ar knnángsElriIttsmiar. Ófaft 

konúAgr kristna^i Hallatikl p> • > ^ • .'' ' 

' ^ 1000 /. wmttit, sed B. W, Falt Ölafs konúngs try^gvasonar ^. 

p) Hálogaland. CDFHIL. ^) In B. relUfua d«tunt, i»gen$qHe lacuna «d anium 9ltKgttAijf0m pnfjnte' rM tmm p imi fmd t^^ii9tmr fnpjef^um ^kiii4 fi^ore |ro> 
imf0^9 .u$9iiiv$fgúi4$ ef m^tm fmtUUumtm' mtr^m mtm cof^k^le ^ fr&' 
*ÍH# |W« fiygi.ir» ^g| il < » ^t^dmfftf' . Moe itapfe , m/edo .t0nd§m i^éim 
e0ifiimo4i*p^fiu9¥fi4 relggimtemi ^M:wtimMHm reptidiiipermi , tmtepere j^ 
ímitt f m n0 ei i0t tífmm. regem M^imf jtrqpt^ tmilety (liumrta demfue, wCpf 
# S ríemi lm ti ifmnrmm r^gjt Etteo V^torimo orma Ðwtioe , ú^ereate, regm 
Wp^lmt. 9Ht, ,Mn,8eatíam. Hmapr^ffiigmm peeemtmrum foemUmt, fidemq ue 
rmitmn. ««l|»/efMf ..lik* bapfiísatm'' .. Ðam^T^etiper^ao rc^wo^ et iti potriom 
r^m fm u pepo^m, mf reftmt^.Jí4ifm «omtfrtmdi etudinm maiiicit primtfm 
dfiofaffmití.iqmfm met^mi p^pufmrium fmorem mdkucdum afi^ctar^f pkri' 

m 

i tim^ . rel9gíhf*9m p^^ififie \h€md prm$ egmwíendare incefit\ ,91100» mtuo 
9d epem ei ýBrend^m éimimitms ^^ro iUo dÍHÚ$o Poppone > qjui omni eince* 
rit^e «c mimi i^peim r^^igimif ^Hltóítiim tiurmii^ Nefue tamm fidem 
ektétfiatum. amphctir col(m 'voluerunty fmi Pf^fpo chirothedt ferreff i^* 
nitfe muiiním mf. cuh^mn uepie induene diu gestaseet. ^uo fucto ,fprnf$^ 
len mm^^ ifue . iflcmm se bupti%ari jMim. eunt popult^res. Timc etium 
o m ^mmn a ^ ^mguimrim (daella) eeeemrmnt ^ ^quibue eume cmusme juetitimm liti- 
gmtm md kmec^ uepte t empar m probmre. efliti ermnty quorumque in l0cu$n 
emccfeit pf^m$di^ ferri igniti ueus. Admidmgus poetem mrcM- episcopue 
Brfmm^ fmstuor in regno fimfiimc ordinavit episcopos: Fopponem mde"^ 
iicet Árkueiif Benricum^ Siesriciy Lifdmgwn £ipis et Geirbrmftdum Reskil" 
decp^ JBi primi in Ðmnim epispopi fuere* Fuit res Beeno bellator mmg- 
nmp 1¥Í l^ eid prmfitm' ^^ nmn ifí m^idiomdikus SMonime terris mrmm 
mH^ ^ua f t^l i ti ^ AngKmu^ et tertimm Norcegiœ pmrtem subegit^ ut poitem di- 
mmtmr. Hforbmf omrreptum obiisse SfMo Gramummticus trmdit^ Crmntzius 
emiem m^rte repefUinm exstifictumy emnctufnque JSdfnufidum isto fnodo ip- 
mm mccidissef ^uo Julimfmn mpostmtmm Mercurius olim ifiterfeeit. 

^ 3ða Caedes Gudródi regis JErici fUii. Olmus rens Hmikmdimm 
{ÆbeiogmlmfídimfnJ md fidem christiantHn oonuertit. 

IOML Cmedes regis Olai Trpggofiis. PugfM in sinu Scoldensi. Eeligio 

r 

usqme Itn. Olai Tryggonis mortíi annum hit verhit definit E : þá er Ohb TTfgs* 
TiaoB lét rflu ÚU, T«r Wril frá hvafir rors Herra Jesú RrisU ^simd ára. É» ÍSLENZKBI'AK>^ÍXíMb 

(Oii. Oivosta á Svv>Márvegi);^ I>á vnr krlMni ld|;teklii tir ÉOaii^ i £4» J>i9 
Veor 8á gfu^dóméiás glW^n^ 'boiSska^y iem er «Mw ok •ej^tft» M^Uprii^ 
ÍSÍ110 yegt*,' fyrst 16gtektliik> á íslAiidi, á AVxa^þtegL MýMii þá aUir memi 
á íelandi taka' trú rétta, ok )áca^ mk-nkini nalktí favlSkir úlk eoiiar ok 
li^gs anda, áf ' gil^dóttisiM e}4ifcm rísd^^ á^r iyritliuga( em liá ii|^ 
byrjat ok fráAiklrómt me^r hane Bá^fMrMmMgrt kjástö^ fyrí {Mmft ktttt 
eyidiidsreka okor^s framberára 'Olaf TryggvasoR;; ok þé at {veen trú ok 
kristiligi bo^skaþr yttSi eigi evá me^ fyrtta áigjðriiga i oUm» (Navtai 
lippfyidr, svá elíki Tærf á laun hiim gamli )ií^Viiiii ikie^ svHTa Hran- 
inA, éem var KelM: um hrossa-át ok laim-%1^^' fi^ vár þMfii þébttttut 
opinberliga at fremja. Ok er þessi ágMi havA^gl^ Óiafr .hðí^ -Noregi 
stýrt í y samfeld ár landsins ináb^^gjarum til a^ftíiii^ gagna, þAlfekuai 
me^ mikiim hertil Vindlands, ok var af Þ^im von'da eviilará Mgvmlda 
jarli's^Sðtnn, svá hann sendi ' nAestáfei þorta iD^s iiaíí heim i^ i Neteg« 
HávfVu Þeir III haVfÍffngjar me^ sér 'sanÉbandit at koma' Qlsrfl af lll^ 
séín Vbrii Sveinn konúngr Tjúguskegg ok Ólafr* mágr iiiMB af SVÍfyfd^i 
hinn 'þri^i var Eiríkr jarl, son Btttt-Hákonar; fidbr iágu me^ ó&ftítH her 
vi^ éyilh Svoldr, ok lavg^u þegar tll bardaga vfö Óiaf Imiiáagy ea iiami 
ham- ekki utan V skip ok fátt W6 rj. Sú vavm er mest ágætt, * er Noit^ 
menn vaVrVust þar, ok ráku þeir af sér bæ^i Svii ok Dani, þé þeír heA^ 
mikhi meira li^, altt þar til havfSíng|amir gengu allir *á land ok saim* 
bundu, at skíljast aldrei né fráhverfa fyrr enn Olaflr vœri af IM tekinn, ok 
sk^ldi f>á siim priTSjúng eignast hverr þeirra af Noregi j ef (Haflr konúAgr 
ýi^ sigraVr. Hét þá Eiríbr' jár! at sktrast , ok taka ré^ úú , éf hanil 
sigraVist , ok lavg^u síVan at Olafi , en hánn ok hans mbntt vavrvdst svá 
drengiiíga at ekki vita menn dæmi til , at svk fáir ménh hafi' varíst vi9 
svo mikit ofr*efli, allt þar til at hro¥^in voru ofli skip Olaft konúngs, hvarf 
þá Olafir Tryggvason úr lyptíngunni, ok segja sumir meimy at hahn hafi 
hlaupit fyri bbr^ ok drukknat En sú er savgn Nor9hianna þeirra, er 
þar voru me^ Olafi , at kvinna Sigvalda jarls hafi legit ine9 Vinda snekkju 
nokkra skamt frá bardaganum , ok þángat hafi Olafr konúngr sveímat, ok 
hafi me^ lifi burtkomizt^ ok mörg líkindi finna menn til þesSy at Olafr 

r) L. in margÍHe: f^eftsi oirosfa rar 2 nöttnm eptir Blarfamessa áM'ftrí. 4»NttiLm miiAmm^ n fimm mfoHgefSf tuummHMi^i. fume.fiýnr 'et ^ieiwm ett u»lMti$,timf prikfUfif 

im Itldhdiít tMi fi$tú ■OSsmrmrMti ItgiXm kw fmm regHBptOf mt • m iHf t l»>- 

imtiioe-.incQÍmeiJifkm nerjim mt^et ítereHtur ; etjn.ftmmme fimtrft f jaUf^ et 

$firítwá ^imcH bqffmmf'e^fH^ry f0od 4M|»W i^mm)mm 4feterua eafieittia. ^ao^ 

dHtmmtmmy.J^m mít^m mek^atnmj-et gr^iHpiú iUius' awfili^ ca^ectmm 

'eet epm pét e mmigéi ifitfe déctriHme fmmfium etprematorem Olaum 2Vjijf« 

g a miM .JUimfk Bt Uctí ckriwtiana Amec Jides^et atmmnfimtia ne^ mmmffnte 

im 'JéeSk mmhc e mm H fltt mtodie pleme Bmccederetp qmim uemnmUi firiitimmeteih^ 

pefmtitienit ,rStm dmndeetÍmQ mm retinertmtmr^ cpmmstian^ petisfimmm omr- 

nie ^fmiium*e9 wccmltm ^imerificimf palam tam^em isfa ejpercere pfoJUbi^mm 

fmit. In popmia^imm dfiMe perpmttnmm e$»olmmsentmm^ totis qminfme annis 

in'Norregfme i m pe rio -emmctis^ p$um imgentem- mdmersm Vendús omercitmm 

^regike ipse, prinoepe Okms dmoerety, mt mMximsmm smmrmm copiarum pmt^ 

tem ia Noroegimm. remitteret^ a, mmlo isto proditore Bigvaldo comite frmm- 

dulenter persuasus est. Nempe principes: Seeno res barbae furcatsmf 

Otams ipsime e Shiofiim ajfiniSf et teetim coa^es Brieusy JUims Hafuimi idolo^ 

Imtrmef é§ .Ohm regis perniciem cof^piraeersm^ 9 fui cmm ifmmcto eserdtmy 

ad ifisulam Svoldefésem fiamibus positiSf protinus Olaum regem ifisfmsemfity 

fviM» fmtnpse tnodo nsmes pmmcmsfsie nm^itmm fíepiof seeum haboret. Fe- 

rmm etmHtim fmmme cetebritatem Norr^^ hmec tfugfim mttulity , quod 800- 

cos 'et Mmnos cépiarum fmmero loftge smperiores sese tmentes repellorefUy 

Aocftfe iiffdiffntm prificipfs fmsmibus egressi.jsm'auíento se obligarufstj ne 

pmm dúeoderefitj fu0m Olao uiterfectOy eofue mort$m triefttom.Norvegssip 

oimgimiHiet$immm*^ Mrinms tune isomes baptismmHm et Jldem ckriftianmm. fp 

eésceptmrmm spospofuUt^^ oictffri^f reportmta. Olas$m defnde agressi smmty 

mk itte dMAháp s^grediefites fértiter adeo se cmm s$$is §niUtib$$s defendity 

ut ns$Uibi tam paucos tafitae m$uUitudifii adeo strefiue obstitisse itmefiiasy 

nec fiisi QmntbuB suis fiauibus miUtum racuisj e puppi ipse Olaus dispa- 

rmit* Its $$ss$re se pr$$ecipitem dedisse fiOtmuUi dicutity utidisque s$$bmer- 

enmj sedy fui Olao adfuersmstj Néroegi $$xorem SigvMi comitis tradutit 

i/s pugtiae ricihia fiauem hábuisse coUocatam^ qua adtiotatitem regem és iníxiímíúsiíAmÁíum liafi Hfkiidi undaidcoiniet Talr hami ivi^r sdiiíR "át ISimÉvkm 'iciBa 
nMinka sétri, ok sendi g;fafir 'tiF'Noregs tlnini ^irfmHtt. "Oilt pé'at 8nM 
OÍraií^iMaticas ok ú'Sriri) sciibenties sJonfi hémm á a^rá léi1$, 'ok hdit 
fyú I>á'8kúld, at Óláfr vae iiia^Stíifsr 6^ ÐaHa, sem «i^eir. •-Var.JwiÉi 
ok hhvf^gi fyrri i Tbidilandi, þá Danir heifa^ >Þéng«t/ok gfltlK >hiani 
DaVnum 'stórann'ska^a; ^yi l^a. þeir hans UfiMVgn tttt féginájty-MBiJkéiMé- 
ins hátfr er tU.) AB. 1601 L. IMI CDFHt. VarV Hgma^ GMmr or 
Stkógáin V- ACDFL. 10»1 H. Eirikr jarl ók Sveinn m) fmA IWimmt 
vjnaix tóku riki i Néregi. AD6L. Ur^u undr at FróVá «> A. 1«M EL 
1010 'CD: ceterique. Njáls forenna. (In L. ad a. 1000: Begja siinyr at 
Njálsforenna hafi þéttá ár rerit. En i Njáls söga soglr, at hiún' hafl roiit 
íyrrenn kristni kó'm á ísland V- H. Biskaps-stél) i Fýn.) ' 

' 1002 A. 1009 L. 1004 CDEFG. Brjáns orrosta á írlandi (Bic L: 
Var Brjáns foardagi, sé er pii^ mestr verit hefir á Noj^SúSmifyfn y). 
|>ar f^ |>orfinnr jarl jSigur^sHn, hafVi hami riki i Orkneyjom haft 
01 áh 

1008 A. anda^ist Grimr logmaVr. ACfGHHL 1001 L. lOOfi D. 
Dráp Kjartans Ólafisonar, (a^dH L: á íslandi af fioUa fmnda sÍQam.-«k 
'iftstforó'íSm'.) ' . * 

1004 ACDF. |>orfinnr jarl Sigor^son riktf ssj i QrknoyjoK •L ok 
H ár. ACDFGHI. 1«» L. Vart$ Skapti |»óroddsMh »J| NgmftVr. 
A. 1000 EL. 1007 G. 1006 DF.ð). Upphaf rikis Knúts.hiiis rika. ■ 

1005 A. 1000 L. lOÍnEG. . 1006CDFHK: Andi^.Sveimi Tjág- 
uðkegg, aádit L: • (Tók kóngdóm' eptir liann son hans-j er tell«Kr 'wm 
Knútt* hihn ríki e^ hitln sfóri., ;>VÍ >banft Var kalla^r «ilnalr.&ODÍag»' á 
Danaká tftngn ok avrfastr. Hánin g^ til >Róm», «k' vfMivirin|^«#Mi^ 

lAarkatalá |>yi fé, er hátin metS sér haí^ ok varli]ga -^iiðátak ^lt^SkNi 

• . . 

m) In margine Alb. Crantzii nomen camparet t) Upphaf lojfsöipi Qrlms DE. 

Gríinr le^rifer C. f>á varj' Grínir lögmai^ áMosfelII L.- Grfmr lo£rma^> (iiUt) Gaii- 
nar H. et additur Svertingssoii Blosfellíngr. - t^ Sóenomm mMtU D* ei A 
' x)^ Ánno 1001 ok árí fyrr nri'n puM núlJa SMbr á'FtýA'^ ok l JS^tvfnTéi, sem 
seigir { EjAjg^n L. *) In L. ad annimi 1000. tto: Qvidam ferunt NiaU 
incendium hoc anno incidisse, m ipsius vero Niali Historia narratur ante reUgio* 
nis christianœ annunciationem in Islandia iUud conitgisse* y) á Lrlandi L. aitem 0U0Hs»e prúiwe . mie$dur. Sic Æ^^ealjfmif ipnán f^d kaec $n 
monatíica quadam sede eomparuissey et amicis suis exinde in Noreegiam 
dofusria misisse^ Quod 8axo autem Grammaticus alii^ée auctorés longe 
diuersa narr^j ea- potissimu^ causa fecerunt^ quód Ðaiiornmy' ^ mpra 
dictum^ infestissimus hostis Olaus fuerit^ qui in Vendorum terra, nMi regí 
num quondam' 'tenueml j iv«jf9ia clúde Danos arma ferentes ajffKxerat. 
Mtaquej ut solent hommesy Olai historiam parum amaenis colorihusIHmi 
depinæerunt. Orimus de Skágis Islandiae legifer. Ericus et Seeno eomir 
teSf Maquini fUii, in iNonnegia' regnare coeperúnt. In tilla Fródé^prodi- 
gia contigerufft» Maii ineendium. Initium episcopatus Fiotiensis. !.../. 1002. Briani. praelium in Hyhernia. .Bugna illa in terris septen- 
trionalibus tertia maxima fmit. Caeaus eA Thorjinnm comei Sigmrdi Ji^ 

liusy qui insularum Orcadensium imperium 02 annis éénuerat^ ' . ! 

•• • • . • • i • . ... 

1003. Kiartanus Olai fitius itt Islandia a Bollio eogn^.^et cm^ 
foederato interjicitur. Obiit Grimus. legifer.' . 

'•. •- M . % i i ■ .< » % ' ,' t t > ' 

• il004 Thor^míUs coMos in Oresidibns régnauit fSli aúkisu Biapto 
Thoroddi Jilius (IslbftdiieJ factus mniophylaa. • Irsitium regni Caimtt^ poy 
tehtiSí . /HH . • . ,' .^ ' ' i • . • ' .y:\ i 

1005. Obiit Sveno barbae furcatae* E£ successit Canutus < ^Uius-efus^y 
qui Pútens rel Magnus est appellatus; f$am regum iingua. Ifamieaiiih 
quenHum pm^atissifnm .m muHÍfiéefMisifikfis habéhátur.. 'Boin^míl.quém ille 
akiireti quantum marcatH»m fmriierum i 'fMli ^^ ety Ifuot ipofédo picuniárum 
secum éjppfartavérii. ma: ulli conipertkníy sed dum in itinere eisety cibúm in nuirg. zj D. tók r&it, Uague h. a. inehoasse regnum l%orfinnlf guodjam^ 

'^ - ftím praeeedt annó fintium £- \iffirmani. €fr. a. lOOS. ^Ðitravisie %2 etnnis vo- 

' ' ti luní EHLit'asmifnm numeruMi hiOtd definimU C. \ k)* TkorodM'pabisímsntiö' 

nem soU faciunt A et H, In L t Thórd'arsoii. h) Scilicei post factam inter- 

). :1 iffcti $vp9!^nit: coiiím!emo^«iíonetn 'tma^lifis i^gmi Cmmi deffmmpkrique mewdneruni, 

CDF his yerhis: Kmifr (hlnii ffki addunt CF.) bc|Ð hana 4ók komÍD^dóm (ríLjt C.) 

i DamiidrKa* , . '.'' ' 

(5) ISIJQN3SKHI ANNÁim haaii vw á\Bósis. vegi fNBfti «i«9b ma^r aér mater M t>i^ja; iTeih hans fimd 
ná%Í9 «vi gaf Imnn akofpening&^ Knútr konúngr Mití ví^a apitala^ fxá 
ar aiia meiin ftkykli fæ^ um nótt f>á, er þángat lcæoiL Hann gaf ekki 
miÐna i vingjafir hverC ár enn allt afgjald af einu aínu ríkL \ár kann 
S7 .ér konángr yár ÐaninfirJkii , 24 vete y&e Englandi^ en fyxi Noregi 
1 vetr.) ' • "• » •• 

. 1«66AL. lOOQfCÐFUÍ. Ólafr koBéBgr sté á benkip c> AeUtmt 
tidemt esceptís K: (Orrosta Olafs kouúiigs ok Sdta vikúigs.) AD. vig 

B«Ua. > 

y 1097 AO. 1009 CDFtílKL. ' Ólair hiim faelgi.ok AValrá^r d) vuimu 
Lundúnaborg. CFL (Ólafr konúagr var i Leginam í Sviþjé^.) AQ. 1<M8 
DK. Veginn Vlga-Styr e). 

1086 CDFHI Vm G. <Ölaír hinn heigi kom tíl Englands.) 
160» A. 1011 CF. 1012 L Knútr hinn riki rikti XXÐL ár/> A. 
1011 DK. Vig Halts Ga^muhdarsonar. 

1010 L. 1011 FHL 1012 DK. (Anda^ist A^abá^r Engla konúngr, 
addit h. in murg. Hami var drepinn af sinum mavnnum, hverja Knútr 
konúngr lét hengja. Segja sumir menn, at Knútr hafi fengit þá til at 
drepa hann ok hafi sí^an ekki viljat láta f>á {>at opinbera.) 

1011 ADE6L. JBardagi a j^íngvelli, (ud ÐQLi á alþíngi. Add. Li 
er .Kári Sölmundarsóh vUdi hefiia >Njál8 «ok sona hans ok sonar sinfi. 
DGK. Vig Lopts ^; Sí^u-Hallssonar.) AKL. 1012 DE. 1013 G. Knútr 
Di^ kenúngr herja^i i England. (Bed Ð et K: Upphaf rikis Knútá 
konúngs iEaglandi *).) 

■ V 1012 AGFHL. Eiilkr jarl h) fiftr ^tM EngiaQds ok vann Londánaborg, 
(ttdd. CFL: me^ Knáti koniuigi Unom rjíka, mágísinum i). ACF. 1018L. 
Hákon jarl son háns (Eirik^on GF.) tók riki i Noregí. (H. Biskups- 
stóll i Sælandi.) 

. 1013 ACFHIKL. . Anda^ist Eirikr Hákonarson. AFK. Hei^arvigi;. 
ACF.HIL.Ólafr enn helgi komor vestr-viking (iNor^mandi) i}, (G.Kyrk- c) Olafr biim liiel^ för i li«Aa^ CnL. Oli* hdp í hxntíHi ffl JöUrads H. d) EAelr 
redi mentionem soli facÍMnt A€L. e) yíg Styn ÐGR. f) XXIX toli A. 
XXIF eeteri. g) Ljits T>. ') Hie defieimU membranae. D. tu^ ad a. rSLANÐICl ^ emefídiowe^ nemo 9 ifSfim cúHuentenSy úecene habuttf tanta omneB ÍAerali- 
tate locupletauit Hoepitia publica pamm inetituiti m yuibue nactu ##- 
nientes omnes sustentarentur* Quae in amicos yuotannis conferre solébat 
dona, annuos régni unius reditus ésaéqutsrúnt. Afinos 'v^ifiii slífitem Du" 
niaCy riginti quatuor Angliae^ septentque Norregiae praefuit < - 

1006. Olaus res piraticam facere coepit. Olai regis et Sotonis 
piratae pugna. Caedes Bollii. \ 1007« Olaus Sanctus et Ethelredui Lofsdinum expugnarunt* Olaus 
res Melero in Svecia inclusus erat. Caedes Viga-Styri. 1006. * Olas$s Sofictus in Afigliam refiit. 

1000. Cofmtus Potens regfumit 20 afHHS. Caedes UaUi Oudtmmdi 

Jílff' 

1010. Obiit Etkelredus rex Anglorum a suis interfectuSj ^pios Ca^ 

nutus rex suspendio puniuit. NonfmlK autem alb ipso Canuto ad caedem 
altectos essCj et fw ejus crifniféis reus prodereturj sedulo eum curasso 
tradunt. 

1011. Pugfm in foro generalij cum Karus Solffmfídi filius interi" 
tmm Niáli fUiorwnque suique fíati ulcisci wllet. Caedes Lopti jfilii Sidu^ 
Halli. Cánutus res Danorum Afígliae bellum intulitj ita D. et K. Initium 
regni regis Cafmti in Anglia.- 

lOÍÍ^.'^ Ericus Comes in Afigliam profectu» Londittum espugfumitf 
nna c\ífn Canuto rege Fétefíte suo affini. Haquitíus comes JBrici filius 
in Norregia regfi^re coepit. Itiitium episcopatus Sœliandiae. w lOíft Obiit Eticm Httqmní JiUu», Púgna Heiáeims, ^Olaui Smc- 
tu» ea ptrattca occidetaali itt Nordmatmiam venit. Ittcettdiut» temfU ttSl, Tna tfencm ineipima.- h) UékovuMm GFIL. i) NégUebt Erie» t. 
Rnétr Rfki' Yana Lnndáubors. k) Eiirvrífs. E. l) i Nðrtlaiwdí sot'/ 

o^ktufk -A'. '. • ' i 't («•) M ISLENZKIR ANNALAB. 

jflliniftí at HftlgaMli. SótCarvetr. ^Qrasleysu snmar. Andiát S^kárs lavg- 
savgamaniis. Landskjálftar mildir ok létust í XI menn.) 

laU ACFHIL. 1015 K. Ólafr ean helgi kom í Noreg.' Hákon jarl 
(Eiriksson CHL.) fánginn (af Ólafi konúngi CF.) ofc fór.úr landi. 

1015 AEl 1014 CFL. 1016 GK. Upphaf ríkis Ólafs konúngs «ns 
helga, (i Noregi add. CEFGL). ACFHL 1016 EKL. Bardagi fyri Nesj- 
um. (Sed C. et F: Nesjabardagi me9 Oiafi konángi hinum helga ok Sveini 
jarli HákonarsynL Anda^ist Sveinn jarl Hákonarson). ACFI. Dráp Ía- 
gauts {addit CFI: ármanns. F. alia manu : Fœddr Haraldr Har^rá^i.) 

1016 ACFL Dráp Eylifs Gauzka. 

1017 ACFGL 1010 L. Ðráp Hróa Skjálga, Gu^eiks Girzka ok þór- 
gauts Skar^a.. CFHL 1016 t. (Fundr Ólafs konúngs hins helga ok 
Rognvalds jarls Ufssonar). .ACEFHL 1016 L. Fángnir V konúngar (af 
Olafi. konúngi hittum helga CEFHL.) á Upplöndum (á einum morgni EL.) 

1018 ACEFHL 1017 L. Anda^ist Sigur^r konúngr (Sýr, stjúpfa^ 
QDifs lconÚDgs Z.) — ACFHL Bjom StaUari Olafs konúngsm; fór til Sví- 
þjd^ar,, ok gjor^i sætt n) méS konúngum. Ingiger^r o) dóttir Olafs kon- 
úngs SœnBkfi var fest OlafikonángL JBnig^it sættkoniánga. m/»A* Hrw* 
ekr konúngr kom til Islands. 

1019 ACFH L. Ölafr w heigi fekk Ástri^r, dóttur áafs kon- 
úngs p). {Addit CHL. en Jarisleifir konúngr i Hólingar^i Ingiger^ar.- 
€FHIL. Saptt Ólafs Noregs konúngs ok Ólafs Svia konúngs i Elfi.) A. lOM 
CFIL. Drepinn Einar jarl Rángmunnr, (adéU CFt. i Orknej^^um.) 

1020 ACFHIL. Ólafr konúngr kristna^i Hálogaland. {Addit L: því 
þar haf^i mjdk ey^st kristni í tí^ Eiríks jarls ok Hákonar.) 9oli A. And- 
aSist Hrærekr. A. 1022 CFHIK.L. Anda^ist Ólafr Svíakonúngr, en Ön^ 
undr son hans ték ríki q). (L. 1021 CFHI. Ðráp ölvis á Eggjum r). 

1021 ACFHIL. þorfinnr jarl ok Brúsi jarl s) gáfu Orkneyjar i vald 
Ólafir kQnðngs. A. Í028 ^G. 1024 CFHIKL. Fæddr Magnús gó^ (Ólafs 
ðon fains \kt\^.a4dit L.) . ., ; . • 

' m) Prú élíb \íknú!i^ f gu^i $^^ n) nulli Ólaft JNwegfB ken • 

dngs ok Ólaft Sœoska STÍakoaúiiaB CF. Sed Ui BJöm StalJUri fór til ^ríþjitar 
ok Hjalti . Skej^aaoii gjöi^ sœtt millum kominjfa. o) Infebjoff . L p) Sxn- ÁNNALm ISLÁNÐICl 9Y 

Helgafelleniii. Biéms morbosa. Infertílie gramin%$ aeitas. Ohitue Stir-» 
iarie legiferi. Magni terrae motus^ quibus 11 hamines perierunt. 

1014 Olaus Sanctus in Norvegiam venit. Haquinus comes Erici 
filius ab Olao rege captus regno exiit. 

1015« Olai Bafícti regis in Nortegia regiminis initium. Ihsgna 
ad promontoria commissa inier Olaum Sanctum et Svenotiem comitem 
JEÍaquini fUium. ' Obiit Bteno comes Haquini fUius. Caedes Asgauti ri7- 
lid. Natus Haraldus durus. 

« 

1016. Caedes Eylifi Gotki. 

lOlT Caedes HróiSkiálgii (pœtij^ Oudleiki Oardensis et Thorgauti 
SkardofUs. Contenius Olai Sancti r^is et Hogntaldi comitisy Ulfonis 
Mii. Capti 5 reges «( Olao Bancto rege in Upplandia uno mane. 1018. Obiit rex Sigurdus Syr (scropha)^ priuignus Olai^ Sancti. «-* 
Biorn mareschallus Olai regis in Sueciam profectus reges Olaos Norte* 
giae Sueciaeque pace conciliauit. Itigigerday Olai Sueciœ regisjiliay Olao 
Norvegiae regi desponsata. Foedus a regibus initum rumpitur. — - Hrae^ 
recus rex ifé Islandiam oenit* 

1019. Olains Sanctus Astridam Olai Sueciœ regis filiam uxorem 
dusitj JfTÍslaus autem Holmgardiae reSy Ing^ierdam. — Pas inter Ola^ 
um Nortegiae et Olaum Sueonum reges in Elfia sancitur. -— CaedeS Ei^ 
nari distorti oris comitis in Orcadibus. 

1020. Hes Olaus Hálogalandiam ad fidom christianam conuertitj 
ubi ckristiana religio admodum defeceraty regnantibus Erico et Haquino 
comitibus. — Hraerecus obiit. — » Item Olaus Suecorum res » cui successit 
/iiius Önundus. — Caedes Ölueri Eggensis. 

1021. Comites Thorfinnus et Bruso Orcades imperio Olai regis 
s$$bjecerunt. ~ Ntstus est Magnus bonuSy filius Olai Sancti. úíM. C. STÍa luukÚBgi. L. q) Sneeessisms Ö$mnii haud meminenaU H. r) á 
ECtfu Fia. á Eyra C. . s) Sigviímjm addmU CF. TkQrfinni et Bnui nuU 
Um m^ntwnsm facmni L. 8ð ÍSLENZKm ANNÁIAIU 1022 ÁF. þá er rútSuvetr. (C. Ruddavetr.) ACFHI. Rœiitr Asbjðm 
Selsbani. 

lOlð A. 10» CFHIK L. Dmkkna^i tj þorkeU Eyjólfaon. ACFHI L. 
Dráp Sel-þóris u). Olafr konúngr kristna9i Vavrs ok Valdres. 

1024 «0^« A. a. A. Orrósta í ánni helgu ivj. A. 10217 CEFHIK L. 
Dráp Ulfs jarls y) ok þorsteins Kuggasonar. ACFHIL. Dráp Asbjarhar 
Selsbana. 

1025 ACFHIL. Knútr hinn ríld konúngr kaUa^i tík rikis í NoregL 

1026 ACH. Dráp Karla. ACFHI L. Fondr Ölafs Noregs konúngs 
ok Önundar Sviakonúngs í Elfi. A. 1028 CFHIK. Fall Erlíngs af Ja^ri zj. 
ACFR Dráp þórálfs ðr Dímuni. 

1027 ACFIK L. Orrosta (i ánni helgu addunt omnes praeter A.) me% 
Olafi konúngi (ok Onundi Sviakonúngi CPL.) ok Knútí konángi enum tOíÆ^ 

1028 ACFHIKL. 1029 E. 1030 G. Knútr enn riki kom i Noreg, 
ók fékk konúngs nafn ok setti yfir Hákon jarl a). A. 1035 L. HavrSa* 
Knútr tók kónúngdóm i Danmörku. (CFHI L. Dráp Karls Mierska. CFI L 
Dráp Grænkeis.) 

1029 soK O. omittunt. Ólafr konúngr fór h) i GarVariki. ACFHIK. 
Tindist c) Hákon jarl Eiriksson. (H. Dey^i Popó , sá skir^i Harald kon* 
úng i Danmörku.) 

1030 omnes. Fall Ólafs ens Kelga á Stiklastp^um d) im Kalend. 
Augusti á mi^vikudag. |>á var hann hálffertugr at aldri; Sveinn AÍlflfu 
son tók ríki i Noregi e). (In L : Yar sá ágjæti konúngr Olaf r Haraldsson 
«viksamliga af sinum monnum ok f>énurum deyddr sem einn pislarvottr á 
Stiklastö^um. Hann vár kristiligr konún^ ok mjök frámfyigjandi Gu^s 
erindum, svo hann er fyri sinn kristiligan líirna^ ok ágjætar kenningar 
si^San kalla^r Olafr hinn helgi. Er |>at sumra maúna savgn, at Knútr "Deji^i CH. u) I>öris-Seb CU. x) RecurrU ejtadem Íu^ pugnae memo^ 
ria ad a. 1027 > ijuo quoque mteríisse eeteri annales volunt Vlfanem et Htonteí^ 
num. Cfr. adnot. ad a. 1027. y) {^orgilssonar addit C. jþoiifeirssoiiar £r. 
z) Pro BSShÍTn, quod 9oU A. h^Aent, reliqui: Sljálgmiiiiar. a) ok fekk 

dc.] ok higffi rðdt niidir mk ok setti par ylir Hákon jarl Eirftaaoii systarsou 
siiui CFL. ok var tekiiiii til konúngs EG. Brevtusl*. Upphaf ríkia K&iRs koniin|rs AKNAJÆ laiMDICi. 
lAIÍ. Iliem$p§rfd€iit$m. ~ AAiSmn$ SeUkúni Cph&ctcidaJ ^poUutué. 

1083. Aquis submenus períit T%oriillus I^lfi JHim* ~ therus 
Pkoca ocoÍMUM. Reæ Olau$ Vonam eí Valdresiam ad Christum cmuertit. 

1024« Praelium in amne eancto (Anni helgu^) — Caede$ Ulfoni$ co- 
miti$ et Tkoreteini JKuggonie Jilii. — - Item Ashiörni phocicidae. 1025. Canutue poten$ res regni Norvegici Ju$ $ibi a$$erit. 

1026. Cœde$ Karloni$. Conuentu$ Olai regi$ et Onundi Sueonum 
regi$ in Etfia (ad OothMiam). Cæde$ Erlingi Jadrefési$j itemque 7%o- 
ral^ Dimitéen$i$. . 

1027. In amne oancto ab Olao rege et -Ommdo Sueonúm rege cotér 
tra Canutum potentem regem pugnatur. 

102BL Canutue potene in Noreegiam reniene re^cque $alutatu$ Ha^ 
fuimtm eomitem regno praefecit. -— Horda-Canutu$ regfium Ðaniae $us^ 
cepit. — Caedee Caroli Morensis et OrankeU. 1029. Olaus res in Oardarikiam profectue e$t. ~ Périit Haqui* 
nu$ eome$ Erid filiu$. — Obiit Popoj fui HaraldumD^^i^^ regem bap- 
tisumerat. 

lOaa Caede$ Olai Sancti Stikle$tadi$ 4 Cal. Augusti die Mercu- 
rii anno aetati$ tricesimo quinto. Suem Alfitae JUiu$ Norvegiae regnum 
cepit. A $ubditi$ $ui$ dolose Stikle$tadi$ diuini martyri^ instar occisus 
e$t egregiu$ ille Olau$ res Haraldi Jiliu$y religioni chri$tianae eique 
promouéfidae tsdmodum deditu$y ut tum eita tum, chri$tiana doctrina Sancti 
nosnen meruerit. Canutum fumnulli dicunt ad Olaum tiocandum Norre- 
go$ pretio aUexi$$ej cuju$ po$t caedem Suenoni ex Alfiea JUio Norregiae l Noregp. h) i Gorimm anstr HR; í Garð-a austr FI; austr í GarA^aríkí CL. 
e) Tiodist soU A: eeUH DmkiiaB. d) Caedi plai 5. pugnaeve Stíklestadienei 
hune anmtm assignani ceteri tmnes, haud tamen definito die uti in A, atU vitae 
Olai awno. Hine CFI: Panio SancH Olavi regus in K. Orrosta á Stiklastöd^. 
e) Sei/Menti demum anno aduenisse Svenonem E. vobtnt: Rom Syeinn Rnúts ok 
Alfifa'son { Norej^. 40 ÍSLENZiOR ANNÍLAB. koBÚngr hinn ríki haA keypt at>Noi^moimiiin at rá^a Olaf konúof , sinn 
eginn herra, af lifi. Eptir fall Olafs konúngs setti Knútr kouungr son sinn 
Sveín Aifífuson konúng i Noreg, þó hann ríktí ekki lengi sðkiun sinn- 
ar har^ý^gi. Á f>essu árí komu fyrst múnkar í Danmorku. (CFHI. 
1(^1. L. Dey^i Skapti logma^r {Nkroddson.) 

1031 AK ítemque CFHI. Kom upp helgi Ólafs konúngs. toK G. 
omitt. AndalSist Sllorri Go^L ACFIL. Yar^ Steinn logma^r/). 

1032 AF. 1033 CHIK 1034 E. Fall tryggva Ólafssonar. 

1033 H. (Dráp Grettirs Asmundarsonar.) 

1034 ACF. Var^ iMrkeU Eyjólfsson lögma^. 

1035 ACFIKL. 1036 E 1034 H. Anda^ist Knútr enn riki, (adátt 
L: þá hatm var i Irlandi úr sótt, ok er hann fann, at aóttin þrej^g^i 
at honum, ba% hann sina menn ekld uppgefo at herja a landit, þó hann 
fráfélli : hét þeim ok vissuliga sigri, hvat ok svo ske^i, þvi þeir báru hann 
dau^an i herinn ok unno svá Irland. Af þessum Knúti er þat skrifát, 
at hann hafi haft 5 konúngariki til forrá^a, sem var Danmoik, Noreg, 
England, Svíþjó^ ok Normandía. Hann straffa^i mjök manndráp, en svo 
ske^i, at hann sjálfr var% strí^smavnnum sinum at ska^a, gaf sik þar* 
f>TÍr undir stri^smanpadóm. J>eim kom þat ásamt, at þeir skyldu koDUng- 
ihum þirma , þvi þeír mættu hans eigi missa , ok gáfu honum gri^ , en 
hann skyldi meV fé lif sitt leysa; dæmdi hann þá sjálfr IX pund gulls, 
«kipti þvi i þriKjúnga , einn gaf hann til Gu^s dýrSar ok fátækum tíl 
uppheldis, annann stri^smavnnum , þri^ja erfingjum ok eptirmálsmavnn- 
um hins vegna. Eptir Knát hinn ríka var^ Havr^a-Kniítr ^son hans kon- 
iingr i Danmörku. En strax at Nor^menn spur^u fráfall Knúts konímgs, 
tóku þeir Magnús hinn góVa, son Olafs Helga, ser til konúngs, en féUu fra 
Danmerkur konúngum, ok er Havr^aknútr heyr^i þat^ gjör^i hann þann 
sáttmála- vi^ Magnús konúng, hvor þeirra «em lengr lifSi^ skyldi eignast 
bæ^i rikin Noreg ok Dánmörku.) ACEFIKL. 1034 H. Magnús enn gó%i 
var tekinn til konúngs i Noregi g) , en Haraldr Knúttson h) i Elnglandi. 

• • • 

/). Steinonem hgiferem a, 1028, koc anfem anno mortHHm H. indicani, g) lok ÁNNALm iSLANDICI. 41 

im dedU, ^md úh iamHiam esosui hmtd diu tetmit ^MmachÍ hoc 
pfimi in Ðammm remuni. ~ Úbiit Skaptó legifér^ jUim naréddi. 1081. Tramlatio SanctiOlairegis. ObiitSnorroy em-io. Steifio le^ 
gifer. 

\WL Oceaem Tryggoni$ Olm JUii. 

lOSS. Caede$ €fretteri Asmundi JUii. 

1034. tkorhéUm Byjohi jUim legifer. 

10S5. Oh^ Canmtm potmsy quum in HAernia eeeet morho eorrep* 

tmSj fuo se premi smtiemj áh oppugnanda regione neque se moriuo desi- 

etere euos /ussitf certam ipsis victoriam poUicitus^ nec eás Mpe frustratm 

est y nam iUi per eaercitum mortuum ferentes Hiberniam deinde stJbege" 

runt. Ðe hpc Canúto énemorim traditum esty quiufue regum regna sibi 

es$bdtta habuissej pttía Ðemiam^ Norregiamy Angiiamy Sueciam ét NorwuH»* 

dimn. Homicidia acriter puniuisscj quo forte euenity ut ipse militíXms 

sms noífim fierety quare occiso miliie criminis rem ceterorum militum 

judicio sese submiseritj quos inter tamen conuenit regi parcere^ quem amit^ 

tere nefas foret^ mtaeque incolumitatem pecunia sunt st^lati^ quam ipse 

uavem auri pondo constituity quorum trientem unum in Dei gloriam pau- 

persmque smtentationem est elargitus^ sécmídum militibm^ tertium haere^ 

dibus et patratae caedis accusatoribus. Canuto potenti Hörda - Canutm 

fUius in regno- Ðaniae successit. Noreegi autemy Canutí regis obitu com^ 

pertOj Magnum bonumj filium Olai 8anctij regem protums «tft» crearuntj 

et a regibm Ðaniae defecerUnty quo audito Hórda ^ Canutus cum rege 

Magno conventionem sanciuity ut qui ipsorum alteri superstes foret utrum- 

que Daniae et Norregiae regtmm obtineret. Magnus bonus rex Norve- 

giae factus; Haraldus rerOy Canuti JUiuSy AngUae. Voregi C, tök Noreg R. Cppliaf rflus Bbga^ kowlii(t. C^i 
Har^UU facta mwfíoiid. h) GvLtimnw HI* 

(6) ÍSLENZKIR ANNÍLAB. 

1M0 ACFHIK. Andlát Sveins kanúngs Alllfii Maar i). (CFHIL 
SttttMa^núé konúiiÉs Gé^.tok Hayr^-KBÉts DaBákttnúngs. AddU L: 
sein áíSr segir.) 

1037 ACFHL Anda'cSist Gunnhildr dóttír Kuúts konúngs l). 

1040 ACFHI. Anda^ist Haraldr Knútsson Engla konúngr, en Havr^a- 
KnÁtF liró^ hans tók ríki ok styr^i U án 

1041 ACEFG. Anda^íst* Yngvar Yí^forli. AHL. 1042 CFIK. 
Anda^ist Havr^a-Knútr. AEGL. 1048 CFHUC. Eigna^st Magnús 66% 
Danmörku l). {Addit L: Sveinn UlfiMoa, sem. ok var kalla^ir Astri^ar- 
son, vildi f>á kalla til Danmerkur. rikia ök þóttist vera horinn tii kon- 
úngd6msiiis*. Haiu átti naiigar cffrostiu* vi% Magnús konúng , ok Harald 
SigmrlSatsoH, fav^rbró^ur Magnúsar. ok hafói Magnás kenúngr aki^ ágCj 
Bvo Sveinn konúngr var^ landflótta umsí^ir.) A. 1043 CFHIKL. Onrotta 
á mýikégshei^i ok brend Jémsborg. (Púulo aUter CFlL: Brendi Magnúi 
konúogr gó%i Jámsbwg. þá bartSíst hana vi« Viadr á Hlýrskógshei^i, 
6k þá* átti hann IH , orrustur vi^ Sveia Ulfsaon. Conf, quae mos te* 
fmuntur*) 

UMS A. Mmgnús konúngr átti ortostu ytíS Sveia ÚifsMn. ApEFKL. 
PÍBÍng ena helga Hallvar& mj. 

lO^ A. ^ 1044vE. Heinirekr keisari enn mikli KonráíSsson rfkti XL 
ok IX ár. Hann áttt Gunahildi, dóttur Knúts rika. ACFHK. 1046 L. 
Haraldr Sigm^arson kom til Sviþjó^Sar. Helganes nj bardagi metS Magn» 
ósi konúngi ok Sveini IJIfssyni. 

1040 ACFfi. 1047 L. HaraMr SigurVarson kom til Noregs. þá oj 
gaf Magaás konúngr p). honum hálft^ rikit vi^ sik i Neregi j;r^ 

1047 ACFHIK. 1018 EL. AndaVist Magnús koaúngr OólSi r). (ÁÍ- 

* • 

• * ■ ■ • 

i) Perperam addunt Jl: ok BKSrda-Riiitts DanskontfiigB 9 efir. infra ad a. lOÍl. 
k) Obiius Gvmiluldar ríku HI. l) tók riki í Danmðrka GFHL. m) OhOi 

S. HaUvardHg EK, PasHo 5. HaUvardi C. n) HeUands L. o) SéfuetMa 
$ie hahent ad a. 1047 E. et G: JXUgaÚB Roniingr GáH gaf Ehraldi fiiTÍtbróAte 
■iiram konúngdöm ok kálfiin Noreg^ TÍA^ rik. iVo iUf E. ad a. ItMB: Fáadr 
Magnús Gój'a ok Haralds Slgani'arsonar. p) brö^rson han8 addmU L. f) In margime 
anmU. F* adseripnt reeenOer mamis IJMÍrmodi Toffœi * nota : Ckronicon NorregicaaBL 
contraGtiaa scriptom in pGrgananii j et in Norvegia , non ; at catera excmplafia , in 111«. Oft^ Srétto Pes, Á(fi9«e jmM. F^edm Magmi honi ieg^ 
«tm HúrtUhCamito rege Ðemonm ut mprm iietum est. 

103Y. OU$t GumkiUm, tamOi regi$ fiHa. 
' IMO. '0M$ Naruiduij Cofmti jUiu$y At^lorum reæ. HirdthCth 
tmtm frmier éju$ ibidem regmum 4)epitj et per bienmum' tenuit. 

1041. Obat Itégvarus late péregritMtie. Obiit Harda -- Camutm. 
Hmgmue botme Daniae regtmm adeptus eet. Sveum Vlfímisy qui etiam 
Estridae JUius apellatúr^ regnum tunc Da$9iae pastulámitj qumd jure hæreh 
ditario sibi deberi putabat. Is nmlta praelia cum Mmgna et Haraldo 
Sigurdiy Magni patruoy comHnisitj victoré semper MagtiOy ui tattdetn Sveno 
pméria esire cogeretur. Magnus botms Jomsburgum itécetíHtj et in tet- 
fuis Lffrskogetisibus cum Vendis pugtumit. Tune quoque cum Scetmtie Ul- 
fonis filio tres pugtias kmbúit.^ 


IMS. Magtms rest cumSeenotie, VlfotUs JHio pugttmm h^Auit. PimS' 
sio 8mt$cti Halhardi. 

1045. Hetiricus magnus imperatorj Cottrísdi filiuSj 49 annis reg^ 
namit. Hic in matritnonio habuit Outmkifdamj Canuti potetOie fiHami 
Haraldíis Sigurdi Jijlius iu Sueciam cenit. Pagtia Helganesensis, ititér 
Magnum botium regem et Scenotiem Ulfotíis Jtlium. 

1046* Haraldus Sigurdi Jilius in Norvegiam cenitj cui res Mágr^ 

'v" 

tms regtmtn Norvegiae cx ieqvo sécum éomtnunicaivit. 

1047. Obtit Magnus res bottus. Rex fuit egregius et valde ama- 

Uftiidia» liæc referl : "Haraldr Sifwrð'arscm t^ kdngsdóm i Noreghe me^hr IhgÐÚsí 
lionúngi frænda sínum* {)á yar li^it frá þvi .er Haraldr Iiinn liárfagri bafö^i andazt, 
hnndra^ vetra tólfrart' ok tvæir vetnr. At Rex Pulchricomus naha est ahno Chri' 
sti 9489 vixii énnos 8t, mortuus ergo est anno 931. Mfís adde 122 annos^ resul- 
tat annus 105S quo Haraldus Sigurdi m eotisortium regni cum Magno rege ad- 
mtfffcs csf. r) In margme 'eorund. annaUum F. eadem mann : Aelatie ti, 

Te|rni Daniæ 7 , Norvegiæ TeTe 18. 

(6*) u BLENZKIR ANNALAB. dU léi Haltt var ágjvtr koÐÚngr ok mjök ástnriL Anda9iit haim at 
siimra manna sögn á Jdtlandi j en Saxö skrifiBur^ at hann hafi &Uit af hett» 
baki i Sviþjó^ ok þar andast ; þarum haidist hva^ likligast þyiúr.) ACF. 
Einvald Haralds konúngs Sigitf^Sarsönar I Noregi, en Sveins konúngs 
ÚUssónar i DanmArku. ACFHHL 1048 L. FrosSavetr enn mikii. Svá 
segir Sœmimdr 9) ptMtr ena fró^i, at þá vnri svá mikil firost^ afc vargar 
runna á isi miUi Noregs ok Danmerkur. 

1050 AL. 1051E6. Dráp Einars þambarskeliis ok EindriVa a^nar 
hans. (Addit.L: hílijuBSiíSá SigurSarsyni 1 Noregi) 

1051 E, (Ofiid.) 

10S4ACFHIIÍL. VarV Gellir f; logma^. 

1066 omnss. VigSr Ísleifr biskup tii Islands u) son Gisorar Hvita 
af A^Salbwto erki-biskupi i Brimum« Hami var fyrstr bisloip i Skálhcfiti. 
þá var Íiann hálffimtugr at aldri. ACEFHL. Oavld i laimsÁs). ACFIL* 
1057 H. Fœddr Sæmundr enn fro^i 

1057 ACFHL Utkvoma ísleifs biskups. 

1060 ACFL. 1061 E. Anda^ist Bernardus hertogi af Brúnsvik yjj 
fdXit A^úlfs hectuga, er átti Úlfhildiy déttur Ólafs konúngs ens Iielga. 

1062 ACEFIK. 1061 L. Orrosta fyri Niteá %) me« Haraidi ok 
Sveini 

1063 CFHI. 1061 L. (Gunnar logibaVr i islandi (himi spaki o^ 
dit H.) 

1064 ACFHI 106S iíL, 8«tt Haralds konúngs ok Syein» ko»- 
úogs a> Bardagi me% Haraldi konángi ok Hákoni jarli Hvita. 

1065ACFHI. 1064 L. Stri^*) me^ Haraldi konúngi ok Upplend- 
ingum. 

1066 ACEFHIK. 1065 6L. Haraldr konúngr SigurVarson m á 
Englandi i orrustu fyrir Haraldi Gu^inasyni {Addit de Haraldo Sigmrdi 
L: Hann yar ma^r sigrsæll> rá^SsIægr ok vopndjarfr, stjórnsámr ok hraust- $) SœmMndi ieHímonum 4kmittmU HIK. t) þorkcUi^n H. u) tíl Skáliii^ m 

blAndi E, nee phsra C vero : tíl Skálaholts af Að'elberto de. wmiuii pairís no^ 
mine et aetatis anno. x) i kristni soU A^ daldftrár mikit L, óaTld aTnnur E. 

y) SeqnenHa desmt m CEL. z) NitB leswU CF. addUo á lUlAndi. ÁNIfALSS mLANDm. 49 

# 

tm. In Jhai0 n n mnmU i nuH^tumn dicuntj Mdf e^ délnfm m in Sm§ein m- 
terOue Saso refert. Cuýtaqme eit reUchHn jmdieioj qmed md vertíatem 
WHBJmne aecedere censeat. MonárcAia JBaraldi regis^ S^;mrdi JUiij in 
Norffegioy et Seenoaisj Ulfimis JUiij in Ðania. — Miems frigoribms sœmi- 
ens. Jta refert Saemmndms multisdms presbjfterj qmod hoc anno tanta 
ingrmerent frigoruj mt inter JNorvegiam et Daniam Impi per glaeiem dis- 
cmrrerent. 

1050. Caedes Einari natnbashie^ et Bndridi JÍKi áb Haraido Bi- 
gmrdi JUio in Nortegia perpetrat€h 

106L Annonae caritas^ 

1054. eelíirms legifer. 

1050. Jsleijmsj Gissmris albi JUimSj ab AdaHerto arckiepiscopo Bre^ 
mensi Jslandiae episcopms consecratms. Hic primms Sialholtiae episcopms 
tmnc annmm agebat qmmdragenmmm qminimm. ^ Annonae caritas per or^ 
bem christianmm. Natms Saemmfídms nwlt%scims. 

1057. Isleiji episcopi reditme. 

1000. Obiit Bemardms, dmx SrmnstficemiSf pater Adolphi ducisj 
qmi tJlJhHdam Sancti Olai regis JUiam ih matrimonio habmit. 

1081. Rigna prope^ Menam ammem mter Haratdmm et Seenomen. 

lOGS. Gmnnarms íégtfer.^ 

1004. Amt Haraldi regis et Svenonis regis. Pngna inter HaraU 
dmm n^em et comitem Haqmmmm albmm^ 

1005. Diseordia inter regem HaraUmm et Upplandos. (NorcegÍlsB 
lUontsmœ incolmj. 

lOOOi Haraldm reSj Sigmrdi ^imSj in Anglia ab Haraldo Qodrini 
Jilio caesms est. Vir fmit oictoriosmSj consHio vaiem et in armis strenumj 
regnandi peritm et in qcoois pericmlo fortissimm. Magnm JUim ejm reg- 

m 

Sigurdi fiUmm Haraltbm, Ulfimisque Stiemmem cogmminani h. l. sequentíbmque 
amis CFL. a) Sequeniia desunt m K. Hvíta soli A. leguni, hmeWLV ce- 
^erí. *; Deik HI. 46 ISLENZiíIR ANNALAl. 

astí i cHQum maimraiiiMiin.) — ACFHL Magnús son Iiaiis tók tOú i NcNragi. 
" ACFHI lOðS L. Vilhjálmr BaMar^r hertngi af NwrmaiMU h«rja«i til 
Englands ok fddi i omuta Harald Crs^inason. Si^San yarV ViÍhjáhMr 
Baatar^r konúngr i Eaglandi XX ok im ár bj. ACF. IMV H. IWft L. 
Vartl Iðgma^r KoUbeinn Flosason. 

1007 ACDFHL 1066 L. 1MB K. Upphaf rikís Óiaft Kyna i Nor- 
egi. ACFHIK. 1066 L. Fnddr Ari hinn fró^L 

1069 CHIL. (Anda^t Magnúa konúngr Haraldsion. Áddit L: 
Tók Ölafr einvaldsriki i NoregL) 

1072 ACFKI.. 1071 £. Anda^ist A^SúIfr t) hertugi af Brúnsvik 
(Addit E: hann var.ía^ir Magnúsar; C. et L: er áttiúiniildi, dóttor ÓlafSs 
konúngs hins helga.) ACHKL. 1071 FL VarS GelUr Idgma^r i annat 
sinn. 

lOTt ACFL Anda^t Geliir |>ork«ls8on. (áádit C: LXV ár hans.) 

1075 ACF. 1074 L. . Anda^ist Valþjóft jarL ACFHIK. 1074 L. 
VarS Gunnar logma^r. (í). 

1076 mU G. omittufa. Anda^st Sveinii ÍlIfMmi Danakonúngr, {mðdtt 
L: hvör i mörguni greinnm einn merkiligr ma)Sr verithafVi ElddnnBrMa 
sigrsœli innanlands, at avndver^UKi hant davgiun e). Hann var mjölL 
sigra^r af kvenna ástnm, svo hann átti marga frillusyni, sem váru: 
1) Knútr, hann andat$ist i Rómsfer^. 2) Haldór. 3) Knútr Helgi. 4 Ólafr. 
ö. Sveinn. 6.Eirikr6ó%L Tþorgib. &Sigur%r. O.Benedikt 10.B]om. 
11. Guttormr. 18. Eymundr. 18. Nikulaus* 14. tHfr er kalIaVr var 
Ubbi. Me^ sí^sta dirf^ist bann at taka sér til drottningar dáttcff ken- 
Ymgsins af Sviariki Gu^rít^i^ hvor honum at frændsemi náin var, á múú 
lofi kristiligra fe^ra ; var þarfyrir bannfœr^r af A^albrikt erkibiskupi af 
Hamborg, komst si^an fyrir gu^iga vitfan ok ná% tii kristíligrar y^ranar 
ok gu^Iigs lífernis^ me^ hógvsBr^ ok þolinmtt^iy ok endi sina lifdega i 
góSri elli, ok bau^ sik at fiytja til Hroárskeldu. Ok er Yillq&Imr biskup 
spur^i þdt, bau% hann sinum þénurum 2 grafir til at reitSa^ ok sér lik- 

b) Hli», CFtH, LTl, soU Jl. U. c) Á^nflfr G. AoA^dlfrE. d) Uppbaf 
lödfsðgu Gniiiian í aimat fiiim K. e) Additur m margine L. Hann rwr ■lai'r 
frÍT^astr s/unm, hvörjum manni mciri ok sterkari, lítilátr ok blfihDæltr, manna airr- ANNAIM miÁNÐICI. 4V 

nmm íhrtégÍM mieepít. Vitkelimíi nMm dux NúrdmatuKae Jngttmm 
emm ejtereitm memetí HarmUhmque Ctaéeini JUmm %n aeie cecidit Ecein-^ 
de ViUelwm$ nothm per 24 annos Angtiae imperauit. MoHemm Fhso-^ 
nii fiUue legifer. 

lasr.^ Imperium Oiai ^eieH ikí Noreegia] ineepH. Nakte Arim 
m%dtíi€im. 

IW. Obi» Magnue res^ Haraidi JUiue. Olaue Noreegiae OHmar- 
chiam aceepit. 

1072. Obiit Adolphm^ dus BrumoiceMie , (pater Magni), qui Ulf- 
AHdam JUiam S. Olmi regie in amtrumomo habuit. QeUir legifer ite- 
rmm. 

im ObOt GeOir, TkorhiHi fUiuiy anno aetatts Wk 
1075. ^^ Valtkiofm coa$m. €h§nnar legifer. 

lOTð. Obiit Seenoj VlfotUi JUius j rex Hanorumj qui multí$ modii 

vir imignis fueraty itiitio tamen regni sui intra patriam haud adeo nV« 

torioem. Faeminarum amoribm adamdum deditm multos es concubinis 

gemstí jUioSy qui fuere\: 1. Cmmtmj in itinere Romano esetinctmi % Hal- 

darusi t. Canutm eanctm; 4. Okmsf fb. Seena; 6. Ericm bonus; 7. 2W- 

gile; 8. eUgurdm; 9. Benedictm; 10. Biomo; 11. ÚuHormus; 12. Egmun- 

ésss; 13L Nicolam; 14. 137^, Vhb% appellatus. Tandem uaorem amsm est 

dssem-e Oudridam^ JlUam regis Seioniœy matrimonioj propter cogfiotionem 

I^Hme ecclesiasiicis prohshito^ fuafue de causa áb Adalberto archiepisco'^ 

po Hasnburgensi excomsnunicatm. 8ed diuinm* poahac gratia permotum 

fe$€ti poenituitj christianaque et pia oita modéste et patienter transacta 

in honm senectute eitam Jbíief$Sy BmckUdam se tratísferri jussit. Q^o 

eampertOy Vilhelmm episeopus suis praecepit ministriSj ut duo sepulcra 

sibique cistam sepulcralem pararenty quae domini mandata quum mirati 

Mtr, njaUr ok ^tmsmtj r^tttear, þdnmdAir> Uui ImnUMti í ayUwi maim- 4B ÍSLBNZKIB ANNÁLAB. Jdstu at gjoray ok þó þá undraííi þetta, gjðfíSÉ fieir þat at aíiifi bena 
bo^i; ok er Ukantt konúngnins kom i nánd, þar UskupiBn fyri var, iMi 
biflkup 8V0 aem til bœnar, ok lét þar sitt lif; voru ai^an bá^ir bei%ar« 
liga grafnir f). ACF, 1077 EL. Haraldr Hein son bana tdk riki, fad- 
ðit CEFL. í Danmörku.) ACF, 1077 6L, 1078 E. Sœmundr hinn fróSi 
kom 6r skóla (af Paris L,) ok gj hhm beilagi Jóir ögmundtson. . 

1077 AH, 1076 CFI, 107SrL. VaHS Sigvatr iogma^r. Adáit in F. 
^m mmnu$: (Var tímidargjoríS samþykt i Túnabergi yfir alhm Noreg^ utan 
Hamars biskupsdœmi ok Raumaríki ok Sóleyar. Vide KristínBrétt) 

1078 AC ceterique, 1079 £. Snjóvetr enn mikli. 

1080 omnee. Anda^ist ískufir biskup ok HaraUr Hein ij. CF6IL, 
1081 EH. Knútr enn helgi var^ konúngr í Danmörku. (H. 6ellir ISg- 
ma^r i þri^ja sinn.) 

1081 eoli O. emiítuni. Var vigKr 6issor i) biskup (ískifiHion R) 
tii Skálholts h) af Har^vigo Mag^aburgensi erkibiskupi at rá%i 6regorií 
páva, þvi at Lematus erkibiskup l)^ er þessa vigslu átti at gjora, var i 
forboíSum heilagrar kyrkju. 

1083 ACFIL. Utkoma 6issorar biskups. 

1084 ACFHI. Yar^ Markás (Skeggjasoa H.) UgmaSr. 

1087 ACBFIK. l08B HL. Pining Knáts Danakonúngs ens helga. 
8$e L: (Dey^ Knútr hinn helgi Danakonúngr, var vepnn i Odensey i St 
Albanf l^yrkju. Knútr konúngr var allFa konánga refsingasdmastr , lét 
engann fébótmn ná, sem stal eVa r»nti ; hann vildi þreíii^ fálki til tiund- 
argjalds ok gu^ligra skildcana, kyrkjnm, kennimavmium.ok voIuVum 6u%8 
sauVum til uppheldis. Hverr sem annann limlestiy ték somu meisl á 
sjálfum sér. Sá stolinn var, mátti úr koiróngsgar^i taka svo mikit nem 
hann var stolinn. Um hans daga var , Olafr Kyrri konúngr í Norvegí. 
Hann átti ingíri^i, systur Knúts konúngs. Danir vógu Knút konúng i 
k>Tl^u eptir kristiliga dau9a tilrei^Iu. Beneáikt konángs bró^ varSi f) AdiHuT m margme efuid. eod. Httm kjori Rnút fil konúngfs at 8^ li&iida. 

g) C. setjuenHa omittUs pro fuíbus EGL: mtir áeggtti Jéns ÖgnuiadMonar » er 

siifuk var^ biskiip at Hólvm. AddU L : Haim yar spekingfr ai viti ok Igö at Odda 

- á RángárvöUum. h) Haraldi Heini mortis nalla tn G. mentio. i) Gisttir ANNALÉ8 mLANDICt 

fHýttíuenij ÍBmétéqu0 regis cadacerey praesens Íb$ epiieopm ad preean^ 
dmm p$o9Í prúCUmlbem exepiramt. Hinc amha konorijice tma eunt sepuUi, 
Canutum adkue 9uper$te$ regem elegit. Haraldm He%n (eoi) JUius ejus 
te gmm Ðamœ ceþit. ^aememdm muitiscius e schola FBfrisiensi dimissusj 

nnaque sanctus Johannes Ögmundi ýiius. 

« ... 

■> 

IVn. ^geatus legifer^ CFL Dé decimis soluendis consenserunt 
nm^rgis Noreegij e^ceptis tamen , fui episcopatum Haasarensem j trac^ 
lusque HmmarShiae et Soioériae inAabitabant. Vide jus eeclesiaiticum. 

1078L Mieu$s rálde.ntuosa^ 

1080. Okierunt Isleifus epiecopus et Haraldus Hém. 0$nutus 
sanctus in Daniœ regnare cœpit. OeUir legifer tertia eiee. 

1081^ Gissurus Isleifi JUius Skalioltensis episcopus ereatus ab Har^ 
detico arckiepiscópo Magdeburgensiy junu Oregorii papwj nám Lemarus 
Bremensis arckiepiscopusj cui coneecratioms koc negotium incumberetj a 
sancta ecclesia tunc temporis proscriptus Jmt. 

1083, Qissuri episcopi reditus. 

1084. Marcus legifer CFI. 

lOfifT. PtBSSio sancti Canuti regis Daciae. Interfectus Otkimae 
4n temph saneti Albani. Fuit kic regum in puniendis dcKctis seeerissuamsy 
qui Mc furtum nec rapinam pecunia espiari passus est. Ihpulares ad 
deciuMtioms aliaque pia instHuta cogere eoluitj in templorumy sacerdotum^ 
pauperumque Dei oeium sustentationem. Qjti alterius memibra fregerat.^ 
rel truncaratj eandem ipse lœsionem pati coaetus est. Cui qéid furto 
sublatum eratj es aerario regio tantum recipere licuity quantum per fur^ 
tum amiserat. Illo regnante Olaus Quietus in Noreegia rew fuit. Is hh 
giridam sororem CamOi r^s in matrimHmio kabuit. Cwmtum Dani post 
piUm ad mortem praparaUonem^ ipso in templo ocdderuntj quem frater 

IR, Giteirr CF, Giiofr E. PmIo ftti Harð'evico CF, Hari'erico K. ef ;>ro Lc* 
mtas €F Lemiiiann. h) (^uie . jefnimfcir tti tolu ACFL. eompareni. l) ef BrimiiBi aiAmt C. (7) s^u^ZKm aiínAxm. sim herra ok sikyV&sVIigAy «vo iMia» navrn f^ ^ttc a NorVitei^iidMnB. 
'þar féll svikarmn JEyYÍndr Bifra, en ÁiSibjdrn jajrl rifu. vatekal^ mýs tíl 
heljar ifK^rpi nokkru vi% Eyrarsun^* I>ér^r Skori datt af trébrú. . Tólar 
Ver]»H xotna^i kvikr/ þessir vorii áUut foJtí«fíav>^ dsáfiii Knútajkwáj^^ 
Knútr konúngr er talinn me^heiljig^j^ialarvoiktiuiu). ACFi4€8BL. Oiafr 
bró^ir hans tók ríki í Danmörku. Sic L: (Eptir Knút konúng var Olafr 
bró^ir hans til konéngs tekinn, hvör a%^ oili ok uppha&maiSr vár mor^s 
fiessa ok manndr^s; hann vár illr) óeirinn., grimvu- Ok óvinsaBUj» ágjarn 
öfimdsj4kr9 >sínkr. ok svikuU. vþi voMi miklaFlögieyaitf i JDiamDiSrka» A 
hans dögum var sultr ok seyra um Danmörku, ok avéddán hall&ðri, at 
menníinna ekki. dsyDBti til> af þvi var hanB^Olafir Húngr'* kalla^r.. I>at 
ske^i eitt sinn , |>á komingrimi vildi me^ sinum vinum ok handgengiimn 
mavnnum til máltiSar gánga, sá hahn at hans konúngligt bor^ ok herralig 
fœ^á var^; ^ sakam lá^rgreinds haUærifr ok óára«ar engaa v^ iivá ril 
roi^t^ sém tígnqm mönnum hiaBfSi^ féU þarfyri i svá mildit ángr ok trega^ 
at hann beiddi 6o9 slíku straffi át linna: vbr^ bœnheyr&^ ok aada^ist, 
svá hanp lykta^i Ilfit en húngrinu linti^) 

1090 ACFHL Anda^ist HaUr i Haukadal. In F. addit aUa ma- 
nm: (Fæddr Sigur^r Jórsalafari.) 

>I093ACEFGHI. 1094 K. S098L. Anda^t (Mafr ni; Kyrrí. (Hann 
var fri^sanKT ok hóg^'ser, áf f>vi.var hann Kyrrí kaUa^r, addit JL) Hák- 
on ok Magnús tóku riki i Noregi. H: Bergþór Iögma% Rafnsion. 

lOOlACFHI, IIOOL. Anda^ist Hákon konúngr. M agaúa #1; koiH 
úngr Qerbeinn lét af Hfi taka SiteigarrfMSial v 

IQ95ACEFHIK, IIOO L. Anda^t Ólafr (Sveiikasoft CEFI) Dana- 
konúngr. ACEF , IIOO L. Eirikr Danakonún^ enn gá^i (brd^ hans 
CFL.) tók ríki í Damnörk. 

1096 ACEF, IIOO L. Hófst Jórsalafer^ af NorKrlöndum. . 

1097 ACEHL^ 1096 G. Tíuhdai^jaJd Jögtekit á íslandiv Áddit H: 
(Markús aptr lögma^r.) m) Konúngr omnes adéktnU Haquimm deinde h. l. ei m sequeniSmi ptuiim a pa- 
tre Hagniissoli eognominanty sed L. perperam Ola&on úngi , quem nune Obi6on, 
nunc nudipedem (Berföt) appellant. E et G. soliui Maffni meminerant Ms verbis : AKNALm mLMBKL ði BMediúfui 9eque 'Ípemn 'árenue édéo defbfiáit^ 'ut m terris Xime sepféntrio- 

nalibus eju9 fama celebreturj ea propter cecidit ibi proditor Eivindm Bif-- 

ra; Asbiomum autem comitem in oppido quodam ad JB^a9uhdum glires 

ad mortem uif^e dUacerarunt ; T^ordus Scorius de ponte ligneo decidit; 

Jtílar Verpiílék rÍ9us -có^puttuiti' Mi omnes caedis Canuti regis aucto- 

res fuere. Ipse Canutus rex sanctis martyribus adnumerat'ur. ' Olaus, 

fréfter ejus^ ^n^Míania '^gnuiníoccupauitf caedis huius praeniþuús muctor. 

Buit ille maKgHuSy inquietus^ ' atrow et perosusy aearus et ineidiosuSy tenax 

et perfidus, In ÐoiHa tuncmultis intaluit legum piotatibj Batiiamque 

misere eémsmt' 'ssuriei^ et fames' ét inaudita aimonœ ^tanta earitasy ut cog- 

nomen éxinde Otaus-Btíngr '(fames) ^ceperit. \Qué$re quum rex cum ami^ 

cis et familÍ€Hribus aliquando 'pransúruSy videret moMam suam régiam 

dbumfue ob atmonm caritatem , haud prindpe digfwmy ^initrui et parariy 

w tantMu angorem et tristitiam inddity ut deum oraret 4» tafitis poenis 

d9déteré.yBxauditus easpHrédtj regeqúe mortuo fames statim cessauit - 


« M ' » • Natus est Bigurdus IKero- 1090. Obiit Ballus de Bauiadalo. — 
solymipeta. ■* - ^- 

'lOðB. ^(Ai^úlauslQj^etus. Fuit pacijtcus et mansuetusy unde Kyrrí, 
(quieius)appél$atusi BaquiHus et ðiaghus Norvitgiae r^num iaccepérunf: 
Bergthor Bafniýlius legifer: J 

1094. Obiit BaquifHiS rés. Mt^us Nudipeé rex Steigar - Thore- 
rum fhedio sustulit. 

1095. ObUt Ölausy filius HeemofUé'^ Banorum rex* -Bricus boftuSy 
fi^($ter ejuSf rew Ðaniae faúlus. 1096. Iftchoata expeditio Bierosolymitafia e terrís séptentrionalibus. 
ífHSIt^ ^ Ðedníarum solntio ifi Islafidia lege récepta. Marcús ite- rnm legifer^ tn /• n) De JUagttí^j ifHae seijfmmÍHf3*deimnt cr) SS ÍSLENZiaR ANNÍLAR. 

1088 ACF. SigHT^r am .Ma§pw&8 Berfóte kafSi rík& í OtliBfsyim t 
VII 4r. 

1090 H. (GttHBar þorgckason lögma^r.) 

liOOA,I009E. n02L. Sígur^c var jarl í Orkneyjiun. 

HOI AE. Dráp Magnúsar jaris. A., J103 CEFHIK, U04 O, HML. 
AndaVist Eiríkr Eyigó^i o;. ^> \ 

nOS A, n03 CEFHI, n04 6K, n08 U FaU Magnúsar konúngs 
Berfœtts á írlandí. CFHI, 1105 L. Magnús konúngr berftettr heq'a^i «il 
Irlands. L. . Tiundargjald logtekit á Islandi annann tíma. 

nOð ACF, liO^ E6K, 1106 L. Ték riklp; i Noregi «igw^r, Ey^ 
sleinn. ok Ólafr, Ih L: (þek stýr^ allir ð-Noiegi noJkkra.,stVBd), m 
~II04CFI, UO&K, nOOL. Nikulás i Danmorko. 

II04 ACEHI,' II06 L. ErkistdU í Danmörku var settr. A, UOS I, 
IIOO eeteri. Vig^r Jón biskup hiim helgi til Hóla. Addtt CFt (i Úflndi 
fyrstr af özuri erkibislaipi í Lu{idi at tílskipan PaskaUs {káya (^tír iDOsn- 
íngi Gizurar biskups af Skáiaholti ok alh-a landsmanna samþykki á Ís- 
landL /» H: StiftaSr biskupsstóU þar ok látinnsköli. ACEFHI, HOOL, 
in4 6. Elds uppkvoma en fyrsta i Heklufelli. 

U05ACF, n06L. Sandfalls vetr 2). 

U06 vACFL. Hákon jarl P4Isson ok Páll jarl son hans i«púc ho- 
mtm C.) riktu XDC (itt CFL: XXX) 4r i Orfcnejijum. . AU.,U07 CFH^ 
II08 E. Sigur^r konúngr fór tU Jórsala. addít, É: ok i Miklagar^S. 

n07 AFI, U06 H. sed itentm receiaiorí mami U08, tai in C. Var^ 
IJIíhéxSin logma^r á Islandi. 

UOO ACFI, U08H. Sigur^r konúngr kom tiI.Jérs^te. 

IIIO ACFL, lUI H. Anda^ist Teítr prestr (HaUsspii C, ísleibsott L. 
Hm addit: hann bjó í Haukadal, fré honum eru Haukadælir komnir. FHI. 
Signr^r konúngr kom heim i land.) . , 

IU2 ACF , IU3 HIK. Anda^ist þuri^r spákona, ddttic SniOmi go^. 
Adduta CFE: t>á hafSi hún 8S ár. 

o) Ejrgói}:! ÁHB^ Mdii gii't* CF5 STemsson E, DiiBiJtoiuÍBfV i4^Uim eeieri. p) Upp- 
haf ríkk Eisteins Lonáogs lögspaka , ok Jörsabi Signrdrar ok Olaft ^nga BG. eoileM- 
qw regum cögnammn m L. q) etm mikli adtlU L. In E inikU Tetr ^. sed ad •I ANNÁUSaS MSLANÐICL ðS 

1M8L S$gurduSj Magni NwUpedis JUfus^ regimim in Orcadibus per 
i^ennium praefuit. 

1099. Ounnarus Thorgeiri Jilius legifer (Islandiœ). 

1100. Sigurdus comes Orcadum fuiU 

1101. Caedes Magni comitis. Obiit Ericus bonus. 

IIOSL Magnmsrex Nudipes Irlandiam armis inuasit. CaedesMagni 
Nudipedis regis in Irlandia. Ðecimarum solutio in Islandia iterum lege 
recepta. 

1103. In Norf>egia SigurduSy Eisteinus et Olaus regnare eoeperunty 
simiulýue aliquamdiu Norf>egiani r^ebánt. Daniise fegnum Nicolao contigit. 

1104. Sedes archiepiscopalis in Dania fundmta. Johannes Sanctus 
primus episcopus ad dioecesin Hálanam in Islandia consecratus est ab 
Jkscero . Lufidensi Archiepiscopo jum^ Paschahs Papae^ Oissuri episcopi 
SckaiAoltensis electione^ omniumque Islandorum consensu. -^ Sedes episco- 
paUe ihi latinaque schola fundantur. I^ima ignis e motiie Hecla eruptio. 

1106. Miems arei$a& nimbis insignis. 

1106. H^uinus Bsuli JÍUus JiUusque Fúulus per 19 (W«V 80^ ati^ 
nos m Orcadibus regfuneerunt. Sigurdus res HierosolymM et Cofistanti'^ 
nopolin profectus est. 

1107. Vlfhedifius fiofnophylaw Islandiœ. 

. 1109. Sigurdus res Uierosolffmas temt. 

1 110. Sigurdus rex ifi patriiun rediit. Obiit Teitus sacerdos, Halli 
(hel IsMfi) filiusy qui in Haukadalo habitauity cui Hauiadalefises origi- 
fiem debent. 

1112. Obiit Thurida prophetissa^ JiUa Sfiorronis curiofiis, tum oc- 
tuagifita octo 4mnos viwerat. 

Um 1115 perpersM refertmr, quemaémoJum m aUeris kontm annalmm membranis 
primam qmoqae Heclemiis ignie erMptionem a. 1114 «mttf reete adtcripsU manns 
jreeeniior, uskde foriejm G* idem error irrepsiU f St ÍSLENZKm ANNÁLAIt ^ 

ma A , 1112 E. Fei^ : Eitíks biskups. 

ni4 A, III5 FHIK Fæddr HVam-Sturla, sed FHIK: Stiirli þdi«- 
arson, et addit H: {í Hvami) . 

ni5 A9 in6 ceteriy sed O. amiUunt. Pindr emi heilagi Magnús 
jarl i Orkneyjum r). 

IU6 soli G. omittunt. Anda^ist Olafr konúngr Magnússon Mnn 
úngi, €tddit L: (í Noregi var hann lengstmn undir valdi Eisteins bróíS* 
ur síns.) 

Iin ACFHI, m6 L. Lögfundr. ACF, m6 HL. A þvi árí varS 
Bergþór s) lögma^r. 

III8AEIK. Anda^ist PMUppus Svíakonúngr. ACEFBi; OnL. 

Yíg^r þorlákr Runólfsson til íslands, addit CFL: (af Özuri erkibiskupi i 
Lnndiy at vilja ok rdSi Gisurar biskups. PorroC et F: Hann var Wg^r 
90 daga fyrír andlát Gizurar biskups.) — ACEFmK, ni7 L^mOC. þá 
andat^ist ok Gizor biskupif) enn lY Kalend. Maji. — ACF, 1117 L. f>á 
braut knörr u) undir EyjafjöUum. f>á tók ve^r upp Hóltavatn ok baf alit 
í brott ACF. {>eMa er kaliat undra — ár. 

IIIO ACFHI , im L. Víg þorsteins Hallvar^ssunar r> 

IiaO soli omittunt EG. SærVr HafliíSi Mársson u>) á alþingi. þá 
öhdu^ust eigi fœrrí menn af sótt enn f>á voru til þings komnir, dk var 
þat píng Qolmeht. 

1121 A, ceteriquej {II23 G. Anda^ist hinn helgi Jón Hóia biskup. 
~ ACEFIKL. Eiríkr biskup <Upsi addit EL,) af Grœnlandi fór at ielta 
Vinlands. (H. Yíg^r Eirikr Grænlendínga bi^kup fyrstr.) — ACFHIiai. 
Sætt Hafli^a (Márssonar addit FL. Mássonar C.) ok'þorgíls (Oddasunar 
addit CFL.) 

1122 ACFHIKL*, II23 E. Anda^ist Eysteinn konúngr (Magtkúsarson 
CFI. í Noregi L. additque : Hann var allra manna Iðgkœnstr ok starfsamr 
1 byggíngum ok ö«ru landsgagni). — ACFHIL , II28 EG. V<g«r KetiU 
(þorsteinsson H.) biskup til Hóla af Özuri erkibiskupi i Lundi. rj EyJBJarls L. s) Ber^ Lögmatr L. Obitus Bergfhori Legifhi L t) iluec 

íta L : Andlát Gizurar þess annars bisknps í SkálholU. ' Diem morih GissHri soli ANNAUB» miANÐICL 55 

1 1 19. ' Iter ErM episcapu . 

1114. Natus Stwrlu HvammeneiSj Theoderi fiUm. 

m 

1115. Pamo Sancti Magni comitis Oreadéasis. 

» * 

1119« Ohm Olaus rex Magni filtus y jmenis Eysteno fratri diu in 
Noírvegia suhditus erat. 

1117. Conuentus hoc anno de legibus reformandis in scripturam^ 
que redigendis censmif. BérgtkorUs nomophylax factus. 

. .1118» 9biit miippus res Suecorum. Consecratus est Thorlacus 
Runólfi filius adlslandiae episcopo^tum éb Ascera archi^scopo Lundensi 
es eotuntate et eonsilio Oissuri episcopi. Inmuguratus fuit SO diebus ante 
Oissuri episcopi obitum. Tunc quoque Qiwmrui epiitcopus. IV Kal. Maji 
obiit. — Eodem tempore w tempes$atis mð meintibus Jnsutanis (in Islan- 
dia austraiij nauem ónerariam diffregit. Tuncetíam, totum Holteusem 
lacum tempesias sustulH et loco mouit. Bic afmus mirabilium tocatur. 
1119. Caedes Thorsteini, filii Balltardi. 

' 1120. Baftidui Marii filius in comitiis Islandiae generalibus rul- 
nertvtus. Nee^ morbo correpti pwciores numeró tunc periere homines^ 
quam hisce comtíiis admodum numerosis prœsentes» 

1121. Obitus Sant^i Johanhis episcopi Holensis. Ericus Orœnlan- 
diae episcopus Vinlandiam indagatum ipit. Ericus Orœnkmdiae primu» 
inauguratus episcopus. Reconciliatiq Haflidi Marii filii et Thorgilsí 
Oddi filii' 

1122. Obiit rex Eystenus Magnt filius in Norvegia^ legum peritisr 
simus et in aedificando aliisque regno proficuis operibus sedulus. — Ke- 
tillus Thorsteini filius Episcopus Hólensis inauguratus est ab Ascero ar- 
chiepiscopo Lundensi. « 

A. máiemnt u) ve^ lutörr CfX. v) Hallfi^ei^BSOiiar C. ti;^ Másson 

CX. SequenHa soU habent A^ pro ^fuihís eeteri sub&tíbmnt : Uaniidaa^i mikill. 56 ÍSLENZKm ANNÁLAB. 1123 ACFL, Grímu-þravng. — ACF. S»r9r þór^rÁskelsson ok 
Teitr. — ACFL, II22 L YsaV Ga^mandr lögma^. 

1124 ACFIKL y II23 6 , n25 E. YígSr Amaldr biskup tU Grœnlands. 

— ACF. Deila Ketils ok þór^. 

n25 ACFHI , n23 EG, II24 L. Vö^ia-Þíngs mál. 

II26 ACFHI, II23 G, II24 L, n25 E. prir biskupar á íslandi xj. 

— ACF. Steingrímr Usum (meliu» C: i isum, F. í Nor^egi.) 

II27ACK, n25£, n24L. Svárfdæla skærury> (CFIK. II28 H. 
Jónsvetr.) *) 

II28 A , n8f7 K. Drepihn Karl i Flandr af rídduram sínnm i kyrkju. 

— ACFK, 1127 L. Vig þóris presfs Simonarsanar. — (FHL VfgVr %) 
Þérir Steinmó^ísson ok Sdlfl Magnússon.) 

n29 ACF, II28 L. Áverkar vi% Þorstein Havskoldsson. — ACFI, 
II28 L. V/g Savlfa Mag^ússenar CF. ok Serks Guttormssonar a). 

1130 ACEFIL. Pining hins heilaga Knúts hertoga i Danmðrku. 
Itt L: (þá var Knútr Lávar^ veginn ok svikinn af Nikulási konúngi fav^ur- 
bcó^ur sinom ók Magnúsi syni hans; 7 nóttam si9ar var fieddr Valdimar 
stóri, son hans.) ACEFHIKL. Anda^ist SigurlSr konúngr Jórsalafari. Ad- 
dit L : (Hann var frægr konúngr, me^an hann var 1 herfavrum, enn þóttí 
ei aldœll innanlands. Félck hann sinnisbrest f>á álei% hans Ufdag^) -^ 
ACEFL. Magnús son hans ok Haraldr GiIIi (Magnúsarson addit C.) tóku 
ríki í Noregi h). ACF. AndaSist Hafli^i Mársson c). — FHI. (Dráp þór- 
arins Eyjólfssonar.) 

1131 ACEFL. Bardagi me^ Nikulási Danakonúngi ok Eiríki d 
Eununa á Jalángrshei^i e). 

1132 ACFHI. L. Bardagi í Fótvík á Skáni ok — AEFIL , II34 C. 
á Fýrileif /;. x) á lJ{>íngí FHIL, anlandi C. y) Syarfclælamál K.. hyems fotie a tempore 
festi lohannis Evangelistœ sœviens vel potius, qma Johannes 4fmdam m aUum 
sanetorum relatus eraU z) Hunc locum in F, unde sua forte hauserunt HI, 

sic emendamt h. Almas Magnæus - y% póris Steinmóið'ssunAr ok SoUa BfagnáBson- 
ar. Conf. annal. ad a. 1129 e^ 11S6. a) Cœdie Serki guofue memtne- 

runt H, aui, ut et L^ GtOmundi fiUum dieukt, ProSest\» F. kabent Serlis, /. JLNNALm mLANÞICL «T 

1191. ^^gna noeturnm (e. brumalif). — • Vubíérat n^rduM ÁMchiUi 
Jiliui et Ttítui. — Oudmundui legifer. 

* 1184. Amoldus Chroenlandiée epiicopm inaugiuratur. -~ Kotilli et 
Tkordi conteatio. 

1125. Fori VodlcMÍi cauea. 

1128. Hret m hlandia epiicopi. — Steingrimue glacie in Norte-- 
gia detentus* 

112f7. Searfialeniium litee. Biea$$ Jokannie. 

112É. Carolue in Flmndria a eui$ equititue in templo necatur. ~ 
Caedei Thoreri sacerdoti$y SiaMnie JUii. -~ Con$ecratio Thóreri Stein- 
modiJUii et Sohofii$ Magni JUii. 

1129. Vulnera Thor$teino Hö$huldi JUio illata. — Caedet Soloo- 
n{$ Magni JUii et Serli Guthormi jUii. 

1130. Pa$$io S. Canuti d$§ci$ Ðaciae. Canutue tune Laeardu$ a 
Nicolao patruele ejueque jUio Magno . dolo$e occi$u$j $eptiau$fue po$t eju$ 
caedem nocte natu$ e$t ip$i JUiu$ ValdeoHírue nMgnu$. — Obiit res Si^ 
gurdm Hieromljfmipeta y militia apud e:$tero$ claru$f $ed donu $eueru$ 
prn9cep$. Senex mefite e$t captut. ~ Magnu$j JUiu$ eju$y Haraldu$que 
Qillim rege$ in Norvegia fadi. «— Ohiit Haflidm Marii fliu$. «-^ Cae^ 
ie$ Tkórariniy Jilii J^(fi. 1131. l^fgfía inter Nicolaum Dafiiae rtgem et Ericum JBmune in 
t4$fui$ Jalangen$ibu$ habita. . 

1132. FtaeUum Fotcicen$e ih Scama et Furi$leifen$e. Skm. b) Tdk ^ikí I Noregi IhgBiia son liaiis^ liAiui ▼«r kdOaihr BlindiL. c> Bláa- 
flOB C. . d) koAunp Eirikssjiii addii Cy pro Einua s^tUmt L. Eirfkstjni ti 
pro JidánpBkeiM idem Jötlandskeiéi. t) Onmtn á JöUiigBkeidi me^ Honolasi ok 
Eiríki E. f) Baitegi á F^eif { Noregi met Magiiúai koniingi ok Haialdi GiUa 
konángi CF. 

(8) 88 ÍSLiSNaHQR ANNÁLAB* IIS8 omutet.^ Aada^ist þorlákr hiskdp j[) Bm^fiwMi.ttk ~ A ceU- 
rtque, II92 G. Sæmundr prestr enn fró^i. — ACFL. Fœddr þorlékr eim 
helgi. — ACEFHIL, II35 G. Sett klaintr á þíngeyrum. -> AEGL, IISS 
CFH. Blinda^r Magnús konúngr A^. 

I^ ACFHIL. Fall Nikulásar Danakonúngs, Itfágnúsar sonar hana 
ok VI biskupa •> — ACF. Eiríkr (Eimuni C.) tók riki í Ðanmorka. 
ACFL |>á eyddi hann Bóiskeldu h). — ACFHIKL. Yig^r Magnús Einars- 
spn tíl Skáihoits af özori erkibiskupi (i Lundi ACF). — ACFL. þetta er 
múga vetr *). 

II35 ACF. Lfflát Beinaids biskups af StafángrL — AC^HSð L. 
(Eiríkr CFL.) Eimuni lét drepa Harald bró^r sinn ok sonu hans IL — 
ACFHIK, nSG L. Undr i KonúngaheUu. •— A, 1196 CF. Yig þdris SCei»> 
mó^onar. <— ACFHL Yar^ Bafn logma^r. 

U36 ACFHIK. Bognvaldr jarl (KaU C.) vann Orkneyjar. — 
ACFHIKL, 1135 EG. Sigur^r Slembir, son Magnúsar Berfóts,' drap Harald 
GiUá i Bjðrgvin IJ, — ACEFL Ingi KrypUngr ok SiguríSr Munnr synir 

Haralds Oilhi tóku riki < Noregi is»;. 

n37 AEK, II36L, n38 CFHI. Anda^t özur erkibisknp í Dan- 
morku, — toU A. Dráp Haraids Kesjo. — ACF. Herna^r Eiriks kon- 
úngs Eimuna í Noregi. — ACFL. |>á var brend HaUvar)$s jQnrkja ok aUr 
bærinn i Osló. ~ ACFL Orrosta i Portyriu ok i Mynni ok — ACFHIL. i 
Krossaskógi n). 

nSSACFHI. Dráp Beinteins Kolbeinssonar. — AK, IIS9 CFHI. 
Víg Eiríks konúngs Eimuna. 

II39 ACFGHILM , II38 E. Fall Magnúsar BUnda. Daaiíi Signr^ 
Slembis o). — ACFK. Eirikr Lamb tók riki i Danmorku. g) presfr Ii. • k) Hanldr GOlt kmnfingr IM bliada Bfagmia lumiaag ffignrtMoa GF. 
i) Caedem epkeoponim ad praeted. WKtmm refenmt G, Uemtfue E, m fwo ; F^Ib 
i Danmörlca • Mskapar í orrasto. It) Eydd RöiakeMa I. \ T) Ferte fitit eo«> 
eervatio iUa lumerota homimam fiutío toM veí etiam pUret, id fnod cmm Star- 
hmga Saga non maíe eonseaiit, vel etiam hiems vehemetUer nivota. .1) Caedit 
Haraidi nee aaetorem nee ioeam memorant EHIR: locam Omoque reticeni C. In ANNALEa mJkNÐICt. 

IIWL OMiir Ikoriuctu Itmiálft JU6i$$ tpúe^^ et S t em mdu * mul- 
tiicims pretbjfter. — Nistw etit 8. Tkorlaeui. — Coenoiitm Tkmgeirit 
fundaium. •— Ites Magmu obcoecatur. 

llSl. Ca0ie$ Nicalai Ðm nm ru m regu Jiltífme Mmgm et 6 efíecé- 
porum. <— Bricue Emune regnum Damae occupauitj JRoMldamfue deeeh 
etavit. --* Ab , JÍMcero archiepieeopo Lunðen$$ ad dioeceeia ScalkoHeneem 
qH$c^^m$ ordinatu$ eet 3íagnu$ Emari$ filiu$. — Hiem$ copiarum^ kaec 

fU$$m 

1135* Caedee Meinaldi epiecopi 8tacangrien$i$. — Ericm JSmum 
Uaraldum fratrem mum efmque duo$ Jilia$ neci tradidit. ^ Brodigia 
Konungahelleneia. ^ Caedee Tkóreri Steikmódi Jilii. — Rafnu$ legifer. 

1198L JSSgmfaldm Maliiu coates Oreadet éðU ttdtfedt, — 8^;urd»u 
Sleatbiuf JÍImu Magni Nudipedit Haraldum Gillium Bergit interfeeit. — 
Ingo Erypln$gut et Sigurdut Muánr Jilii Hm'aldi eOlii r^num Noree- 
giae cepwunt. 

\Vn. Obiit A$ceru$ archiepi$copu$ Ðaniae. — Caédee Haraldi 
Ké$iae. Brici Æmune ho$tili$ in Horvegiam im:a$io. " Ik$nc templum 
Halhardi totaque urb$ 0$loen$i$ igne dehta. -^ Fortyriae et Ujftíi et in 
Krohaehogo pugtue .co9nmi$$œ $unt. liaa Caedee Benteim\ fUii Kolbeini, et Brici Bmune regi$. 

1130. Caede$ Magni caeei. Obiit Sigurdm Slembim. — Regnmm 
Bamae ehtinuit Bricue Lamb. L : yegiim Hmldr GilH, eddUmnftte m Mity. . af 8igax*i Slembidjikn. m) Upp- 
haf rikis tona Haralds Gilk, Insa KiTplíngt (KryppOi B.) ok Sifiunrar EL. Cog- 
mmma krfplingr e# mmmr emHiimt qmo^ CF. h) Orroito f Inm i Rr^ 
akögi H. (hrorta í Rr^kaakigili. Orroata i Por^ía ok í MyBiii 4 Krökaakógi C. 
ú) Sleiobidjáknfl EFL et Jf , qmmm fragmenia cum hoc anno ine^HmU. CF: 
Fall Hagnáiar konifaigs Sígni^arMnar. ÍSLENZKm ANNÁLAB. ^ 

n40AEFIL. Upphaf gðmlu aldar «). ACFHILBf . Víg |>ónrin8 Ey- 
— A, n38 K, U9» CFJBL Yar^ Fianr lögma^. — A, Ha 
CFHIL. Hvarf skip Snæbjarnar. 

U4I AEHILM , II42 CF. Eysteinn konúngr p) kom af írlandi z) 
ok tók ríki í Noregi me^ br»9nim ámm. — ACFI, II49L. flvarf skip 
Halisteins Herkju rj. 

U4A AL «), n43 CFHL Eyj^r I»órdisanwni kom tfl írlandsi Rœliir 
]>órvaldr Au'^gi — (CFHIL. Anda^t Eyjölfir prestr «unnvaldsson tj. 

n4SM/»A. Eiríkr Lamb ok Óiafr son Haraids Kesju börtíust þris- 
var á einum degL 

II44 ACFHIL. . AndalSist Vigfús Idnsson. 

U4Ö A, U42 K Faii Ólafs Haraldssonar Kesju. — AOBFHIKL 
Anda^ist Ketíll biskup, (ok Finnr prestr, CFHIL. addítque CL: Hallsson, 
H. lögma^r.) — ACFHIL Hvarf skip Ljóts-suna uj. ^ (CFHI, U45 L 
ís mildU.) 

n46ACEF, U45L. Utanfer^ Bjamar bisknpsefnis. — ACFHIK. 
Víg |>orgríms Assa sj. — ACFHKL, II44 M. Var^ Gunnar ^rgeirsson 
H.) lögma^r. 

U47 ACFHI, U4C K, 1148 L. Anda^ist Eiríkr konúngr Lamb, (ad- 
dit L: dó hauB í hugsótt i Ódinsey.) — ACF, U48L. Sveinn SW^Sandi 
son Eiríks Eimuna ok Knútr Magnússon yoru teknir tíi konúnga i Dan- 
mörku y). — ACEFH, II48LM. Yíg^r Björn biskiip tíl Uóla %) af ÁskeU 
erkibiskupi, {pddit CF: f LundL — EFIK. Útkráma Bjamar bískups). 

n48 ACEFHIK, 1145 6, II49 LM. Bæjarbruni i HJtárdal. fmr lésrt 
Magnús biskup Einarsson ok LXXII mem met$ honum a). {Addit G: 
Eptir hann varS Klængr biskup i Skálholtí). ~ ACFHl^ 048 LM. Aiid- 
a^ist Yilmundr ábótí at þíngeyrum ok ACF^IK. Uil H, 049 LM. Ari 
prestr |>orgilsson enn fró^i * Uppliaf taílbjriHiigs, imtíum cycK juuchaUg C. itUium magni ejf^K E. — lyrsti Tef- 
nr i aTldain o: prima hyemt cycU JET. p) pro konúngr m CFHLMt «on Ha- 
raldfl GiHa koaúngfs. ^) SeqnenMa amiHunt EHL r) Kerlga F , Brékja I. 
s) sed kom af Irlandi legwú L. i) Ganiihildarson fll. u) sana omiHunt 

CFL. HTarf Ljóte HI. «) Yí; Aasa K, V% f>órarinB Ami FI. y) Tek< ANNALES mLANÐICl, 81 

1140. Imtímm cycli ataiqpi. Caeáes l^afim BydSsœ JUit. -í- Fin- 
nm legifer. ~ Sfuebiörni nmmis áispam^ 

1141. Eyiteinue res es Biberhia vefiiens regni m Nareegia cum 
fratribue euis particepe factue. -^ Nauie^ ÆMleteihi MerUi di^^aruH. 

1148. Esolftu Tkordiime fiUiM in Irkmdiam teit^. nortaléhu 
dke» $poliatu9. — Obiit ]fyjolfi$$ sticerdos Chmnnaldi JUiu*. 

114S. Bricuo Lamb et OUm$, JUiut Baraldi Kteime eodem He ier 
praeliati nmt.<. . t ' : 

. 1144. Oiiit Vl^gfuMU Jokaame jUiue. 

1145. Caede» Olai, JUii Haraldi Ketiae. — Okierunt KetiUue epÍM- 
copue et Fintim BaUi JUi$f» eacerdo». .^ Navi» JUiorum^ lýáti di»paruit. — • 
MuUa glacie». 

m 
I 

» 

1146. Abítus eít Jslandia Biömonis episcopatus candidatu -— Caedes 
Tkorgrimi Assi. — Ounnarus Tkorgeiri JUius legifer. 

1147. Ohiit rem Bricus Lamb metOis morbo OtMniaeo — Seeno nm- 
burensy filius Brid Æmune r^fis^ et Cmmtus Magni fjUus reges Damae 
creati. — Bioiiio episcopus ad dioecesin Hokmúm ordinatm sA BscAitto 
arckiepiscopo Lundensio ~ Beditus Biámonis episcopi (in IslandisHn). 

1148. Incendium tiUae Bitérdaleneisj Magno Binaris episcopo una 
cum 72 homimbm letate* Bi in episcopatu ShalhoUensi Mtœngus succes- 
sit. -— Obierunt VUmundus abbae Tkingorefms aiquesaeerdos Arim IHor- 
giUi fUius í .ttir til koaáogA tlmkr ^ RaáCr Miigiiáifoii UH. ' %) Skt/ueniÍM ondtímU LHL 
Pro Aakeli CF. Esckeli^ et sic qwMjue ad a. UðS. a) Breima í Hítárdal^ nec 
fUtra kabeni IR. Cum Magn» episcapo 74 pertiise agirmani E^ 70 G. itemqne 
Hf ^m die poit vigHias feiti ommam santítonm factmn tratbmt , pro tttt hahent 

c.iáiifiitt. •I ÍBLENZKm ANNÁLAft. 

. n^ACFKLBL Yig Haj^ Markúgsooar í; á a^íngL >- ACFHI 
KLM. Hallr prestr Teitsson kosiiin tíl biskops. -^ ACP. Anda^itt {Nir* 
steinn (Einarsson CF.) Ránglátr (ok Klængr Hallsso^ CF.) 

IIIM)ACFILM. Víg^r Jón KJátr c; tíl GroBlands. >- ACEFHIL. 
Anda^Kt HaUr þreétr TeitssMi, A€F. póiAk prc;str (Snorrason CF.) In- 
gimondr Illagason, Jón Þorvar^arson. — A «o/». Orrosta Tit Slángafrarp. 
Knútr tf^l ^ (H. Vig^r Amháldr GrœideBdinga biakup.) 

flftl ACEFHILi Anda«iit BaffSar erkibitkup. ~ ACFHIK, HðO 
LM. Kosinn Klœngr tíi biskups (tíl Skálholts LM.) — ACFHIL. Jórsai- 
afer^ Rognvalds Jarls d) ok Erlings Skakka. — ACFL. Eysteinn kbnúngr 
(Ha^aldsson C.) herja^i-tH Englands. Addit CFL: (Hann settí &lendHar- 
iddson jarl at Orkneyjnm. — ACFHIKL. Anda^ist þorgik Oddason^ md- 
dit tF: (Gu^mundr Brandsson, þórálfr Ólafarson, Styrbjöm BðíSTarsson. 

— ACFLM. Eldr í TroUadýDgjum. — ACF. HúsriV.. Manndau^r. And- 
aSist Snorrí Bjamarson. -— A soK Sœr)$r Valdimar i Réiskeldu. 

n52 ACFLM, nSI H, HðO E. VigSr Klængr tíl biskups i Skál- 
holtí af AskeU erkibiskupi i Lundi. -^ ACFHILM. Nikulás (VmUíní CF: 
Albmensia Episcopus) Cardinali kom i Noreg. — ACFHILM, IlðS £K. 
IIM G: 'fiá var séltp erkistMl i Noregi 0), ok var Jón biskup afStafángri 
fyrstr erkibis&up i Ni^^ — ACFHIL £t M in marg. þá var ok settr 
biskupsstóll i Hamar kaupángi/), ok var Arnaldr þar biskup f^rstr yfir 
af Grœnlandii — ACFLM. Tekími af vápnabur^r i kaupstoVum i Noregí. 

— ACFK, II5S LM. Sóttarvetr. -^ A, H58 K. Vig Knúts konúngs Magn- 
úsarsonar. -^ A ímJ». Eirikr «nn helgi riktí X ir i Svif>jó9. — (FHIK. 
Utkoma Klængs biskups.) 

« 

II53 CF/ Brottfer^ Jóns Sigmundarsonar. "^ 

II54ACFKL. Yar Nikulás Albanensis (episcopus CF.) kosinn, er 
var kardínal, til páva^;, ok hét sfóan A&ianift. -- ACFIKLM, II5S H. 

h) Markos flIarð*moimr wnnes praeifir A.. * e) Jón bískup ILM, Jón Rni&tf biskap 

CF. d) Rala jark h, Jarb Rala af Orknejjam GF. e) i iVið^arósi FGILM, 

X nuUa m seifueniUntt faeta Nidarosiœ meniione. f) quae eequMniury iH H de- .11411 /Daedei. MSréH Mmrci JtKi m CQmMi^ jfeMrmlibM. -^ MaHmi 
Teiti JUim ioeeríhs ad epi$€opatmm electm^ -^ Obietunt nat^femu ,eeg* 
mmento injmtm JSimtris JUim et Ktmigm HmUi filiue. 

llðO. jQhmmm Kutm^ CCmgim) OrSmhmdme v ep ieee f mm ^im m fm r^ r- 
ObienmdHmUm Teiti JUSmAtmcerdmy Jhardm Bnarréni JUim utcerdet^ 
Ingeméndm IUmgijUimf Jokannét ThoremkkiJUide. ^ Pugftm prope SlmA^ 
getorp commmem. Cmnmtm in Jmgmmi matm. — .Amoldm Or&Ummdim 
epieempm ordifmtur. 

115L Obiit Reidmrm arckiepiscopm. Klafigm ad episcépattmm 
SháUoltemem ehctm, -^ Megnealdi eomitM Oreaditm, et JB^rfingi J$Imekii 
iter Hieroioigfttitmnum. — Jfyiteifmi re^^ Háruldi ftlimj iH 4^ffi^' P^ 
pulmtioftem fecit. 1$ Erlendum Hmraldi ^Uum cofnit^ Orcmdibui prm^ 
fecit. — Obierma TkorgiUm Oddi filimf Gudfnundm Brmndi jUim^ Tké^ 
ralfuM Olufme fitím^ Sftjfrb i or nm Bq0emri JUim. — ^i$ erftptio e nmfai- 
bm dictia liroUmhffigjur. — Aedfum per.terrm. fimtum nofiCmtio. HMtm 
komimm hmé ObOt J&mr ro BiornmiiB JUii^ur^ YiUdmnimtím BÞÍkUdiae 
eulfieratm. 

1162. Klœngm episcopm SMkoUeftiii ab BtekUh arckiegieeepe 
Lemdemi ordinatur. — Nicolamf Albatmme epiecepmy pardinalit'in í/itif^ 
vegimm refiit, Arckiepiecepi sedm tunc in I^hre^íia fmtdata % prifnmfm 
Niddro$$m mrckiepiieopm fmit Mkmnfie$.St0pftngrefiei$'episeepm^ ^ Tkme 
fmp$e fqmeopmlie $edm in emporio Hmfm$refi$i ereefm fuit^ prirnmefue ibi 
egfieeopm Arfioldmj QrMandiae afntea epi$copm. . — tlpotidimnm arft$orum 
uem ifi efnpm^$ Norfegiei$ ekrogatm^ -^iMorboe» ki efu $ *' r^ ^f^mi^ rex 
gi$ Cmfiutií JHagnijUii. -^ JSWÍpm $mfiefm in Hmcia 10 mnni$ n^^fmuit. -^. 

JSeditm Kleifigi epieenpi. ^ 

í ■ • • • 

1153. JM«M JoAannif Sigmmdi fiH*- 

ÍVki* '■ lfi<Mltm» Alkanen^ , episatpt/á nardt'fmlúf P^a H4fitn^\ det'to- 
cep» Ádríanm i¥ffiatm». — Caedtt: Brlmdi MaraicKi^H, ctnitís Oread»rt' 

mad. CFz ok Tar Anuddr luakiip «f Gmliiidi \ut tftfX hiskiip. g) De Piico^ 

luo Al bf u m m i conf. fiUeta ed a. U8Í« Adnuivs im fa^iM CF., y I . tt ÉMJBÍ^ÍíSm ANHÁLAM, 

Fiill Brlesds hpiaÍB^Msníámmar af'OrkneyJuni. -^ MSfíb'^ l^tnmarg. 
V«ldi]iMr Knétostfki fMík konúngs nafo í ÐaniBdrka. AtUit L: (Vorn f>á 
3 konúngar i Danmirka, jSreínn' Eirfi»80B, 'Knútr MagnáMmmi, VaMimar 
Knút«AMLVvi8¥cian'ÍMri4iðft ' i£nút" LaventíHAaaéssa aptan,' en ■ Valdiraar 
koáist WrfcX^. k(m.i Ilðð iL .UtkoB» Nikttiásar ábéta- (SœnittlMbsonar 
R) -^ A!CFf.Mi La^ váptriamrVt á álþingi á ÍbUui4í. -. ACF.^ Anda^^ 
isl fMnrlakreBB attðSgL — ACFILM. Fæddr SaMnniidr JénssoB, {aádUUt 
alia manus in F: son Jóns Loptssonar.) — ACF. Valger^ ein á Brei%a- 
MMta^.'"- :• ' ■• w< . ■.■.. 

'> Áil«»vA€!FHIj llði É', tlð«Km. Fatt Sigar^ar kbnúhgs Monns •> 
-^lMfí&Sli WU^^tSIL Dráp Knáts IXanakonúngs Magnásarsonwv — ' ACE 
FHI, llði G, llð4 LM. Kláustr at þverá l). -^ (K, ]16t L. Orrosta < 
OraðSarhei^il) 

u.v iiöav^^p^ 1157 1;^. ^.ýxiclist krossmark á túngU. — 'ACEFILM, 
Íltt4 K. • Fail Svefni'Danakonilíngs Knátssonar l) (á Gra^hei¥i CF. 
H-^ '4!l)Átíð& L; fibíifMd >UdÍMars lCaútssoaar kMiAn|is f Datun^rkn. AA- 
dit L : því hann dráp Knút konlkig en' rak Svein á flótta. Bóndf nokkr 
hviVtók íSvein. Ma^ Valdimais kods at dc hjó havAi^ af honam). — 
ACFSkKV Mtnr L. Nausta. hrenna.'— ACFHL Seleyja soraar «»> » 
(CPHlVUð? LMi Snorri (Finnbogason' H.) Idgma^r. — CF, llðQí L. 
Ðiaý^r-iSi|;atð(r 'bfjikkip >í BjSrgvín. --^ LM. Seri; klaifstr á ^ingeyram hJ. ' 
llð7 ACF, llð8 LM. þá voni sén m túagl ok var krossroark á 
pri, ev í mi«i var. ^ ACFHIK, llðð ELM, líðft G. Anda^t Jýn er- 
kibiðktp '^ M^arósi E.) — ACFHI» Uð» LM. Vilhjálmr hlskap í Oiló. 
— ACF^ llðS ÍM. Matfaeos hiski^ < Fnreyjam. ~ ACSUF'HIK, liOe L. 
Fall Eysteins konúngs. (Addit CFHI: Haraldssonar, 66: á Fossí). — 
ACFHI, llðS L. Hófst Hákon konúngr (HerlSlbrei^r CFHIL.) Sigur^ar- 
son. — ACF, llð8 L. Vig^r Absaion foiski^ o) «tlRtískeldu. -» ACEF, 
1164 Gy 1146 LM. Myvkr et mikla. -^ A$9li. Váldimar rfkti í Ðoamörka 
X& ok VI ifa',^.A,JtaaCEHUf, llðð G. Elds apptenic < Hekhifelli h) Eitínffl I, taiinj^ LM. Pn BtktMluomKt X fcaienl Pákwmnr. i) pro 

Konúogs Mniuis CFHILM: Handdssonar konúngi í Björ^ín. h) Múnlu^Terá jkNXÁLm . mLANÐiei, 

tempore tr^ nmulfuere regeé: Seen» Ertci, (kmutm MagtU et Vjuléemartn 
(ktíiuti JUa. Cmmtmm Seeno pródidit teepera fetti 8. Laureiaiii Valde- 
maimt. atttém tmtit. '-— JMHm Nieolai^.aihitis S aemt at di Jilii.. -^ ^«Mr 
tidiatta» armarm^ .mas . At ýérO Mandiéá generaíi abrogatttt^ . — ; Obiif 
'Oieri.acitt diae».-^:dí4tm1SaemMtuJdiémM filia*. r- (Obiit) jr^t^er.dmy 
(faae) IBréidi^Madfae nla kábitamt. líM..u€aédeá regie .tHgtmdÍ Mmmi. — CaétU» CanMti, re/tit Patto- 
rnpk, Jiia Jlbtgtii. — CootudtiMni .Tlvceréip ifimdatam. -~ .i%«a •« f^tfUi^ 
Oradeiuibm. 

115% Siigtmm «mcwt «• imm appmrmf. €aedg$ Soetfímis DjBHonfflt 
reg!i$, ftm Cattúti, in tetqkis GradettfHm. — Mottarfkitf r^igis Valdenftu^ 
CmmtiJUii in Dmma^ Cmmtm n e#M» .f/^^gem iMerfecUy StenopemqHf ^ 
gmrity quem a quodm» coleno captum aðnememe VaUemmri mseela áecol^ 
Immt. — . Nmealium incemUmn. — 8elj^49rum aestm. -^ Snorrá Finake^gi 
JSkis Ugiýer, -^ Obiit Sigvrdm epÍ9Copuf Mer^eneiSt -rr Ceenobimn, TMf^ 
goreme fönéatutn. . r ? 

liSI. Ttme teisae smttt t bmao, ia ijftiarum asedia t^fmtm ^ram^ 
apparuit. — Ohierutft Johannes archiépiscopm Nidaroiietim , Vilk^fmm 
episeopm Osloettsisy' Mamtaem 4p$feépm Jl^tmiSlfi$si$. — Ca^des . í^^steini 
ttgitj JiKi Havatdi in Mosto* fyékfrutt Jgafuiftm r4x, kftikuméfm*^ Jiltm. 
9igiurdi. — Abtálón epiiicopus Bojddldiuo emecrml^ — Tmth^ mng". 
noe. — Valdemarm in Dania 26 atmis raen^uit. — Jgnis ð mont.e Bedti 
sscutidat eruptio XlXJSCal. JFehvm'it -r Vflla. Thingór^t$is iuffitidio 4ltkt<i^ . » 

.• • ■ : ' i. 


» 


• ' f ... 


"O 


' «1. • . . 


\ u .11 V* ' 


•» • 


\ .- . 


\ < 


l » 


% 
' : ■ 

'ELM. ly pré RBÚIsmar CSflLMk STÍi^ándá. m) Sdlej}a wntr FI. 

n) Conf. eOétki^ ex X-^iaZb^tit mnMkmt .oA IUIL 1- ^. a). .«yUbitlHif - ^v 

(9) é ÍBLENZKIB ANNÍLAX. 
amamtukUtCFi XH KaL Fsbniagrit •«- CF, 1108 LiL Branit bnr é 

lij» AK. Upphaf rílds Hákonar Her^brei9li. -^ ACFHIKUL F«0 
RSgirvaicUJarls «m bdga pj i Orknejjmn; addikirin- mmr^. F: (þann li 
AuguBtí, oM» moiNf.) — ACFIKLM, tl60 H. Orroate i KontegaheUn f). 
-^ A «0/*, 1150 CEFHIL. Anda^t Nikniáa ábéti «k^ ^ ACF. Eyjéifr 
prestx Sæmundarson 9 Brandr prestr (UUfcé^SiBMon CF) ok KetíU Gn^ 
mund^rson. Druknn^u Bjami^ fKirvar^ry Gu^mundr ok öm« — (H. 
mKa mmu: Finnr Hallson lögma^r.) 

^ 1159 ACPLM: Sýndust III sófo I ymtsir)^ «föaa hurfli II, enn sá 
ðýndist «ál sólar setrs, er i milSi T«r. ~- A, IMM^ELM, IMl CFHL VigVr 
Eysteinn erkibiskup. — ACFHIKL« Orrosta i Gáutelfie — ' AL. Bieai^ 
brenna i Osló. 

lieo AGPHILDl. Gu^v^jr; tAk kontegdóm i Sii)$reyjnt« — A 
9oK. MagnAs HeinriJtsson rílfti i SWÞJ^^ «tn oitt ár. ~ ACFIK. Orroeta 
i Sanrhœ fy. — {LSi:. Fæddr GalSmiiiídr bfiikiip Arason; þá ýar KIsBsgr 
biskup i Skáitiolti, en Bjom at Hólum.) — ACPLM. Bremia í HTammi, 
{adáit IMx er Einar jþorvaldsson brendi fyrir Stuila þór^Sarsym). 

1161 ACFm, 11«0 L. Fall Gregorii Dagssonar t#; ok -^ AEFIK, 
1160 L. Ínga konúngs v) Kryplíngs. — ACEFHIK, 1160 LM. Upphaf 
rikis Magnúsar konúngs Erlíngssunar or^. — ACF, 1160 LM. Anda^ist 
Ásgilímr ábóti ok þorvaldr au^gi. <-« (L. m mmrg. Fdr konéngr Valdimar 
á fhnd keisara Fri^riks.) 

^ ^ 1162 ACEFHIK,' 1168 LM. Andii«ist9)Sni biskup, (mUit1&: á Hól* 
mn):^.-^ ACBF&IK, 1161 LMc Fátl Hákonar konúngs Her^ibrei^ ACF. 
Hdftt Signt^l^l^Iarkéítai'.fóstri: -- ACP, 116S Uf. Vig^ Rói bisknp til 
Fœreyja. — AE, U6I LM. FaU Sigur^ar jarls jf> — AE, Ii6I LM, HðO 
G. ligréttu bardagi. — ACFK, 116» L. R^vig. -- A. soU. Karl Savrk- 
visson ríkti VIH ár i Svíþjó^. 

p) pro ens helg», quod H. omttiuni, luJa CFILM. q) Eaiem repekaUL. ad «• 

llðO. r) addunt CF: Nonas Septembrís , LM : á Seprembri mána^i. $) Óla&- 

. %naddimtCH. iVo finiTray»^ Iðli.Gld^braiidlr. t) Savrbnam GFR. tc) Fill 

Gr%o;m DagMoti. merldlifr intfkr L»* . v)t FUl íafí koBÉogr kroppr E. Pro ANNALSB mLANDICl, 1158. Initium regni Haqtini latihumeri. — Caedes satwti Mogn- 
taUUj comitis OrcadensÍB, die 20 Amgusiti. — Pagna Kofighellae eommissa*— 
OUermst Nieolaus abbasj Ejfiolfus Saemundi Jiiius sacerdosj Brandus tJlf^ 
kedmi fiiius sacerdos^ K^illusque Qudmundi filius. Aquis submersi Biar^ 
mus^ Thortardusj Oudmuudus etÖrnus. — Finnus Halli filius legifer^^ 1IÖ9« Ttes soles in oecidentali coeli plaga visij quorum duobus 
etaneseetitibus j qui in medio erat usque ad occasum apparuit. -— Jfystei- 
n$ás archiepiscopus consecratus* — Pugna Oothalbiensis. — Incendium ur- 

bis Osloensis. 

» ^ 

1 160. Oudraudus in Hebudibuf rej;nare coepit. — Magnus Henrici 
filius iu &uecia uno anno regnamt. — Pugna Saurbœis commissa. — Na- 
tué €tudmundus episcopus Arii filius. Tunc £liefigus SkalAoltensis fuit 
epiecopusy BiSmo autem Holensis. ~ Incendium villœ Hv($mtf$ensiSf ubi 
Eiaarus Tbarvaidi filius Hturiae Thordi fiiii miiam combussit. 

1161. Caedes Oregorii fiiii Dagiy et regis Ingonis Krtfpiingi. — Esp- 
ordiism regni Magni regis Eriingi fiiii. — Obierunt A^grimus abbas et 
Thorraidus diees. — Hes Vaidemarus ad Fridericum imperator.em pro- 

fectue esU 1162* Obiit Hoiis Stírno episcopus. — Caedes Haquini regis lati^ 

kumeri. -^ Sigurdm Marci nutritius inciaruit. *— Boius episcopus Færo- 

arum consecratur. — Caedes Sigurdi comitis. — Pugna in dicasterio gC" 

nerali comnmsa. — Caedes in pecorum de montanis reductorum ciaustris 

facia. — CaroiuSj Sverieri fiiius^ in Suecia octoannis regna/eit. kryplingB CFHIz HanldMonar. x) Bfagiittfi Erliogsaon ho&t til rikis, LBI. 

y) Coédit Sigurdi eamiiis fmgnaeque in fore generali repetita in A. fit tnentio 
ad annum sequeniem. 

- (9*) ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

1163 ACFHIK, 1164ELM, 11616. Víg^r Brandr biskup til Hólas) 
af Eysteini erkibiskupi. — ACFHI, 1164 LM. Stephanus legatus kom i 
Noreg. — ACFHL Fail SigurVar jarls á Ræ. Dráp Sigurðar Markúsar- 
fóstra — ACFL. Fæddr Knútr Danakonúngr (addit CFL: Valdimars- 
son^ — ACFHIKL 1164 LM. Lögrktu bardagi; þar fékk Haldór Snorra- 
son bana. 

1164 A* ceteriquey 1161 G. Magnús Erlíngsson kóróna^ra^ ACFHI. 
Útkoma Brands biskups. — ACF. Karishrí^ Gregoríus-messu 6). — A« 1161 
G. 1165 E. Landskjálfti i Grímsnesi cj , ok XIX menn létust — ACF. Anda- 
^ist Jón Sigmundarson. — ACFLM. Útkoma Jóns Loptssonar. — Ai 
1165 CF. RagnhUdar mál. — A, 1165 CEFL. Dyrsár orrosta ff). — A. 1161 
G, 1165 LM, 1166 CEF. Kynja vetr á), 

1165. Bló^ vors Herra Jesú Christi kom til Ni^aróss — (FHIK. 
Fœddr þór^r Sturluson e). 

1166 ACFHI, 1168 L. Erlíngr Skakki tók jarldúm af Yaldimari 
(Knútssyni CF) Dana-konúngi. — ACFL Hóftt Ólafr Guðbrandssen. 
(CFLM. sénir menn i loptiog barn bertftf). ACF, 116@LM, Vig^rBeinn 
ábóti i Hýtárdal f). — ACF. Anda^ist Koibeinn Arnárwon , þorgrímr 
þausnir. 

1167 ACFHI, 1168 ELM. Bardagi 1 Ry^jöldi^). — ACF. Borislafr 
hertekinn. Fall Árna Þjóstólfsonar á ísi. — ACFHI. Víg Freysteíns 
prests. Kyrkjubruni undir LaufásL 

1168 ACFHIL, 1167 K Bardagi á StöngumAO. ACFL. FéU Sig- 
ur^r Agnhöttr i). Bardagí vi^ Dof. þaðían tifSi Ölafr {add. CFL. Guð- 
brandsson) til Danmerkur. — ACFHILM.. Anda^ist Viihjálmr enn gamli 
(biskup add. CFHL) í Orkneyjum. Sverrir í Orkneyjum'. — A ceterique^ 
1169 E. Sett klaustr i Yeri h). ~ ACFKL, 1167 HL Túngubardagi 

%) af Eysteini erkibiskapi desunt in LM. a) Yjg^ðr Magnús til konúngs, R. h) pro 
Karlshrið, m CF Karlsríð. cj Landskjálfti tan^m, nec plura, habet E. ^Pro létosl 
LM . týndost^ e€ pro XIX CF. XXX. ff) Dysasar orrasU L. d) Sic LM : þáurðu 
miklir landskjálftar; aá var kallaðr kynjayetr ; kina XY. i öld ; kardagar ok blóðe- 
útkellíngpár um öU lönd : tunc magni terrœ motus conHgenmt; hcec hyems cycU deci-- 
ma quinta admtrabilís appellata est ; praliá et tanguinii effksiones per totumterrarum JJfJVÁLES I&LANDICI. eð 

1183. Brandus eptscopua ad dioeceiin Holanam ab Eysteino ar-- 
chiepiscopo ordinatus. — Stephanus legatus in Norvegiam renit. — Si" 
gurdi comitis in Rea occasus^ Caedes Sigurdi^ Marci alumni. — Natus 
Canutus rex Danorum, Valdemari filius. — Pugna intra dieasterium Is- 
landorum generale commissa^ in qua Haldorus Stiorronis Jilius caésus est. 

1164. Magnus Erlingi Jilius coronatus. •— Reditus Brandi episco- 
pi. — Procella^ Cmroli dictUy festo Gregorii sesviem^ Terrae motus in ter^ 
ritorio Qrimsnesenei y ubi 19 homines perierunt. «— Miit Johatmes^ Jilius 
Sigmundi. — Reditus Johannis^ Lopti Jiliu -^ Ragnkildae causa forensis. — 
Dyrsaensis pugfio. — Hiems mirabiliiim* 

1165. Sanguis Domini twstri Jesu Christi Nidrosiam venit. — Na- 
tt4S Thordus Sturlae filius. 

1 166« Erlitigus Shahkius a Valdemaro Canuti ftlio^ Danorum rege^ 
cómitis digtHtatem accepiU — Jticlaruit Olaus Qudbrandi filius. Apparu^ 
eruftit it^ aere homities et puer nudus. — Reitierus ábhas Hitardaliae 
ifiauguratus. — Obiit Kolbeinus Arfioris JUiuSj itemque Thorgrimus- Thaus^ 
nir (temerarius). 

1167. PugfHs apud praídium Rydjokul committitur. — Buristavus 
captus. Arfiae Thiostolfi Jilii in glacie occubitus^ — Caedes Freysteitii 
sacerdotis* Templi Laufasetísis ifieetidifHn. 

1168» Pugna in Statigis. — Signrdus Agnhottus in aoie occubuit. 
Pugna prope Dofam; if$de Olaus Oudbrandi JUiu» in Daniam aufugit — 
Obut Vilhelmus senesfy Orcadum episcopus.. Seerrerus ifí Orcadibus. — 
Coefwbium Verense fuftáatf$m. — Pugna TufiffetuiSj inter cogfiatos: Höskul- 
dum^ Thordi jUium, sacerdotem^ ei l%orhallum Asgrimi Jilium. — Soheiga 

9 

orbetn. e) Burðartið f^rðar Stnrittsoiiar K. -H*t)' ^^ ^^*^ tyttor, pqríantes vas^ 
cula^ F. f) í Hýtárdal desunt m CF. g) á cyðíjökli, i. e. monté desertOy LM. 
h) á Stföndvni L. k) kbiutr, nec piara m i. SUðarsetníng i Veri EGKL , ad- 
diHs in LM% klaastr at þykkyab» stikktat. Pro stikktat tamen in M: skikkat. 
I) Seaaentia owUituni IK« 70 ÍSLENZKIR ANNÁLAIt 

meS (þeim) frændam: Höskoldipresti þórSarsymok þórhalU Asgrimssyiii. — A 
spli. Solveig Jónsdóttir giþt. — (LM. Lét Absalon erkibiskup byggja fyrst 
Kaupmannahofn. ) 

1169 ACFL Andá^ist Ólafr Gu^brandsson. -* ACF. VigíSr Kari 
ábóti — ACFHIK. Yíg Karls Héðinssonar m) ok Bav^vars prests G>or- 
grimsson^ add. CF.) Vig Hoskulds Hérasonar. — ACF. AndaVist 
þorgeir Hallason. Anda^ist þórhallr Ásgrimsson* 

1 170 áoli M. omitkiML Upptekinn heilagr dórar Somiifu i Biörgvin n), 
~ A'CFL. Skir^r JarUmar ok Vindr o). *~ ACF. Fæddr Valdimar iaid. 
CF: Danakonúngr^ Valdimarsson) Gamli. — ACFHILM^) Anda^ist Snoni 
prestr lograa^r, Húnbogason {add. CF: {wrgils iMrestr Araioii.) — ACFHI 
KLM. Bardagi i Saurbœ. — A tol*. Knútr Eiriksson rikti XXX ára i 
Sviþjód. Andaoist Olafr Gu^brandssonf»). 

ini ACFIL, inaE. Upptekning hins heilaga Knúts KertugaiDan- 
mörku q). — ACFL. Kóróna^r Knútr Danakonúngr ValdimairMon* — 
ACFHL Anda^ist Reinir ábötí. — ACF. Drufcnan Páls prests Þor^Sar- 
sonar. — ACFLBl Utkoma Jóns Loptssonar. — ACFK. Víg i Flóa r). 
Hei^arvig. — A, 1182 CFHL Skri^na mannska^i «). 

im ACEFHI, 1173 LM. Brann Bjorgvin. — ACFHIK, 117S LBl 
Brenna i Saurbæ. — ACFÍEII, 1173 LM. Klaustr í Flatey var sett - A 
soU. Bardagí á SælingsdalsheiSL 

1173 ACEFHI, 1174 L, 1175 M. Anda^ist Christophorus hertugi 
Valdimarsson. — ACFHIK, 1 174 LM. Bjarnhé^inn prestr (SiguríSarson 
add. CFILM.) — ACFHL Bjarni prestr (Bergþórsson oiítl. CF> — ACF. 
Ketill prestr ij. Finnr prcstr Kolsson ú) vá Orm 'prest Sverrisson» — 
A. 1171 CFHIKLM. Styrkár tók lögsogn ;r> 

1174 ACEFIK, 1175 LM. Kosinn enn heilagi þorlákr tU (hiskups i 
Skálholti E). — ACFI, 1173 H, 1175LM. H^fust Birkibeinar y) me^Ey- 
steini konúngL — ACFIK, 1173 H, 1175 LM. Sverrir fór or Færeyjum. 

m) Kárs Roðránssoiuir CFIR, RonráðMoiuir H. Caeiis Baudvuri imiIImi mtetUUmem 
facntni HIK. n) Upptekmng Ssnnefii liinnjir helga» L. SviuttTft finð í BjdT|r. 
vin^ R. F«rð SaneU Sonniya or Selju tU BjörgTÍnar, EJGr. 0) i ViadhadU^ 1.« 
*) OmUso andáðist m VHl Jantum: Snorrí prestr lö(fniaðr* p) Cmdis OUg^ áHNÁLm laujfÐjci. II 


Jtoiíinmw AUalau í$rchiepi$cúpus primus con- 1109« Mftir OlMf» Ouðbrmii ^fiUm. -*- Cbrolki^ oííim eofnecr^h 
tMM. — <Mm Cbr^» íTimUM >lliV #f Bmsáeari iacerdati$j Tkargrimi JUii. 
Caedee Hðekuldi Heri jUiu ^ Obiermd Tkorgerm HaUi JUiue, itemjue 
Tkarkallue Asgrumi jUiue* 

1170. 'Dranelatío Smacfae Butmieae Bergae. — - JarieoHurue cum 

Vendii hmptízatus. -»' Natue Va ldemár ue rem Banmrun^ Valdemari JiKuSj 

senms, — Okierunt Snarro legifer Hunbogi JiUus^ sacerdos; TkorgilsuSj 

Arm JUim^ sueerdos. -— Pugna Saurbmefssis. -~ Canutus ErieiJUiuS 80 

annis in Svecia regnmuit. Ohiit Olaus Oudbrandi JUius. 

IHL TtsmmihMo 8. (kmuti ducis fhsdae. — Ooronaius Canutus, 
rea^ Ðanaruasj Valdema ri JUius. — * C^it Seinerus oMm; — PmUus Thordi 
JUissa sacerdas aquis sstbmersus. ~ Heditus Johannis Lapti JUO. — Cae' 
des in FUfa. Tssqtarum prs^eUum. — Buinis montíum homsines ifaerfecti. IVn. Bergarum incendnmm^ nec non aillae Saurbœensis. 
bimsm Flátejfense fundatum. — I^ígna in tesquis 8alit^sdaliae. Coeno* 1178. Obierunt Ckristophorus dus ValdeoMri JUius ; Biornkedinus 
ssícerdoSf S^gurdi JUius ; Biamo sacerdosy Bergtkmri filiusí KHillm sa* 
cerdos. FVnnus sacerdosy SoU JUimSj Ormmm sacerdotem^ Seerreris JUium^ 
issterfecit. — St$rhar legifer. 

1174. Sanctus Thorlaam ehctm est episcopus Skdlkoltensis. — Bir- 
Ubeisd cum í^teino rege inclaruerunt. ~ Scerrerus de F^erois pro- 
fectus est. 

GudhwuU ad a. prme. jmtfam in A. fada menHo. ^) Upptekiiui Kftútr híiin 

kdgi 4 Hrittgstötnm EL. r) hmgti^gtanimnK, kugaTigíFfóa CF. s) Skíitnn 
vetr GFHI. t) Prú pratr m CP: þorsteinssoii. u) Halhson GF. x) Víg 
Styrk&fs legifbrs I. y) Seqmntia ieiomt m HM. 


7t ÍSLENZKm ANfíÁLASL 

1175 ACEFHIK, m« L. Vig Helga a) presti Skaffcmmar. Út, 
koma Reí^arg sendimanns. — ACF, 1176 L. Anda^út þóra k^núiigs 
dóttir (mó^ir Jóns Loptssonar add. F. in marg. alia manu) -— ACF. 
Fijótveqa dóbu AndaVist -Höskuidr prestr, |»ór^Sars«n; Snoni KálfiMMn. 

me ACFHIKL. AndatSist Klœi^sr Mskup. — ACFHOi FaU Niku^ 
lásar Sigor^arsonar. -r- ACEFHIKL» 1174 G. Svecrir Maga4sanoii k«im 
í Noreg b). — ACF. AndalSist Hé^inn prestr SkeggjaiMm. þórir þreatr 
(þorsteinsson CF.) ögmundr prestr (Erlettdssoa CF.) 

im ACFHL Passio Sancte (Macgarete i lUiakeldv FL BMcliiUia C.) 

— ACFHIKL. FaU Ey«teins Birkibeins á Re. — ACEFHIKL. Sv«RÍr 
iiófst c) ok hafSi lU orrostur. - ACFELd). ÁskeU 'erkibiskiip aflLiiiidí 
fór i Idaustr. 

ms ACEFHIL, m4 6. Thorlákr enn helgi vig^r til biskups» af 
Glyateini erkibiskiq>i. — ACF. Sverrir itti VU órroslnr. AndaiSist g) 
Kristín konúngs dáttír. — ACFL hj. Absakm erkibisknp t^k p«lliiim ok 
erkibiskupstign í Danmörku. — ACF, 1180 K. Hófiist Deiidart6ngttináL 

— ACF. Anda^ist Ásgrimr Au^gi (C. Haukr Ságaadason.) — AFHL 
Logrétta i Haukadal. 

mO wli G. omitt. Falls Erliags jarls Skakka *> — AFHDL And- 
aSist Ormr prestr Ko^ránsson k). •— AK,. 1178 F. F«ddr SMMrri 
Stnrluson. 

II80 toli 6. cmít. Bardagi á ílnvðllum. — ACFKL. Fétt QaU í 
Sogni. — ACFL. Brann b«r á Gilsbakka. — ACF. Anda%ist Oddr proifer 
(Gizurarson CF.) ok Amór Kolbeinsson. — A , IIBI ceteri. Sóttarvetr. 

II8L A ceterique. Bardagi fyrir Nor&esí l). >- ACFL. pá átti 
Sverrir III m) orrustur. — ACDFGHIL. Grasleysu sumar. — ' ACFL. 
VigíSr Kári ábóti. — ACDFGL. Kyrkjubruni at HelgafelU. — (C. Fall Kols 
Ísaks sonar. ->- CDFHIKL. Gizur tíUc lavigsavgn »J.) ^- ACDF, II8f> HT^ 

a) Víg Helga tantnm E. b) ftro MagniÍMnon EG : {irestr. STerrir koa í Und 
GFBIKL. c) Se^ptentíat.pro ^fuiks £. tíl TÍkh, emUimt FMK. d) Am^ 
ttalium E.-^ ^diees bi»i membranaeei emittunt, ted i» «pegrapl^o 
chart. Num. 427: Eakel eriúbidíiap ^kk í klmutr i Blaravalle. P Sefuem' 
Ha omittMnt,H, pro t/uibut L> ok kom út. In F et G: yifaU púa» kelga ««f- ANNÁLE8 ISLANDICI. 7S 

1115. CaedM Helgomn sacerdotts Simpti JUii. -^ Beidart legmti 
adveniu» in Idandiam. — Ohtít T%ora regie filia^ mater Johamis Lopti 
ýUi. -^ Fliotatiorum Utigatio. Obierunt HóAuldm sacerdoBy TkordiJUius: 
Bnorro^ Halji jUius. 

1176. ObUt Etœngus episeopus. — Occasuf Nicolaiy Sigurdi JUU. — - 
Seerrerus Magtéi ^fili9$s tn Nomegiam oenit. ^ Obierunt Hedinus saeerdosy 
SkeggU Jilius: norerus sacerdoSy Thorsteini JUius: Ögmundus sacerdosy 
Brlendi fUius. 

IITT. Fássío 8. JUargarétme BosMd^. — - Egsteini BirHbeini occa- 
sus in Bea. -^ Seerrerus inclaruity et tria praelia commisit. — Eschil- 
lus archiepiscopus Lundensis in monasterium se contulit. 

1178. S. Thorlacus episcopús áb Eysteinoarchiepiscopo ordmatus. -— 
Sverrerus VH prœlia commisit. -— Obiit Christina regis JUia. -— - Absalon 
archiepiscopus pallium nacttás est et arehiepiscopi ddgnitatem in Dania. -— 
Inceperunt lites Ðeildartungenses. <— Obierunt A^rimus diues: HóiuSy* 
Sugandi Jilius. •«— HauhadtUiae comitia generalia 1179. Comitis Brlihgi Skactii in prœlio occasus. ~ ObUt Ormus 
sacerdosj XJonradi filius. — Natus Snorroj -Sturlae JUius» 

1180. I^igna in campis Bensibus. — Mons Sogniae corruif: ~ 
Aedes cillae OilAachae exarserunt. — Obierunt Oddus sacerdosy Gissuri 
JUiuSy et Améry .Bolbeini Jilms. — Hieass morbosa. ' 

118L Piq^ ad Nordnesum. — Tunc Scerr&rus S praelia conimisit. 
Aestas gramine sterilis. JKarius abbas ordinatus — Templi Helgafelli in- 
ccfidium. — Caedes Holiylsad jUii. — Oitzurus legifer. — Obierunt Bior- dnM C.J þorUks biitkups ok útkonui. g) I^ his: HejH Rristín döttir Sigat^- 
ar JórsahfiM , kona Erlfngs Skakka F. m wutrg. mUa mmKH. h) Absakn rarA* 

erkibiðkop JL. i) Skaekn deest m C. k) Konwtíwin H. l) pro 

Nið-arósi G. Noi^nesi. m) Iin legunt CF. n) Girar Hallson logmtt H. 

(10) 14 I8LENZKIB ANNALAR Anda^Sikt Bjöm ábóti at þverá DF. — ACDFG. Styrkár Oddasen iog. 
íxmSm a). — ACF. Bjanu prestr Bjamasm: (CF. iMHrbjorg B^HAdAttír*) 

nSt sali 6. omítt. Anda^ist Valdimar (Knútssi» CDEF.) Dana 
lconúngr. (8tc L. Dey^i konúngr Yaldimar hinh stóri i Ringntalf 18 d^ 
Maii JBhnn var mildlsháttar ma^r^ voldugr dc sigrsaiAL Hann hélt 
margar orroirtiir i Vindlandi ok yi^ar annarstoí^ar miS rá^um ok fililtÍQgi 
Absakma erkibiskups, huer hans enn trúasti ráVgjaft ok merkasti viur Var. 
Valdimar var mjök harmdau^i sínum ^^avnnum bœ^i rikum ok fátekun^ 
suá hans iræg^ er up{» me^an haímr slendr. Eptir hann tók riki Knútr 
son hans;?;.) — ACFHEL, II8S D. Eysteinn erkibiskap kom tilNoregs q) 
af Englandi — (D. íSmm» hafit.) — ACDFL, IIBI 6. Laadakfáifti ok déo 
XI menn. 

IIS3 ACDFHIKL. Shig i B^orgvin r). *- ACDFHIL. AndaVist 
ÁmundL biskup af SkafiÍDgri — A. ceieri 084 Gw Hvam-Sturla þórlSsr- 
son «). ~ ACFL. Hvarf skip Eylifs KúlSu t) úr Fljóts^r-ási. — mU A. 
Knútr rikti i Danmorku XX ár Valdimarsson. — (D. I1IB4 6. Ófara sum* 
ar. |>á tindust af hafskipiwi D u) manna. — CF. Druknan Brands prests 
Pálssonar.) 

1184 omnet. FaD Magnúsar konúngs ErUngsMnar (fyrír Svwrír L.) 
ACDFGm. Jartein x) i Osló. — ACÐFOHIL. Myrkr um mV^lavnd. — 
ACDFHIKL. Anda^ist Tumi Kolbeinsson. — ACEFGL, IK5 DHL 
Klaurtr fsertúr Flatey tíl HelgafeUsyj. — ACEFGL. Brann ber á Mð9- 
ruvoIIiAn ok á Bakka %) i Mi^fir^L -» AEG. Sverrir ré^ Noregi sfóan o) 
Magnús konúngr féll XVni ár. — A toK. Haraldr Skrenkr var tekinn 
til höföingja af SkáhóngQm ok ftý^i fyrir Davnum. ■ 

1185 ACFL. FaU Finns sonar Erlings jarls. — ACDEFHIL, I1B6 a 
Hófíist Kullúngar h). — ACF. Anda^ist PáU prestr Solvason , ~ AC, 
IIB4 FHL Ámi enn eldri ögmundarson. — ACDFHIK) Vig Einars por- 
gilssonar. — ACFL» Tindist skip Einars Kata c) ok XVHI menn. — o) k»SM. Stjrrkán laygMTgunMM D6. p) Rnútr son Imw Uk v3ú H. TeltiiiB 
tíi konúi^ Raútr aon hans E. ý) ^l Noregs itmtthmt DH. r) STeirir 

koatfaifr Tcitti skff í Bjði^&i D. t) ftram deesí in CH. StnrH í HTtmú DL. 
t) Pro Eylí& Rá«-n L. Rí4-mi. In Cí or RútafljótB dú, ^fuad ÍH F. seamdm ANNÁLB8 I8LANDICL 75 no^ abbas Thveraemts; &tyrkary Oddi filius, legtfer; Btarmus socerdoSj 
' Eiarmi jUius; {Thorherga, Biarfiii filia). 

1182. OhiH Valdemarue Canuti Jilius y rex Danorum. Rex Valde- 
marus Magnus obiit Bingstadisy die duodecimo Maji. Vir fuit magnis 
dotibus et factis praeclarusy potens admodum et rictóriosus. ConsiHo et 
ope AbsalofUsy fidissimi consiliarii et amici mamme insignis y multa gessit 
beila apud Vendos et alibi passim terrarum^ Rex subditis dititibus ae- 
que ac paupertbus admodum desideratusj quamobrem dum mundus durabitj 
nominis ejus gloria tigébit. Successit in regno Canutus filius. — Eystei* 
nus archiepiscopus es Auglia in Norvegiam venit. Castellum prepe Ni- 
drosiamy Specala dictum^ esstructum* — Terrae motusj in qutbus XI ho- 
mines perierunt. 

118S* Praelium Bergis commissum. Obierunt AmunduSj episco" 
pus Stavwigriensis : Sturla Hvammensisy Thordi filius. — Naeis Eylifi 
.Kudae de ostio amnis Fliótensis disparuit. — Canutus Valdemari fiiius 
SO annis in Dania regruseit* Æstas interitu navium clara ; tunc per pela- 
gum iter facientwm qvitigetiti hominés perierunt. — Brandi sacerdotisj 
Púuli filii^ submersio. 

XíS^ Caedes Magni regis^ Erlingi filiiy a Srerrero^ — Bortetaa 
Osioae visa. — Tenebrae per terras australes. — Obiit TumiuSj Kolbeini 
filins. — Monasterium ex Flateya insula Helgafellum translatum — Ae-^ 
des rHlisrum: Modruvalli et Bákhi^ in territorio Midfiordensi exarserunt. 
— Smerrerus Norvegi^m ab obifu Magni regis 18 annis rexit^ — HaraU 
dus Shrenhus a Scanis dux eligitury et a Danis fugatur. 

116& Occasus Finniy Erlingi comitis filii. — Kufíungi iiiclafescere 
coeperunt. — Obierunt Paulus sacerdoSy Sölvii ^ius et Arnas senior^ Ög^ 
mundi fihus. — Caedes Einari^ Thorgilsi filii. — Navis Einari Katii cum 
18 haminibus submergitur^ itemque natis Orönlandiam petens — Templum 

manu eorreehm : kúðu or Fljóts^ár-ósi. u) Y pro D in G. x) jarteignir, 
CFGI. y) Sett Uaastr at HelgafelU, CDEK; addunt L: sem rar flatt úr 

Flatey. z) StaðarbaUa EGL. a) Srerrir rikti XYIU ár siðaa^ E. b) Hófst 

llokkr Jóos RaflÚBgs, E. c) Rára, F. 

(10-) \ 76 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. ACDFHIKL, 1186 6. Tyndist Grænlandsfar. — ACFL. Braut kyrbju 
at SvínafeUí — ACF. SkriVa Ijóp i Geítdal d). 

1186 ACDEFHIL, 1185 6. Sett klaustr é) i K>Tkjubœ. — ACDFHIK. 
Anda^íst Runólfr (prestr CFI.) múnkr, son Ketíls biskups/), ACFHL þor> 
geir son Brands biskups, ACDFHIK. {>orvar$r g) Asgrímsson (cum so- 
ciis suis D). — ACFL. Hrí^ Mathiasmessu ok dóu XII menn — ACF. 
Yíg Haf^órs (Arons /«) sonar C.) I>á voru ok sviknir Teitr preMr Hanks- 
son ok |>orvar%r au^gi. Druknan Gríms Gunnlaugssonar. — ACFL, 
FeUivetr. — A, 1188 D, 1189 CEFH. III biskupar i íslandi •> 

1187 AEL, 1188 CFHL Drépinn Jón Kuáúngr *). — ACDFHIL. 
Anda^ist Jón Knútr /), Grænlendínga biskup.— fVVfem, 1188 E. Kári m) 
ábóti— ACDFK. þorkell Gi;ana») son — ACF. Bav^var þór^arson^AC 
DFHIK, 1186 G, 1185 EL. Nautdey^is o) vetr. — ACDFHIL, 1188 6. 
Kom ekki skip af Noregi tU íslands p) ^ (C. DeUd á Vö^þfngi. Heiga- 
sta^amál. 

1188 ACF. Yaldimar hertugi (Valdimarsson i Danmorku (CF. 
gJorVist riddari annann dag jóla — soli O. omt'it. Andað'ist Eysteinn erki- 
biskup. — ACDFGIL. ViUijálmr biskup (í Orkneyjum soh' A. omitt.) 
— Sol* K. omitt, Druknan ögmundar ábóta. — Soli E. omitt. Vigsla 
Jóns Grænlendinga bisknps. — ACF. Anda^ist Ari (sterki C.) |>orgiIsson. 
-> ACFL. Eiríkr liiskup i Stafángri kosinn tU erkibiskups a) ok fér til 
páva. — ; ACF. Magnús Gizorarson fór tvívegis til Rípa af Islandi — 
A, 1191 cetert omnes. Tatnavetr r) — (DG. Elds vppkvama í Trölla- 
dýngjum.) 

1189 ACFH, 1188 D. Týndist s} Stángarfolinn. — ACFKL, Ás- 
mundr Kastanrazi kom af G'rœnlandi /) or Krosseyjum, ok þeirXni sam- 
an, á skipi {>ví er seymt var trésaumi einum nœr n) ; þat var ok bundit d) Gejrdal, F. e) Niiiiniikkiistr» DG« f) bisknps son D, omiisit qnae seqmm'- 
tur; biskup» sona H, nulla nominum Betilli BraúÍMjue mentione facta. g) ^rðr 
I. h) Argns F. t) Sed L ét membranacevs alter annal. E, f»nr 

biskupar á alþín^, et ad a. 1194 referunt. K) Pall Kaflún^a, H; Fall Jóns 

kafluns^^ OBFHI. l) Kútr, Congius, CFL. m) Karl, D. n) Geyrasoik 

CDFR. o) Nautfellir am allt land» D; Mautadanfii om land allt, G. p) omit- MfNALm laiANÐICI. 77 SrímrfelU turhÍM confiractum est. t^ In Geiiáaliá rmt$a saxorum de 
mofite cecidit. 

1186. MonaeterHm KirhMœji fuftdatum. ~ Obíerufít Ruftolfus sa- 
cerdos monachuSj JUius KetiUi episcopi: ThorgeiruSj JUius Brandi episco- 
pi: TkorvarduSj ÁMgrimi fiHus^ cum sociis suis. — -* Orams tempestas festo 
Matthiaey qua 12 homiftes perieruta. — Caedes Hafthorij Arofíis JUU. 
TufH) quoque proddti fuere Titus sacerdosj JETauii JUiuSy et Thorvardus 
dites. 8ubft$ersio Grimij Qufílögi JUii. — Hiems pecoribus exitialis. — 
J^es ifi Islafidia episcopi. 

1187/ Johannes Kujlufigus occisus. — Obierunt Johofmes Knutrj 
GrofUafidorum episcopm: Karius abbas: ThorlMuSj Qrani filius: Bodva- 
rusj Thordi JUius. — Hiems bobus esntialis. — NuUa ex Noreegia fsauis 
in IsUmdiam venit. ~ Contentio in foro Vodlefisi. — - Lis de viUa Hei^ 
gast4sdefisi. 

1188. Ðuop ValdemaruSj Valdefnari JUiuSj in Ðania eques factus 
est secufida fiotalitiorum feria. — Obierufit E^steifius archiepiscopus et 
Vilheímus Orcadum episcopus. — Ogfnufidus aibbas aquis stAfnersus. — 
Ifnmguratio Johofifiis GrotUandorum ' episcopi. *— Obiit Arius robustusj 
ThargUsi JUius. -— EricuSj episcopus Staeangriefms j archiepiscopus eléc- 
tus papam coficefUt. -^ Magtimj Oissuri JUiuSj ex Idofidia bis (eodefn 
anfioj Bipas profectus est. Hiems (admodum aquosa Jhitiotrum incre-^ 
metitis insignis). *-> Igfiis eruptio iti fnotitanis HröUadjftigis. 

1180. Nauis Statigarjbli dicta perOt. -— Asmundus Kastanrátzius 
ex Crossejfis Grohlatidiae itisulis cum 13 hotmnibus ea tio^ renit^ quae 
prapemodum solis ligneis clavis compacta et nertis cotisuta erat^ Hic in w 

imM af Noregi L , el til Islands hGI. q) sequeniia imntitmt £. r) mikli 

addtmi L. VatnaTðxtr CFDR , et addito mikill D. t) Fönt DH. t) Ás- 
mniidr GastanðnuBÍ kom af Graenlandi omitiis réliqtdt K, Rastandratri tcribwU C, 
Rastandratti F y Gastandrasi L. n) nanr omiitunt FL. Fro seymi CF. sini , L. \ / 19 iiHJBNZKIR .ANNÁLA& 

«eymi. Hami kom á Brei^SaQSr^ á^bndi Hanii luif^ ok vnk i FiBm- 
bú^um. — ACDF. YigS Haldóra til abbadisar. — (CDHK. Anéftte 
Ko^rán Hermundarson. — C. EitOa erkibiskup kom i land.) .. 

U90 AC39FKL. þá fór Ásmvndr Kastanraci utan, ok hTarf skqp« 
its). ■— (CDFHUi. Anda9i«t Helgi Inakiip i 0$iÁ: Eirikr jari Sigor^. 
son: Hallr ábótL — CDFK. Anda^ist fiorstdmi Gy^ion y). — CDFL 
Danir vmm Vindland. — D. Bardagi í Vik aartr. ^ E. VigSr Sirikr er- 
kibiskap.) 

n9I ACDEFHH^ Dráp |H>rleifs Brei^skeggs. — (CDF. Anda^t 
C^mr JónssMA múnkr.) 

n92 ACFL *). Valdimar erkibiskiip af Brimnn Hý^ af Danmorku. 

— ACDFHL Vpptekin z) Jielgi Bognvalds jarls Kala (i Orkne}jum CDFL) 

— ACDFHI 1191 L. Sé^yetr. ^ A, 1195 FG, 1197 L. Kom sva 
mildt ofvi)9ri Gereónis messu, at braut ni^r skóga. — AH Manndau^ia) 
mikill af sótt á íslandi. — A. 1191. CDFIK. Anda^ist b) Grimr Gizorar- 
son ok — ACDFIK. Jón prestr c) Ketilsson. 

IÍ9S ACDFHI, II94 G. Myrkr hit mikla (DG. X Kalend. Maii.) — 
ADEFHIK, n9a L. Anda^ist hinn heilagi þorlákr biskup (af Skálholtí. 
Hann var. merkiligr matSr í sínum IsBrdémi ok lifna^i, höfinunr i aivilu 
d0g&ri> svo Islendingar halda hann heilagan L.) ACDFK *). BnsoA 
Gunnar (Bjarnarson CF.) prestr: soli A. Aron Bár^Sar son Svarta; ACDF. 
Solveig Jdnsdóttir. ~ ACFL, »ed n92 M. Valdimar biskup hertekinn dj. 

UM ACDFHL Anda^ist PáU biskup í Biðrgvín. — sott G. omitt. 
Bardagi i Flóruvogum. Sverrir konúngr kéróna^r ej. '— ACDFGL. Kos- 
inn PáU (Jónsson CFL.) til biskups (á íslandi yiir Skálholt L.) — ACDF 
IKL, im H. Svalbar^ fundr. (EL þrir Inskupar á alþingi/J. ) — ACF. 
Anda^ist Kleppjám Khengsson ok þorvar^ Ormsson ^). — A, II95 
EL. Vig i Laúfási A^. — A II95 G, n97 EL. Brendr bœr i Bjði^in. — 
A «o// Bardagi á Strindsjó. Fyrstí lei^ángr í Holsetuland. 

x) Ds tanium : Fónt skíp Ainimdar* R : Hrarf alup AsaiviMhr. tf) BPfMoi^ D« 
*) Sed M. ad 1191 refenmi. z) kom vpp D , imHímU CH. u) tf^iMtt^ 
Ua desunt in H. h) Drukknaii G. DrukbuiD GauU Guniifarar sonar H. ad 1191. 
c) prestr deest m D. d) yaldimar eriubiakup fáDgiim CFL. e) Yif^ ANNAUB mANniCl Yð 

ffifiiim Br§iámftérdéimm Mumáiáe appmliBj' fmemd eUmm 4lle éí Fftmomm 
tahnmeulfs^ ~ HmUorm abimtism imn^gmrutm. — €Hiit Koiram$$j Her- 
mmmdi jfiHm. JBricm mrehiepiefOfme in pmtrimm redHt, 

1190L Asmmndm Ka$tmmratssiu$ ab Islandia peregre prmfectm eity 
iéd mmm ditpmrmit* *~ Miermnt Helgo^ epiéeopme 0$hef9sia: Sriems come$^ 
Sigmrdi 'JUimk : HmUm Mm: llmretemUy Gydme filim. — Vifidlmndimm 
Ðmmi oecmpúirmnt^ — * Mriem mrdtóepÍ9eoþu$ immugmrmtm. Frœlium im Vitia 
oriémtem eerem. 

UM. íkede$ Tkorleiji Breid$keggi. Miit Ormme Johmmíi$ JUiu$y 
mmfsaekm. 

1198. Valdemaru$9 archiepi$copm Bremen$i$ e Mkínim fugit. — - 
ítSgnmmldme Kaliu$ Orc$tdum come$ in nmnerum $anctorum relatu$» «— 
Morboem hiem$. -* M^$to Oereomt tantm tentorum ei$y ut $iluae proeter* 
neren^. — In leUuédia mmgnm honHfmm nmMtmdo UHHrbo periit. — *- Obi* 
erunt Orttmm €H$$mri jUim J oh mnn e$que KetUli JUim^ $mcerdo$. 

IIÍS. Tenébrae mmgme 10 Calend. Maji. — Trmn$itm$ (Trmmlmtio 
HI.J S. Thorlmei epi$copi CÐFHI. Vir Jmit doctrinay eiia perpetuaque 
modee^ia ifé9^m$j quibm apud M$lando$ $anctitmti$ fammm meruit. — - Obi* 
ermit Oufmaru$ Hufiiom Biamii JUiu$j $aeerdo$: Aron^ Bmrdi nigri Jt* 
liu$: SohegOy Johmnnie fiUm. •— 'Vmldefnmru$ epiecopm captm. WVL Obiit F»ulu$ epi$copm Bergemi$. — In $inu Floreft$i tiaeale 
praelitHm. 8merrerm$ rex eorofiatm. •» Paulm Johafmie jUim ^i$cepu$ 
Scalkoltefm$ in I$lafédia electu$. 8ealbarden$i$ éofwentm. Tre$ in foro 
I$lmndoœ genermli ^i$coþi eimul adfuere: ^ Obierunt Kleppjam Klœngi 
filius et Tkorvardm Ornii jUim. ~ Caede^ in eitta Lmufme. Incendium 
Bergie. -** Ftaelium ifé Strindenei mmri. Prima espeditio in terram 
Holea$orm$n. 


STerrir til konoiiga DK. f) Svalbarði Amdmn D. g) Eirilusoii F. 

h) Cladii LaMfmeiuis intmiiiqne Beryemii OerHm fii mefUio ad a. 119B, pug- 
mmqm' nmalis Strindetmis ad a. 1190. 80 Jí^iEmKm ANNÍLAt. 1195 ACDEFKL. AndiftVist Kaátr EíriksMii (Svla koniJi^ CDK.) ^ 
ACDEFHIL. Vig^r PáU (biakap CDL.) <U Skálholtt af Abwaoni erki. 
biskupi (í Lundi CF.) ok Eiriki erkibiskupi (1 Ni^ósi CF.) — (K. Út- 
kvama PáLs biskups.) 

nOO ACDFOIL. AndaVist E&iar ábóti Iwrvar^MBoii F. — ACEF 
HIL, IHII 6. Yíg Markásar.á Rau^Maiiði i)- -r ACDFCQK. Rau^smáL 

— ACF. Hófst ixftíSx i YestfjörlSain. (C. Bardngi á al^ingi. Yig Hald- 
órs.) — ACF. Ögmundr ^orvar^sson C.) var% fyrir sánan. — ACDF 
HIL. II9S. G;,Manntapa vetr. ^ ACF. An^a^ist Ari JBStamarsoa: ACFK. 
Jóra biskups dóttir. — ACF. Vig poranns prests. — ACDEFHIL , 1195 

G. Hófost Baglatf l). , 

Wn ACDFHIL. Anda^ist Gu^mundr ábötL'— A ceteriqué, HHS 
G. Avnundar brenoá. (Addtt L. *n marg. Gu^mondr dýri l) lét bruina 
Avaund ok Kolbein Tbóraáiison.) — G. sol* ^m. Anda^Sst Jóa Loptwon. 
ACDFHI. Hermundr Ko^rádMon: Avniélfr Jéusson. — ACF. Klo&- 
Bár^r Jónsson. Uavld míkii (i Noregi F.) ok islavg. 

1198 ACDFIK. Ypptekning hins heílaga |K>rIák8 biskups «>;. — 
ACDFHIL. Fall Haralds jarls únga. — ACDF. Baghir brendu Bjðrgvin. 

— ACDFHIK. Yig i Laufási nj XV Kalend Septembris. - ACFIK. 
Anda^ist ^igmundr prestr Ormsson: Kálfr SnOrrason. 

1199 ACÐFHIKL, 1200 G. Ldgtekin Thorlákamessa. ~ ACFL. 
Anda^ist Sophía Dana drottning. — ACFIj. Pétr biskup frelstr. •— «o/> 
GK om. Bardagi á Strindsjó oj me^ Sverri konúngi ok Boe^úngnm. — 
ACDFL, laOO G. FláS hit mikhi. — AGDFK. Yig Fálka DálksMmar|>). 

— ACF. Skiptjón Jóna. tveggia. 

laOO om. GK. Ypptekning hins heikga Jilins bjddips';;. (DK. Lðg. 
tekin Jónsmessa.) — ' ACF. II90 L Baglar feldu Philippum jarl (Birgirsson 
i Osló oddy CrJ. — ' ACFL. Sverrir konúngr bar^ist YH sinnum vi^ 
bœndr i Osló á einum degí. — (CDFG. AndaWt SigurSr Lávar&>, add. 
CF : sonr Svertis konúngs.) — ACDFHIK. Anda^íst þorleifr Beiskaldi (i 

i) Vígtr 'HLukúa nee pbtra L. . k) Höfrt floUur B«^ CF. l) Pro áýn m. 
eod. 417 bisknp. . m) Ypptekiim heilagr d&nr de. K. - m) FUe tnfira ad a. 
1194. o) Sequentia dettmt in H. Pro Bðgliíii(;iim CFL. Bðgluia. p) Dálks- / ASNALm ItiLANDICL m. 

I195. Obiit Canuhí8'Erici'jttHés^ res Si^orum. ~ hmh$8 epÍMCo» 
pu8 Sc&lAúUinu8 inaugur€ftu8 ab Ab^alone archiepÍ8copo Lufiden8Í et Brico 
arckiepÍ8copo NidroeieMÍ. — . Fauli epÍ8copi reditm in patriam. II96. Qbiif Einarue aibaé l%orfHBrdi JiKu8^ — Caedé8 Mard de 
JRaudaeafido. * Li8 Maudi. — Turbae in tractu hlandiae occidentali ex^ 
ortœ. — PugfM in comitiie generalibu8. Caede8 Haldori, — Ögmundue 
norrardi Jiliue vulfíeratue. — Hiem8 homifmm interitu notabilÍ8. •— Obi^ 
eruni Ariu8 BiornofM Jiliue et Jora epiecopi filia. — Caedee Tkorjbmi 
sacerdotie. — * Baglorum motue ificeperufit. 1197. Obiit Oudfmundue abba8. — Önundi eombuetio. Oudmundu8 
glorio8U8 Onundum et Kolbeifium Thomae JUium comburi fecit. — Oii- 
erufft Johannee Lopti Jiliue: Hermuf$du8 Kodrani Jilim: Ornulfu8 Johan^ 
f%%8 Jiliue: Klofa-Bardue Johannie Jiliue. •— Magna in Noreegia annionae 
carita8 et aqvarum congelatio. 

1198. Tran8latio 8. Thorlad epiecopi — Occaeue Haraidi jumo- 
ris comitie. -» BagliBergae ineef9de§*ufiL Caedee in mlla Laufmi 15 Cal. 
Septembr. — Obierufa Sigmundm Ormi filimy eacerdoM: Kalfm Sfiorro- 
ni8 JÍlim. 

1199. Feetum Thorlaei lege receptum. — ObOt Sophia Daftorum 
Regina. — ^ Petrm epi8cepu8 liberatm. -— Pugf$a ifi mari Strindemi inter 
St^errerum regem et Bagloe. — Ðilutium magfmm. — * Caedes Faleonie 

Ðaíhi* JUii. ^ Nmífiragi9§m ' ðmorum' Johammm. 

* " , ' • . 

ISOO. Trafi8látio S. Johannie Holenm epmcopi. Feetum Johim- 

ni8 legibm eancitum. -^ Bagli Philippum cofnitem Birgeri jfilium Oé^ 

toae ceciderunt. ~* Sverrerm rox cum rmtici8 > Oelóae eeptiee uno dié 

pugfíamt. ^^ Obierunt Sigurdm LemardU8^ Seerreri ragie Jilim: l%or[eiJki8 

Bei8kaldim Thorleihi filim Hitardaliae. ^ Ifsgifnundm 8acerdo8j. Thor- 

soaw mmSam* GD. <f) ■ yttptelúm iMÍlagr dónr t&c. B. Jón -Hála búknp helg- 
•m H. r) FaU PliiU|ip«a B«cgi« I. 

(11) ÍSLENZKm ANNÍI4It- 

Hytárdal H. l^orleikMpn D.) ~ ACDFL. Fa&st Ínpmméc pr etCr lH>r- 
gejrtaon j;^ éfi&um i óbyg^ i Grænlandi tj. ^ A m/*. Yimin þétmOTska 
af Davnum. Savrkver Karlsson rikti XU ár í Svíþjé^. — AD. Sig^^ 
ar mál ok Sæmundar. 

laOI ACDEFHIK, 1200 6 , IWB L, a# E. memfa^af^fe. alter. And- 
a^t Absalon erkibiskup (i Lundi CH. Add. L: Var faann nytiamr ma^r 
ok •tjórnsamr^i).) Brandr biskup SæmundarMn w}. -^ ACDF. HafliSi 
ábdti ár Hytárdal jf> — ADFHK, 1200 6, 1202 L. Kosinn Gu^mundr 
Araðon %) tíi biflkups. ^ ACDFL a). Hvarf skip Halivar^Sar ok voru b) 
á XXX nuaina. — ACF. |>á aviidu^ust XII prestar i NorSlendiaga Qór$« 
úngi. — (CF. Anda^ist {>ór9r Snorrason; jþorgils prestr Snorrason: 
Hallr prettr GonnarMon.) — ACDFHIK. Hallr logma^r (Gissarsson H.) 
— $oU A. Unnin Hobeta af Daynuin. 

1202 ACDEFK. Anda^st Villgálnuc átxki hina helgi: (CEF í Epi- 
ahoU,) — lUi G, om. oIí Svorrir komúngr, (add. D: VIU !'*• BfartíL L: 
í Noregi eptir mikla mæ^u ok erfi^i , sem . liann Íiaföi i Biaum konáng- 
éáni Hann var vitr' ma^ ok starftamry aem npp er enn i dag. Nor^ 
menn ritu^ þetta yfir Itans lei^i: þeB«i er ti^ konúiig^ stólpi ok ato^ 
m^md ok dmni trúar, jprý^ dreagekapar» har)$c skoráiigleikr, slyól ok 
Uíf sinnar fósturjar^ar, ni^run óvina, vegr Norvegs^ dýr^ sinnar þjéSwy 
efiíng réttÍBda, réttlng laga, áatú^ allra. Hans liSsinenn , voni hÍBÍr vopn- 
djSrfustu ok hraustuatu, ek har^Sástir í avlium JBMinlvtum^ sem vottar í 
sogn bans.) Knútr Dana konúngr, (CFHIvvValdemars son.) — ACFJ^ 
Tók Yaldemar bró^ir hans rálu i DanmqrkH, e». rr ACDEFL. I^ikúm 
Sverrirs son i Noregi cj. — (CFL. Elirikr erkibiskup kom i land) — 
ACEFIj. Dráp Inga konúng% ét). — - (CF.4uSréna& Valdraiar Dimakon- 
ángr.) — ACDFHIL^ 1200 6. Jíén Gr»nlendínga biskup kom amianB tíma#^ 
tii Islands. ^ (CF. Obiit Bersi prestr mvS^U Narfi prestr Snorrason.) -~ 
ACFi Ytanfer^ Magnúsar GiðocarsiMiar^ . Frostvetr. — ACDEFIL. And- 
a^t Birglr jarI/> fadá. CF. i SyipjÓff.y 

$) 'pro þorgéimon in L: ÍSstri God]iiiiiid«r liiskapg. I) dbjg^hnn tmbmm ÐL ; 

áhjgirum á Grönlandi F. u) ok stjdmaaiiir mnUi. €úd. 400. x) SaBBumdar- 

8011 amittunt CDFH. y) or Hrtárdal omiHmi GD. z) Arasoii cmOimni ÁNNALBS ISLANÐIcr, 

geiri filiuSf nondum putrefactm ifwemehmtur in deeeriie OrSnhmÍiae. — - 
DHhemarsiu a Ðanis subítcta. Stercherus Caroli ýUius 12 annis in Sué^ 
cia regnauit. — Lis Sigurdi atque Saemuttdi. 'lTOfL OÍierunt Absalon arehiepiscopus Lundensiej mr utilis €t rei 
publicae admimstrafidae idoneus: Brandus episcopus^ Smmundifilius: Haf^ 
lidus abtas MitardcUeftsis. ^ €h$dfnundus Arae JUius episcopm ef^itur^ ^ 
Naeis Halhardi disparuit cum M homifUbus. — Duodecim sacerdotes in 
tractu Islaftdiae boreali obienmt. — Obierma Thordm Stiorronis filiuB: 
T%orgifsus sccerdosy Snorronis filius: Hállus sacerdos^ Ounf$ari filim. -«- 
Hallus legifer Gissuri filim. -— Holsatia a Danis subacta. 

m 

1992. Obierunt & Vilhelftsm^ o&ftat Ebelholtefisis: Seerrerus rex fi 
Idus Marfii if$ Nortegia post fmuUas curm et labores in imperio ewamt^ 
latos. Vir sapiens et Jaboriosmy quare hodieque celebratur. Bepulchro 
Norvegi hoc epitaphium iftscripserunt: Hicjacet tmsfestm regum^ columnmj 
columefiy itnago ét ewefnplar fiddy decoris et fortitudinis^ acris etrenuitm^ 
t^meft et mufiimentum patriae patrifftofmquej hostium immifmtioy decm 
Nortegiae^ gloria gef$tis suae^ patrociftmm jmtitiae^ instauratio legufn^ 
amar suorum omnium. Fuerunt autem miUtes eim ad pugnandum auda- 
úissimiy mafiu fortissimi^ nec áurissitim quaeftis smtiftere recmantes^ prouti 
mus historia testatur: itemque Cafmtm^ Valdemari filimy res Datsorum. 
— Valdemarus frater eim Daniae regnum smcepit: Norrcgiae Haquinmj 
Sterreri filius. — Ericm archiepiscopus in Norvegiam rediit. ~ Caedes 
Ingoftis regis. — Valdemarus rex Daftiae coronatm. -*- Johanfies Chröfi- 
iandorum episcopus secuftda tice in Islmidiam cenit. — Obierunt Bersus 
diuesy sacerdús : Narfim sacerdos, SnorrofUs filim. — Psregrinatio Magni 

I filii. Oelida hiems. — Obiit Birgerus comes ift Suecia. CIIL. a) Hvarf skip HaUTarð^ar omiisis eeteris B. h) fora F. e) pro í 
l^oregi DEL; telunii til konúkijfs. d) Bakla konúnp CflFL. c) aimaii tíma 

omittunt DH. annat sÍBH CL. fj Birgir Brosu jarl CDFHi. ' 

• (ll') 81 ÍSLENZKm ANNÁLAQ. 

1909. M/f O. amit. VígSr g) Gu^mundr biskap (AraMn HL.) til 
Hóta af EiríM erkil>iskupi , (CF. iNiSatósi.) — ACDFK ok útkoma k^. 
ACFL. þá fundust III biskupar i AustQðr^um^ Páli biskup (L. ad- 
dunt: af Skálholti,) Gu^mundr biskup (L: af Hólum) Jón Græniendínga 
biskup. — ACDFIL. Anda^ist þorkeli ábóti ok ACDF Araórr príor — 
XCF: Eyjólfs son: þóra Gu^undar dóttir,), — A c^terique^ 1204 G.Býsna 
sumar. — ACDFHIKL, 1204 E. Berja-viu fyrst gert a íslandi. — ACF. 
Utkoma Magnúsar Gizurarsonar fra Róm. 

I204é A. ceterique. Anda^ist Hákon konVuigr i) Syerrisson : — mU 
e. omitL Guttormr konúngr Sigur^ar son (CEFHIL: Lávar^ t) -^ ACFL, 
1205. DEK. íngi Bár^arson tók konúngdóm í Noregi, (E: ok ríktí XUI 
án) ACFL 1205 D. en Hákon Galinn l), bró^ir hans, jarlsdóm — wli G. 
omitt. Erlíngr Steinveggr hófst til konúngdóms m) ACFL. en Philippus 
Símunarson n) til jarldóms — soli A. Anda^ist þorvar^r þorgeirsson ok 
NjáU búikup i Stafángri o) ok ACFL. Ormr Rípa biskup, ACF. Ólafr tíl 
kflsinn — r (CF. Obiit Qrmr prestr Eyjólf)»son.) ACF. Anda^ist Gu^mundr 
múnkr (CF: Lo^mundarson : Olafr kanoki Sigur^arson /» j. ) — ACDF. 
Fœddr Hákon (konúngr D.) Hákonarson (Sverrissonar F.) 

1205. ACFL, 1206 E. Yíg^r q) þórir erkibiskup (Yíkverski E.) til 
Ni^arós r) me% rá^i Eiríks erkibiskups — ACFL. Valdimar Danakon- 
úngr fékk Margrétar dóttur konúngs af Barheiipi s)j hana kojlu^u Dan- 
ir Dagmey. — . ACFI. Baglar drápu Eiuar prest konúngs mkf; tj. *— 
ACF. Yíg Márs prests (Gu^mundarsonar CF. Kárssonar L Obiit Oddr 
Teitsson CF.) — ACF. Mál Ásbjarnar Púngs. — soli A, 1204 CF. And- 
a%ist Bersi prestr (Haldórsson CF.) 

1206. soli G. omitt. Anda^ist Haraldr jarl i Orkneyjum u). Madd- 
a^arson. — ACDFK. AndaSist Gizor v) Hallsson. (D. þá. voru jarJar 
Daví» ok Jón.) ACDFK. Jxirir erkibiskup kom i land. (CDF. Frelstr 

g) götí Guí-mandr biskap E. t) lingi L. k) tekiim tSl koniings Gnttonnr son 
Sigur^ar Lárard'ar ok andajist Ð. l) Gamli L. m) Erlingr deest m K ei 

til konúngsdóms m DFHIK. n) Styrmlsson L* o) Mortis amhorum iterum 
fit mentio a. 1207» consentientibug códicibus ibi citatis. p) J^orsteinsson C. 

q) kosinn pro rígift emcndatum in F. mann, vt videtur^ b. Amae Magnaei, ANNALB8 ISLANÐICI. 65 

« 

1908. GiádmunduB Arae JUhís episcoj^ adf Holas ab Ertco archie- 
pUcofiO Nidrosiae iiéougurtMtuSj huiusque inlslafidiam reditus. — In tractu 
Islandiae orientali tunc conuenerunt tres episcopi: Paulus ScalAoltensis 
Oudmunéhis Holensis Joha^mesque Orönlandorum episcopus. — Obierunt 
Thorchillus abbas Arnorque Prior Eyjolfi filiuSy itemque Thora Oudmundi 
filia. — fírodigiorum aestas. <— Vinum de baccis tunc primum in Islan- 
dia foftum. — Magni Oissuri filii ex Roma reditus. 

1204« Obierunt rex HaquinuSy Srerreri filius^ Outhormusque rex 
Sigurdi La^ardi filius. — Regiam in Norvegia dignitatem nactus est In- 
go Bardi filiuSf quam 13 atmis tenuit; frater vero eius Haquinus Oalin 
CdeUrus) comitatum. — Erlingus Steinreggus ad regiam dignitatem Phi- 
liþpusque Simonis filius ad comitatum evecti. — * Obierunt Thorvardus 
T^orgeiri filiusj episcopique Nialus Stavafigriams et Ormus Ripensisy in 
Ormi locum Olaus electus. Obierunt Ormus Ejolfi filius sacerdoSy Oud- 
mundus Lodmundi filius monachuSy Olaus Sigurdi filius canomcus. — 
Natus Hisquinus rex, Haquim filiusj Sterreri nepos. 

1205. Thorerus archiepiscopus ad sedem Nidrosiœ conseeratus 
consilio Erici archiepiscopi. — Valdemarus rex Danorum Margaretism 
regis Bohemiae filiam uxorem duxity quam Dani DagmoiHn appellarunt. 
— Bagli sacerdotem Einarem regis affinem interfecerunt. — Caedes Ma- 
rii sacerdotisy Oudmundi filii. Obiit Oddus Titi filius. — Lis Asbiorni 
Pungi. — Obiit sacerdos Bersus Haldori filius. 1206. Obierunt Haraldus, Maddadi filiuSy comes Orcadum: et Gis- 
sur Halli filius. Tum comites facti David et Johannes. — Thorerus ar- 
chiepiscopus in ierram renit. Valdemarus archiepiscopus liberatus. — Ey- 

r) seqnentia deutnt in L. t) Bóheim CF. Byhelmi L. t) Pro his H : 

Dráp Einars ok Olafii prests Gui^andarsonar. FI : Dráp Einars prests Olafssonar. 
h) Omitfunt L: jarl, DEH: í Orkneyjum. Pro MaddaíJ arson in L. Mód^ólfsson . 
v) In C. interposittm d. quod b. Lan^ebechius diaeonum inteiyretatur. ÍSLENZKIR ANNÁLAIt Valdimar erkibilskup.) — ACDFL. \igSr Eyjóifr ábétl i Saurbœ s). Slag- 
liit mikla , er Baglar veittu Birldbeinum y) i |>rándheimi I>orgrímr af 
Ljánesi z) drap Jón Usta. Fyrir f>at var |>orgrímr drepinn. Hákon jarl 
Galinn veitti Bavglum slag i Björgyín. — ACDF. Hákon sonr Hákonar 
konúngs Sverrissonar kom til Inga konúngs i {>rándheimL — ACDFKL, 
1204 E6. Elds uppkoma í HeklafeiU liin þri^ja. 

im ACDFHIL. Anda^ist NjáU biskup (i Stafángri addunt CDFL) 
ACDEFm. , Erlíngr Steinveggr (konúngr a(2i. CH.) — ACDEFK. Hóftt f) 
núUppus Yíkverja konúngr. — toli A. Eirilar Júngkerra drap Ebba Sóna 
son. — ACDFL. Biridbeinar gáfu upp borgina í*) Bjorgvln fyrir Bavgl- 
um. ACDF. þá kom Hákon konúngs sonr á vald Bagla. Sfóan' gaf Phil- 
ippus haim i vald þórirs erkibiskups; fórhann þá tU Hákohar jarls (CDF: 
ok var jafnan me^ honum si^an.) — ACDFK. Anda^ist þorvar^r múnkr 
Þorgeirsson. (CDFK. Drukknan **) Herdísar KetUsdóttur.) — ACDF. Yig^r 
Þórarínn ábóti tU ^ingeyra. 

ia08. (L. Stri^ i Noregí me^ Bavglum ok Birkibeinum.) ACDFL 
Sœtt me^ Birkibeinum ok Boglum i Noregi **•). — ACDFIKL. Bardagí i 
Lénum ****) med Svia konúngum Sorkvi (Karlssyni CDF.) ok Eiriki oj 
(Knútssyni CÐF.) — A. ceteriqve. 1209 H I2I6 6. Bardagi i Vi^inesi (i Hjalt- 
adal add. L.) þar féll Kolbeinn Thumason ok XUH menn 6J — ACD 
FI, IID9 H. Vig Snorra Grimssonar c) — ACDF. Anda%ist Haukr Teits- 
son — soli A. Eirikr konúngr rikti i Svif>jó1$ IX ár. — (L. Fœddr Giss- 
ur I>orvaldsson jarl.) 

1209. ACDFHI. Anda^ist Jón erkibiskup dj — ACDFL. Yaldimar 
(erkibiskup CDFL.) tekinn e) i brott af Brimun. Fœddr Valdimar Úngi/) 
sonr Valdimairs Gamla Dana konúngs. — ACDE. Philippus (Vikverja 
konúngr CDF.) fékk Kristínar g) dóttur Syerrirs konúngs. — ACDE 
FHIL. Anda^ist Margrét (Eyriksdóttir CF.; drottnfng, er Sverrir (kon- 
ángr CDEFL) hafSi átt — solt G. omitt. Bardagi at Hólum. — ACDFL. *; í Saailiæ desunt in D. y) 
ncsi CDF. f) Vai* E. sequentia usifHe ad drepinii omiHuni L. %) Lea- 
*) borgfina í desunt in L. *•) Obitiis K. 

) Róngasætt i Noregfi FH. ****) LeynumF, Leinom CD^ Jelum H. a) ok 

^mVl sed ita L : omittHnt G. , ^^ ok 14 menn desnnt mC, ok me;i*bonnm Xmenn^ *«• 4JPfNAL£S mLANDICL 87 

f^iffus aibai BtHirhœ^nHS ordinatus. JUagna cladeSf guam Nidrosiae Bagli 
BirMeinis intuleruiít. J%orgrimu$ de Lianesp Jokaméem llstium inter- 
fecit^ qvapropter ipse deifide morte mult€$tus est. Comes Haquinus Qalin 
{delirus) Borgis Baglos praelio ricit. ~ HofuinuSy Haquini regis Jilius^ 
Seerreri nepoSj ad Ingonem regem in Throndhemia eenit. — Tertia e 
monte Heela ignis^ eruptio. 

1207. Obierunt Nialus episcopus Staeangriensis et JErlingus Stein* 
veggus rex. — r Líclaruit Fhilippus rex Vicensium. — Ericus domiceHus 
fibonem Soni Jilium occidit. — * Birhibeini Baglis castellum Bergcnfe de* 
diderunt. Tutw Haquiuus regis Jilius in Baglorum potestatem f>enity guem 
pootea miippus Thorer.o archiepiscopo tradiditj a quo ad Haquinum co* 
mitem abiitf ibifue deinceps semper commoratus est. —?• Ohiit 'Néorfoardus 
manachuSf Thorgeiri JUius. Herdisa Ketilli Jilia aquis submersa. ^ Ái* 
bas Thtngorensis Thorarinue inauguratur. 

1206. Praelium in Nortegia Baglorum cum Birhebeinfs. Pax in- 
ter eosdem ihita. — Pugna Lenis commissa inter 8eercherum Caroli Ji- 
limm et Ericum Canuti JUium^ Sueeorum r^es. — Pugna Vidinesi in 
Hialtadalo commissuj in qua Molbenus T%omae Jilius una cum 14 aliis 
piris caesu Qsedes Snofrronis Orimi JUiu Obiit Hauhus Titi JilifiS. — 
Ericus res Sueciae 9 amtis regnavit. Natps Oisfurus comes^ Thorvaldi 

JUÍM- 

IS^. Obiit Johannes archiepiscppus, -* Valdemarus archiepiscöpus 
Bremensis submotus. Natus Valdemarus Junior, Jiliu$ Valdemari se-- 
moris^ Banorum regis. — Philippus rex Vicensium Christinam Scer- 
rj^ regis Jiliam usorem duæit. — Obiit regina MargarettSj Erici Jiliay 
qeesm Sterrerus rex in matrimonio habuerat. — Pugna Holis commissa. 
~ Gudmsmdus episcopus Beikiaholti hiemavit. Aestas faciendis iti- 

m af mTiiiiiini Gu^iuidar biskiips n meiui. e) Ormssonar G. Grettirs- 

•onar I. dj Grænlendínga biflkiip GDFHI. ej UVnn D. fí sequentia 
Jesm^t im L. gj Frú Rristbiar D. 88 ISLENZKIR ANNALAR. 

Ga^mundr biskup í ReykjahoItL — ACDF, I2I6 6. Farsomar hart. 
ACDF. I>á týndist Harfargarprínn A) ok I>jóttargrepprinn •) enn 11 skip 
önnur rak tii Grænlands , skip Jóns Ríka ok Ketils Stama h). — ACDF, 
I2I6 Q. Herfavr búin til Su^reyja af Noregi. — (L. Féll Sveinn 
konúngr.) 

I2I0. ACDFHIL. Anda^ist Haldóra abbadís: ACDEFHIK, 1209 L. 
Gu^mundr Grís l) múnkr Amundason. — ACDFHIKL. Rrann klaustr i 
Ni^arhóhni m).. — ACDFL, I2I6 G. Eiríkr Knúts (son CF. Svia 
konúngr CDFL.) fékk Rikizu (Valdimars dóttur CFL.) systnr Valdimars 
(Gamla CDF.) Dana konúngs. Víg^r Koli biskup til Su^reyja. þá hafíSi 
f>ar XL vetra biskupslaust verit, sí^an er Reinar^us var nj. — AF. 
Hema^r i Su'Sreyjum. — ACDFL, I2I6 G. Rænt ey hin helga — ACDF. 
Skip^ón Steinbjarnar oj. Anda^ist Klængr djákn ^orvaldsson CDF.) 
Gu^mundr biskup i Steiíisgr/msfir^i. — ACDFHKL. Styrmir logma^r. 
— tol$ A. Herfavr Dana í Frisaland ok Sáinland. Mistron hertugi gaf 
skatta af Púlmalandi Dana konúngL 

I2n. ACDEFHIK, I2I0 L. FaU Sörkvirs konúngs pj á Gestíl- 
reyni q). — ACDF , I2I0 L. Ro^at hofóíngjum af íslandi íyrir sunnan 
land á erkibiskups fund. — ADFHI, I2I9 G. Gn^mundr biskup kom 
heim (til Höla F.) til stóls síns. — ACDF. GóíSr vetr. Vætusumar. — 
ACF. Utanfer^ lóns Sigmundarsonar ok Snorrar) Teitssonar. — ACDE 
FIK, I2I9 G. Landskjálfti íyrir sunnan land, XVIIlsJ menn létust — 
ACDF, I2I0 L, I2I9 G. Eldr kom upp úr sjó (DG. fyri sunnan Reyk. 
janes tj. ) Sðrli (Kolsson CDFG.) fann Eldeyjar (L. addunt: hínar nýo. 
en hinar horfhar, er alla œfi höfSn staVit) — ACDFHIK, 1210 L. And- 
a^ist Páll biskup. — ACDF. Pétr Steypir ok ReilSar sendima^r fóm til 
Jórsala. h) Hörfiupirpriiui CF, Honuigarprmn D. i) }>jéUatl>eptnum GF, }>jótUrkjöptr- 

inn 9. ' k) Pro hi» JM tanttm: T/ndiut ð skip i hafi. i; Grís toU 

omittunt A. mánkr deest in WiSL. m) i Nitarósi L. Brmd i Uábm HIK. 

h) Sié'an Nenuur bisknp var CF; síð'an Nemarr btsknp rar hertekinn f SwS^jjwn 
DG. Sed LM tenfnm : Biskvp sendr til Fserejja , hafó'i {tar á^r XL ir Tciit bísk ÁNNALBB mLANDICI. 

fi0ríbus dijfficilu. Tune naues JUerfargarpm et Tldóttargreppue pe^ 
ríerunty aliae vero duae Johanni$ diúitie et Ketilli balbi in Grönlandiam 
eento propuhae. Expeditio hellica e Norvegia cofitra Hébudes parata* 

res Ssfeno. 1210. Ohierunt H^dora aSbatissa: Gudmundus Oris monéckuB^ 
Amundi filius. — CoenobH NidarAohniae incendium. -^ Ericus Canuíi 
filius rex Suecorumy Richissaiamy JUiam Valdemariy sororem Valdemari 
senioris Danorum regis usorem dusit. Kolius episcopus ad JSebudes 
inauguratus y quibus inde a morte Meinhardi per 40 annos nullus episco- 
p^ praefuerat. — Insula Sancta direpta. — Naufragium Steifsbiornonis* 
Obiit Klængus diacofMSý Thorvaldi jUius. Gudmundus episcopus in trac^ 
tii sifim Steifigrifnefuis commoratus est. — Styrmir legifer CF. — Expe* 
ditio bellica in Frislafidiam et Samlandi€im a Daffis suecepta. Mistronus^ 
dux Pmlofiiae Ðanoirum regi tributa solvit. ISn. Caedes Stercheri regis in Oestilreifio. — Magnates Islandiaa 
australis ad convefttum archiepiscopi rocati. — Oudmufidus episcopus ad 
cathedram suam Malas redHt. — Hiems bona: aestas pluviosa. '•^ Pere* 
grifíatio Johatmis Sigmuftdi fiHi et Sfiorrofiis Tlti ^ii. — In australi Is^ 
landia terrae motus: periere 18.homifies. — B mari ignis erupit prope 
Sej/kianesum éersus austrum. -*- SorliuSy Koli jftlius, igfiirofnas ifiuenit 
i/isulas nauaSy priorXus qvœ perpetuo eousqee risæ érant disparentibus. •— 
Obiit Paulus episcopus. — - Pefrus Steyperus et Meidarus legatus Mieroso^ 
Ij/mas profecti sufgt. npslaust. o) ftiieÍBbianuff F. p) Svía koniings DiH, Siria konúngs Rark- 

aonar F. Féll STeinn konúngr Smíá E« q) á Gestílreini deesl in LM Gestíl- 

veni E. r) Sork CF. s) XSSl. DEG» XIV. CFK. t) snnnan 

omitt. D. In LM tnntitmt Eldv vm Reikjutes. (12) 1 ÍSLENZKIB ANNÁLAB. 

laOL AGDFHI, I2I0 L. Anda^ist Sveiim biskup af Fnieyfam: 
Eyjólfr áhóti: ACDEFHL Ga^mundr emi dýrí: ACDFIK. Jón Sigmiuid. 
arson: ACDFL Sörlí Teitsson ok ACDFI, 1210 L. Margarét (Dag^y 
CDFL.) Dana drotning. — ACDFHIK. Vig Halls Kleppjárnssonar. — 
ACDFHIK, I2I0 L. Helgi biskup kom tU Grænlands. — ACDFHL Teitr 
Bersason kosinn til biskups. Utanfer^ Arnórs Tumasonar ok Bergs prests 
{addunt CDFI: Gunnsteinssonar , »éd H: Tumasonar.) — ACF. KetiU 
Stami kom af GrœnlandL — A, I21I L, I2ÍS. CDEF. Anda^ist Kari 
ábótí, ACDFl. ok Ormr ábótí. 

1213. ACDEFHI, 12U L. Anda^ist Eirikr erkibiskup: ACDF, BH 
L. Krístín^r; Sverris dóttir: ACDF. ok Pétr Steypir (CDF. ok Íngibjðrg 
kona hans, dóttir Magnúsar konúngs Erlfaigssonar: C. Karl ábóti). ACDF. 
Eyjólfr |K>rgeir8son. — ACDFHIK, 1219 G. Yig Rafiis Sveinbjarnarsondr 
(DG. á Eyri i Amarfir^i) — ACDF. Týndist skip Ólafs (Skirfils CF, 
Stirfils D.) Magnús (Gizurarson CDF.) ré^st i Skálholt tU forráSa. — 
ACDF, I2n L« Ingi konúngr bar^ist vit Innf>rœndi á RaumaþingL r— 
ACDF, I2I9 G. Utanfer^ Teits biskuþseihis ACDFK, 1219 G. ok þor- 
valds Gizorarsonar. — (FHI. Obut Karl Savrkvirsaon.) 

1214. ACDEFHI, 1213 L. Anda^ist Þörir erkibiskup: ACDF. Ólafir 
Eyja y) biskup : ACDFHIK, 1212 L. Hákon jarl Galinn: DavíS jarl Orkn- 
eyinga Haraldsson z). . — ACDF, 1212 L. Yaldimar CDana konúngr 
CDF^; fékk Bernígariu h) konúngs dóttur af Portígal. — ACDFUl, 1213 
L. Anda^ist Teitr biskups efni: A, 1215 CDFL KetUl biskupsson: ACDF. 
Rei^r (sendima^r CDF.) Jón af Austráttc). — ACF, I2I2 M, 1214 L. 
Víg d) Páls dróttseta. — ACDF. Innþrændir sættust vit Liga konúng á 
Vogsbrúar I>íngi. IJtkoma Þ'^i^^ð^d'' Gizorarsonar ok Arnórs Tumasonar. 
ACDFHI , I2I2 L. Utanferí» GuSmundar biskups. 

1215. ACDF, 1213 L. Anda^ist Pétr biskup i Sjólandi: ACDFHI, 
1213 L. Andres erkidjákn i HjaltlandL — ACDF^J[213 L. Ottó keisarí 
tttila^i at vinna Danmörku (L : ok anda^ist). — ACDF. Valdimar Úngi 

x) Fní Rrisfín dóitir Syerrís konúiigrs D. Rristin Sveinsdóttir L. yj R(pa liiskap 
CDF. z) HaralcUson omiHunt CL. a) Syía konúnyr L. h) Berinfar' 

íu CF. Beringeria D. cj á Anstátt D, á Anttbrátt F. d) Andlát L. ANNAIÆ ÍSLANDICl 91 

1212. Obierunt Beeno epi$copu$ J^æroenHs: Ejfjolfm ábhas: €f«d* 
mufíius Dyri (carus): Johannes Sigmutédi jUiusr Sorlius Teiti filiuSj 

m 

et Margareia Dagmóy regitm Danorum. Caedes BaUi Kleppfami JUii. 
— Helgo episcopus in Qronlandiam renit. TVt/M Bersonis JUius electus 
est episcopus. Peregrinatio Arnoris T%umii Jilii et Bergi sacerdotisj 
Ounnsteini Jilii. Ketillus baHus ex Oronlafidia renit. Obierunt Carolus 
et Ormus ' abbates. 1213. Obi^ Bricus archiepiscopus. Obierunt Christina Srerreri 
regis JUia^ Pétrus SteyperuSy usorque ejus Ingéburgay JUia regis Magniy 
Erlitigii Jiliiy Carolus abbasy itémque Byjoljus Tkorgeiri Jilius. Caedes 
Bajni, Srettbiomotiis Jilii. Oktri Skírjih tiouis periit. Magnus CHssuri 
filtus Schálholtiam se contulity ut rei oecotiomdcae curmn gereret. Ingo 
rex cum penitioris nrotidhemiae iticolis in cotwentu Baumensi pugnadt. 
Péregritiatio Teiti electi épiscopi et Tharvaldi Oissuri jUii. Obiit Caro-' 
Isis Svercheri JUius, 

1214. Obierunt Thorerus archiepiscopuSy Otarus JHipetisis episcopusy 
Baquitms Oalin (delirus) comesy Dacidque Uaraldi JiliuSj comes Orcadum. 
ValdemaruSy rex Danorumy BeretigtBriam Portugaliae regisfili€$m uxorem 
dusit. Obierunt Tíitus electus episcopusy KetiUus episcopi JUiuSy Beida^ 
rus legatusy Johannes de Austurótt. Caedes Pauli dapijeri. ThrondhemiaB 
inXeriorie iticolae in coneetttu Vogsbruetui cum Ingotie rege pacem inie* 
rutd. T%or9aldi Oissuri JUii et Artiori T%umae JUii reditus in Islandi-^ 
am. Oudmundi episcopi peregrituOio. 

1215. Obierutit Petrus episcopus Siellanditse , Andreas archidtaco- 
ttus Hethlandiae. Otto imperator Datiiam subiugare roluit moriturque. 
Valdemarus jwiior Datiiae rex Jactus. Guthormus archiepiscopus ffiau- ur) JSLENZKm ANNÁLAB. var teldiin tíl konúngs í Daimiorko. — ACDEF, 121S L, 1219 HI, 1210 

G. Víg^r Guttormr erkibiskup «;. -^ AGDF, 1213 LM, 1220 G. Kosiiiii 
Sfagnús Gizorarson tíi biskups. ACDF, 1220 G. Sæmundr (CF. Jónsson) 
ok þorvaldr (C. Gizorarson) log^u lag á vaming Austmanna/ji — ACDF 
HIK, 1213 LM, 1220 G. Snorri (Sturluson H.) logma^r. 

1210. ACDEF , 1213 L. Anda^ist Eirikr (C. Knútsson) Syiakonúngr. 
ACDFK, 1214 L. Jón Sorkvirsson riktí VI ár í Sviþjó^ g). — ACDF. 
Guttormr (erkibiskup CDF.) kom i land. — ACDFHI, 1214 L, Vígsla 
Magnúsar biskups GizorarsOnar A) ok Sorkuirs biskups af Faareyjum. — 
ACDF, I2I4 L. Fœddr Eirikr sonr Valdimars Danakonúngs, ok gaf Vald- 
&nar honum f»á (þegar D.) hertugdóm enn NikuUuii syni sinom grdfaðóm 
(Í Hallandi D.) -^ ADFHI, I2I4 L. Anda^ist Marteinn biskup (i Bjorg- 
vin DL). AGDFm, I2I4 L. Þorfinnr ábótí (at HelgafelU þorgeirsson D.) 
-. ACDFL PáH Sœmundarson dmloia^i i) — ACDF , I2U L, I22I 6. 
Víg Rafns Ámundasonar — ACDFK, 12(3 M. I2I4 L , 1221 G. Bardagi á 
MeL >- (D, I22I G. Útkoma Magnúsar biskups.) 

1217. ACDEFHIK, I2I5 L. Anda^ist Íngi konúngr ok Philippus 
Vikverja konúngr. lidem et 1215 M. Upphaf rikis Hákonar konúngs Hák- 
onarsonar ok Skúla jarls &;. ^ ACDFK, 1215. LM. Hdfst JórsalaferV 
en mikla. — ACDF. Anda^ist Sigur^r konúngs frffindi ok Nikulás (CDF: 
Kúfángr.) Félkúngar drápu Rðgnvald (Hallkelsson CDF.) — ACDF, 1215 
LM. Vig^r Hávar^r biskup m) ADK, 1215 L. ok KetiU ábótí (Hermund- 
arson . til HelgafeUs D.) — ACDF! . Anda^ist Gu^rún (hin ýngri C) 
prior: nj Nikulás (Ej^'ólfsson CDF): Þórarinn (t>ór9arson CD.) — ACDF, 
1221 G. Fœr^ fhendsej^i ok ómeg^ oj i Iðgum. — ACDFlð:, 1291 6. 
Fjár - upptaka á Eyrum (fyrir Austmonnwn pj CDFG.) af Snmondi Jóns- 
syni CCC. (itddma CF. hundra^a.) 

12ia ACDF , Valdimar son Valdimais 10 kéróna^r í Slesvik (af 
XXII biskupum D.) — ACDFHIK Vig Orms Jónssonar *) i Vestmannaey- e) áböU L. f) Raapmamu DG. g) Upphaf rikis Jóhans koniiags i SríþjAt' K. 

h) Pro Gicorar sonar DHL. tíl Skálholto. i) DnihiiMi Páls ok SæBniidar I. 

k) Hertnga HI. SkiíU tók jarlsdóm K. Vart- Skiili jail E. m) BjSrgrúúff 
bitkap GDF; Biskap til Björ^inar LBI. n) Obitos Gmdniiiar ptíort hiniiar AJfNAJJSS I8LANÐICI 

gur€flm. Magnm €fis9uri JUius éfiicopuM eKgiiur. 8aemundu$ Jokanmi 
jmu$ et Tkorvaldus Oiuuri filius Nar^egarum (mercQtorumJ merees 
taxarmt» Snorro Sturlae JUius legiýer. 1216. Obiit JBricus^ Canuti JUius^ res 8eecorum. Jokannes Sfeer- 
ckeri JUius annis ses in Seecia regnauft. Outhormus archdepiscopus in 
Norv^am vemt. Þíagni > Oissuri JUii episcopi et Sverckeri Fœrfiensis 
epiecopi inaugunstio. Natus Ericus JUius, Valdemari Danorum regis^ cui. 
tunc Valdemarus res ducatump sed Nicokso JUio suo comitatum MallanF- 
diae contulit» OUerui^ Martifnsf episcopus Bergensis et Thor^finnus T%or^ 
geiri JUiuSy abbas BfelgafeUensis. S$sbmersio Fauli Saemundi fiUi. Cae^ 
dea Bajwi Amundi JUii. - Jhraelium in villq 3íeL Bcditus Hagni episccpi. 1817. Mierunt rex Ingf et FkUippus rex Vicensium. Sofordium 
regni Ha^niy regis Haquini JUii et Bkuhnis comitis. Jtécepit magnum 
iter Hierosoljfmitamsm. Obierunt Sigurdus r^is cognatus et NicolauM 
Ku^$ngus. Folkungi Bógutald$§m HaUkeli filium occideruat. Inauguraiti 
H€H)ardu$ episcopus CBergarumJ et EetiUus Hermundi JUius abkas Het^ 
geefeUensis. Okierunt Oudrun prior^ junior: Nicolaus Bgjolfi JUius et 
T%ararinus Tkordi JUius. Cognationis et pupiUarie aetatie fura in hgi* 
bus mutqta (in l^e$ retata.) Nprvegorum pecumae in Ori$ femporioj a 
8aemuado Jokanm$ JUioy oceupatio factUj trecentarum kundredarum 
pretio. 

■ 

1S18L Valdemarusy Valdemari filius 8le$vici coronatu$ a St jepisco^ 
pis. Caedes Ormi Jokmmis JUii in Ve8ta$annejfi$y ({n$uli$ Veetmannorum) ýogri D. ob 6a4lrúii hrn fnfpn prior CF. ^ o) i öaieg^ 6. p) st Aast- 

MTnmim G; fyri aiisUiiGF. q) YúSmn Unip son Valdiman Gunla Danakoii- 
linip GDF. segumiia desuni m C. :iir 94 ÍSLENZiím ANNÁLAS. 

janiy ACDF. ok II Att^tmenn vegnir. Vopna upptektír á Eyruin. 
ACDF, 1221, G. Járnbur^r Íngu, mó^ir Hákonar konúngs. — ACDFl 

1221 G. Utkoma Gu^mundar biskups ok brotttaka frá stóU sínum r)^ ok 
var hann i Ási um vetrinn. — ACDFHIK. Utanfer^ Snorra Sturlusonar. 
ACDF. AndáT^ist Arní Avgmundarson (hinn ýngrí CDF) Eyjólfr prestr 
(Jónsson CDF.) — ACDEF. 1215. LBC. Bardagi á Gnnnarsbæ (vi^ Túns- 
berg ELM.) me^ Bena s) ok, herra Andresi ok Arnbimi (Jónssyni E.) -^ 
AE. 1215 L, 1219 CDFHI Anda^ist Gu^argr*) múnkr; 

1219. ACDF6HIK. Gu^mundr biskop (DK, 1222 6. sóttrtaHyft- 
ár af Eyjólfi Kárasyni ok) ACDÍi'HI tekinn or valdi/; Amórs — ACDF, 
1218 OÍ ok var hann i Flatey um vetrinh. — ACDF , 1219 L. 1222 G. Val- 
dimar Danakonúngr herja^ til Eystlands. — ACDF. Magnás biskup fór 
(CDF. nor^r) til Hóia um vorit Druknan Klængs Kleppjárnssonar ACF. 
Anda^ist Gizor {lorsteinsson ok Jön prestr Haldórsson ok Grímr prestrv) 
Jónssoa — ACDFK. Víg Bjarnar Árnasonar. — ACDE, I2I5 L, I2I8 E, 

1222 G. Bæjar bruni í þrándheimi.- — ACDFHI, I2ISLM, 1222 GÍ Kom 
ekki skip af Noregi f>) ta íslands. — ACDFHI, 1215 LM. Var9 Teitr log. 
na^r {>orvaldsson «!>> — (FHL Dráp AmórSj aif<í»i}#H: erkibiskups.) — 
A, 1216 LM. 1229 ÐEÍPHIK, 1222 G. Bardagi á Helgastð^nm (adáwA 
ÍM. œe^ Nor^endíngnm Arnóri Thómássyni ok Sigur^ Sturlusyni vi9 
menn Gil^mundar biskups.) — A<, 1229 CDEFHIK Snorri Sturluson kom 
útsj. — A. I2I6 LM, 1229 CIMÉIFHIK, Báin herfer^ tíl íslands (CDF: 
af Skála jarU.) 

1219. ACDF, Gn^mundr biskop fór í bú Bjarnar f>orvaIdssonar ok 
Kolskeggs (Aut^ga CDF.) i Dal. ACDFIK. Sí^ðn fór hann í Oddas).— 
ACDF. Anda^ist Berengaría Dana drotníng ok ACDFHL KetiU ábóti 
(D. at Helgafelti:) soh' A, pórSr prestr: A I22I CDFIK Arnórr Tuma- 
son: ACK. 1222. D. a) pórSr Bav^varsson. — <o/« A. Héllt Skiíli jarl á y)' Bislsiip tckinii af stóli K. SeqnenHa desunt iH Ifi. s) mei' BcnA dc. destmt 

in LM. ^ Gaimlavg^r G. t) sequentia desunt in H.u) prestr deest 
in C. v) aí Noreg^ omitíunt UJMl. w) {^orvaldsson deest m GFLM. 

x) Fór Snorri til blands CDFI. z) Biskup í Odda K. Gadmnndr biskap JÍNNALm I&LANÐICI. 65 éf duo Ntíf9*g* ■te»e*{. Arníorum sitbtaíÍMés in Örts. > > inga iHatei* Hii-' 
quini regis ýetruát canðen» gessii^ • Qudmutidí epiicopi aéhtentus ejusque 
dé eatlíedra sua súbmoiioy quara $equenti hyeme Aii commoratus est. 
Smrroms Símrlaet peregp$uatio.. Ohierwft Arfíú Ogmundi juuior: Eyjol^ 
fue Johanms Jiltus séces^s. Praelium in 4^[la' Ommapsbœ ad Tunsber^ 
gumifUer^efíonom ét dominum Andream ét Artibiömoui^ tohanhis filium'. 
Miit\Oudlogús •t ' ]219# Oudmufiéus episcopus de pottu ad osfium amtíis Bvita per 
Bff)olfum JKaréfns^jfilium ábductus, potesfati Arnoris én^tus est et- sequenti 
JUéme in insula Flésteya cómmoratus.- Valdemarus reœ Danorum Ésthoniáe 
heUum intutiti Magf^ tpiscopus rere sequmíti hoream rersus JBblás pro^ 
fectus est. Klafigi Kleppjarfii Jilii submersio* Obierunt Oissurus 7%or- 
sfeÍHÍ Jilius : iohafmes Haldori filius sacerdös et Orimus lohantns filius 
sacefrdœ. ACaedes Bi^i^MOfiis Arfsofns Jdii. Urbis Thrafídheimefísisificéndiuffi. 
Hullá 'ex N^edgié^ ift Islandiam naris renik Teitús ííhorraldi Jilius - le- 
giýer. Caedes Arfiori archiepiscopit Pugfia in eiila Helgastadis ititer 
bareales Arnorum Thomae filium et Sighcatufn 8turlae Jifium et ^ilites 
Gwbnufidi episcopi. Adeentus Snorroféis Sturlae Jilii. Espeditio milita- 
ris a Shutone comite ifi Idandiam parata. 1820. Gudmuftdus' episcopus in Biornofífis Thorvaldi Jtlii etKolskeg- 
gii dimti» habitaeulum oefHt, quód Daliae éraf, ifideque Oddam se contulit. 
Obiefwit Berengofia 'Bahorum regináj Ketiltus ábbas Hetgafellensisj Thar- 
dus sacerdos^ - Afétorús T%$mii JíUus , Thordus Bodrari Jilius. Béllicrím 
ift lelandium expeditiofsem Skulo cemes par^tre haud cessatit. Haqui- i .. ' ■?. i Odda QFHI , Gaðmttiidr biskop bjó i Odda D. a) Sed pro {)órdr in Ð. 

<M)aiuiidK IþóHÍr pte^fr Böðfnrilsoit d quJ^m tAiim émilefftjtíe irtgeininarunt y ni 
falKmur, Annmles Flaieyenses. '^ ' ' . \ W ' íatmZhJR' ANNáfjUL 

at bú^ herfer^ tíl ístanás. ^ AC 1310« P, im& Háfam Jtoróngr hknSi 
gjort.Snorr^t 3tiirliisoii londAqa jDAaiui á&'^ps flor til Ifiiandi. '^ . 

1221. ACDF, 1220 L. Anda^irt ívar bUkup (CDFL. f Hanri) 
ACDF. Yíg^r HaUvar^r bislcQp.(D; timamareO HalIr^lH^.CD: tilHel- 
gafell&) — ACDf HIK, 121t^ Lií, 1220 £. Bardagí . á Briii^abébtáS (ml. 
4wa LSf f i Fljót^MítS me^ Birni þorvdldMyjai ok L(^ biofttaps synt^}^ 
skildi þá at um skóga Kolskeggs Au^ga ok Lopts. ^jii^ Kolsk^g^ á •Leirá- 
bakka. Bjorn bjó á Breí^abólsta^. þar var kominn til gístíngar Arni 
IJreitSa ok bau^ Loptr honom frá at gánga» þvi hann .kveSst ihÁlium ei 
viija mein gjora, en bann létst motSBirni mata2thafó ^k.þvi.«i «riyftfir^r 
gángau |>ar féll Bjorn oif. imí$ houum S m»Wi dissttr {M^jrvaldsiua XU 
yetraganiall fldktí hoift úi seJkta «umarit eptir» «n Lttptr §fSl í VestnuutMp 
ejjar, 'en Sæmundr frændi hans á íjaU; pá var þetta kue^t: "Loptr w 
i ^iJú^umy ók bitr Ivndqbemj Seemundr i heið'unum 9k.etr kévín ein^ 
Vm iqaim ^'•^Uu. — . ACDF. Utaufier^ iH^pts tiskupttKM^ Ck IlBnUs 
3«mundan^Bar, (CDF^ Ok Araórs Tumasonar). .. — ' ACFIKx. AndalSist 
Gu^ý Bav^varsdótMr. -r ACDF. Var Gu^nkundr bfekðp í'VeStfjör^um 
(CDF. ok at flólum.) — ACDFHK, 1220 L, 1222 6.. Vig Ljósvetnínga»). 
ACDFHIi^, Hófst Sigur1$r Erltngsso» (CDFHIK; Ribbáliga konáHgr,) 
ACDF. hann lét drepa Guttorm(CF: Gumiaaoli,.D: Betaasen.) etoiiACDF, 
. 1220 L. SkúU jarl lét drepa C manna c) af Sigur^i. — (CDF. Dráp Ve- 
gar^ar, addunt CD: Veradals.) — ACDF. Anda^ist Gregoríus (CDF: 
Kíkr, D: ok þorsteinn Eiríksson.) 

1922. ACDEFHIK, $én kómeta. Anda^ist Bjami bisctíp J Orkn- 
exjum ok ACDFHI^, J[#. Svíakonúngr Sofkvirss«B; ACDF/ £í- 
rfkr £íríksso9 .ríJiti. eftír han XI^ ok VH ár d)i ~ mH M. autitt^ m 
yar rau^ a^ .sjá. — ACDEFHIK. Dráp Tmna Sifvatssonar at Hóium. 
9oli A, III men féUu. ~ ACDEHIKLM, 1223 G. Bardagi á Grímsey 
(D : þar féll E>jólfr Kársson,) ioli A : ok drukknan XX manna ok VH. — 
ACDFHIKLM, 1223 G. Gu^mundr biskup hertekinn ok fór utan e). — ') ..seqtuntin h$^.'^.\ ^lfif^t denmt. .í»,JI; ;i . JO ^íg (einik ðlgsrandar K. 
c) X tufH muna D, nœr X tngi maniM CF, IX n^Ba |<. - ■ ^ f.X\in. 
ár D. «) ok för ntan omitso m K. MHÁLm. mLAimien «i 

MM \»BjiíBm^rmiBmiStmflkéui^y iml^fukm tu Mamdiéái rédirét^ BarðMém 

j /im/ ðtifjí hmrMS efnscapui Mumareiigit*^ \ IfUBugurátm 'HulpáiréM 
0fí' epitcapatum Hamarénsem, Hallm ahba» Helg^eUefuÍÉ . cousecraiuc. 
^ua íu iDÍUa Btréidabahtmd m FíiotshUda imter BiSrfieHem TharbaldíJ^ 
Kum et Loftum epiec^ JUimm; - de e^km KoUkeggi didtie H Lopti Ji^ 
Utt'ábaMA HéUk^^ Leirmkmcla^, $ed BHrho Ðteidúhohtadi ..habitavit, 
cmi Mospm erat .Arnas Vreúiay fuem Loptm rogámit ^ mt lab ipsorum pug* 
na abstifierety fuippe se ei nocere noUe ait. Verum . cum Biombne< eibm0n 
m ii fmm íMo f ,m ichfHsséJ iufu^* Arnas^íquare \néc..ei deeese, ^éUé^ Híárno et 
^fm j éá \oetú . Mnr ibi cecidormnté Seqmemti [ aesfltite' OissuruS' • Thorfmldi fi^ 
Uus'^A únmös VMsisiLoptikiif koriiniísisi resmn, accffsécit. MLophiu in VeH^ 
mamegési ks^fugit; Saefmundus autem propinfisus ' eius^ in m^tanít looa. 
hsde xhsnsr esHsmms: Lmpts^ inAifimUs' cd ma m r afts^ mftéHrmm ,otsa mordetw 
SffttU^áduM/iniÉésqíiis^.^iiÉ'Jeemifur baccis. , Homines, 8 cmidotufa^ Fsro- 
gfmmtm JJppti /f^^cmpi Jiiii j Hmrs^di . Sammndii /Ufi -^ Arnotis Jhonnio 
^i Oémt Gudifia Bodes^ filia. eudmufUhi* epimopiiH ifiiSÍnibué /#n 
laméime.óceid^Ubiás HbUsjfiie commúratms e^krCmodes LimcMoffngommi 
aiigmrdtíbBi4ingifilimiiMibbmng^ emergere cw^it^ ' G^vfh»r^, 

9mmsffmb jSUi mteíii^ ttuctot .iUésfuitj s*d StíMo cmt^ldeom M^ i^ 
cméeámiUtm^iifSgérdin^ (C^ádes Vig^rdiurenadmi^Hsih uObi^^ 

Gr^gmrims 'jmbfs. et, m^ ' ■• ,u t ,' . ír - ; ^ 

• « "♦ 

1222.. Vitut eometa. OUerunt Bfðrno epitcopt$$Oreadum:éitJ!kkmiH. 

Mi» Sétf^ :0ims r.ett, Smatúrm^... JBkUtti Erioi.fiUét ibSdm fn\atmi^ 

tÉ^iáM. : afii-ntlktit.i[ ikUde$ Okimme Sigktfati JHH Mhlit{ c^míiML 

iMM ikAmiths. 'ttBcidtrtiitt. ■■['■ Ik^tiá fn iutula Qtimt«y\ u6P. J^úim*t JSaitoniA. 

J^^eneéiitstVtukkéMhUm.tt^miertioí . tífdmunlkie ^eofmt. ct^ptitut pe-) 

regre akiit. Itlmtdiae magHOtet ad comentum Guthormi arckiepitcopi 

4itmif^:.4SigiMniut'.i^fevBi^armíi. 80 tp{r.ot Oiloéf occidit. ^tto iMka^di «'■MÍI 'A .'•! ••! ' .1 • •".■••i! ' .i .1 i ;.i.. . f \ \' '. i i ■ • 

11'«»* ■ •» •" • ii ' 

• 'V : II i > j.j '». • :.'.•.., i • .1 í» • I : í* I . > » » * • * ' 

(13) 96 KtLENZÍOIt ANNAJbAlL ACDF) 12» Q. .Stefht «tan hofíSliigjiiiii af lakiiiii á fiuMÍOattonni 
I. — ACDFIKLM. Siettr^r BaKla ^) koDÚncr drap LXXX i Osió Hallvar^armesaö-dag'y). — ^ ACDFHIK. Andrea Skjaldarbaiid ok 
Ivárr af Utvikum heijiRSu til J^armalands gj.. Dráp Bena AJ .er.Tar far* 
ma^^ SUttúnga. -^ ACDPK. Anda^íst SiginuidrV^ Jöabson ACDFL «k 
Jón ÖmólSmmký: ACDF.. 'Bávrkr GrímesMi: j^ároddr- Vigfi&«MÍi: «oJV d. 
ok Snronnðr. -^ (CR Víg Hafra: F. Víg Lopts.) ^ AqDFHIKLlf.lttÍ 
G. Elda uppkoma en fj^a i HeklafeHí. -r ACDFHIKtM. Vai^ S&orí 
WgniB^r (iterum CDEHL) .« 

12S3 «oA' £. 0mití. Ólafr (CDFGK. «««rCSarson) SirSroyj» ketténgr 
l<k bBnda/; Gn^rav^ hrá^r mj ainn (CDFHIIC son RávgnvaUa Bféiiar«> 
konúngs. 'fiMgur9r Ribbénga o) konúngr kom' pj 4 vaUt Skáia jads.) -^ 
ACDFHILM. liandaskipti i I^regi me« Hákoni konúngi, ok.JSkél|i jaili. 
-^^ ACDFKL. Yaidifflar Dana- konúngr- ok Valdimar aam kans Tmm ímt- 
teknir ^; af ðeini«ki Falsgreifa. •*- ACDF: fln^iaidr bisiriip var' i( JHbý- 
vin. ITtanferíS Jóns presta Amfiótimanar ok ■' Arnórs 'prpsts Bjámarsoiuur 
me^ biréfom ' Majpiásar- búikups. Utkoma Lopts tSskiips-- somir ok tbh 
ndds (CDF. Snmnndará>nar.) ^ ACDFKLM. Tfndist skip AntSbfamr. 
ACD. eigi var kan á: ofc nvr ifálfrfimii togr nmans.r> ~ 'ACDFJOL 
Vfg^r ÍóGeeyt bisknp tir Orkneyja. ^^ ACÐFIi AnigtSiKt Mágnás pnair 
Páteson) Tellr diákn>Oddiison:> ACDFV óki>KoMMggr AnðÍBÍ. (CF.>£éíA»- 
son) ok SðrU (CDF. Austma^r:) Helga þorvariSsdéÍtir: HaUfirfVr tþorgiis: 
dóttir. — ACDEFGLM Bnjar bruni i Osló. — (LBL Elds upkoma á 
R^li^esi.) ■ » » V .'-í . ;*•. \. 

. ItÍ4.-«el> G. M. Qmite. Aoda1Sist<G«ttomr sridbiskliþ.: ' AœRIKL. 
tUOw^rs) biskup i Bjðrgvin: Heinrekr <> biikup á .Stafángri : ACÐfiL. 
Jén ábóti: ACDFKL ÞovBteinn ábótf} Meteprf BjaAH: ACDFr'Jé».(pr«slr 
CDF*) Amþórsson ek Steinþdr prestr BfatnanoQ'D': Hald^ (imm» GDF) 

. V RiblMiiita CLK. O mK( Slag 4 Oéir «f flifiMi <Bil(a|Myai ,«Mbam> 

konÚDgi. g) HeriSr til BjamaUads Andress ok Irars R. Jk) Diáp 

Beaa, teqmattibiu omittii CHIR. i) ScmoBdr CMS. k) Ejidlft- 

MB I. l) pro lét klúda K: neiddi. Omitta OUU MeirfimM »» CFH: ttm. 

tnm: Meiddr GntmT^hr. »i> bró^TrMa CDFCR. n) VUmt dtta mK> ANNALEA IBLANDICI M 

ýntúi' Af$dréas ShiaUarhmná et' Ivarus^ de^ Vt^cis Biarmalafidiam armii 
i$$rMeruni. Caedes Befumis ducis 8litiu$igorum. - OhieHmt Sigmundue 
lokmmis jUiuSj Johamies Örtiúlfi jUiuSj Bérkus Qrimi jfiliuSy Ifíkoroddus 
Vi^^issi jilius et Saemuiidus, ' ' Caedes^ Hafuri. Caedes Lopti. Quarta ig^ 
nk* e snoMe Mecía eruntio. Snorrú teeifer iterum. « • i » IS2B. OlmiS OudHfodi JUsus Hehudum reto Oudródum excoecari fe- 

dt fr€$tris sui Bs^ntaldi ^Mamnae regis JUium. Sigurdus rex Ribbungo^ 

rmn in pot€siatem Scksdonis comitis venit. l^oeinciarum Noreegiae 

diuisio inter Hagui$mm ' regem et Sckulonem comitem. Mex Danorum 

V^ldmnaruS'Jiliuéfue ViUdemarus ab Henrico comUe PíaÍatino capti. Oud^ 

msindus epfecopus BeTgié fuk. ■ Psregrinatio Juhamiis sacerdotis Amihori 

JUii et Arnoris Siscerdotis Biomonis Jiliiy qui Magni episcopi literas fis^ 

rebank Lopti episcopi JUii et Haraldi Saemufidi JUii reditus. Periit 

nauis AudhiomoniiS (^ qua tamen ipse non aderat) cum hominiHms drci- 

##r 45« Jofreyus episcopus Orcadum in^hsguratus. Okierunt Magnus PauK 

fUiuS^ sacerdos :' ^tus OddiJUiuSy diacsfnus: Kohkeggus Brici jUius diees: 

SSrlius OrientaHs (Norregut): Helga thorvardi JUia Halfridaque Tftoru 

g^lsi ^fiUa. ' Urbis Osloensis incendium. Igtiis eruptio Reykianesiae. f , iMAi Ohierufié Outhormus archiepiscopus j episcopique Hahardm 
Bergensis et Henriðus Starangretitis : ahhates Jokmmes Thorsteifmsque : 
Bsarno MagisteTj Jokannes sucerdos Artithori fUius et Steititkorus sacer- 
doit j Biö^nottís Jilius: motiialesque Haldora et Tkurida^ JHiae Oissurij o) pro Ribbiinga HI: ErlingssQii. p) gekk R. q) K. iautnm: Tald- 

iaiat* konángr hcrteknm. SBqneniUi destmt m RL. FalMSgPcifa wrihmt A. Greifa 
€F. r) Fi'o his LH: ^w é 60 i^ianna; CDF: ok vora á LXOI maiina. 

$) HaTHr^r CDPIÍt. ty Hárekr L. Hein C^ • 

(13-) iieo ÍatENZKIR AmÁLAR. ókÞúri9r(iimuia CDF)dðetur Gizorar HaUwidiiar^-^.\A.GÐFfiIIII;« Sigiup^ 
Rifobúiiga J^onúngr Jkomst ór yaldi Skúla (jvl^ CDF (hertugaUU) okyaiui 
íh^SmorkvLuJ — Dagfinar «r^ sýjsíluina^r brendi JRibbúnga nekkiira. -^ 
.ACDFG. Giitíniundt biskqp^ yax\ U þráQdh^Hnti. — ^' (DFGH/ Kon\I|)éiS 
vi^a á menn. Brast úr krosai é Ilólun.- DG. ^jortrfokkdggviim.okbattd- 
hoggvinn. Sigur^r ábóti kjorinn tíl erkibiskups ok fór til Róms.) — ACDF. 
Utkoma Arnórs prests me^ bréfum kórsbrœxSra. — «o/t A. Háken konúngr 
kvonga^ist Bo^or^a breítni Magnúsar biskups i messu. — A. 1223. LM, 
1225 CDEFHIL. YigSr Pétr erkibiskup. 

I22S soK GM. «mitt Anda^istt Nibiiás B«Kla^> «Mskop }f . Qsld. — 
•ACDFGL. Hákon konúngr brenitt Termðland -* ACDRPGL, tWlMzJ 
ok.gerSi brúlSIaup til Margrétar (CDFG: drottningar) dóÉtur 8k4la jads. 
-^ ACFKL,' I226.ÐG. DawikoiiáDigar aj v6m úttoystir. yiU I^ft|umj8ilfir8{ 
(CFL :. ok komu heim i Jand.) -r . ACF. , S*t Ga^mvadr . i |>ráxHlfc«i|iii ji;. 
Anda^ist' Eysteina ra»1$isnla& ok ACDFI Brandt pvMtr (CÐFI: ÐiálJka- 
son. — LM. Sandvetr á IslandL) ' ^ 

1226. ACDFHILM. Vig^r SfaMm «r) Uskup (ýl.Su^te)^ ob Jjrni 
biskup a fiyörgvinar ACDFI ok Á«keli biskup til Stafái>grs ACFL ek 
Qrmr biskup lil Oslúar. -^ ACDEFHILM. Anda^ Fétr erjcítff*kup, 
ACDEFHIKL ok Sigur^r Ribbápga^ð^; kon6n(^.'— ACFL: Herra <) 
Knátr (CF: Hákonarson) tdk vit flokki Ribbúnga (CFL: ok hó&t tii xíkis 
adduat CF: i Noregi.) — wU R omitt, Utkoma Gu^mundar ACF: ok 
Ritabjarnar (CF: múnks) me^ bréfum Pétrs erkibiskups. — ACFLM. 
Embætti tekit af Magnúsi biskupi fj ok honum utanstefht af Pétri erki- 
bísknpi «di þorvaldi Gizorarsjmi, Sighvati (CF ; . Sturhisyni) ok Sturlu syni 
hans g}. • — ACDFKLM Drukknan Haralds Jónssonar jarls af Orkacgfjum. 
$oli GK omitt, Eldr i sjó fyri Reykjanesi — ACFLM. Myd&r nm miSj- 
ann dag. ^ ACFL AndatSist Snwcri d|ákn Magaúsarson. — ACF. Vig^ i . Brevmi HSRt SigiirtY YvríT hm ok ▼ann UeUnaé&iím. pc) DigiAlr K. Qmð» 

tmtHx %Ý%\amtíni. y) l^ti^ úmmmt €HL. %) &«( m E; Brú*^laiqp 

Hákoiuur komings, m LM: Brúit'kimp Hák» koii. m réliiiuUi .Hákoa komiiigr ftkk 
Bbrgr. dc. a) Viroique FaUemaras nammmt ClDFGIi > m^um patrem K* M*éiét:ii0cfm:. ^/A «-4fr^jn>]fimtm 4a>tttlenmfA'Mmto ipeHbs mmmA 
que amputatae. Sigurdus abbt$s arekiepiscopus eh^4st SomaakA afiðK 
.Arimi» ^erdoti^ reM^ •«#» -fipiji^lúiptikouii^wií'.- Hssxniqmtm 
.Ujporem thueít, lifaeeeptQtum Í^Uigf** í^iscftpi de <#|ÍM<|' iÁ mudai ok imaw 
ftffo^ Pefrm. aii^kiítpi^copi^ ,, ;;.. 

(. .»/. - •..!;•; .•.•U(> 'i-.;; •.'•I'j i ?.;Mi;;l i ; ::; •.lú. .». ; i;. •/ ..dt ' ;' li ' 

: ItZSí, Obiift.Iílipalpm fy^i^himm. fpiseopm (hlome. Me0 BtáHSmik 

Vermalm^dfam íi$e«fidif,t mp t M^a ct^ . Margar^ta fkknhn^ e^miiso.Jlt 

K^ eeieirauit. Danor^m reges 8 lestis Orgevti e oaptitiUftls réiééMi. m» 

regfifnn r.féh'enmtf , G^af«^i4m. episcopu^ JSkrondkemiae qnmmorMat. 

I^en'mli^ft.eítm» of«#>f^. et (Birattdm Dlalk(,jm¥9 HMtdpe. . t 

I ; .1:; .^j . .w.ii •! í .• «»11 ■:• r s . / :r.i. . .' j; r- . . . . ) 

1296./ Inaug^rvti epis^ ^fman He6u(hmt 4fimBepgen^eseiil- 

Uu StaiDatigrensif et Opmm Qsfo^sis. . Obiertfa$. Flptrm «^ckiepitcopttt Si 

gur4uitf^i.f,eíe: iI#^W<9r|((N. \|^opff#({rM(:<Ífint(#^ JNft4 

baitgie praerféet^ ad r^gi^ idignitiitem.ia Ifyitpeg^et. tm*!$m t Mititi 

Gttdmundi episaopietiJfttíaHfinmie fnottachi. eitt^Iittri.prclSegiefiopi epi* 

stolis^ Æbgtuts episcapm ojffifiio .jfubtM^m, ipse^e.uws eum T^fiir^afílé 

dissm^' JtfiOf i^keato S^urkfo JUio,, S^laque hmm ^^hnfti JUia pen^ 

grp a Peiri^ €frckiepÍ9c^o:eita$i. Harol^ms^ jqom^e^rOfcar 

dum^ofma Mubmerms, Igma e 9$ari an$§ MqikianeiUntiVitpifi^: í3R9W*«ie 

circa mffridiem^ . Qbiit Snorro lUmgnv ftfius diucom$Sti,. J^fkHlus iokime 

inamguratus. Caeiies Otfdolfi de Blaciastadis. Áestas admodsun tutb$h 

lenta. Homifmm in sinu Breidfiffjordo interitus. In Islandia ista hf/ema h) CF: Gnámmdr llffaijp { |>HmðkeiaiL e) Stummn^imk nfmMUie H. 

d) Pro Ribbungi» Hlt Erlmgsson. . e)^ Jonffliem CFL. f) «k atan- 

0lefiit LBI. omiisÍM sequetUShu* g) pro spá htm CF: SighTatMjiii. t i t' . « I fir^'-<^ (LM : SandfUls veU' á ísiaiidi.) — ACF. iBo^mHndr bWkapfór 
heiia ftílvHófo <€F: ok var 'litf «di vcftriiin;)- ^ AGOEFHi) 1SM\&tM. 
Sémr hlaiawtÞ i Yi^tiy. ■ '-•• ■ ..-i^' ;<u. = 

>..■'■■' mTr.ACDFfiiKL, Itl8£. Vig^ ^élfk erkðMikap. ^ Mfc' /. mát, 
Saaáíretgi ^Ei á ÍRlattáí.)^^ ~ ACFLIIL Magnús bisknp tSr éHki i bretti;. 
Gu^mundr biskup var me^ þór^í Sturlusyni i HváraiaL -^ ACDFHHaL 
Sœtt Hákonar konúngs ok Júngherra Knúts (CF: Hákonarsonar.) — ACD 
FOLM. þrnndskir metiA cfigl<tU< ér þrándheiilii^áir 1} ÍiÚcóbsmessif) tymmj 
iGQmust (af^Ult!- me^-báti Ð6.) i Ve«tmannae)Jair H)' Oeeflia raessn ok 
létuskipit; VI o> ménn avndu^ust < hafi. — toK R'omitt. Heimsókn 
Storla- Slghvatssonar til þór^ár Sturlusonar f^ i Hvamm qp MUptfónJéns 
Pétrssonar-r^ (DQ>: «k allra nianha me^.) — A^S'LM.i IMtanÍMliib^l' •nftlkbl. 
(CF. Anda^ist Hjálmr Asbjarnarson ok Isleifr Hallsson. K: Obitus Hjor- 
leifs Gilssonar.) 

' im AtDFILBt. Þ^rir erkiHskup kom>i'Iand. -^ A^ceterique, 
ISI&6.. Brénna ]>orvalds Snorrasonar (D: Tít Inenh- hramm inni) — ACF. 
lNskoma^TSt(áiS^|ij^s-»> mé'S brláira (CF :-|iA&^s)' erkibiskUps til nargra 
h«fíSíiiSJa ð*^ A^ á Úlándi. -^ AOFÓf, Utíihstélht »Maghásí biskhpi (liM: 
aniiat dittii) ACFL> ök^SlghVatí (CFi Sturliilsyhi') ek' Storlusjmihan's. — 
MCFÍM. Skáli Jarl fór til Ðanmerkur (CFIiM: ok kom «unnan CFL: 
me^v ^gjöftim miklam af .Valdimar •Gamla t).) pi týndist (CFM: 
af'>(i)Si>haas) GregoriúS'Jónssónti^ (LM: ok' a^rir' 'fleíri. > 4í? Snðrri 
StQrktlíbn fér i Ðali.) — ACDFGLM, I2S9 K. Heimsókn (CÐFGIM: 
Stiorra CFLM', Stúrlusonar) tíl Sáu^afell». (DG: ÍSturla stökk i brott, 
en þísgAienn gengu til handa honum.) -^ soli A. þíngit Qölmenna. Sekt 
Rafns^ sona ok þorvalds. — A, I2S9 ceterij sed O. omitt. Utanfer^ 'Vt)^' ir(?£{*lB: Dráp GQÍtorms. i) VlKtasumar fiOl. . %) pro elli l brutiu 

CFLM h%'öi^. l) |>rðend6liir ei iiœr omiHúnt LM. InnT.rændskir mena &c. 

D6. . ' m) XTtlI, deest ' in LM. n) sequenfia ' desttnt in LBI. 

o) 8 in LM. p) Stalln |>ór&arsonar LM. q) Heimsókn í HTaaMu jíxmim azA/mici. im 

mMmfMimm- .eLiiámttdén épiéóégim dornuin Holtu peiHÍfiib*^ 'kimo 
eommoraftuvt MoMtíéf^iH$ VtéfojfMioe i^^dotmm. '■ • i"* ' • r - 

•^' . iVÉUU Tk$rðn» arekkfiiMífus íuaí^rat^ Jttiems -m tsUmdit^ 
4réfia volaHH 'tiisigmsi Magnus episedpus' nMfHom profectus estí Oud^ 
WMMÍMt \opÍ990puk JShmtnmi cum Thör'do Sturiae jtlio úommoratus est 
fáð0Í€at((sfHaj^íini^réffik 'ét' domi^elU Canuii : MaquiniJ ' '^nróndÁfemenseis 
ýf M l $m 'tlMondk^a circa ýtstum^^Iaeoii 'éénauÍgM^í^ iotma' Mtodéúiék 
fédá'CkcÍltíeef im^nskiist VéétmanmciSy tiaue relictéy eUaserutiPi seh mMeW^ 
in oceano elbiéruiit.. ^VIturÍa^ Bighrati f. ThordumiSturlée jUiuiíi Héam- 
úsi tMtdkatr'iHaufiragium tkhatúUsf Petri f. et interitus omnium sociorim. 
Jffulta kokmfkM mors.i Obiemna Hialmarús AsMmohfs f léléifué HálSli 

f^^^'H{sriee^s'tíitiirf..,^i\ii..i :.^ •;;)•• • .;. ,;-.^;:-->^ 

*' ' ISK Táorerus arcHiepiscopus in Norcegium cetiit. ^lttcendium 
Tkmnmldi StíoréonSs f . fires komines fiamtais periere* IhorstéitU Ífíjji 
cáis f aíduen^^cúin nóreriiat^cklépitcúpi^^ádmu/tos Isíahdtéé ÁMgiUtltes' 
éfáaélis.i iM^mé'ep{9copue\s0áiinda w% fereg^e^citatu^^tía'ebtsf^ S^ 
JhatatíUfriae fn'ét^^kúrt^ l^jtés JlHo^ Sehuié cmés Sn '3amdm proýéi 
ss$< aet^Aúréimtee oereus rediif'^magttiis mtutéeribus a Valde^ét^ éétíi&re 
'mm0htt4''. S» ojuo eomitaUf tme Gtregorimo JMtattfii» ý^alitqtté ptitriíf pt'. 
wiMiktJf AáfHeái IStHrJéo'.lý^ aá ÐiOoé pi^íí^ðMt «ý. Sf M^ on^fSfik-M' 
Mámtio'^iií mam Smié l aý liS miA fáéÉalX-miitÍa^ifiUu^ 'Mid f<ii--«id ^éýift 
Jbé'tM ptáiitméMa, *Smiriiki^e'^ diiétd«lhtra. » CiiméMtM uUtdim ýr^éM. 
F^ouTÍpHo /tUothdtf íU^ W'^tnU^vtt/tf». mvgt^líiaiió MágHi '^epÍBcopi. 

■. ■•".»; (I-. i:"!( J BS(iíi:-ji' ■. •. ■'■.■i\ Vv'vit" i y>u iiHz. ■ ■'y'-úZ: ' '. ,'\ ' '?. « ^ r fbr DfiRi: *fffii. : ^ $) pj^ áéett^4ti'V. ' t) pro «amk GF: Konn^p. má .nLERzm AisasiiiAB. son; ACF. Hallr prestr 6iiiiðflt«i|iSM.%l)iíQbr {vrMbr-JBwliaoiiantfv-ioMiur^ 
1229 sol* R omitt. Helgi Eysteins erkibiskups aý. — ACF. Upptekinn 
heilagr dómr þorláks biskups (C. tecundo). — ACDFHL : Utmifer^ Gisorar 
|»orvaIds8onar ACDFK ok Jóns Mnrta^X^* Snorrasonar.) — ACF. Yig Jóns 
{»|flllt4.iír(j|ks. rt- ACFIK,> Xa^ DG. a^id«gi ^- Mm^ffKmi^) úktíS Eiriki 
8;^onÍ9gi ok 'F^iUcúnniin» -^ ACFItM. pit4stai>v8a/&e|^^(.t AiGFU 
.F9U Kwcptvaldfl a) kowtogs;'^ Wi? £ «flHiíf» H«Misóliii>]^iÉvaldsi*B«6y 
IÍi\^Wiðí«Nl9^ ^XAVQir StuUa £ligfayM«Kui íekki bfina> < |^'^v«iAi ítteí$k 
Pi<tai|.,v99klwni;> «» vn«Qt..geiíseiki]Eimsr«k i«vtt|i.þv<, «p |töc. cHPWgh wlftot 
(¥9iVf^l;.<né(Axa«iUM> ^ ei iic^. Mt>vi.lMi«^ »n^ý^filijg9is. dt^t .á^»lill»a| 
IÍVIA-Vmv]|}á9báná^. cton |to. .DO: 'IU m^attn VAgiíir, .I..«ájn.)>. -r%t«»/» ii 
AncU^t exf4JUr,Þ«iv«teí9A8on 2^^. -^ ACDGHIK. Seklir ]^ nni> M in«n » 4^ 
<^CVJ^:>CW;V M5^iitfi«dr biMaiií mam'^imXvnL,^ AGBKU .Víg(!^ 
Ámí ábóti. AndaVist KetiU ábóti: (CF. Jón {NH-sCtiftsáók: ii|nWdr Ám^r 
son SmiVr.) — ACF. Hri^ir um alþíng. ADGK. þíngit fjolmenna. 
,.«.;.. WO soH.O. omit^ Anda^ist ^rir eíkíbí«kapk uiíQÐFHIti. Helgi 
l^p.:A^ai(ffnlaQ^..(CDFII*4Ialk^b^.> tt A^FHIL^ HákMi kxm- 
iims^^ ^«Þaki'. Jlu1Sr^al>k<m<u«i>^ii0&i«)'<vCFIii ir8iið$n99iinil):.o]^ Há- 
JMte»¥ 9»tn» . . |>4 . £k. kanii -kvKÍfe^S. ' til «SuðSMKJa . n^ Ai^1Si«it^ HamA'JNilu^ 

AiP^^t^ <v{ifAg»iAs s^iam- m.fA ^»m.i»<K^ 9ntaih«ip«k T^ixta^csui 

|(;«si(W $i0ir.^.<^bF:-.7^«i),<ti| iéiJ4bi«knlM. r-,vACF.v,tHiíkvn kOBéngi 
A)lí^S(Wgap«MlM$u«i«^W^6S*iVtífiAi«^^ en^kánibnftiji «£ Niálinód 

M^íl^mm^Mf^y .^ mt^i^ Mnft M>. aóUMkH>\AGEHRA|bM.%£ÍKÍk« 

%j;^ :ilspn^)llýt^t4tU^9Mi«n>ii^ Ft»>»<fc|idwp i-y^tMíi^mUi^^iaá^ 

Í231. ÁCDFGHIL. Anda^ist Valdimar úng^ *) Dana konángr. 
ACDFGL. Eiríkr enn helgi bró^ir hans tók konúngs nafn h) (CF í 

vald.s8onar I. e) emnfr. adMt. ad a. pnee. d}'' MiUrt^4^kfii<vok {>or- 

valds Snorfasonar T. Sekt. (s^ttír H.) RafiiMQna ok þorvaUswna CÐGHK. eotrf. ÍANNÁLm miANDtCl 

Ckíerunt Bý^ífM norsfemi f. cawmkuMy saeerdoteáfue HmUut Ountteini 
f. et Dalhus Bersonis f. 

1239. Sánctitas ÉjfStemi arckiepiscopi lege recepta. TVanslatio S* 
Tharlaei episcopi (secundo). féregrinatio Oissuri Thorvaldi f et lokan' 
nis Murtae Snorronis flH. Caedes lohaunis Kroii sacerdotis. JPnseUum 
in Alóngris inter Ericum regem Suecorum et Foliutigos. Pugna in He^ 
budfbus. Sognvaldi regis occubitus. Filii Thorraldi wllam SaudafeO 
inuaserunt. Ipse Sturla Sigheati f domo abfmt: aliquút ibi domestiéi 
vulneratij res emfem pretiosae^ et aliœ quas secum auferre poterantj di^ 
reptae* Sermonibus hominum circumferebatur nunquam his in terHs ma* 
forem ullibi parro adeo tempore factam supellectilis jacturam. Ttjss rt- 
ri caesiy unus rulneratus. Obiit Ejfolfus Thorsteini fUius. Filii Thorvaldi 
proscriptiofie mulctabantur. Oudmundus episcopus domi JBólis resedit. ~ 
ArnM abbas inauguratus. Obierunt Ketillus abbaSy lohannes Thorsteini 
JiliuSj Amundus ArtuB filius faher. F^ocellœ inter comitia generalia^ 
Comitia admodum freqtentata. 

1390. Obierunt Thorerus archiepiscopus^ Helgo Gronlandorum epi^ 
scopuSy Hallusqee abbas. Rex Haqvinus Ospáko Hebudetisi regnum in He-^ 
budibussuumqte Haquini nomen dedit. Ipse tunc Ospahus in Hebudes ex^ 
peditionem fecit eodemqee^ autumno obiit. Magnus episcopus Bergis. 
J%rotidhemiam profectus est. Sigurdus Tafsi archiepiscopus electus. Ho' 
qvinus réw et ^Shulo comes magnates Islandiée in conventum suum rocO' 
runtj sed canonici Nidrosienses Oudmundum episcopum^ qei tamen domi, 
Holis permansit. Bes Seecorum Ericus metu Folhungórum in Daniam 
fugft. Andreas Skialdarband dromone fuseigans in mari grœco interOty 
Obitus Ospahi regis Hebudensis. Becónciliatio Sturlonis et Thordi. 

123L Miit Valdemarus junior Danorum rex. Bricus Sanctus frá- 
ter ejus nomen regis in Dmíia accepit et caronatus ^st. Oudmundus ^- 

ain. ad a. prœc. e) konúngdöm CF. Brevhts IIF : Ospakr Suii'rejja kon- 

úngv f nee plura. f) Seqveniia omiti. H. g) tíndist CH. h) pro 

ok iHSi^ar" híAent CF: Si^hTatssonar ok Yatnsfiri'ínga. 10 kundnit goldin lyri 
Ttg. t) úngi, emiuum in A. k) Ronmigddn ÐL.'A rflu add. D. 

(14) i " m ÍSLBNZKm ANNÁtAR. 

Ðiuunðilni) ok var kóróna)^. — ACF. 'Sat QuVtutaáx hbknp i Axf^ 
fir^í. — ACDFK. Yíg Jóiw Marta Snorrasonar. ACDFGKLM. Drá^ 
Jótn jarii í Orkneyjom l). (CDFGHIK. Drukknan Eioars ok Gríms 
Hrafns sotta. CF. Obiit Einar Steínsson prestr.) — ACEIL. AndaVist 
HallvarVr biskup í Hamrí. A. I2S2 CDFG. Utkoma Gízorar Þorvalds- 
senar. (addunt C: ok Brands Jónssonar.) ACFK. Anda^t Ingimundr 
Jónsson: (CF. adduut: Vígfús prestr Glúmss<Mi; HaUbera Snorradéttír. 
Bétt Snorra SturlusoRar ok Kolbeins Unga AraórBSonar.) Magnús bisknp 
í þrándhehni — ACDEFGHIK. Hettusétt — SoL K. ímitt. Yig^r Sig- 
ur& Tafsi tíl erkibiskups m). 

im ACDFGHIK. Vig Snorra bk þór^ar . þorvalds sona. — (Mi 
A amitt. Sigur^r erkibiskup knm i land.) Omnes. Utkoma Magnúsar bisk- 
nps melS bréfum erkibiskups (addwti EGLM. at Gu^mundr biskup vasri 
af embætti). — ACFLM. Saurga^r kyrl^ugftrlSr atHóIum ok saunglaastii}. 
ACDFHIKL. GuSmundr biskup settr o) af raabœtti. (udduta CFL ok tek- 
inn af staV. — CF : Bo^at utan þorvaldi Gissurarsym ok Sighvati Sturl* 
usyni ok Sturlu Sighvatssyni). — Soli E. amitt. Braut 5 p) skip fyiir 
sunnan land £) ok tíndust þrír menn ens sétta tugar ok mikit th r). — 
ACDFHIKL. Tíndist Giaii^ínga skip %) i Orkneyjum. — ACDFL. VígSr 
Páll biskup tit Hamars-kaupángs^ (CFL: ok Bjorn t) ábóti i Ni^arhölmi), 
ACDF ok Arnór ábóti i VerL ~ (CFHIK: Obiit Gunnar Grjónbak) aOá. 
H: Logma^r i þrœndalögum i Noregi^ CF: ok Sigmundr prestr Jónsson 
ok Bergþór prestr Jónsson.) — ACDFGHIL Slyrmir tók lögsogn u). 

1233. ACFLM. Sætt Gu^mundar biskups ok Sighvats ok Starlu 
sonar hans. — ACDEFGHL HákaUahaust — ACDFGHIL. Saitt Hákonar 
konúngs ok Skúla jarls. — ACDFG. Gert um vig VatnsfirlSinga. — 
ACF. Sætt Magnúsar biskups ok Snorra Sturlusonar. — ADFG. 1238 LM. 
Haflsar allt sumar cc). (DG. Jökul-vetr hinn mikli). — ACDFGK. Urækja 
(SnorrasoH add. C.) liom i VatnsfjöriS. -^ ACF. Anda^ist þorlákr j^estr^ ly Yig Johans jarls HanddMonar K. m) Tdbe omM. CBDLH. n) nmg- 

Im Idrlga UH. o) aetlr soU Á. tekinB af emboBtti ok tUiir LM. 

' P) ^H'i omnes, frmter k. q) á Iskadi RL. iS^fvefOfo denmí m GFIKLM. ) ANNALE& JSLANÐJCL m 

tcopus ÍH Axarfiörðú coinmoraius ett. QtéÍM lokanui» Murh» Stterfunit 
Jilii ét loJíanms Oreadum camitis* JBinati Grimiqée filiorum Rafni smb^ 
mersio. Ohiit JEinarus Steini fiUus sacerdos. Obiit Hahardm episcopui 
Hamarensis. Adeentms Oissuri Tharwldi fiiiij Brandiqte lokanms filii. 
Ohierufít Ifigemundus lofuefilmsy Vigfusus Olumifilius sacerdos. Hallberm 
Sftarranis filia. RecönciHatio Snarronis Sturlœ filii et Æolheini juniaris 
Arfiori filii. Magnus episcapus Throndhemiæ. Tumor partium coNi ett-* 
teriorum grassabatur. Bigurdus Tafso archiepiscopus ifiouguratus. T^ Cædes 8norr<mis et Tkordi Thorvaldi fiUorum. Sigurdmt 
archiepiscopue in Noreegiam rediit. Adeentus MagfU Episcopi epistolas 
mrchiepiscopi a^erentis^ Oudemmdum episcopum ofiHcio esmtum esse. ^ 
Cóefmterium Bolis profaftoftum ^ et sacrorum ifUermissio. Oudmmndue 
episcopus ofiHcio remotus et sede -episcopali depulsut. Peregre dtati 7%or* 
valdus Oissuri filiusy Sigkeatusqoe SUurlœ fiiius et atmrla Sigheati fir 
lius. Qpinqce fufufragia ad austrate Islandiœ latus^ hohUhesqte M pe- 
rierunt fnagfusqee pecuniæ copia. Optimatum Orcadensium naeis.sub^ 
mersa. Jhsulus episcopus ad emporium Hatnaref^e eofisecratus^ Biornftsqte 
mhbms Nidarhohmefisis et Arftorus abbae Verenimi ^< > Obierufit Oufmarus 
Oriófdfakus ftomap^^las Throffdeftéium Nortegiœ et Sigmundus lohatmis jfS- 
lius saeerdos j Bergthorusqre lohatmis /Uius sacerdos. Stffrmerms Legifer. 

IM Beconciliatio Oudmmndi episcopi et Sighoati Bturlœqee filii 
eims. Autumnus sqoalorum captura insigfiis. Haqeifii regis et Siulonie 
comitis padfieatio. Ðe caede Vmtftsfiordefísium deliberatufn. Magni 
episeopi et Sfiorrofms Sturke filii paeificatio. Olacies oceafio fiotans per 
totmm œstatem oris Islmtdiœ adhœsit. Ihems admodum glacialis. Uræ^ 
iim Sfiorronis filius Vatfisfiordum refiit. Obierufit Thorlakus Magfii fi- r) pro tínénaí de* kabm^t D6. aiilút BMim^éa. s) Tíndost ^ímgmr 47 R. 

gmi^ínpi am». LM. t) Bitidbjoni C u) S^rrmir nat aptr tofpoKÍrr 

mM. .StjMÍr lepfcr F. M) kaffa unt aUt luid tBI. 

(iV) ^ '• 108 i»j:nzkir annalaa. 

(«mUL C:' Magaúsarflon ok Bjonf preilT SteiiiniélSMOii).. — ACDFGHK. 
gtnrlá fór utan. p). Yíg Vigfúsar Kálfsaonar. ^ ACDFK. ok Valgar^ 

m 

StyrmirMonar %). — sol. L. amiU. Gu^mundr biskup «at i Höf^a. ^ 

£234. &oL a. omitt. Anda^st Ótafr (M. af Sa^ri^jom) erJabúkiip 
úrSvíþjó^, (CDFK ok Knútr Láagi könúngrn) vCDFHI: NikuláBbjbOíuii i 
HeiÍMibæ). — Solus SI. onUtt. Vig Odds JÍiaisranar ak ^þeirra ð &;, okK^lft 
ok.Guttorms 9onar.han8v — (CDFHI: Páli biskup af Hamri fór úr landi 
til páfa). ACDFHI: Sætt Sighvats Sturlusonar ok.Kolbeins Unga (CF: 
Arnórssonar). ACDFK: Rán á Leirubakka. 8oU A: þá hófust ok rán 
bæ^i nor^r ok vestr. (CF: Rænt skjöldum úr kyrkju at Sau^afelIL DK: 
JB^ámarfaafnar for). — 8oli A: Missietti hönSíngia.; 10 setut *). — ACF: 
Fló^it mikla. Skipabroe. — ACDFGKLH: Rrendr sta^r i Lundi — ACD 
FGHI: Krossinn helgi kom til Ni^aróss, (omitt. A: nœsta dag fyrir Oiafe 
messu hina fyrri). — ACDFL: Yig^r Nikulás biskup til Grænland}. — 
Soli A: Atför vit Sighvat Stiirhison. -^ ADK: Fundi; i Flatatúngu. — 
ACF: Tig þórarini (€F: Steingnimssonar , sed D; Yig Steipgriais þórar* 
inssonar á þingi). — Soli A: Fjörrá^ vit Snorra. 

1235. ACFHI: Anda^ist Digrhelgi (CF: |>orsteinsson). — ACFI: ok 
Sigur^r Ormsson: Flasi>presCr Bjarnarson» — ACDEFHIK: ok þorvaldr 
(CF: prestr «— C: kanolci). Oissurarson — (CFL: Ingaviné^ir.Hákonar 
konúngs). ~ ADG: Urækju útan stefnt — ACDFGHK: Kolbeinn — (H: 
úngi — CDFGK: Arnórsson) ^ fór utan. — (CF: Yig Snorra Magnúsar- 
sonar ok Gu^mundar Asbjarnarsonar). — Soli E. omitt. Sturla iSighvats- 
son kom iit frá Rdrn metS lausnt, Sighvats fö^ur síns, (ad^- /íðf/. þoldi 
hann miklar skriptír; var leiddr berr fyrir alkur hðfa^^^kyrkjur i.Róm ok 
leistr vit allar). *-^ Soli A: Rán ok stuldir.i Vestfir^ga ^árSúngi ok 
Sunnlendinga Qór^úngi. — ACFLM: Gu^mundr biskup sat heima at 
Hólum. 

1236. ACDFHILt Anda^íst ValdQmAr c) erkibiskqp af Pr<mum. -^ 
A : Nor^anf er^ Sighvats úr Eyjafirt^i til BorgarQar^ar ; 10 hnndrut manna . I y^ Viudtrir Sturla Si^vaiisonar GH. ; z) RáUBSoiiar et Styppm^opn omiiHi. ▲• 
a) Sviá konúngr. P« .b), ok þeirra 5 omitt^ XífCM* nMiqva^^^ljffni ^ftHÞ^ 


ANNALEB ISLANÐICL m 

lÍMy Btonmiqve Stefnmoði JUiu$ sacerdotes. Sturlœ peregrtnatto. Cœdes 
Vigfuei Ka\fi et Va^ardi Stj/rmeri filii. Oudmundus episcopus Ho/dii 
commoratus. 

1234. Obierunt Olaus areiiepiscopus Sveciœ et Kanutus longus resy 

et Nicolaus episcopus Slesvicensis. Cœdes Oddi Alonis filii et qtinjve su- 

orum nee non Kalfi et Outtormi filii eius. Púulus episcapus Hamaren^ 

tfV ad papam profectus est. — Pacificatio Sigrati Sturlœ filii et Kolbei-^ 

ni jmnioris Arnaris filii. Prœdatio in villa Leirubacha facta^ tunc qro^ 

qce in boreali œqte €íc occideutali Islandiœ qeadrantibus rapinæ crebro com- 

missiB. In mllam Biarnarhofii imasio riolenta. Dissidia inter mag" 

nates. Decem prœsidia. Clypei e templo Saudafellensi direpti. Inundatio 

illa magfia et navium lœsiones. Cieitas Lundensis eæarsit. Sancta crux 

Nidrosiam renit pridie festi prioris Olaei. Inauguratus Nicolaus Orön^ 

landiœ episcopus. Sigheaius Sturlœ filius hostiliter ihvaditur. Cotwemtus 

in rilla Flatatunga. Caedes Thorarini Steingrimi filii. Insidiœ Snor* 

rofit structœ. 1235. Obierunt Digurhelgo (He^o crassus) Thorsteini filius^ 
gurdus Ormi filiusy Floso Biomouis filius sacerdos^ Thorraldus Oissuri 
fiUus sacerdos canofíirus et Iftga mater Haqrini regis. Unehia peregre 
citatus. V Kolbeinus junior Amori filius peregre profectus est. Cœdes 
Siéorranis Magni filii et Oudmundi Asbtorni filti. Sturla Sighrati filius 
Itoma rediity Sighrati fratris sui absolutionem afferens^ multay absolutio- 
nis €0usay perpessuSy qrippe nudus ad templa Romœ omnia primaria duc^ 
tus iisqre i$i omnibus absolutus. Prœdationes et furta in . qradrantibus 
occidfintali et australi Islandiœ commissa. Oudmundus episcopus domi 
Holis sedit. 

m 

t 

• • • • 

12S6. Obiit Valdemarus archiepiscopus Bremensis. Iter Sighrat^ 
ex Ms/fafiiordo borealis Istmndiœ.in Borgatfiordum susceptumf hunc mille ^fve m 6, pro qtnbus ín G: ok R4Ub Gattonnssoiuff ok Gttttoms Rálftsoiiar. 
10 ianl A. INr.S. cj, ViUijáln^ HI. ... 110 ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

fóru me¥ honum i Reykjaholt i efstu viku dj. — ACl^ : 7 memi drepnir 
fyriUrœkju i Klofavik e). Yar prestr 1 einn. Flegnir at fétum ok kasa^- 
ir sem þjófar. — Solus M. omitt. ^ 1233 L: Urœkja meiddr ok heil^ 
gerr/> — (DG: meíS jarteiknum). — ACDFG: Hann fór utan — ACF: 
ok biskupsefni Bjöm frá Hólum ok Magnús prestr g). — 8oK A : Anda^ist 
Amiprestr at Lundi. — (CF: Njáil Sigmundarson.) — ACDFHIKM: I^ 
L: Teitr lögma^r (H: aptur. — DGK: Snorri var me^ Ormi. — C: 
IJtkoma Kolbeins Únga frá Róm. — D: Rán í DaL — - E: Synodus. — * 
DEFOI: Eclipsis Solis III. Non. Aug. — DG : vi9a um Island |>at sumar.) 
JSSn. Omues : AndaVist Gu^mundr biskup (add. LM: á Hólum ept- 
ir stóra mæíSu ok útíegíS, er hann haföi i sinu biskupsdœmi nokkum 
part af vondra mailna voidum, er slóust í fer^S hans). — Solus XI omitt. 
Anda^íst Magnús biskup Gissurarson; ACDFIK: þór^r Sturluson; — 
(CDFILM: Sorkvir biskup i Færeyjum; ~ CDFL: RunöIiV ábóti, add. 
CF: Sighvatsson; Dagfinnr sýsluma^r. — CDF: ögmuníSr, C: Sneis {N>r- 
var^sson). — 8oli A : Eclipsis LufuB. Sturla fór blS þorieifi. — A ceteri' 
que — 1236 LM: Rardagi i Ræ (LM: i Rorgarfir^i me9 þorleifi þór)$ár« 
syni 1 Gör^um ok Sturla Sighvatssyni). Létust f>ar 30 manna hj^ — 
(LM: 90 menn voru sárir ai^StuIIu, en Qöldi af I>orIeifi. Hann flýVi i 
kyrkfu ok náVi griíSum. Rei^ StuUa eptir þat til GarVa ok rænti 30 
yxna ok HW geldii^a. Skémma var ok tekin ok flutt inn i Geirshólma á 
Hvalfjoríí.) — Soli A: Fjátrán viíJ þorleif. — ACDFGIK: UtanferíS Shorra 
(Sturlusonar arfrf. CDFGI),- — ACDFGHI: I)orIeifs (add. CFHI: Þ^r^ar- 
sonar,) — ACDFGHK: þóríJar Kakala*). — ACDFG: I>órarins Jónssonar, 
élafs þór^arsonar. -- (CDFGL: Hákon konúngr ok Skúli jarl ok Sigur^r 
erkibiskup bo^a^u go^or^smönnum á sinn fund t> — DG: Morg rit út- 
komin ok haldit litt upp). — ACDFGI: Lögtekin þorláksmessa Ij. Hák- 
on konúngr krossa^r mj. 8oli A: Hertugi Abel fékk Mathildar. (H: Seitdi 
Lucius páfi Vilhjálm kardínal í Noreg). 

á) SighTatr ok SturUi föru í Boi^arfjöi^ met 10 htmdmt nimniia DGR. SifhTatr Starl* 
1180 a ok Stnrla Sighvatsson föra at Saorra Starlusyni GF. nec phtra. e) Röp- 

avík GF. qmse^ntía ommHnt f) ok heilgferr : desuut in GF. — hem. L. 

Urækja geldr eastráfus: H. g) iia %n GF: bisknpar senAu «tan Blapins 

prest GaímnndMon ok Rjpribjorn prest Hjaltason : episeapiperegreableg^rmii Mag^ ANNALES IBLANÐICI. lli 

kúmmei BeykiaMtum in ultima septimana comitati iwit. Septem viriy 

9 

anecUB Urœkiœ Klofaeicœ occisiy in horum numero unus sacerdos» Illi 
vestibus exuti furum instar sepulti sunt* Vrœkia vulneratus ^ miraculose 
ssmatus peregre profectus estj unacum Biornone Holensi episcopo electOy nec 
nen Jíagno sacerdote. Obiit Arnas sacerdos Lufédensisy Hialus Sigmundi 
fiUus^ • Teitus iterum legifen Snorro cum Ormo fuit. Kolbeinus junior 
JRoma rediit» Rapina Ðaliœ. Sjfnodus. JEclipsis Solis III notu Aug. hac 
Mtate pas$im in Islandia vi$a est^ 

12SV. Obierunt Oudmundus episcopus Holensis post multas œrum- 
nas et ewiliumy quœ in episcopatu sustinuity partim malis haminibns cau- 
santibuSy yui itineris socios se illi adjufsserant ; abierunt quoque Magnsss 
episcopus Qissuri filiuSj Thordus Sturlœ fUiuSy Sörhverus episcopus Fœr^ 
eyemisy JBuféólpkus iMas Sigheati fUiuSy Bagfinnus toparchuy Ögmundus 
Sfieisy Tkareardi fUius. JEclipsis lufue^ SturlaTkorleifumadortusesf. Jhégfia 
m mlia Bœ in Borgaflardoj cum Tkorleifo Thordi fUio de Qardis et 
Sturta Sigheati filioy ifi qua triginta homines ceciderunt. Sturlœ sociorum 
SOy sed es Thorleifafiis multi vulnerati. Ipse in templum cofifugity salutem 
consecutus* Foitea Sturla Qardas equo pectusy 30 bœes et 100 eefrmces ra- 
pitus abstulit. Ðomus inde solitaria subletta et in Qeiraholfnum ifi Bvat- 
fiárdo deportata* Tkorleifus pecunia spoliatus. Edregrinatio Sfíorrofns 
StsurlœjUii, Thorleiji Tkordi fUiiy Tkordi Kákalœy Thorarini Johafmis Jilii 
Olsunque Tkardi fiHi. Bes Haquinus^ comes Skulo Sigurdusque arckiepi'^ 
scopusy Islaudiœ curiones in conventum suum citarunt; multa edicta if^ 
Islandiam perlata et pdrum tamen dieulgata. Festum Thorlaci legibus 
raceptum. Bem Haquifius cruce signatus. Dux Abel Mathitdam uxorem 
ds$sit. Lucius papa Vilkelmum cardifsalem in Norvegiam^misit. iMMi {Smimimái filimm «1 MfygrAfommm HialH fiUum Moeerdoies, h) 

^& tttfr léUt af þorleii, en þrir- nMiui •£ Stiirla, LM. •) SigliTatsfonar^ GF. 
Stnrlnsénar H. k) Sed in D6. taniitm : Utan stefiit foðorðsmönnnni af ís- 

kndl l) Marinmeata, H. m) kóronaðr, il. 9 
I 112 ISLENZKCR ANNALAB. . 

123a ACDEK. Tekiim upp Ukami YilhjalM ábéta í Eplaholti. 
ACDE6. Hákon konúngr gatSkála hertuganafn n). — (D6: ok gjörSi 
hertuga.) — ACFHL 1237 D: Anda^íst {Kygribjörn q) prestr« ~ ACFI: 
Leggr prior/»)* — (D6: Apavatns for).— ACDFI: 6issur |>orvaldsson var 
handtekinn af Sturlu (CF: Síghvatssyni) vit Apavatn q). D6: Kleifa- 
for.) ~ AD6: Biskupslaust á íslandi. — Soli A: Eytt alþingi ok þótti 
þat ódæmi. Soli R omitt. E|dr uppi fyrir ReykjaneSi. — * (D6 i varS brestr 
mikill at Sau^afelli ok margir fyrirbur^ir). Soli A: 6ÍBSur ok Kolbeinn 
fóru at Sturlu me^ 1200. — Sturla jsat i 6ilsfir%i með* 800. — Omnesi 
Bardagi á Örligstödum r) (add. L9f: í Skagafir^i^) me^ Síghvati Sturlu- 
syni ok sonum hans ok 6issuri jarli ok Sunnlendingum me^ Kolbeini 
únga. Með' þeim Kolbeini ok 6issuri voru margir höfVíngjar; f>eir höfðTu 
SOOmanna. — ACFHLM:/) þar féU Sighvatr (D6H: Sturluson) ok synir 
hans fjórir — u) (D6: Sturla, Kolbeinn, Markús ok þór^r^ ok Ebrafns- 
synír^ Sveinbjorn okKrákr) — en aUs 40 af Sturlu, én af 6issuri okKoI- 
beini 5 mennor) AELM: Fæddr Magnús konúngr Hákonarson. — ACD 
F6LM: Yig^ir biskupar (CDF6: tU íslands) Sigvar^r tíl Skálholts y) 
enn Bótólfr tU Hóla. — ACFLM: Brandr Jónsson tók umboS i »ytíra z) 
biskupsdæmi — ACDFHI: útkoma HUdibjarnar (6: 6unnarssonar) múnks 
með' bréfum (CH: erkibiskups). 

1239. ACFL : Nicolás biskup fór til 6rænlands: omnesi Sigvar9r tíl 
Skálholts a), Bátólfr tU Hóla. ACDF6HIK: Útkoma Snorra (Stutluaonar 
omitt. A), Úrækju (CF: Snorrasonar)/ ACDFHI: þorleifb (CFflI: f>ór%- 
arsonar), ACDF: ok Magnúsar prests 6u$mttndars6nan — ACDF6: Ei- 
rikr (CF: Yaldimarsson) Dana konúngr fékk Juttu (D6: dóttur Heinreks 
hertuga, add. D: af Anholtí.) — ACDFIK: Andlát þórarins (C í Jónssonar), 
ACDFK: Sokka, (CF: Helgasonar: CDFILM: Magnúsar jarls í Orkaeyj* 
um). — AD6: Margir draumar ok fyrirburíSir 4). — ACDF6LM: SkúU 

n) Hertngadom, CDF6. o) ETfribjöra fionaia;. f) prÍAr prcstr, FI. 

(/) Sl^hnisnjm at Aparatiii F. ok UraslátÍBn : ei élimissus addmt D6. r) ör* 

ligstaða fimdr^ E. #) i BlöaddiUð H. f) ita H : þar iell SigKTfttr 

Sturlasoii ok Stnrla aonr haiit, ol^ Þwtil flciri Stwliiogar, alls 50 oiaiiDa, u) itaL jmmLÐi isiANÐici. m Fs : Shuloin ducÍM titukím dedit ducemqee crearit Ohierunt Kyfr^irmie ea- 

cerdoe et Léggm prior. JBítpedHio ad Aparatnum. Cfiesurus Thorvaldi 

jUiue ifé mUa Apamtao a Sturld SlghvaH Jilio captue. EðbpadHtio Elei* 

feaeie. . AifUua ' ifí lelamdia ^scoþ^s* Khmitia Jsiandiœ gemeraUa om£$S(9 

qvod maximé^ ifusudtíum Aabebafur. Igfiik aute 'Beþkíaiíesum e mari eru- 

pit* Jn éilta SamdafeUo ingefis "trepitus et> mulUí omifia contigere. OÍS" 

eurus et Kilbeifms Sturlam IflM^ riris stipati adorti sufít. Sturla in 

thacihkOilsfJSrdefisi.bum J9Q0 eiris se coutinuit. IMgná in vUla Örligtta- 

dis ' m Siaga/íoréo- comtkissa itUer Sigheatum Sturlæ fUium isfueqre fir 

Uosy et es aUéra þarte Oissurum cofm'temk iucolasqce australis Isiafidi<B 

partíSy et Ko&einum juniorem. In comUiatm Oissuri cómitis et Kolbeim 

múlti fuere 'procetésj octifsgemtas habuerufít armatos. Ibi. S^htcfílus 

Sturlœ fUius cum qratuor Jiliisy Sturlay Kotbeinoy Marco et Ihordo e^ 

Qubuity 'fiecslnofi JUtí Mtnfki Smftbjárnks et KrabuSj qeUfus simut nufoe' 

ratis 8turla"4ú tiros/ Oissurue' rero et Kotbmnus qrifiqce ammserufit. Na^ 

tus Mt^ms rex Haqrini fUius. Sigrardus Sbalholetisis ^ Botolfus éero 

Holensisepiscopilslaffdiœ. ifiasig$mrati. Brafidus Johafífiis JUius in. au- 

straH ejitsdem 'episcopatu prœfecturam suscepit. Adf^ntm Hildebfémi 

mofsachi Omnnari filiij epistolas archiepAcopi af^erentis. 

1839. Nieplams episcopms m OránUuidiam proféctms est. S^^rmrdus 
Skalkaltmmj Botolfus Holas se cofitmlermnt. Adrentms Snorronis Sturlœ 
fUiiy Vrabiœ Sfiarranis fUiij Thorlefi Thordi jUii et B/íagni sacerdotis 
Gmdmssifidi fUii. ~ J^icms Banormm. res Valdema^i fUtms Jmttam fUidm 
Hemrici dmcis Afihdttifii adeptus est. Obitus Thoraf^ini Johaftnis filii^ 
Sochi Helgofiis filti et Magfti comitis Orcadeftsis. Multa somftia ttíqre 
porlé^ta. ^ — Skulo dt$x fiomen regis sibi dairi curarit. Haqriftus rex M : ok soiir kans Stulla , m^ peim 50 muuMi 9 en 9 memi af Gisfuri margir sárlr. 
x) DG. tto : ok nær ðO mmiua ea þrír menn af Gissnrí. y) Sigun^r G : 

Sigkvatr M. ' s> ^álkolto kiskupadæmi Ui: a) Sigkvatr LAf. h) Fyr* 
Jriiurð^ir óM^samle^rs prodéffim -qvœ paeem hamd ominaniur DG* (15) 114 ÍSLENZK» ANNÁLáBi 

hertagi tét nelb sér kwiÚBgs nafni ~. ACF: Hékon koiaámge c) gaf Kntó 
(Hákonarsyni ádd. F.) jarlsnafn. r- ADFGLM.* Höfat tM^r i NoregL — 

1240. ACDFHI: fiardagi á Láku níie^ Skúla hertuga ok Knúti jarlL 
Omttesi 9in Jkbmeta. — ACDFGIL: ilák^n konúngc.dj, lét 9^. kénáBgs» 
nafn Hákoni «yni sinum. Barda^ i Osió.meS Hákoifá konúa^ ok «kála 
hertuga. — ALM: Kyrkjubruni í Elgðsetri «> '^'Onmeéi FtJlf) Skúlaherf)» 
uga, ADG: ok Pétrs senar.hans. -^ ACDFGLM: Sói ráu^ (LBI: aem 
bló^). ^ ACDGI: Drukknan Bfagnúsar preits Gu^imdssonár (DGr biskaps 
efhis> -^ ACFLM: Eldr (M: upp) fynr^ Réykjanesi ^' ACDBFGLAft 
BAlna «eótt (oMitií^. C.v eú fyrsta). -^ Landskjálflar » miklii' fjrtir sitonah 
land^> ^ A: 1848, CDFIL: Anda^ist NikoUtus biekup á GranlaBdi -^ 
Solt A: þá kom út farkonusdtt A). — ACDFIK: Anda^ist Einar (add. F: 
djákn) fiorvaldssoa ok Arnbjom Jönsson ok Þo'l^ikr (add. DFIK: ifet- 
tlssony >'v .>••■• 

I84L' Omne$: Aiida^íit ¥aldiiiiár enn taiiimei^ Qana Jkimángr {aid 
CF: Valdemar^son). — AD: Eirikr Bonr kans /; Eiktí í Daiðiiorku ár. — 
SoKKomitt: MannfaU á Au^aharstö^um m) i Yí^dal i Mi^iirSi. — ACD 
F6HIK: Anda^ist Ormr {add. CF;.Jóns8on) Svinfellingr. . — fídem: Vig 
lilugá þorvaldflsonar n) ok Snorra. Sturiusonar {add^ fiLM: i Aeykkolti 
Áddunt prcsterea LM: Haan v^ iiia%r vitr ok margfiró^r, hofíSíagi mikill* 
d( alœgvitr. Hann.kom fjrstr mahná eignum uwHr kouútig. hé^ á landi, 
sem var Bessasta^ir ok Eyvindastadir. ^ Hann samsetti Eddu ok margar 
a^rar fræ^ibækr, íslenzkar sögur. ^ Hann varsveginn i Reykholti af 
mánkium Gissurar jaris). — EGLM omitt. >^ginn Klœngr Bjariiason » m/» 
A: a% rá^um Urækju annann dag jála. (add K: Obitus HaUvegar O . . • . 
dóttor.) 

1242. Omneg: Bardagi i SkáUiolte, ALM: me^ Urœkju o) ek 
Gissuri p) (udd LM: Vildi Urækja hefna fo^ur síns. Hann lét drepa 
Klæng biskupsson í Reykjaholtiy sem Gissur haí^i þar settann ni¥r). — 

' * » . . . " ' 

c) Lét gUa F. d) fjat L. t) EigliMtri Á. No. 9. Hel(ia.lri LM. 

f) lát R. g) Dm aUt htiul LM. k) jMbMluNnsétt A. N«^ 2. <) Ará- 

björa D. Asbjörn FI. k) ganli CWGHILBI. l) tOi tOá l D«i> ANNAim. ISLANÐTCI. 115 

Canuium MmpfMJUfwncimdtii tHulo omavit. 1k$rbéB in Narffegiu aát* 
petuiík * . . • - - f 

18401 Pétgna m Ldkm infér Shulonem ducem et Canutum eamitem. 
Cometa riiut. Maqtin^ rew HaqtfitiO Jilio suo regis nomen dari féeit* 
Pugna Osloœ commissa inter Saqéinum regem et : Skulonem- ducem. Iri^ 
cendium templi Mgisetrensis. QeouMt dux Skulo et PktrUs jUiUs ejus. 
8ol ruber san^vinis inUar. Buhmersio Mstgni Gudmundi fiia siseerdoth 
episcopi designaii. ^ Ignis ante pronsontorium Befifmiesenee mari eru^ 
pit. JUórbiHi primi. Magm terrœ motus in insulæ parte mtstrali. 
Obiit Aicoiaus. episcsqms in QrxBnkmdia. Advmit marbu^ peregrinus (Far* 
ionu sóttj. Obat Einarus diacorisa Jhorvaldi Jilius uec non AnAfimue 
Johannis Jilius et Tkorleihus iKetilli JUius. » 1 . I24L Obiit Valdemutus prtis Ðanorum res Valdemári jUiuSf 
cuius Jilius Erieus post eum iii Ðama. % aanos regrisnnt. Strages homi'* 
num in riUa - Jssdufiarsltado Videdaiensi m tréctu Midfiordú. ObUt Or* * 
msts Johannis JUius SoinfeUensis. Cœdes Ilíugi Thorraldi filii et Snor^ 
roiiiÉ Sturlœ filii in vMa Rsffhhotto. Fuit iUe rir sapiens et msUtiscius^ 
patentia clarus et calhdus. ís primus fundms iu Isla$idia prpprietarios 
in dominium regis rédegity Bessastadum nempe et Bicindastadum. Bd^ 
dam ac mulíos alios /#6rM eruditos historiasqte Islandicas composuif. 
Reihholti a €íissurianis occisus est. Klœtigus Bjomonis fUius eæ Urœhjœ 
consilio secutido NataUtiomm die mterfectus est. Obitus Hahegœ A 

• . filÍ€B. — 

1242. Fugna SkalhoUi inter Urœhiam et Oissurum. . Urœkia 
aedem patris sui ulcisci roluit. Bliengum episcopi fiUum Beptholti m* 
terfici curtH^it , qtem Oissurus ibi deposuerat. Conventus Bruensis. Pe- mörka GFGL. 9 &t tiOem omttíunt ^ m) ÁTnuKídarðtoiíí^vni 6. — 1 Miðfird^i 

DG. Bfann&n í Ví^idal E. n) Obiit Snorri í Reykkolti E. — Andlát 

Snom dc. LM. o) Snomtsynl addnnt LM. f) jarli addnnt LM. 

(15-) IIC ISLENZKm ANNALAfi. 

Omne»: Brúarftindr. — ACDFGHILM: Utaiif«r¥ Gismmr |»orvald«8<mar 
ok Urækju {jadd. CF: Snorrasonar). — ADGHK: Utkoma f>ór^ar ^ Ka- 
kala (add. H: Sighvatssonar). — 8oli Á: Kolbeinn fdr a% honum ok lá 
ikti Á TWdægru ok létust þar þrir menn r). — E et L wmtt. Fkttfngar i 
AIptartÚDgu. — ADGK: Rán i Hitárdal. 

1243. ACDFGL 1244 K: Birtist helgi Vilhjálms djákns i Björgyn «J. 
ACDFHIM: Andlát Bergsveins biskups af Fœreyjnm. (omitt. A GM: 
okf; Giliberts biskups i Skodandi;) — OhmKI. JST; UtanferS BótóICr biskups» 
nli A: ok Ama Orei^u. OnUtt. mK: VigÞórarins (addunt D: «) Hjal- 
tasonar, ok J<^ Oddasonar). — ■ ADG: Farbann.úr Noregi. — ACDFL: 
Víg Mar^ar v) sterka ok Helga læknis. — - (DGHIKLM: Vatnsdalsför). 
Soli A: ^ lokkr uppi fyri nor1$an land ok í Borgarfir^L 

1244. ACDFL. 1243 T: Anda^st Ormr biskup { Osló. — lidem: 
EjöraxJ ábóti (addCÐFL: afNi^arhóImÍ). — ACDFHí: Andlát j^J Áskels 
ábóta (add. L: frá HelgafeUi) — ACDFI:^ Skála prests (add. CDFI: {wr- 
steinssonar). — ADGLM: ileykhdla för. ACDFGHILM : Veginn Turoi Sig- 

' hvatsson (add. CDG: at Hólum). — A. 1243. DG: Sektir! þór^ar Kakala 
ok þeinra 15 á alþingi. — A. 1243. CDFHL: Vig Hjálmssona ok Blasins- 
s<Hia, Stoonar Knúts (add. FI: sonar Vatnsdals foríngja). A. 1243w CDF 
ILM: Vig þór^ar Bjarnasmiar. — (FI: Víg Hjálms Snorrasonar ok Blasíus 
Snorrasonar) — Omnes: Flóa-fundr a) (add. CFLM: me^ þór^ h) 
Sighvatssyni ok Kolbeiní únga, CF: Arnórssyni; LM: átti þór^ 
margra manna at hefna. Er þat ætlan manna at hafi þar fallit meira enn 
tólfrœ^t handrat Bör^ust þeir á skipum. Sá er sag^r mestr bardagpL á 
Islandi). — AEG: féllu 19 menn af Kolbeini, en {mdd. EG: af þór^i 6 
ok eltu hann á land.) 

1245. ACDFHIL: Anda^isf Styrmir prior — (omitt. A: enn fr6«i), 
Omnes: Urækja (omtVí. K: Snorrason), Kolbeinn úngi {omitt. HIK: Arnórs* q) Uikoma jþöri'ar kasUla A. INo. 2» pro í/vú : póríTw SigkrhfasonKt, CFI. r) pro 
kis GDF6 tantum: tvídægmfer^ : expedUto per tfisqtfa fvm TTÍdægra aþpeUantur. 
s) btrtiat kelgí YiUijaliiir djáka í Björg^ o: apparuii sanehts yUhelmms Bergis 
A. No. 2. IIel|p VUhjáljiusoii djákn I. /) Gilbrigli L. u) Balto ANNALBS I8LANÐICL in regrÍHatío Oiiiuri Thorraldi JUii et Urœifœ Snarroms filii. 'RedHui 
Hardi Kahali Sightati Jiliiy gvem Kolheinu$ adortus in tesqvis Teidœgra 
nominatii pernpctatit^ et ibi tre$ viri occubuerunt. Viri in Álptartunga 
Rapina in tiUa Hitardal* 1243. 8anctita$ Vithelmi diaconi Bergie apparuit. Obitu$ Berg- 
$eenoni$ episcopi Fœroarum et Oilliberti epi$copi Seotiæ. Botolji epi$cú- 
pi peregrinatiú et Arnœ Oreidœ* Cœde$ Thorarini JHialtii /Uii et Johan^ 
m$ Oddi fili%. Natium e Norvegia abitu$ prohibitu$. Cœde$ Mordi for* 
Si$ et Helgoni$ medicu Expeditio Vatn$dalen$i$. Factionee in boreali 
Idatidia et in tractu Borgar/iorden$i. 1244. ObierufíS Ormu$ epi$copu$ 0$loen$i$y Bfomu$ abba$ Nidarhol- 

men$i$j A$helu$ abba$ Helgafellen$i$ et Shulo $acerdo$ Thor$teini jUiue* 

Expeditio Reyhholen$i$* Cœde$ Tumii Sighrati fUii Holi$* Pro$criptio 

Thordi Kahali et ftindecim efu$ a$$eclarum in foro hlandiœ generati 

deoreta. Cœde$ jUiorum Hialmi nec non filiorum Bla$ii et Simoni$ Ca-^ 

maijiliiy Ðuci$ Vatnedalensium. Cœde$ Thordi Biamiijiliiy Hialmi 8norrom$ 

Jilii et Bla$ii 8norroni$ JUii. Prœlium in $inu Húna-Jtói commi$$um 

inter Hkordum Sigheati Jilium et Kolbeinum jueenem^ Amori JiUum. 

MuUorum rirtí^^um cœde$ Thprdo ulci$cenda incubuit. Opinio e$ty ibi 

militum cecidi$$e aliqvantó plu$ eento duodenario (». e* centum et mginti)^ 

I^ggna erat naeali$j masimitqpe in I$landid es$titi$$e perhibetur^ (Ab alii$ 

relaium e$tj tftf novemdecim pugnantium Kolbeini cecidi$$e^ T%ardi eero 

$ex; et hic vi adtereariorum e navibu$ in terram depuleue e$t. 

1245* Obierunt 8tjfrmeru$ prior polyhi$torj Urœhia Bnorro- 
ni$ JSii$^9 Kolbeitiue juvenie Arnori filiu$y Jfíaulue cognomine Vagar^ 
$halm, Hauhu$ Thorgil$i JiUu$j Magnu$ $acerdo$ Halli Jiliu$j et Si- 

CFR. Bakka jarli H. IhkkM I. Hdto Ui. v) EirikMOMr í VatBsdal- 

add. CDF. x) RHabjöra CF. y) Hidlkek CDFHi. a) Bar- 

dagí CDFGHHi. b) KaktU uí. 118 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

son, ACF: Páll c) Vagarskálm, (add. DFHI: Haakr prestr {»orgUsson, 
Magnús prestr Hallsson), — ACF: Símon Kyr. — Omtit. EK: Stórmnli 
Erkibiskups vití Nordlendinga. — Omitt. EF: Eldr uppi i Sólheimajéklí. 
SoU A. 1244. CDFGHI: Útkoma Gissurar þorvaldssonar 

1248. SoU K. omitt. AndaðTíst Bótólfr biskup, A: af Hólum. 
ACDFHILM: Jófreir biskup í Orkneyjum. — omitt» EG: Herra Gregoríus 
omitt. HIKL Andresson, ACFL: konúngs mágr. — Omne$: Haugsnes 
bardagid) (add. DG: i Skagafirði, LM: með^ {tórðTi Kakala ok Brandi 
Kolbeinssyni). ADEGH: þar féll Brandr, sonr Kolbeins Kaldaljóss (add. 
LK: ok 60 manna með^ honum, en 40 af þórði. — CDHIL: Andlát Kol- 
beins Kaldaljóss. ~ ACDFGHIK: Utanferff Gissorar þorvaldssonar ok 
|>órðrar Kakala é). — omitt. EKM: Vigð'r Olafr Grftnlendínga biskup, — 
omitt. EGHIK: okPétr biskup til Færeyjá. — (a<ML D.- oMííím Jórannar Ein- 
arsdóttur). — ADG: 1247. LM: Sóttar-vetr. 

1247. 8oli. H. omitt'. Vilhjálmr kardínali, omitt. EH: kom íNoreg. 
omitt. H: Hákon konúngr kórönaðr. — omitt. EK: Vígsla Heinreks bisk- 
ups (€idd. HLM: til Hóla), omne$: okútkoma hans, omitt. ELM: ok 
Þórðar f) Kakala. — ACDF : Gissur þorvaldsson fór tU Róms g). — AC 
DFHKLM: Ólafr biskup fór tíl Grænlands. ~ ACDFILM: VigSr Brandr 
(add. FL: Jónsson) ábótí f Verí ok Amór ábótí í Vi^ey. — ACDFI: 
Anda^ist Runólfr prestr (add. CDFI: Skúlason), ok Oddr djákn (add. 
CFI: Sveinbjamarson A) D: þórðr Bðð'varsson. — D6: Heimsókn i 
Saurbæ (ok rán vit Áma). — • ADE6LM: Sótt mikil ok manndanðr. — 
8oli A. 1248 CDFHIL: Andaðist þorkeU biskup. (Add. CDFIL i Oslé: 
EG: aftekinn járnburð'r). 

•124a ACBFL: Andaðist Vilhjálmr kardínaU. omtíet: i) Bæjarbruni 
í Bjorgvin (add. DG: ok < Túnsbergi). — ACDFGHILM: Skipbrot fyrír 
Krisuvik, ADG: létust 8 menn. — ACDFL: Vígðr Hákon biskup i Oslp. c) VagMkolai CF. d} Ua U; Httaftmn bardagi þörðar iUwia ok Bnmds frá 

SUð á RejnÍBMÍ) AU IM aaBna, rá hefir a«str Terit á íslendi; þar All Bruidr 
fyrir ofiin garð á Riiðagrand { BlöndoUáð : t. e. PrœUim UtmgtHetetu» inttr Tkor^ 
dmm Kuenbm «1 Avhmírw de Stndo út Reminem, IM himiiium ceeidermnt et ilta («fr«- ANNALMB IBLANÐICL llf mM KfT. ^ Arekíepiicopi adMrms láamáoi bmreales mtathematís ýulmina. 
IgnU de flMHil» glaciaU 9oUíeiwMH9Í erupit. AdeetOui Qissuri Tkortaldi 
JUa (ÍH IslandiamJ. 12461 OUeruia Botalpkus episcopus Ælúlensisy Jofireirus episcopus 
Oreaáensis. Dom$nus Qregorius Atidreœ JUius ajgHnis regis. Rsgfus prope 
fí^snesum facta in Bhagqfiordo inter Tkordum Eákatum et Brandum 
Kolbeifii ftliumj H$ Brmulus filius Kolbeini Ealdaljoss cecidity et cum ilío 
oiroruat suorum sesagintaj Ihordi cero qmdraginta. Obiit Kolbeinus 
Kaldahos. . Féregrinatio Gissuri Thorvaldi JUii et Thordi Kaiali. 
Inastgmraii Otaus Gronlandorum episcopus et Fstrus Fœröarum episco- 
pus. /Mritus lorumkB Binari filiœ. Hiems morbosa. 12C7./ VHhiúimm Cardinalis in Norvegiam renit. Haqtinus rex 
coroMstus. Inauguratio Henrici episcopi Hoiensis; ejusdem atqee Thordi 
Kahali (in patriamj reditus. Oissurus Ihorvaldi fUius Momam profectus 
est. jOIous épiscopus in Srdfilandiam ivit. Consecrati Brandus lohannss 
JUúíS aUaS Ver^ensis et Arnbrus -abbas Vidoonsis. Obierunt^ Rufwifus 
sacerdos Siuloféis JUius. Oddus diaconus Seeiftiýárni filius -et Thordfss 
Bödifare JUius. Intasio in viUam Baurbœefísem et rapifus rerum Arfue. 
Morbus vehemens atqve frcqvefu homifium mors. Obiit Thorlelus episco- 
nus Oelaefuis. Ferri candmUis nortatio abrosriaa. 1248. Obiit ValdeffHurus Cardinalis. Incendium urbium 
et Tunsbergeusis. Naufragium prope Krisevikamy 8 hoffHfiCS 
Lsastgmrati Haqviffus episcopus Oslúefisis et Hervo episcopus i ges) .MOxuM. fnfá.ifi MtUmdÍM, £bi Bvendm saOra arsam sfereoráiem m viUa Jto- 
dMgnmd Biamduhb^knii efcsfiramt. e) SH^vatsMtear CFHK. f) Sif- 

kTmteonftr QnU. g) pálk CIIF. h) KolbeioMonar D. t) brann lao ISLENZKIR ANNAtAR. 

ACDFLM: okl) UetA bisknp til Orkneyja. (CDFH: ohHt Eenii biaki^ í 
OrknexHun). — ACDFL: Herra Birgir (add. CDFL: Magnúamm) tékjárls- 
dom í Svíþjó^. 8olí E oaUtt.: Dráp herra Hólmgeirs {add. CFL: Knúts- 
sonar). Druknan Haralds Su^reyja konúngs. — ACFLM: Jén tók f>ar 
konúngdóm. Omitt. ELM: Olafr þór^arson, sol* A. LðgmaVr: — G. 
omitt. Anda^ist Úlfr jarl m) Fasi, (add. CDFJ: í SvíþjólS. iSoK CF: 
obiit Hjalti biskups sonr). — A. 1240 £: Landskjálftí i Gauteli. — (Ð: 
BolSór^abreitnL — K: Settr Grnndvöllnr Krists kyrkju ttj. 

1249. (CDFHIKL^ Anda^ist Alexander Skote konúngr). -^ ACDF 
HILM: Simon biskup ípj Fœreýjum. — ^ ACDFHIUtf: ok Amár ábétí 
i qj YerL — ACFL: Lambkar ábótL — ACFHI: Land hl^p i Gantel&r; 
EM: omitt. Sætt Hákonar k«nángs ok 9J Eiríl&s Svía konúngs, (ttdd. L: i 
Gautelfi). — ACDFGHILM: Henrik biskup fór utaii, ok Ormr Bjarnason, 
(add^ CDF. Philippns ok Haraldr Sæmundar synir, Jón Stolioson; CDFL: 
Dubgall ték ríki i Su^reyjum). — 8ol» A: andaSist Snjákuig i Bæ 
(SotíD: Hafrbj&rn þorgri'msson). — A. l2Sl0coter*: DrápEiriks Uns he^a 
(add. CF. Valdemarssonar) Dana konúngs (add. EGL: á Laurentíus-messu 
aptan). — A. 1250. CDFGKLM: Abel (add. CDFG: br^^ hans ték riki, 
CFL: i Danmörkn, addJiG: 11 ár). -- A. 12S0 CDEFGL: Yaldemft: Birg- 
irsson uj ták riki í Svlþjó^, 

12iW. A. 1251. CDFHIKLM: Kosinn Stuito þér^arson tíl logmanns. 
omitt. £H : UtanferíS Sigvar^ar biskups, omtít. EHLM : ok Þór^ar vj Kak- 
ala (CDFHIL: 1249 K. AndaSist Eiríkr (fMJ<í. C Eiriksson Svía kon< 
úngs). ACDFI: Anda^ist Ormr, OflttYf. F. Bjarnarson (add. CÐFIK: okAme 
Magnússon, add. DK. Orei^a). SoltA. Oddr fór a^ Sæmundi ok flý^i þó 
undan (CDFGI: Vig Gu^mundar IQaitasonar). 

1251. ACDFHIKL: Anda^ist Páll biskop i HamrL Sotí R omitt. 
Drepnir þrír jángherrar i S viÞJÓ^ x) (add. DG : PlúUppns ok Kmto ok 
Philippos). ACDFGinK: Druknu^u Philippus ok Haraldr Sœmundarsymr. 

p 

1} Sinoii D. ~ amissú vercnamine in L ita: Biskiqi'ðl Orkiwjja; m) Fatill E. 
Pmí D. n) in mtírgine h^fus codieis annotttvit A. Magttmus: ftre exmera 

eonjectura^ p) Saðlrejrjum CFH; ÖrkAejjuAi D. <f) i Vi4^ey CFHILM. 

r) ita DG : iMid Ujóp í eiu eystre kTÍsl í Gftntelfi ; terra in ramum fimnmis Gat- AmALSS ISLANÐICI m 

M$*t tiértw effiiCflpm Orcmdgfmit, Ð^múms Búrgerué ' Æk^ui .filiúsfcor 
mes m'Svhcía jfticfus eit.' ' Cœdes^ dommi Holmgeiri Kanuti fiKi* £W6- 
meniú HaKHUdí Hebudum régisj Ioha$inés &i regiaui. potestatem nactus 
est. iUam Wkordi Jilius..légifer. Obiit Ulfo JFusiuscomes m Bmeiá et 
Hialto episcopi fiKus. Terrœ mútuá in Ootélbiaí ^ðrorum 
mutafio. V FutHÍfamentÁ'temþliGkrietífacfa 


• t » • .1249. Qbierunt Affsauder Sepforumrej: ,et Simfín fpjscopw Fcer^ 
Qensifjet Arffprus tfpbM VefretkMy ^^Lambhsrus jakbas.,/T§rra^^ 
Gotelbfam .diruit. Haq^nf rcgis et. J^ici- Stionum regis pacificatio pfope 
Gptelbiam iuita. H^ricus episcopus peregre profectus est nec non Ormus 
Bfórnonis jUiu^ .Philippus et Haraldus Sœmundi jfilii et lohannes Sturlcs 
JSiius* i JDfibg;alus^regianf^pot,estat0m in Hehudihus.,qecepit. s Obieruní.Sn^ 
lauga de Bœ^ et Hafurbiörnus Thorgrimi filius, (íed^s . Ericisancti 
V^demari Jilii Ðanorwn regis vespenía festi Laurentii. Abel frater ejus 
ÐauÍ€e regnum suscepit qvod 11 annps tenuit. Vafdemarus Birgiri JUius 
regiam potestatem in Svecia suscepit. . t 1250. ,Sturla Thordifilius nQmophylax electus. Peregritiatio Si^^ 
rardi episcopi et Thordi jKakali. Obiit Ericus Erici filius Stionuni rex 
et Ormus Björnonis filius^ nec non Arnas Mctgni filius Öreida. Oddus 
Sœn^nndum ^gressus est et tamen fugit. Cœd/^s * Oudmundi Hialtffnit 

fi*^^* . > ■ *í *«; •-•j , . i\ ' '.'1 . • •:•. 

. • '■ >.'••' ■' . . , • 

I2$f. Obiit.Pauh^t. epifcopus\fl^maretisis. Tres domicelli in See-^ 

cia occisij miippus nempe Canutus et Phil^þpus. ^MaralduSi M fíUlippuf 

Sœmmidi'fiUi s^mer^i^ s^Mf*: JSanS' oner^ia intw cmti^e^itemJJ^ ímu- 

elbiœ qvi ad orientem vergit diruit. s) Birgis j«rl8 i Syíþjód' DG« t) Dup- 

» • gáH'D. '— DaffgaU't'. Dttdkftll >t. 'u)' tíktc IK'vat koii^ffr E. "Y^-^^ij ÍSiff- 

kvatssÓMir"GFI. > x) frk omiim T: sed íta K. DMp^ jdbghéminia i'Svíþjöú^. *.».*. j i ■ » * V . ».->'*; 


(16) m iSLENZKm AmÁLAR. 

(ita LBI : fiimllisÍÐrp kafSi niáUmii landt fík VMtínaBiieyja, )drillciiui$ii þer 
niiUppas olc Haraldr Siemuiidarsjrur ok öll ski^oköfiiy nena 7 ifloiin, er 
toknir voru sílSar . í Selvogi af skipsflaki). ACDF : Braim klasMt» í TautriL 
(D6K: Doildir AostfirVinga. D6: Sekt þeirra Halk' GiMttrssonar á al- 
fiingi XVIII. D: Víg þorsteins Tjörfasonar). 

1252. Sol 6. omitt. Anda^ist Sigur)$r erkibiakup;y omitt. GSL 
Arni ábóti at þverá. SoL G. omitt. y). Dráp Abels Dana konúngs. AC 
DFKLM: Kristiforus bró^ír hans tók ríki (CDFLM: i Danmörku). 8ol 
G. omiit. Víg Sæmundar oniitt. E. ok Gú^niundáry Ormssona. SqU E. 

imitt. Útkoma Heinreks biskups. ACDFGHIK: ok Gissurar þorvalds- 

» 

áonar, AD6: t>org;íIs SJcar^a ^^ Bð^Svarsðtfiiar, A€F : FinnfojamarHd^oii- 
ar. — ACDFLM: Kosinn Sorli tii érklbiskaps. AD: Atforar at Gissnri 
Boli A. |>orvaId8syni -- (D6: Hellu fundr). — ADLM: Stafholts í&ta). 
ACDFHILM: Olafr Iðgma^r (H. ait^. arinat sinn). — SoÚ A: Oissur t^k 
vald yflr Skagaflr)$t. 

1253. ACDF; 1252. G. 1254 H. h) Víg^r Sorli tU erkibiskups. 
ACDFL: okPétr biskup til Hamars. -— - Omne$: Brenna á'Flugumýriy ALM: 
þar létust 3 synir Gissurar {add. IMi jarls) okþórakona hans r) okhálfir 
þri^i tugr manns d) alls, {add. LM : Hann komst me% nau^um undan ; 
falst hann i keri nokkru í skirbúri, er sýra var í). — Soli E. omitt. 
1252 G: Skiptjóne) Eysteins Hvita (oifrf^DG: fyri nor^att land. -^ CDFL: 
Kóróna^r Kristiphorua Valdemarsson Dana konúngr í Lundi). — omitt. EM. 
Sætt Hákonar konúngs ok Kristiphorus Dana konúngs. — ALM: Sí^u- 
mú!af»r. ACDFL: A^ndaíSist/; Ubbi erkibiskup i SviþjáíS, omtYf. GM: 
ok þórarinn ábóti á þingeyrum (CDFHI: Ormr prestr Ko^ránsson. D: 
Thómas prestr). — Soli A : Lögtekit at guíJs lög skyldu rá^a, ef ágreindi 
ok lands lög. - AELM. 1252 O: Fæddr HaflitJi Steinsson. ACDFHI: 
Teitr Iðgma^r AD: Einarsson. 

> 1254, 8éUG,omÍU. Anda^ist SðrU erkíbiskup ; ACDFHIiíL: Askéll 
biskup af Stafángri; (CDFHKL: Sigur^r konúngssonr; CDF: FrúKristin; 

5) Prápa jFríur Jaiel JhotkfivAí^ EUME. FaU Abris «6e. Vi. %) , Skartra mmi' 

tunt 0mn99 prmtet» Ai a) SkáUolto fár^^D. . h) aidtmt JELk Heim- 

koBui Sörla erkUMAknps «f Coráa. e) pro p<r« kona baae LM. tamH^ms ká»- ÁNNALE» mLANDICL *■"• um $$$bniit. HtUippm et BaríOéM Sœnkmdi /M émmðá^ 
ubmérsi mmti eæceptii 7 'virisy qri pa&lea in Séíhbgo # mt^ 
ms frn^mmle, miblati nmt lUtermið mofiMterium conflagrétit. Liteé 
Awtfjordefimém^ nSb$lctm HuUi Gissuri Jilii ac sodornm ocMhcem in 
féro geMrmlideétké. Cðsám ^morstefn Œjorti fiUt. :.: ... 

IVA 'Obíit S^mrdiis. arckiepistopus. Aráas Ma^ 1%eémen»íe. 
9smormm régis. CSriUophorus^fiikUr éjus rkgtmm ^ikshim^ 
^, : ús^s Bœmmdi et Oudmundi filiorum Ormsi. JUeetaus Hen- 
épitifopé ot Ílissuri Ifkm^mÍdi JUii^ itemgee Tkorgitsi Skardii JBSdeari 
et Piimtifémi Hélgahie JUii. Borla eleOm est mrekXeffAeopuá^ Hih^ 

um npréaldi Jihmm itseasio. 'lter Btmý^ítenséé Olavus 
Oissénts territorU 'Bkagð^h rdmeie præfsciki^m ^téfoepitJ I • » I , • j 1253. Sðrh archiepiscopus et Pétrus ' épiscopns Bamaretisis éofise^ tgC« crati. Incefiáiám œdium ih rilla Flugumyre^ u6i ^irek Oissuri 
lii T%oraqve uxor et 'mginti qmnqre komines perietuht. ^ Ipse rix elapsus^ 
tVi dolio sera aeida ^repleto in prómptuario uhi lac erassum assertakmturj 
absconditus est. Náufragium Eisteini'éslhi ad liltora Islandiœ septentrio^ 
nalia. Ckristoþhorus Ðanorum rea^ ^ Vaidemari fiUus Lnndis oúronmtiis^ 
Pacificatio Haqeini regis et Ckristopkori Danorum regis. * Her 'SidunUi^ 
lense. • Ohiérunt tíbbo arckiepisctjpus Stecide et Tkorttrinus abbas Tking- 

m 

örékÉÍéj Ormus sacerdos Kodrani Jiliui et Tkomás sacerdés. In legibm 
r'eceptum ératj tif, inter hges dírinas et'cihiles -coHisione e^ortaj illcs pree^ 
ralerent. íi^aus tlajtidus SÍeini'Jiíiusl ^Teitm Einári JHius legifer. 

1 1 'í '^*' • >.♦'*-•! * í • •' j ■ • ^r* V 19M;' Ohieé'úfa Sorfo mréki^scopu^i, Eskillus epiácopus Stafang- 
renéfSy Sigurdús ré^ié^JiffuSy Btíminó 'líl^iétfnfij ét hrkahnes^lSt^ 

•> í Hvítá tteyjh lidits.'' ' ' a^ ot tástfit mMhím II;'alk 24 mMA'^lf. 
I.M. f) Ufi: 9.^ '? i !• t (16*) I9t ISUDNZKHt'jiNNMi^IL 

ŒGMKLi^&ú\ff) SCttrhiðón). .; Omti0«.-< 1253 .G : JSeiteelur 'bi«k«||t J^wrltek-. 
.inii A> af Oditt'iþórariiiMqíni (add. Ii: ^«yttidr uin^.»tiiDd) ék iMiðU^aa. AIM'^ 
Qrímey^rfmrlS) þftr ■. féUt JEIrAni Ko^ránsson • ok |>eir i}ó'rk.'.iTT-. ACJ>F ; Víg& 
EyjóUr ábétí (GÐF tíl þverár). — ^ ECk 4>fb>itt: Ui&oina. JU«w;W biskr 
ups. ACDFHIL : Utanför^ Gissurár fwrvai4s«lBa& AGDFIWU s^aeiar. 
brani ivOítð. AáSDEFGfcBt: l^ðö K: )^úkka.ni¥r bc^ á^BaitWdÍi iOrk- 
aSah^^adA Ð^t. á ]^áfidkdim) «> So/«. A: . ii|ikIisvilokk«r' fé¥u aoc^r v» 
land a% Oddi þóradnssym. ACDFHIKIi: Vig KoJbeins hj . Ðuggdssonar 
ok þwrra'!7,uA€DFIKf ok þeirra Jlraiia 5ý (Mwtiíf. A: Ko^r4iiA»ftfti|r)..T- 
Aff: Ao^a^^Solveig 8æiaundai:>ddCtír.. vA M/*y<><}l8^.;l(4ai'E3Í41f -(^. 
12S& 'ÁKiiefer^m- 12ð4 G:^Bardi«irÍ GeldlngaKiDltii <a4(^ ^^ . 9- Fe- 
b)napEÍ) f>aR féiU Oddr. |)órac»n«a^i ok 1S 'JiMi)n.9i^ («ddl H: Sá.Vft» n)«MUia 
best vigr á Islandi á hans dðgum. Hann yar í banni ok yar fluttr til Seyla 
ok f>ar grafinn, ok sfóan, þá hann haf^i 20 ár þar legit, uppgrafinn ok 
afleystr af bá^um biskupum, 'Jðrundi ok Arna, ok þareptir i Skálholt 

flut^, 4:J^^cííagÍ7Í;yÍ»%.^Í»«A. ^DFGí^^A^ 

&<^,. ftVf^ ^i Ofsi.q^-^ in^ <i^(odd. ÐÍG: en Kafn flý^i). 8olt A: 

þ^ f^ 9k.Finnbjöf:j|;\^ok-3.Jnenn af þ^ra li^ ACpFI; Anda^ist Giss- 

« • * 

«V,.4Í4k» .bMkups s<Wn AqFl,:,, ojff í^uííormr j^ad^. 9E;i^;,dj,áJín),,þór«arson 
(aií*...IU:,PrwJ#^i% /.ACf y^<W»»Jyar^ ^gía^ön^r {add,C^F< JEmas 
w*j^«ffi X(8?í: '.ok ,kom •/ ^^).,, ADFI: JScl^sit liffu^^,{^addr Fl: 9 M' 

. ; 1256. ACIDFHIKLM: AAdajíSist Arai biskwp i ^ÍSígvín, ^lCDFAí, 
II^;,,Gi)ibon,jarI,af.Orkneyjum,^,,A.CpFGHK^^ P^i^=Sj Ka^p) {mf^ 
GOf^Iir^iíatssofl.,. Cpí^fl^A: Aegr%V^ P^: .J^gi;ét J^oi^- 

úngsd.áíti^)- ; -r ,-. 'ACpf í^tKUf ? ; Há j^^^v. ko^4nfír , l^ *4ei?n^ MÍ^9.v^ 4 ~ 
So/»£ omitt. Utanfer^ Heinreks biskups (oifíJ. K: eklvars). ACDFLM: 

£ : Rauiðrsvalla sokkiifn{^ ; K : sökk Rau^syöllr. Rautfelle, Íegtmt FG. ' k) Dráp 

.i :V 'JRcdlicÍQs £pra^ i4!^pg^s^oaar. D. / J^tugs^n^-Hiil O^fgfussonar L f JEhpip þcirra 

Kolbeiiis 7 : K. " l) ital^i Sekt þeirra E^jólfs JMiristtifSSOBar 12 sanuui ; ex»- 

íeicnt Eyolfi ThorHeini fSU eontmqve 12 simuU ^) ok 7 menii a^hEÍr ÐG* ANNÁLm I8LÁNÐICÍ. m Mmricui epi9e^í»§$ ct^tpt ab OddoM Jilio J%érariui et aliqciamdiu tn 
cuitodia retentus ac deinde ^dimusw. Expeditie QrimseyeMÍ$y ihi Hra^ 
nius Xodrani \filuiS suiqve qvatuor' ceciderunt: JBjfOÍfus abbas T%ver^ 
aensis iuauguratus. Sigurdi episeopi adwntus. Gissvri' Tkorvaldi filii 
peregrinatio. Urhis Osloœ incendium. Vilía qviedam territorii Mödsval' 
lensis in Orchadalo Throndhemiœ tewra ahsorptœ sunt Magtue cohortos 
in boreali Islmndia cottgregabantur^ Oddum fiUum Thorarir^i aggressurae. 
Occisio Kolbeini Ðuggusi filii et s^tem socioi*um et J^ani Kodrani filii 
cum soqiis suis ^inqce. . Obiit &ohega Samundi filia. Qissjurus J^olfum 
esilio mulctavit^' 

^ 1255« Pugna: Geldingaholtensis die 9 Fébruarii tfbi Oddus Thorarim 
filius cœsus est unacum 8 suisy erat iUe in armis promtissimus eorum 
gti tunc Islandiaf^ in^oluere* la interdicto ignis et tsqcœ mortuusj Sey- 
lam deportatus^ et cum ibi sfipultum 20 anfws funus ejus jacueratj iterum 
sep^lcro elatuf et ex funb^l^ episcopis lörundo et Arna absofydus Shal- 
holtum trofi^portabatur:, Pugfifs mK^ffqfiördf in^qvo Eyolfus Ofsius Thor* 
steini filius octoqve viri ceciderunt^ Mavnus vero^ wfugity ibi qvoqve Finfi^ 
björtms suiqve octo ceciderutít. Obierunt Gissurus diaconus episcopi 
fiiius et GuUormus di<sconus T%ordi filius Ontmsqve diqconus. Advef$tus 
Ivari Angelf filii. JEititsrus ^Mirchiepiscopus itiauguratus iu, patriatn r^diit. 
Eclipsis Iwue Non. Kalend. Februarii. 1256. . Obierunt Arnas epiffopue BergensiSj Gibbon comes Orofden- 
sís y Thordus Kakalus Sighvati, filiusy Asgrinms Bergthori fiíius et Mar-^ 
greta filia rfgis. ^^ex Jttísqvitms Hallatídiœ rus comburi fussit. Peregri- 
fiatio Heinreci episcopi et Ivari. Rutiolfus Olavi filius abbas Vidöefisis . tV«t ^: Pirip þcirraO^ds |>Qra|msfionftr 8. ok^ 8 juieim o^niU. CFH. IlaUsfundr : 
Conventus fíoltensetJE, n) Bardagi i |>Terárejnuii: pugnain ripis Thverar- 

finsi^u* CFIiLltt. f>yerárfu|idr EG. q) 8 menik: omiit. CFH. pro qvo : 

IS menn DG. 16 monn, létast R. — • oli margir yilkUr bændr ok alls 16 menn : 
multi boni coloni universím 16 LM. p) Kakali; ondlt. CFH. (i) Brent 

Ilallimd DUIK. Hákon ]^onún(pr lét brcnna Haldór Sij^kTatsson L&I. 


• . 1» ISLENZiOR ANNALAR. 

VígtTr Rmóifr Okfms rj ábóti i ViVey. -- Solf A^Þorgfl» «6k vM yÚt 
Slcagafir^i. þijú iidpbret á Eyrum. 

im A et eeteri ISS^ 6LM: AtidB^ist Háken kélii&iigr Úiigi. 
ACDFs l^ 6L: Mngfrú KriMÍn (CDF: dóttír HftoMr kaiiúng») gift #; 
itti Spaniam t). ACÐEF: 12S6 6LM: HákMi konúngr 6amli lét géfa 
Magnáið 9yxú sínum konóngB nafti ek gjör^ þat Einar erkibiskup u). — 
(E6: ftigtdi Hákon kenóngr tU Danmefkur i Kaupmaimahofti. K: Lei^ 
ángt til Danmeipkr). *^ A ceteriqee 1W6 : 6L : Sœtt Hákonar konúnga ok 
Krifttoplioru» Dana kenúngs amitt. F6H: annat sinne^. — AD:4266 6: 
Flokkr í Dölum ok sættir þeirra JiorgiLs Skar^a ok Rafne Oddssenar ek 
Storki þór^arsenar. ACDFUÍ: Anda^ist fierleifr i GörSum w) (CDFI: 
ek 6u^%iMndr preðtr Olafflson). 

laSB. ACDFHIK. 185« E: Tig fiergifo SkarlSa (CDFW: BSVvare- 
«enar, Br af þorva^^i þéj'ariMsyiii é Hrafnag^i), ACDFHIK: ek Teits 
(H: Eiiiarmofiar) ISgmann», (D: Asbjamar. IlkigaMnar^ Bergs H . . . aenar 
Vincentíes mesmi. E: 1257 6LM: Magnýs tekinn i annat sinn «il kenúngs 
á Eyra þíngi í þrándheimi). — ACDFHI: Anda^ist 6isli Markúsarson á 
ftan^aftandi — ACDFHIK: 1257 6: Bæjarbruni i Túnsbergi. — A ceteri- 
qpe 1257 6LM: Háken konángr gaf 6issuri (CDFH: þorvaldssyni) jaris 
nafn» ok sendi hanta tii Islands jr>). .-~ (6: |>á var Island fyrst skattskylt). ~ 
ACEFHIK: 1257 D6LM: Mannfali (D6LM: hit mikía) i Mi^firVi z) 
þat tók til Mariumessu si^ari , en lé^ti páska viku ok dó úr sótt 400 manna 
i þessum kyrkjusóknum : at Sta^: at Núpi: at Bakka: at Mel: í Hvammi: 
llólum ek Tjörn. ~ ACDF: Kyrkju-bruni i Laufási. Víg& Olaír ábóti 
(D: Hjerletfssen) tU Helgafells. ACFHIK: Skiptjón Sindra. ACDFHI. r) Oliiftsoii: omiH. CF. s) Send: CF. h) ifaDGLM: Bttkoii komingr 

scndljúníni Chiistína dóUnr sina til Spaniamat gipUst Philippo briiðrur (fljni : mli.) 
Alphonri konúngs af Kastel o: Rex Htufvinui mi$k virginem Chrisfínam /tUam suam 
in Hispaniam eloeandam PhiUppa fratri (fiUo) jílpkonii Regis. CasUUúí. u) Mag- 
nási sym llákonar kondngs g^eftd* koniingdnafn o: Magno fiUo Haqvini regis nometK 
regis dahm D. -^ Gaf Einar erkibiaknp kontíngs naín Ha^úsi syni Hákonar kon- 
^gs Gamla EG. v) tanlHm . sætt kondnj^tf K. x) pro i Gðrðtun CDFI 

|>ór^arson 9: Tkordi fiKns. y) I : Utkoma Gissurar : o: Adventus (%n Islan^ 4NNÁLE8 mLANÐICL 127 

con$ecrmtu9. TlMtgihu$ territorn Skagafioréemii prtB/écturam su$cep$t. 
3Wa 0HHéfragÍ0 ad \fyrai. 

125T Obat tíaqvinm rex junior. Virgo G$rittinm ffaytini regie 
JUia elooanda in iliipaniiBm mi$sa. JResf Safoinms Qrandœvu$ Jitio $uo 
Magno regi$ nomen dari ju$$it^ qvod arehiepiecopm Einarm peregit. Bex 
Haqoinm Hafmam in Ðania telie latut e$t. Bxpeditio in Daniam. Pa- 
ci/tcatio Haqeini r^i$ et Ckrietephori Dtmorum regi$ eeeunda. Factione$ 
in territorio Dali$. Reconciliatio ThorgiUi SkardH et RafiU Oddi fiiii 
Sturlœqoe Tkordi filii. Obierunt Tkorleifue in tiUa Gardi$y et Gudmun^ 
du$.$aperdo$ Oiaei fiUm. I2aa Cæde$ ThorgiM ShardU Bodeari fUu a Thorvardo Thorai^ 
rini fiUo MrafnagUi patratUf et Teiti Biuarí fUu nomophf/iaeie A$kjorni 
IU$*gi fiUi Bergiqee H. • • filU feeto ViiícentiL Altera Vice Magnue in 
foro Bffren$i in T%ran4hemia res $éUutatu$ e$t. OéUt Oi$h Marci fiiiu$ 
in rilla Rauda$ando. Urbi$ Tun$bergeni$ iHcendium. Res Haqeinu$ Qi$$u- 
rum T%orraldi fitíum titulo comiti$ omatit et in lelmuiiam nUdt. Tuhc 
pri$num I$lat$dia tributaria facta e$t. Hominum $trage$ magna in terri- 
torio Mi^fiordeneiy qeœ po$teriori feeto Mariœ incepiti $ed in paechtfrum 
$ei^imana ce$$aeit. ín $eqtentibm parochii$ qeadringenti hondnee jmorbo 
abrepti $unt, Stademi nempe, Nupenei, ^Bachen$i, Meleneiy Hvammen$ij Ho^ 
len$i et Ti6rnen$i. ínoendium templi Laufa$en$i$. Olavu$ abba$ Hélga- 
feUen$is inauguratm. 8indrotd$ naufragimm. Bffolfi dímiti$ comitatu$ 
nav€Ui$ in Fitímariia occi$u$j ex qvo tamen duœ mulieree po$t eedecem Gissuri. — R : Gissur ftkk jark nafii ok kom tft o: Núfmm eonUHt Gissurus 
adeptus Islandiasu profecims est. — EGLM: Gjörðl Hákon konúiigr kinn fyrsta 
jarl yfir Islandi Gissur {^orraldsson. o: dignitatem cemiiis in Islandia primum Ha" 
qvÍHUs Rex eeneessii Gissuro Thorvaldi fiUo. pro : ok sendi bann D : ok kom ut 
samsnmars o: eodem œstate Iflandiam venit. z) E. ita: Her segir firá mann- 

felli þTÍ enn mtkla» er { BBtMirð'i var, er tiltök o. s. fir. o: hic referfur de sirage 
hominium magna Midfiördensi, qvœ incepit dcc. Seqventia omittunt GFIK* pro qvi- 
hu in D: létnst nœr 400 manna, o: ceeiderunít hominium fere giadringetiti. læ ÍSLBNZKm ANNÁLÁR. 

1257. GLM: Ðrepin skip» hofn o) Eyjóif» Aa^gá á Fiiuimork;* konor tvær 
korau af til Noregs bj 16 vetrum sfóar. Sott A: Sigvatr ok Sturla fóru 
at þorvaríSi noríSr til EyjafjaríSar , cn JjorviaríJr stökk undan nor^r til 
Reykjadals, pá fóru menn ímiUum ok fundust þeur ek vai' gjöi-'sætt» ok 
hélzt eigi af þorvar^ar hendi. Vlgfús ræriti á Tannabrekku. ' 

1259. A ceteriqve, l2ð8GLM: Anda^ist Krístiphonís Dana'kóm&ngr 
(EG; Yaldimarsson). ACDEFK 1258 GLM: Eir^ «cm hatis tók ríki 
(CFLM: i Danmörku. add. Li þessi Kristophoms var fri^amr konúnjgr ine^ 
aenista en áíSr var hann míkill herma^r). ACDEF. 1258 GL : 4Svá segir 
herra Fóiki erkidjákn (DEGL: son Jóns Engils) at Uppsðlum, er sí^n 
\ ar par erkibiskup , Sturlu þór^arsyni , at préSikarar hefVi sagt hónum 
sva, at á {>essu ári sá þeir í Bryggju i Flandr |>ann mann, er kominn var 
lángt útan úr löridum, ok sag^í svá, at hann hefSi þjónat Karlamagnúsi 
keisara for^um daga ok sag^i ^á dóttur sinac^ eigu stá^inn í Rryggfu, er 
hann fór af Franz. Hánn vísa^i þar til fjár í mýrunuttt d) ok þar fanst 
þat^^ ok þat kva^ llerra Fólki «er helzt sagt, at hann hef^i andazt litlu 
sí«ár í Kölni/;. {Add. L: Sá hefir hIoti« 400 ár at vera •). — ACDFK. 
1258 L: Sviknir Gn^s riddarar i Sámlandi. ACDF: 1258 GLM: SkriSa 
Idjóp í Bú^ardal ok l&tust 7 menn. — ACDF. I2ð8 i&: Gissur ^arl rænti 
á Rángárvoirum g), {i$dd. D: 1258 G: Stett Gissurar járk ok þór)Sar 
Andresarsónar. Dráp RögnvaMs Illugasonar, Yjagns ok Eyjólfs sona hans. 
Sektir þorvar^ar ok þeirra 7 á alþíngi. DK: 1258 Gi Sffitzt á víg Sturl- 
únga). — T ACDFHI : Anda^ist Teitr prestr {add. D : • legifer) þorvaldsson 
(D add. Olafsonar Hvíta - skálds)- — ACFHI: OlafV þóríSarson Hvíta- 
skáld A). — ACDFHL 1258 L: KetUI prestr líígmaíSr. — Soli A: Snjófall 
mikit Laurentíus messu ok hallæri. áy Skipsöspa CDF; Slip^'ön Ejjólfs Áu4^£[a ^x nmifrasmm Eofolfi, dipitís HI: ^ se- 
gventia omiihínt b) {>araf tíl &c. L. Ita M. hY«rfa kmur trar» 

komu.iþœr aplr tU Nore^s 16 Tetram tM'ar oi duœ mulieret disparuerutU ifm ite- 
rum posi sedeeem annos in Norvegiam pervenermU. c) átt hafa D. d) aoíúr- 

inum GDEFGL. e) ok þar fanst þat o: ibi inventum est DG. — * ok &asi 

i lieim 8tat)% sem hann kra^ á (vísai'i Ul^ o: eo loco, uhi indixii, detecium est EIj. 
/) EL ita : ok andaiilst hann Utlu sið'ar i Bölni a: et paulo post Cobmiw decesHt^ ANNALm niANÐICL l» 

anhús in N&nfegiam evasermt. Bigffatus et Sturlé 'íhorwsrdtm aggrei^ 
mri boream versus in Eyjaftördum iter suscepenúit ; Thorvufdus autem 
septeutrionem versus Reffk^adalum aufugity tunc ftonnuUorum intercessione 
coueefierunt et paciftcati sunty postea vero Tkorvardus pacem rupit. Vig- 
fueue Tbatífiabirechœ rapinam fecit. 

'lðSO. Obiit Christophorue rew Ðanorum Valdemari filfus; Eirikus 
/tíius eþ»s regnum Ðam^ smcepit. Hiq Christophorus fuit ad uftinkfm 
res paci/kms sed antea fnagnus bellator. Domihus Folko JiUus loh^mnis 
Bugiíli archidiifconus UpsalefMs postea ibi archiepiscopus Sturlœ Thordi 
^«0i sic r^tufit prœdicatores sibi narrasscy qpod hoc ofífio Bruggis iu Flati- 
dria qeemdam hominem tidissent^ qvi de terris procul dissitis veneraty di" 
cofts se, CaroloMagno jqvofídam sertisscy Jiliamqse suam Bruggarumurbem 
possedisse^ cum Fraftciam reliftfcoret. JHic ifi paludibus (vel rectiiu secun 
dum pliirimós alios codices: in muroj ibidem pecufdam latefUem ittdicaTÍt^ 
qtœ etiam ibi ittrenta est. JBoc etiam domitius Folko pro certo sibi rela- 
tum ésse ýerehc^y qtod (idem wr) paulo pos$, Cohftiiw decesserit. Illum 
a/mis qvadringentis iti vivis eastitisse fsecesse est. - JEqtites dei itt Samlan^ 
dia proditi. HuitM numtis in rilla Budardal delapsa est qva septem 
homiftes perierunt. Gissurus comes in territorio,Ratigarvallis prœdatus 
est. Gissuri comitis recofwiliatio et Thordi Aftdresotiii. (kedes Rögfp- 
valdi Jllugi jSUi Vagftiqve et Ejfolfi fUiorum eius. Mulctœ Jhorrardi et 
síiorum septem iti foro getterali. De cœde Sturlutigorum reconciliatio 
iftita. Obierufit Teitus sacerdos Thorvaldi filius legifer Olavi filii Hvita^ 
skaldii^ fiec fton Olavus Thordi fUius Uvitaskaldius et Ketillus sacerdos 
ffQmaphglax. Nix magna attte festum Laurentii cecidit et atétiOfus caritas. 

nec plura EL. ^ In margine Apographi F: hogc Nota adjeetu e$t; "Anno 

1138 er Joliaiuies de temporihu^ keisara Karoli jnagpú Yatnsdragari danit'r; má vera 
annar en þessi. Hann yard»' 3C0 ára g^amall. Calyísius segir Johannem de tempori- 
hus at vera dauiðran anno 11S8 ok yard' 880 ára ^ramall^ teste eodem; en þessi hefir 
iifat eptir Karoli magni danta 445 ár/' o: Anno ll^S Johannes de temporíhvs 
cœsaris CaroU Magni a^arius ohiit, Ille fortassis ah hoc diversus est. Ille an- 
nos trecentos et sexaginta sttperstes fuit^ Calvisius refert Johamiem de temporihus 
1128 defunctum et ad œtatem annorum trecentorum ct scxaginta pervenisse. IIic 
autem post obitum CaroU Magni annos qvadíingenios qvadragitita qvinqve vixit. 
g) Rán á Rán^raryöllum : spoUatio in RangarvaUis HK. h) Hvítaskáld 

omitt. CFHI. pf*o ifvo iidem legunt: súbdjáKu. 

(17) . m ' ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

1980. Omne»: Anda'Sist Heinrekr bitknp (D6: á Hólam); AGDF 
HHí: Péte biskop, omntt, D. i Hamrí {adi. HI: JÚBgherra STeirír Mag- 
nússon). -r- ACDFKL: Drepinn biskap i JótlandL — ACDFK: Anda'Sist 
Herra Jamianis {add. FHI : Snorrí prestr Narfaion). ADG : Fundr þ^ra 
Gissurar jarls at þíngskáluníi ok Rangéyínga, yar fyri þeim Bjorn Sæm- 
undarson ok Loptr Hálfdánarson , ok þá sóru Rangeyingar trúoaíSár ey^ 
Hákoni konúngi ok Gissuri jarli.; {aád. DG: Eldíng miS rei% drap mann 
eínn i skálahum i Yestrholtum ok 4 naut). — ADG: Landskiálpti hlnn 
mikli nór^r i Flatey. — &úU A : Ivar Arnljótsson heimti skatt af hendi 
Noregs konúngs ok yildu menn eigi gjalda. — ADG: DraJoiatt Jóns Lo%- 
inssonar. 

1361. ACDFGKL: Orusta á Lóhei^i {M. CDFGKL: me9 Eiriki 
Dana konúngi ok hertuga fyri sunnan á, honum veittu Holsetumenn). 
ACDFGKL: |>ar var Dana konúngr' tekinn ok mó^ir hans {aiá. CFL: 
drottning Margrét). — ACDEFGL: kóróna^ Magnús konúngr ok fékk 
Ingibjargar (odidL DG: drottningar) dóttur Eiríks hins helga {íjM. C: Vald- 
imarssonar) Dana konúngs %). — ACDFHIK: AndalSist Loptri . DFI: 
omin. kanoki, biskupsson, {add. CEFL: júngherra Sverrir Magnús l) 
sonr Hákonar konúngs únga, CF: ok Knútr jarl Hákonarson. — CDFGKL: 
Jón greifi féngínn af A^albrickt hertuga i Brúnsvík. Brendt Holsetuland)» 
ACDFGKLM: Hafís umhverfis Island. 8oU A: Útkvama Hallvar^ar Gull- 
skós i Hvítá me^ bréfum Hákonar konúngs ok skipa^r Rafni Borgari^^i^- 
ACDFHIKLM: Anda^ist Knútr jarl {add. CFHI: Hákonarson). — ACD 
(FGL: Hertogi Birgir (CFL: ddd. i Svíþjó^) fékk Mathildar drottningar 
(CFL : add. af Danmorku m) D : %oli add. Víg AndreiBar L. (Lopts) sonar 
ok Gauks J. (Jóns) sonar.) 

1262. ACFLM : S varit n) Hákoni ok Magnúsi Noregs konúngum 
land ok |>egnar o) ok œfinlgir skattr af Islandi um Nor^IendíngaQór^úiig 
ok SunnlendíngaQór^úng fyrir utan þjórsá ok lun Vestfir^inga QóríSángp^. 

^^ eœteris omissis R. tantum ita : Magnús konúng^r Kkk frú Ingibjargfar. jRex Magwns 
uxorem ébixit Ingiborgam ; Sed ita EL : K6róna4^ Ma^ús koniiog^ ok IngibjoT^ 
drottníngr - hans , dóitir herra Eiríks konúngs a^ bniá-Iaupi sína. l) STerrir 

Magnilsaon nec plura L. MsLgaús omitt, E. ^) Ita K: Bii^ jarl (ekk 

drottníngar af Danfliörka. n) játatu : promisenmt LM« o) iidem o»t«f- ÁNNALE8 JSLÁNÐICl iS| 

1200. Mierufit Heinr^ku^ epucapaa Holemis et Petrm epi$copui 
Eamarensísj domicellus Seerrerus Magni JMus. Vccisus epkcepus qeidam 
in Jutim. Obiit dominus JarmaruSj Snorro Narji ^ius sacerdos. Coa* 
sfentus Oissuri comitis in mtla Thingslátis et territorii Rangeyetms inco* 
larumy qmbus prœfueruta Bjortms Sœmutidi JUius et Loptus Halfdani Ji- 
lius. Dicti incolœ tunc fidelitatis jurismentum regi Haqrifío et Qissuro 
comiti prœstiterunt. Fulmen cum totntru hominem utium iti cubiculo 
Vesturholtiœ nec non qeatuor hotes interfecit. Magnus ille terrœ motus 
if$ insula Flatejf bareafis Islandiœ. Ivarus Artilioti JUius tributum fio* 
mifío JSegis Aorvegiié' eofigebatj qvem tameti sohere incoke recusabatit. 
Submersio Johatmis Ludovici JUii. 

I26I. Pugfia in tesqva Loheidefisi inter Ericum Datiorum r^em 
et ducem ab ausýro amnisy cm Holsati auxilium tulerutit; iti hac pugfia 
reof Datiorum cum matre sua Margareta regitia captus. JRex Magfius 
corönatus Ing^orgam JUiam saficti Erici Valdettiari Jilii Danorum regis 
dwtit. Obiit Loptus catiOfHcus episcopi Jilius et domicellus Sverrerus 
Magnus ýUius Haqvini regis jutiioris et Cafsutus comes HaqvitU JUius. Jú* 
hatifies comes captus ab Adalbricto duce Brutisvicetisi. Holsatia incetisa. 
Olacies tnarina exotica Isiandiam cinsit. Adventus HMvardi CMlskoi 
Caurei calceij iti amita Hvitá cum litteris regis Haqvitiij et tractus Bor^ 
garfjordensis prœfectura Rafho confertur. . Bergerus Svedœ dua Mathil- 
dam regitiam Datiiæ uxorem dusit. Cædes Atidreœ L.. JUii et Gauhi J^. 
filii. 1202. Haqrino et Magno Norvegiœ regibus terra islofidica cufu 
incolis ifi potestatem jurato tradita esty promisso per qvadratitem borealetn 
et australem ultra amnem Thiorsa et occidentalem perpetuo tributo. Pe* 

tunt : knd ok þcgnar. p) DFK ita : STarinn add. D ; Ilákoni konóngi skattr 

af blandi : Haqvmo Begi jurato tribmítm ex hlandia proanuum. — Ita EII : 
1261 6 : Játwðru IslendÍDgar Hákoni konúngi skatti æfinlega af Islandi ok Magnúsi 
syni lians : Haqvino regi et /Uio ejus Magno tributum perpetuum ex Islandis pro" 
tnitiebaiur. 

(ir) 132 ílSLENZEm ANNÁLAR. 

ACDFLM: Utanfer^ Brands ábóta ^; (D: oiM. af Veri ; CFL : Anda^- 
ist Kristín dóttir Hákonar konúngs uti Spáni). ^ ACDFGHIKLM: (Naír 
Grœidendínga biskup kom Ul Islands rj í Herdísarvik sj (D : €KÍd. Eyxney- 
jaför). — ACDFGLM: Eidr tj i SólheimajokU (LM: add. í a&nat sinn/ 
ÐG: ok fylg^i) myrkr sva mikit at fal sól. — - ACF: Utanfer^ Sighv- 
ats Bð'Svarssonar, Soli A: ok Stúrln Rafhssonar, (add. DFHI: Anda^ist 
Skóga-Skeggí f#) Njálssoii. FHI: Sat Hákon konúngr ok Magnús konúngr 
eptir um vetrinn í Ni^arósi). 

im ACDFHILM: Yig^r Brandr biskup tU Hólar^. — ACDFL: 
en GiUibert biskup tii Hamars* Útkvoma Brands Ciskups. ^ (CDEFHI: 
1261 G: addunt: þrír biskupar á Islandi). ~ ACFLM: Játtu^u Oddaver- 
jar (CF: add. Noregs konúngum) skátti fyri austan þjórsá um Sunnlend* 
inga Qór^úng, ok þann vetr um Alh*aheilagra-mes8U skei^ sór þorvar^ 
|>órarinson Brandi biskupi fö^urbró^r sínum , at lára á konúngs fund at 
sumri ok svá gjör)9i hann. — ACDFHIKLM: Hálcon konúngr fár her- 
fer^ sj til Skotlands, ACFLM: me% svá miklu li^i ad menn vitn eigi 
jafn mikin her farit hafa or Noregi y^. — AC : honum fylgSi jþorgíls bisk- 
up af Stafángri ok Giilbert biskup af Hamri zj. — (D. add. Orrasta i 
Rau^túnum). — ACDEFL: 1202 G: Ecclipait Solis, (add. EGL: á& um 
sumarit i Björgvin) tionas Augustí. (D. add. Lunæ XXVIII). — ACDE 
FHKLM: 1262 G: Anda^ist Hákon konúngr, (add. EGL um vetrin eptir 
17 Kalend. Januarii) í Orluieyjum aj. — ACFI: Utanfer)$ Sturlu þór^- 
isonar. ACFHILM : þorleifr lögma^r. 8oli G: omitt. Anda^ist Einar erkí- 
biskup hj. — ADK: 1262 G: Magnús konúngr Gó^i tók riki. (D. add. 16 
vetra c). Dau%i Brands ábóta í Veri. C. add. recentiori manm: 
Komu sendimenn þeir aptr, er Hákon konúngr hafSi sendt til Soldáns af 
Túniz me^ gó^um gjöfiim ok þarme^ sendimenn Soldáns ok fundu eigí 
Hákon konúng). 

q) biskups-efiii episcopug designatug LM. r) íte DG: brant skip sttt.Mim fynt 

ynir laland i Herdísanrik ok var h^r 2 vetr. Nfwe fraUa ad IsUmdiam m Herds^ 
saruicia biemuo ihi. cammoraius est. s) l Herdíiarvik omiH. GFHHJH. 

i) Eldsappkoma D. u) Skegfp, iantum HI. vj E. 1261 G: Yíssh 

Brands biakups Jönssonar. x) leiit^ángr, R. y) lia E. 1202.- G. 

sigldi Hákon konóngr til Saj'nrejja meir her sinn : rex Haqviaus cum exerciiH suo ANNÁLBÍ laLaNDICL 18S rigrinatía BranM ábhatU VertimM. : Obiit in Hispanká Chriitina Ha- 
fciíÉÍ regis ýiKa. Oié^mss Oranlanéorum epiieopus in hlandiam renit m 
Herditartiehá. Eatpeditio in YmnegM. Iterum ignis eruptio in mtmte 
glaciaii Solheimensi^ tanMœ tenebræ ideo e^tstiterunt ut- sol absconderetur. 
Peregrinalio Bigkeati Bödeari fUii et aturlœ Rafni /ilii. Obiit Sheggo 
Sbogensis Niaíi fiUu s. Haqmtéks rex et Magnus res seqvente hyeme Ni* 
darosiœ residebant» 

w 

MK^ Brandus episcopus Hoiensis et Oillebertus episcopus Hama- 

rensis ÍHaúguratu Advétitus Brandi episcop^. Tres episcopi simui ' in 

IsiandiaJ. Tunc Oddenses per austraiem Isiandim qcadraatesá a6. orien- 

tai% amuis Thiorsá parte regibus Norvegiœ addiserunt^ eadem^e hj^eme 

ciroa fe9tum omnium sanctorum ^ Thorrardus Thorarini ^ius patruo suo 

Braudo episcopo juramento spopondit se œstate seqeenti regem conventu- 

rum esscj qeod etiam prasstitit. Mex Haqvinus eapeditionem miiitarem 

in Scatiam faciens cum copiis adeo numerosis ut tant^ exetcitum de 

Norvegia eaiisse non constet» liium Thprgiisus epis^opus Stavangrensis 

et Giliebertus episcopus Hamarensis eecuti sunt. Prœiium Haudtunis. 

Eciipsis solis prmcedente œstate Nonas ' Aúgusti Bergis apparuity lunœ 

vero JÍXVIIL Obiit Haqvinus res hjfcme seqvente in Oroadibus^ die de- 

cimo septimo caiend. Januarii. Feregrinatio Sturiœ Thordi fiiii. 

T%orleifus iegifer. Obut ÉXnarus archiepiscopus. Magnus reæ Bónus 

regnum aecepit sedecem annos. Obitus Brandi abbatis Verensis. Heversi 

sunt legati qvos Haqvinus rea cum eaimiis muneribus ad Soidanum 7W* 

netensem mueraty et cum iis iegati Soldaniy qei Haqvinum regem non 

convenarutít m Hehtdes náiHbus vecha e$t, z) LM. taníum: köniim fylgiru trelr búkupár; 

eum duo episcopi secuti smnt. a) Oiluieyjiim cmittnnt HK. addit F. alia 

manu in nuirgme: "œtatis S0*\ h) add. FI: "ok Ilaraldr konúogr. 

c) EL» ad ann. 1264 ita : Uppluf einyalds BlagnÚMir Uákenarsonar í Noregi : Ini- 
tium mmarehiœ regis Magni Haqvini fiUi in Norvegia^ m ÍSLENZKm ANNÁLAR. 1264. ACDEFL: 1268 G: Yar flatt dj lík HákoBa» kenángs af 
Orkneyjum til Noregs. — ACDFL:. Kom Eiríkr Dana loNiúngr «on ^ii. 
stophórus íonúngaf) utan af Brandersbmrg a£ hertekníngu g) gefinn út af 
markgreifanuin. — ACDEFGHIK: Anda^ist Brandr (D6: odéL Jénsson 
Hóla-) biskup, — ACFHI: Bö)$var í B». — ACFL: Áþessa sumri «var^ 
Ormr Ormsson Noregs konúngum skatt h) ok SíVumenn ; þá hof^ alliir 
formenn á Islandi samþykkt um skatt vi^ Noregs konúnga. ACEFHIKL: 
y<g þór^ar Andressonar »> — ACDFL: Víg^r Runólfr, SoH A: Sigmun- 
darson ábéti í Veri. — ACDFHIL: Utanferí^ CHúfs Grœnlendínga biskups. 
SoKA: Komu tii Magnús konúngs berfœttu brœ^r af SkottJandi. -«- (CDF' 
HI add. Utanfer^ I>orvar^ar þórarinssonar. DG: manntapi mikiH fyrir 
Rosmhvalanesi k). 

1265. ACFL : Fékk Clemens (CF : add. mi^) páfi erkibiskups kosning 
til Ni^arós k}Tkju, Qórum, ACF: klaustra mönnum : ábótaafLýsu, ábAtaaf 
Hólmi , prédikara Príóri i Ni^arósi y cMtodi domui af berfættu bra)$ra Ufi, 
ACFL: ok kusuþeir Hákon biskupaf Oslá. — ACEI: Anda^fet Hálf^an Sœm- 
undarson; Utkvama ]^órvar%ar þórarinssonar. — AE: 1268 GFIKM: 1264 
GL: Sætt Magnúss (CFI: add. Noregs) konúngs^ ok Alexandri Skota-kon- 
úngs. — ACEFGL: me^ þvi móti a^ (CF: add. Alexander) Skota«ksn- 
úngr skyldi IJ rá^a æfinliga fyrir Skotlandi mj ok Su^eyjum ^ en nj Nor- 
egs konúngr taka af Skota konúngi (EGL: €kíd. IHI vetr næstu eptír tætt- 
ina) IX hondra^ marka enskra oj sterlínga á hvorju ári (EGL: add. ok 
sfóan hundra^ marka á hvorju ári) s^hiliga. (CF: add. lagt yi^ bann 
þeim cr ryfi. A Laurenz- messu áptan lýsti Magnús konúngr á þingi i 
Krists kyrkjngar^i i Bjorgýn sættargjör^ þeirra Skota konúngs). — ^ AE: 
1266 CFIK : 1264 L : Anda^ist Byrgir pj hertogi í Sviariki. — AE : 1266 
CFHI : 1264 GL : Týndist Grænlandsfar. — AE : ok þar me% XL manna. 

d) Flttttí hlrð' Hákonar komin^ líkama liant af Orkneyjam tU Rrista kyrkjn í Björg- 
ýn; SatelUtmm regis Haqvini fimus ejttí ex Orchadíbus in templnm Chrisii Ber^ 
gas deportavit. f) son Christophori omitt. D. pro ifvo: aptr í land. g) af 

hertekmngu omitt. D. h) fyrír Sfihimenn CF. i) Ita DG. Gissnr jarl 

let drepa pórlT Ándresson frænda'sinn: Comes Gissums ThordMm ^díndreœ fiUmsm 
cognatum suum oecidi fecit. k) add. præterea D: Elds. Se<jfveHtia ns4yoe 

ad annum 1278 in codice D. desiderantur. l) taka nndir sitt Tald ok ANNALE8 miANDICl 1S5 

1264 FumíM Haqtmi regU bs Orcadibui iu Nor^egiam trwmtc- 
tum. JBricus Danarum resj Chri$taphori regis filiuSj ex captivit€tte Bran^ 
deaburgica rediitj a Mérchione dimissus* Ohiit Brandus loh^tmiis JUius 

m 

episcopus Holensis et Bodcarus Bœensis. Hac €Bstate Ormus Ormi jUius 
in comitiis generalibuSy cum territorii Sidæ incolis tributum Norvegiat 
regibus juramento addisit. , Tunc omnes Islandi^ primaies de tributo 
regibus Norvegiœ sohefido consenserantm Cædes T%ordi Andreœ filÍK 
Bunolfus Sigmundi filius abbas Verensis consecratus. Peregrinatio Olati 
OronUmdorum episcopi* Fratres Nudipedes e Scotia ad regem Magnum 
venerunt. Peregrinatio Thcrvardi Thorarini Jilii. Clades hominum magna 
ante JRosmhtalanesum. 

1285. Clemens IVtus papa archiepiscopi ecclesiœ Nidrosiensis eleC" 
iionem qeatuor monachiS' commisit: nimirum: abbati de Lysay ab^ 
bafi de Hohnoy ordinis prœdiéatorum priori Nidrosianoy custodi domus 
ccBfMbii fratrum nudipedum^ qviHaqtinum episcopum Osloensem elegerunt. 
Obiit Halfdanus Sœmundi JiHus. Adcentus Thorpardi Thorarini filii. 
Paci/Uatio regis M^i^ii et Aiexandri Scotorum regisj ea conditione^ ut 
Alewander Scotorum rex perpetuum Scotiœ et Hœbudum nancisceretur 
impermm^ regi f>ero Norvegiœ rew Scotorum, per qvatuor post pacifica^ 
tionem initam prosimos annoSj qvotatmis nofigentM marcas sterlitégorum^ 
afiglicorum et deinde qeotamns centum marcas ^ perpetuo soherety et pa* 
cijicatiofiis riolatio excommunicatione plecteretus* Vigilia festi Laurentii 
convefttu habito w templi Christo sacrí cœmeterio^ hoc inter se et Scotorum 
regem pactum fœdus ftotum fecU, Obiit Birgerus dux Sveciœ. Nacis 
Grofdandica cum 40 hofuitéibus disparuit* Jíörundus sacerdoSy Thorsteifd 
JiliuSj de ostio amnis Kolbeinsá peregre abiit. riki Blön ok So6reyjar'allar$ sub poiestatem et regnum smm Manniam ei amties 
Hekudes aeeiperet* m) ok Suðrejjam omitt Gh: n) gjalda opp fr& 

þessu kri kandrat marka brendra á hveijom tölf mánaðom Noregs konúngi, ok um- 
fram UII hundrat marfca brendira á nœstum Qórum Tetrum epUr sættina: Jlb hoc 
anno regiNorvegim eenimm mareas arjfenH puri ^fuotannis solveret, etpraterea t/va^ 
dringentas mareas argewti puH per qvatuor proximos a pacificatione annos solvenda, 
o) SkiUinsa, GL. p) jarl, IKL. V % ' 186 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

AE: 1264 GL: Fór iitan Jörutidr q) prestr þorsteioBSon , (EGL: add. i 
Kolboinsár-ósi). ^ 

1266. ACF: 1267 L: Magnús konúngr Mtti AUraheilagra spítala i 
Vogsbotni í Björgyn ok létr) vígja kyrkja spítaians^ ACF: er Hákon 
konúngr fa^ir liaíis lét reisa þar af st^niy en þessi fullgjora. Ma:gnús 
konúngr lét þar ok^ gjora Katrínar kyrkju skamt í frá, ok jók hann ok e) 
sjúlura manna spítala. — ACFHI: Anda^ist Magnús konúngr i Mon s) 
Ólafsson. ACFIK: Sighvatr Bö^varssoiu ACFHI: 1267 L: þá braut Grœn- 
lands far á Hýtarnesi; XII y) menn létust þar. AGFHI: 1267 LM: Sig- 
ur^r lögma^i'. 8olu$ A: Brann höllin í Bjorgyn. 

1267. ACF : Kom Síra z) Jóhannes de curia kórsbróSir af Ni^ar* 
ósi til Hákonar biskups me^ pallio 12^ dag Jóla a). — ACF: Kom 
Magnús konúngr at pálmasunnudegi i Ni^arós 6), en á skírdag lögSu 
þeir Pétr biskup af Björgyn ok þorgils biskup «f Stafángri pallium yfir 
Hákon bisktap; þar var viS Magnús konúngr ok Ingibjorg drottníng ok 
Ólafr Grænlendínga biskup ok Gauti Fœreyja biskup. þetta gjör^u c) bisk- 
uparnir eptir bo^i Clementis páfa. — ACF : Víg^r Andres biskup d) í Osló 
ok ACFHI: 1265 LM, 1266 E: Jörundr biskup til Hóla iadd. 1: ok út- 
kominn). — ACEFHIK: Anda^ist Hákon erkibiskup, ACF: 1268 L: ok 
Laurentius erkibiskup af Svíþjó^. — ACF: 1270 ceteriy G. omitt. Mar- 
grét drottning Skúladóttir e) (add. CF: fór tU Reins). — ACFHI: 1268 
LM: Jón lögma^r. AEFHIK: Anda^i^t júngherra Ólafr*, (add. FHI: 
Sturla Rafnsson. add. CF: 1268 L: kosinn til erkibiskups Jón/) Rau^r, 
kanúnkr af Ni^arósi, tn festo apostolorum SimofM et Judœ). — ACFH: 
1268 LM: lögtekin Gulaþingsbók, sú er Magnús konúngr gjörSi^) (add. 
FHI: fékk Jörundr biskup leyfi á% gjora kórsbrœ^r at Hólum. þann vetr q) biskaps eíiii : episcapm designaimiy G. r) |>ar gora ; ibí exstrui, L. ' s) Rat- 
rínar akaint frá : CaAarinæ haud proeiU a. • v) ok «nkaði ^t ok til éke. CF. 
.t) pro Mön M: SnÖrcjja. y) XLI FL. z) Jón C¥. a) Hákon 

erkibiaknp í Niðaróai : Ha^inHS arehiepiseojms Nidrosiensis H. sed: Hakon tók erki* 
biskapBti^n I — Hákon bisknp fekk palliam H* ~ ión erkibisknp kom af páia- 
garÖi með palliumy ok rar lagt yfir Hákon bisknp: Johannes archiepiscopHS e sede ANNAZBS I8LANÐICT. m 1266. Magnus rex Bergis in regione Vagsbotn dicta ominum sane- 
torum nosocomium constituity et íemplum hospitalis consecrari fedtj qtod 
Haqeinus rex pater ejus ibidem lapideum exstrui fecerat , ipse rero com^ 
pleverat Magrms qtogee rex Catharinœ iemplum ibi haud procul esstrui 
curavit; etiam œgrotorum hominum nosocomium ausit. Obiit Mag- 
nus Ola/ti Jílius rex Manniœ^ Sightfatus Bodvari filius. Tunc navis Orön- 
landica ad promontorium Bytarnestum naufragium fecit ubi homines 12 
perierunty Sigurdus legifer. Incendium aulœ regiœ Bergetésis. 

1267. Venit dominus Johannes canonicus Nidrosiensis de curia 
Bomana ad Bfaqvinum episcopum in eigilia epiphaniœ Ðomini pallium 
afferens. Magnus rex dominica palmarum Nidrosiam renity die vero 
viridium Pétrus episcopus Bergensis et Thorgilsus episcopus Sttsvangrensis 
Haqvino episcopo pallium imposueruntj praesentibus rege Magtw et regina 
Ingeborga itemqte Olavo Chrönlandorum épiscopo Oautoqve Fœroarum episco^ 
poj húc episcopi jussu Œementis papœ fecerunt. Inaugurati Andreas episcopus 
ad Osloas et Jorutidus episcopus ad Holas qri et in patricHn rediit. Obiit 
Haqrinus archieptscopus et Laurentius archiepiscopus SveciiB. Marga^ 
retha regina Sculo^iis Jilia ad monasterium Béinense se contulity Joan- 
nes legifer. Obiit domicellus OlauSj Sturla Bafni filius. Joannes Btrfus 
eanonicus Nidrosiensis in festo apostolorum Simonis et Judœ archiepisco' 
pus electus. Codex Irgum Oulathingensis qvem rex Magnus conscripserat 
pre lege receptus est. Jorundus episcopus potestatem fratres crucis Holls 
ereofidi ifnpetravit. Eadem itta hyeme festo Jolensi a Jorundo episcopo i venU paUium ieatm afferens qvod Haqnino epiicopo impoiihtm erai K. 
by In cœna domini i, e. in feiio Tiburtíi et Valeriani CF. e) f>eir Péir 

bislnip ok }>or(rÍls biskup GF. d) til Oslöar GF. e) SklUadóttir omUt. 

BK. f) nrónkr ftf NiiS'arliölmi : monackai Nidarholmeniii L. g) lét 

seti» CF; lét saman setia LM. (18) 118 ISLENZKIR 

hinn sama at jólum var þat rá^it me^ þeim Jorundi biftkupi ok Gissuri 
jarli , at jarl skyldi fara um sumarit uffista eptir til Vi^ejjar , ok taka þá 
þegar vi^ kanúka klæ^um). 

1268. ACF: 1269 L: FundrA; Magnúss konúngs ok Yaldimars Svía 
konúngs i Ljó^húsum. (add. CI : 1269 LM : logtekin lögbók Upplendínga 
ok Yikverja, sú er Magnús konúngr skipa^i). — ACEFHILM: 1266 G: 
Jón TlgSx erkibiskup. — ACF ij : ok kom heim til Ni^aróss Utlu fyri jóí 
ok saung fyrst messu a!S Krists kyrkju jóladag. — ACFK: 1269 HIL: 
Anda^ist púfgaUit; Su^reyja konúngr. — ACFK: Fæddr Eirikr/) aon 
Magnúss konúngs. — ACEFHIKLM: 1266 G: Anda^ist Sigvar^r m) biskup 
(oiíi;. EGHILM: 1 Skálholti) ok Gissur jarl (LM: þorvaldsson mikiU höftS- 
Íngi» CFLM: á íslandi) 8ol$ A: Íidus Januarii; {add. H: á Sta^ á Rein- 
inesi, gaf Sta^ tiL klaustrs, liggr þar i kyrkju). — ACFI: Anda^ist An- 
dres Gu^mundarson n). — ACFHI : Utanfer^ þorvar^ar o) þ^brarinssonar 
ok Orms Ormssonar. — ACF: 1269 L p) Ryskiss sótt á Islandi — AC 
FHI: 1269 LM: þorleifr lögma^r {add, CFH: annat sinn). So/> A: Utan* 
fer^ Síra Arna þorlákssonar. 8qli G. omitt. anda^ist Gauti bisloip af 
Fœreyjum. 

1269. ACFHILM: Anda^ist Heinrekr biskup í Orkneyjum. 8oU 
A: Fæddr Gissur Galíi ok hafói nafn Gissorar jarls J^oryaldssonar» 
ACFKL : Magnús koniingr ok Jón qj erkibiskup voru 4 Frosta|>iiigL 
ACFL: þá fékk Magnús konúngr sam|>ykt alka Frostaþingsmanna atskipa 
svá Frostaþíngsbók um aila |>á luti sem tii veraldar heyra ok konúng- 
dómsins, sem honum sýndist best berar). ACFLM: þa var þat iögptekít 
at Frostuþíng skal jafnan vera umBótóUs j^; vöku. — ACEFHIKLM : 1267 
G: Yíg^r Ami biskup þorlaksson t) til Skálholts. — ACEFKLM: ok Er* 
lendr biskup til Færeyja. ACFI: Utkoma Arna Biskups. ACFHI: Utan* 
fer% Bafns Oddasonar u). ACFHI: 1268 LM: Jón logma^r {add. CFH: h) ud mtas, add. G. forte legendum ad miserícordiat damim ^jfvœ Domimca nimo 126S 
«n diém 22 ApriUs incidit i) Jfón erkibiskup i land K. seyveniibut omis$is, 

k) DaogaU HK. l) júnkherra: domiceUus et cœterig omwtf K. — Presta* 

hatari addit F. in margine alia manu. m) Siyanhr 6. n) Se- ANNALES ISLANÐId. IM % et comHe Gumro delibermtmm ac ttoMum ert ut œstate prosime seypenti 
comes Videyam profectus jam tum canonicorum oestes sumeret. 

1S08. ConeetOus Magm regis et Valdemari Steorum regis Liod- 

kusis. In universum receptus Uber JurisUpplafídorum et Vicettsiumj fcem 

9lےgnu^^x sancitit Inauguraius JfHsnnes archiepiscopus qvi Nidrosiam 

domum renit paulo ofite festum natale Ckristi y primamqee missam in 

Christi templo die natalitierum celebracit. Obiit Ðubgallus rem Hébudum. 

Natus JEricus Magni regis JUius. Obierunt epicopus ShalholfenBÍs et ca- 

mes Qissurus Thortaldi JUius Magnas Islandiœ II Idus Januariij íh 

rillts Stado Reinenesensi. Stadum monasterio dedity ibi in templo sepul^ 

tus est. Obat Andreas Oudmsmdi JUius. Peregrinatio Thortardi Thorarim 

filii et Ormi Ormi JUii. Morbus (Ryskissótt) in Islandia. ' Thwrleifus 

icgifer iterum. Peregrinatio domðni Amœ Thortáhi filH. Obiit Oautus 

episcopus Fœroarum. 1969. Obiit Henricus episcopus Orcadensis. Natus Oissurus Oat* 
lus qri nomen adeptus est Oissuri comitin Thoreatdi fUU. Magnus rex 
atqve Johannes archiepiscopus in cotiPentu Frostetisi aderant. Tunc Mag- 
nus rex omnium ad Frostense fórum pertinetdium consensum impetravit 
ut juris Frostensis tArum de omnibus rebus ad potitiam regnumqee suum 
spectantHms adomaret sicut ipse optime convenire mdebatur. Thinc tege 
receptum est ut conventus Frostensis circa vigiliam Bototfi semper habe- 
retur. Arnas episcopus Shalhottensis et Erlendus episcopus \ Ficrðarum 
consecrati. Advefitus Aruœ episcopi. Peregrinatio Rafni Oddi fitii. Jo- mandarson CFI. o) {>orvald8 Ifl. p) RyskjuBÓIt CL. Urossasött: 

morhus eqvmus F. q) ok Jón erUblsknp Tora omiii. R. r) vera L. 

s) messn-skei^: fsitmií CFLM. t) þorláksson omHi. CFHIR: pro qvo 

K. til Islands. u) Oddssonar CFHI. ^ 

(18') 14» ÍSLENZKm ANNÁUUt 

amiat «iiiit — EIM 1267 6: játaSa Islendíiiftar fiegiigildi Magttúii kom* 
úngi. FI: Sat Magnúa konúngr i Túnsbergi nm vetrinn.) 

mO*)/ ACIL: Vig^r Pétr biskup tUOrkneyja. ABCFHIL: Fæddr 
Háken boutJ Magnúsar konúngs (add.Blíl: í Túnsbergi). ~ ACFL: Brann 
klaustr berfættu bræ^ra i Bjorgýn. — ABCEFHIKL: Anda^istPétrbiakup 
i Björgýn aj. ABCFIL: ok Gautr Jónsson á MelL ACFL: KMÍnn ok 
vig^r Askatin biskup i Bjorgýn* ABCFILM : jfj Druknan Orms Ormsson- 
ar (add* B : eum sonum sinum »J 6 KaL OctolNris. — (Ádd. LM : Gjðr^i 
Magnús konúngr Bafn Oddson , Orm Ormsson son Orms Svinfellings hand- 
gegna menn sína pk skipa^i þeim allt Island). ABCFH: IJtkvoma R^fo* 
Oddssonar aj. — A: 1268 6. 1269 L. 1271 E: komu norrœn lög á b- 
land. (Add. E; Tóku Islendingar viVr lögum Magnúss konúngs. (Add. 
FI: Magnús konúngr sat um vetrinn i Björgvin). 

mi. ACFL: HafSi Magnús konúngr ij Qölment (add. L: þing) i 
Bjorgyn vi^ Jón erkibiskup. ABCFHILM: cj Magnús konúngr sendi tíl 
Isiands dj þorvar^ þórarinsson ok Sturlu þór^arson lograann ok Eindri^ 
bongul me^ lögbók. — ABCF:* ok var þá játta^ konúngi þegngildi á 
Islandi. — ABCFLM : |>á var Iðgtekinn ej þíngskaparbálkr í bókinni ok 
a kapitular i Erf^aÞætti um festarkonuborn ákfj arfleiVing. ACFLM: 
þá fór Olafr biskup annat sinn til Grænlands. ~ ACFHIL: þá gjðr^u^^ 
Keljar ok Kveinir A^ (add. CFL: mikit) hervirki á Hálogalandi. ACFL: 
Setti Magnús konúngr á (add. CF: öndverdum) jólum prófast ok kórs- 
bræíSr at postula kyrkju i Björgýn — ABCFILM: þorleifr Iðgma^r it 
þriSja simi. 

I2f72. ABCFHLM: ij þá var logtekin Iðgbók sú, er Magnús kon- 
úngr bafSi sent til Islands, ðU nema ErfSabálkr után þá tvo kapitula er 
á^r voru Iðgteknir. — ACFLM: Bærjarbruni i Stafángnu — ABCFHI 
KLM: UtanferlS Arna biskups ok Bafns Oddssonar ok ij þorvartSar þdr- 

*) Bie Cod. B. Uerum inapU. v) koniinyssoii B. x) af Bergýn R. 

y) qvod **cum S9* in B. scriptum est. z) Ita R : Skip^ón þeirra Onns Srfn- 

feUings i Her j^lnyeri. Naufrajfium Ormi , SvinfcUingi et sociorum in Herdiuvero^ 
a) Bafii kom til Islands: Rafnus m Islandiam venit JR, h) palliment CF. 

c) StnrU kom út met lögbök jarnsid-n: Sturlo in Islandiam venit eodi* 4NNAÍmi8JUNMCI. 141 

mnn$$ l^if^t iterum. . ^me trAatum Bhgno, regi esldmdia conceisum 
fuit. Bes Mmgnue in TunAergi» hac hyeme residebat. 

1270. Inauguratus ad Orcades Petrue episcopue* Natus Haqeinus 
Magni regie filiue Tumbergis. Monasterium fratrum nudipedum Bergis 
cambustum est. OUerunt Petrus episcopus Beícg^nsis et Oautus loannis 
JUius in mlla Mel Blectus et inauguratus Ascatinus episcopus Bergensis. 
Submersie Ormi Ormi filH unacum JUiis 6 cahnd Octobris. Bex Mag^ 
nus Bafhum Oddi JUium et Ormum Ormi Sdnfellingi JUium sua fami-- 
liaritate donatos toti Islandiœ prœfedf. Adventus Bafni Oddi filii. Le- 
ges Nor^egiœ in Islandiam Tcnerunt. Leges Magni regis a Islandis re^ 
ceptœ. Uac hjfcme Magnus rea Bergis residebat. IXIL Bes Magnus freqeentia comitia cum loanne arckiepiscopo 
Bergis celebramt. Bes Magnus in Islandiam misit T^oreardum Thora^ 
rini fUium Sturlam Thordi jfilium^ et Bndredum Botigulum codicem le- 
gum ferentes. Tunc tribútum unicersale ex Islandia regi concessum est. 
Jkinc etiam furis proceseualis titulus codicis legis in umeersum recejfius 
eetj nee non es juris hœreditarii titulo, duo capita de sponsœ liberis et 
de adoptione. Tunc Olavus episcopus secundo in Oronlandiam profectus 
est. Tkmc Celei (CafeK) et Qpeini (Cajani) multam in Balogalandia 
papulationem esercuere. Bex Magnus ineunte natalitiorum festo Bergis 
in apostohrum templo pnspositum et canonicos constituit. Thorleifus ter- 
tia vice legifer. 

1272. l^nc codex legum^ qtem Magmís rex in Islandiam miseraty 
totus m universum réceptus est^ prœter juris hæreditarU libellum duobus 
demtis capiÍuUs^ qeœ antea in utdcersum receptafuerant. Urbis Stacangriæ 
ineendium. Peregrinatio Arnm episcopi nec non Baftii Oddi ^lii et thor- 

eem legum dietim Jamsidam afferens R. d) Brevius hoc D : tJtkoiiia |>or- 

YwrííWLT dc. e) þíng^fararLálkr LBI* f) arfloi;t*íiif a: adeiptatis LU. 

g) Keriljar GF$ Ryrjálar HI; Karólar L. ^ K) Rúrmenn L. i) Laga* 

•kiptí á Islandi: Legam m Islandia mutatio nee pluraWL. — Tekin Jamsitlra i lög: 
in universum cedex, (dictus) Jarnsi^a receptus K. k) porysli» H. 142 ISLENZm AI^NÁLAIt 

ariiuiBcmar* — ABCFHILM: Storla legifer (imIiÍ. CF; iteirum^ -^ add. 
FHI: Magnús konúngr fekk svá mikla sótt, at hann lét Askatiá biskup Í) 
olea sik ok sat i Tónsbergi um vetrinn). 

12f7S. ACFHIL: Sén kóméta í Noregi. — ACFL: m) Fundr Magn- 
úss konángs ok Valdimars Svia konúngs í Sarpsborg um Mi^fSstu skei^, 
ok hélt MagRÚs konúngr þeim allan kost. — - ABCFL: Magnús konúngr 
gaf konúngs-nafn Eireki syni sinum, en nj hertoga-nafn Hákoni sytu 
sinum. — ABCEFILM: Anda^ist Magnús jarl i Orkneyjum, ACF: Gibb- 
onsson^ — ACBFI: Vilhjálmr oj prestr (add. BCFI: Sœmundarson). 
ABCFI: þorsteinn Haldórssoh ACFI: KetiU prestr (add. F: Loptsson 
add. BCFIK: KetíII pj prestr ^^ þorláksson, add. CF: Brandr Andresson). 
ABCDFHIKLM : Útkoma Árna biskups nk Rafns *) Oddssonar, þorvar^ar 
{>órarinssonar (add. B: i AustQör^um). Utanfer^ Jörundar biskups. 
ABCDFLM: 1264 G: þetta haust var játta^ á Islandi at Marteins-messu 
Erf^a rj bálki i lögbók þeirri, er Magnús konúngr haf^i sent tíl, Islands, 
ACDF6LM: me^ «J fulltíngi t) Rafns Oddssonar ok Sturlu Iðgmanns. 
ACFKL: Eirikr Dana konúngr sigra^i þý^verska menn; (add. L: úr- 
skur^^i Jón erkibiskup sta^i undir biskups forsjó. FHI: A páskadegi 
kom bló^ af fótum ró^u einnar at þingeynim. Andres Nikulásson and- 
aíJist í Jórsala-hafi. þá lét Magnús komingr þorvar^ ok Rafh sverja 
hvern ðíJrum trúna^ar eiíSa «J ok félagsskap i Björgýn at hjáveranda Jóni 
erkibiskupi ok mörgum ö^rum rj mætum mönnnm ok fékk þeim allt Is- 
land til stjórnar a;) undir hans valdi. Sat Magnús konúngr um vetrinn i 
Björgýn; var þá búin kapella konúngsin^ í kastalanmn vit^) sæin i kon- 
íingsgar^i); 

1274. Sol$ M r omitt. Gregorius páli haföi alménnilegt zj þing i a) 
Leons- (add. BDGL -borg). ACDFGL : þar var Jón erkibiskup af NiíSar- 
ósi ok Andres bískup af Osló bj ok Askatín biskup af Bjorgyn, ok komu 

$ oUera H. m) kondQgsfimdr { Borg : Convenhu regum in urbe nee pfura E. 

n) hertu^adóm BFL. o) préstr omitt. B.< p) prestr omiti. BF. pro 

qvo J. biskup. q) þorl.' son G. -— {>orieifssoa FI: I>orleiks8on R. *) Hic 
itenm post lacunam incipit Cod, Ð. r) erfó'atal LM: seqventíbut omissis. 

s) flntnín^: cura GFLM. t) Bunólfs LBI. u) ok fölagsskap omitt.-U. M^4W. miitjeroict. i4s 

90r4{ Thrmriííí JUh. Stutla ktgifer ^^r^m, JRex Mapm^ taniomorbo 
eúrreptas e$i nt oleo se a epiecppo, Atcatimo innngi fecit et TunAergi 
ijfeme resiíMat. 

I9T3« Qometn in Norffegut tisus. C0'mentu$ Mégmi reg%$ et Val^ 

iemani Seeontt^.^regis ciroa, nkedium ^adrt^eáimá Barpsburgi: habHuSy 

ubi Mttgnus omnem utfiusfve Hctum para^it. Magnusres ÆSrtVé ftlio suo 

regis némeh dedit^ duds autem Ha^ino jUio suo. Obierunt Magnus 

Gibboni JUias comes i/# orcadiSbus^ VilMmus sacerdós Sœmsmdi filius. 

Tkorstemfs B^ldori JUius^ JS^tillus ^itaofirdos.Lépt^ ^iásy* Ketiilus sacerdos 

J%orlaci Jilius et Brandus Andfeœ JUius. Adcenism ArtuB episcopij JRafhi 

Oddi Jitii et T^ortardi Thorarini JUii ad sihus. Jslandiœ oriéntales. i¥« 

regrinatio Jorundi epi$copi. Hoc aUtumno festo Martini Titulus de kœ^ 

rediiatAus codieis legum a rege Magno in JslQndiam missi communi 

consensu in leges relatus fuit per interCeSsioném'ilafni OdM jUii et Stur^ 

ke noasoplkjfUseis* J^ieus J9morum res^ Qéfmanos \beUo mcité Johan- 

ne$ arekiepiscopus Jundos pastorales protidentiae : epiécopáM. sulýéctum iri 

couclmit^ Die pasosttis $angti$ e pedibu$ $tatuæ cuiusdam Thingeyris 

emanaeit. Ai^reae . Nicolai JUiui in itinere maritimo Hierosofymas sus-. 

cepto esíspiraeiU Tunc rex Magnus Thorrardum et JSiafnum sthi inticem 

jUramefita Jtdelitatts et $ocietáti$ prœstare fécit Bergis^ prœsentíbus lo- 

hanne archiepiscopo et multis aliis eiri$ egregii$ totamqve illi$ Jslandiam 

« » . . ♦ . • 

suo sub imperio administrandam tradidit. Res Magnus hyeme Bergis 
residebai* Tunc eapella regia in castello ad mare in area regis ador- 
nata fuit. I2f74 Papa Oregorius in castro Jjeonino úoncilium géUerale ha- 
buit. Ibi aderant Joannes archiepiscopu$ Nidrosien$i$ et Andrea$epi$cO' 
pus Osloemis et A$catinu$ epi$copu$ Bergeusis^ qci eodem anno redierunt^ 

■* m * 

9 • 

* * » ' I 1 

u), pro m^rgnm, H: lUiffiim. ixji «ndir haiis valdi omttf. H. yj vi;i^ 

i^ÍBH» cœterU ouúoísBl.' z) afawmBlegt omiit. BDEGHI, fvæ prœcedwnt 

^/vó^fve D. omitt^ d) í boKginni add. L. h) ok Askatiflf biakop af 
t^rgyu omiii. G. 144 ÍSLBNZKm ANKÁIÁSL. á iama c) >dri aptr me^ þeiin bo^skap'.GMgorii þáfa> ok d) staVfastlegri 
akipan , at klerkar skyidu tíl lórsala fer^ar ^ leggja (odéL CDF6 : tíimd) 
af olium rentum sínum 6ár. ACDF: ok gefnar e) miklar aflausiiir |>eim 
er krossa^ast tíUórsala - fe^atr. <— ABCEFilIK: 1X71 G 2 /) ^ Philippus 
Fránká konúngr sendi Magnúsi konúngi i Noregi part af |H>rnkrún<i vors 
herra Jesú Kristi {add. FHI: Jón 'erkibiskiip Isom heim af ettria^ ok braut 
skip sitt Bæsta g) drottinsdag eptir AÍIraheilagra-messu í EyíSsydgi fyrir 
nor^an ^jorgyn, ok á firjádaginn eþtijr in festo Théodori lét Mágnús kon- 
úngr gjora ptocessionem af ptatula kytkju ímóCi li^Igum dÓmunum, ok 
saung Jón wkijaiiskup méssu hátí^lega). ACEFHiK: Anda^t Jaéob erki- 
biskup (cMÍií. EHIK: af Lund) í Dánmörk. ABCDFHI: Utkoma Jörundar 
biskups. ACF: Utanfer^ GuVmundar (add. OF: B6%varssonar. — ED: 
Anda^ist Jón drottníng/ I: (ok) Aslakr (B)ar leitdir menn. HI: Drepnir 
hvlta^byrnir túttugu ók tveir á Islandi). 

1274. ABCDFGL: Lk Magnás koHéngr' setja kyrkju-granðvfiU i 
grasgarVi s^ttum i Bjorgýn. ACDFGL: A) Yaldémar Svía kóntittgr varíS 
fórflótti fyrir brœ^rum sinum. ACFL: hertugaMagnási ok júngherra Eir- 
íki« ACDFL: til Noregs^ ok svá sem hann kom aptr i Sviaríki var hann t) .simiri: íestaie D. d) sifihUe ,concUU geweraUs CDVf e) Remienomes 

generales CDF. f) BEGK tta: Jón erkibiskup kom i land met 

hlul af p or n -kór ónu Wor 8 lierra Jesu Rristi, er herra 
Philippus konúni^raf'Frans sendi (^afk.)9IagnÚ8Í konún^^i 
í. e. Johannes archiepiseofntt m patriam redax partem eo^onœ s/nneœ damini nasiri 
JesH Christi a domino PhUippo rege Galliœ , regi Magno missam (datam) appor^ 
tavit. g) , degi sí^t'ar (9: proxima inseqvente die) H. h) Ita B : Y a !• 

demar konúngr ok Eiríkr hræirr bör4*u8t 4'* nona8 Julii. 
Valdima> st ö k k nor^trí Fforeg.i.e. Rex f^atdemams et Briens fra' 
tres. 4t^* non. JuUi manus^coHseruere. Valdimarum hoream versus in 'l'férvegiam 
fugit. — ita £R, et a. 12^2 G: Eiríkr aonr Birgia .hertn|^a kom 
af Danmörku met liii'i af landinu (B: met nokkurn styrk 
Dana koniing^) ok 8tr(ddi yi^r Valdimar bróðr ainn, met 
styrk Ma.jpnttaar hertnga hr.ótr þ.eirira» ok, flýti Valdimar 
konúngr í Pforeg. L e. Erieus fiUas Birgeri' duois cum cefUspefndaTÍam 
(eum aUgvanto auxiUo regis Ðaniœ) ex Dania vlBnit et cum Valdemaro fratre eon- 
flixity duce Magno fratre eorttm auxiUante; Valdemarus in Nórvegiam amfugit. '•^ 
^lta HI , iterumqve fusius F : A þc88u ári vit miit'sumars skei^ stríddu uppá Valdl- ANNALBS ISLANDJCf 145 koc Oregarii papœ mmndatum et Jirmum ju$sum afferentes , qfood cleríci, 
ex cmniius reditibus suis per sex annos ad expeditionem ffierosofymitO' 
nam decimas soherentj et qvod magtiœ remissiones peccatorum datœ eS' 
sent illis, fvi ad tale iter cruce signarentur. Phillippus rex Oalliœ Magno 
Nartegiœ regi partem coronœ spineœ Domini nostri lesu Christi misit. 
lohatmes arckiepiscopus a euria redienSy die dominica post festum om^ 
tdum sanctorum proximuSy in sinu Eidensi (Eidstogo) a horea Bergárum 
fHMufiragium fecity et die inseqventi cenerisj festo nempe T%eodori rex 
Magnus a templo apostolorun^ processionem obciam sanctis istis rebus fa^ 
ciefidam curavity. at Johannes archiepiseopus missam solenniter celehracit. . 
Obiit Jacobus archiepiscopus Lundetisis it4 Ðania* AdeetUus Jorutédi 
episcopi. Peregrituttio Qudmutidi Bödvari JUii. Obierutít satrapœ Jot$as 
(Ðrotnitig) et Aslacus Bar. Viginti duo in Islandia ursi albi occisi sunt. 

I275, Bex Magtms Bergis in horto suo tetnpli futidamenta iecit. 

Valdemarus Sveonum rex a fratribus suis Magtio duce et domicello Erico 

in Norvegiam fugatus esty cum vero in Sveciam rediret^ captus estj et nn- 

perium fratribus suis duce Magtio et dotnicello Erico eoncessity deinde ite^ 

mar STÍá konáag^ krœ4*iir hans kertogi Magnús ok jángkerra Eir* 
ikr \i1r nokknrn styrk Eiríks Dana konúngB; en •em V'aldimnr 
koBÚngr kafd*i fengit slag á sfnnm mönnnm af bræð'rum sínum, flý^t'i 
kann til Noregs met júngberra Eiriki syni sínum, Þ^iggj* T^tra 
gömlnm ok kom í Borgar-s/slu til Erlíngs Álfssonar ok fór litln 
8Í4*ar anatr til STÍarikis» en lét eptir kjá Erlingi, júngkerra Eirík. 
Varð* þá Yaldimar konúngr fánginn ok Sopkia drotníng. Gekk þá 
Sriariki undir bræ^ur bans bertuga Magnús ok jtingberra Eirik. 
Nokkru 8i;ðrar andaiirist júngberra Eiríkr Birgisson, (pro Bir- 
giséon H: ^eir Yoru Birgis-synir), en Valdimftr konúngr 
ok Sopkia drotníng komust TÍt'flóita af STÍariki í Ragn- 
kildarbölma TÍt Konnngakellu. i. e. Eodem hoc anno circa me- 
diam œstatem dux Magnus ^t domicellus Ericus , adjuvante Erico Ðanorum rege^ 
fratrem suum VaWmarum regem Sveciœ impugnarunt, qvi cum snis profligatus cum 
domieello Erieo fiUo suo 'trimttlo m Norvegiam auffugit et ad Erlingum Alfi fiUum 
in Borgí^sgsla venU, apud qvem relicto filio in Sveeiam paulo post pervenit* Tunc 
Valdimarus cum regina Sophia captus , et Sueciœ regnum fratribus ejus , duei 
Magno et damicello Erico subditum est. PomIo post Etncus domiccUus fdius Birgeri 
ohiit, rexqve Valdimarus et Sophia regina fuga Ragnhildholmum prope RongaheU 
lam pervenerunt. 

(19) 146 Í8LENZKIR ANNÁLAlt 

fángínii. ACDFGL : ok gaf upp l) krúnuDa bræSrnia sinuin, mU A : Iier* 
tnga Magnún ok jángherra Eiríki, ACFL: ok komst eptír |Nit met flótta 
i konúngaheiltt iadd. CF: 1267 HI: YígVr Markús bisknp tíl Su^re^rpi 
HI: i Túnsbergi). ACDEFHIL: 1272 6. A Laurentíusar mesra-dag kom 
þat hagl (add. E: úr skýunum) Í þrándheimi l)j at enir stærstu hagl* 
ateinar stó^u mj 15 aura (add. CDFG: Bæjar-bruni í Túnsbergi) ACDF 
GLM: komu nj transscripta páfalegra bréfa tíi Islands, ACF: n) um firelu 
l^ala-lands me^ bréfum (add. CF Herra) Jóns erkibiskups. — ABCD: 
Anda^ist Gu^mundr Bö^varsson (add. FHI : Veiddir á Isiandi 2fT o) hWta- 
bymiry kringSi þá Iiafís nær um alit Isiandp^ ok ^á fylgdi sandfeUir i 
sumum sto^um* Fór Magnús k<múngr af Bjorgyn tíl NiíSarósa ok met 
hoBum Ingibjorg drottníng ok ^ir þeirra ok var á Frosta-þingi ok fdr 
sÍ^San inn i þrándheim tíl li^ángrs. Hann kom iyrir Pétrs-messn til 
Ni^arósf ok á Sviptúngs voku haf^i hann Eýra-]^ing, ok lét þar lýsa 
tígnarnöfnum s<ma sinna. A Olafsmessu-dag si^Sara byrja^i Magnúa kon- 
úngr fer^ sina úr Ni^arósi ok sat i Björgyn um vetrinn.) 

1276 ACDFL. 1277 E. 1274 G. Ófri^r milU Dana ok Svia ^. 
ACFL': Yaldimar Svia-konúngr (add. CF Birgisson) kom til Bjorgynar á 
&nd Magnúsar konúngs. Um sumarit var fundr þeirra (jadd. CF: okpar* 
liment) Magnúsar Noregs konúngs ok Magnúsar Svia konúngs Birgissonar^ 
er Svíar hafóu f>á tekit tíi konúngs. Sá fundr var i Gauteifi vit Horsa- 
berg ok var talat um sættir I>eirra bræ^ra Yaldimars ok Magnúsar ok 
sættust ekki at. f>vi sínni. — ACDFGIL: Magnús Noregs konúngr gaf 
jarls-nafn (add. I: ok jarls-dóm) Magnúsi syni Maghúsar jarls af Orkneyj- 
um i Túnsbergi (add. I: á Ólafs-messu dag). — ABCDFHIL: Anda^ist 
þorgils biskup i Stafángri. AB: Druknan þór^ar Rafnssonar 8 Calend. 
Junii r) ok ellefu manna. Braut knör hinn mikla vit Yestmannaeyjar. 
Bclipsis solis (add. CF: Góihri^. DG: Logtekinn Kristínndómsbálkr enn 

k) honúngsnoSi uec plura D. l) i {>r«iidalðg Qm E. ^fedHI: i Sköni 

milli Orkadals ok Gaulardals, at aumir haglsteinar slö^n 
15 anra yegn.a; þat hagl kom rltnr l {>rœndalö(nm. i. e. «t 
nonnMlli lapiUi grandinis qvindeeim oranm pondui iB^areni, grando illa latias 
per Tkrondkemiam ingrwU. m) Xm D. n) Utakriftir G. n) nm ÁNNALBS IBLANÐICL 147 

rum fifg^ elapiui hwmngiJkellmm tentt. Marcui Hebuáum epucopus 

TunAergÍM inauguratus eet. ín nrondhemia festo Lauretítii adeo gran* 

Hnaeitj ut majoret grandinie lapilli qtindecim orarum pondus œqvarunt. 

Urhis Tunsbergi incendium. Transscripta epistolarum papalium in Is^ 

landiam eenerunt delibertate Palœstinœ cum epistolis Johannis archiepiscopi. 

Obiit Oudmundus Boéeari JUius. Ursi alhi tiginti septem in Islandim 

captL Tunc glacies pelagica littoribus Islandiœ ubicunqve aderaty súbse^ 

cutaqee nonnullis m locis ovium strqges. Rex 3íagnus cum filiis suis 

r^^inofee Ligéborga de Bergis Nidrosiam se contulit^ comitiisqve Frostem^ 

sibus interfuit; in Tkrondhemiam deifide interiorem profectus Lidangrum 

ífenitf ante rero festum Pétri Nidrosiam pervenitj festo deinde visitatímM 

Mariœ in comitiis Bjfrensibas filiorum suorum dignitatum titulos promul^ 

gssmt. Jhsteriare inde festo B. Olaui a Nidrosiá r$æ MagnMS profectuSi 

hyetssem Bergis transegit. m%. Bellum ifOer Ðanos et Seeeos. Bteonum res Valdimarus Bir^ 
gerijilius regem Magnum Bergis comíenit. Bac œstate concentm et coUoqmum 
fmt inter Magfmm Noreegiœ regem et Magnum Birgeri Jilium Svewmm re- 
gemj fcemSveotiesregem tunc cremerant. Hic coneentus in Gotelfia ad rupem 
ihrssfbergum habitmesty sM de padficatione fratrmn Valdemari et MagfU 
acfum esty neqee tameté pas hac rice itdta. Magnus Norregiœ res Tuf$s- 
bergi festo sancti Olavi comitis fiomefi et digfiitatem Magfw Magni Or^- 
C€$dmm cofnitis filio dedit. Obiit Thorgilstss episcopus Stavangrcftsis. 
Submersio Thordi filii RaffU III Calend. Jufiii cum socUs XI. Navis 
onerarin magfM apud VestfiHmepas periit. Bclipsis solis. Tempestas mefne 
hyemis pefmltimo sœtiens. TSim titulus juris ecclesiasítcus nocus ifi leges 
relatus. Hac xestate rex Magfms ad fines usqee regni profectus primum 

Bðna-lmld fyrir Jórsölam i. e. de prtcikus pro terra BieroiohpiMtana 
liSI: $ed C: pro sUbsidio terrœ sanelœ. o) byrnir: ursi tantumE. p) féll 
•i^r ssMÍfté , peeudes eeciderunt. 4/) vide huius anni finem infra in Cod. I. 

r) ctcifi SS. XI. B. 

(19-) 148 HSLENZKIR ANNÁLAR. 

I 

nýL FI: þetta sumar fór Magnús konúngr tíl f^ landsenda FI: ok faafói 
pá fyrsta sinni nokkrar nefningar ok leiSángr úti a^ li^i , sí^an uj hann 
var^ einvalds konúngr íNcNregi, okr^ þat fyri þá sök, at hann vildi legg- 
ja rá9 á at sætta þá Yaldemar Svía konúng ok hertuga Magnús bró)$ur 
hans. Sú var ok sök til þessara útbo^a, at Magnós konúngr vildi gæta 
ríkÍB sins at engir ófri^ar gneistar mætti fljúga af missætti Svia höfóíngja 
þeir sem hans ríki fengi ska^a af. Á þessu sama sumri sigldi Magnús 
konúngr me6 her sinn til Konúngahellu ; hann kom þángat in festo Albani 
martyris. par var fyrir Yaldemar konúngr ok Sophia drottníng ok júng* 
herra Eiríkr son þeirra fimm vetra gamall. Ok sat Magnús konúngr þar 
S nœtur. Ingibjðrg drottníng sat eptir i Túnsbergi, ok Eiríkr konúngr ok 
hertugi Hákon. A þórsdagin eptir Jóns-messu Baptistæ sigldi Magnós 
konúngr me% her sipn af Konúngahellu til Horsabergs, hann haítSi nær 
CCXX skipa. þar var þá í föruneyti hans Jón erkibiskup ok Andres 
biskup af Oslu, Askatín biskup af BJorgvin ok þessir lendir menn: Erl« 
íngr Álfsson*^, Alfr sonr hans , Finnr sonr hans j Eylifr af Naustdali y An- 
dres Pákson Plytr. Bjarni Gyrski, Gauti í Tólgu, þessir kantselerar, ok 
þessir staUarar , Olafr af Steini , V igleifr Au^unarson y * Au)9un Hngieiks- 
son, prior provincialis , Aki af prédtkara húsi, Ormr merkismann ok 
margir a)$rir mætir menn lærSir menn ok ólær^. Valdemar konúngr 
sigldi upp me^ Magnúsi konúngi ok hans föruneyti; þá fylgdu ok upp 
Magnúsi konúngi sendibo^ar Eiríks Dana konúngs, Jón biskup af Brögl- 
imi, Tóki biskup af Arhús, prior Hendrik af Andverskov, Jón laili af 
Skáni, son Jóns Regínmó^u sonar Ulfs dróttseta. þennann tfma komu til 
fundar vi9 Magnús konúng Jóhann greili af Rafvensborg ok júngherra Jac- 
ob son Nikolásar af Hallandi gréifa, en greifi Nikolaus var sonr greifa 
Nikolásar af Hallandi Valdemarssonar Dana konúngs. Skip þat er 
Magnús konúngr kalla^i Krists-sú^ ok Hákon konúngr fatSir hans haf^i 
vestr um haf lá nú eptir i konúngahellu vit Ragnhildarhólma, þvi at hætt- 
ligt þótti at stýra henni i gegnum bagastrauminn fyrir sakir mikiUeika 

#;) /#a HI; ^d landseij'a o: homagía popularium tumenda F. u) Ua ex verasi" 

miU conjeciara miUanda esse videtur lectio manuicr^tonm , ^œ habeni: siðaii 'áNNALES mLANDICI. 149 foft Nwrvegfœ reghum aceepfum milítibus cotucriptit' expedHtonem indiait 

« 

matuSj tum Valdemarum regem Steciœ cum duce MagM fratre recúnci- 

liandi studioy tum gtogre proprii regni cura ne a principum Sceciœ dÍM* 

cordOi^ scintiílœ etolérent^ qvœ regno euo nócerent. Hac eadem æstate res 

Magnus cum • cépiis adnavigans Kofiúngahellam y gvo fetto martyriz AU 

6ani éenity ibi tum adfuere res' Vaidemarm Sophiaqte regina cum fUio 

domicello Erico annos qvinqee nato. Triduum hic morátus est. Megina 

Ingeborga cum rege Erico et duce Haqvino Tunshergis relicta. Prosimo 

die . Jotis post festum Jóhannis Baptistœ rex universam classem Konunga* 

hella sohens ad Hotsabergam nmeigamt CCXX fere téoives secum habens. 

l^s in 'comitatu tune fuere archiepiscepus Jéhannes^ et Andreas episco^ 

pus Osloensis , Ajscatinus episcopus Bergensis, itemqce satrapœ Erlingus 

Af/S JiliuSy ejusqte filii Alfus et FinnuSj ÆSlifus de Náustdáloy Andreas 

Bamli fUius JPIjfiuSy Bjomo OirshiuSy Oautus Tolgénsis cancellarius ^ hiqve 

staUcMrii; Olaus de SteinOy Vigle^s Ajuduni filiuSy Audunus Hugleibi fi- 

liúe 'prior protindaUs. ' Akius de domo predicatorumy Ormus signifer^ 

muUiqve alii ordinis ecclesiastici et secularis^ viri esimii. Valdémarus 

réx cúm cohorte comitem se adjun^it Magno regi Sveciam rersus i>elifi* 

caniij qvem étiam seqe0bantur Erici regis Ðaniié legatiy Johánnes episoo^ 

pu$ Súrglavieniis Tokiusqve episcopus Arhusiensis^ Henricus prior And^ 

verskomensisj Jéhannes , Parvus de Skania fiHus lohannis Reginmodœ fiepos 

Vtfi qvœstoris regii. Insuper accesserunt ad regem Mttgnum comes Ravehbur- 

gensis et domicellus Jacobus filius Nicolai comitis Hallandiœj qvi filius 

fuit Nicolai istius comitis Hallandiœ qvem Daniœ rex Valdemarus ge-- 

nuerat* Jpsa autein illa navisy cui reoí JUagnus nomen "ChristssueT impo* 

suerat , qvagve rex Haqvinus éius péter iu espeditiqne occide$stati mariti^ 

ma ölifn usus fueraty Koniingahelke ad Hagnhildholmam remansitj qvod 

grandior esset^ qvam ut in cursu per œstum maris inopportutmm tuto gu^ 

bemari posse videretur. Die Veneris dux Magnus Horsabergam advenit 

regefnqve Magnum adiit^ cofuitantibus Folkio^iurchiepiscopo Upsaliensi epi- rmtir hanii dc. 
taimr. v) male ^frvi al'* in Fl pro; (at, qvod recHus }/ic- ISO ISLENZKm ANNALAR. 

skipsilis. A Frjádagiim kom hertngi Magaús tii Horsabergs á fimd Magn- 
úsar konungs ok me% honmn Fóiki erldbjskap af UpsolmHi, Henrik 
biskup af Lingkaupángi, Eirilar biskup af Skerum, önundr biskup af Nor« 
rilci ok margt arniat stórmenni af SviahofSingjum* þá var talat um svtt 
þeirra bræ&a í landtjoldum. þennann hertuga Magnús kSUuSu Sviar nili 
konúng sinn ok hafSi Fólki erkibislaip kóréna^ liami á hvitasunnudag. — 
A Pétrs messu-dag fér Magnús konúngr ok júngherra Eirlkr Valcfonarsson ; 
kom yíir Elfi til HniSingabergs , þvi at hertugi Magnús vildi ri koma til 
paUiments nema jángherra Eirikr væri me^ Þeim^ ok var þá enn-sett 
palliment, ok kom Yaldimar konúngr þar tiL — Fundust þeir hertnginn 
bró^ir lians ok horfSist þá sættvœnliga me% þeim af tillogum Magnúsar 
konúngs. Nefndu þeir þá menn í dóm, at gjöra sætt ok skipan. Nefndu 
þeir fyrst bá^ir Magnús konúng til jaflia^Sar ok réttvisi; si^an nefndi 
6 menn hverr þeirra til alsœttis vit Magnús konúng, at ransaka ok prtö 
þeirra mál^ at sem fyrst imrttí á koma réttr dómr ok stalfifBSllig sætt 
þeirra á milinm bræVra^ Valdimars konángs ok hortuga Magnúsar. Vaid- 
imar konúngr neíhdi þessa menn i dóm af sinni hendi: Jén erkibiskup, 
Askatín biskup ^ Jón biskup af Bröglum ^ prior HeMhrik af öndver^kógi, 
Herra Jón litla^ Erling Álfsson, Álf son hans, Ókf af Steini. Hertogi 
Magnús nefndi þessa menn af sinni hendi: Fóllca erldbiskup *) Henrik 
biskup af Lingkaupángi , Eirik bísknp af Skömm y önund biskvp af Nor* 
rikij Herra Jón Philippusarson , Ásgauta lögmann, Úlf Kársson, Bo^^'ar 
son Ulfs Fasa, Karl Marskalk. Nú svá sem þessir formenn ok hofSingf* 
ar voru i dóm nefndir, tóku þeir tai sitt umþbssi vandamál ok stórmæli. 
þá var bei^t af hendi Yaldimars konúngs, at hann vœri tekínn aptr sæmi- 
lega i riki sitt, me^.þvi liann var rángliga útrekinn at ópréfil^m nokk- 
urum sökum á hann, skyldi hann ok i þann t&na sem hann vs»i kom- 
iiin aptr i rtíá sitt svara sökum ef nokkurar prófu^ust á hann, ok gjöra. 
hvörir rétt ö^rum. Ok þeir sem riki tóku af honum , ok þeir sem voru 
áf liendi hertuga Magnúsar i dóminum vildu ei þessu samþykkjast; enn 
bu^u þeir at konúngr Valdimar hefíSi Helsíngjaland ok Yermaland ok allt 

*) viHúse add. F : af Skormn , et in utris^e ncvem ex parte Magni numerantnr , cum 
tantum octo nominari debuerint. ANNALEB IBLANÐm. 151 

9€ofÍ8qpe Henriea Lmeopi^m^ Érícú SiareMÍy Ontmdo Nertcietm mUinqee 

multís Steciœ magnatHme. Ðe reconciliaUene fratrum regis Valdemari 

ðudiqee Magni in tentorug tunc primo agebatuTj ducem Magfmm Svecii 

$Mum regem dicenstíbm$f utpote a Fo&io arckiepiiccpo ipn pentecœtee /e- 

sto corotuUum. Feeto deinde Fetri amne trajecto Bnidinghorgam oenerunt 

rex Máignue JSricueqee domicellue Valdemari jUiu$y qvippe $iin Erico do- 

micello prœeente ad pmrlamentum loenire dus Magnue recusabat. Farl€h 

mento tunc conitituto res Valdemarus adtenit^ fratribusqve sic congrega* 

tii regie Mmgni intercesiione reconciliatio bonis au^ciis promocebatury 

selectis ýudicibtgs Ktem composituris. T?unc lectus ab utraqoe parte primo 

res Magnus ut rigorem justitiœ œqvitate tomperarety deifide utritsqee octo 

viri ardinati ad regis Magtd lahores in isccurato huius litis esamine sub' 

levaudoSy ut qcam'primum justum judicium Jkrmaqee Jieret reconciliatio 

inter r^em Valdemarum ducemqce Magfmm firmtres. A Valdetnaro in 

boc judicium fmasMoti JoAafmes arehiepiscopusj episcopiqve Ascatifms et 

Johat$f$es Burgladeffsis f Henricus prior Andcerdíogefésis y dofnkms Jokafi* 

nes FsMTfms^ MkrUngus JUius Alfiy hsiiusqee JUius Alfus, nec fion Olaus de 

Btdtio. A duce 3iagfto-i»ssigfiati: Folkius arcUepiscopus Upsaliefisisy epi* 

Mpus Heéricus Lincopiensis , JBricus SkarensiSy Ófmffdus Neridœy domp- 

nms JohmmMS JUius Fkilippiy Asgamtus notmifphplasy UlfusJUius Kari^ Bod* 

varus jUius Ulji Fasiiy Carolusqve MareschaUus. Hisce in judicium fiOfni* 

natis de rehus difficiUimis fnasimiqve momefiti agere ca^tum. A partibus 

regis Vmldemari postulabatury ut ipse in regnum honorijicerecipm^etury qvtppe 

ifýustOj mec esamifiata cmusa espulsuSj tuncqve esceptumy de qvibus postula- 

refur se erespomurumy alterumqve alteri de injuriis satisfacturum. Id vero 

iUij qcs r^no ipsum exuerantj qviqve a part^us ducis Magni judices lecti 

m 

ermnty om^fiifio sAnsienteSf Helsmgiam et Vermelafidiam omfieqve regis Sve^ 
eorum ad occidentem lacus Vsfieris territoriumy itefnqve SiMaburgam 
treoentmsqve marcas afmuorum redituum Valdemaro chtulerunt. Istas ac^ 
cipere cofiditiofies nuUo. fuodo Valdemarum posse M^igfio regi Norvegiœ 
est rieumsj ne mtegrum ipsi regnum suum reditusqve restituerefit j qvefn 


152 ÍSLENZKm ANNÁLAR. þat er Svia kanúngr 4 fyrir vestan Væni ok Stíklaborg ok þar me^ CCC 
marka tíi inngjalds um Iiyerja jafn leng^, en þat sýndirt Magnúsi Noregs 
konúngi me% engu máti. mega yera samþykkt af liendi Valdimars kon- 
úngs, at þeir fengi honum eigi aptr riki sitt allt ok skatt, svá rángliga sem 
þeir á^r hofíSvt me% striSi ok mann-drápam rekit hann. úr riki aina , at 
úprófu^um nokkrum tilgjör^m af hans hendi; einkanlega er þeir átta 
engan dóm á hönum, éSa yfir hönum at bjóVa, f>ar sem hann var þeirra 
herra ok höfSingi Héreptír höHSu þeir handtekit hann ok drottning hans 
ok tóku af þeim bá^um ríkit ok ræntu hann allri konúngs tígn ok sæmd 
metS mikilli nau^ng ok afarkostum ok gjor^u þeim margar svívir^ing-- 
ar a^rar; ok skapraunir i orVum ok verkum. þará ofan tóku Sviar sér 
annann konúng ok kórónu^u sem fj^r var getiíS ok bu^ hönum ei meiri 
sæmd ok yfirbœtur fyri allt.þetta mikla rán, ok ódæmiligar vanvirVingar, 
er þeir hofíSn gjört sinum egin konúngi kérónu^am^ sem íyrr var sagt^ 
ok þótti öllum þettá einsvegar ^ þeím er i dóm voru nefndir af hendi 
Valdimars konúngs, at þetta var heldr spott ok.fáheyrVr újáfna^r enn 
sæmilig sœtt e^r skyldugligar yfirbætnr, ér Sviar bu^u þá isiinum konúngi, 
eptir svá gjort, sem nú var sagt Var^ af þvi ei sætt gjör at sinni þeirra 
i millum, ok skildust vit svá buit A þ^sdaginn fór Valdimar konúngr ok 
Magnús konúngr me9 sinu foruneyti ofan i Ragnhildarhólma. A drottins- 
daginn hafíSi Magnús koilúngr þing i ^EÍonúngaheUu. — A tyrsdaginn fóro 
konúngar út til .Eyl5s-eyja or). Nokkru si^ar sigldi Magnús konúngr me% 
ííSi sinu nor^r til Túnsbergs, ok méS hönum Sophia drottning Valdimars 
konúngs ok júngherra Eirikr son þeirra ok dóttir þeirra Ingibjorg, er átti 
Geyrar^r , son greifa GreifarSar^) af Holseta ok júngfrú Katrin. Valdi- 

m 

mar konúngr sigldi litlu sí^ar til Danmerkur. In festo Claræ sig^di Magnús 
konúngr tíl Oslóar , ok var þat in assumptione Mariæ virginis ok fór si^an 
upp um Krókaskóg, Hríngaríki, Ha^aland ok þorn zj ok svá til Ringisak- 
urs þaSan ok til Hamars, ok sí^an til Húsabæjar, ok svá út eptirMjors, 
ok sí^an út eptir ánni Vormu til Ey^svallar ok hafói þar logþing. — Af 
Ey^svelli fór haiw úteptir Raumariki ok svá til Osióar. — * A Mariu messu x) Eyktejja in I. y) ^reyík omitíunt F: m wJtruqve vitiose Gfcyfiiríwprö Geyr- 

mtiur. z) t>ótta F. ANNALSa^ &LANDICt ttt 

iéXb- et cæMui tegno privMeraHty neqbe ulKue eulpa eúmnctmm^ ^^^P 

ÉiAditorum præsertim judécioy utpúte domÍHum et regemy oitiosium, Qpif$ 

etiam iptum regem^ poit hœc cum . uxore captivum abduser^mt , ^mboigoo 

regtto ipoliatoi ad aeerbai cof$ditionei ti coegeranty multii qeoqoe oMi 

graoibui eontumeUiiy tam oerbii qvam factii ajficienteiy alioqce electo rege 

et doronatOf ut eupra dictum^ de qtibui tantis injuri$i et iine eicempla 

comtmmeKii neqoe ma§orém offerre konorii oitentationem neqre eumulatiM 

iatiifacere oellcj id ludibrii potiui et inauditæ imqoitatii^ qeam honeitæ 

reconciliationii et debitæ reeomipeniationii ipeeieni prœ ee ferre y omneif 

ýr» a parte regii VaideauH% iecti eranty judicei cemuerunt. ^amobrtm 

otimm kac cice eine compoiitione dio c e aum e$t. Die jooii Magf$kildk6lmam: 

oonerufit regoe Valdemarui et JUagnui oi íuíí itípatij dieqve proxima do* 

minica Kofnmgahellæ Magnm cotniHa celAratit* Die martti ad ifnulai 

^demoi regei adfíoeigaruift y aHqcafdoqoe poit rex Magtmi eum daao 

TJumbergam refdtj comitantibm eum Sopkia regifta Valdimari regiiy eorufu^ 

qro Jítio Eríco domicello et JUiahm IffgeSurgaj qoæ nupeit Cerkardo Jilio 

Oerhcfrdi comitii JBoliatiæy et Ciftkaruia rirgifte. Ipee Vaídem^frui in 

Daniæm paulo poit 'nao^iaoit. -^ Rew Magfiui in fetto Claræ- Oéloam 

fiom ' delatm feitoqte aaumptiofm Mariœ Virginii commoratui, per iylvam 

JSraJiefMem in Mifigarikjamy Médeiandiamf T%otniam ifideqve Riftgiiuh/^um 

renit^ kinc Hafnariam et Buiabajam profectui per lacum Mjon ad 

flumen Vormtfm E^divollum Uiqce delatui^ cofnitía ibi habuit. Eydivollo 

relicto pw Romarií^am Oslpam rediit^ eeipera ofntem-feiti Mariæ Tum- 

bergiam profectui y iifmqee trajecto præcedefite feitum Mickaelti veipera^ 

ipiius ýeiti ceipera Sarpiborgam oefdty ubi comitia celebrata iuntj et 

þfroénma domiffica domifU Tkoreri cancellarii nuptiœ ibi kabitæ eufft. 

Fesfo reliq^iarum res Magftui Tufubergai revenuij ibi cofuedit. Paulo 

afite regina Sopkia Tumbergia cum filio Æ^ico in Daniam abieratj 

comítantibui regii Magni legatii Auduno Hugleiki filio itallario et 

Quttarmo Qydæ fllio ; fUiæ autem Sopkiæ , Iftgeburga et Catkarinoy 

apud Ingiburgom reginam Tunibergii reftHtfaerunt. — Superiore æitate (20) m l^NZKm ANNÁLAR. aptan l^oin hann til Túnabergs. *- A Mikaelis aptan fór Jbaim aiiitr y0f 
Qdr% ok kam Mikals measu aptan tíl Sarpsborgar ok hafSi þar lögþkig. 
A dröttínsdapim eftur var þar brúSkaup Sira þóris kantselers* In festo 
retiqviarum kom Afagnús konúngr austan aptr til Túnsbwgs ok settiat fiar« 
litíit áSr haf^i Sophia drottning siglt af Tunsbergi tii DanmerJnus ok júng- 
herra Eirikr son hennar ok me^ þeim Au^un ! Hiigleikason atallari ok 
Guttormr Gy^uson sendibo^Sar Magnúsar konúngs, en dætur Sophiii drotts* 
&igar Ingebjörg ok Katrín voru eptir me% Ingíborgu drirttningu á Túns^ 
bwgt A þessu samá' sumri áVr var fullkominn Tígl-kastalinn fytír tun- 
nan brcáSustofti á Túnsbergi. Um haustit eptír ok um vetrian var 6&i%r 
miUi Svia ok.Daná. Otíit Gregorius són Byrgisi jarla frílhisos. 

im ACDEI^: yigSr Lpi biekttp tU \StaftogMu : ACDEFHIKL; 
Anda^ist Askatín biskup (CDF: 1 Bjðrgvin). ~ ABCFL:. Ssitt Blagnúsar 
konúngs ok Jóqh erkibiskups 0). ACFKr Yaldimar Svia konúngr ok Cir- 
ikr Dan» koHúngr fdru i Vestra Gautiand. ok herjálStt i Sviarlki ACDF 
GK: Magn6s Noregs konúngr gaf lendum mðimttm bacána. nofii ok hem» 
en skutikvduium riddara Aofa ok hemb). -^.ACDFIi Ssiltttst filir yí6 
Magnús konúng. — ABCDFGK: Utanfer^ Rafns^ ACDFG: Oddssonar. 

a) Fute JUme Utem ei réemdUatíqním de ^xpUfiOiiUWii GreÍAÍr ok ftekk«i 
aniidrpykki yar millam Majfnúsar konúngs ok Jóas erki- 
biskups nm pá skipan, sem pcir yildu sta^ffesta milli kon- 
ún^rcldmsing ok^biskupsdóms i Pforcgs konúngfs rfki ok áttu 
þeir at nokknrar atefnvr at semja þetta mál. A Laarentina 
mesan aptan at berfættu brœ^t^ra í Tnnsbergi^ sömdn j^eir 
Magnús konúngr ok Jön erkibiskup öll sfn mál ok gerit'a 
œfinliga skipan milli ko núngdóms ins ok bisknpsdóma i 
Noregs kondngsríki, ok settu fjrir sterk bréf me;t* sjálfra 
tinna innsiglnm ok allra annara hdfdrfngja |ieirra semiþar 
yorn yi^staddir: (o: LUet et aUqvm dissemion^ inter rejfem Magnum et 
Johannem archiepiscopum exftiterunt de instituto illo qvod eonfirmare voluerunt m* 
ter principatum regium et episcopatum regni Norvegiœ. M eomponendam hane €00- 
sam aliqvot eonventus habuerunt. Fespera saneti' Laurénta Tunshérgisin mdHms 
Fratrum Nudipedum rex Magnus et Johaunés arehiepiseopus eausas suas omnes cmi- 
posuerunt et inter regium princvpaJtam et episcopatus regni Norvegiœ ordinationem 
perpetuam fecerunty qvam validis Utteris corroboraruni , suisgve ac procerum om* 
nium , qvi ibidem adfuerunt sigilUs obsignaruni. — /nE: Ger^i'a jþeir Ha|fw ANNALES I8ÍÁNÐICL 155 atructura castelK latertUi^ ad austrum trtcUnii latíarit (Brei&attofu) $it$^ 
Tutid^ergis^ Jinita. Inseqventi autumno et hyeme inter Svecos Ðanosqvú 
motus hellici exorti. Obiit Oregorius JUius notus Birgeri comitis. * 

12fn. Árnas episcopus Btufangrenns ordinatus. ObUt Aslátinus 

e pise a pms Bergensis. Faeifieatio Magni regis ét Joimnis arckiepiscopi. 

WaMemmrus Seéonum res et Bricus Ðanorum rew Ootlandiam occidenta- 

tom ÍuiaserwUj et in Svecia populationem fecerunL Magnus Norvegiw rem 

Satrapis heMfficiarHsy BsHromuk Ðominorumqve nomina imposuity BqcHum 

%eto at 'Dominarum nomitm mensœ regiœ ministris canetssit. Telemórii 

Magna regi reconeiliati sunt. Bsregrinatia Mmfki Oddi JUii et Ihareardi núM kónúnft ok Jin erkibiakup «flfeBi^a tkipaii milli kyrk^ 
jOtViAar ok krÓB«nnar ok ■taA'festv, meir bréfnBi ok iaaigliini 
«nnarji leadra ok litlendra manna í landina. Actum Tuns- 
h éTgi o: Rex Magnus et Johannes archiepiscoput inter coronam regnt ei ecclC' 
5ÍM» ferpeiuam eonstUwtionem fecemnt, et Utteris sigiUisqve tam nohiUHm gvam ig» 
nohiUmm^*n regiane idem cenfirmarunU AetaM Tvnshergis. h) ItmB; 

Magnúa konúnyr gaflendum mönnnm ok akutilsveinum herra 
nqfn o: rex Magnms nohiUhus et dapiferis titulum **dominus** dedit. Ita in 
£Li : t>á gaf ok Magnús konúngr lendum mönnum sinum stðl- 
lurum ok ■kutiltTein-nm^ at þeir ræri kalla^ir herrar af öl-* 
lum mönnum, skyldu ok lendir menn þa^an afheita barún- 
ar en skutilsreinar riddarar o: Tune qvogve Magnus nohilibus suis, 
aulæ magistris et mtnistris a mensis id concessit, ut ah omnihus domini adpella- 
rentur. Qvin etiam ahinde nobiles barones et ministri a mensis etjvites sabíta' 
r^ntur. Ita K\ Blagn^s koniingr gafbaróna nðfn lcndum moh- 
nátt;herra nöfn ridd'utum a: rex Magnm nohifibus bnrútv(tn , FfjvHibffs 
dominorum titulos impasuit. (20) 159 ÍSLENZKÍk ANNÍLAR. ABCDFK: ok Þorvar^ar, ACDF: |>órariiissonar , ABCDFGK: ok Starla 
(ogmaiiiis c). ABEK: Yeginn Eílifr i NaustadaL 

12T8. SoliK. úmitt. Yíg^r Narfi (CDEFHIL: 1275 G: Björgvinar) 
biskup ok |>orfiDnr biskup {add. ceBteri: tíl Hamars). — ACDFGKL : Lei^- 
ángr Magnúsar konúngs tíl Elfvar. — ABCDFGKL: Tekinn Yaldimar Svia 
konúngr aptr i riki sitt — ACDFGKL: Drepinn Ingimarr i Gautíandi. 
ACDFGKLM: Heita^ust Sviar at herja i Noregi af eggjan Dana. — ABC 
DFGKLM: Útkoma (add. BCDFG: Hcrra) Sturlu logmanns d). 

1279. ACFL: Kirjálare; tóku þorbjorn Stein/; sýslumann Magnús- 
ar konúngs, ek drápu á fjaUi fyrir honum XXX ok Y menn. — ABCE 
HIL: tltkoma þorvar^ar {>órarinssonar. — ABCFHIKL: Rafns Oddssonar. 
Omitt. BEK: f»á hafVi Magnú's konúngr gert hann merkismann sinn ^^. 
ACDFGLM: Jörondr biskup ok Árni biskup leystn h) Odd þóraríiisson 
{add. LM: dauSann) okt^ fær^u bein hans i Skálholt tíi legsta^ar* AfiC 
DFK: Utanfer^ Jorundar biskups ok Árna bisknpsilj {ádd. mjlL: 19^766. 
Biskupslaust á Islandi). — ACDEFLM: Anda^ist Vermundr ábótí {add. 
DELM : á |>íngeyram). ~ AB : HaflixSi prettr Obfsson. Kom út Eindrioi 
BoggulL — ABDGK : 6k Lo^inn af Bakka me% lögsogn /^ i v 

1280. ABCEFGHIK: Andá^ist Magnús konúngr (add. BC: gó9i). 
ABCEF: Hákonarson m) (0U. B: 7<« idus Maii, E: ok Vígleikr prestson. 
LM: þat var á fimta Ári' riíkis Eiríks Christophórsiðonar í Danmörku. 
Han tók f>Tst einvaldaríki öfundslaust í Noregi. Hann bastti um log ok 
landsrött ok var af þvi kalla^r Magnús Lagabætír. Hann var íjrí& ma^r 
sfoum ok fagran hárslit Um hans tfó var gó^r frí^r í Nor^. Hann 
lag^í til hvörs biskupsstóls í Noregi hundrat merkur sylfrs. — Omnes 
Eiríkr (add. BCEFK: konúngr) sonr hans kóróna^r (add. B. 6«» non. 
Julii). ~ ACFHILM : af Jóni erkibiskupi ok nj 7 6&um (add. HI: Iý«) c) pórirtæ sonar B. d) Sturla fór út o: Stnrlo peregre profeeius esi K. 

e) Rereljar GF: Karólar L. f) Skiæni GFL« g) Ita DG: fierra 
Rafn gjörr merkismað^r ok fór til Islanda: o: Ðominus Jto/iutf 
vexiHarius factus m hlandtam profecius ett.. h) bein Odds ]>örarIii88oiiar DG. 
i) fóni CDGF. . k) sigldu svá bái^ir biskupar deinde uterqve ANNAUa MLANDICL 161 

T%armrM JSUi e$ Siarlm nomopkjflaeti. Byolfm Í4 NamtaáBh in: 
éerfeetus. 

12181 Narfim efueapui Bergen$i$ ei T%arjinnus epUcopus JEUuna^ 
ren$U eeneeerati swU» Mmgtá regU espeditio ad flumen Qothalhim. Valde-^ 
9$aru$ res Seedœ in regnum euum Hemm reeeptu$. Ifigiinaru$ in Qet^ 
landia oe€Í$u$. 8eemte$ $ea$u Manorum $e inNorvegia populationem fac- 
turo$ minati $unt. Bédkm domiai Bturlce nemophylaa$. 

1819« GireH nortjorfmm Shenium^ Magni regU præfectum^ cepe"^ 
runtj et in miontmm regiohe trigv$ta qcinqve ejm eirorum acQÍderuiO^ 
Adeentm T%oreardi Thararbd flfíi et Rapá Oddi flluy qvem tunc Ma- 
gnm reœ vexiiltHrium $uum feeerat. Jaruftdm epi$capm etArna$ epUcopm 
Oddum ThararifU flHum jam mortuum ab$alveruntj o$$aqve ejue Shalholz 
tum iii eepulcrum tramtulerunt. Feregrinatia epiecaporum JSrufidi et Arnœ. 
JEjpUcopU Idafidia earuit. Obierufa Vermundm abbm Itít^eyremUj et 
HaiUdm Olaei fllim $aeerda$. Advetttm Eitidridi BogguUj nee non LadUU 
de Bachay namophylacU munere ornati. 1280. Obieruttt res Xagnm bótmt Baqtítá filim 7 idm Maii et 
Vigleihm $acerdoti$ JUim/ Boc evetdt atmo qvintoregtii Erici ChrUtophari 
jUa regU DanUe. Ule primm matiarchiam Norvegit» $ine invidia adeptm 
e$t* hege$ et fura cwilia emetidatitj ex qva Magnm Legum reetaurator ap^ 
pellcftm e$t. FuU pulcher ad$pectu et $pleftdido cœeariei colore. Eo reg- 
nofite bana pas in Narvegia viguit. Singuli$ in Norvegia cathedrU epi- 
$cQpalibu$ cet^Hun nmrcm argetttí attribuit. Ericm res flUm ejm a Jla^ 
haune ctrcMepiscopo et eeptem aliU epi$copi$ $uffragatteUj 6. non. Julii co- 
ranatm e$t. BpUcopale coticHium BergU halitum. Obiit Olavm epUco* €pi$e$pi peregre prfifeeH smU LM. I) meS Iðgiign emiii. B. m) lu 

D: Andlát yy rðnliys herra Magailsar konúngs hins kóróniiða, oi 
eböi reverendms Dominmt Mugmu rex eorenahu, -^ lU E: Betalaði Magnus 
kontlng^r Hákonarson sina náktnrliga sknld, ok aofnaði i drottni 
9 : X^eMfim sutm nahurm sebnt Btagnm rex, et in deo obdormivit. n) 4 L. in IflS ÍSLESmsmANJiÁLASL 

húikupiiiii. Ð. 1281 £; Bískapá-Iilng i BjSrgyn^»}. — AB€DSOHIUl: 
1281 E: Andaðist Ólafr Grænlendlnga liskup. — ABCDFHIK: Útkoma 
Joriindar biskups p) (^add. BDGKi Lo^Sina Lepþs ok Aagrims BD: þor- 
st«inB9onar}, — ABDEFHIK: tStZ •kJöné liig&iaims moðr nýja (add. 
DH; log) bók j^). A^ 1281 E: A'igír Bjnrní áb^tí, ;Sofi A: tU þíngeyra. 

12S1. .. ACDBFGLM:. r) Svarit £iríkí ^ Noregs konúngi ok Há- 
koni t) hertuga land ok þegnar á IslandL . 8di.K,.otaitt. Eirikr N<M«gs 
konúngr fékk (add. D. frú) Margrétar dóttur Alexandri Skota konúngs, 
(add, DEG; ok var. búii kótánu^).. SoH E omití. UtanferðT hecito þor- 
rMrtfu ÞórarinsseBar, (add. BDGK: ók Lo^ins. Lepps). AB: lUfn varð' 
a|«rreki -- AB: ,1285.. FI: Herra Árni biskup fór lim.yestQöt-^u, AB: 
ok gj&r5i vigshur iHoltí á hvitadðgum. -^ (odd.D'^ AndaðTist ÞorlákrGnlí- 
mundarson. — DFGHI «) : Logtekin J^nsbók add. Fli á Ishuidí á alþingi 

1282. amme$: Bvjarbruhi i þrándheimir> (htUt. ELM: Utanferð 
hfirra. Bafos (add. HIK : Oddssohar). 8óU KM. .Omitt. Jón erkibiskup 
(addi B : gjerr úll»gr ok) «) fár ár landi» omtíL BHM: bk Andres biskup 
af Osló ok þorfinnr biskup af Hamrí. SoU. M.. .omitt, Andaðiat Jón er- 
kibiskup (add. B: hinn stað^fasti XII Kal. Januarii). BKM: omiít. i Skor- 
um i !f) vesfra Gautlandi. — > AB: |fingit Qöltnoiiiia i Nið>arésL 

1289. AGDÉFGK: Ukami (add. DG: virðTuglega herra) Jóns erki- 
biskups fluttr < heim úl Ni^arósa . »)• ok þar .játðTaðTr. A. 1283 DG : ok 
hyggja menn haon helgan. 8oU M ömitt. Andaðíiet Margrét drottning. 
ACF: dóttír Aléxándri Skota konúpgs., (add. D. i Túnsbergi). Omhet 
Útkoitia herra Hrafns — ACFHIKt Oddsáonar a) (add. ELM; með kon- 
úng» brefuro .6), er. vattaáru,.at.'erf^a8taáíir skyldu snúast aptr undír leik- 

o) pro his m G: á biskupa þing^i i Björgfvin^ o: in ConciUo episcopali Ber* 
gensi. p) komu af Islandi bÍ8knpar».o: venerunt de Islandia epi- 

scopi, E. 1277 G: Utkoma lalands biskupa: Adventns episcoporum Islan- 
diœ L. 'q) með nýja bók omitt. BK. ÐF ita i með bina nýju bók) r) Ita 
II. ad ann. 1980: Létu Loðinn Leppr ok Jön lögmaðr ralaiids inn- 
byggjara ok böfðíngja STerja^Eiriki Prestahatara trúnaðarbylli; 
3 : Per interoessionem LoduU Leppi JohanmMqve legiferi Islandim ^ineolm magnales 
regi Erico Clerioson liomagium juramento prœstiterunt s) piH^IVorefskottángiLM: 
Magnú&syni. t) pro bcrtoga Lll: bróðu^ bana. m) ita H: MNÁim. laLMMCl Ifit jMft €hrmiXmtd9in»nl Aáemlmt.Jirmadi epmefii, íoiini Leppi.t* Aégrimi 

» 

Tk^mteini JHii^ nea nkn jQunmt Légiferi ti^enin lihrniá légis 'aJ^eHtim 
Bjamo abias nkigegfenm inmnfíitratm. * ^ s ^ t ♦ • •l! :\ IWL JErífo Hgit JKrec^V ^ J^gpi^ «kfciitinpmilitM ét .péjmhti 
Itlattdioí htmagimm: priÉHi*9% Jir«M»«, .AW^^WP/ ms lÍB iki m mm Mmrgmré^ 
tkom Ai^anári Sc^ormmregi$ /ilimm mþrem éhtíe^, iifté corénáta e»t. 
fíBregrimmtio iomimi. ThwrvaréH Tkvrarimi JUii eSt . Lodimt Léppi. 'Ráfimo 
p m rfig riwmt i $ m»ftf r$tlft^ ^*i#<wr>fe. .ihti4>miirrm< ^copm .pádrmiain Im^^ 
&imttp:;«^eli/«^: eii»!^ peat«9»'ftg níMtféáí-éttome» . Hmlti 

pmregiii . Wa not^mím Qmdmmidi Jáim, tbdfi» legukt lóAtbúk MUtími 
iM- oaflwAðw lilmmdko gen^rmMw i» legm relmtlm».ett, "..:•. 

188ft Ittcindimm ur^ .nramdAHmtiæ, .Péregrimmtié iéú^ Mmfié 
Oddi^ii. lohannes archiepiscopima m Vín^imtlt mcfétf tegno Oi^t, iíemfeé 
ÆndrjM* epAéopme ihloofni*- et 'S^jfipnm iípimopm»Bm»áéeMÍi. . lohatt' 
nes mrchi^'tmptf, iUe, comti»^ l%.Eid.:ímmmrii fícoeis.im €Mhitá ocieÁ 
dmaaU óhiit. CmtMntmi frofeom Hidartwf. • 

•» . • 

inS. Fnwe feetetehéi éheinm arekiepiscopi lohanme domum Nida^ 
roeiam tramUAum eet ibiqte Mmmatumy hic etínctue prœdieatmr. Obiit^ 
Margareta regina WnnMþergie filia Mesandri 8eotorum regisí Rediiue 
domiid Rafni Oddi Jitii . cum diplomate regio^ qeád teetabatmr prædia Aiv- 
reditaria in domi^iium laieorum redire oportere^ Obierunt dominus £r- 
lifigus Jm^ ýMusTborgeirui Grim^ Ji(iue ét.l%orduB sacerdos Sturlœ jfí-- Iiö^ók öktoi)* k alþfngi : d: Codex legum^ in eomiitis generaWnu ad acta relahu^ 
v). ]Ni«*arósi E6R. xj yarA- landflótti úr Noregri fyrir konúngs- 

Taldi (fym kqjBLÚn^ L-) ok melr honnm c&c. o: potesiate regis coactus ex Nor' 
vegia profugU ef ^um. eo d^. 9BGI<, y) Tefira omitt. DEG. z) t i 1 

lcgsta^ae; ííi^ jfpeUenfy m yC< ojl; ok herra Erlinda «(d<{: CDFGH. 

m e 4r 1 óg» o yn ; juris^UfBfbnie Jtomofhgla^ gaudens add^ GF|I« b) a t 1 e i k- 

menn 6)(yldu taka sta;t*i á |glandt; ut prndia hareditfuria. in dominium lai- 
copm redirent CFH. — er ist4^ um staA^a^nál; 9: tn ^ivibus ,$eriptum fuit de 
causis prtcdiorum pastoraUum m Islandia DG. inémi). -^ADK: Anida^t hetrá ErUnsr Alftian. /(mMLD: fNnpgÍBÍr Gtia»- 
son). --* ADFHIK: ok ]^0)Sr presár SturlnMn. «~ ADKt -iN^raripn e) prestr 
Egilsson. — ABI: d) Útkoma Erlindar IðgnMÍuú. Soli A: Héfa þeir Baik 
Oddsaon þá tílkali til erfÍSa-sta^a á Islandi , þá fdr mildl sótt yílr bland. 
AEGL: Margrét drottning Iiaf^i gefit kyrkjanni at Hólam mottul sinit ok 
lét JQi^ndr biskvp gjðra úr kápu sem (átULW&i sHtei) ér kðiUiV drottn- 
ÍBgax^4iaiitr («<M^ Pffl: irái bi8kúp'li6it 3>fir VestfJfirSu. 

> 128A- ABCDFJEffiíL: ABda«ist Pkr Itiski^ i Orkneyjum. EM. 
MwYf. Magn^ jarl i Orkneyjuin: M. omcM. ok Iterra Storla (tuU. BK: 
^dríSaiðran) ISginASr. («tldL-^B. tn Cialenð. Aogukti, #Wí ■'Niri pmtr Snof- 
rason).- »^ ACFlMc d) Teknar nokkurar &yrkiir e^pdrá Isbadi vidir 
hikmantia •) vald;^.^ ALM^eptir skipanV)^^*»^ Rafas Oddssonar. ~ 
ABFHI: Sótt mikil (<mML FHl: fyrir sunnan laad). SoH A: FjárdaaKi ok 
é6 mafgt fólk í sulti, ok margir bnir eyddoat (aád. B: Raih ftr um 
ITeftQðirSa) -^ ofc BUf : Eiiendr fögma^. 

1285. ABCÐFKL: An^t^ist {Knrtinnr biskup af Haiqri i^ (^M CF 
KLt i Flandar). «^ ACDFGKL: Andres biskQp af Oslo kom'í lánd m«S 
páfabréfum. — ABCDFIKL : Anda^ist hemi Ásgrímr i) {xnrstdnsson (add. 
B: Kalend. Februarii). — ACDFIKL: ok Bjom Sœmundarson (add. FI: 
Jén Álptmýrfngr). — AB:.Ðfnkná9i þorraldr SteiainéVtson> me^ 1) nokk- 
rum moBnum (add. B: fjór^a non. Febraarii). — ABD: Anda^ist paifíS 
prior (add. B: 13 Kalend. Maii). ~ ABHI: l) Fanst (aéd. i: nýja) land 
vestr andan.Islandi. — AB: Sött mikil um yestfjör^u. 

1286. . ABCDFHIKL: Anda^ist Alexander Skota konúngr.'^ ACD 
FGKL: 1287. HI: Ðráp Eiriks m) Ciianstophwas aonar Daaa konúngs. 
ABCDFGIKL: Andres biskup af Osló víg^i nj Jðrund biskap tíl Hamars. e) kággTÐ. d) vide not. (m). d) teknar om^. tM. ' e) rwMi 

CFLBI. f) ED6. 1288 LM. Uat LeiknreBB tók« stati, tM. ELM: 

á Islandi ok kjrkja-eignir <uU. D6: ptet aem þeir kollnd-nst at ertt' 
' nik tilkomnir i Islandi, m<ti Tilja bi«kapana« ok gtngn i mörga 
oiiTa- hér meif á m^ti kri«tliiré.tti. Laiei éúntra völuniaiem epitcfnpormm^ 
piiBtdia pa^raUa et posiesthnes temphnim <p>as Jure hcereditario sibi campeiere 
asseruenmt ,' suas feceruni, et simHiier mMliis aUis modis jns ecelesiasticum tœsermní. 
Ita FHI: biskupar rœntir staA'a forrs^i á Islandi o: episcepis preefec* MIÍáUB' MBLáNÐim 

mabum Bafam OddS /Uio jm hMreéítarium in jHiædia eecletiatíAca iptie 
im lekmdia' relieta prœtenderá cœperuhtj^ tunc vétémén» per Islandiam 
amrkm graeseAatmr. Regma yMmrgi$reta .templa Bolenei . paUam euam 
daierjoty frofn ISruadue epie cápm ia pálHum tranefó rmar i céracit^ * ^d 
eainda danum réginœ dictuae ekt. Arnae Jlpieaepue Ve$tfj&rém ehiit. .i 

I9B4. OUerunt Pétrue epiecopue Orcadeneis , JUagnue cdmes Orca- 
dsm €t dominue.Sturla nmtophffláa nordi JUius III Ca/end Augueti^ et 
Nmrfo eaúerdas SaarrotUsJUius. tlrœdam templarum preedia in IstaAdia, suk 
iaiaérum potestatem redacta sunt jueeu damim Rafni Oddi fUii. Morb^ 
grácie in australi Islandia. Pécarum lues. Multi homines fame peri- 
erutst amltaqve prœdia deeolata sunt. Bafnus partem Islandiœ occiden" 
talem peragratit et Brlendus legifer. 

• • • • 

V 

1285. Thorfinus epieeapue Hamarensis iu Flandria obiit. Andreas 
epieeapm Oshensis domum (in NoreegÍ€HnJ redtit papœ epistolas afferene. 
Ohierunt dominm Asgriams Thoreteini filius Calend. Februarii et Bfornue 
Sœmeendi ^iusy lohanms Alptmffremis. Thortaldm Steinmodi filim cUfi^ 
ririe aiiqttít submersm est 4 Non. Februarii. Obiit Thurida prior IS i&v* 
/#Mf. Maii. Terra noca e r^one Islandiœ occidmitaii ineenta e^t. JUor^ 
bue gratis per qcadrafitem occidentalem grassabatur. 138$: Obat Alesander. Scútorum res. Cœdes Erici Christophori fi- 
lii R'afiorum regis. lörundm epiecopus Hamarefisis et Ðolgfinftm episcopm 
Orcadefisis a Atidrea episcopo Osloefísi ordinati sunt. Legati a rege Tar- 

iura fundorHm pastoraUum m Islandia abrepta est. g) mt atgaaMgu o: 

améoriiate IM. k) af Haoiri œiitt. h. i) þörísiM L omitt. B }>or- 

steinssoii. k) eifin SS. («mm) B. l) lU CF: Fnndii Ilelgasynir 

nyja land A^ralbrandr ok þoryartr i. e. Hclgonis filii jídalbrandus et 
norvardtis terram novam invenenmt. — sed DG. ita: fnndnBt Djánejjar. 
m) Ghriatophornssonar omitt. BDGHI. n) víg^r &c. BDG. et prœ- 

cedetMms omissis. 

(21) ÍBLEmKBi mSÍlAM. Jki^Kl^: én 'BtigBnn búddip. tíl X)rkneyja. -^ Afi€DF€IEL: ó)^ Kma 
s«nitibo^ pj Tatara konúnga tð . Eírika Nmegt 'ý^ ttdnángs. t«- Afi: rj 
Drepinh ok myr^r £^kr Daina '.koBÚngr'«>. .— Afi-: Ojörvir jarlar í Nor- 
«gi Álfrofc. Au^na /) — AB: SA^-t^^.á fii^di toli.A: eÍBun j»taBdandi 
AB: i lópti í >Boi«|arfir9L — AB: Ou^mn^r >þr^tr (wMLB: HaUsste kom 
út me$'<trtamtofiiinga bréfÍHnM^ -^ .A sotí: Aaidá^lat A^bnuiAr pMStr« 
(eidd. H: EUendr Iðgma^r nor^an ok vestan.) 

12S7. ABCDEFHIK. 1289. L. Anda^ist Andros lúskuþ áf Osló. 
lngi)^«> arottning ABCF : Eiriksdóttír. (ndd. D: Eiríkr DufgaUnMn. 
EG: 128ð L: Á þesflfim tímani koinn harla stórir velw ntegir i aamt, 
6k manndku^i af ralti eptir þat Arendl* ntðXt i Osió> -^ ABCIDFHIKL: 
Dráp (a^J. BDL: Herra) Hallfcéls Ögmundarsimar x) (add. Fh 1 Ys- 
grana)y). — ACDF6HIKLM: Bæjarbrnni í Túnsbergi ABCDFGHIKLM: 
Utanfer^ (add. DG: Herra) Jörundar biskups, SoUA: ok H«rra þotvar^Mur 
þórarinssonar. — ADEFGHI 1289 L: Álfr (oi^il. D : jarl) údægr^; ADEG 
1289 L: gjor (add. DG: af riki Noregs konúngs), AEG 1289 L: ok allir 
I>eir er honum fylgdu ok sí^n drepnir iadd. EGL: hans sveitAngar a) 
8 hnndru^ ok tuttugu menn. Álfr komst i klaustr i Sviáriki. Heng)9r 
Ásiakr ðkeinkir ok þeir a AEG. 1289 LM: Bannaettir i Danmðrkú all- 
it þeir er drápú e^a ré^u Eirík konúng. — . AE 1288 G: A Tiburtíus 
messudag sigldi Eirila* konúngr ök Hákon hertugi af Bjorgyn. (wdd. FHI: 
Anda^ist þorsteinn bískupsson. Skipabrot um BreiSaQor^ ok sjáfargángr 
hinn mikli. FI: Anda^ist þórdís G. d. H: EUendr lögma^r). 

1288. ABCDFGHIKL: Útkoma (add. DG: Herra) Jdrnndar biskups, 
ok Herra I>orvar¥ar (add. CFK: þórarinssonar FHI: Sighvats, Herra 9) lia FÍBLi komii TartararíNoreip okHugo nuniin 9 (HugoniríMS H.) 
ok Fiportitn^ar me^ Herra Álfi (91 TarUm et Hmgo nuMim$ 0t Fipor- 
tungi unacmm domino Alfo in Norvegiam venerunt. p) Tattara BD; 

Tartara GFGia. q) Noregs omiiL B. r) Dráp B. s) Sie eœdis 

ejusdem Erici viHose repettta mentio fit in A. t) Hœc ad diversos annos m variU 
codicibus referuntur ita: DG 1285: Eiríkr konángr gaf flierra Álfi 
jarls nafn (o: Rex Ericus domino Alfo comitis- nomen dedit). -lidem 1286: 
Herra Aud'nn gjörr jarl yfir Islandi (a: dominus Audúnus comes 
Islandiœ factus); E 1285, L 128á: Alfr gjörr jarl; Herrm Auihin Hestakom oörr ANNÁLm I8LANÐICI. Í6S / tarorum ad régem Ericum in Norvegiam rentrwiU Cardes^ et nex clwi^ 
destiiM Erici regie Ðatíorum* In Aorregia coniites creatí Alfús et Auduuus. 
In con»eiUu ytfodam iu territorio Borgáfjordo hasta in aSre pendens risa 

« 

est. Oudmundus sacerdos^ filius Halli literas citatorias adferens 
rediit. OhOt Adalhrandus sacerdos^ EUendus nomophylas in qtadrásnti-. 
hus occidentali et horeoH. 

» ■ 

1867. Ohieruni Afidreas episcopus Osloensis. Begi/us Ingeburga 

Erici fiHa et Ericus Dufgalli filius. His temporibus vehementes hyemes 

continenter mcubuerunS et postea strages homiuum fame secuta est. JJrhs 

Osloa conflagraicit. Cœdes dominí Hallhett Ogmunii jfiUi, Isgrofá (1)^ Ur-^ 

his Tunshergenus incettdium. Psregrinaiio domini Jorundi epíscopi et do- 

mitn Hkorrardi Thorarini filii. Alfus comes e regno Norvegiœ exul fac- 

tus est cum omnihus suis assecUs ; et postea Hlius coníitibus^ numero ducen' 

tis ef tiginti^ occisisy ipse Alfus in CiBnobium qeoddam Svectœ ecasiti As* 

lisksss Slenierus {finrsan: pineema) cum octo eomitíéus laqreo iuspensus est. 

In Hania omnes illij qti regem Erieum interfecerant^ tel cœdis efus aucto^ 

roM fueranlj escommunicati sunt. Festo Tiburtu res Ericus atqte dux Ha- 

qtiiius Bergis fíatigarunt. Obiit Thorsteinus episcopi fiMus. Naufnsgiá in 

Breidajjordo et ingens œstuum maris grassatio. ObUt Ih/frdisa O..... 

/ília el Erlendus legifer. 1288. AdieefstusdaminiJorundiepisoopi;domini Thortardi ThorarinifíUi; 
8igAeiBsti{ neaumdomim Christophoriy dominiBaffd et dóm. Qlati aulœsnagiátrk v) /ta CFH: Utanstefat nœr öllnm hattdgengnum 
nonnum ok iTeim hundrudum «f bændalýð i« e. Peregre eiiaii 
jimC amnes prepemodum Itlandiœ dedUHU {ju$ saieUitii kahenies) ei de patrítus 
fismittas rmstUts (eoUmií) dsicemti. lia I : Utanatefiiíngar miklar : fre^fvenies ex Is^ 
lumiia tiiaiiones. v) lagUboig DI; Eii^IbQi|f EL. x) ogmnndmonar emiU. 
BD. ssd H add. jarls. y) EG U8D L Uai Htrta Hallkell fáng- 

inn af Álfi jarli ok innkastaðr ok síðan drepinn: Dominm 
fíaUheíms caffas ab Alfo eomHe ei m Cffrcersm eot^eciasp exinde oeeisus esi. 
z) landflótta FHI. a) STeinar GL. 


m ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

Christophorus ok LM: Herra Hrafhs). ADGHIL: ok Herra Ólafs. AL: 
stallara {add. DHI: RagneiðTarsonar HI: fyrír þíng). *- ABCDFGHIK*. 
Utanfer^ ieuld. DG: Herra) Árna bisknps ABCDF6HIK: ok Herra Rafnt 
(add. CFHIK: Oddssonar). ABCFHIKL: Íorundr bisknp b) afHamrí tók 
paliium ACFL: c) ok erkibiskupstign Í NiðíarésL Owmett VígðTr á) 
þórtfr {add. BCDEF6HIKLM: biskup) til 6rœnIaodi (mdd. D6: ek vom 
þar við^ Qórir biskupar: Árni biskup af Skálaholti, Ami biskup af Staf- 
ángrí, Eyvindr biskup af Oslu, þersteian bisknp af Hamrí. — (add. CF: 
UtanferðT Herra Erlinds lögmans ok CDF: Herra Olafs CF: Ragneíðíar- 
sonar. D6c Lángskip á IsIandL FHI: Andaðist þuriðTr Sturindóttir, 
HaUa Loíptsdóttir FI: lð<i* Kalend. Aprílis). 

1289. toli Nl.omitt, e) HerferðT Eiriks ACDFK: Noregs omM$: kon- 
úngs {add. DEL: ok Herra Hákonar hertuga) til Danmerkur {add. HI): 
fi þar.var Herra Árni F: biskup ok Rafn Oddsson) j^). EM: omUU þérðr 
biskup Ur ú\ 6rænland8. B6: omitt: Anda^ist (ALM omitt: Herra). 
ACFHLM: Rafn Oddsson {add. HI: úr sárum. L: HðfðTu þeir biskup 
Arni ok hann haft miklar deílur um stað'amál ok ýmsir áunniðT). 8oU 
A: Eiríkr konúngr sendi Rólf til íslands að" leita Nýjalands; Jðnindr 
Hóla biskup fór nm sýsln Árna biskups at jheimta aptr sta^i, at réði 
Jorimdar erkii^kups {add. CF : Utkoma Jorandar biskups ok Arna biskops. 
CF : 1290 DE6 : Kyrkjur h) á íslandi gefnar aptr Árna biskupi af Jorandí 
erkibiskupi, { Skálholts biskupsdæmL FHI: Andað'íst þorleifr Hreimr. 
Ellendr logmað'r fór ntan. Utan stefnt Jðrundí biskupi). 

1290*). ABCFHIKLf Eirikr i) Noregs konúngr bar kórónú 4^ dag 
páaka. ACFHIKL: h) Hann brendi ok Lángaland, «o^í A: á þvi árí. 
ABCFHIKL: ok Svínaborg á Fjóni l) ok Falstr. Omitt, E: Utanferð 
Jðrandar biskups. Andað'ist júngfrú m) Margrét, dóttír Eiriks n) Noregs 

h) af Hamri \6k palliain ok énM. L. t) DBG iUii k mm» deffi «fc» D: 

Herra Jorandr erkibfskap tók palliam, B: palliam var lagl k 
. Joraad trkibiskap L e. ^dem die qw Jörunim arekiepÍMCOfmt Nidaranm 
palUnm aeeepii. <{) ak yfgði, el inaaguratíonem peregHf B. . •) ierð 9i 

>tor E. /) Aroi þiskap þorlákstoa tór til Daaaierkar noð Eirfki 
k o D ij o g i 9: jinuu epiicopus Ihorlaei fUbu m eomiiatH Regii Erici imDaaiamprofia^ AKNÁLg» IBLANÐICf. m Ba^ridœ JUn mhU comitia MaUta. Fdr^frmaiio dúmim Amœ tfuc^ 
et damim Rmfm Oddi JiKi. Jðrufulm episcopm Hamarenns paflium at^ 
yve ariAiepiecapi in Nidaroeia diguittfcm accep/ft. T%úrdu$ epieúfipm 
OrmUmdiœ inauguratu^^ ftatuor, illic ' epiecapie préeeetítibus y nempe Arua 
sohatkdltenei r Afna 9$afangretui ^ J^yffinda Osloei^i et .I%orsteino Jffameh 
rensii FeregrifMtiú domini Erlindf legiferi et dominíi Olari , Magtm^idm 
JUii. Names longœ in Islandia. Obierutft Thurida. ftturke fiUa- et ^aUa 
Lapti fiKa decimo fcinto Calend. Apriiiii . 1280. Etpeditio mlHarie Erid regis Noreegiœ et domini MafeifU 
ducie in Ðaniamj cui interfueruni Amas epieeopus et B^ffms Oddi filius. 
Thoráue episoopue ifí Qf^önlmfdiam projifiisceb^^ur^ ; Obiit dofnifsus Jffafpefe 
Oddi filius cofrfectus letkalibus vulfieribw. Is cum episcopo multas litee 
de cameis Jufidorum paetoralium í>ario successu esercuerat. Rew JSricue 
SoljMm in Islandiam noéam illam terram fvœsitum misit. Jórundus epi- 
scopue Holetms Ðioecesin Arnœ Episoe^ peragrapit^ ad rep^et$^a pnBdia 
pastoreUia cotuilio Jorutidi arckiepiscopi. Meditue Jortmdi et ArtHO 
epiecoporum. Templa (prœdia eacraj lelattdiœ per dioecesin Schalioltefp' 
sem Arnœ episcopo a Jorundo episcopo restituta. Obiit TÁorleifus Hrei^ 
mue. Mrlifidus l^fer peregre profectue est. Jörundus qfiscopus peregre 
citatue. 

1290. Bricus rex Norfoegiœ coronam qearta feria pasckatie gesta^ 
vity eodem fooqee atmo rus Latigelafidiœ iticetidit tiec noté Svineburgum 
Fjoniœ et Fatstriati^ Peregritiatio Jörutídi episcopi. Obiit etrgo Mar- 
g€§reta JUia Erid regis Norcegiœ. Obiit Magtms Sceoorum rew Birgeri seébatfo* L. g) Olaftson F. h) genifa «ptr oiidir biskups 

T a 1 d i. e. m fQtestalem regiam rtiiermU DE6. *) ab initio hujus annt 

Msqve ad finem anni U09. m M Lacmuí est. i) Pforegs amiH. B.H.LL. 

k) D6: ad annum 1280 "Brendt Lángaland*S cœtera OMtem omithmt. 
) m Fjöm : omm. HI. m) júngfrú omitt. D6. n) IVore^s omiit. 

BHDb. IM lÍSLENZiaR ANNÁIiAR. 

konúBgs. Úmtm: Anda^it Sfagiiús Svía kow&ngr, oM»Yf. ABQHI: .Byr< 
gisson. AL: Fellivetr mikiU. (aád, L: 8á kvergi jörV a^ Bvmri. 'Rmiól& 
ábóti wt þá íyrír sta^aum í Skálhblti). ABCDFGHI: o) var^ (adá. FI: 
Herra) ]>orlákr p) Núrfason Idgma^r q). — AB } Meíddr nk drepiui r) 
idfr Erlíngsson. SoH A: Fór R61ifr um 'lsland ok l^-af^ menn «R Nýja- 
lands-ftr^r. ADÉ6 :-Biskupa-t>íng í NiVarósi /«nML FIÍI: Útkomá Br- 
linds ok veittir Ýestfir^ir.) 

1291. ACFL: Bólna-sótt á Islandí 1*« t). Omnet: Útkoma (aád. 
BD6: Herra). Arna biskups. AC: 6éfnar kyrkjueignir prestum A soK: 
flestar. AC: í Skálholts biskupsdæmi t). AB:' Snjó vetr inikillii> Soli 
A: Sætt Eiriks koiiúngs ok biskupanna í Björgyn. A 1294 B: Missættir^ 
Jorandar erkibiskups ok kórs-bræ^ra A soií: i Ni^arósi. 

1992. Ondtt. EL: Skrínlag^ |>orlákr biskup sj (M BCFHIK: 
binn helgi j^. aid. DG: Concilium provinciale %) i Björgyn eptír páfans 
boT^skap fyrir nau^syn Jórsala-rlands. ABCDFGHIKL: Ðtkoma Jorundar 
biskups (add. DGHI: me^ transscrititis a) páfans brefa h)^ D6: pro sub- 
sidio terræ sanctæ c) ACDFGHIL: ok Herra d)r I>ór9ar Hallssonar e) 
AL: ok Herra Pétrs af Mói f) ADGL: g) me^ bc^skap Eirfks kcmúngs 
tttn kyrknamál. AHI : Utkoma Christophorus A) goK A : á Fálkanum. 
Krósscr^ust menn á Islandi til Jórsda fer^ar. ADG: Sótt mikil {add. 

») Tnrír amíH. CÐFGHI. p) Nar&son omM. BFHI : pro Tarð* logmatr B : tdk 

logBOgn. r) deiA-dr B. s) hin þriftja L. t) staA-ar rjaftr 

ok kyrknagjafir: kuyitíaHes prœiiorum pasiaraUmm e# Umpiorum donaHones 
BD: ok gaf Arni biskap kyrkjnr flestallar lausar: episcopm 
Amas iempla pUraqve sohUa largibts est EG. f>á gafHerra Arni bisknp 
kyrkjnr prestnm sínnm: episeopus jímas pastoribw snís fundos pastara" 
iés danamt FHI: Géfnár npp flestar kyrkjvr í Skálholts bisk- 
npsdæ'mi: plurimi fundi pastoraies in diœcesi Síaiholtensi pastoríbus dediH L. 
n) Jöknl yetr mikill ok felli yetr: hietns admodum nivosa ei dsun* 
nosa CE. /to DGR: Fellivetr add. Rt eymnni hinn mikli: magna 
iUa hiems sine exemplo damnosa. v) ðófnst deilnr: 'simuUaies exoriœ 

suntB. x) pro bisknp Rf: SchalhoUensis. y) Heílagr dómr 

I>orláks bisknps ýar lag4*r í skrín sitt: sanctm reliqviw Thorlaci 
episeopi scrinio suo impositœ DG. z) haldinn s a mfn n dr: ~ conveneiu ANNAim IBLÁNÐICl m jUiÍKá. J^$mi pécorpm str^fge ifés$gfU$f tmtaie %n$uHté iðlum medium pra 
Hmbiís €unMpÍ€Í non po$uit. Bmnolfiu. abbas tune eajthedréB ScAalAeltefísi 
prœjuit. Thortardus Norfi filius nomophglax factus est. Lœsus et ntea* 
tus Alfus Ærlingi filius. Rolfus Islandiam peragraiit virosqve s^i itine^ 
ris socios ad nows ierras inqvirendas adscisdvit. ConciUum episcoportm 
Nidarosiss. Beditus BrUndi præfecti VestfSordensis. 1291* Variólarum morhus in Islandia* Adeentus domini Arme 
episeopi. Templorum plerayee prœdia dioeceseos Schalholtensis sacerdo* 
tibus assigmata. jBiems nivis copia insignis. Pacifieatio regis Erid et 
episcoparum Bergis initsL Simultaies inter Jorundum archiepiscopum et 
Ctsnonicos Nidaronœ. 

ISWL ThorlactíS episcopus sanctus scrinio impositus. Concilium 
prorinciale Bergis jussu papœ habitum propter necessitatem terrœ Biero* 
Molymitanorum. Adventus Jorundi episcopi cum transscriptis literarum 
papalium pro subsidio terrœ sanetœ^ ei domiui Thordi Balii fiKi^ et do^ 
mini Petri de Mooj mandatum regis Erici circa tiies de temphrum pnS" 
£is adfsrentism Adventus Christophori in nave dicta Falco. Viri in Is* 
landia ad iter Hierosolj^itanum sancta cruce sigfmti sufd. Morbus gra» 
vis in Islandia grassábistur. Sigurdus Gudmundi filius legifer. Ðominus kahiius G. a) útakriftmii 6: bréfbm HI* h) ;»ro br^fa H; ok er- 

kibiskiip8« e) bljöA'andi nppá tilstyrk til Jöraala lands: 

4e subsidio terrm Bierosofymiiflnorum. d) omitL CL :. Henra. ita £l : H e r r a 

pÓTtr á Mö^rvTöHnm kon út me^ kon^ngs bréfam til stait'a 
na á 1 a i. e. domifuu Hukrdus Mödnwallensis im pairiáim rediU fum diplomate re- 
gio de eamsa fitndonm pasioraHum. e) HallBsoinar omiti. HI. f) Mói 
otmitt. L. g) lia fusias in CF: ok Herra Ghcivtopbori Vilbjálmfi- 

• onar mei* bonúngfibréfnm slIp leikmenn skyldn taka Btau*! 
alla ók kjrkjn ei.gnir, sTá sem yerit haf()*i ktr Island kom 
undir konúngayalit' i Novegi i.e. et domi^i Christophori FÍlhelmi filii 
cnm diplomaiibus regiis , ut laici /undos omnes^ ei p^'œdia pastoralia rcciperent, 
sicut moris fuerai ^ anteqvam Islandia po^sstfUi r^gum \ Sforyegies subjiceretHr. 
h) Mine dubio idem^ qvi supra ex Cýd. G: j» ^i^.S^ memoraiur. 1«S ÍSLENZKm ANNÁLAR. DG: á IsIandL CFH: SigurVr Gu^mondarsoflii legiftr. FHI: Henraþórir. 
biflkupsson flntti bein Herra Ólafs af Hebiiigjaborg i Danmorkn tíl Túxuh 
bergis. Andað'ist Hallbera Tómásdáttir). 

im Omnes: AndaSist (add. HI: Herrá){; Eyjólfr ábóti at þTerá 
(0dd. FHI: Ljótr kosinn IJ i hans stad). Omnei: 1894 EHI: Eiríkr Nor- 
egs l) konúngr fékk mj Isibell nj dóttur Sira oj Róbertt pjj sonar q) Ro^ 
berts jarls af Brúnsvik r). ACDFGKL : \ígS Agath» abbadis i Kyrkjubs. 
ACDFGL: Leikmenn tóku nokkurart) kyrkju-eignir á Islandi. ADCL: 
me^ skipan t) þórvarVar þórarinssonar, (ádd. DGr möti vilja biskupanna). 
AEL: n) Kom út Herra Pétr af Hei^i ok r) skipa^r aHr NorSlendínga- 
Qór^úngr. ADE6L: Herra Lo^inn af Bakka gjðrr útlngr s) til blaiMfaiy) 
(add. DG: ok margir a^rir herra-menn i þrándheimi féllu þá 1 údegV.) 
8ol$ A: Utanfer^ Herra þ&r^ar ok þorláks logmanns. add. FHI: 
%) þoku sumar. Grasleysi mikit) 

im ACFKL, 1293 DGHI: a) Skri^a hljóp í FagradaL ACFL: 
ISðS DG: þar létust b) ellefu menn. ACDFG: c) Sprakk jor^ i sundr í 
landskjáljfta á Rángárvfillum , ACDFGHI: ok hús féUu ofanif; (add. CFH: 
af landskjálfta) ok Rángá féll or farveg sínum (add. CF : en bmnnar ur^u 
ásýndar semmjólk i e) þrjá daga i Flagbjarnárholti /). SoU A: forbo^ 

i) Eylífr H. k) pro í huna •U4' FT: til áböta. l) Noregi omiit B. 

m) IsebeU DG. — Isinbell drotníngar, et cœterís omissis E. — Isa- 
belle HI. n) seqventia omitt. L. o) Röbert CFHR. p) sonar 

RóbertlB omitt. BHI. q) Röbert GR. rj af Brás (Brúns B) i 

SkotbuBdi BGDFG, unde eomtpte Bnmsvík m'AH; af Brúslandi L af Skot- 
kndi R. s) nokknmr omitt. DG. t) at ritii ex eomsitío D6; 

me^ Taldi ex -aitetoriíate h. u) Herra Pétr kom til Nor^- 

lendíngpa yfir ]þá akipa^r af konúngi {• e. dominus Petrus uenit 
ad Islandos horealek iUts a Rege prœpositus DG. v) Pétri af Ei^i 

norrænnm manni Ac. , i. e. Petro de Eido viro Norvego EL. x) Tar 

sendr Bakka-Lo^inn D. y^ Tor^*inn étlægi No*reg8 konúnga: 

exul factus Regis Norvegiœ Dð. ») þrœtn-samar: œstm sim u ltat ibus 

insignis H. a) Pró set/v. H: manntapi: kominum clades. b) niu G. 

c) spratt G; ~ landskjálfti binn mikli EHF. il) ok braut hiis 
manna; et œdes komintan fregit DG. ej pro þijá F: átta: octo. p Fu" 
sius de kis in L: ita: Eldr hinn fimti i Ileklafelli meir STa mik. 
Inm mætti ok lá n dskjálfta, at TÍ«*a í Fljótshlí^- ok á R á a* AmfAOaí mLANÐKL m JkmiherruM li^mtuKté * • i^ I20S. MUt iomiúm Eyolfmí^ Mm Tk^eraéMii et Lfatm efuÉ Jécd 
áeiignQlm eiti JBt^cus ^ex NorregtéB IsabeUém Jiliam domÍHÍ Moikerti -JiUi 
Bódkertiy comiiii Brunivicen^ ma^reén dúxit. Cfmecrmta Agatha Matíud 
MgrlfmkæéMÍs. Laict fmmnuUa pfHedia templorum Islandiæ ýussu T^r- 
rardi Tiorarini/Uticentra f^oluniatmn episcoporum receperunt. DominuMpO'^ 
tru$ de Heida adcenit in Islandiam unicersœ qcadranti boreaU præfectúe^ 
J^éíminúi 'Lodinue de Bacho in Islsmdiam esulatum missus et^muki alii 
pró€tahei Hn ^midiemia h$fic exilio -muletati sunt. Péregrinatio domini 
Tkordí et Thorlaci legiferi. Æstas nehulosá; gramifns ingcfis deféctue. • '. HM. Buina 'mofitíe in tálle Fagradaloy undecom homiftes rita pri^ 
€emp. Terr^y ih territorio Maftgtsrcalleftsi, motu terrœ dissiluit et œdés 
terrœ motu corrueruftt. Plutnus Maftga aheum suum mutaf^it^ fofUés f>ero 
etd fnllam Flagbjaruarholtum siiij per triduum lactis iftstar aspectui eremt. 

Multis prœbeftdarum detefttoribus sacris iftterdictum. Ðofninus Petrtís pe* 

.. • • •■ 

■ m M * 

{árTöllum ok svi fyri ntan þjérsá sprakk jori* okmör|; 

hús féll.u af landskj álf t anam ok tfndust menn. Gánga mátti 

^urrnm fæti yfir Ringá af tikrar-falli. YfA-a i Lónum ok 

þar aem|afkasta;ðri atranmÍBum i }»jörsá yar stA þykkr TÍkr* 

)inn» at fal 4na« Stí %h^i;.xí ok kaupmenn, er híngat komii 
um sumarit epiir, atþossum mef in Færeyja Toru TÍit'a STart- 
ir flakar á sjónnm af Tikrinni. I Eyjarfjalli hjá Hauka- 

.'^til komu upp krerir stórir, en sumir hurfu, þeir sem á^^r 
Toru. A Húsatóftum hTarf ok burt laug sd^ er þar haf^i 
ktt alla æfi Terit. ]>ar rifnað'i ok sprakk stí djúpt, at ekkj sá 
niA*r. i. e. Conflagrafio {pnnta tn montieulo Hekla tanta vi et terrœ motu, ut 
' " 'tíaeffér FliótshHÍam et Rtmgarvattðs et extra amnem nionfaterra difsUiret, ac 
midfis eedibus terrœ motu eorruentHms komines tnterirent. Sieco pede trans amnem 

' Hénýéy casu jmmieum iri potu^. fiassim instagnis, et uhiairsúsin amne Tkiorsd 
>eranf remissiores , pumex adeo dense coacervatus fuit, ut amnem contegeret. Met^ 
eatores ^fvo^e, qvi œstate setpyenH huc advenerunt, ab hac parte Fœröarum passim 
per mare mgra ptmicibus strata exstítisse retulerunt. In Eyaffallo (monte instUa- 

(22) BfH ÍSli^lKiaR > ANNÍLAR; «áSir 8t«9aHf«n«L margi^. Herr» Pé(r' £í^ «tNi. KðvÉ i&t JUn «lc^. 
lákr lögmenn ok herra^ir bá^ir , ok ^ Herra |(dr^ Hwra Erlindr ok Hexta 
Snorri. AL: Utanfer^ Herra g) {torvar^ar (qdd. L: Narfasonar. D6L: 
Vtakife«)S Herra ErJidcUur IJI6: Óiaftaonar ok þoriák» löginanns.) . ACDF 
GIK. BiBKra, ;Se/» B. om»». A).yi«leilx af «) Ryi) breodí Hys&ig. (áéUL 
'BQ:. Ma% var fastr i jorS i Flóa inatlánga «tiftad. . A* Lácas^aaess» 'dag 
beyc^ist breste mikiU i lopti vi^a \m Vestfir^iiiga-fj^^úng, ok ááet Ijós 
fliúga t le^nn, vasát sem ör. FHI: Herra JE&aai .mMi FI: lóiisson íliiig< 
Imí af, Dðnum.) . . 

. 1906. So/c B oMtifií. Eit&r Dana*konúngr ok. hertogi í) ■Cninstopho' 
nifl br^^hansm) tóku (a^ HI: Jén) erkibisknpL af Lmidi o& kðstn^ 
í myrkvastofu;») (ádd. ÐGv fyri þá sök) varDanmork i bamn'. (add. BC 
DF6HIL: UtanfSr Herra þorvar^ar CDF6L: Þórarinstsonar. SoU B: 
komu út hin stwkustn konúngs bréf um sta^a^ál). AEL: 1296 CDF6 
HI: o) Jorundr biskup>etti.(ad(i. CDFQL: nuAnu) kbastr, AGL: 1S86 aS 
Sta^ i Reioi3nesi ok (add. CDF6HIL: kanoka klaustc) AEL: 1296 CDF 
6UI: á Mð^ruvöUum i Horgárdai. — AEL : Fœddr EigiU (euU. E. Eyjúlii) 
er si^an var (add. EL: Hóla) biskup. A 1294 CDF6HL: vart» Haokr 
£rliiids9an p) lögma^r. ADG: Utkoma (imííí. 06:'Herra þorlélísU^maims 
ok Herra Erlíndar ok Herra Snorra Ingimundarsonar ok) Bár^ar Hogna* 
sonar me% bo^skap Eiríks koniings. &oU A': Brunnu hallir erkibfskups 
í Ni^arósi jóla nótt. A. 1296 BCPHIL: Anda^ist SM A: Landa-Rólfr 
ok A. 1290 BCFHIL: I297E: Herra þorvar^r þórarÍQSSon. ACDFGHIL: 
1844 E: Braut KJöl ^) á Borgarríi^i {add. L: lyrir Raofamesi), þar létust 
14 inenn.r) \add. CF: Utanfer^ Herrá Sighvatar Hálfdánarsonar ok Herra 
Christophorí. CFH: Saett Árna biskups o|í. almennings um.sta^ ok kyrk* 
jueignir á Isíandi %). * I ntm)apHd HaUkadalum. magnœ tíiermœ , ^rtt/mruni , €tt nanMidbB eunai^ fvm prÍMS 
exstiterani, di^arnerun^. JUusáUaptis' laifMtienm fialidum, qaod íU'anÍeia per emne 
fuerat c^m, e , conspeptu abiit* Ibi soknn adeo profimde dissiUens diimptam eei, 
ui ne fundus.. chasmatis conspici passet^ g) Berra omdU. L. emierum 

Thorvardus forte idem esi, de cujus peregrinatíone ei morte sub seqvenH asmo 
raiur. h) Videif GDFIK. i) af Rj omUt. GDFGE. k) bkífr áNNALEB IBLANDICI. Itl rijfftf aiðlL jQhannn H 7%^lacm légiferi uterfvé d^mÍMÍ tiiulo iimgnití 
édémerunt itemfte deminm ThorduSf dominm Erlindm et dominuM Bnorro. 
Fsr^^rinniio domini Thorwrdi Niurfi filiij domini Erlindi Olavi filii et 
TkórJaei tegiferi. 'Ðominue Visleifus de Ry Hieingiam ineendit. In ter* 
rtíorio Fióm pir qtidam úf terra caiu est dejisusj spaUo eirciter karm 
prandiL JFesto Imcœ fragor itigens in aere auditm est late per qvMkrsm* 
tem eccidentalemi el bus its aeée fk>Ut€$ns forma sagittœ conspecta est. 1295. Mrieus rex Þanórum et éius frater^ d/us Chrietapharus Jo^ 
kanmem archiepiscopumLundensem^comprehenderufitj carcerifve indmeruntf 
propter hanc causam Dania escommunicata est. Péregrifiatio demini 
Tharvardi Thoraritu JUU. Litterœ regis strictissimœ de prabendis adv^ 
nerei^ JorunAiS episcopm moHÍaiium eœnohium Stadi in ierritoria 
ReinineSy cationicorum rero monastenum ModruralUi in Morgardat 
amátitsut. ' Natus SgHhts Æiuifi\t q^i poetea épiecopm' Bolensis fi^at. 
Másíhsm Brlindi fiiiús nopmph^laa; factus est. Adeeidm domini Thorlaii 
^gif^^^ ^ domini Erlindij et domini Saúrrofás Ingitnundi filii et Bardi 
Hognakis ýUiii vum tnandato regis Erici. Ædes (basiUcœ) archiepiseopi 
Nidaroáiensis ^nocte NataHtiorum Chríiti eofiflagrarunt. Obiermit Landa^ 
Rolfm et dofnÍMus Thoreardus T%orarini filius. Aavis telos in sinu 
Borgarfjordo disfracta est afite profnofitorium Raufarensey ubi homines 
XIV perierunt. Peregrifiatio S^hvati Halfdani filii et domifii Christo^ 
pkari. ' Paeifieatio Artue episcopi et plebis de prædiis sacris et templo- 
rum possessiofi^us in Islafidia. aS Cy L. l) hðrtogi omiU. i* m) ^ hriifir hua omitt. EUI. ^ n) in 

^urcerem D. o) B. tantum "Sta^rsetning i Heinmesi'' i. e. fundutio cœfiohii 

in territorio Reinines. p) ErUodMdii omitt. L. q) IQöliim YÍil'r Myr- 

ar i. c. navemy Celocem Ante territorium Myras E. r) «ndað'iiBt átta 

menn : ohierunt octo viri E. s) Annales Litr. K, insigniti kic desinMnt in 

qvibusdam exoticis stA hoc anno memorandis. 

(22') m ÍSLENZiaR ANNÁLAIL 

jm. ACDEFGIL: Hertiigí t) Bytikv af Lásgabiidi n) ft&k Agiie* 
aar (oAf. FI : júngfrú tj mó^ur- a) «ystur Eiríks Nor^s koBÚngs, Súli B 
amftt. Sð&tt Eiríks y) Noregs koAúngs ok Eiriks Dana líonÚDgs ok hertoga 
yaldeinars (add. I: fyrir suonan á). ACDFJEÐL: Anáa^ist Ljétr ábðti at 
þverá (^dd^ D6: Rœntr Tjðrli prestr aC Snorra. Ingimundarsyiú ok Herra 
Erleaili OJafsqrni). ACDFGHIL: Vtmfelt^ ACDFGL: Herra £Uinds 
(add. CFG: Ólafssonar) , ACDF6HIL:; Herra þorláks (add. CF: Narfa- 
sonar, DGHIL: Iðgmanns), ADG: ok Sturlu Jónssonar. ACDFHI: "þátlSx 
Narfason var^ Iðgmadr z). A, 1297 BCDFGHIL: Utanfer^ Árna biskups. 
AL: Hyalréttr a) mikiU (add. L: fyrir uot^ land á Islandi). AEGL: 
Gbnrra þ«r«ils dróttseti fékk dóttur Svía konthigs (add. Fffl: Herra pot- 
fpis dróttseti Svia konúngs vanif vd tvo hluCi Kirjálalands ok kristna^i.) 
AE6L: Skipa^r Nor^lendíngaQór^úngr 6u$mundi *) Skáldstikli. SÓru IS 
baBudur kyrkna eignir... á sta^i il) í SkáUiaUs biskupsdmiÁ; ^ur^'S 
stökkvitf) — Vig,á Islandi . i . '. 

1207. A. Vm 0Wferi.Qmms.' An^«iU (add. BD6III: Herra) Ámi 
biskup (add. B: í SUUlolti ÐE6L: þorlákssji»). ABEL: e) 15 Kalend. 
Maii. Omtlt. B. Jónn d) érkibiskup áf Lundi ^) fór/) úr myrk^sastofu. 
Kardinali kow i DáttiiiQrku ok leystit konúngna *ok biiáSur g)' bans^ak land- 
it alfe^ af páfá h) banni. ACDF6Hr: Sœtt Jöruiídar erkibiskupa ók Kér»- 
brd^^ra af Ní^arósiA) (add. CFHl: Eirfkr konúngr var á . Frostúþingi ok 
skipa^i mðrg statuta me^ rá^i ok samþykki Jorundar erkibiskups). AC 
FL: Ámi prestr #) Hetgason l) hafíSi umbo^ (add. L: allt, CH: ok forsji) 
um allt Skátholts biskupsdœmi SoU A: Var^ Teitr prior á ]tfð)$ruvoUum. 
AE6L: Utanstefnt bændum I>eim er sóru kyrkju-eignir. (add. CF l^ Jor- 
undr erkibiskup gjðr^ist jarl Eiríks koniings ok sór hðnum ei^a. D6: 
Herra Snorri Ingimundarson lét ræna þorstein son Sigur^r Blóts. And-* 

i) Herra add. I. u) Sagati vitiose 1. v) fra L x) SopUo CFs ^/vod m cod. 
membr. C. mperscríptum ita leéjfituv*. ff) Ua EHI: fconiingsafNorei^i ok 
hertod^i» Hákonar vHrr Eirík Danako'nöng' add. I: ok hertnya Yal- 
dem'ar i. e. Regis Norvegiœ et ducis Haqvini ex altera parte, aitera vero Erici 
Regit Ðamœ et ducis Faldemari. z) pro IVarlkson var^ löjrmatr FHI: tók b ók- 
ina* a) hralrekstr hinn mikli: magnus haleenarum appmhus 1«. 

*) Skáldstikli: forte poeia satgricus v. maiedi'cus. h) stðtnmECiL. cj stok* ANNALBS l&LANÐICL 173 

1296. Ericus dus Lafigelandtœ uxorem duxit Agnesam rtrgtnemj 

materíeram Ericij regis Norvegiœ. Fúcificatio Erici regis Norvegiœ et 

Erici regis Daniœ ét Valdemari Ducis Jutiœ méridionalis. Obiit Ljoíus 

aUas T^veraensis. Tforfius sacerdos a Snom^ne Ingimundi filio et do^ 

mino Erlindo Olavi Jilio spoUatus. Peregrinatio domini Erlindi Olavi 

filiij dofnini Thorlaci Narfónis filii legiferi et Sturlœ Johafifiis filii. Thor^ 

dus Narfonis filius nomophfflas factus est. Peregrinatio Arfiæ épiscopi. 

Magfia ad oras Islandiœ horeales halœfiarum captura* Dominus Thor^ 

gilsus Marsch^Ulus filiam regis Sveofium uxorem duxit. Dominus 7%or- 

'gilsus MarscaUus regis Sveonum plusqvam duas partes Karelim 

satb£git et religione christiafia imbuit. Qvadrafttis hórealis prœfectfnra 

'Gudmufido Shaldstikillo ""coficessa. Duodeeim coloni possessionem prcsdio* 

rum pastoralium in dioecesi Scalholtina templis adjurarunt. Novem Ao« 

micidia in Islafidia per inopitiatum assuUum commissa. 1297« Á. 1298 cœteri: Ohiit dominus Arfuss episcopus ScalhoUensis^ 
Tkorlaci filius^ 15 Calend. Maii. lohannes archiepiscopus Lundefisis c€Hr* 
cer^ evasif^ Cardifialis in Daniam venit, qvi regem eiusqve fratrem et to^ 
tunk regnum ewcommunicatiofíe pdpali absolvit. Pacifieatio Jorundi epi^ 
scopi et cafiofiicorum Nidarosensium. Ericus re» convefUui Frostefisi ifk* 
terfuitj cofísilioqve et cofisensu Jóruftdi archiepiscopi muUa statuta dedii^ 
Amas sacerdos Helgofiis filius prœfecturam et procuratiofiem totius diœ^ 
ceseos ScalhoUifue suscepit. Teitus prior MödruvaUefisis factus est 
Peregre átati suat colofHy qvi possessionem prœdiorum pastoralium temp^ 
iis adjuraverant. Joruftdus archiepiscopus Erici regis comes ereatus est^ 
iUiyve homagium dedit^ Dominus Sfwrro Ifigimuftdi filius Thorsteinum kinn EGL. c) Ita L; pro qvo D: einiii nóttn eptir Magnúss-messii 
£ Tarið: i. e. tma kocte post festum Magni venuiifi. d) Jönn omití. CT. 

e) af Lundi omiH. I. afDanmörko, EL. f) kom GDFGHL g) brasður HI. 
h) páfa omiU. HL A) i tirándheimi, HL i) prestr omiH. L. h) tök 
CFL» t) tók Jorundr erkibiskup jarldóm: Jörundus archiepiseo* 

pus dignitatem eomitis aeeepit (nee plura) EGL. 1*74 ÍSLENZKia ANNÁLAR. lát Eigiis í Réjrkjaholti oJí þorsteins Skeggjasonar. Add. FHI: Fædd 
júngfrú Iiigibjörg dóttir Eiríks konúngs). 

1296. ACDFHIL: YlgSv þörir ábóti til þvecár ok Katrín abbadís 
til Reyniness. ACDFG : Kom af helgum dómi Magnús m) jarb til Skálholts. 
(add. CFHI: LeiíSángr HI: Eiríks konúngs CFHI: til Danmerkur« CDF: 
Anda^ist Grímr pre^tr HólmsteínssoQ n). ADGL: Sætt Noregs konángs 
ok Dana konúngs. ACDFGHL: Ctkoma þorláks o) {add. VFH: NajrtaL^nu) 
]ogmannsp> — AEL: 1299. BCFHI: AndaSisty) Eiríkr ábóti af MikjáJsr) 
klaustri (aiUL CFHI: í Björgyn). AEGL: Sén kómeta. fadd. HI: Komn 
tvö skip i Grunnasunds — sj nes ifyrir þíng). 

1299. Omnei: Anda^ist {add. £: Herra) Eiríkr Noregs kon- 
úngr u) Magnússon AEHL: VL Idus JuUi. ÁCDEFGL: ^) Hákon her- 
togi bró^ir hans tók þá konúngdóm i Noregi ok var kóróna^r á allraheiiag^- 
ramessudag 2). — aiíi/. CF: ok svá Euphemia drottning). ~ ACDFGc Hákon 
hertugi son Magnús konúngs, Soli A: er nú var^ kónúngr ACDFG: fekk 
Evphemiama) greifa dóttur Qadd. DG: af Vindlandi. CF^ Fánginn 
Herra Au^unn). — AB: Anda^ist Pétr biskup af Skorum Qadd. B- iGaut- 
landi ok Ólafr StaUari), Soli A: ok Tjörfi prestr. ACDFHIL: Runólfr 
ábóti i Vi^ey. Omnes: ok (aJJ^ EG: virSugligr herra) Bjarni ábóti af 
þingeyrum; — AEG: i) þvi votta^i (add. EG: Herra) * Laurentius , er 
var% r) biskup Qadd.EG: á Hólum), at tvo menn hefSi hann þá sét, at 
hönum sýndist heilags.manns yfirbragS hafa, Árna d) biskup þoriáksson 
ok Bjarna ábóta. í frammfertS iadd. EG : fyrrsagSs) Bjarna ábóta (add. 
£G: urSu.margir merkiligir hlútir), sá menn Ijós skina til sta^aríns á 
|>ingeyrum, en Idukkur sjálfar hríng^usL Soli A: Utanfer^ Árna prests 
Helgasonan Runólfr ábóti i Veri hafðri umbo^ um allt Skálholts biskups- 
dæmi. ADEGL: 1298 CFH: Útkoma herra Sturlu (add. CDFH: Jónsson* 

m) Ejja jarls DG. n) Hólmsteinssoa omiU. F. o) Starla Jónssoaar ok fK>rlákfl ite. 
CF. . p) pro lögmanna CFH: meðlöffaöfn. f) Bikkarðr L. r) kyrkjaCFHI. 
$) Gronasuada I. t) Bítalaði Eirikr Noregs koaúngr Mag^aús- 

8on 8Íaa aáttúrligir aknld. u e. Erictts Hex Norvegiœ dehitnm naiurœ soU. 
vit L. tf) fllapíússoa omiti. BHI. x) TÍgfðr Hákoo kooúngrr yfir Nore; . 

nec plura E: gefið Hákoai hertojfa bróðar h aas koaáogps nafo» 
i. e. duci Hatpnno fratri ejns nomen Begis datum, EL. z) AUra keilagra* ÁNNALS8 ISLANÐICl 17$ 

_ ■ 

fiUmn Sigurdi IdoMatrœ 9púliar% mafulavit. Obitui EjgiU Reykholtefm$ 
et noriteiui S^ggonis filii. Nata virgo Ingihurga filia Erici regis. 

1208L J%orerus oMm IH^eraefísis ordinatus et Catharitia ahhatiésa 
Meinineseasis. Pars sasictsirum reHqtiarum Magtn comitisSlalholtum ve^ 
fdt. Espeditio Eriei rsgis in DafUam. Ohiit Orimus sacerdos HolffHteifii 
filius^ Bacificatio regum Daniœ et Noreegiœ^ Adeentus Thorlaci Narfi 
fitii legiferi 06Ut Bricus- ahhas monasterii Michaelis Bergis. Cometa 
rtnf«» Ðuœ ftaves ad Qrufmasuf$dsfiesum atite for$km (generale) venerunt. 1290« Obtít dMmnus Ericus rex Nortfegiœ Magfti filius S idús Julii. 

_ « 

Haqfntius dux , frater ejm' Nortegiœ regnum suscepity ^vi coroftaius est 
unacum Bvphemia regifiu in festo onmium sanctorum^ Dux Haqvifms 
Magfd filiusy qvi fmnc rex fiehat^ Evphemitsm comitis Vifidlatidiœ uxorem 
dsssit. DoffUnus Audutms captus. ObUt Píetrus episcopus dé Skaris in Oo- 
thia 0t Olavus Stallarus nec non Ijorvo sácerdosj Bunolfus ahhas Videy^ 
ensis et reverefidus dofuinus Bjarfw ahhas mtigeyrefisig. Domitius Lau»' 
rentius episcopus Holensis referty tatitum duos vultu divino orfiatos se 
ifidiue viroSy Arnam ficmpo episcopun^ et ahbatem Bj^krfiOfiem. Iti obitu 
Issudati Bfarfionis multa memorabilia narratiturj ut htcis spletidorem Thing» 
aris visumx ^'' campUfiœ fiullú intervenietite sofiatites auditœ sutit. Pere-^ 
grsnatio Artiœ sacerdotis Helgotiis fihu Butiolfus ahhas Verefisis dioece^^ 
seas totius Schalholtifiœ procuratiotiem húbuit^ Advepftus doffsifii Sturltmis 
Jahantiis filiiy littcras eas ^aj^eretitisy qvibus 1% colotii totidemqve satellites 
reg^i in Norvegiam citantur. Natis Holtahjarfiabuza dicta ad Eœroasfracta 
es# et hominum fere qvinqvagint^ pt^ierunf^ Peregritiatio Sfiorrof^s In- 
gimundi Jtídi. Adventus. domhii Erlindi Olati filU et domifii Eyotfi As- memmit^. omiU. GQF. m) ita CF: di4tar-dótiiir Herra Yisleifs af 

Rey d: ex fiUa neptemsdomini f^isleifi de R^gia. . "dóttur- dóttiir" qvoá in 
Codiee G legiiur, errer forie kabetulns , nam in Tórf. Hisi. Norv, P. IV. • p. 410. 
VisleifM» iUe Begis Haqvini eooenu nominahu est. b) pro seqventíbus L : 

IIafA*i kanii ..Terit nerkilegr me^r: vir nmgni nominis fnerat. c) er 

rmrif omitt. £G. d) Ter þar wosæ Amt: koram unus erat Amas E6. 17« ISLENZKm ANNÍLAR. 

nar). AEG: me^ bréfum þeimy Bem utanstefacht tylft bamda ok tylft 
handgenginna manna. ACDEFGL : e) Brant Holtabjarna buzu vi^ Færey- 
jar. AEG: ok týn^ust (add. EG: nœr) 50 manna /)• — AD: UtanferV 
Snorra Ingimundarsonar. Utkoma Hcrra Erlinds (add. D: OlafsMiiar}. 
ADL: Herra Eyjólfs Ásgrímssonar. ACDFGHL: Herra Jén iogma^r 
sag^r g) af nafnbót af (add. CDFHL: Herra Erlindi G- Ólafssyni ok) 
Herra Sturlu (CG: Jónssyni. D: Yíg^ Halibera til abbadisar til Skð^- 
fjar^ar.) 

1300 •). ACDFHILM: Vlg»r Höskuldr ábóti til þíngeyra. ABCD 
EFHIL: Elds uppkoma gj ACDFGHI: hin fiíhta, tmnes: i HeklufelU 
(add. C: A*^ idus JuUi). AEGL: A) me^ svá miklum fádæmum t), at fjaU- 
i9 rifna^i svá, at sjást mun mega me^an Island er bygt I þeiiú eldi 
léku laus björg stór, sem kol á afli, svá at af þeirra samkomu ur^u 
brestir svá stórir^ at heyr^i nor^r um land ok ví^a annarstaSar* . |Mi^$aB 
fló vilcr svá mikil á bæin i Nœfrholt, at brann þak af húsum. Tindr var 
af landsu^ri^ sá er bar nor^r um land kj sand IJ me^ svá miklu 
myrkri I»), at eingi itaa^r vissi hvört var nátt e^r dagr, úti né inm, me^an 
sandinum dreif nj á jör^ina, ok huldi svá alla jör^ me^ saiidi soU A: 
áme^al Tati^sskar^s ok ÖxarheiSar. AEGL : Annann di^ eptír fauk sandr- 
inn svá, AEGLM: oj at meim tUnpJ trautt leiS sína i stimum sto^um. 
þessa tvo daga þortSu menn eigi á sjó at rúa fyrir myrkri (add. £GLM: 
fyrir noríJan land). þetta gjör^ist yj fyrir mi^sUmar, Solt A: ok var'S 
aldrei myrkra um nótt um. skammdegi. (add. DG : Eldrinn var tippí nær 
12 mána^i). AEGLM; A þessum tíma kom upp eldr i Sitúley t^k brendi 

* * 

e) Tj^B^ist Holtabjarii-arhasa^ GF: ðuphröt Ð. pro hwM i^ GL: hii. 
f) ok þaraf létst i fimta tj^^i manná 9: ^tiK pba ^vam qvadr^jfinta Aom- 
ncf mterierunt g) Herra Jön lögmait^r sap^i af nafnbót dc. i, e. do* 
mtnus Johannes nomophylax honoris iibdos demiU g) eldr hinn fimti CDFHl. 
*) Hic incipii iierum 'codex M. h) pro seqvenHbus in B. Ha. fyrir nor^- 

án land, ok ðskafall ok rajrkr' mtkit. Landskiilfti fyrir anstan 
ár o: arena in ^arta boreaU venit et cfnis decidit magn^Bqve ineidentnt iene- 
Im ei ierrœ motns ab oriente amnium. GDFUI ita: Landskjálfti CDF: fyrir 
snnnanlandok myrkr víA'a nra héro^ ok sandfall mikit. GF: ok hall- 
æri ok margir bœir rapn^t-n ni^r af lándskjálfta i. e. terrœ mo- m ANNÁJLESi ISLANDICL gfimi JIKi. . D^minm ^&iindui (Umi filius et ihminm Bturlo 

JUim honorii titulús domUno Jokanne nomophjfhce demuni. ItHfugurnta 

HuUbera abbatissa BkagaýjordensÍM^ 1960. HoAuldus dHbas *T%iugSren9Ís couseeratus. Ignis , ernptio 

qtiffta pice in monte Hekla 4 idus luUi tantay adeoqve insolkta, ^h 

ut mons disrumperetur et eius rupturæ vestigia qvamdiu Islandia inha^ 

bitatur conspicua futura sint. In hac ftamma saxa iAgentíay qvemádmo^ 

dum in ustifus carbones sMtsbamtý. qeorum coltisione . tanti orti sunt frago* 

resy ut iu boreali Islándia áliisqve remotis locis audiri possenty pumices* 

qve adea magni villám Nœfurlmlt' adcolahant ut técta œdium ejfusserint, 

Ventus ex^ regione wromti ft€ms tantam qvoqre arenœ copitnn atra caligine 

invQÍútam in borealem Islandiam advehebatj ut qvamdiu arena decidebat, ne^ 

mo^ eive. intus sive foris cqmtitutusy utrum uonc an dies esnet discertéefe 

potuity universusqve inter Vatnssiardum et Osarheidam.tr actus aren^ ob' 

dsscehaturí Pástridie mentis iterum agitata.are$u$ periculosum iter variis 

in locis r^didiif neqve duobus hisce diebus mari se committeré: in boreali 

terrœ parte propter tenebras ullus ausus est; mediam ante lestatem, hœjQ 

contigeruntj nec brumales unqvam noctes istis diebus atriores visre. Ignis 

eruptio menses fere duodecem cotttinuavit. Eodem qvoqve tempore in Si^ fus tn OHstraU hlafuUœ parie ei tenehræ per mMa ierritoria et fmlH imhres are* 
naeei et annonœ earitas , muUo etiam viUœ'terrœ motn eorruenmt. i) niklv 

afli EGL. h) yfir landit EGL. l) hie addunt EGL: sniid svá 

{ly.kliAnn á mTe^al VatnsskariA-s ok Öxarfjar^arhei;irar o: arenam 
iam densam tnter Vatkskardum et Öxarffardarheidam. • nt) rar •▼á 

mikit myrkr ox tantæ erant tenebrœL. n) nii)rr rigndi, phrii E6L. . o) Ita, 
mntato ordine kuius anni relationes in codice M. post lacunam incipiuntur. 
p) fáatn Ua D. fnndu 6. ^) pro fyrir mid'snniar ELBI: 8 idns Jnlii. 

G: ondyer4*li{^a í Jnlio: inemte mense JuUo. 
» - ^ 

(23) (10 ÍSLE^ZKIR ANNÍZAB: 

ilpp r) «vo bisktipáaæHii 6^« nátt nátt jöfti vm% landikjilAi ftVá teBiill 
fyi^ir sunnaR land , at {add. EGLM : jör^m sbaif yí^) ofan föll bnr { 
Skar^i eystra* þar í kyrkjunni var miluil málm-pottf festr yit brðna 
ásinn; honum bar^i svá vit ræfrt; kyrkjunnar af skjálftanum , at braut 
pottinn. Kistur tvær stó^u i andyrinu, f>cim bar^i svá saman af land- 
skjálftanum, at t) f>œr brotnu^u i smáa mola. Soli A: þá var% haUæri 
mikit ok Qárfellir. ADLM: Utkoma Herra Odds þorvarVarsonar. Utan- 
fer^ Herra þorláks, Herra Sturlu {add. D: Jónssonar) ok Jóns Einars- 
soA^r, {aðd. |jM: er var lo^a^). AL: Anda^ist .Herra Bár^r Serksson. 
þá koiár 'é» þý^versku koná sA er verá kve^t dóttir Eiríks konúngs ok 
Margrétar dóttur Alexandérs Skota konúngs ok kt^e^st seld hafa verit af 
Ingibjörgu Erhngsdóttur. AB : Fest dóttir Eiríks konAngs Jóni jarii Magn- 
ússyni or Orkneýjum. iSkiptjdn vit Fœreyjarf létst liálfr Qór^i tugr 
nMmna. AUM: u) vom Iðgmemi I>ér^ ök þorsteinn. — A. 1301 HI: 
»l^^kom 1 P^srQðr^; SbH A: Gulhkórrinn. þar kom Phiiippus Lopla* 
Son, Svartr þorléifsson ok Thómas Svartaaon (add. CF: Hák^ konúngr 
fór lei^ngr til Danmarkar, Tekinn dagr til fri^ar. Fun^ust í Hallandi 
Hákon konúngr ok Eiríkr Dana konángr ok settn fri^ um S ár, Hákifm 
konúngf bar kránu sína á Krúnumessudag i Osló). 

tMI. ABCDF6HIL: Anda^ist Herra Snorri Ingimundarðon ok 
ABDGHIL: ISOO CF: Herra Oddr þorvarWon. -- ABCDFGL: Sénkó- 
meta, ACDFGL: um t>) aUt Island {add. CDFG: ok i Noregi). ACDF6 
ItlL: ^ þá var brend (^M. CPHI: i Björgyn) þessi sama y) kona {add. 
L er fyrr var geti^) er vera kve^tt dóttír Eiriks konúngs, (add. D6: 
Magnússonar ok heita Margrét) AB: ok hálshögginn bóndi hennar. (add. 
CF: Hákon konúngr fór nor^r tU Björgynjar ok sat þar um vetrinn). 
ADEGL : Útkoma Herra Álfs or Króki , SoK A. me% bo^skap Hákonar 
konúngSy*— ADG: ok Herra Sveins Lángs^ SoK A: ok skipa^r Skaga* 
fjöríJr, AD: ok Herra Kolbeins (add. D: jq^jarnasonar). ACDEFGL: 
1202 H : þá kónlu út tveir z) a) norrænír lögménn h) j Herra Lo%inn af r) npp omiH. EGLBt. $) rMi E. ijáfr G. t) bátar bramt amhm 

dissUirent ELM . m) f>ord^r Narfason iiemm legifer D. v) alt (m». 

CF. x) Brend kona or {>]rA*eraka á Nor^i-nesi i. e* fmmina ANNAu» miANmci m 

ciltá Séorúm cpticopatmm: traetus wumpente igne devastatk Sewta tmh 
talitiorum inieqeenUum noete fa«tu$ íh australi Islandia terrœ motm eon^ 
tígit qti multÍ9 locis cernebatur mt ðsdee tillœ Siardi corruerunty ibidemqve 
m temph e lacunari euspensa olla metallica eidem illisa frangereti^j du^ 
iBjve iu^atrio cistæ ita terrœ jnotu eoHisæy ut in minutissimae parfes dis* 
siliremt. Dunc magna qtoqve ^mHnonæ. c€Hritas et pecudum strages easfitit^ 
AdpsntuM domÍHÍ Oddi Thortardi Jitii^ Peregrinatio dotniid TAorlaii^ do^ 
mim Sturlonis lohamíis Jilii et lohannis JEinari nati legiffiri. Qbiit. dor 
minm Bardus. Serki JUius. JQr Germania mulier adrenit se Erid regis 
filimn es Margaretka Alexandri Scotorum regis JUííb natam professoy sed 
ab^ Lig^w*ga Jilia Erlingi eenditam. Filia Erici regis Joíub.JíUo SUfgui 
comiti de Orcadibus desponsata. Naufragium apud Fœröas existit^ qeod 
85 homnihus tita stetit. Thordus atqve Thorstenus legiferi. jNoícis . in 
J9yra^ori2tfm Gallskóriiin dicta appulity qva vecti sunt fíkUippus JUopfi Ji- 
iiue^ Soartus Thorlevi filius >et T%ómas Svarti Jilius* Haqviuus rex e^e- 
ditionem in Ðaniam fecit. JDies ad piuoem tra^andam de$tinatus eraf. 
JBesqeinus re» et Ericus rex Ðdniæ m Ballanídia címteneHint^ ,M: per 
triennium pacem fecerunt. Haqmnue tem Coronœ festo Oilo^^ cúronam 
suam gestavit. 

1301. Obiérunt dominm )Shorro Ingimundi ftUus et dominuM Oddns 
Thortardi JUius^ Cométa visus: per tétam Tslandiam et. in Norvegia. 
Bergts combueta msdier de fsa priue narrátum esty qva se JUiam JSrici 
regie Míagni filU dixit et namen suum Margaretam professa est, simulqve 
maritus eius decollatus Jkit. Maqvinsss rex boream versus Bergas pro- 
fectuáy ibidem hymavit. Advéntm domifH Olavi de JSroiOy cum mastdatis 
regiiSy dominiqve BvefWfiis Latigi prœfectura donati Skagajiordefmi^ f90c 
fiofs Molbeini Bjarfmnis Jilii.^ TmfC in Islandiam venerufst duo Norvegi 
leg^J^ri Lodiféus de Bacho munere fiomophylacis per dinndiam partem 
Islandiœ ornatus et Bardus Högni Jilius tali fnunere' per alteram di- 
midiam partemy qvi diserunt diphffiata ^egia qvitidecim ftíarcárum mulc' Tetftonica c&mbustá tn Norirnesp B. y) pro ''þesni 8 a m a" CÐV6I. sú'\ 

z) tveir, omílf. DO. a) ot Norcji norskir H. h) tveir 

iió'TÍrænir logBenn 0mUt, EL- 

(23*) m XSLENZKIR ANNÁLAR. c) (add. E6L: me^ lögsögn yfit háift land). ACPFGL: 1999 H. 
o\i(iíddí CFH: Herra) Bár^r Höghásim {aéd,^ L: yár hálft E6 4;: ok 
sðg^U' kbnúngs bréf liggja vit XV >^ merkiir hverjum manni þeiiiii éein 
ryft hans laga orskur^). ABCF: Fœdd jiingfrú Ingibjörg dóttír Hákonar 
fronúngs. ABCDEF6L: Anda^ist (adA CDEF6L: Herra) Bár^r Cansíler. 
AB: HeiDa^/) Lokulanijis í Su^Feyjum; hann drap Jón féstbróSr sSmi ok 
kánuhanis ok sbnn 2, ok 11 skorar*af kárlmönnum ok 7 skorár af born* 
tun, ok brendi margar byg^ir; A: g) ern 4 hundruS i skor.. .AE6L: 
UlJnroma Herra Jóns, er vwit haf^i lögma^r {€tdd. £6L: lángan tínia) 
MisMtti:me^ (^iM. E6L: þeim) Jðrundi erkibí&l^upi > ok Jcórsbrœ^nim i 
Ntí$arési h). Herra- páinn steíhdi evkibiskupi á 'sian f and , en . fawm fór 
eigi lengra enn í París. ABLSf: .Manndau^iij hinn:mikli i Fljótam ok í 
Skðgafir^i (^M^ CDF6 : bæ^i fyrir Jól ok eptir ok féli m) eigi færra 
enn fimm-hundfu^ manná). AE6L; Cometa var sén af kaupmönnum ihafi 
-^MGLkkjálsmMstr, sýndist Mn þeim meiri ok dökkvari emi a^rar stjorour^ 
*ok vákr {add. E6L á) kleppr nktSt ok fór hvern aptaa (jM. £6: er þeir 
sá hana)'^fugt fra landnorSri til nor^s, AEL: Fyrir. sunnan land var 
's^ kómeta hálfann mánii^ nær vetmáttum. 

im ABCDFGLM : Svarít Hákoni konúngí m) land dc þegnar á 
•Islándk ACFLM: ok játta^ Kigbdk o};Ui(add. LM: sjálfs) hans Vald tíl 
ambótar, ALM: me^ iá^i\.(ádd. LM: ok.samþykki) aUira bestu mafuia 
^(add. 'LM: á Islamti. CF: Jðrandr eikibfskap vr^ pMtuIa-kyrkja i B^t- 
^gyny þá . er Magnús kotiúngr lét sefja {[nmdvöil til i graiagar^i sinum pj. 
{)á;var «þptekin hin forna póstula-k}a>kja í konúngsgar^L Fundust kon- 
úBgartvi^ Sólberga-ós. Ví^ £I&,' Hákoo- Noregs.konáHgr ok Byrgir £(víb 
konúngr. ok hertogi Eiríkr bró^ hana, gteifi Jacob, Hetra Visleif ok 
tnaiigt annat stórmenni á Mikkjélamessurdag ok ste^ja^ist þar eittmikit 
fn^-band miUi ríkjanna. CDEOHI:. |>á íesti hettogi Eirikr (DG af Svi- 

'* e> af Bakka ímiit. CF« d) it^li ln^t yíIt Y fnerkvr hTCfjam 

aem ravf þeirra úrskurA': qviwjfve marcarum mulcfa irrðgata smjfuiis 

í : Íf»^ ,^orum sententiam ' transgrederentur.' - e) , & in G. f) LoUands B. 

g) i Skor GCCG. m margine cod. JS. legituré h) Jörundr erki* 

biskup úií Paris ita tantum B sub anno laOÍ. i) iii.a]iadaai9^r E. ANNALES I8LANÐICI, 181 tom irrogare stngulisy qv$ ejus sentetittam legalem transgrederentur^ Nata 
domicella Ingeborgaj Jilia regii Baqvini. Obiit dominus Bardus Can^ 
cellarius. Expeditio LoUandi in Bebudibus^ ubi Johannem fratrem suum 
collactaneumy cum uwore duobusfce Jiliis^ ufidecimqte Scoras virorum ei 

m 

septem Scoras infantum occidit^ et multas regiones igM devastavitf una» 

qeæqve Scora qvadrifígentis cotístat. Adventus domini Johannisj qvi legi^ 

feri munere hfégo tempore fufictus fuerat. Discordiœ ifiter Jörundum ar^^ 

cAieffiscopnm et cafiotiicos Nidarosi^f^ses ; mrchiepiscopum papa Romam 

ifwitavity at Lutetiam modo Parisiorum is vef^it. Multa homi/ium lues ifi 

territoriis Fiiotefui et Skagafjordensi ofite et post festum fíataliiiorumj 

qva 50§, ad minifamm^ homitkes occubuerunt» Cometa mercatoribus ifí oceano 

msus circafestum Michaelisj qti reliqvis stellis majwr íAscuriorqve (cauda de^ 

OTMum directa) ifi massam qvaftdam (vei tuberculum) inferius desinefts 

qvovss vespere a cœcia motu retrogrado ad septentriofsem ferebatmr. Jn 

australi Islaftdim per qvatuordecim dies prope ifntium hiemis cometa 

vsrnss. 1803L Respublica et populus Islandiæ Baqvitm regi homagium ptcs^- 
etitit^ dato consefisu ut ex ejus arbitrioy adhibito cofuilio optimorum viro^ 
rmss codes legum Islafidiœ corrigeretur. Jorundus arehiepiscop^s temphtm 
apoetolorumj cujus fúndamefíta reof Magnus in hortu suo Bergis posuermtj 
couemcravit; tunc vetus illud templum apostolorum in euria regis destruc" 
tum erat* Beges ad ostium Solbergœ prope Ootha^m cofimeneruftt; Ba^ 
qvins$9 nempe res Norvegiœ et Birgerus rex Sveciasy dux Ericus frater 
huissMj comes Jacobus^ dofuinus Vislmvus multique alii magnmtes in festo Mi^ 
ckeselisy ubi firmum pmds feedus iuter regfim cofistitutum esté TWnc dus 
EricsiS domicellam h^iburgam Jiliam Baqrífii regis sibi desponsavit. Obiit l) maBBfall fyrir norðaa Und GDGF. i») Utast D. n) B. 

• Tarit Island Hákoni konúngi nte phura* o) pro knns Tald 

GF: til vmbótn Tirðnligs Horrn Hákonar konúngt. p) ' inr 

Serpreiiítíú OUnfU afúd Langebek Tom. UL p. 124. praferenda videinr Torfgumm, 
qvi, vpptokin <*m nsnm revœainm^' vertUy Bist Norv. ÍF. p. 409« 1 m 

182 ÍSLENZiíIR ANNÁLÁR. 

þjóðT) jÚDgfrú Ingiburgu, dóttur Hákonar (DG Noregs konúngs). ACDF6L : 
Anda^ist Valdemar Byrgisson q) Svia konúngr {add. DG Byrgir son hans 
var til konúngs tekinn i S/íaríki, en Eirikr bróð'ir lians til hertoga). 
ABCDFHILM : Andað^ist Olafr áboti r) at Helgafelli. Cadd. E. kalend. Oc- 
tobris), ACDF: ok Herra Visleif, AD: af Ry; AL: Herra Viíkunnr af 
Bjarkey. ADG: Utanfer^ AD: Herra Álfs or Króki ok ADG: Herra 
Sveins Lángs, Herra Lo^ins af Bakka (add. G: ok var hann þá heingð'r) 
AD: Herra Erlinds ok Bár^ar Högnasunar; ACDFLM: Andaðist Herra 
EyjÓIfr Ásgrimsson (add. CDF: ok Sira Jón Holt). ^ AD, s) ok ACDF 
LM : 1303 H : Gu^mundr t) Sigurðíarsoa u) ok Snorri Markússon r) AHL: 
logmenn (add. CF: fyrir sunnan land). ABEL: Heingð'r (add^ E: Herra) 
Auðun Hestakorn x). AB: Aptrreka fleyit mikla til Noregs. SoU A: 
Jorundr Hóla biskup lét hefja saung at nýju kyrkju at MðdruvoIIum, er 
hann hafSi gjöra látið". AEGL: Kómeta var sén i Bjorgyn móti lánga- 
fostu, en i Róma fyrir páska* AB : Hernað'r Karela norSan á Noreg y). 
Hákon konúngr sendi móti þeim ögmund Júngadans með* miklu MÍfL 
AEHI: þórðr Narfason var lögma^r a) add. CF: VaTd* li^ugr júngherra 
Eirikr, son Valdimars konúngs, Herra Bjarni Lo^insson var fánginn í Ragn- 
hildarhólma, CDFG: var% landflótti af Danmörku Jón erkibiskup af Lund 
ok kom til Hákonar konúngs i Tunsbergi ok sat I>ar um vetrinn. — Haf- 
f^órir sonr (DG: Herra) Jóns Rauð's festi júngfrú Agnes, dóttur Hákonar 
konúngs^ CF : Hertogí Eirikr Magnússon y júngherra Efrikr Valdimarsson 
ok greifi Jacob ok Herra Visleif sóttu jól til Hákonar konúngs til Osléar. 
CDFG: þá veittust jöl 4 daga). 

1303. ABCDFGHI, 1305 EL: Andaðist herra þorlákr (add. BCF: 
1305 EL: lögmaffr DG: Narfason CF: i KonúngaheUu, BCFI; idus Mar- 
tíi). ACDEFGHIL: Árni biskup i Stafángri, ABCDFI: ok Jón prestr 

9) Byrgisson amttt. L. r) ftt Helgafelli omiti. B. s) Ex 

Cimtexiu et inierpunctíone codicwn CIIL viáeinr, hic npn esse meniionem de moríCy 
sed de Nomophylacis munere Utudatorum Sigurdi et Snorronis. f)\ GuðmQndr 
Sigarðsson hafði Iðgsögn: Gudmundut Sigurdi fiUus jurisdiciionem ha^ 
huit; nee plura E. u) legifer €ídd. GF. v) Blarkússon omitt. L* 

x) Herra ▲nðaii (HvgleikssQn GF) var af lífi tekinn i Bjorg- ANNÁLES I8LANÐ1CI. 168 

ValdemmruM Birgeri Jiliu$ Rex Bieeonum. Birgerus JHiúM ejus in Svecia 

reðs. creatus esty at Ericus frater ejus dux salutatus. Obierunt Olavus ab^ 

bas Belgafellensis^ Caletíd. OctebriSy dominus Vislavue deRugiUy et dominus 

Vidkunnus de Bforhey. .Peregrinatio domini Alji de JKrokoy domini St^e^ 

nonis JLangii et domini Lodinide Baiioj qvi tum suspensus est y' dominornm 

feogve Erlafídiy etBatdi HögniiJUiu Obierunt dominus I^olfUs Asgrimi 

JUiuSy dominus Johannes Holt* Et Oudmuhdus Sigurdi filius et Snorro 

Marci JUius legiferi in, parfe Islandiœ australu Audunus Hestaiorn p€h^ 

tibuh suspensus. Navis. iUa magna iterumj itinere frustra tentatoy ad 

Norvegiam repeUebatur. Jorundus episeopus . Holensis missam celebrari 

curavit in novoy qvód exetruxeraty tempio MödruvaUensi^ Cometa Bergis 

vissis ante jefunium fvadragesimahy Bomœ autem ante festum pasckatis. 

Ætpeditio Carelorum i» Norvegiam a séptentrione. Rew JEÍaqvinus Og^ 

mundum Jungadans contra ilios mágno cum exercifu misit. Thordús 

NarfouisJUius legifer. DomiceUus EricusJUius Valdemari regis carcere libe^ 

raíus est. Ðominus Bjarno Lodini.JUius in insula Ragnhildarholm cap* 

tuí est. Johamiee archiepisoopus Idiudensis ex Dania profugus -factuSy 

TunsBergam ad Haqvinum regem veniens ibidem hiemavit. Háffthorerus 

domini Johannis Bufi fiiius Agnesam Hafvirii regis JUiam s^i despensavit. 

Dus JSricus Magni JUiuSy domieellus Ericus Valdemari fUiuSy comes 

Jacúbus et dominus Vistamts Haqvinum regem festo natalitiorum Osloœ 

viserunt. Tunc convivium nfitaltíiorum per qvatúor dies continuavit^ 9 

t 1303, Obierunt dominus T%orlacus legifér Narfonis JUius Konún- 
gaheltæ idus Martiiý Arnas episcopus StavangriiB et Johannes Ormi^Ji- 
lius sacerdos. Adventus domini Erlitidiy domini Thordi HaUi JiUiy domini TÍn i dominms AmAmus Httgieiki /Xhs Bergis dé medio ntblaius stt. sr) He rra 

ögmundr Ungidan stríddi Tid Rarela, með styrk Hákonar 
konúngs: dominus OgmmAtsUngidam hellMm adversus Rarelos suh auspiciis regis 
Ha^pnsu gessH; ad imiMim^ 1M8 Dft rrfenaU. a) Ita FHI: þórðr Narfason 
h»fði löfsðgn add. FI: Bárð*t Snotn: Hiordus Narfonis filius gessH vices 
mmnepkylacis pro Bardo Snotm» 184 ÍSLENZKm ANNÁLAR. Ormuon. ACDF: Utkoma Herra Erleiids, Herra |>órðrar Halhaoiiar V) 
AD c) : Herra Bárðar logmaiiiu, ACDFGL : Hétra Síireink Lángs («M. AD 
FG: Herra Álfs úriirókí). A. 1304 CDF: amlaðrist Eyrimlr biskup(a<l(l. 
CDF : af OskS) »oK A : ok Markús biskitp af Món. A. 13(14 CDF : 1305 
HI: Narfi biskop (mU. CDFHI: i Björgyn). fioA' A: Herrá Staria d> 
A. 1304 BCDFGLM: Árni biskup Helgason e) vígð^r til Skálbolts/) — AC 
DFGL: Utanstefnt Jörundi biskapi» Rlínóm &bóta af Veri {add. DG: eðía 
|>eirr3 umboðrsmonnun, CDFGL: ok Herra Sturlu, DGL: Herrá Erlindl) 
ok ADL: Herra þórði, ACDFGL, ok Heira Sig&vatL ADGL: morgum 
'SStvmg) handgeognum mfinnum ok bœndum. ACDFGLM: Arotin k^rrkjai) 
iHolti {) undir EyjafjoIIum. AB: Andaðíist Jdn Helgason ifc), A: 13QSL' 
B: Krákr Tömasson, Loptr Gislason. aid. CF: Fundust i Gauielfi á þýar- 
iMUma Hákon Noregs konúngr ok Byrgir Svla koBÚngr.ok hertogí Eiríkr 
bröðir hans ok greifi Jacob ok a)$rir hofmenn /) af Noregi ^ Sviaxikl 
ok sendiboðíar af Danmðrku). 

1304. ACDFGHLM : m) Tekit it) upp h^raðTs þfag á íslandi obi 
VestfirðíngaQór^áng ACDFGH: ok Nor^lendingaffárðíúng^ tv5 i hvomm 
^rðúngio). ACFLM: Alþing ekki uppi haft af þeím lata lands. AD6: 
UtanferðT Herra Álfs or Króki («lUL DG i ok Horra Starlu f) Jéassenar, 
Herra Ertíndar ok margra annara Ménskra manna). ACDFGLM: Hákoii 
konúngr tók Róroaakatt af {aid. DG: 8Hu) íshuidí 7). AFHI: Groiilacali 
gaf hálft HalUunl Hákoni konúmgi, en konúngrinn ittí áðr háUt AEL: 
1303 G : Skipatjón ok manna {add. EGL : er) rak undan r) Hornstrondum 
i {add. EGL: furðíu) miklum stormi nœsta dag eptír Pétrsmessu {fM. 
EL: um sumarit EG: var þettamikill Qftldimannap er á sjáhofðu róit). 
A. 1306 FHI: Haukr Snorri ok Gujarmuiidr, A &>/# : logoienBu A. 1306 

hy Hallssonar ^Ut. D. ^) B«rr« B«rir löfmaðr CF; kom 

út Herra BárÖr m,eð lögsðgnt ÐommnM Bardus mtcnere jioiNopiylfieíf 
úmabu odvtBÍt EGL. d) De morle mimimm Simrim, /oHe effudmmp ^m 

hte nominatur, m emterk eodimlnu $ub mnmii 1SÚ4^ dt UM» wiemtíe fiá. e) þ o r- 

* lákason prave A. i» CF» Uas Jörnndr orkibiakffp TÍg6i Arnn 
biakup Helgoson: J^rmndme €urékiepi»eefm$ járnma^ efiseefmm Melgenii fiiÍMm 
eaneeeravit^ HI: Jlmm eantecratianem ad annmm ISM refermmL f) til 

,Skálholts omiH. B. g) öðrnm omiie. DGL. U) Toöd^rnnt ANNALE8 I&LANDICI. 18S Éardi legiferi, domitti Svettonit Langif domini Olovi de Eroho, Obiermtt 
Bytfifidus epts€opu9 Osloemis et JUarcus eptscopun Manniœ^ Narýo episco^ 
pus BergenstSj dominus Bturla. Arnas episcopus Schalholtefisis cofisecra^ 
tus. Peregre citati Jorufidus episcopuSy Runolfus abbas Verensis sive eormm 
fnandatariiy itidetn dofnitius Sturloy dominus ErlindtiSj dominus Thardus sA 
domifíus Sightatus multiqte alii fiobiles et rillici. Templum Holtefue sub 
montibus Byjafjbll dirutum. Obierunt Johafmes Helgonis filius^ Brahus 7b- 
mœ /íliusy et Loptus Gislofiis Jilius. Ifi ifisula Ootelfiœ Thyarholmo cofwene-' 
rufít Haqvifius res Norregiœj Birgerus Sveofium rewj dux Ericus frater 
^juSy comes Jacobus aliiqte Nortegiœ et Stecíœ aulici fiec non Daniœ 
i^gatu 1304. Cofiventus torritoriales tfi Islandiæ occidefitali et boreali 
pat*te duo ifi ufioqtaqre itistituti suntj comitiis geficratibus haud amplius 
hic adhibitis. Peregrifiatio domifti Alfi de Kroio , Sturlœ Johannis JUii^ 
domini Erlifidi aliorumqve multorum de Islandia* Res Haqtifius tribu^ 
tum Bomanum de Is/atidia cepit. Comes Jacobus Hatlafidiœ dimidiam 
partem Haqtitio regi dedit , alteram dimidiam tero rex jmmdudum posse^ 
dit. Natium atqté hominum ifiteritusj cum prosima die post festum Pe-, 
tri ah Hornstrandis tempestatis tehemetitia magna, tempore œstatis nanes 
depulsœ essetit; magna illa freqtentia homifium fuerat qtœ remigio in 
mare exierat. HaukuSy Sfiorro et Gudmufidus legiferi omties eodem tem" 
pore comitiis getieralibus interfuercy ubi suam qtisqte legem de tributis kyrkja: fwiho templutH fregit CF: qvi **{ Holtr omiU. k) Hie m A: 

iierata fU mentio Johannis Ormi fiUi. l) h 6 f 4* i n g j a r F. m) t a r 

píng í I>or8kafir4'i: eonventus t» I%orskaffördo , nec pbtra B. — Var 
][>ing nppi f snmnm stö^nm i I^landi oz in aUqvot locis Islandiœ 
conventus habiti III. n) t e k i n CDFGHLM . o) f j 6 r t ú n g i omití. CF« 
p) Jónssonar omitt. G. q) Rómaskattrnpptekinn:^: censms 

romanus exigehatur II. ' r) Landintt YÍÚ'r Hornatrandir EG£. 

s) add. FI: legifer. 

«4) 188 ISLENZKiDR ANNALAIL FI: höfóu vérít allir senn t) á þíngi A. 1306 FHI: ok B&gSn sfn log hvor 
um skattgjald (add. CDF6 : Jörundr erkibiskup vig^i u) Ketil biskup til 
Stafángra en Helga biskup til Oslóar r) add. D: 1305 CF: Andlát þor- 
•teina biskups af Hamri FHI: Philippus Frakka konúngr sendi Hákoni 
konúngi margar gersemar ai) me¥ helgum dómum). 

1305. ACDFGL: Stri^ me% Svíakonúngi ok bræ^ram hans {add. 
L: hertuga), AL: y) Magnúsi ok júngherra Eireki. ACDFOL: Hákon 
Noregs %) konúngr fór a) til li^veizlu vi^ h) Magnún {add. CF : konúng), 
mág sinn c) me% XL þúsund {add. DG: her-) manna {add. DGL: í móti 
Sviakonðngi) en á^r hann kom (a^d^.DGL: til)«) voru þeir sáttir. ADGL: 
Fundr Noregs konúngs ok Sviakonúngs á Gullbergshei^i , ok f) þar sætt* 
ust f>eir. Danir drápu Hallvar^ Bát fyrir Noregs konúngi ok 60 manna 
{€idd. DGL: me^ honum). ADG: Sætt Noregs konungs ok Dana konungs. 
ADGL: Utkvoma herra Erlends ok AL: Herra ADGL: Sighvats {add. 
DG: HálfSánarsonar). ADL: anda^ist {add.^CD¥hi 1304 I et iterumF: 
Herra Sturla Jónsson add. B: ^) Y caL Maji) Qrinr prestr Dagsson, Giz- 
•rr Hafí'bjarnarson. ADGLM: Tekin aptr varna^arbréf h) á Islandi, 
{add. DGLM: þau sem gefizt hof^u^ si^an Magnús koniingr anda^ist). 
Fránka konúngr lét drepa Lokulant AL: kaupmenn þeir, er út %) léta 
or Gautavik {€idd. L: i Austíjör^uni) ur^u aptrrcka» ok h) kváSuot sét 
ha£a margýgi ok l) hafstramb ok morg . m) skripi onnur \ {>eir letu {add. 
L: þó) ú( si^an litlu fyrir vetrnætr. {add. BCDFHILM: UtkvamariJ Herra 
Árna biskups BHILIVI: Helgasonar HI: ok vig^r um hausti^ {add. I: á%r) 
in feota Crispini et Crí&piníaní). ACDFGHIJLM: o) \igST p) Anáres yj 
Drengff {add. CDFG: ábáti) tíi Yi^eyjar r)y Gu^mundr (add, CDFGHIL: 

i) peir Toru allir FI. u) \íqí r DG. v) nnacum his consecratKm 

esse Arnam episc. SchaUioltensem refemnt GF. de qvo vide anni proxime prœce- 
dentis rclationem. x) fagrar prmsenturi pulcra dona H. y) Her- 

tu|fa Eiriki ok junkherra ValdeinapDG. z) ISoTegg omift. €F. 

a) add. CFL : meir sva mikil liif: tantis cum copiis. h) H c r- 

ttt(]fa Eirik DG. in margine F adnotavit A. Magnœus: corrige, Eirik 
mágg.efni. c) ita CFL : at skorat (GL: talit) yar nær.til 

4 tigir þúsuuda i. e. ut propemodum qvadraginta millia numerarentur, 
e) yar sœtt orðin með^ peim L. f) ^ f^eim fundi: in Áoc ANNALm ISLANDICL 18T sohendti rogariL Krundu$ urckiopi$copu$ KetiUum coMecramt epi$cofuu$ 
Siacafigriiie ^ et Helgonem 0$toen$em. Obitu$ Thorsteini epi$cojH HaénU^ 
ren$i$. Philippu$ rex Frahcorum Hoftino regi multa egregia e$ pulcra 
rVr, $anctorumqre reliqtia$ misit* 1305. Belium inter Sreotmm regem et fratree eiu$^ ducem Magmtm 
et domicellum Ericum ; Haqeinue Noreegiœ reæ ajffini $uo Magno regi cmm 
qradraginta miNibue mHitum $uppetia$ ivit adver$u$ regem Seeofmmj $eé 
ante eiu$ adretitum recofíciliati fuerunt. In te$qvin deinde Ouldbergenei^ 
bt$$ coneenietitibue regibm Nortegiæ et Áoedœ^ hi qvoqee reconciKati. 
Ðani Hallvardum Bat cum eexagitéta alii$ Norvegiœ regi$ Bubditi$ ititer* 
fecerunt. Pax inter Norvegine et Danias regee inita* Adveutue domimh 
rtem Erlitídi et Sigkvati Halfdatn filii. Obierunt dúmitme Sturlo Johat^ 
M$ filiu$ 5 Caletid. Maiij Ormu$ $acerdo$ Ðagi filiu$ et Gi$$uru$ Hafur- 
hýértii fiUu$. In I$latidia hterœ tutelt$re$ revocatæ ^ qvœ po$t regi$ Magni 
obitum datee fu&ratnt^ Rex Francorum Loiulantum neci tradidit. M$r* 
catore$ de Gautavica regiotti$ orietitali$ ni»vigante$ reverti cogebatvturf 
teqve eirenem et cotmm marinum (tritotiem) multaqve alia mon$tra vidi$$e 
narrabatity detnde tamen pauto atite hiemie initium mari $e commieerunt. 
Adventu$ domitti Arnœ episcopi Helgonis filii^ qti autumtio proxime pne* 
cedetiti orditiatu$ fuerat in festo Crispitii et Crispitiiani. Atidreas Ðren-' 
gu$ Videyetisi$ et Gudmutidu$ Helgafellensi$ abhates cotnecratiy ambo ati- 
tea monachi Vereti$e$ fueratit. Prœdia sácra $acerdotibu$ in dioec€$i 
Schalfioltina coticessa. Tutic domitius Affus de Kroco ultitna vice adve- 
nit ; cui préBfeotura qvadratitum hlatidiœ borealie atqve orientalis deman' conventu ÐGL. g) X Calend. JprUis FL h) pro kJMi Wit t) böf^u 

láti^ um sumarit L. k) köllutustL. l) De qvo TorfmM 

Grönland (7. IS. m) slrimsli L. nj berra &mttt. CFHipi. 

o) horum ordinatio omissis nominibns reditui Amm episcopi in Bita annectitur: 
Oh TÍg^i^i tvo áböta á Andreas-mcssu-da^ i. e. duosqve abbates 
in festo Andreæ inaugttravU. p) Andres omitt. HI. q) dreugr mnUL 

CDFGIHLH. r) add. HI: Hanu var vifftr meú* Andrcs nafni: 

suh Andreæ nomine inawjuratus erat» 18B ISLENZKIR ANNALAR. 

ábétí) til Helgafells (add. DG: þeir yoru á^r klaustramenn í Veri). ACF: 
Gefnir «ta^ir prestum i SkálholtslHskupsdæmi. AEGLM : I>á kom út Herra 
Álfrj^ or Krókí I) (add. EGLM : i sfóasta sinni), AEGL: ok var skipa^- 
ir (add. EGL: tveir fjór^úngar) Nor^endínga fjórSúngr ok Austfir^ 
inga Qór^úngn AELM: Hann fór me¥ svá þúngum uj bo^skap, at hann 
beiddi at hvörr leikma^r á landinu skyldi géfa konúngi alin rj af hverju 
hundra^i þvi sem menn ætti« Margar haf^i hann a^rar fáheyr^ar beizl- 
ur. AEGL: þá gjör^Uir) Nor^lendíngar at honum fSr á Hegranessþíngi ok 
Oddeyrarþíngi , þá var^ hann svá ræddr, at hann vissi varla jf) hvar hann 
skyldi hafa sik z). Sála^ist hann Utlu sí^ar i Dynhaga i Hörgárdal a). 
Yar sí^an borit at bj mörgum Islenzkum niönnum i Noregi, at þeir hefSi 
drepit hann, en þat var þó eigi satt, því hann anda^íst or sótt; (add. 
EGL:' hafSi hann margar fáheyr^ar nýúngar til Islands cj (add. CF: Víg^r 
Árni biskup tíl Björgynar. Srann klaustr i Selju). 

1306. ADFGHILM: Frost svá mikitdf) i þý^verskulandi ok Frans 
sem (add. C: þá er stœra lagi) ver^a «) í Noregi, ACDFGHI: svá at 
menn gengu af Rau^stokk til Danmerkur yfir Eyrarsund á isi^. — ADG 
HIL: Anda^ist Herra Jón Rau^ssen gj. ADGL: móti mælt á alþíngí 
bo^skap þeim^ sem Herra Álfr haHSi útfluttA). — ADFGHIL: UtanferS 
Herra Bár^ar Soli A: Högnasonar ADGL: lögmanns. ADLM: Utkoma 
Herra Hauks Erlindssonar lugmanns ok Herra Sveins Lángs. ACDFGH 

9) In B* brevius de Alfo iias gjðrt skarr a^ Erókálfi i Skagafirti, 
quod in Scr, JR. D. Tom. II. p. 196 vitiose: Skark legihtr. Ua Di UtkoMia 
Herra Alfs úr Krókl mcír boð'skap Hákonar konáiigB 9I 
krer mat*r skjldi gjalda konum alin «f hrerjv huBdrai'i 
álalandi, sá er átti til 6 handra^a eit*a meira, ok melr tleir 
rnm öit'rttm álögum fór hann' ok Tar i móti mælt fyrir mort^ 
an land* Andlát Uerra Alfs úr Króki, i. e. Advenbu dowUni 
Aifi. de Kroco , mandatum regis Haqvini adfereniisy ut qvis^ve Islandorum qvi fvm- 
qvies centum vel plus possideret unam ulnam e tjvolihet centenario regi solveret, ei 
pturtC alia onera imponenda habuit, qvibus in Islandia boreali contradictum ero/. 
Obiit dominus Alfus de Kroko, — in FIII ita: Kom út Ilerra Aifr (m 
FI: vitiose Olafr) met koniin(jrg-bréfum« 0'^' Króki omiii. 

EGL. n) 8vá földnum ejus modi IM. v) öln E. ' x) Islend- 
i n f a r E6L. y) e k k i EGL. z) Prœeedentem reiationem de fa- ANNÁLE8 I8LÁNÐICT. 180 daim erat. Hic graee adeo mandatum $ibi cammiiMm habuit^ ut ex qpo- 
libety feem laici poesiderepit centenarioj unam ulnam ex eingulie regi 
dandam posceretj multaqve alia hucusqve inaudita exigeret. Tunc borea- 
lii lelandiœ incolœ in comitiis Hegranesensi et Oddegremi eum aggressi 
sunt. Unde tanto terrore percussus est ut qvo se conferret fere nesciret. 
Paulo post Dynhagœ in Hórgardalo diem obiit suppremum. In Norvegia 
Islandorum multi huius cœdis auctores falso habiti sunty nam morbo eum 
decessisse constat. . Multas fere inatiditas relationes secum in Islandiam 
attulit. ArtHss episcopus Bergetuis consecratus. Monasterium insulœ Seliœ 
esustum est .— 1306. Tanta in Oermania Galliaqve rijs frigorisj qeatita in Norre- 
gia soHto major fieri solet^ ut de Rostochio in Daniam per fretum Cor 
dafsum euper glacie ambularent. Obiit dominus lohannes Maudi filius. 
Mandato regio qvod Alfus attulerat in comitiis generalibus contradictum. 
Péregrinatio domini Bardi Högni filii legiferi. Advetétus domini Hísuki 

s 

Erlinéi filii legiferi et domi/d Srenonis Langi. Glacies Oceani qtindecem 
ulnas crassa septentrionalia littora Islandiœ per totam fere œsttstem 06- 

tís Jílfi EGL: jnft ontio 1301 haberU. a) E6L Ua; þatsama hausl 

anda^'ist hann: eodem aMÍumno morUms est, adduntqvo '*8 e m f y r r s e g i r'' 
ut supra dictam est; nam anno 1301 ilbtm mortmm esse narraverani. h^ "pro 

borit ai*9 EGL: kent: impMtaium. c) Hic relaia codioum £6: fee- 

icrem^ad annnm 1301 his verhis remiitunt: ''Skal þat hér innkojna, sem 
fyrr seg^ir af honum í annalinnm» i. e. ffic prius de illo annalium 
memorata locum kabere debent. d) ntanlands nec plura M. e) pk 

er stör ern DG : {>á er mest yerð'a FDI : pÁ er stærst verú'aL, 
f) yfirEyrarsnnd omiit. III : á í s i omitt. CF. g) pro R a n ^ s- 

son DGBÍL: Rautr. h) Ita R: Rónda « samþykkt á alþíngi 

at ncita hei^slum þeim, se'm koniings -hréf heiddust frck- 
1 e g a s t i. e. Rustici in comitiis generalibus in id consensere , ut rogationes re- 
gUy qvœ gravissimm essenty pemegareniur. Í9b ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

IL: 'f) Haffs f>TÍr nor^an landft; nær/) allt sumar (add. CDFG: 15 álna 
fk^kkr m). ALM : 15 álna þykkr íss yfir Eyrarsundi. — ADGL: 905 
FHI: nj Skip þat er útlét af GásHm týn^ist nor^r fyrir Melrakka slé ta 
úk komst eingi ma^r af (add. DG: ok voru á nær 00 manna). — ACDGL: 
1805 FI: Anda^ist Bjarne prestr Helgason (add. L: bró^ír Árna bisknpsX 
ACDFL: ok Snorri Sturluson. ACEFHIL: Braut skip á o) Eyrum (add. 
HI: af hafi komit. CEFGL: Braut skip Eysteins Refaglóps ok týndust at- 
lír meiin p) þeir sem á voru nær 70 manna). SoK A : kom út Jón Murti. 
AEL 1307 cæteri: Anda^ist q) Runólfr ábóti i Yeri r) (add. BDG: Sig* 
mundarson. D: III calend. Januarii, DG: ok hafðTi ábóti verit tvo vett 
ok Qörutígi) , Soli A : ok Herra Jón lögma^r. A : kynja sótt f ór um alit 
Island s). AB: Gissur Galli vo þann mann, er Höskuldr hét. (add. CF: 
Yig^r Ingjaldr bisfeup til Hamars kaupángs. DG: Arni biskup fór fyrst um 
VestfiríSínga fjóríSímg. FHI: Gjörr sta«r á Yalþjófstö^um t) cr áíSr var 
'hálflandi /). Utanfer^ Herra Svein^ Lángs). 

im ACÐEFGHIL: u) Komu út sendiboíSar erkibiskups r) brrfííir 
Björn ok Sira Lafrans at visitera hvarttveggja biskupsdæmi s) Skálholts 
ok Hóla ok samdi |>eim vel Árna biskupi, en greinir nr^u f me^al Jor- 
ttndar bisktips ok (add. ÐG: Síra) Lafrans. AEGL: Fæddr Síra Einar 
Hafii^ason (add. £G: in Octava nativitate gloriosæ virginis Mariæ : Bi^r ek 
syndugr maíJr þetta letr lesandi e^r heyrandi, at þér biíJjit fyrimér tii 
gu^s svá at ck mætti reiknast á dómsdegi ímc^al hans valdra manna ok hans 
sæta mó^ír Maria hjálpi mér á minni dau^a-stundu ok árni mér misknnar 
ví^r sinn signa^a son. Avc Maria, mater domini meí succurre mihi pcc- 
catori hic et in foturo seculo amen). SoH A: Utkoma Hqit« Bár^ar me^ a in t; hafísar D6. k) am aUt Island III. l) pro nær, CF 

m) hár CF: 15 álna f^ykkr omiH. USL. ») Ita in B. "Braut 

akip nor^r YÍ-ir Alclrakka-slctt.a ok tfndust nær 70 manna, 
i. c. Naufragium apud Melrachasletfam in qvarta boreali , qvo fere 70 homines 
perierunt. Ita in CV : Skipbrotvid' Melrakka-slcttu^ ok tíndust 
þaraf nær 65 manna. Ita FIII:' Tíndist skip f^^t er útlct úr 
Eyjafirú*! ok allir menn af fyrir Lánj^ancsi: Navis qvæ Eyja- 
f/ordo exieratf cum ' omnihus qvos vehehai hominibus aptíd Langanesum periit. 
o) f y r i r , CFHI. p) þcir sem á voru nœr. dcest in CF. f ^ £ y AmALÆS I8LÁNÐICX. 191 

sedit. Qlacíei ad ijftiti^ecem ultms cn$ssa in fretQ Öresutid. yapisy ftm 
de Oasis exieraff prope Meiracha ^ Slettam fracta^ ommh^s qros vehebat 
numero fere 60^ homimbus þereuHtibus* Obierpfit Bjarnius sacerdos Hel^ 
gonis JUius frater Arnœ episcofiy et Snarro Sturlæ filius. Naeis mnto' 
EjfrM ex Oeeano advemew ýraeta. Na^is Eisteim Reýaglopi fracta estf 
cuius onrnes homines numero 70 perierunt. • Adtentus lohanms ^Murti. 
Obierunt Runolfus abbas Verensis Sigmundi filius 14 Caletid* lanuarii^ 
abbas per 42 annos fuerat^ et dominus lohatmes legifer. Insolitus per Is* 
landiam grassabatur morbus. Gissurus Oallo tirum cui nomen JSpseulduSf 
tiinc iuierfecit. Ipgialdus ad emporium Hamarenee episcopus eonsecratue^ 
Arnas eppscopus qvadran^em Vestfjordensem tunc prima rice obiit. , JEm 
fundo ,dimidiatiA Valthtofstadensi prœdium plenum^ pastorale factum est. 
Peregrinatio domini -Sicenonis ,Lmngi. I3Ú7« Legati archiepiseopiy frafer Bjonius et dominus Lmurentius 
utrapf^e dioecesuiy Schalholteusem et Holensem visitaturi adcenerunt^ jpr«- 
bue cum Arna episcopo per omnia conmenit^ at inter lórundum episcópum 
atqve Laureutium dissidia qpnedum orta sunt. Natus daminus. MXnuru^ 
Hckfiidi fílius in Qctava fíativitatis ghriosœ rirgÍHÍs Mariœ. JE^o h^mo 
peccator^ hæc legentes f?el (mdientes precor ut pro me deum oretiSy ut in 
die extremi judicii electis eius au/iumerer, ac dulcis ejus mater me hpra 
mi^rtis meœ juvety et - a benedicto suo filia miserieordiam mihi unpetret. 
Awe Mariay mater domim mei ,s^fjcurre mihi peccatori hic et^in futuro 
seculo iunen. Adtentu» damini Bwrdi cum Utteris regiis mHrellisqv^ cou- i I ♦ t j.ólfr L. >•) Veri omitL B. s) Sótt mikil á Islandi ok 

manndaui'r fjrir sunnan land: Morlus gravis per Islandiam et magna 
komin^m strages iu fvadrwti mcrediotifdi* t) Yalþjófstai)*]!:, cfr^ F. 

Joh. fitift, ecsL Tofn. I p.\il». , t) hálfk]rrkja H. , u) Ita B: 

Utkoma Lafrans ok bró^ur Bjarna-r ok þeir skipuiðrtt erki* 
liiskups málum i. e. AdoenUu Lanrentíi et fratris Bjömi , qoi caitsas nr- 
chiepiscopales decernendas halmere. v^CtkomaE. ji;),hvar- 

tYeg.(rja biskupsdasmi omitt. tu pro 4fvo mHI; alltlsland^ cœteris 
omissis. Se^entitm qvoqve, Íoco CJSf habenít ; af Jörundi erkibiskupi. y 
/ m ÍSLENZKIR ANNÁLAIt. 

konúngs bréfnm ok réttarbótum (add. CF : IJtkoma Ivars Hólms JÓBSSonar 
ihe^ konúngsbréfum. I f>eim stó^ svá, at sýslumenn skyldu eígnast hálf- 
ánn vísa-eyrír, |>at eru 10 álnir af hvorjum bónda en á%r vorn 5 álnir. 
CFH: Guttormr Rjarnason legifer). ACDFHI: yig^t y) LoíSmundr ábóti 
8oli A: til þykkvabæjar, AÐ: i Teri. 8oli A: Fæddr þorleifr Svartsson. 
1308. ABCDFGHILM: Anda^i«t Gu^mundr ábóti a% HeigafeUi z) 
{add. fi. 6 calcnd. Aprilis). ADGL : a) f>á var kosinn {add. DG : ista^ hans) 
tíl ábéta bró^ir |yór%r af Vi^ey , ADG : ok var víg^r næsta drottinsdag 
éptír M ikkjáls-messu. ADGLM : c) á þeim degi var ok ADFGHfLM : viglS 
fcyrkja at Helgafelli. ADGL: Utatifer^ sendibo^anna bró^ur Bj&rnar ok 
Sfra Lafrans, AL: 1907 D: ok Herra Bár^ar d) Högnasonar, ADGL: ok 
Herra Hanks Erlindssonar , Soli A: ok Gissurar Galla. ACDFGHIL: Herra 
Árni bisku^p (add. I: Helgason) ok Herra Hankr (add. HI: Erlindsson) settu 
lær^ra manna spítala i Gaulverjarbæ i Flóa e). ADFGHIL: Utan stefnt 
Jorundi bisknpi at Hólum jf) af erkibiskupi, ADGL: ok Síra Lafrans ^^ 
(add. DFGHI: ok litltí sfóar kdm af Noregi Síra Grimr, MnOibo^i g) Jor- 
nndar biskups me^ bréii erkibiskups , DG: i hvorju er f>at stó^, DFGI: at 
hann skyldi eigi sigla utan hann vildi', DG: var oksváatDFGI: hann fór 
hvorgi). — ADGL: Dana-konúngr herja^i í SvíþjóíS. Omnes: Landskiálfti 
{add. BEGIL: mikill) fyrir súnnan h) land, ACEFGHILM: ok féllu 
ni^r 18^ bæir, Soli A: /) en sex menn dóu (add.HVGGl: Eiríkr hertogi 
af Svíaríki brendi Osloár héraíS. SííJan) ADFGHI: risu LiíJúngar móti 
Svíum m) (add. DFGHI: ok fundust vit Oslóar n) brú o). Sviar/>) drápu 
af þeim á |>rií5ja tí^ (add. DFGI: cft menn vissu ftglöggt hvorsii margt fell 
af Svium. DFGHL- flýíSi þá Eiríkr q) hertogi FHI: heim aptr i Sviarfki). 
AB: Lafrans hafcSi tekit r) saung af klaustrinu at Miinkapverá á páskum. 1 > y) Ldg^mnndr A. %) a^ Helga'felli omiti. B. a) mi Ua: 

rígtt aiitr (i staá* hans I:) I>ór>r FÍ: ihóti, F: tit Hel^a- 
fells. ' b) brft^^ir omi/f; DL. ' ' ú) pro á freim degi DGL: 

f>á*V d) Bðívar L. e^ f Flóa omitt. CP. f) af Hól- 

um omiYf. FHL g) áídd. FI: **M3r. '* g) Litlu síi-ar kom út 

bref at liisknp færí liTcrgi; i. 'e.' patilo posi litterœ in Islandiam ve- 
nentnt tft episcapus nusplam abiret 1. h) i iBÍiktídi 1. £) avá ANNALm ISLANÐICL IðS ntUuiUmhui ■ altqwt. Aihetam Irm^ HolmU laimmig Jilm m&ndatm ngg^e^ 
fétUis regiáf qeœ pravtiiciarum pr^fectis i^erti iributt dimiéSumy id e$t de^ 
eem ulnas qvod antea qeinqre ulfue fuerant j a qvotis rutticorum cancesse^ 
runt. 'Quttormus Bjarféonie JÍKus legtýer. Inauguratus Veris Lodmundus 
Ma TmkeabaJensisL Natus TAqrleifus Strarti jUius. 

lam. Otíit Oudmufídus abbas Eelgafellensis 6 Catend. Aprilisy in 

cuius locúm eléctus frater Ttíordus de Vide^a proaima post festum Mi- 

ekuelts die dominica ifwugurabatíary qva etiam die templum Melgafellense 

eonseeraPsm. Peregrifiatio legatorum fratris Bjorfionis ét. domini Lash 

reutii et domini Bardi Hogfá filii et domini Hauki Erlindifitii Qissssriqee 

Gisllii. Ðominus Arnas eþisoopus Helgonis filius et domifms Hauhus Er- 

Kndi filius in vitta GauleerialbiB territorii Floensis litteratarum hospitium 

fundárunt. Citati in Norwgiam ad archiepiscopum lórundus episcopus Ho^ 

lensis et dofmifms Lastrentius; séd paulo post Qrknus nwitius lorundi epi- 

seopi e Norregia venitj cum litteris arckiepiscopi huim conteféti: ne, nisi 

ipse rellet, in Norcegiam wla daretj ufidi factumj ut fiuspitsm abiret.\ 

Hex Daniœ Sreciam armis inrasit. Magféus terrœ motm in qradrmti 

meredionalij qco octodecim villœ corruerufit et sex homifies mta pritati 

suwt* Ericus dusSceeiœ tractum Osloef$sem igne vastatit; deinde traetus 

Lidensis ificolæ adversus Scecos iftsurgefítes prope Osloensem pofUem con- 

flijperuntj Lidensium plus qvam viginti cœsisy Svecorum autem qvot cecide* 

rint ificertum; in Sveciam dux Ericus tum refugit. Laurentius celebra^ 

tiatsem sacrorum in monasterio Muhkathver€$ensi in festo paschatis prohi- 

huit. Magnum foein incendium Schalholti. Arnas episcopus autumfw 

mulías cotisecrationes Hvammi peregit Ohieruftt Thordus Narfi filius 

4 idtss Martii , et dominus JSrlindus episcopus Fœröarum. — at EL. k) pro I85 HI: margir. l) ok áón bæi^i menn 

ok fánniii^r: komUmm aiqve pecudmm strages FHl. tn) f»eim FI* hon- 

am GH. n) Osléar omiii. D6. o) Bæ H. .p) Seqvetí- 

tiatmiti.BL: sed DFGI Ua: Féll á þri^-ja tijri manna af Ploreffs- 
m ö n n tt m : plm qvam ' vigxnti Norvegormn ceeidontni. q) E i r i k r omiii. 

FHI. r) tök af B. 

(26) m ÍSLENZKBt ANNÁUJt 

HcshraBi ntikiU i SkiillioltL Arni biskup gjor)Si Wgslur um haiiatit i HTaai* 
mL ABDFI: Anda^íst þór^r Narfáson (add. BFI: 4 idiu Martii $). D6: 
ok Herra Eriendr biskiip af Færeyjuni). 

1909. ABCDEFGLM: tj Brann (adi. D6: Jóns kyrkja í Latran ok) 
kyrkja uj i Skálholti Cadd. LM: er Árni biskup þorláksson haföi gjðia títíS 
aS m^'^l"'" hlut €$dd. D6: me^ einum atbur^i ok á einum tima hvarttyeggia, 
CEF:um vetrinn, D6LM: um nóttina). — ACDEF6LM : fyrirtr^Pábmessu^) 
Cadd. LM: hana bar á laugardag), AD6: af lopteldiy) (add. LM: ok at leynd- 
um gu^s dómi laust reiS stöpulinn meðS eldíngum, þá stjarna var i austri* 
me% svá miklu megni, at kyrkjan, húfan, stopuUtnn var albrunnk á^r stjama 
var í landsu^ri. Soli A zj: (brann) ok húsbuna^r sta^arins nær allr^ bsBkr 
ok kantara kápur. ACF: Kaleikum a) var% borgit flestum ok (cM. F: hi« 
lium beztu) höklum. SoU A* Episcqpalia brunnu; ACF : Skrini hins heil-' 
ag^Þoriáks (add. CF biskups) varVborgit. meS he^m démi hans (add. 
CF ok enn litln skríni). SoU A: þótti f>at flestum undr á hvörsu IttíiU stundu 
kyrkjan brann. ALM: þá (add. LM: um vorit) var farit um allt Island 
at bi)?ja b) til kyrkjugjor^ar cj^ gengu menn dj þar all vel undir (add. LM: 
Herra Jörundr biskup gaf öU episcopalia). Onmes: Víg Herra e) Kolbeins 
BjaHuursonar f) AHIL: er Karlami^nús Magnússon Andressonar gj vo. s) Maií fl. t) Ita HI: TTeim nóttma fjrir Pálsmessii vm Tetrinn, 

FHI: nær mið-nœtti lanst loyandi eldíng^ stopnl { Skálliolli met 
f rá mikilli ákeftt*, mi k einni stnndn brann npp dll kyrkjnn met 
kUkknm öllnm ok skr^tnm ok fleatnm öUnm skráta, HI: nemn 
hinum beztu höklnm» i. e« Ðuohis nocHhiS anie festum PomU Kiems eirea 
mediam noctem fiammuns fulgur prapylæum tanto ardore feriit, nt una hora totum 
tempUtm unacum eampanis omnihus scriptis (Kbris) et cúmplmriius omamenHs em- 
conflagraret , optima tamen humeralia sacra ab igne conservatm sunt. ») '* 

tantum kyrkjnbruni. v) eptir CF. x) pro Pálsmestn DG: 

nœsta dag D: anie converuionem DGs Páls» (6: mesan ok sTá tkjót- 
liga at engn Tar^ bjálpat ok ei Tarií^ eptir aska» i. c. Fnoanma die 
ante .cowversÍQnem Pauli , tdqve tam repmUino ut nihil servari posstt et me dneri" 
bas qmdem reliqvis. y) adéL E: Stí «kjtftt «em menn eta eð'r 

hafa máldrykkju-lyst, Tard* þá hTorki eptir aska né neitt annat; 
úr lopti ofan kom sá eldr at. v i. e. Tam repentínef qvam cœnaJtur vel 
ad mensuram potatur, tum nec eineres nec aUud qvicqvam restiteruni, tasUo igne ANNALB3 OÍÁNÐICL m A 1880. Tmpla Iúkamd$ Latermiemé et ScAafkeitefuie ^ qeod ^omfr. 

MM Arnas.efÍMeoims Therlmei JUhís ex masima parte etPtíTMfidmm ómrOr 

rit^ UM tempore eoáemgee eeentm^ proxima moete. tíemali amte fetívM 

ItmKy fród im diem Satmrui incidebatj fmlgmre téctá áottflagrarmmt s et 

Qccmlta dei Jmdicio fmlmen cmm fkigmriims ptdadibíit in atVm^ exieíen* 

tibme propylœmm tanSé ei. percm$eit y mt templmm'i empitmSmm (^ta$$te} et 

p^epffl œ mm e, pleiadAete im r^ione eormtoti apparentibmi ad ci/ierer. cem$r 

bmétm étsenti .fkOms fete demeeticme mppmratme eedit . ejmoepmlee libfi et 

togœ cantatormm combmeta ntnt^ calicee tamen plermp:e 'et héeneraiia sa^ 

cra eertaté emht ; sed epigcopalia igfde absmmuit. * JBcrimimmi eiro . «<M^Af 

UíorlacimHn eimidem reHqáie.ef alimd qroddam pktÉmm ecrinimm oiofie^^ 

rmtmm.eet. Fleriqee qe^mtiUo temporie tþatio templum éonflagraeeet 01H 

rati emnt. fkmc proximá tére misei per totam lilamdiam ad remdifican^ 

dum ttínplmm etipem emendieatmri^ qvod bene emccéeeU. Noea épi$copalia 

Jorundms epiecapme omf»ia danaoit. . Cœdee domini KolbeifU Bfarfmfne fi\ 

Uij qoem Carólms3íag^m$'Jilime'Magm ándrea fiKiy éoiqeod, de ^. e/of^ eœlitus tngruente, z) fusius in LM ita : par branna bækur flestar 

nema 18 beztu bSklar; þtr brvnna baeknr baglar ok ue8ttt*kl»it*i» 

kUkkiir ob kistiir, kantara kápvf tjöld dll met bekkjar kltttuvs 

nokku)}' i rekkjvbúnaÝi faUn qk bliejiir, (ar tindnst 14 tilfr-bollar 

ok margir dýrg^ripir bœA*! í gnlli ok brendn silfri ok marg^ra man- 

na eig^nir.' i. e. Ihi Ubri pleriqve exceptis octodecim optimis'toraUbus^scaputaribus 

ccmbusti sunt,' item Ubrij bmcuU vestitus sacerdútales\ eampanm cisimqve tagm 

eanétídœ sacerdotales , tapetia amnia et puivinariaf muUum instnufMntí kctuatís, 

siraguta eximia et pUyulæ tíniem eonfltyrmveruni , etiam qvatuordeeiin argeniem 

patellœ' et numerosa eimetía íam ex auro qvam argento depurato muUommqve pos' 

sessiones perierunt. a) pro kaleiknm Ft bagdlnm o: baeuiis, b) pro 

farit at bitja LM: be«^it. é) pro kjrkjnsi^rt íMi nppreistar 

kýrkjunni o: tempU resiaurendi eamsa. d) pro genyu menn, LM; 

stótn mar(rir. e) Herra omiH. B. fí P^ Bjarriasonar, B: Áut- 

kylín^rs. g) Andressonar omitt. HI: Blafntiston Andressonar omitt. L. (W) IM ÍSLENmm ANNÁLAS^ 

£to/f A: A) fyrir þá sðk at hann hef^i látfó kve^a flim um hami, elt Hem 
Kolbeinn duldi ok bau^ undanfærslu. — ABCDFGIU: Utanfer^ {add. 
DG: Herra) Arna biskups {add. B: secundí). ACDFGHIL: %ttf6 me^ Hák- 
óni Noregs f> konúngi ok Eiríki hertoga {mdd. DGHI: af SviþjÓÍSu)^ ACD 
FGK: mágsefni hans. SoU A: þá var^ Gissur Galli hirSma^r Hikonar 
konúngs. {i$dd. DFOHI: Fim^ost i Kaupmannahöfii Dana konúngr ok Nor- 
egs konúngr ok Svia konúngr ok bundu me^al sín æfioligaiin fsSS {adí 
FBS: Á j^eim fimdi var júngfrúiny dóttir Hákonar konúngs, heitin jún^bem 
ESríki syni Byrgis kpiiángs; aiM*:DFGHI: Háköa konúngr fólr ondver^San 
yetr austr til landsetida ok fékk aptr Ragnhildaiháliiiá ok Ba^tháfi, « 
ijálfisi hans meniihöf^ii svikitmidan henum. .o^. FHI: Hdf st sátt . ok nokk- 
ria maima dau¥i fyrir suanan land, en). ABDFHILM: Drepsótt hin 
ÍRQÍkla h) tytit norlSán land /). Soli C: emitt. Anda^ist Haskuldr ábéti at 
]þ<lige5Tum m).. ACDFGHÍL: AfidatSist Jörundr erkibiaknp. ADEF6HIL: 
en kjörinn (add. FHI: Sira) Eylðrm) Kocti {mdd. FHI: Kórsbró^ir i Ni^- 
ési) tíl erkibiflkups {add.TU i Ni^arósi). —^ ADFGHIL: Yig FUÖta«Bjarn- 
ar o). AE: p) Var innkastat {add. E : i myrkvastofu) Sira Lafrans ok fluttr 
í Qötrum aptr til Islands, ok leiddi þat til.af misaættiþeirraJérutidar biskups^ 
ok einkanUga af fivi er. hapn hélt me^ lorundí erfcibiekupi^ f»á er voru deilur 
þeirra kórsbræ^ra. AEFHIL : Drepinn {add. FHI : Herra) ögmundr Júngi- 
dans q). AE: OfrixSr i Noregi af r) Svíum. AEGL: Anda^ist Gámli prestr 
af: ]El9fikuIdsstö$um {add. EGL: er var ágætr pré^ikari ok sæmilegs lifna^ar). 
AEGLIIf: margir prestar, SoU A: $) ok Idkmran {add. EG: á Islandi ok 
valdi or presta, leikmenn ok gó^a bændr t), EGLM: var þat kallat 
iqanndau^ar vor). ÍSo/iT A : ; Hvalréttr mikiU. AFHI: Fór þór^r biskup af 

h) Ii taniitm: fyrir ]iíii*kT«it*is |»ro earmine ignomimaio. t) Noregs 

omiH. GFBI. k) hiii mikU, omiti. DFHl. l) ÍM: ttttUmm. Sótt 

nikil á Islandi a: Aun» morbi iteruia wíentío enb eedem hoc anno fii m HI 
ita. Sótt mikil ok nanad««#r fyrir nor4*au laad. m) at I»íng- 

eyrvm omitt. B. n) Rorti omiH. JBFHIL. o) Fljót«->Bjarnar- 

. sonar FI. p) DFGHI ita. Ulkoma Síra Lafrans, kaf«*i knnii 

(Fl: hút^ flettr verit af Röribrœ^ram ok innkatta^r (add. D6: at 
Jörundi erkibiékvpi dndu^nm) ok •&4'an lendr JTörvndi biskupi 
til Böla, DFGH: en bann tök könnm Tel (FI: sKmileffa)^ ok lét AamjMi mLÁXÐMCL m 

mek projktom» r ^ l wj p i oi MÍ! ! othraierkt^ )íntérfeeiiý ÍMtAiiJldUM Jkrmnmié 

eblato id tnficimius [e$i^ Péregrinmtw. domim Arnœ. spiicmpi . secumdí 

JBþUum inter H m fc inmm r^em Nenegtœ «f dmcem Seeeim . Ericumy. affini» 

ÍPítem éuf^ ee tontrgfetuntm. 'Moc iempore .Giisnrne , Gaítui' Hdfiiini'fí^ 

gii imlið^rHm.nmmiré md$cripim» e$t» Bmfniœ conee$urmia ifege$\Jkiáié^ 

Ikreegim et JSí/eieieBi et 'pérpetMun^ inter' $e pmoie fœdmi eanciermnt In 

hoc pio^é cúaneentm demicellm \filim JBafpini regi$ dém$iceHo JBricm JUm 

Birgei*i\r^i$.im matrimonéim promina. Rem BmfeÍ9m$ kiem^x.imkmnie 

éiÉmp$'eer$m$^\íad, limité$ r$g9m:pntfectui-JSmgniÍÍldarMnUm:B 

féef.miiiHm Wúrmm- pt^oiMMeM anrnmi, recupermit. JIMi$$$i egidemicté 

et jnmnnmUí$rum $lrage$ inMeredione^li I$landiœ pmrte Atgtuehat. JUágnm 

ÍUm peetifeniia in boreaH . I$lmndia. Obieruf^ Ho9culdm abbas ^mnge^ 

reneie et Jórundm .aríihi0pi$fopu$ Iíidaro$ien$i$y cmi. $uc4te$eor elepfmJ^fU^ 

fm$ jBo^ti tí^mnonicme Nid$nro$ien$i$. Qedet Jfjfqrfinni^ MliMen$i$. Þomifm$ 

Lcmrentim incarcm^4tu$ et ^uifu$ éé J$ianditmn rédm$iíuti tmlim pérpe$$m$ 

di$ea$*diarum cau$a Jorundi épincopiy prœ$ertif(^ vero, qe<Kjd k$ p0rtibu$ Jfik 

rundi $MrcAiepi$copi eteteraiy cum iUe. et canomici ineipem conteHdereni. 

Dominut Ögnmmdmf Jfmtigiflan$œci$u$. Norpegia m SieficU :k$llo\iAf$$tatm. 

Okiemmi GumUue^ $itcerd)it$ JS oiiu l d$t m de H$ik $gregin$ c/tnci^m^^ú et^ ipi^ 

neeim $ditœ m^ltifpc ;alii $acerd$(té$ $( l$n^ in J$l$nfdi$i. ;, Jlíprhiie^Mie é$h 

cerdoie$ laico$ et cplono$ mheliori$ Mtœ.Xmd mortemj elegit\ atfre eer 

iUud nomifi^: MortaUtmti$ eer ineignitum e$t. Jlfagnf^ a4 Kttorm Jb^ 

landiœ balœnarum ejectio. E Chronlatidia Norregiam Thordu$ $acerdo$ 

abUt. Obitu$ Dalfinni episcopi; cœdes Jeari Johannis fiUi, Thorerjiqre 

fratrie ^ejus. ^, , . ,. ^, , . .., ., . .^,vví: 

hann rera (FI: se-ndl haaii) { kltastri at fiiiigeyrau* i. e. jtdven- 
tms damini iMurenHi m isUmdiom. EUe a caiMmkii flagelUehu fuerat » et Jörundo 
arekíepi$€€ifnn extinctú in careerem conjéctas^ deinde JSmndo eptseopo Kolas mis" 
sme esti i/vi illtak bene etceepit et manttonetk in eiew^io Tkingegrensi ei eontttUt: 
Ia íia: Utkoma Herra Lafransy* kafií^i haftn terit ka8ta)i*r inn; 
kon»tt fékk Jörnndlr biekirp klauitr at {>ín(;<eyrnin. ^) Vng- 
idans EFI: Krœkidane H> Ún^ L. r) kernad-i Eirfks STÍa her- 
t v g a , e: expediHon$ militari Erici ^veeorum dueii. s) ok yaldir leik- 

m enn á Islandi o: $í ^etilaiei ísUmdim. f) bændr omíl^. 6. X m Í<>T.ll|gWCTR ANH&láSBL 

Gnmlaiidi) add.,flBl: m NtiBeipi). (aM Dt. AiidtttiÐdfuu Udaips. FaU 
IVais Jónssmiar «k fkótís 'bré^Súr Iöm). 

13M. • ' Omn»: UdEama .ámabiataips (add, B..MCÍiBdi)mett.«i) l^kjii- 
«&)$', ^C^KHILÍE.: (dc «) margarvjei^em'ar a^rary ' e» vHákoM» 4^ 'ÍHinBiigr, 
AÆFOf^- ok dMtDÍngÍB ok a^'r enir bMta mctan < .Noregiy ACFHILM: 
höfíSú^eBtf) tíi «te^anns í Skálhiilti «); ACFLM: wé át ^t er aUn 
maiw».inál «t éingi blskop «) ii^% meirí ft) < satmdarjNbr forittil lywegs e) 
«nii; iumiv sí^San - Islafid var9 loristit ALM : IJtkmna Hem BáHSar WSii^ 
•onár AFI: ok Jéhs Erlindssonar. AO^FHIL: Ví^ Ohn»v0^6teipis:<atfii 
FHI: af^ivtéini Flnbogasym) ok þeirra KarlamBgiiéptf (ndtfL FHI ^ aejþáf^Si 
KoJlbeiiissyni) ek jþorsteins Finbogasonar «) (adUL FHI: áf fylgSar mðMiuBi 
IWMis). AL: Andlát/) Sira Grim» Unga (a<id. DF6HI: Bréf Clementis pá£i 
k^mi tiIH9rrai^IMeikibiskups«eftiis(iidtf. Flt kg) Túnsbergi), á messu- 
dag Fabiani ok Sebastíani, i kvðrjii er haim icallar Usknpána tU sin, þvijat 
kaim vm eiga abbenBiIegt þing um atta ftri8Caiiia'<sákirnargra ok stórra 
Báu^SsynJa). ACDF6HI: A) kom tU Íslands brif CTemeBCis páfti •)> < kvörjn 
þat stó^, at menn skylda leggja peninga 'sina tíl frebis Jérsala-landi ok g^' 
ar l) nníklar afgiiftír þefan ðttum er tífviMi leggja, ALt þvíat Soldan af Ba- 
byloli haf^ ber^' í Kipmar ok Armeníain. S&líAt Útkema Herra Svrins 
Lfogs'fodtf. Bi- /) Ðrepsótt ok manndau^r um alían VestflrKinga i^r^ÚBg 
ok Sannlendlnga fjór^ung). Omneti B-óIna sótt (ad£ EUMÍi mikil, LM: i 
annann tíma CLMi á Íslandi), AB: svá mikil, at (a^ML B: sumir) raenn • V 1 ' ' \tt ♦ ■ u) páfa-brcfi mikla, þat sem fara skyldi «m'alla krittnina; 

litieras illas magnas papales adfereniis B : me^ miklv valdi af koniinfiy 

i. e. cum magna potestate a rege sibi collata E. v) morg onnur HI: trft' 

indi-II: fyrirbindi I. 4. t. prtvikgUs. x) H él o n omM. CF. yj kyrk- 

V. ,., j^nni, til nffh^lái» .^^.ad s$t$tenMimHm UmpU. a) |^n» biakap t» 

.> I4W:. matr. h) ^pt^ JS^eirr CF;, aJUa. c>* 4lU^ CF: af lalandi» 

. . seqveniihn omisiis. d) ^Steipia omtt^ C|EF«. i éj Fianl^Qgfiaoiinr omiU. 

CEF. f) pr^ andWt, íiffc: *•<*!•.: g) add,ni i Koreg L h) BFGCI 

ita: \ þeim BÖtnu^ br,^/am knti))* .h«JiA |biiktaipvtnami »# pre« 

dika almennilega naa^sy n^jia)^^ heUegoJó^rsala-lauds ok lei^t 

til allt fölk at gefa .{»yi keila^a Undi aíaar ölnatar til 

frelðjs». gaf. ki^nn pa.rtii stéL. at.örirr aifgiftir,^ 4it alíkar ISip. AdveiOmi Arn» ^^ifofi seeundi Kgnm Umplo esitruenðó m« 

sermtmra i^erentis^ i$UM^e.\reM pretiúiue^ f»a# rew Bafetnue epufen 

r^ima et alii myiii prœetmntes tifi catedrái BieMM^tnsi donaéenmstf 

mnde tmlgo dictmm^ éttiy qeod s^lims epiecopmsj po$t Chri$tiaHi$mm§m in /»• 

landia reqeptmm^ iter tám Acnerificum es hlandia iuHervegimm fécineei^. 

Ádtfentme domini Bardi Mogni JUii et Johannie Btlindi Jilii. Ormme Stei^ 

perme a Hhorsteino Finbcgi.JUio occisusy eí Carolue MagnM cum $uie a 

Thordo EQlteiuijUiof nec non IhoriteinM ^inhogi JtUus m $uio co n m t M m e. 

OMme domini Orimi jmniori$. . lAttera Gementis pafisey ^td dominuim Ejfli* 

Jkm arehiepi$copa»me eandidertmm fésto Sabiani et 8ehmeti4mi TtíttslkiBrgæ 

penermnty in qoAms episcopos ad ee concocaoitj geia condlium oecmmeni* 

esssn per totssm orhmm chri$iianuils' propter msultms et. mmgnms uflcessitates 

peractmrus siL Cfemehtis pmpit. epistola in Mandimer^ f^etdtf qpmpecsmia 

ad iHerationeni JPal/estimp' postulabatMr y limg^qoif^ peofiatormn^refdUssio^ 

nes pecmniarmm dútor&ms indulgebantur ^ nam Sóldanm Bgbyfpnig^sás ^€p^ 

prums et Armseniam hostiliter nMmu invaserat. Adpfintus domini.Seenonis 

hangi. Festis et lues per totmm qeartam • ocddentmlem et , merfdionalemf 

et teuss iféhemene osHriolarmm morbms i secmndm mee Islmndiam injestmtijt ut 

c^oti pmtredine disselcerentur ^ tum angitm eX morbut ififlammmtodus 

oleerieis et uMrbus. lineroœ eiiami arrassabant. Nis masehute cadens. Qud- komii aldfei fyrr nor^r híngát. i. e. Utietis iUiS jtissii episcopos pub- 
lice prœdicare neeessiiaies terrm 'saneta BiereSúhfmorum €t omnes popmíos aááu* 
oere , mt ad Ubertatem roe^erandam sanctat iUi terræ elemaeynas $ms eontribme^^ 
renty tanias ad id remissiones generales dedU, qvantœ wampfam prims huc in boream 
emdiia sunt. /toEL:{>ikomiit páfa-bo^skapramJórsala-gjöf. 
i. e. tanc in Islandiam venit mandatum papœ de donaria teme HierosefynHH 
Tum dcnandis. i) ai leg; ja til Joraala fer4*ar i. e. ad expe- 

dstionem Bierosolgmitanam peeuniam fiontribuere (IF. k) remissicnes generales 

CF. ly manndavs^r mikill nm allt Skálholls bisknpsdami 
IHjr. i. e. hominum magna strajges per totam dioecesin ScJioUenseni. Mann- 
dan^imikill fyrir snnnan land ok s^tt meir þrennn möti o: 
magna hominum strages in terra austraU et morbus trifarius FHI. ' \ 9M ÍSLfiim»e ANNlLAlL 

fúnu^u í snndr, (aJJ.DGFHI: Kverkasótt, stíogasótt n). CF: Páska-snj^, 
C: Túnga-sótt). ADEFGHI: Tig^r Gudmundr ibóti til l>ingeyra o). ADF 
GHI:'Hák(takonúogrhafVilei^ángrililt|(mM.FHI': Mtfo), é^tír jdl ok fór 
m^ti Eiríld />) faertoga (iuid. ÐGFl: Svía ríkis) |^ví' at 'q) hann br«ndi:Vit- 
itaa; ipai föU þórir þihghof%ir) (wU. DQi m)^ Ofriá MaaRasi^ Ivan- 
«fltian DFGHÍ : 'Sfóan ^ ^ t>at wkvAt mt M%> akylftt standa >firaai«i *) tt 
Mariteinsmessiit ' add. DG: FQndttst' {Miir Hákon ftowingr ok hertaginn I 
Osla GregoriusineSsa). SnliA: Hákon konúngr- sendi -Gissur- GaUa>á Fin* 
mork eptir 8kal;ti, er ekki haf^i fengist um m^rg .^;'méS honuaíór 
Valtírr PrettapálB-br^ (odS. CF : aMíf Magnvs irnáson <) Sláait4MngL 
ÐQFHI: Vig^VilhjAlmir.liiskop tU Orkiieyja. Hérrá EyBfr erkibisftnps éfni 
fór til páfa, DG V ok kém aptr i land. D : Andiát Gi^mundar KráksMnar ok 
^átSkr Kúfs. ' FHI: |»órVr biskup kom af Gramdlandi til Noregs). 

I3II. AFHIL: Landskjálfti (add, FHI: & ísiattdi natatu FHIL: 
Drattini-ndtt) éptir jM', (add. FHi: i nekbrnm «tt^um. ; A^a Drottins- 
néttW)' eaa. nsMðtu eptir) esknfall 4r)'vfíSá nm lanð jr). (ádULFfli: {idSja 
Drottifts^étt) , naftMtu' æ) nátt fyrir Pálsmessu. ACFHIL: sá menn Ijó» 
mikit á himni nær áHa nótt, AFHIL: um nor^rœtt AL: á) mífii vestrs ok 
lanilsu^rs, AFHEL: ok tók () meirr upp enná mi^Janhirain; (add. FHI: 
mjok ékyrrt) e). -þeba Ij^s var vvá mikit, ACFHIL: at meaa «á i faÉrom 
iniid, sem þá er mjok er IJóst af degi. ABDFHI: Anða^ist (add. DFHI: 
H«rra Bjami Lo^hsson ok Herra Bár^r Hðgnason ok). ABD: Tfatoaas 
Kráksson (add.B: VIH kal. Novembrís). ABDFGHI: Upphaf kyrkjosmí^ar 
ennar míklu d) i Skálholtí. Sott A : Gizor Galli kom aptr af Finnmork me% 
skakt Hákenar konúngs. (add. DG: im FHI: Hertugi Eirikr af Sviariki 
fékk júngfrú Ingibjargar , dóttur Hákraar konúngs , ok faaDS bró^ir hertagt 
Valdimarr fekk júngfrú Ing^bjargar , dóttur Eiriks konúngs. CFHI: Víg^r 
Eylifr til erkibiskups CF : af Clemens páva. L : Fyrir Frislandi á Júngfrúr- 

n) Landfarsótto: mofbtiS epidemicus FBS. o) pjeriíTf SHSpccta leéHo m F. 
p) konúiiffi et H. ^i) pro þvííit 11: *'ok". r) f>íaghot<r DFGI. 

s) aettr fri^t^r et cœteris omissiÉ tVBL, t) Ita'corrigenAm' tndeiur pro 

Skrar^s-mán^i m C. Skr aiðrin án^i F. mJ {>areptirll. x^ rign* 
di sandi ok oska: arena ' et cinis þluehat FIII. y) Alslandi ANNALBS ISLÁNÐICL »1 

mmndui aUoi mngejfrmm ordinatui. Bxacto natalitíorum festo eape^ 
dMonem rex Haqvinue euecepUj Ericum &eeciœ ducem aggreswsy gvod 
Víkiam igne deva$taeer€tt. Ibi Thorerus T%inghofdius occubuit Jilius do^ 
mini Joksmnis Raudiy Ivari fiHi^ deinde in id consensere ut induciœ usqte 
ad festum Martini durarent. Bes Haqtinus et dus Osloœ festo Qregorii 
eonvenerunt. Res Haqvinus Oissurum Gallum in Finmariiam ahlegm>ity 
ut tríbutum per multos annos detentum espostularety ei Valtirius frater 
Pretta-Pauli comes adjungitur. Obiit Magnus Arnœ filius Skrautmangius. 
Vilhelmus episcopus Orcadum inauguratus. Dominus Bylifus arckiepiscú- 
pus designatus ad papam profectuSy deinde in JSorvegiam reversus est. 
Obitus Oudmundi Eraii JUii et Tkordi K^fi. T%ordus episcopus Oron- 
landia in Norvegiam venit. 1311* Domimca post festum natalitiorum nocte in Islandia aliqvot 

iocis terræ motus cinisqve passim per imulam proxima dominica nocte 

sparsa est. Tertia seqvente dominica per totam fere noctem proximam 

ante festum Faulij spletididum adeo lumen borealis coeli regiofUsy qvœ 

eet inter occidentem et cœeiam^ ultra partem dimidiam coeli assurgens^ 

apparuity ut in œdibus tanqvam matutinis horis luceret. Obierunt domi" 

nus Bjamo Lodini fUius et dominus Bardus Högni filius Thomasqve Eráki 

Jilius VIII calend. Novembris. Inchoata œdijicatio magni ilH templi 

ScAalholtensis. Oissurus Oallus e Finmarlia cum tributo regis Haqrini 

rediit^ — Dus Ericus iu Sveda domicellam Ingeburgam JUtam Haqvini 

régis uaorem duxity fraterqve dux Valdemarus Ingeburgam domicellam 

filiam Erici regis. Eylifus archiepiscopus a Clemente papa inauguratus. 

In brevibus Frisiœ virgineis ( Júngfrúrgrunni) dictis per septem noctes 

fere sexaginSa naves majores cogones et naves onerariœ perierunt. Tanta 

vis tempestatisy uty licet funes sustínere eum potuerintj tamen naves 

FHSL. zj árotiins add. L. a) yíIt h. b) meirr enn omUi. ¥HS. 

c) FHI «ÆRlicm: 8Tá mikit «t Ijótt gjörð^iit í húsniii; iam mag- 

nvm^ qvod m œdibus bíeeret. d) reitt kyrkja: iemphm isdificaiam 
DFGHI. 

t 

(26) ISLENZiOR ANNALAR. gnmoii týndist nœr 68 stórskipa, loiggar olc botaiir á 7 nóttam; var avá 
mikii ógn af ve^rinu, þó tógin þyldi, kafí5i s&ipia andir togimam; Tiui 
engi roa^r hve margt fólk f>ar týndist). 

ISISL ACDEFGHIL : komu sendibo^ar Herra pávans til Noregs (add. 
DF6HI : Herra Pétr ok Síra e) Vilhjálmr at rœkta erendi (ad<L FI: heUags-) 
Jórsalalands). ACEFGIL: Anda^ist Evfemia, drottníng {add. FI: Hákonar 
NoregskonúngsDFGI: HerraErlendr DG: sterld; FI: Ölafssonj FI: Herm 
Bjami Loptsson). ABCDEFGIL: Herra Kristiphórus {add. BDFGI: Vil- 
hjálmsson) Heira þór^r (add. BDFGI: Hallsson) Herra Loptr (add. BDFI: 
Hálf^ánarson). ACFHIL : þerrileysi-sumar (add. FHI : svá mikit g) um aUt 
Island, at hvorgi heyja^ist FI: nokku^ f»at er veft varFHI: fyrirBfar- 
íumesstt fyrri, en vfóarst lítit fyrir hina sí^ari, en aungvir mundu jafnUda 
hejjjun or^it hafa. L: Sólarbrestr í Martio mánu^i. LM: Svá mikit myrkr 
i Austfjör^um , at menn sáu ei vegu á landi né á sjá , f>ar eptir kom manii- 
dau^i mikill). — AFHI: kom út Herra IvarrHólmr. SoliA: Gissur GallL 
(add FHI: Skipum fórst lítt; tvö ur9u aptrreka í Eyjafir^i. Sldp kom i 
BeiVarfjör^ i AustQðrð^um: K^'oss-bussan í Vestmannaeyjum , en Bjamar- 
lángrínn i Gautavík. Ssett Eiriks hertuga ok Valdemars konúngs, bró^or 
hans , vi^ Hákon konúng. — Bisna-bo^it i Vatnsifir^i ok). AFHI : yarS 
áti margt manna, (a<U. FHI: ok dé: en sumir orkomlu^ust Jwttahaust 
var kallat baulu-haust) 

I3I3. Omnet: Anda^ist (add. BFIL: Herra) lorundr biskup at Hól- 
um (add. BEG: þorsteinsson) Brígi^SarmessH A) (add, EGLM: f»á haíSi 
hann biskup v«rít 46 ár). AEGLM : Efl^i hann <) klaustr at StaS ok MðSra- 
voilum , ok lét upp gjðra k) kyrkju heim^ at Hólum ok prý^a meS klokk- 
um ok skrú^a (add. EGLM: au^gatíi staSinn at londum /) okeignum,EG: 
svá at sýnast man, me^San ísland er byggt). AEGLM: Fór utan me9 
erendum Hólakyrkju Sira m) þorsteinn ok Snjólfr prestr. ACEFGHILllf : 
I3I4 D: Var vígíSr m) Au^unn þorbergsson n) biskap til Hóla o); AEGIM: 
var hann á^r kanúnkr i Ni^arósi (add. EGL: ok lángan tímap) féhir^ir 

t) Heinrekr FGI. ^r) am allt Und omm. H. k) oawtf. CM. CtU- 

end. Febntarii BD: Birgí tar-messn FGHi. idus Februarii H. i) kef- 
ir kaanappreist tTo: duo examxitEQ: reiati i ÍM. k) «pp- AANÁim Z8L4NÐICL 203 

« 

funibM alUgatœ i mtbmergerentury qtot kominei periertnt haud compértum 
habeíur» 

I31S» Legati domim Papm mlfofregiam renermtt: dominue Pefrui 

daminmfeé Vitkelmukj md negotium terrœ emnetœ ounmdum* Ohierumt 

JBuphemia '. regina Uaqviui regii MorBegim^ dominus JErienduM rohuetue ÍUaéi 

JMuíf domi/má BJarno Lopti JiliuSy déminue Christophórm Vilhelmi filiui^ 

dominus Th^due HaUi fiUue^j dominue Loptus Halfdáni fiiius. JEstas 

plutiosa per totam Islmkdiam^ stdeo i «tf smte þriusMarue festumeomparofi 

uefuierit foenum aUeuius momentiy qein pmrum etiamUfite posterius Virgi^ 

ssis fesíum^ ^et tantiltum ^uufeam foetd prooenisse-áulii meminere. Ð'efse* 

Éus saíis mmnse Martioy. tantœfre. mI Austfjmrdis lenehrstf^ ut heque in' saio 

nmfse in sato itinsris viœ digtimsBS posseut; tune mmgfm hominum itrag^ 

mseeuté 'est.. ' AS»emt dbminuÉ 'Jtdrm Hotm et eHssurui QaUi: ^Náti- 

gatio parumsuéeemiL Ðuæ in Æ^jafýördúm retroaetie sufét naves. LéAust- 

fjördis Reidarfjordum una ifitravii; Krosshmsa if$ Vestmafmeyas^ et fiavisj 

Bjarnárlángnrínn (/a«|gwrn> Björtionis) dietaj ifi Gautaéikiam devefíere. Dux 

Ericus et Valdemarm^ rex frater efm eum Háqvino rege ifi grátiam re» 

dierufit. thnviéium §mre perfiiéiosum inVatnsfjordé* Multi cofiviéartnnrede* 

Ufitium sub dio (jti tempestatisy perierma^ at nofmuUi corpore léesi sunt. 

Auissmfms hic Baulohanst (raccarum strage f^otabiUs) dietm esU 

1313. ^ Obiit Jorufidus Thorsteifii fiUus episcopus Holefuisy festo Bir* 
gittœí tufic antfos 46 episeopus fuera^. Hic coefiobium Stadi et Módru- 
vallis futidavit et templutn Holetise restaurari campatiisqve et ornatu 
cofidecorari curavit. Cathedram futidis et possessiom'bus ditavitj 
quoá ettamy qvamdiu Islandia habitata eritj matiifestum futurum. Do- 
mifius Thorsteifins atqve Sftiolfus sacerdos fiegotiorum tempU JMetiSÍs 

• * 

expedietidorum gratia peregre profecti sunt. Audufius episeopus Thorbergi 
Jilitss ad Holensem episcopatum inaugu^afus; is arUea canonicus Nidrosiœ fue* 
rat etper longum tempusregis thesaurmrim; infestoCatharifUBÍfiaugur€fbatur. 

smiða EG'; 8Bii(ia LH* Q bændnMi: eoloHÍSy eorruffe GLH. m} Uerra 
E6LM. m) Kosinn H. n) þorbergfston miH. CFHL o) til HóU 

oMÍiff. C. p) lángan tina omtCf. L« 2M ÍSLENZKIR ANNÁLAIt 

koÐÚDgs, EO: vár'hanii vígáTr á . Katrinarmesflu). So/» A:.Fékk Gizor 
Galli þiiríð'ar 0ginundar dóttur, þórðarsonar or Bæ. ACFHI: Var Gizor;^) 
særðr, «o/f A : um sumarit áGáseyri; var at|>ví Herra Ulfr ^ af Dúnga ok 2 
:8kipshafnir$ lá hann. 12niánaði í sárnín. ok v'arðí aOieilL A: HáUæri mikit 
á Islandi (oáéL LM c rí) Frostvetr sVá mikUl um aUt. Uad, at varla hefir sUkr 
.komit, þvíat fra«s fætr undan saúfíumi.ok hest'um, L: þótt.feitir væriat 
.holduni, varð" ok íjár^fellir ává mikilly at margir urðu öreiga af þeim, sem 
:áðr höf^u gott fé. þá fár dk viða &6tt um l^nd^me? ýmsum háttom. 
Sú var eín, at ekkí ták léngra juomium enQ.um Injóstit, þá sótt kallaðri 
Grímr iingí Hettosóit. .8umum.kom þroti í btjóstit, nrA sem ein hella'vaai. 
JSöU A:. þetta sumar kom Marteinn.Fifina. konúngr til Hákonar konúngs. 
(addiFm: Anda^iat Jffiftla Snorri: CDEFHIL: Andaðíist LoðTinundlv.ábóli 
< YeriFHI: liu dag jéla. DFl: ok Herra Bjarni i Gizka. DFGHI: Komn 
dptri Nóreg EyliCr éildbiskuþ; Helgi biskup af Oslu ók Árai biskiqp áf 
Björgyn af coiicUio. FHI: UtanfeDÚÍ KetUs þorlákssonar: «)• 

1314;). ACFHL 1315 DEGL: Útkoma Autfunar biskups 
L: Raoð^a. CDFG; tii Hóla u). EGL: ok kom hann út á 
l^éleyri). ACDFGHI: ok Herra Ketlls (éM DFGHI: i Dýrafirði meðT 
nýmælabréfnm, FHI: er Hákon konúngr h^fðTi sett, ok Síra Sojólfs). ACF: 
r) ok þá komu út bréf um páia-tíandir. ADFQHI: Andaðist Árai biskup ^ Galli a4d.. ^HL r) Ita brfitfiu$ in IIG: Sajóy^tr «llmikiU um 

. ._allt land ok |»!Birm>e$ f j.á r f e 1 1 ijr : &iefiir vekemetUer niva$a per totam b- 
landiam et adhœc magna strages armentorum et pecudum. CF: Hroasafellia- 
▼ etr: hiems ecfvorum strage ini^nis. EGL 1314 itai Tar hinn næsti 
▼etr eptir at Jörundr bisknp andaðist kall-aðr Uro«s««> 
fellls-yetr: hiems proxima posi obitum Jfirundi episcopi hiems siragis eqvo» 
rum appellata est. FHI Ua: Hriðir ok fjárfellir mikill á ís- 
landi, svá at YÍða am sreitir nrðn menn mjök aya snaaðir 
at kvik-fé ok mest hrossa^'f^* i« e. ProceUœ nivosœ et magna strages 
armentorum et gregum m Islandia^'/ut passim per iractus incolm anúnalÍMm œeono^ 
micorum, et maxime egvorum, egeni fierent. s) In margine eodicis F. Tor* 

fœus adnotavít: A þessu ári var ntgefit htht Hákonar konnngs, 
at Álþíng^ akyldi aptr npptaba sem með þrjózku yar niðr 
lagt. ^at sýnist ekki at hafa yerit haldit i 9 ár: Hœ ansuÞ 'ANNALES I8LANÐICL ' 205 

Giaurw Oattui nufidam filtam Í^gmundi jUii Tkordi de Bœ uxorem 

duJtit. Oi$9uru$ eadem œstate Oasej/rit $aueius faetús ab Ulfone de Dun- 

gia^ et duorum natium f>ectoribu$^ unde duo$ men$e$ ob wlnera in lectu 

detentue e$t priu$ fcam plane eonoaluit. Magna in I$land%a annonœ ca^ 

rita$. JBieme adeo gelida per totam I$landiam ut tanta tix unfvam ex^ 

$titerit, pede$ enim ómum et eqeorum et$i$ati$ pingmum gelu ab$umti $unt. 

Tanta etiam pecorum $trage$ edita e$tj uty qvi priu$ eorundem $at kabU'^ 

erant^ prcfr$u$ inopee Jierent. Tum etiam pa$$im per Islandiam varii 

morbi gra$$abantur, Horum unu$ non longiu$ qvam ad pectu$ pertingebaty 

fvem Grimue Junior morbum cucullar&m appellavit. Nonuullie in pectore 

iaflammatio exorta e$tj ad inetmr plani lapidi$. Hac Mtate 3Iartinu$ 

rex Finnwrum Haq^inum regem convenit. Obierutit Mela-'Stíorro et Xod^ 

miindu$ abba$ Veren$i$ die sexto Jolenei nec non dominue Bpamo de Oir$^ 

k$0. In Norvegimm a concilio redierunt R/lifu$ archiepiscopu$ y epi^copi- 

qve Helgiue 0$loen$i$ et Arna$ Bergens^ Peregrinatio KetiUi Tkorlaki 

fllí$\ 

1314. Ádeentus Auduni epi$eopi Henrici fllii Bufl Hola$y (jti ad 
ling^lam Seleyram appulit) nec non domini KetiUi in Dyrafiördo cum 
nwetti$ con$titutionibu$ a rege Haqvino editi$j advenit etiam in Islandiam 
dcminus Sniolfus. Tum qvoqve Islandiam aUatœ sunt littérœ de decimis 
papales. Obierunt Amas episcí^u$ Bergen$i$y l^rdu$ epi$copu$ Oron- 

edihm est diplúma regis Ha^/vini, ut forum universale per eowtumaeiam tnierfeUa" 
fum m u$um revoearetur. yidetur per ncvetmium eelebraium non fuisse. t) Sub 
hoe anno nihU adscriptum est in ht relieto in membrana paro spatio hi an- 
nales hic desifumt. n) til Islands EL. v) ita fitsius in FHI: 

met bréfum páfai^ (eim er bn^ray «t gjaldast skyldi af öll- 
am j^eim afla, er afkyrkaa-gótsi fengittlSálnir afbyörju 
bandras^i am S ár» i.e. cum litteris papaUbus, qvæ prœceperunt, ut et 
amnibus reditíbus , qvi e bonis ecclesiasticis perciperentur duodecim ulnœ ex singuUs 
eentenarOs (magnis) per triennium soherentur. Ita EGIt : kom lit bo)t*8kapr 
páfans» at tíanda kyrkjafé ðll á Iilandi (L: ok annarata^r- 
ar) til útferit'ar til at rinna Jórsalaland: Pontificis prœeeptum 
in Islandiam pertaium est, éx omnibus bonis ecclesiasticis decmas solvendi expedi- 
tienis eausa ad terram Hierosofymorum armis recuperandam. M6 £SL£NZKIR ANNÁLikB. 

« ■ 

af Bjorgyn. fiór^r GrænleBdtega búdcup ok Horra Bjaimi £rlíDgsaoB. AF 
GHI: I3I&. CEF6L; Fór ae) Áxtd bukap til 6riuiIaDd«. (add. DFGI: 
VigíSr Au^iimr biskup DG : tíl Bjorgynjar. DFGHI : Vig^ bró^ir y) þor- 
iakr %) Loptcon tíl ábóta í Veri, FHI: á W* dag jtín). A: I3II. £G: 
Au^iin bitkup lét taka upp beín (add. EG: bÍB« g69a) Gn^nundar {add, G: 
Arasonar). AE: 6'« KaL Noyembriaa) {add. EGL I3I6: Hann lét ok leisa 
fyrstr manna (W»L: ofnba9«tofa á Islandi Hann lát gjora EGL: tímbr- 
«tofu á Hálum). — A. 1315. CEFL: Anda^ist iRgjaldr biskup AL: af 
HamrL A. I8I5. EGL: Víg^r Einar Hafli^son kránu-vigsla {add. E: no- 
vennis) (a<íi.DFGHI: l^ekk upp Visbær i Gotlandí 6) af eldi ok mjog húsaSr 
me^ stein, svá at ekki.hés sto% eptir, nema 01a& JQrkfa me'S iré. Brant 
ferja Skálahoits biskups c) tyrír Austfjör^um. Hálslio§^;nir synir greí& Jac- 
obs , FI : á Gaupuh^ma Nikolaos ok Valdemar. ' DFGI : Herra Ivarr gjðrr 
Canziler. DG: Manníali svá mikki sultí fyiir sunnaa land af £itœka fólki, 
atkomu þrjú hundnit líka tíl Strandar kyrkju í Sdvogi, á ð^ru hundralSi 
í Skálaholti, ok margt tíl hverrar kyrkju. EG: þá lét Sira Haiii^i Steins- 
8on reisa kyrkju á Brei^abólstaV er nú stendc FI: Anda^iflt Kolbeinn 
prestr i Eyvindarhólum. 

1315. ADFOm: Kyrkjubruni á Sta^ á ReykjanesL ACDFGHI: 
logtekit ðj nýmœla-bréf á Alþíngi^ þat sem Herra KetiU hafíSi út^ (add. 
CF: d) me^ réttarbætur)» ADFGHI: þurka-sumar (add. FHI; uáldt). 
A. 1316. E6L: 1317. CDFm: Missætti vartS miUum Au^unar biskups 
ok e) Síra Ko^ráns, A. 1316. EGL: fj suspenderadi biskup hann af offi- 
cio ok beneficio, en Ko^rán appellavit tU erkibiskups^ var ok Snjólfr í 
slíku ; g) vann hann |>at tU sættar ^ at hann þá Grenja^arsta^. A. 1316. x) Tig^r lSlS.F6m. y) brö4-ir amÍH. DH. z) Loptttqn omiitWm. d) U15 
ita CDFHI: Upptekia bein Gat^mandar biskopt (add. D: hins 
GáÍfíL Arasonar C: fyrir ákeit ok jari^teiknaffj örð^) D6: ok 
jarteiknagfjorA* fyrir áheit ok árna4'aror)t' aanetc Mariæ 
drotníngar ok TerÝ'leika Biaknpaina. FHI: ok biii^" an rand- 
liga sakir áheita ok jarteikna. i.e. Exeepta osta Gudmmndi epUeopi 
boni jironis filii propter vota ipei facta et miraeuhrum patraiionem et aecwrate 
composita. (DG : propter vota , et intercessionem sanctœ Mariœ reginm et meriiu ANNAUm mJiNDICL 28V kmMœ et ééminui Bjumo EtUngi filim^. Arnmi episeopui in Orinlm^ 

éiam ébiit. Inmugwratm Audfinnm apiscofus Bergemis. Inamguraiue 

frater Thwrlmeue jUiue Lopti abbae Vefemie die 13 natalitiorua$. Audu^ 

nu$ episcapus ossa Qudammdi épiseopi boni Arœ jfilii 6 Calend, Notea^ 

bris effodi curatit. lUe primus ommium tricluáum cum camiféo in Islan* 

dia et tricKnium ligneum Malis esstrúenda cmumsit. Obiit Ingialdus 

epiicopus Hamarensis. JEinarus . Haflidi Jilius coronœ tonsura clericali 

nocennis initiatus. In Oothia tiUa Yisbœr lapide maxiuMm partem co$^ 

structa igne consmntm est (in fumum et faviUmm sAiit) ut nuUa domm 

nisi tempbun Oíati Ugneum restaret. Ante Austffordum naeigium episco* 

pi SckalholtéMÍs fractums. Filii Jacobi Nicolam et Valdemu$rm in Oau^ 

puholm$o decoUati súnt. ^ Dominm loarus Cancellarim factm est. Tanta 

pauperum strages fame in regione mmtrali ut ad templum Strmndense in 

Selvogo fUnerm deportmrentur trecentuy et plmqemm centenaria ad tenh- 

phsm SohalholteMe et ad singuia retíqvorum templorum cadaeera per-* 

multa. Tum templum Breidabolstadis qeod hodie ibidem est dominm 

Hmjlidm Steini fiiim esstruendum curavit. Obiit KoOkdnm sacerdos 

Ejfmindarholis. 

13 1& Tenipli Stadensis ik ReffUaneso ineendimm. In eomsitiis ge^ 
nermUbm unioersmliter receptm comtitutio illm noeeUm Juris emendmtioms 
continemj qvmm dominus KetiUm in Islandiam attuKt. Æstm siúca. Ðis* 
semm itíter Audunum episcopum atqte Codranum exortm esty qrem iUe 
mb ojffScio et benejicio S9$spenditf Codrmnm vero md mrchiepiscopum mppellm* 
rit. Huic liti Smolfm otimm impHcmtm fuit. lUe præbendm Orenjadar- 
stísdeMÍ placatm est. — Audanm episeopm ab omutibm smcerdotibm /r#ra- epUeopi miracMla faeia stmí). b) Gaatlandi FHI. c) kyrkja FHI. 

d) hrit þat: dipUma ittud CF: nýmæli paa HI. d) an rétt- 

nrbatar: de juris emendaiiowbmi F. e) lia CDFHI: ábótanna 

fyrir nor^ran land H: ok bróii'r Lnfrans. i*e. ei borealis Islandiœ 
ahbaies ei frairem Laurenimm. f) Setti biakup bann af sta;»* ok 

embætti o: episeapms iUum ab offieio ei benefieio removii GL. g) S«tt- 

ast þeir ok fékk hann Gr enja4*arata;t* o: deinde reconciliaiis , iUe 
Grenjadarsiadensem prœbendam aeeepU L. 906 Íí».BNZKm ANNÍLAB. 

CE6L: Lét AuíSim biskup sverja uhrhj eíSa, t) nms alla pretta.' A« 1S16. 
E6L : 6jör9i8t ok missætti millum 6u%muiidar ábóta ok brœ^ra af j^geyr- 
um af aimari álfu» en Aut^unar biskups af annari um tíunda^mál. Yar 
SiraLafi:aii8 at þíngeyrum ök helt allt me^ bræSrom. A* 1316. E6L: Víg^r 
Sira EgiU Eyúlfsson til présts. SoU A: Utanfer^ 6issurar 6alla. A. 1313. 
FHL 1314 C: kotnu sendimenn af Armenia (add. FHI: hingat i Noreg 
me^ JíJ gersemar) tíl Hákonar konúngs. A : Herra Ketill kom út i Dýr- 
afir^i. JarteinagjörS fyrir áheit ok árna^aror^ júmfirú Bfariœ. 8oU A: 
Faðddr Ámi þór^arson (add. CF : Brann kyrkja at Stóruvollttm . C : á Landi »> 
CDFI; Andlát firú Ingibjargar n) Erlíngsdóttur, DFHI: ok|iorIeifso).faberB 
Eyvindarsonar , FÍ: 2^ idusMaii FHI: Utanfer^ Eiriks Sveinbjarnar- 
sonar. FI: Hertugi Eirikr af Svíariki ok frú hertnginna, ddttir Hákonar 
konúngs, sátu i Noregi um vetrinn. FHI: Krossbussan lét út af DýrafirSi). 
1316. ACDF6HI: Herra Eirikr p) Sveinbjarnarson kom út í Hvitá 
(add. FHI: ok Snorri lögma^r). Sott A: Fæddr Eirikr dótturson [Eiriks 
konúpgs. ADF6HI: Fœddr (add. D6: júnkherra) Magnús qj Minniskjöldr, 
ddtturson Hákonar konúngs. A soU: Drepnir margir menn á Háiogalandi 
af Rúsram. Utkoma Herra 6u9mundar or Hli^. AFI: HöfSu gerst fjórir 
ok tuttugu r) riddarar, A: i einum degi i NoregL (ádd. FI: fiá gjor^ist 
Herra Eirikr ok Herra 6u^mundr). A. 1313. Hf : 1317. E6LM: Brann 
kyrkja ok klaustr (add. E6LM: at) á Mö^ruvoIIum A; i Horgárdal tveim 
nóttum eptir kross-messu um haustit. A: s) 6jörr timbr-stofa at Hólum. 
IJtkoraa Herra 6rims. AC: 1317. EF6LM: Brann klaustri t) Ni^hólmi. 
A. 131T E6L: Afsettr þórir ábótadæmi at Munkaþverá. A. 1317. E6: 
var Sira EgiU at Hólum uj skólameistari en Einar A : Hafli^ason AE6 : 
klerkr lær^ist hjá honum. A. 1317. E6L: 6jör^ist Lafrans vj professus 
monachus at þingeyrum s) in capite jejunii ok hans son Arni. A. 1317. EG : 

h) sterksn trúna^t'ar-eiA" ^ vklidum jitramen^m fidelitmHs L. t) AaftT 

alla presta omiit. L. nœr alla omítt. G. K) yide supra m( ojm^ 

Ulá, uJn eadem narratío de ddventu KetiUi et de miracuUs occatione tratulutuh' 
nis fiineris Auduni oceurrit. m) fere deletum m G : lectio autem , hesc m 

textum ex coniecturq reeepta ést. n) EiríksdAttnr G: Erlindsdöttur F. 
o) hins haga d: ariificiosi FHI. p) STeiJibjaniarson omiU. C. ^ (f) iia 
DG: son hertofa Eiriks i Svíaríki ok Ingibj argpar, döttnr ANNALÉ& IBLANÐICL M9 

metitum ifti præitéri em^amt eUam tntér Oudmufiáum miiatem et fratrei 

ié Thingeyrit ex mnu parte et Auámnum episcopum ex altera de decimii 

ii$$idia orta est. Ðominus Laurentius T%ingéyris commorans ýratrum 

partOus omnino favebat Ðominus BginuÉ JBfolfi jUius sacerdos inaugu^ 

ratus est^ Peregrinatio Gissuri GaUi. Legati de Armenia in Norvegiam 

tenerunt prétiosa regi Hofeino ferentes* Dominus Ketilius in Ðyrafjor^ 

do appuUt. 3Braculorum patratio propter rota et intercessionem Mariœ 

virgi/iis. 'Nétus Arnas I%ordi /ilius. Templum Storuvallense in territorié 

Lande ^ustum €St. Obitus domiiuB^ Ingehurgœ JíIub Brlingi et Thorleiji 

fábri natí jfytindij secundð idus Maii. Peregrinatso Brici Steinbiorni Jilii. 

^Mricrn du» Svecorum et domina ducissa^ JUia regis Haqvini hieme in, 

Narregia recidehant. Natis Krossbusðá dicía ex portu Dyr^itffórdi solvU. • ' ÍSl6. Ðomifíus Ericus Sveinbjomi /Slius appelíepis ih amne Hvita^ 
et Snorro legifer ih Isían^Kam veneruni. Natus Ericus regis Brici ea. 
Jilia fécpés. Natus domiceltus Magnus Mintíiskfoldus regis Haqdfii em. 
Jilta fiepos. Multi ' homifées in Halogalafidia a Russis sufít interfecti. 
Adrentiis ifé Islafidiam dúfn(f9Í Cfudmufidi de' Hlid, Ifi Norvegiá uno die 
vigifiti gratuor eqvites creaii suht;, tunc etiam dotninus Ericus et dotninus 
€hidmuftdus ad dignitatem Ofvestrem evécti sunt. Temporé autuamaU du^ 
ahus post fesium crucis fioctibus templum atqve ctefiobium Módruvalléuse. 
in Hörgardalo esusta sunt. Triclinium ligfieum Holis esstrsfctum est.. 
Adtentus domini Orimi. Cæfiobium Nidarhohnefise ejfarsit. 7%orerus áibatis 
ah ojfficto Mufiiathverarefisis remotus. Domifms Egillus rector schoha Holattss 
tufic erat, et ejus sub magisterio Einarus HaJUdi Jilius (postea)" sacerdos^ 
ifi disciplinis institutus est. Laurefítius professus Monachus ffsofiasterii 
Thingeffrensis ufiacum Jilio suo Arfia iftitio qtadragesimœ factus est. 

Ilákontr Noregs konúnys d: fiUus Eiici ducts Sueciœ et Iwfcborgœ 
filiœ Haqvini regis Norvegiœ , sed 'Yæ d d r M a g íPú s k o n ii n g r *% tiec plura 
FHI. r) Ilákon konúngr dnbbati 2S riddara o: Rex Hnqtnnus 

viginti íjfvinqve eqvifes creavit FI. s) cfr. ad ann. 1315 ubi, forte ejus- 

defu œdificii shwturœ tnentio facta est. t) Hólmi tantum CFGLBI. n) scho* 

lasticusy et Binams clericus sub eius magisierio eruditus E6. v) munkr 

at l^ínjreyrnm 61«. x) in eapUs jeiumif emitt. h. 

(27) nt ISLENZKIR ANNAI/AR^ 

Appeltera^i Ga^öiHii^ ábéU á^r lun y«toiii tU «KMbiskupa. A. 1917 EGL: 
Var f>á enn mesti agi ime^l iI>ingeyramaBiia ok Herra bifl&Dpt. A. 1317 
EGL. 1318 CDFHI: Sigldi Gu^mundr ábtó (ttdd.CDFm: fr4 ftfngeynim) 
A. 1317 E6L: wn sumarit ok varí Noregi.tvo vetur. Leatu.braðSur ^odtf, 
L: at þingeyrum) klaustri fyrir Mskttpi (aéd. £GL: . Au^uni) ok ayá kéri 
srá at haim náSi ekki viS bræ^ur at tala. Var brii^iic Björn (ad4. EGL; 
lionteinsson) ' prior (ádd. L : fyrir þeim). Fikk jfj biskup at kaHa mat af 
staVnúm ok hans menn; (add. I3I7 E6: eM Síra Hafli^i lét bera z) drykk* 
jar«ko8t af Brei^abólsta^. EGL ISCT: Hoföa br»¥iir fyrir sér marga bœnd- 
ur tíl styrks or VatAsdal ok Vestr-sVeitum. CF : Tindist «ki^ Lo^s 
biskups af Fœreyjum ok hann me^ sjálfr. SttfíS imiUi Skota konuBgt 
ok Engla konúngs ; létust þá eina n4tt hálft annat hundrat skipa bk tindist 
bœ%i menn ok góts. FHI: Sást kómeta á himni á Islandi optlega frá fyrstu 
jóla nótt aUt til purificationem beatlB Mariœ^ Kom Aq^ svá láikit á Jdariu- 
nessu siVari um sumarit, at 15 nötta gömlu t^ngli, at 3jór féli inn i allar 
hsnar frenui bú^ir á Eyrum su%r þar^ er menn mundu tí fyrri. or&t ha&. 181T A. 1318 CDFHI: Utanfer^ þóris ábóta (add. CDFHI: fre 
þvérá)* SoK A: Anda^ist KetiII biskup i Stafángri ok þórir biskupsson* 
HaiVi Hákon konúngr úti lei^ngr ok fór til Sviarikis. þar flý^u aj htttug- 
arnir báSir Eirikr ok Valdemar, en um haustíty er konúngr £6r brott, fraus 
inni eitt skiphans, er stýr^i Herra Gjar^ar* Sviar log^ua^þeim') en 
'þtíae vor^st vel; þá var Gissur Galli skotinn i gegnmn aflvöSvan á vinstra 
arailegg me9 spjéti ; þá var þeim heiti^ gri^Sum ok fánga^ir nfíSan aUir ok 
höggpir, nema Gjar^ar ok Gissur; þeim var innkastat i ymbrudögum um 
haustit ok járnsettir. Litlu si^w var Herra Gjar^ar hogginn, en Gissur sat 
eptir til páska bj. Fall Nikolásar ok Gregorius sona Jacobs greifa, (add. C: 
Brann klaustr i Hólmi ok í Gimsey ok á Reni. CF : Sættust þýzkir menn 
ví^ Danakonúng. DFI:^ndIát bró^ur Lopts Helgasonar Fl: i Veri. H: 
Snorri lögma^r aptr). y) nilri 9: acqvirí poiuii EGL. z) drykkjar fmM* G. m) Íia 

eorrexít in exscrípio D. Amai Mojpuotis **th 1 1 o** qvod tn cod. m€mh9\ legUmr. » » 'ANNALE& ISLANBICL AIl 

Eodem hyeme antea Cudmundus íMm ad sententtam archiepiicopi prato^ 

cmterat. JHoc tempore Tkingej^emes et dominum episcopum magnœ^ si^ 

multistes ^interfuerunt. Prosimm œsiate Gudmunéus ahhas Thiugeyrehsis 

peregre pr^eetus pét ^ducs aunas fVi- Norregia cmnmoratm est. Rrmtres 

.ningéyfénsee toenohium^ 'atfs^e ehmrum episcopó Audméa ocdutékhaut y ut 

cum iUii < coHofei nén péskit. Frmter BJarnm Tbtrsáeiui Jilius prior eoruéu 

fuiL Epiicopus éiusqte comites tsmíum dicis causa (imu misi diýíaultmr) 

cAum e monaeterio adepti smut, mt damiims Hafiiduá patmm de Brei^ 

holstado iUis^ adferendum curácitl MmitoB ctdotíos e Vatnsdalo trm ctAum 

- qve occidentalihus sihi auxiliareSj fratres habueruftt. Natis Lodim episcf^ 

pi Fœröarum et ipse simul periit. Bellum inter Scotorum et Anglorum 

Toget. ^ XJnanocte sesfcicemtum tmces perierumty^ftmrs§ms et homiues et for^ 

tume suhmerwt» sunt. Omuta in Islsmdia e priam uocte festi Jolensie itf* 

^ve md festum purificmtiönis beatœ Mariæ fteqveftter visus est. Wleoto 

JUssriœ posteriorey luna^deeima ftifitatmista maris im$ndmtio ingrmit^ . MÍm-' 

tOy sd in ^^ in terrm hmstralij afca Í9i omnes tahermm interiores influie^ 

retj qvod mtstem contigisse nemo reaordmtm est. 

1817. FéregrinmUo Thoreri mihmtis Theermemeis. Ohierunt Metiiius 
epiecopus Stmem^griœ et Tkorerus epieoopi fiUuÉ. .Bbs Smfmnus espedi^ 
tsoúem miUtarem instituef$s i» Seéciam ittéir fecit. Déces Ericus et Val^ 
demurus in fmgam rerM suuty cstmv mmtem rem seqeenti 'autummo ahiret^ 
una ejiís natis in portu glacie éetentm est^ cui dominus GJardarus pres» 
fuit. Steci eos qei in hac naee erauty adorii suntf ilii autem strenue se 
deffendehant. Tunc Oissurus Gallius per sinistri hraehii torum ýaculo 
traMfSgehatur j qto facto teeurAas iUis pi^cmissm m& fystea tero ommíss 
cmpti et decoUqti sunt exceptis tantum Oardaro et 6isn$rcy qti cimca qta^ 
tembrem autumsnalem in care&rem comjecti ferreii mvfculis custoditi sumt. 
fimulo pott dpminus GJardarm décollmtue 'est^ Gissurus rero md festUm 
usqre paschœ in- custodim renusmit. Ceedes Hicoiai atqce Gregorii jUiorum 

9 

comitis Jacohi. Monasteria JBolmense, Gimsóense et Jtenense exusta sunt. 

b) conf: stípra -ad annum ISlé, * úbi' tecundum DIII: de morte fiKortan Jacob 
refertnr. 

(27'; N SIS ISLENZKIR ANNAIAB. 1318. A: Utanstefnt bá^um biakopum á Islandi ok Hen» Kadi ok 
logmowium bá^um í uex handgeDgmim monnam ok sex baBndum. iýuUL FHI: 
Kalla^ir biskupar, FI: af Eyli& erkihiskupi FHI: tíl k^nntmaiwa fundar). 
A. 1319 CFH: Tók logsoig-n c) Herrs Grímr þocsteinsson d) ok Erlendr 
Háukfson. ACDFGHI: Braut (add. ÐG: e) ve^r) stopui /) úk mHát af 
kjrrkju g) i Skáiholti á þorláksmeasudag fyrir jóL 8oU A: Utleistr Gisrar 
Galli af tuminum i SvíariJd laugar-dag fytix páska ok kom aptr i Nmeg á 
fimd Hákonar konúngsL 

1319. A: cœterifve, 1318 L: Anda^kt Hákon (add. D6: idnnkér* 
ána^i) Magnússon Viii idns Maii (add. L: ok þ&ttí gó^r konéngr likr £S9r 
sinum í flestu atferli). AEG: 1318 CL: Byrgir A) Brósa konúngr i Svi- 
fijó^f) sveiti inni InrA^ttr siná tvo til bana, Eirlk liertoga'ok Valdemar, 
mága Hákonar konúngs. AE6 : 1318 L: Eiríkr AEG : Lánga hertogi, AE6: 
1318 L: átti IngibjorgUy dóttur Hákonar konúngs, er si^n var koUuS her* 
togainna. A wati: þeirra son var júngherra MagnÚB. AE6: 1318 L: And- 
a^ist Síra Hafli^i prestr Steinsson a^ Brei^Sabálsta^. {add: E6 : Reisti 
hann npp aUann stalSin , kyrkjana ok .heimabaaiOL ok auSga^i miklu géta» 
Liggr hann fyrir Mariu altari i frammkyrkju á Brei^ab^sta^; E6:'haDn 
var E6: 1318 L: hj mikilsháttar ma^r {add. L: ok nafbfrægr, bæ^i ntan- 
lands ok innan; E6: Lsr^r undir Vermundi ábóta á {língeyrum, en vig^r 
i Skálaholti af Árna biskupi Þorlákssyni). ~ AE6: B[ann (addL £6:' fdr 
utan ok) han^ verit hir^prestr' Eiriks konÚQgs% {>at bar þá tíl, A: er 
liannr var me^ faomim, AEG l)i at Margrét, dóttir Eiríks konángSy (acíc2. E6: 
var b6ia i Björgyn^ ok hana skyldi flytja til Skotlands) at þvi, er hún 
votta^i sjálf sí^an, á^r hún væ* hrend i m) Nor^nesi, at f>á er ek var, 
A: sag^i hún, AE6: þetta sama port ofanflutt A: ok mik skyldi flytja til c) legifer GFII. d) en Erlíngr fyrir norj^an: o: sed ErUngu$ 

in horeali Islandia CF. e) fyrir ofve^^ri o propíer Éempestatem veke- 

mentem FIII. f) ok mikit af omitt. ÐGFIII. g) kyrkjnbrot: tea^U fy0^ti9 Veremi^^ ^orré^ kigif^ ^fífr^nh. t- 

I3I81 .40^9 lilavidiip efueofi. permre cHmti 'eumtj unmum éomum 
E^h^ et ^tref9eno/tmfifyif^^ mee. mn eem^regi md^intie {$ateUitibme re^ 
gmj tmtiiimqite'rmetAíis. iJB^t^fim; i^yctiiefmopme efiiseepme aS conéemtmtk 
tnmtmr^ml^ citmeif. ., . jDpnwWm Qri$imi Thörgteini JHíum et JBrtindme Bmmii 
JUius mHmme nomimpkjflmcie md^ti , emt^ Æestó JAerimci ante feUum\fím^ 
tmUtiorum propjfkeum eum,mmgmm Jem^^i Sehalkoitensie parte procellm 
conýractum ewt. Giuurue , fialliuM^ e cprcere Utrrii in Stéeim die 8iamrJíi 
prosimm.^m$am fmtmf» pa§fkœ iiktrqtufí eety et im Norcegiam ad rt^ém 
Umfpinumr^eddit. \ ^ ,. ,\ ; ,, '»\ ^j^ ..-....,, 

. IWu Phi0 Mmfdfpii 9fng9i JUiui mf^matm VIII idm JMtmiiy hm^ 

* * 

nuM re^ ill^ habebatur iiafiUi patri maribmi plmrimii. Birgerúi Bremm 

JSteonum^ re» duaijratrei iuoi fívmie p^riré fficit^ nempe Erioum dueem 

et Valdemarumy Uaqeitii regii affinei. Ericui dux\Laf9gm in mMrÍmmnH 

ha^mmt hfgi^horgam Bcfmiéi regii JiKami ifics poftea duciaa ialutabatur. 

JBofTum Jiliui erat domicfUus Magfiui. Obiit domifiui Baflidm iacerdoi 

Steini JUi^i in Breidakolitadii. Tptum fuf^i paitoralii riUam templum 

et €edei domeiticai ej^itrumitj et ^agni^ fmcultatibui locupf^taeit* Ad 

aram JUariœ in antico^ tempU J^eidabafitadi sepultui Jacet. _ Fuit mr 

maigfiée exiiiiaMtiofM et in patria et apmd esterae. A Vfirm^undo . abb^te 

Thif^eyrefui eruditui Juitf^ ifiauguratui autem a Árna epiicopo ScJuUhid* 

tefni. Beregre profectue regi Erica a eoficionibui aulicis fuerat. Acrf^ 

dity dum iUe eum rege wnaretur, Margr^aregii JBrici JiUaj Bergie efh 

pedita et %a Scotiam deparpBmdq^ iif^. ip^a poitea testapatury amteftmn 

ifi Nordaeiia cam^ita fuit: "cuff^egOy di^tiUa^ per hanc ^portain,^, ut 

in Scatiam veJíerer^ delata fuiý tum ad templum apoitolarum €tpud por 

frem meum regem JBricum sacerdoi qeidam , Islandus fiomine Bajiidiui 

cofiititutuiy ^ij ubi cœteros clericos cantus defciebatj ificepit: Veni cre- frmcfura C h) Brosa oiiiíÍ^..CEGU ' [ í) lét srelta C. k) mik- 

ilBTerit'r:- magno honoKe digmm L. ^ l) e r : ctim EQ. m) N i 1)*- 

SíT á%i Q. ftU isLSiímm AmiLAM. .BlKpte^^/Afi^: YEur ^ bjá poi^htta 'kjvkju ' «ten • MMiKlcr 'pretCr, er 
Haflí^í hét n) , hjá fö^r míiranv Sirfíá kiiiiiángi ,' «k þá «r kierk*' ^raot 
«nm^a, hét Síte HáM^ a|>p.*/vVfni ^MMiCor <<u<tf/ÉG*. spiritas) «k j^ann 
-ymm lút^ fleirát, ••v'á- 8cift-^%k^>rBr'>4 íridp bóHlK ]^«€tamui»a laBnaJSi 
-Sáranfiaíli^, m «r hfðnittn var sd^,* áCftjí «Ama BÍargpéf vi^ tMreöd i o) 
Simantd (add. B6: fiiYrá lÖiflf^iV'hftf^l&ngtttt «fttia rá^ á ^óktm ok svi 
«t þbgejnrinn: ECí: 1818 <L: l^g<$í Mriki^ Mákap ok s¥á, air«íngi ma^ 
væri i hans biskttptcUenii p) lesknari IM ré^a ok^) húsbónda skapar «m 
filraJIaffi^ StefaMsoni. ADFGHI:> VtsHifer^ Ama biskaps. tJtattfer^ Berra 
ií«pi, Jto<Mnra Iðgttiannfsi ^ {adeí. BFli ok: «Íra Orms Steinssbnah' FI: 
ok Síra þór^ar Svartssonar FHI: Útkoma Jóns Mitttíi' bk GöítttiayB 
AásveiBS, me^bo^skap af'Noregi). AFHl: V^gínn lón i jBbMiagarvik, 
(add. CF: Kyr]g*abrani á ReykjanesL Aut^an biski^ áptrreka. DG: Haf- 
ásav fyxir AnstgðríSutB ok Sí^attnixok dó 18 hvidir ( einni vflt fyrir litla- 
Í0níVi okkeint Bffir álMr á land). 

ISai. At»FGHI: Andá^ist Árni Ínski^ rj Hdgason <a<tó. VHf: 
«f Skálholtí) Vii sj kalend. Februarii ACDFHI: Kjfirínn f ) tii biskups i 
Sk&ttiolti (add. DFI: Síra) Ormr þorsteinsson. AEG: I3l9cœteri nj: Tek- 
iHB til kenúngs (add. CDFHI: júngherrá), Mághás Eirfksson (ttddi FHI: 
hertága)^ AEGL: dótturson Hákonar Konúngs, Oimetry^ Noreg, Svia- 
riki ok <>otlaBd. A cæteriqve I8I9 L: Útkoma Herra ÍCetils, ADFGHI: 
ok Snona IðgmannS (add. FHI I82I: Herra Ketili fðr me^ konúngs bo9- 
skap um Island ; EG : I32I FHI : t>) ok lét sverja Magnúsi konúngi land 
ok<]^egna). / AFHL 1319 L: 'Yar svariC Magnúsi konúngi land (add. CF: 
okþegnar. FHI: i BJorgrín). ADFHI: kyrkju braut í'Steiiram. ADG: 
Idavör ; FHI : Hafisar láu umhvetfis Island ' framm um mitt ' snmar. Fór- 
ust þrjú hafskip yÝS Island). ACDEF6HI 13» L: Braut skipit Skánk- 
an y) (arfdf. CE6L: um vorit i haíYsum ^) fyrir AtistfJoríSum. ' AEGL: 

n) me4* E6. o) Ita eorrígendum vtdehir Noregi qvod m A, ei Nii'ar- 

Ö8i ^pod in 6. legitur, p) röskyari: strenuiorem GL. ^) stjórnar 

o: administrationis L. r) Helgalron 'omitt: HI. s) -xii t>. Dahan 

omittunt CG. In festo sanctœ jégnetæ Fl. t) til biskups omitt. C 

í Skálholti omitt. GFHI. u) pro: 'Hekinn til koniin^fs^ D: JJVJVÁLES JBLANDICI. 215 

ator l (sfiiritui) aiqce eum hymnumy dum in navem deportarer , ad finem 
uiqte cecinerunt. Uoe ipse dominue Baflidius contestatus estj cum re- 
latum audiret eandem.illamuMargaretam in Nordneso. crematam fuisse. 
Ðaminu» Háflidius longo tempore Holísy et deinde TMuffeyris oeconomi 

O0cium geesity qpin Hiam Jörundus episcopus iestabfUurj neminem in sua 

» 

dioecesi in procur^^ione et administratione rei oeconomica maturiorem 
domino Haflidio Steini JUio. — Peregrinatio Arfiœ episcopi nec non Ke- 
tilli eí Snorronis legiferiy domini Ormi Bteini .fitii et domini Thordi 
Svarti filiL Adventus Johanues Murtœ et Gunnari Masveini cum matid^h^ 
tie e Norvegia. ' Johatmes m Boiungartica occisus est» Incendium tem- 
pli in promontorio Reyhjan^so* Audunus episeopus vento contrariú repul" 
ssse* — GUseies marina extra Austffordas. et Sidam; tredecim balienœ in 
sémlo qngdam pro litía-Heradá (tractu parvo) m^rtuie et in continetítem 
fere omnes espubo? stmt. 

1320. Obiit Arnas episcopus Scalholtenjsis septimocahnd^ Fehtuafíu 

Ðominus Ormus Thorsteifd fUÍus^ episcópus Sihalholtensis electus. Domi- 

celiue Maguus j^ici .filitssj regis Haqtit^i de filia tíepor^ rex Norvegiœ 

Sveeiæ atqve Gothiœ facPM est. Adtetétus domitit KétiUi et Snorrotds 

l^iferi. Dominus Efitillus per Islandium eum mandatis regiis profeetus 

est, ei effécit ut incolœ regiMagno se Jslatidiamqve juramento addicerentf 

— Tssnc jufie§ur^tido respt^lica et popmlu$ Norvegiœ Magtio regi homagium 

H^rgie frœstíiit. - Templum Stemense corruit. Ver glacie tiotahile. Oksci^ 

mmr4n0 drca Islattdi€íin admediam usqve œstáteln jacuité Ttés natet adlslmn^ 

sUam ncsufragium pm^ $^ta. Naviif díÍct^^SkdtJd^ fioe vere in sinik^s orifn^ 

talihség CMlandiœ) iti glacie méritia perJtt ; iti hac nate V£cti sunt Tkorerue 

stbbae 0$ domitms Sniolfus^ omnee. autem twvis nsctoreSf ^ivi et itico- 

lumee in conH§^tem cmnha . evaserunty sed sUtera navis ad maris 

littora ýuwta Ejfas (i/isulas) fracta est. Navis Grandahussa dicta ante 

kjörÍAa tleehis. > v)> Gaailaénd CIBflL GavtoiTeldi D. y) pro 

.*<^l»raii.t skipit Skáifk»Bii^foC<'itý)adi«t fllkip, D: akiptjón . í. isQm. 

í ísvai «itiF. w eilt ikafis db. HI. -^. akáiakann omtW. G. i ») í % V 216 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. Var þar á þórir ábóti ok Síra Snjólfr, ACDFGI: komust allír menn «) 
Hfs iadd.DG: ok heilir) á land, Cadd» FI: me'S bátí; FHI: annat braut í 
landtoku yiS Eyjar). A: 6) Braut Granda-bússu fyrir Mekakkar-sléttu ; 
druknu^u þar af þirír meiin. ADEFGHI: 1319 L: Fór Au^un biskup {add, 
FHI: frá Hólum) utan (add. £L: um suraarit á Eyrumc DEFGHI: 1319 
L: ok Ormr iadd. 6: Sira c) þorsteínsson EFHI: electus EGL2 tíl Skál- 
holts. FI: Utanfer^ Herra Gríms). • ACFHI: Uppi þorskaQar^r^þing. 
A€DFGHI: Andaðist Jón Murti AFI: Egils^on A. 1319 DFGHI: ok 
(add. DFGHI: Herra), Hafþórr, A: Jónsson. , ' Utkoma Gu^mundar ábóta 
at þíngeyrum. ÁCHLM: 1321 DEFGI: Anda^ist {add. DFI: Herra). 
Ori&r d) electus A: þorsteinsson , (4$dd* C: J^nsmessudag FHs næsta dag 
eptir festum Vineentíi. afiU« DFGHLt Andlát Eiríks Dana-konúngs. L: kom 
i hans sta^ k^núngr Christophorus. DFGHI: andlát Herra Sigur^r merkís- 
manns. FHI: Biskupslaust á IslandL Yíg^ir 2 biskupar í Bjorgvín 
FI : meistari Hallvar^r FHI : tíl Hamars ok FI : Signar FHI : til Færeyja. 
CF: Snorri Narfason legifer). ^ . 

1321. <£: 1320. LM: Kosinn SíraOrmr Steinsson tfl SkálhoteE: 
ok resignera^i hann electioni «) ok gjord^i votum peregrinacionis adiimioa 
apostolorum Petri etPauIi). AELM: 1320. DFI: Andaðist (add. DF i Ska) 
Ormr Steinsson (mdd. E:/) litlu síðíar). A: cæteriqve. 1320 LM: g) VigSr 
til (add. DEGHL: biskups tíl) Skátholts A) Skútu-Griinr i\ {add.D: ábótí 
af HóImiEGLM: var hann þrjá mána^i biskup). A cœteriqve: 1320 LM: 
Andað'ist Orímr biskup (add. D: k) samsumarfi EGLM: útt höftiomi er 
kaopmenn láu til byrjar, DFGHI: okl) kom«t eigi tílíslatids. LMc þessi 
Grímr spentí upp fyrir SkáUioIts kyrkju þrjú hundnriT hundrað'a me^an 
hann var l>iskup, 3 mánu^i). ACDFGHI/ kom hvíta-bj6rn mikill af «t) 
ístim BorÍTr á Strondum, ok drap 8 m^n i fi) Heljarviky ok reif alla i 
'sundr o) ok át suma Qadd, DG: upp alla). ACFHI: Hann var dre^nu ♦.t« . « a) «'allir menii af^' nec plura C. — <<lif8«< amiH. FI. b) ]^riðja sokk 

niðr fýrir iiorJ(aii Lángan^s 9: iéHia a septenitiime Imnganeit smb^ 
. mersa eH FBI. e) þQrstelnaaon 9mitt. Ffll. d) biskupa- 

ePni OLBI. e) pro t <<ók gjör^ði'* &e. IMi ok vildi kann gkwkgsk. 

til Róms 91 Romam iter facere voluit^ f) k leiðinni: in iiinerej ANNALES ISLÁNDICI. 217 Melrakkasletíam diffracta^ uhi tres rir$ demersi sutU. Audunus episcopus 
Bolemis hac œstate de portu Eyrensi peregre profectus est. Ormus qvo* 
qve Thorsteini Jilius ad episcopatum Scalholtensem électus. Peregrinatio 
domini Orimi. Forum Thorshafjordense celehratum est. Obierunt Johannes 
Murii Egilifilius et dominus Hafthorus Johánnis Jiliua. Adtentus Oudmundi 
abbaiis Thingeyrensis* Obiit dominus Ormus electuSy JUius Thorsteini, festo 
Johannisy prosima die post festum Vincentii. Obitus Erici regis Danorum; 
smccedit , ei rex Christophorus. Obitus domini Sigurdi Signiferi. Islandia 
episcopis caruit^ — Ðuo episcopif magister Halhardús Hamarensis et Sig'- 
nar Fœröetísts Bergis ináugurafi sunt* Snorro Narfi Jilius legifer. 1S21. ^Ðominus Ormus Steini Jilius ad episcopatum Scalholtensem 

electuSy at ille electionem 'abdicans votum peregriféotionis ad Umina apo* 

stolomm Pttri et Púuli fecit; paulo post Ormus Steini Jilius obiit. Scutu- 

grimus abbas Holmensis ad Scalholtum episcapus consecratuSj at eadem 

œstatej post irium meusium episcopalem digmtatemy in portUy dum merca- 

tores ventum secundum ejpspectabanty exspiratitj et in Islandiam nunqvam 

devenit. Hic episcopus de bonis cathedrœ Schalholtensis trecentos cen^ 

tenarios majoreSj dum trimestri spatio episcopus Juitj consumsit. Ursus 

albus corpore ingens in Strandas boreales e glacie egressuiy octo homines 

HelsarvicíB dilaceraritj qvosdam vero devoravit. Vitalis festoj in pro- 

mohtorio Stromnes tandem oecisus est. Magna in Islandia atmonœ sœ^ 

vitu$9 qvéB fame muttés oppressit. Johannes Haldari JUius frater ex ordine 5) DG: kjörinn. (ELM; 
Skálholts omt». ELHI. 
80d; Skotagrfinr H. 
eigi^' G: lom aldrei. 
iH. C. Halarvik FI. koiinn FHI Talinn) ok dc. h) til 

t) pro Skútvffrimr D6: Grimr Skútn- 

k) á sama ári FtlL t) pro: <<komst 

m) kafísnm FHI. n) HeljarTÍk 

o) «<ok át 8tima<< omitt. G. 

(28) 218 ISLENZKIR ÁNNALAIL 

Yitalis messu {add. CEHI: á iStrauinnesi). AEG: 1320 LM: Öáran mikíl 
á íslandi ok dó menn ví^a af sulti. ACFHI: Kjorinn {add. CFHI: tíl 
biskups yfir Skálholt, FHI: bróðír) Jón Haldórsson, (.add. FHI: af pré. 
dikara lifna^i p). FHI: Herra Gu^mundr ok Snorri voru logmenn. 

1322. ACDGFHI: Anda^íst Hákon biskup af StafángrL ADEFHI: 
ok Helgi biskup {add. DFGHI: af Oslu. ACDEFGHI: 1321 LM: q) 
Vig^r Jónr) Haldórsson (add.mM: bró^ir af prédikará lifna^i) tilbisk- 
ups «) i Skálholt iadd. FI : kal. Augústi : EGL : var hann mikiisháttar klerkr 
ok (hafSi) sta^it lengi útlendis i Bónónia ok Paris at «tádium). ACDF 
GHI: en Salómon {add. ceteri: biskup) til Oslóar, Eirikr, {tM. eeteri: 
biskup) til Stafángrs. A ceteriqve. 1321 LM: Anda^ist AuðTun biskup 
iadd. EGH: þorbergsson, CDFGHILM: at Hólum, LM: Hann var kalla^r 
hinn rau^i; hann lét byggja múrinn at Hóla-kyrkju ok timbrhús me$ kakal- 
ofni). Soli A : utanfer^ þóris ábóta ok sira Snæúlfs á Laxabolla. {add. 
DFGHILM: 1323 E: Kjorinn t) bróðTir u) Laurentius x) frá þíngeyrum 
til biskups til Hóla EL : var hann y) electus ok visítera^i 12 mána^i Hóla 
biskupsdæmi). BqU A: Utkvoma Sira Egils meðT kosningar-bréf bróð'ur 
Lafranz. {add. CF : Brann kyrkja- at Borg á %) Mýram). 

1323. ACDFGHILM: 1324 E: Kom út Jón bískup a) Freyger^- 
•on (add. CDFGHI : á Eyrum E : um haustit). Utanfer^ {add. CF : brö^ 
ur V) Lafranz c) electi {add. CF: til Hóla £GL: á Gásum). A. 1324 
DFI: Anda^ist þórir ábóti (a<íJ. DFI: frá þverá d). AEG: 1322. L: Vetr 
allhar& ak svá vár, batna^i at Jónsmessu Hóla-biskups. AGL: 1324 E: 
Braut Krafsínn «), AE.* er Lafrans fór á, AEGL: við" Hálogaland {aid. 
EGL: Týn^ist góts nokkut, en menn hoft$u lif). AEGL: Sat/) hann hjá 
erkibiskupi {add. EG: Eylifi nm vetrínn, FHI: 1324 DG: Sáust drog á 
himni í út-su^r g), bjort sem túngl. FHI: Rússar herju^u nor^n A) á 
Hálogaland, FI: ok brendu Bjarkey fyrir Herra Erlingi Vi^konnssyni. 
Anda^ist frú GytitStj mó^irHerra Erlíngs. FHI: Utkoma Benedicts Kol- 

p) ok vígðr á 8«ma áre 9: atqve eodem anno inamguraius, add. £[•' 7) kjör- 
inii ok add. D6. r) Haldórsson omiii. FHL s) i Skálkolt 

omiU, C. bróðir om»^. DG. u) Lafrans EHLH. x) frá 

þínj^ejrain omitL DEGLAI. y) yisitator fjr^ta ár L« 2) M»ri F. ANNÁLm IBLANÐICI. 31» 

tOat prmdtemtarmm ^Hseofms SckmlAoU^fms ehctui. DomÍ9mi OudmmH^$ 
et Siiorro nomophjflaces fuerc^ — 1322. Obterunt JEFajviims episcopus Stutangriœ et Helgo eptsccfius 

Osloœ. lohannes HaMori Jilius frater es genere tita prœdicaitorum, ca^ 

lendis Augusti episcopus ad Sckalholtum inauguratfís^ Fuit. doctrinœ in^^ 

ssgnis et apud esteros Bonotuœ ac Parinis diu studiis incuhuenst. -^ Tuuc 

qeoqee inisuguraii Salomon ^episcop^s Osloetésif et Ericus» episcopus Sta^ 

eangreusis. Obiit Audunus episcopus I%orbergi Jtl%us Molisy ^i Rstfus 

iiOgneminaítus est. Tem^lum Jjfolense mifr« circusndedit et hypocamtum 

ligneum cum eamino esstrusit. Féregrinatio Thoreri abbaiis et Hnœulfi 

in naei LaxaíboUa dicia; Laurentius frater de Thingejfris episcopus ad 

Holas electus^ per^ duodecem menses dioecesin Holensem cisitaeit. Adpen- 

tue domini Egili cum litteris electionis fratris LaurefítH. Temptum 

Borg in Mffrensi territorio esustum est. — 1323* lohannes episeopus Freygerdoi filius in Eyris adpettans Is- 
landiam rediit. Fsregnnatio fratris Zaurentii ex Gausis sohentis^ ad 
episc^patum Holanufn electi. Obiit Thorerus abbas Threraensis. Hiems 
polde sœra et eer haud absimile^ in melius mutabatur circa feHum lohan'^ 
nis episcopi Holensis. Navis Krafsin dicta^ qta Laurentitfs recius esty ad 

m 

Hdlagmlandiam naufragium passa est y psfcunits alifirautis .dfperditis rec- 
t^ee vitam reii/werufít. Laureniius apud arehiepiscopum Ejfl\^m hieme 
hospitá^atup. ZoiHP in caloy lunœ adinstar lucida^ in Hbanoti plaga ap- 
pqruarunt. Bussi a borea Halogalatidiam' hostiliter invaserunt et Bjar- 
heyasn domino Erlingo Vidkuni filio igne rastqrunt. Obiit domina Oyrida 
mater domini Erlingi. Redieruni Benedicius Kolbeini filius cum ioparchia 

« 
/s^ Freyg;er^arson omitt CF. pro qvo DEGHILM: Haldórston. 
b) Hcrra mdd. DEG. e) bisknps - efnis G. d) Mún- 

kaþyera FL cj Krapsin E. skipit GL. f) HerraEleetui 

E, Lafrans GL. g) i úUutr omitt. DG. h) nortr FH. 

(28') 220 ISLENZm ANNALAR. 

• « 

beittssonar me^ sýslu ok Sigmandar Fóta Eyjólfssonar me'S sýsltt-bréf 
Herra Eiríks ok Herra Ketils. 

1324. A:. cæteriqve. 1325 E: YigSr Laurentius AD6: Káifsson. 
A casteriqve: til biskups i) at Hólum (add. EG: Jóns-messu baptistæ). 
Kom i) út þat sumar /) {add. E6LM: á E^rrum. Kom |>at skip ntt til 
Islands LM: þau misseri). ACDFGHI: Tekin af þóf^i ábóta-stétt m) frá 
Helgafelli, en vígSr íadd. DGFHI: i staVin Wó^r) þorsteinn porvalds- 
8on til ábóta (add. FHI: i því sama klaustri). A. 1322. DFHI: anda^ist 
herra Sæbjörn nj {add. FI : ok Ivar Nef). Sol» A : Fæddr Hákon Gissur- 
arson (add. DFGHI< Herra Jón biskUp Háldórsson - fór ^fyirsta siniil yfir 
VestQðr^u. Skip rak aptr tíl Islands. ÐFI: Anda^ist Haldói^ Narftidótt' 
ir ok Valger^ur Jónsdóttir. E;'Einárus'víg9r ad subdiafconum); ' 

1325. ACDFGHI: Tekitf ábóta-stött af Andresí (o^ii DG: dreng) i 
Yi^ey, en víg^r (add.DG: i sta^inn DFGH^ bró^ir) Helgio) Sigur^arron 
tH ábóta (add. FED: úr þykkvábæjar-kláostri). AFI: Kjðrinn VmM. FI: 
bró^ir) Bergr p) ábóti til Múnkaþverár: A. 1328 CDEFGHI: LðgtekiS 
(add. FHI : at halda heilagt) f) festum corporis Christi r) ^ alþíngi (add. 
DG: 5^ dag i trinitatis-viku). AL: 1326 EG: Gjor^u þeir Laurentias 
biskup ok Gudmundr ábóti pactum um tfúnda mál, gvá at Hvammr í 
Vatnsdal skyldi æftnliga liggja undir f)íngeyra klaustr {add. DFGHI: Sldp 
tvö komu í IsaQör^ s) FHI: f>rændafar, ok aptrreka skip, er út \et af 
Eyrum. DFI: Andlát Síra Orms FI: prófasts DFI: Tómassonar. D: 1326 
FI: ok þorstéins Hafrbjarnarsonar). 

1326. A: cæteriqve. ISSTTE: kðm ekki skíp tillslandsf). AFHI: 
en u) vii sigldu í brott ACFHI: At páskum vj tok Markarfljót npp, sVá 
þat tók ekki x) f kné um t/) stund dags. 8oli A: þá tók kyrkju'úr staiS 
á Brei^abólsta^ í Fljótshlfó bk saka^i e^ki {add. DFGHI2)': Ve^r braút i) at Ilólam omiV^ G. * ' k) pro J'ú^* FWl: heim iil BitLtmrinB 01 áo^ 
mum j ad prœdíum epUcopale. l) umhaastit EGLBf . m) _▼ a 1 d DG. 

n) SnœbjörnFI. <>; Siffartarson omiH. Fltl. ^ ' p> til 

ábota mt þvcrá Ff . q) pro , fesíum corporis C : de corport Ckri" 

Éti. sed D6: messuilag^r ok tíA'ajpjörú* de corpore 9: dies missm et ce* 
Itbratio sacronm de corp. E. ita: novum festum lögtekit al kalda at éíf^AlÉé Í&ÉÁNMCÍ m iowtittn Briéé et doikino Sétillu^topéfícXÍaí.'tuuf'eóNktat, ^)'^ " '< • • .-. I 

IS21 '■ Laitreátitté •X4tl]lt JUiti$ épiáeéþtt» ad MóIm eoMÍMirWli* fetti 

iMtamit Baftigteé ettdem • ættMe . redm ' Æ^rh adpéllien» f io amú» tiotH 

ifíá émckt im' tthÉftáUM^ p^tOt. ^ lioríh 'oMtfr* HéiffiffkaétiÍi'ébtáfÍA 

áerogMfé, téi 4/^ löe^ ^eýu» 'eofteéératitt ^dtér íííái^ttéhtiin fháriiOdi j^ 

iSHt ád ^tdknii'étmibii iMútutk.' \ OllienM^ Íéwtitttit BaltfSlM ét'híar^ 

Jfef. •• lifaiút-^dfeifttte Oitturi J^itiíí- -Dwitutmt-Ieham^t epito^pttt Mal^ 

«ítfri' JIKuti l^tff^d^t'pritít» iiée'^ifititaitdé <ÍíAa$. ííwtit '^■ít'llÉHdiéun 

9Íkté ebnirarSorelfmkid^ eÁ' 'O^iruta Mtddiara Nirjfl^t jlMi ét Plttl 

gifráa lohánrtít jitii. •JBbdárm iuÍéiéBfhiut eóué&i^tlft^i ^-i )<:■-' : l r.r : : <1 

1885. Andréöé Matí'ViHe^e^$^y tognwnitie'Ðrengo^' úhbatim déngm* 
Í€$y et in ejú9 lúééim fraier JEtélgo S^nrdi ^fiiíui ke vée^io 'Th^ttíhœénsi 
^Mbae comecratú^ - Bergnt abbas JtfyfékAtkeéraénsts éléttntt '^ekí - flM ^ííémiiiié 
geneHímks recéptutb esfyiM imcttim tetebrareM^')die -SWÁ' in K^^dom^i 
triftitatin /éstúm corpórie ÍÍhriéPi. ^' Láwrentfm epiecopué ei' Sumnunéni 
abbás pactkm circa titek dé dbeimiÉ Jkcernntj utpiYtdiUtíi'k^ iii 
terrfforio Vátfisdalo ad ^œnobium Tkifigéyreme péipetué pöMhéc þertShe^ 
reit.' ÐUœnapés^^á éx í%röi^dAlhma 4fél^4^^ éi^^nérdl 

gvœ de Bjfrarum portu $oher4sty vento contrario repuiét$ 'étf:^^^^éi9ui Ío^ 
mini Ormi præpositi Tomœ filii et Thorsteini Hafurbjortii filii. \»-\ - 1 


•# * • • • ' » ' .- ' loSO.' ^^ NuWé' navi» iA Mattdiam '-tmiP'y' ti^em 'éer& ex' ItláÁdia, að 
hát^et^ttt.SttHi^ feifttti^'fátch^BýHiineii'Máriérj/tiof dHéo iinmihtHuét'etí^ 
ú$'f^'miiiééíhi tiik^^Xor^^^eiitiu éM gettua itón^ pertiitge'reti^ '^hc etíaúi 
ítreiitíéokfiikit' ÍH ter'Ámio' PlioÍéHt&d-feAp^tnK'laco lii^tebht^ qtod iá' 
'la stand jier loftgitm spatúim C: einii stnnd FHI.' ^ z) ' {j'rit ofyit- 
r Í FBtt. . : ' . I 
EyjaQöUum FHL: laiig«r^igi|i fyi^tr.p^skft)., ADFQm^: v^) V^j^ i SUi- 
holtíi li^9|(|i{iisd8Mai,. Av^ al; Jag^c. ^ aC mMWHijHu^ A) i sisnuip. sto^um. 
^FGHI: lögt«kia«) MagpúiriQeiiia . («dd. C: j^k, DFCiHI: fyKÍf j41), 
^n <Q Ipfatat vin^a V dag» ,uq»i^l, ok . g«l|t ,lí|}ii. .«il^viJnd^a fjprif já^i* 
Cfvstp <^k e), lái|gMai«tu)i . ACDf^: Kb^Iv ?o«r/í £mt»aðSi frú («<(^ DG: 
Iiig^^ig^) h^tti99$Ma»i^ (<iA<..DFGI: ;) in4^ M9ig^mi9f)\iÍ^S^ l«n* 
ÚKIgs)- : A. 1397: GIM: .1SS8mJII&: ÚtkMna liri^ar IqfiaumikBr Skútosoiuv 
9«tvlt^lc99 ^UH «fk8M«k«|is. ■ .yom^Þ^v H«nr»s44p- WtUtmian «)( 
frapr^ld; ébM {«u<(i;)SGUI< < Veri) ski#a9ir *> déoiMKlr, .at.dppwa naUi 
þeirra Laureiitii.JiiislWf<i^.'«lc. Vað$ir«vá MöSruvoUimi. 9ÍSa ^«k, iwr^ «ik 
Toru Olafs-messu fyrri á Mö^ruvollum, ok gior^u p^ctum miUi Hóla- 
Ijrtiyiir ok . Möyruyalla - klwi<m:Sf . . Voru .þ%,<'^ .P^oni Qlafs-ydka si^Sari 
{addLEGljSfi.i ol( þág^i^) hsMrla saipilegar . gjafir af li^etitiio biskupi). Var 

\ V • \ 

jff^t jHi/ctwpy afirþf^SK á Ma^rayQUmii /). ^. Uauatci^' skjd^u (ywa) «ndic 
Yf^dí,;P^^bífl|(m(f. ifldd. L: Andt^t júffghierra M^pýiar . F.<r<ta|anar. 
pJ^i;: Jknda%iii|: PhUip|>ui Loptsioii FI: ok AfagiiiU «w^r.ÓlafMoii, HaU* 
bora Vigfúsdóttir jólaiiótt ok ÁrBÍ preAtr Inirvar^Moa. FHI: Hafskip oll 
f4nt burt.iif Npre^) epi ^kki M^m * hingab Sicf fi^rflteíiu Preit filaq^i 
/i^.'rcijltii; Hol^ st^^ í öiiwidariir^ ok pr^tsdœmi £.. Ein^r ordi- 
IUMms M ÍiacQiMip). .. •.>>* 1327. ADFGHI:j7i) Dó svartfygU svá margt umMJ VestQorSu (add. 
FHI; .ftvá,-at ,míkHl j0oWi faiwt,,Uggja S8wanáiö85a. ui». forujnyik á sjo 
Ajá^ al^ eydd yoru.iúglbergo) u?íi s«mari^(aii^.)FiIf: xaf.|tv]).^ .,JL,ÍSSÍ^ 
GLM. 13» E< Roistvs^ br»«r á pj nö^YbUm i**^ líg: 4v|>W>i 
vetri) upp tUúUý^ni ok vUda ijúfa £) •) tyrri gjöi^ J^ns .biskwps . ^|»er- «) TÍnUasi.DG. Hdm mHt- .SHlh olf bitfkap-sdiesti TÍAlitit FHI. 

^ >>,Víí^a,l)^i, vi^HBt í brtatsöiiiri^i;^ Fffl. .^ , VLmríu H. 

^ rfj Lcyfi.jefit CP:'ea lofijt ^at Vinn^ ¥ d.a||J.a um ^ól^amiH. DG: 

•!* í«ft jölii: qvi^tor^íe natalitior^m H* . « , cj| ^^.o-k f^r» týrit lÍBfa- 

. ^ fosttt^ ef aíitj (diebui MercHrii^ ante fwt4ragesimam JDH. /) festi 

CF. j) 'dóttur'Hl/ ' Í; tf or e g% omiti. Th 'i) j»rpdÓBiarar JtXJÚúUa BKLáíiaiBÍL 

mm e» nm fioéélL i Tamfiimm BetM^títáámm MiMi^wmStttmBÍ 
vMfnta imkpmiiáte þmifi-a^m mt «t aJttmM éi mlU$i BkB' $tA Ej/jájm- 
Ut iie Saturwi a^e fettmm pa$ekia. . V*t$$ d^ectéeihdi^einMttOíeitmmi 
«fas iÉií tmimttllié-tin l^i» m^ma^-nme: éilekrýMr.mtmÍ. iÁ0e 'fistmmí'jahmm 
\ýea$im'Ma$mi éaiiíitWJégei itectgþtám eáf^. Ved 'tibia .iabatíÉt,'iittt fper ipéupih 
aatalilieekm' • ýUm laHbmaretmtr] Maiiéáfvema áat^ léielim JUeécmm ámib 
ýefmuimm i/mtklitiefmm-ét ^aérágetímmim. Oabmfm» JPksálú» domltéim dé^ 
■aiteam. Img&ergmm' tmatrmt Jfogwí regi» Mbrtt^iæ- éúþituarité ■Aie^mtm 
Ím.. Málaífimm ■yiwém^ Higimmmdii ififaktó gflAf», eiibúikt ^Æ^Hí/kiUnpUefieimpi 
miferént^ : ilmmStiáevlJi^fmmisá BtUHeéf J§IBtt] «R ^Bho^l^ami^kmé Hmmi^ 
metþMÍieet^ ðdiltímm(patÁfiááremHmmi4þiéci^Bmmmtýraté-ht de.Máápmiml^ 
iit : deeidmdémt deleffalii ttmttfi iBi G^ptémtmanedt benut eqbitairmmty. priaise 
.OiéBÍ fe^ HSdtiitaSlitiýiiarmuk ét> paatmiim 4mtmr. tmhþléim .Btíletite ét «*; 
ndHíM* MUtmt^ime ptfegmmlmL-iimMiipaUemmKa Qiaei mgilíaftimmiti 
miim^ir^meiimm'.dámmiiéaiýt: Umirmtiimpiébopmiaeiiepefteí lifmeaim erdi, 
mijfMlrit :jttdiwalle^' mt.eátMimmi.mpt$m^iBo^eimt\.aiMi*ib ImkfaéHi 
rehmu Mmiá éeéiiéelli >MmgmÍ Erid ^i^ FkilippiiXLf^ttfitiiyM Magiii 
fabri Olaei /Uiiy jiiécntea BmRberœ^ Vigf^filiœy þriáía mHe. jálenti; mí- 
feaiiáftmmitmérditir-rVlmeedri^i^_jm,y,-^iyamm itiUrcátmiae e'.itéreegia 
mmníét 'áfmértma aikarmm oMM^^ittihliitmliaiiÍKperemitiicMniimintirtiéim^ 
Biát Biltoéim fmmikt . emóéridoimlii Jlaltmmim' ik ÖíimAdmifJA>dal cmki.pne^ 
potitmrii cellatuf. mt,.. JBiharat .addiaeotumn grdá^ik'dkmtwi.'.-iry. '. . 

1327. Tatíta colymborum in Ve$tffordi$ $trage$y ut ifigen$ multitudo 
páéiim pe^ ^títtór'a tumútátim ja'cuit ei in maré jfnitáre wéehatur\ qra 
prapter ea.œ$ta^e pftriB^ ii$ pacuatœerant. Mac haieme^ jrqtr^^^ fl^ódtu- 
MtUenose psr intfbedimtiam: vm4rrigeute$ \pr\or^Johamd$^ ^fÍMopi et 
Thörlaci abhati$ CQntrattum rufnpere téiiturunt. Iohanne$ ^epi$ú6pu$ ad f ' . f 1 ) . í i *• j. . /, I • . i.i í^» ' f ■ .' I. ' ■ s jif4ie9$t\d$legaH. -. k) jk^i .b'aria Siæiáilégmr LBf r göl^a' T^itslii 
ohs iéHamymMhitíénem ei.' l) ph klaatÍFÍd' omkt IM. ' l m) féll 
nitf;- dOíidit tWLi . ' 4) ' uaot «tranáir tkorttv -per UnQra\mmri$ lo^ 
remUiitm. t o) eyddi»t fag'lbevi^it ÐG. p) á Sfö^^ru- 

-Tdllutt. mpiM. LM. f ) «> pactttm átrnafiit; nec fimrw FGLH. KBNZKIR AMBAEJUL 

mi). A. m» «; 1829 E: AeO; Jó* bii^ifc «k. |>otUkr áhAtí en «n 
'«ialk«iS^<Jior& fj)^]|'.«k íkta 'stefina LnireutiaM' fiiskkqt lá( . .Md&rúindla. 
JfiiMhAlua»'!»^ ^ i fynHv, i>if -haim r>.m^i'.|di ^«ndC ' laákn ðMt 9«ld 
fj^vpaotp «joiAti- : . A. im '«L9f. < IS^i B.v ,^Mt u^ •^\haiiSfaia1S 
Lafraiisi. -^Wáknpi j' «'ét 'bMt Var <tiV''4A þcír iihiimH.í^ .«iiapoidon . hMUL 
A:>I3a»t9w laW E: EH LaurentíiM Inakal» SÍv«Kí «) pHk' bonh paai»,'«K 
|ttt pMtomý A;.JSa8 GUtf, 1829 Et var þá g|ðrt, ati^urœ^.á: MfiÍMni- 
ii»aii| .akrUif Íaðd. «onii: ,d#mr>»k^» gM ,á MfiMkwASlkaMM^^ 
iMMkitíai^biaÍDap'Mfa: Bgil: B^^^Olftaál^ tíl NoiMeB.lnolí.xliMfkm s>) á vé^ 
4Udw^llinð» ?Fér kMn itta9>'á'-^tóM}«f2' > ^iéii b^Aiii|»ia«ifliiAái^ Afca|^áÍB 
akna.vOgna* ' Var^'víi iykt á'Mikálaii[i t>ðfrra,.vat.iiieiS vitrleik'jéuiiDíi.'FaBii 
aiaaÆgiU 6U:(aiM. ^r ra«larerU.lim)Mi9ruvaiiA:náL>>^m{>ar.(a^ Efi: 
ðiBÍnmilíga)/^ gfpla^ Ior» ökkkakdómi Iiaai^N|tíi Wakttpaii^aiAL IMRQH: 
PBrra.Jfai '^iskup «ór yi^ V«^oi^.fok\g|or«l-v^lar.á.^Ac9(«|a^ 
^Utíí»i.^fFHr:.<)i >flaBdf)c priibstd«mi.«) i Voslftr«ÍBgáVQk«Ébgi ti x^ofldGa. 
qar«ar^fagi^rFHI:Mrá HrdtaQár^^á tír HpAis , > ok irá . KkífMbgam til 
Bar^w F;:.ABNla9ist.4óii.FlkiIippU88on iiiöfiioA. iMartíi). * .\ »■ .::% 
>.v>W8» AGDGHIN 18« J'^-Braon ý)-«««siÉ-k}^já Is/.ÞrándhekBi 
{«mMI.Ð6Hí:.í fCtöaHiai.v>4PF: .ii Mo&.ApkfUa «).. .\vACDHI:vi8a7 «"u &> 
Upp^afit kIaÍMitrXadi£vD) f: anoat' sinni) á JioáSwivoiiam («ÍlUl JOFHI: 'f 
Hörgárdal ,- HI: éptíir bo^kap erkibiskups, CFHI: méiS styrk «k boiSi c). 7) *> . D : ÉmteMi «.. UtS : Nori'rferð' H^rrir Jéna bjsj^ajpst oii þorlák» 

\ ' ifiböta. r) Ua G: hyrí íann atteti Lá bafa onV^tt sittrald í 

TyiTi'áfiettinni* gj ört. i. e. nfiúíi potestateni prióre pahtó' *haetaai iptos per* 

,éídi$$e áixii. #; «etja hantt i^f kiflliQpétif s>c MfmiiMmí, epiée^^abm 

ei adimere LBL * t) pr0 bano paeit imiii. G. * m) At præeedetUSM enanxai' 

dis sub anno^ 1828 iia incipii fragmeniam N. iVo. 4SS bisknpanna^ 

kalla^i LanrentÍQS at þa)^ pactnm «tti at haldant, er fyrr yar 

Igjört, en Jén biaknp 8á||r.;r.i, »« p«,t paeiJiM iémíí: .§ j éjrt snli 

d«lo> (þat er nndKr prett), eptir i^a.t .4aj»dt. kana . allar 

\ .' «ignir klanatr.iniu 1 til' kanda ok. br æilrciani 'iil: uk^tttrt^Tf 

at nan^gnm Lanrentio^ id est ^iscoparum, idatkii. JLaurentím 

paetmm prims faetmm servandma^ esse , ai Jehannes episeopms pactmmt hoe emh dois 
initum esse adsermit» Postea þossessiones omnes eœnobio adjudicavit et fratribms adr I8ZÁNDICL S25 

iepfentrUmaKa Islandiœ profictsct adactíiSj %n comitátu Thorlaci abbatii 
ht^eam versus eadem œstate iterum eqvitaeitj et LaureíUium episcopum 
ModrúvallM citatit. Hic vero primo non paruity nam potestatem eorum^ 
priore pacto inito, Jinitam esse dixit. Illi vero Lisurentio episcopo. tam 
acriter institerunty ut a muneris • suspensione prosime abesset; sed Laurerir 
tiue' ^Mscopus pro bono pads concessity ut fratrihus Midrucallensibus ad- 
mUfsistratio bonorum Modruvalletisium pacto inito darétur^ domitmm rero 
^ilum' Egjolfi JUium cum litteris ad archiepiscapum in Nortegiam misit^, 
le . dé Oóseyra enaieigavit. Ðominus lokann'es episcopus domúium Artigrí'- 
ttmm a euo parte legavit. Talem vero Iub contrœersiœ Jmem kabuerunt^ 
fst in omnibusy circa ModrutalloSy liiibuSj dóminus JE^illus sua sapientia 
euperior etasit^ qvod etiam eius fortume et honori doctrinali LaurentH 
episcopi adscribetídum est. J^iscopus dominus lohannes per Vestfjordós 
ohibat et Reykkolis itiaugurationem peregit. Ití tractu fori Tboski^fiorden» 
sis qt€ulratitis occidetitaUs prœpositura divisa fuit €tb amne HrutafiordetM 
€sd prómotitorium usqve (motaanum) Horn. et a KloímDgis usqve ád BariL 
Obat loannes Philippi fUius III Notí. Martii. ItÍBL Témplum Ihrotidhemiœ in Nidrosia^ Chrieto Mcrum^ exustum 
^et II Notu Aprilis. Iterumcoetíobium Midrutallense iti Hörgardalo jusú$ 
arcAiepiscopiy ope el cótmlio domini lokatmis episcopi ad prisHnam digni' 
tatem evectum est. Obiit norsteitius abbas Thorvaldi Alius Hels:afellensis. use inmio Laurentio. v) Se^ppentía brevms m LM: ita: ok 

kom hann aptr ok Yana meA'sfnuni Titrleik ok klcrkdóm Lan* 
rentii máliit*. i. e. rediii causa in favorem mandantU sui ad finem reducta 
qvod forímnæ UUns ei deeirinœ LaMreniU adscribendnm esi. x^ i Yest- 

firtínga rjör^-nngi. omiit. FHl. y) Krists omttt. N. z) pro: 

{>rándheimi C: IHi^arósi. a) annann da( páska: seeunda d$e 

festi pascatie N: In margine ¥ adnotavii Ai Magtums: Mánndaginn í pás- 
k.a*TÍkn hrann Nitarös kjrrkja. cerium o: 4** Apritís. i. e. die 
Umm hehdomaiis paseaUs temphtm Nidrosie^ise conflagravU, cerium , ^ilicet 4^ die 
mensis JpriUs. b) hótBÍi inchQoium. CF. eSlU instauratum. D. npp- 

reist: resiiiuium HI. c) pro bo^i F: ra^Ti; pro styrk ok ho^i 

UI: ok atfönfnt adnitenHe. 

(29) ISLENZm ANNALAB. 

Herra Jóns biskaps). ACD6IN: Anda^ist iKNrsteinn ábótí {mdd. DI: fior* 
yaldson) at Helgafelli d) kjörinn {xM. D6N: i sta^inn) til ábóta liorkell 
ACDF6I: Einarsson {adá. D6I: bró^ir af e) yi^eyjar-kláustri). A 1389 
GLM. 1830 DEFHIN: Var«/) ecUpsia solis, {adá. DFHI:^^) xvij kalend, 
Angustí. D: boranona; DFHI: luna xxYÍij nátta A), FHI: yAr hálfa eykt), 
AE6: ví^a um Island. A. 1329 6LM: 1380 E: Útkoma Síra Egik k 
Ejnrum %) ok færSi Laurentío bisku]» þau bréf , er þa^ vottu^u , {pdí 
E6: a^ fyrra pactum skyldi standa um Mö¥ruvaIIa-mál) á^ undir. Hólar 
biskups veldi skyldi vera klaustri^ á MoSruvdllum. Eylífr erkibiskup 
sendi Laurentío biskupi V) mitram {m^ , sem bezt er at Hólum , ok sanng 
hann vi^r hana f^nrst á vigslu-dag sinn, Jónsmessu Baptístæ; D6: Hreins* 
ut kyrkja i þykkvabæ i Veri. FI: Obiit Magnús^ prestr Bár^arson, Htt« 
dís Snorradóttir, Steinun þorgilsdóttir. N: Anda^ist bró^ir Ingímundr 
Skútusan). 

IS29. AFHI: Saorri lögma^r lét sker^ vebond {aid, FHI: í lég* 
rétta) á alþfngi i sundr. ADFHI: Sást margýgr itf tendi su^r fyrir Nes- 
jum {add. DFHI: ok mjog nær). ACDFGHI: /) Strí^ miUi Knáts Possa 
ok m) Herra Ivars n) Rófa^ ACDFGHI: Fót-hogginn Ásbjorn o) Teddi- 
^s. Kom út likneski tía^mundar biskups, ADFGHt: ok heim tfl Hófat 
A. IS30 GLAI. IS3I E: Laurentitts biskup lét smí^ p) tvo texta (ocML 
EG: annann amalera^an ok annann uppdrifinn, hvmm tveggja með* vanasla 
verki) ok kaleik (add, EG: har^ sœmiligan). A. IS3I E: Víg^r til prestB 
f>orsteinn Hallsson. A. 1330 G: I3SI É: Gjðrt ^ Laurentius skrín r) at 
Hólum , {add. E6 : melS harla vænum kosti ok gjor^ist |>at á |>eim vetri &ít 
hann sila^ist um várit). &qIí A: Utkoma Síra Arngríms mexS organum. 
{add. DFHI: YígSr þorkeU t) Einarsson tU ábóta tU HelgaffUs. FHI: i) pro kjörimi trl áfcóta, N. tta: em riflrr ti\ áhúim oi eomeeraimi oi- 
has. •— Til ábóta omUt. CF. e) Vitey tantum DG*. • f) For- 

myrkyaii sólar G. g) ^uíj I*HI. h) Bátta oiiuff. D. 

t) ItU L: met aii-rs ogi^-iim botskap, at Hdla biáknp bUdi 
^ málam f. e. ctcm huntio snpra dietOj epiteopMm eausam suam oMnmitse. 
k) mítr bit beata, nee plura IM. l) Ifa «i» N: Kniitr p&fi 

gjö^rd^i úfri^'i Danmörkii nm Sjölond; brendi klanstiir ok 
bygA'ir» drap menn, en r»nti fé; i. e. CamUus Pouias m Ðania per ÁNNALJB8 mLANDICl ttt 

M tmw locum nariellus Eimri JUiwy frater de cœnobio Videyemfy <Ma9 

eíectuM eát. — Ð$e XVII Catend. Augustí. hara nonáy luna ricesima oclafo, 

multii in locis Islandue eclipsis solis supra trthorium risa cft^ ^Adeef^ 

tus domini EgiHi in .fyrisy qvi Laurenttó episcopo illas litíleras attulitf 

gvœ cœncbium Modruvallense episcopi Holensis regimini sf^esse^ débere 

declttrabant etut pactum prius de camis Modriíralleusiiys ralum stare 

d^cret. EUifus Archiepiscopus Laureniio episcppo mitramy qe,œ JSolis esf 

pretiosissimay misitj qtam gestanSy prima vice die inauguratifitds suæy festo 

ssempe lohantUs Bapti^tæy missam celebraeit. Púr^caum tejmplum Jhyh^ 

hfobfBense in traciw Vfrensi. Obiit Magnus Thordi JiHus ^erdos et Mer^ 

^isa Snorfom jUiaý Steinu» Thorgilsi JiUa et, frafer IngimMnd^s Skutœ 

/ilius. — lS2i* Sac^rú legifet in curia . fúri umversqlis sucra vinfula ju^ 
dicii pubUci discidi feciU Anfe Uttora australia Islandiæy sed parva dis^ 
SoHtiay siren e terra visa wt. Bellum ipíter Canutum Possium et domi-^ 
msm Ivarum Rojium. AsbforuM Tsddiás pede truncatus est. Simulacrum 
Gudmundi episcopi in Islaiidiam trausportatum , Holqs, venit Laureniius 
episcopm duo testOy unum encausto pictum^ altérum , aelaturis distuwtumf 
utrumqve ornatisiimo opercy nec non calicem peirqvam decorum confici 
curavit. T^orsteinus Hallijilius sacerdos inauguratus. Scrinium LaurentU 
HoHs egregio opere confectumy proxima hyeme ante scremy qva ille. eor* 
spirarit. Adventus Aírngrimi organum adferentis. Thorkillus Binari Jir 
lius ahbas ad Helgafellum initiatus est. Submersio Guttormi Helgonis 
filii et Sœmundi sacerdotís Helgonis jfilii cum sociis suis in BreidafjordOy 

Selandiam arma circumtulU, monasteria et hábitationes cremavity homines occidit 
et pecunias diripuit. m) Herra omitt. €FII. pro lyars Rofa D6: 

Noreesmanna. n) Rofu CFHI. o) Dettiás CDF6HI. 

p) pro seqventibus LM. ita: marga störgripi á HélQm ok a^ra 
þarflega hluti kyrkJQimi ok 8ta*-ttum i. e* Res valde momentosas 
Holisy utilesqve templo ei caihedrœ. q) pro ffjort E6. ifa: Ilerra 

Laurentius lét ok gera i. e^ Jhminus Laurentius conficiendum qvoqvs 
curavit. r) at Hölnm omiU. E6.. s) Einarsaoa omi\t. FHI. 

(W) S» ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

Druknan Giittonns Helgasonar, FI: ok 'Sæmundar pf^etts Hélgasofnar em 
ioeiis suis a Brei^afir^L FHI : Droknan þeirra Sturlu OlafssoiKir ok t) 
|M)rleifs f>or^ifitsonar ok Runólfs Magnússohar ok logibjargar StariuddttQr 
sumardaginn liinn fyrsta, einni nótt fyrir Tiburtii messu. N: Sldpal^ 
prior Steindór). 

ISSQ. A. I8S2E: I33Í cætéri: Anda^íst Laurenttus biskup (i$dd. ;CD 
FHI: af Hólum^ E6 : reýer^ðndæ memoriæ, D; idus Aprilis* £6 <«) Herm 
Laurentius tók kránkleika t) in noete ante annuadationem dominicam sdl« 
beafæ et gbriosæ virgittis, enhann sála^ist in festo Magni w) Orcadensis 
comitis. Hans loránkreiki var miög Mjó^igr ok ^) stórum góVmami* 
Kgr. EOL: Lót hann lesa fyrir sér L: optlega BGL: hélgár bænÍF E6: 
ok þa^anaf var^ hann mjog tárfeldr, EGL: ok einkanlega exponciones 
Gregorii páfa, E6: ok a^ra f>á hlutiy sem hann mátti mest upptendra sítt 
hjarta til y^ranar. A. I33I. 6L: 1332 E: Hann dreymdi zj áSr iitlu, at 
hanh f>dttist (add. EG : sjá á höndina síná hægri > ok þóttist) halda á heiiags 
manns beini ; (add. E6 : sag^i hann þenna draum . sinum heimuglignra 
djákn Einari Hafii^asyni, er hann haf^i mestan trúna^ viV; utsm skriþta» 
ío^ur sinn Sira Yalþjóf.LM: Hann var maVr velmentr i látínu-máli. E6Llf : 
Hann var svá ölmusu-^gjarn y at allt prófastsdaðmi í Skagafir^ gaf hann faa^* 
tækum monnum til a) stu^nfngs E6: ok at auk lét hann gefa 29 hundrut 
voru fátækum mdnnum frá Mikkjáls messu ok til Hvitasunmi. E6LM: 
Hann gaf ok allt «rfTr, þat er gafst til sta^arios f klippfngum, voru ok 
hafnar- b) vo^um, ok mundi þat vert^a hiV minsta X hundrut árliga. 
É6L: Hann gaf f testamenti sínu öllum prestum ok klerkum nokkra miim- 
fng; sinn kirtil hvorjum presti. ' Sira þorstein lUugason skipaVi hann of-* 
fieialem ok gaf honum 20 álnir klæ^is," 10 hundrut voru ok flngr-goU). 
AEGL: Ilann gaf Síra Egli (add. E6L: refia 30 c) álna, hina sæmiligustu 
ok tvö horn búin ok) vigslugull sitt, AE6: er f voru helgír dómar Jóns 

Þorsrils f>orIeif.g8oii]ar H. u) Ita in L. trevíus: Hann and- 

a^ist á áegi Bfagnds'ar Ejja jarls ok lá le'ngi kránkr ktx 
i. e. ObHt die Magni eúmitis insularum postipmm diu marbo Idberaverai.^ 
v) Ita G: næstn nött fyrir lro4*an drottias tíl sancts Mariæ, 
i. e. nocie proxima aiUe asmunciaiionem Mariœ a douuno daiam. x) Or€suL ANXÁIM miÁNÞICL 22d Oem aturta Oimi jUii, líSloríei^ Tlof^' JUit, Bumlfi Magtii JUii et 
ÍngýéorgéB Sturkm JUiœ prim^ ÚÍ€ œítatíSy unanocU anto fe$tum TSburt&. 
I^e$$$doru$ priar ooustitutus^ 1S90# (^it iMurentiut éþúcdpui Hétanus rétérmidés metnoriœj iduo 

ApriUt. Dominus Laurentiu» m^bo esf correptus noete ánté ahnlunciatio» 

nem dominicam sciUcet beatéO et gíoriosm mrginis^ at iti festo Magni eo* 

mitis Orcadensis exstmctus esí. '»Jlfof^bus eius erat admodum occuttus et 

piaddusy preces saerai aþud ^e erskrorecitari fscítj éx' ifro ádmddum 

lacrj^mahut^duk ftebat, ét þrœc^Hfe e^^osHiöne»' 6regorU audieit, ét ^kitidy 

qtœ uíáafime :il&m ad poénitknttam* Mfðcendere poterditt: IMuló (tmte obi^ 

fum videre se destram ss$am ethomimis os manu sé t'enere eoamiaoity somni^ 

ssm hoc priéato euo^ diacona JBinaro Hufiidi filio narrácit^ cUi maxime 

fiideíbatj excépto ^ ^oufessðpnaru^ suo domino VaMkíofo. Latíuitaiiá bene 

éoctms fuitj ad eleemosgnds dundas adeo,pronúSy ut oumem redkumpr^ 

possturœ wuœ íntractu Skagaf^rdensi pauperibus sobteeaiídis donkréty et 

prœterea eiginti centenarios maiores merciumyabfesto MichaeUs usqcé 

ad pentacoiteny pauperibus largitus est^ Omnes etiam cOfítribuÍionés y fcm 

Catkedræ aimuatim in coriis o'cium emsiccatiSj metcAus ac rudior^ 

iéfs pmmis tríbuébantutj dabantuTj qeorum summa qvotanhisy ad miniúMtáy 

decem centenarHs œqearetur: Item donavit in testamento sub-pastoribus 

eui dioeceseos omnibm ét clerieis áliqvod sui memoriale et (inter talia) 

)imstart»m cuiqve unam tunicam. Ðominum Tkorsteinum Hlugi Jtlium 

* * * * 

Ojfftdaiem constituit et oiginti ulfiás pdfmi meiiorisy decem cefitenarios 
mercistm et af$fmium dureufií digitalem éi dedit. ÐomifH> EgUo tapétia 
trigiista ulfiarum ornatissimaj duoqve corfsua (potorioj argefito) exorfiata 
fiec tton afmulum suum ifumguralem dofiO dedity cui sanctœ reliqviœ Jo* 4fomitis omUt. G. > y) pro *^ðtir«iiii spótmaniiligr'' 'm G. tanium. 

''•tór" vthemfmá.' '%) á pá'ska-liTÖlditi Aora vesperiina fesU fos^ 

ckmUsVi. -^ á piská iiótt (or mocík festi pasehatis L. a) vppheld- 

ÍM 91 ad sustentatumem Utf. h) yrsLtmklnmt panm vnlgaris LBI. 

é) álna omiU. GL. $» ÍSLBNZKIR ANNÍLAR. 

mskups (add. EO ; Var |>&t miog Imerlciligt ^ at áá Tar9 bikkitp eptSr bíom^ ct 
Mna gaf; sitt Tigslu^gidl d> . Einari djákna gaf.haim gásgara. aæmiligaii» 
þat er at skilja klæ^i tvídregin, 30 álna lérepta, skinii-hosur ok skúa, er 
bezt yoru i fata-búri; Skúla rá^smanni 15 álnar klæ^is; Gu^rúnu rá^s- 
konu rau^t klæSi ok psaltara; Sölva brita 3 hundrut; gestamanni, |>óri 3 
'hupdjrut, , ÖUíim: Bapnnum , koniun ok .korlum , * g^f hann nockra minníng, 
.«takksy^^otál e^r liakjie^ lérc^ EfiL; TM aiira luta skij^^i haoA sjáffir 
invorsu gjora sl^ldi «inae) ;&tf^r^. EG: Sira.þorsteinn olia^ihann. EGL: 
Bré^ur Ama^ son sinn, skipa^i hann. Aptr i klaustr at þingeynim ok bg^i 
maustrinu þar ^e^ hðnian. svá. gotCscun tíl X5 himdra&u Héramfiaði gaf 
^nfi oUiun klaustk^^JQ fauAdrut séyrhðroij^, £G: til bsBkiAfaalds, okmargacr 
ilt&^ar ^Urgjaílr gaf Jiann. {Snn jföarsta dag sánslifs baðS faannSiraEigil 

heilags* anda t&^ sér áhe^nranda l^a^i hann svá: fnS eru^ bá^r mimr lærisveináry ok iþvi biSr ek, at 
þi (5 hfddit þessum tí^SUm si^an dagUgair . Eptír þat las bréiSir Ami messu 
jok ^or^i biskupiim aila sina skylduii.messuimi*et facta b^edíctione^ post 
missamy. «uper adstantes , gaf himn upp sinn anda til gu^s, .sem ek vildi 
yænta f). , YQttaSi ok Sira þorsteinn Ulugason þat, at hann faeftSi hjá 
eagum þeim maxini verit, at svá merkiliga Jief^ af heimi farit, sem Heiia 
4iW]M9tiiis bisrkup. A: I33L GLMN. 1332 £: gj þá kom (aéd. EGLH: 
Sá ri$9 jer menn koUu^u) Hvitadaga-fariS um lallt land i £unlogum.; þá 
var% hinn mesti A) fjirfellir (oiM. EG: um allt hind). A. I33I ÐEGHJS^* 
kj Utanfer^ sira Egils (add. FI: Eyjólfssonar EGL: á Gáseyri). A. I3SI 
GL: 1382 E: Yig^r Einar Hafli^asQn. til prests (add. EGL: af.Herra Jóni 
twskupi í) Haldórssyni um haustit i Sláur^ á RángárvöUum eptír, þvi sem 
Herra Laurentiua haf(5i rá^ fyrirgjdrL þat er eigi umlí^anda, heldr tíl- d) pro seqventibus m L. iiai rá^smaiini, r&tskemi, bryta ok ölliim 
otrmmf hyörjiim eptir sinni tegand nokknt i. e. dispensaion , di- 
spensahicip promo et omnibus aliis {iom^fiicis) oui^e pro digniiaie staim atífvod 
(dedii). e) líkferð* L« f) Ita I<i ok alU ðfna hagí skik- 

, kAti^i Jiann gn^liga, sirá aira |>oi»sieintt i^oitait'i, at ka&n 
heíjt'i einskis miinni| /rammför 8^]$* stA merkili'g^a .sem kerra 
Lanrentias id. est: In qvocanqve staiu . pian^ meniem ostendií et dominms ANNÁim MSIAIWICL 281 

kMhÍg : ^^úei^i inerjmt. \ ItÍ9táím d^ámm égt^ qukéL isj cui amúl^ 

' nmm ináuguralem dedit^ ipéi iá epUcoþatu 9ucceuit. JSitiarum diaconum 

amictu decorOf teetibus pmia mbsutis donatity item trigiuta ulnis linteorum^ 

ocreis et calceiij' fci in veetiario optfmi eaietenmt: Souloni é^MMOtári 

ded^ fdmdeóim tUnmpanmi mseliorisiiBédrunæ dispéisatrici pahnum rukm 

rum etpeéÍtárey^íSmkonipromié^tres^éentettimrioSjlT^ hospitum 'cmrm^ 

tori trés oénténarioSj ommibms domestícistam mmlier$bus qvam viris aliqoid 

m sui memmniiam dedit^ þannmm aemjpe 'ad tunicamj aut linteúm cestibms 

utilmm r— Ipoe de tekms amumbm dkpoemit^ iqnomodó suíb. esseqmœ céle^ 

brasidar.esseM. ÐommmíS\!BkMrs(eiáus otea iUum insmutit ^ Prsrtreka 

JltTUmmyJiiimm smsMmJn.cænóAium Thingeyrenée redire Jussitj et ei éd su^ 

stentsstionem eœnobia qpM ad qeindecim centenmrios (magnosj, attribnit 

jfírœter hœc omnfbus monasteriis decem cmtenarios Hngulisj ad precum 

celebrationes íargitm estj mmitaqeé atia pro satssti ánimarum donaria 

dmdit. Nomssimio die. titæ' sum donmmsm I^lmm étÆnarumdmconumi 

assdiente se spiritms {satioti Mletmes pre€!es légére oraeiti qeibm' peí^ 

actée sic cerba ýecit Vos ambo méi disdpuK estis qvare ros'.rogoj ut 

pœtmodwn hœc sacra qeoíidie pern^atis. Bosteq frater Arnas miaiim 

legeadú celebradtf 4t episcopm sntér mAsam omnia sua ojficia préestititj 

et fmeta benédietióne pwt msissam tupór ádstantes amimmm suammd 

demm ejfiadtj qpemadmsodum ego emspectare wttemL .^vin etiaaí dominm 

Thoreteinus Illugi jUim testatm estj se^ nemini morienti uitqvam ad^ 

fuisse, qci tam* ifisiguem e múndo esitum habuissety qram domdftus Laurefí^ 

time epiebópmsi TWic proceUa dn diébus migrationisj qcœ mlgo' dicitur 

procelia pefitacostes y :per totam ifisuhsm ifídditj qcám eehémcfis pecudssm 

strtfgee áeouta est. JPeregiriuatió domini Æ^ilK Eýiolfi filii de Qaseyris Thorsteinui teMtuiHs esiy sé mutqvam tMim hammis tfitam (s. exitum e vOa) tam m- 
eignem tMisse qwtm domini LoMrtnHi. g) þat sama yor'a: eadem vere 

EGLM. \) ak *'«m'* wp^e ad ''meati^' amitt. N. k) ad annum 18S1 

GDFH. kdbent: Rjdrinn Egill E7J«lf880]i til biskvps, D: til 
Hóla ok tÓT «tan 91 ESeetm EgiUas Eyolfi fiHas episcopm ad Holas, et 
peregre profectas est. l) pro Haldéftsyni L: Skálkolti. N SK ÍBIiEN2XXr ANNÍIJUt. 

li^gjanday at Herra' Laureiitíiis lukiíþ .avðSiga^ stómii mjog rtaíKiiii L: ok 
kyrkjuna E6L: á Hókim, i gulli ok broAdu ailfri ok alirahaiida góíSgripiuD, 
l^eptum, klæSnm, sþizum ok drýkkjárfSngam. Hanii keýpti undir staíSfai m) 
Bjacnasta^hlfó. ok margar; a^rár jarlSirV^ók i^^úrti Imr « 6á. *oItem iiann 
céÍBti . spitala ad Kviabékk i Ólafðltr^i, þrestúm «Vaar.tH vilSrtem fieím 
sem þrotna kunnu at dlí*e%rlartekleika,'ok.ei«vóni eiÉíbættís^fiBrir. Hun 
reisti þar samiUgann búna^, svá' þbr skerti éagan lui, ok &kk þártil 
margar. jar^ir ok lamb*eldL Hef^ s4 sltípan sta^it lingann tinuL, erþeirri 
heföi eigi bre^rtt veríty E: ok sá fkipan^'niðír beétiny' EGL^ ok brott» 
ákntto^ bána^inum £6:\ok miklu gMsi^EGL: af lians^eptirkMianda U6* 
la-biskupin). 6FHI:HimLgé%io)vetr. ACFHI: 6rasleysu«sumar. (ihW. CF: 
Myrkr svá mikit um sumarit^ at menn sáu eigi at siá^ en myrlct nser i 
húsum meí5 öUo). ACDF6HI: Komu (add. D6: bœnar) bséf páfa tU pj 
24ns biskups^ (ádd. DFHI: i hvocjum) bann bat? sér (odi^ 06^^ fiditiagii 
ok) r) þeninga^J móti Rómverfam. ACDF6HI: f; Tekín ISgsogn af 
Snorra Narfasyni^ (add. CFHI: en).«; Herrá 6rimr ttfkr) logeogft ACF: 
f StafholtL ACDF6HI: Anda%ist4r) Au^finnr biskup af Björgyn ADFGI: 
Sira Finnr af PostulaTkyrkju AD y): ok Khútr Possi (add. D: fyrir eitri 
FI: Sira AúSnn Králcsson ok Sigur^r prestr Stefnissicm FHI: <^ Go^ 
mundr skild. FI: Druknan Hafli^a Indri^ásonar ; FHI: andalSistKottnna 
Leifsdóttfr). AFHI: 1831 D6: Útkoma Herra Hanks (add. D6: me^belS* 
skap konúngsins um kvenna-mál ok þat fleira sem þair fýlgdi)* ACDF 
6HI: KJÖrinn (add.^ FHI : meistari) Hákon tíl biskups (add. DF6HL: i 
Bjergyn). ADF6HIN: sbJ Mánntapi i 6rimsey a). AEHI: 6isli PhiKppus* 
son veitti brú^kaupit it ffolmenna i Haga Soli \: Katrfnar systur sin- 
nar; AFHI: þar var Herra Jón biskup b) Haldörsson^ HerraKétill, Hwra 

m) B|ariia-8ia))ral«nd 6« n) Hic m seheJUda adjeeia annotami A. Mag- 
nœat: f>etta meinar hana €igi mni Egil kitkup, heldr oib Orm 
e^irr J6m Skalla.e^r ok einkrörja eptirkonanda laklija bisk- 
npa i Hólnm i. e. Ehee sentit nan de EjftUð cpUeepo »ed de Onno vel Jo^ 
kanne SkalUo vel eUam de alUpnbus poeterius saceedentíbus wUnns ciaris episcefns 
s Holensibus. o) mikliG, p) Islandsbisknpao: episcopos Ms- 

landiœ BG. q) fénaA*ar H. r) pro peningalHir: fémnnn. 

f) styrks add. H. i) Snorri lögmatr let af lögsögn o: Snorro AmALEb I8LANDICL tti JBSvaréít Rajtidi fiKui inseqvetai áutumno Sifcerdús inauguratUÉ esl 

m RangarvmUis a. Domino Johanne Bpiscopo Halthori JHio^ ex prœscriptú 

áomini Laurentii. Non id prœterewidum^ sed addendum esty qcod Ðomifius 

Laurentius episcopus catkedram atqte œdem sacrám Holensem maxitne 

ditaicit auro argentoqve purgato et omnifariis' pretiosis y linteiSy wstihus^ 

éHariis potulentisqve. Catkedrœ BJarnastadahlidam multosqee atios fundos 

úoemHt ibiqte riUÍcationes constituit. Nosocomium etiam Qviábechi in 

Olafsfjordo condidit ad sustentationem pastorum omnium qei seniorel 

marho confsctij munera sacerdotalia ohire non possetíty decéntem iii i^ém 

famiharism statuitj ut nuUnís rei defectus' essety m/ultá prœdia ét tectiga^ 

íia pro ágnorum nutritione eo contulit; qeod imtitutum diu'durássefy fád 

ffiolatssm et eversum fuissetj atqee res œconomicæ muttœqee facultates áh 

éius successore episcopo Bolensi ditapidatœ. Hyems iUa mitissima. Æstas 

graminis defectu insignis. Tantœ œsiate incubuerunt tenehrasj ui ad ýœhúm 

f . I . 

desfcandém iua non suppeteref^ at in œdibus crassœ tenebrœ fuerunt. J^ 
hannes episcopus litteras petitorias pápœ accepity qifibus hic pecuniam 
adversus Bomanús et auailium sibi petOt. Snorroni IVorfonis fiíio munus 
nomophylacis ademtumy qeod dominus Orimus Stafhottensis recipit. Obie^ 
rufst Audfinnus episcopus Bergensisy dominus Finnus de templo apostolorum 
ét Canutus Possius reneno sublatusy itém dominus Auduptus Kráki fUiuSy 
Sigurdus sacerdos Stefnert fiUus^ et Gudmundus poeta; Submersio Hafti- 
di Indridœ filii. Obiit Kolfinna Leifi filia. Adcentus domini Hauki cum 
mafsdato regio de stupris et pluribus eo spectantibus. Baqdnus magister 
éptscopus 'BergcMÍs electus. -^ Interitus hominém éx' insúla Grimse/fa. 
Gtslo Philippi filius freq^ens illud contivium nuptiale sororis suœ 'Catha^ 
rifUB propriis impensis Hagœ celebravity cui Johannes episcopus Halthori 

nomophylacis munere ss ubdieavit HI. 'u) ok fengpin Herra Grimi 

o: dmia damino Gfim. v) pro, ték lög^sðgn CFHI: tók TÍ^-. 

xr) Antfreir H. y) FHI. «fo: Rntftr Possi svikinn met 

eitri i* e. Canuiiu Púisfus veneno oceiius.. %) ita N: drnkna^i 

Bergfiór prestr Ti^" IS^mann af Grímsey i. e* Bergthorus saeerdos 
GriMseyensis cum soeiis duodeeim submersus est. a) seeundo CMend. ZVo- 

vembris add. FI. h) Haldorsson omiM. FHI. 

(30) r ÍSLENZiOR ANNÁLAa 

Eiríkr ok Snorri logma^r. (^M. FHI: Jón biskap HaldórMon íór om 
VestQörða ok víg^i kyrkja i Selárdal, á Sta¥ á Reykjanefti ok BúSardaL 
N: Anda^ist Hallbera abbadis af Sta%> en kjörin systir Katrin. Yeginn 
Qa^SbrAPdr ok 2 menn a^rir af Sigur^i Landa. DFHI : Edipsig lun» um 
mi9n»tti e) in festo Stephani FHI: 14 nátta). 

133L ACDFGHI: Manntapi or Vestmanna-eyjom» ACFHI: fmtigur 
karla ok d) þrjár konur ok þrjú börn ADI: e) seeundo nonas Martii. {add. 
DG: Druknudu XLViu manna. CDFH: Kosinn Sira Egill Eyjólftson 
til biftkaps D: i staSinn/) til Hóia). ACDFGI: h) mor^vig TorráVs þor« 
mó^ssonar {iM FI: IX dag j41a af Gu^ugi HafliSasyni* . CF: t) eajfút 
kviksettir er a^ voru- CDFGIN: Yig k) þorvalds Höskuldssonar). ACF 
HI: Halteri mikit um allt land (mdd. DG: Óáran af korni á íslandi). AFI: 
Herra Eirikr var^ aptrreka í) i Krossbassunni (add. DG : Lýst banni yfir 
Ólaii Sveinbjarnarsyni). ADFGI: SartSr Sira Benjdict {jM FI: Solmund* 
arsoii af Páli þórissyni), AFI: ok tá i rekkju lengi vetrar. {add. FI: 
Droknan Ólafs Svdnssonar Álfdæls ok hans félaga). AFI: m) kom sldp 
i Dýrafjðr^ ok anna^ i SkutUsQfir^ A. 13S2 DGLM: 1333 E: VigSr 
Herra EgiU biskup til Hóla n) in festo sanet» .trinitatis af Herra Hákoni 
Bjorgvinar biskupi, þyiat Eilifr erkibiskup var ei tiUœr, sakir kránkleikii 
A. ISSa DFGHILO: 1333 E: ok 4tkpma o) hans {add. DFHI: tíi Hib 
EGL: á Gásum. Kom hann heim til Hóla E: p) in Oetava assumcionis 
beatæ Mariæ virginis EGL: ok saung fyrsta messu q) in nativitate r) glo* 
ríossD virginis Mariœ. Tók hann þegar me¥ sinnm biskupsdómi ágjastt 
si^íer^i i íostum ok $) i^ugligu bænahaldi). A« 13S& GLM, 1333 E; 
Sira þorsteion Illugason {add. EGLM: t) iresignertfSi BfeiVab6lsta9 eo) 

e) y» nótt j6la o: «ecifiubi nocie fesH jtUetmi FHI. d) 4c» kTSHSt 

ok Scs^ barna L e) öndTsr^lega i Martio s: nuUmm m Jfar- 

IfoG. f) i Bi^irinn 9: m heum nempe epueopi Lúmremiiit fvem D: emm 

* plerigqve eeterii exemplarúnu præter A. a. ISgl mortmim eme fermtU, eedamtpe 
. imno Egittum e$$e peregrÍHaimm ex Hedem peM^ tnde mai» k md a. ISM* 
k) Ha H: kriksettr Gminlögr f»orTar^eeon mtlF siani loa- 
or koiid, meir hTorri kann lefiA* kaf^iri» en mjr^t síbb 
eon i. e« Fiuus sepuítui Gmmlogms Tkorvardi fSime emm mmrm^ qvmemm rem kmbmerei 
fiHmm qve smmm neeaverai. i) iia I: kiriksettr Gait'lðf r ok Sif* ANNAim IBLANÐICI. 

/iUu9y daminui Ketilhiiy áominm Brieui et Snorro nomopkylax mterfuere, 

Jonme episcopui Haltkori JiKue per Ve$t^ordos iter fectty templaqee Selar» 

datij Stadi in Reykjane90 et Budardali inauguramt. Obiit JBaldora ab^ 

batiisa Stadensis at electa soror Catharina. Oudbrandus et duo viri aHi 

a Sigurdo Landio occisi sunt. Eclipsis lunæ media nocte in festo Stephani. 

133 L Insularum Vestmannorum qvinqeaginta virij tres mulieres 

et tres infantes in mari interierunt secundo Non. M^artU; qeadraginta et 

octo homines aqvis submersi sunt. — Egillus Eyolfi JUius episcopus Holen^ 

eie electus. Cœdes Ihrradi Thormodi Jilii nono die festi jolensis a Gud*- 

logo Hajlidanis Jilio commissaj auctores autem aedis eiri sepuHi sunt. 

Cœdes Thorecldi Hoshuldi Jtlii. Atmonæ caritas per totam insulam Is^ 

landiam magnaqte frumenti caritas. Domiitms Ericus in fusee dicta CrosS' 

6u%a repulsus est. In Olaum Sveinbjornisonium excommunicatio declarata 

eet. Eominus Benedictus Sohnundi JUius a i\sulo Thoreri Jilio sauciatuSj 

diu per hyemem lecto detetitus Juit. Submersio Olai Steinsoniiy Alfdæti 

dictiy cum sociis suis. Navis iti Dyrajjordo et alia in Skutilsfjordo 

appulit. Dominus JSfgillus episcopus Holensisj festo sanctœ tritiitatts a do^ 

sssino Haqtino episcopo Bergetui itumguratus fuity tiam archiepiscopus 

Hilifus prœ debili valétudine ojfftcio fiitigi nonpotuitj dictus Egillus eodem 

anno Holas rediitj Oausis appulsus in octaea assumtionis beatœ Mariæ eir" 

gifiiSy domum deinde eetiietUy missamprimam iti tiatieitate gloriosœ mrgi" 

uis Mariœ catitu celebramt. Ille simul cum suo episcopatu egregios mo^ 

res iti Jejutiiis et crebris precum exercitiis accepit. Thorsteinus Hlugœ 

Jiliue Breidabolstadum resignabat et Orenjadarstadum ab episcopo E^illo 

iterum tutctus est. Domitius Haukus et domitius KetHlus sic dictiy certi 

tllrr koiia Torr4;)'s o: Gudlogus vhms sepuUus nee non Sigrida uxor 
Torradi. k) I>or stein s D6. l) á FI. m) t'to FI: Glötin 

kom i D/rafjort en Álptin í Skntilsfjðrt c: Nams dieta Glödin 
m Dyraffordo , nevis vera dieta jálptín in SkutUsfjordn appuiere. n) m 

festo saneiœ triniiaJHs om^. D6: eœteraqve in D: omithndur. o) pro hans 

N: Eg^ils hins 12^ Hóla biskttps, l. e. EgiUi Holensis episcopi duqde- 
eimi. p) eptir Marin-messn fyrri: post feshm MarimpriusL. 

q) á Marín-messn sí^ari o:tii festo Marim posteriore. r) pro gUn 

- riosm virginis, G: Sanctœ. s) iA-nffliga omtee. GL. t) Ut lanst Uf. 

(300 9 

m ÍSLENZKm ANNÁLáA. 

^ (a4éL EG: af Egli biBkupi) Grenja^staiS. (add. ]^;.Herra Bmúat ok 
fierra Ketill reiknu^u vise^rri um allt land ok fóru bá^ir ^ Noregs. D: 
Obitus Braads Skógs Eyjdlfssonar ok þór^Sar Kolbeinssonar. Herra Grimr 
iterum legifer. D : Feliivetr hinn mikli). 

m% ADFGI: 1331 C: Andatíist Sn^rri Narf«soii AFI: vu idiis 
Martii (add. DFGI: ok Sigur^r uj Flatnasi EGUH: Sigmundr preslr 
Jónsson þá Brei^abólstajS). UtanferS H^rra KetíU ok Herra Eiríksi» AC 
DFGIN: Anda^ist^ Eiiífr erkibiskup iiii Nonas ^ovembris (add. N: in 
commemoradone défunctorum), ACDFIH: Sást e^dr {udd. D: mikill kh 
gsmdi) í austri nær um, allt Island, AC: tveim nóttum fyrir *), S0IÍ A: 
Barbaræ messu (add. FHl: er bera |>ótti í somu átt ok jafnnanr ðdlstaíSár» 
er menn hyggja yeri^ hafa í Knappafelis jökli). AFILN: 1333 DEG: 
Brann 0) bærin í Björgvín. 8ali A: sj Ræntur kaupmenn 1 Sn^reyjiua 
ok tekit af f>eiip skip þat er GullsúSin hét, en Glo^n kom til Noregs 
ok vorii þeir pá ræntir er |>ar voru á; (ocUL FI: kpmust því allir menn 
i braut aí bá^Som skipunum, n^na þrír voru þar eptir <rf£ þrælka^r, þeir 
voru bátlausir , er braut f óru » ok hétu allir su^rgongu). ACFI : Drnknan 
Sturlu Snorrasonar, (add. FI : ok |>qrsteins bró^ur hans ok Gunnlögs prests)» 
A. 1333 GLM. 1334 CDEFIN: A þessu ariX^iU. EG: gjör^ust þan 
jhræ^ítig ti^ndi a^). þorleifr (add. C: þdrt^arson) drap þorbjorn prest 
ladd. FI: þorsteinsson DFGIN: i kyrkju, CEFGLBfN: su^r á nesjum, CD 
FGI: f Kyrkjuvogi), AEFGLM: á z) Michaeiia messudag, ACDEFG: u) Flafnason FI. *) Bic est laeuna m G. v) lyrijaii 

11. «^ ifalSt hrenin pýteTEkÍT ménn míkin part afkaupatait' 

íBjörgTÍn^ i. e. Germani magnam pariem emportí Bergetuii inc^f^dio idt* 

vere. ^ x) i/a DEG. a<i a. 13SS: þá rora rekin CDG : tekin) trö 

.akip^ Islan^sför ok rœnt rít'r Sutt^r • eyjar, ræntn Sntr' 

cyingiir ötrn biissa-skipinii» en annat gáfa þeir liit*af^ ok 

.4 þyí aiglda þeir iil Noregs meir meiðr jarteiknum, enii 

likindum. id est: Tanc duœ naves islandicm Hebudihus aUapsœ (eapiœ apmd 

Hehudes) ibiqve spoUaiœ suni* Uehudum incolæ alieram navem onerariam per 

pínam nautis absiuleruni , aiieram vero liberam dimiseruni, qva in Norvegiam 

racuhse magis qvam verosimiUier veUficati suni» Sed iia Fli Glö^'in Ihi út 

, i Dýrafir^i ok har' a4* Su^reyjum ok annat skip er ket ÁNNALBS IBLANÐICL 287 

per totam Islandiam cafculum fecerunty deipíde uterqte Norve* 
gtam petwerwtt. Obiim Brandi Scogi Ejfolfi Jilii et Thordi Kolbeini JUii. 
Cfrimue iterum legifer. Hyem9 pecudnm magna strage insignis. — 

1S82. Obierunt Snorro Narfonie JUiue ieptimo idu$ Martii et Sigur* 

due Flatnasue. Sigmundus saeerdos Johannis ftfius prebendam BreidahoU 

stadum nactus est. Peregrinatio dominorum KetilK e^ Erici. Obiit Eili^ 

fue arcMepiscapus fcarto nonarum Novembris in commemoratione defunc* 

tarum. In orientaU plaga cœli ignis vi$f§s est magná flammój propemo* 

dum per tatam insulamy biduo ante festum Barbarœy qti in eandem plag* 

am vergere, videbatur, ubiqve œqve eicinus et in motUe gláciali iLfutppa^ 

fellensi esstitisse putaibatur. Urbs Bergentis incendio vastabeUur. — Spo^ 

iiati mercatores in Hehudibus^ illisqve navis Qullsudin dicta extorta est. 

Olödin autem in Norvegiam delata^ nautœ tamen efusdem spoliati sunt. 

Qpare omnibus e navi utraqve abitus contigity nisi tres ibi remanentes m 

sermtutem redacti sunt. Schapha caruerunt qvi elapsi sunty omnes ki 

rotum fecerunt austrum versus Romam profectionem suscipiendi. — Subr 

mersio Sturlœ Snorronis fllii Thorsteifáqve fratris ejus^ et Ounnlógi «o- 

cerdotis. Hoc ipso ansto id horrendi fwvi ecenitj ut T^orleifus Thordi flr 

liue sacerdotem Thofbjorfium Thorsteini jUium in œde sacra Eirijuvogi 

Nesisj sacris vestibus ifidutumy atUe altare stofítemy festo Michaelis oe* 

cidstj deinde idem Thorleifus se ipsum pugione in templo transjixit. 8a* ! 
/ Gnllsádrín, þar Tar á Narfi I>orUlL88 an. f>at 8kip Ta^ teki^- 
af þeim ok rœnti.r ðlln fé, en 61ö4*in komst til Norega, ue. 
Naves, Glötin et Gullswlrin dictœ e portu Dyraffordi Molveruni, et Heludi" 
tus snni aUapsœ, Fuit in Gullsuda Narfo ITiorlaci filius, hœc navis cum pecu- 
nia omni iUis ademta esf, Glödin vero Noruegiam evasit* — Jto Ni f>rjú skip 
létn af Eyrnm ok tín^Í8t eitt mei* ntönnnm ok gótai, en, 
tvö komn8t a4r Sn)írreyjnm; tókn landsmenn annat méd* gó tsi, 
en n^enn komn8t allir til Norega á ö4^rny i, e. tres naves ab Ey* 
ris e portu solveruni, harum tiiui cum nautis et peeunia periit, duœ vero ad He* 
budes pervenerunt, JUeram incola eum pecuniis ceperunt, noMta vero m aiiera 
Norvegiam pervenerunt^ z) in festo Hieronymi CF* S38 ISLENZKm ANNÁLAR. 

ILMN: o) þá er hann var skrýddr hj ok itóV fyrir akari. AF6LMN: 
Si^an la^i þessi þorleifr sjálfan sik me^ knifi tíl batta , 8oU A : i kyrk< 
jnnni. A.13S3.GL. 1334 E: Einar prestr Hafli)$ason SoU A: c) {>á Hðsk- 
uldsta^i (add. DG: Víg^r Hákon biskup til Bjorgvinar, N: skipaðTr fiírafn 
prior. Anda^ist Herra Sigur^r LandL Elds-uppkoma me^ sandfalii suVr 
á 8i9u d). Á sama tima sást Ijós út í hafi, bœ^i fyrir sunnan ok nor^n 
land. Ve^rátta gó^. Sótt mikiL Vig^ systir Kristfn abbadfa tíl Sta^ar. 
1333. ADFL 1340: Anda^ist Sira Benedikt d) Sólmundarson e) X kaL 
Novembris. ACDF6ILN: Meistari PáUy) archielectus (add. E6L: Canoeler 
E6N: í Ni^arosi) fór úr landi g)á páfagar^ (add.E: ok k) var þar vígVr). 
ACFI: i) Herra Erlíngr ok Hafþóris synir ok Úlír Saxason héldn Túns- 
bergshús fyrir Magnúsi konúngi ij ok gengu síVan á kóngs vald í) en 
konÚÐgrinn gaf þeim bæíSi líf ok eignir sfnar, en Ulfr kom eigi á konúngs 
fund ok rymdi ur landi. ADFGIL I3S4 E: kom út Herra Eirikr (add. 
EGL: Sveinbjamarson, EDL: kom skipit á Eyrum Mathœus-messu dag). 
AFI: Titj me^ Krosstí^um, er páfi Johannes hafíSi dikta^, ADFHI: ok kom 
þat eitt skip tU Islands (add. DG: um sumarit CF: Páll víg^r tíi erkíbi- 
slíups. DFGI: Týndist Mariusúðin nær Hjaltlandi n) me9 monnum ok 
allri áhofn. E: Aiida^ist Sira Jón Kútr á Hoskuldssto^^um. N: XI kyrk- 
jur braut i Noregi af sterkvi^rí o) FHI : Landfarsótt mikil um YestQör^u. 
FI: Jón biskup fór yfir Yestfjor^u. IJtanfer^ Glaumbæjar Rafns. Hja)f- 

m) Ua Vi i me8siikltt;)*vm ok kiiinM til messo o: h^iim ad umsam ee* 
lebrandam úmaJbu. h) til metsH luU. DEG. e) Hœe fomXh /«- 

sbu m E6L. Ua: Síra Einar H4fli«-asoii fór bjftam «m Torit á 
Höskulditai', ^TÍ at baBn þi kyrkjnna nm yetrinn, aiU.'E.m 
jmrifieatione Seim Mariœ i. e. JCmonM saeerdae BafUdonis fOims vere traasia ha- 
hitatmm Höshddstadmn^ , luum Ayeme fimdmm iUmm pasforalem aeceperat. d) Ifon^ 
nmíU volmnt ^narrationem Cod. N. de hoe naturœ phwnomeno eanáikm esse ae 
iUamy suh hoe ipso anno seemndttm emtera annaUmm exemplaria, smpra aUatam de 
ignis visione, sed rectims iia distingvendmm pmtatur. d) pro Solmondaraon 
N: *'af Odda'^ e) Cakndis Novemhris Fl; sed N: omnino diem omimt. 

-f) pro archieleetus CSÆFGLN i "kjorinn til erkibiekups (oi arehiepi- 
scopus electus. g) *'ar landi*% amitt. EN. Pro páfagarA^ E: ^ad 

euriam*\ h) proi yar par Tfff*r FI: •*tók palHnm*'. i) lia 

m N: Herra Ulír Sazason ok Erlingr béldn möt kontfngi* ANNALE8 IBLANÐICI. 23» eerdos JUfiarus Haftiði fiUus Hóshuldstadog cbtinutL JBaqvtnus episcopus 
BergeMÍs inauguratus est et Rafnus ad munu^ prioris obeundum consiitu^ 
tus. Obiit dominus Sigurdus Lattdu Eruptió ignisy cum lapsu arenœ ' 
in tractu australi Sida dicto* JSodem tempore tisum est lumen elottgin^ 
qva super^mari et ah aUstraU et boreali Islandiæ parte. Aeris temperies 
placida* Morbus epidemictts vehemens. Initiata soror Christina isbbatissa 
in Stadum* 

1333. Obiit domifttss Benedictus Solmuttdi filiusj decimo calendas 

Nmembris. Magister Paulus cancellarius archielectus Nidrosiœ patria 

relicta ad sedem papœ profectus est^ ibiqve initiatus esL Ðominus Br^ 

lingus et filii Hafthoreri^ Vlfusqve Saxonis filius castrum Tuttsbergense 

cofítra Magnum regem defenderunty in ejus rero potestatem se postea 

dediderunty rex vero illis ritam ac possessiones suas eoncesdty sed UlfuSj 

regem non conveniens^ regno aufugit^ Advenit dominus Ericm SveinbjórftoMS 

filius in nmvi illaj Eyris^ festo Mathœiy qvœ preces de passiofie adtulity qeas 

pcspa Johannes consposueraty et hmc uftica navis hoc attno in Islattdiam venit. 

I^esulus Archiepiscopus iftaugttratus. Naris Mariusuda prope Hjaltlaftdiam 

cum nautis et ontfti vectura ppriit. Obiit domiftus lonas Kutus Höskuldsta- , 

dÍ8. Vehemefttí teittpestáte ' uttdecitri templa in Norvegia destructa sufst. 

Morbus epidemipus magftus per Vestfjordos grassabat* lohanftes episcopus 

Vestfjordos visitaftdo obibat. Peregrittatio Baftti Glautnbæensis. Vir qvi- 

dam ttomine Hjadaftdi alitsm virum securitate gaudentem die proxitno a «jm 9 : Dominut Vlfus Saxoni$ fiUus et ErUngus regi adversabaniur. k) pro 

Seqventibus J>G itai^ Sættnsl Hafþórissyni r ok Herra Erlfngr 
Tið Slagnúi konún^^ Úlfr Saxaaon landflæmdr, i* e. FUii Haf" 
íkoreri et dominut Ertíngms cmn rege JUagfio in graitam redierunt^ Vlfits vero 
Saxonis fiUus m exiUHm aetus est. t) Segventia omiiL C. ' m) Hœe 

poMtUo aUter in ¥L itat Kom út bænahald de passione Ghristi 
formerat páfa yegna, með miklnm pardáni, i. e. Celehratio pre-' 
eum de passione Christi, nomine papœ fqrmata, unaeum magna indulgettUá in Is^ 
landiam perlata est. n) ok allir menn af: eum omnihus nautis DG. 

o) Insehedula, exemplariti adjectay annotaviiAt Magnæusi ^'lðS3. Andaðist 
Christophorus Dana konúng^r,. kom i hans «tað konúngfr Yal- 
demar sá ðji.*^ u e. anno IStS Obiit Christopkonu Daniœ rex, tujus m heum 
suecessit rex Valdemarus tertíus. 940 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

andi hét maðrr, er drap mann i gri^um uaísta dag f^nrir Ttiómas-meMU, er 
ný-sett voru jóla grið^, i Kross-kyrkjugarð^i i Bjorgyn/ hann var hoggjno 
þorláks-messu. Annar mað'r fyrirfór sér sjálfr ok gengu báðir aptr; dóu 
af þviþrír menn. Bardagi klerka ok sútara; drepnir tveir klerkar). 1334. ACDFGHIL. 1335 E : Utanferð Herra Jóns biskups. 8oU A: 
AndaðTist Síra Bjarní Ólafsson. ACFI 1332: Andaðist Herra Haukr Erlinds- 
son. AGIi. 1335 £: lltkoma Síra Vigfúsar metf bréfum af páfagarðí, erNun- 

' cius páfa iiafðri til Norega ok, (cum ceterisN): vofu biskupar b&ðir Jón (add. 
E6: Haldórsson) ok Egill stefndir til Noregs AEGL: nm reikning páfa- 
tíund^r. Fór Jón biskup utan, en Síra Ólafí: var tilætlaðr Hólakyrbju 
vegna, ok varð" hann strandaglépr (add. E6: svá at þeir sigldu undan 
honumX A6LN. 1335 E:' Andaðíist ' þörsteinn prestr HlugaMn (add. 
E6JL1: á ^renjaðarstöðum , hverr eð* var himi mesti nytjsemdarmaðTr £6/ 
i HÓIa biskupsdæmi, sem i léngan tíma mun sýnast hans handaverk, 
E6L: p) i bokagerd*, uppkasti ok kross-smið'i ; hérmeð styrSri hann sinni 
mentan sjalfum sér ok öðrum til mikiUa þarfinda). A6L. 1335 E: Var 
Olaíi presti ge&nn'Grenjaðarstað'r (add, 'CDFGI : Péll erklbiikup kom heím 
i land). DFI: Útkoma Herra Ketils DFGI: Gefinn Oddastað'r Sira Arn- 
grími; (cum iisdem N. 1335): Braut krossbússuna (N: stíSt) fyrirMýrnm 
FI: viif Álptanes. FHIN: ;) Bergr ábóti at Þverá lagð'i af ábóta-yald 
fyrir Iftillætis sakir; r) vígð'r Bjorn |>orsteinsson til ábóta i staðinn. FI: 
AndaðTist Olafr Sveinbjarnarson 6regorías messu ok Svanborg HróðTbjarts- 
dóttir. N : Petrus sendiboð^i kom til Noregs at reikna p&fa-fé* Tók snjó- 
skrið'a .tvo bœi fyrir norðan land, ok dóu þar í 20 menn ok 2. I þeirri 
skrið'u lifðTi ein stúlka tólf dægur ok komst lífs í brottu. Hríð kom Ólafs 
messu síð'ari). 

1335. ADF6HI: Krafinn út Q^^rðúngr kyrkna tiunda^ eptir bréfi 
Herra Jóns biskups, ADF6HIN: Útkoma Herra Jóns biskups C^dd. FHL: 
áEyrum). ACDFt 1335 6LN. 1337 E: Magnús konúngr (add. EGL: 

p) skrifQm ok smíðnm d: nperihus UtteraríÍM et fahrkii L. ^ ^) Ita hrt- 
vtÍMs m N: Berg^r gaf abötadóm, ea BJ4>rn Tar Viffðr i staðiiin. ANNALBS 18LÁNÐICL 241 

aiite festum Thamœ in cœmeterio tempU crucis Bergen$i$ interýecity cum 
nuper feriœ fetti jolen$Í9 inviolabilis inchoaverant. Ille fezto Thorlaci de^ 
cúilatus e$t. Alius etiam $e ip$um necavit; utriu$qpe deinde mane$ ober* 
rabantj qvod tribue hominibu$ mortem paravit. Pugna inter clericos et 
$utaree; duo clericorum occi$i sunt^ 

1334. Peregrinatio domini Johannis epi$copi. Obierunt Sjctrno $a^ 
cerdo$ Olai Jiliu$ et dominu$ Hauku$ ErKndi filius. Adventus Vigfu$i 
sacerdoti$ cum diplomatibu$ a $ede papaliy qvœ nunciu$ papœ in Norve- 
giam attuleratj amboqve episcopi Johanne$ et Egillu$ in Nórvegiam fuerunt 
citatiy ad ratione$ decimarum. papafium reddenda$. Jíohanne$ episcopus 
peregre profectus esty sed dominu$ Olaus^ epi$copi Holensi$ mandatariusj 
legationi destinatus^ nimis ad pórtum $erotinu$ occa$ione itineri$ excidit^ 
ut ip$um abnavigantes relinqverent. Obiit Thorsteinus $acerdo$ Iílugoni$ 
filius in 6renjadarStadi$j qvi in dioecesi Holensi vir utilissimus eastiteratj 

et diu in posterum ejus opijicia conspicientur^ nimirum m exscriptione s. 

compactione librorum^ delineationibus et crucis fabrica ; his suam artem in 

proprium et aliorum insignem u$um convertit. In sacerdotem Olavumfundus 

pastoralis Grenjadar$tadetisis collatus est. Paulus archiepi$copu$ in patriam 

rediit. Adventu$ domini Eetilli^ Fufidu$ Odda$taden$i$ domino Arr^rimo 

collatu$ est. Prope tractum Myren$em adAlptane$um navis Kro$$bu$$a nau* 

fragium pa$sa est, Bergu$ abba$ Thveraen$i$y humilitatis causa^ hanc fun- 

ctionem deposuit ; in eju$ locum frater Björno Thor$te{ni filiu$ abbas ini- 

tiatus est. Obierunt Olaus Sveinbjornofiis filiu$ fe$to Oregorii et Svanborga 

Hrodbfarti filia. Petru$ nuntiu$ in Norvegiafn venit ad pecufiia$ papœ debitas 

computaftda$* In regione I$landiœ boreali$ ruina nivali$ dua$ villa$ áb$tuUtj 

in qva homtne$ duo et vigifiti perierufit. Puella qvœdam dies duodecim 

totidemqve fioctes sub ea ruina $upervixit et viva inde evasit* Festo Olai 

posteTÍore procella incidit^ 

1335. Qvarta par$ decimarum templorum juxta literas domini epi- 
scopi Johanfds ea^acta. Adventu$ domini Johannis episcopi JSyris. Magnus 
JErici Jiliu$j Norvegorum Sveonum et Scqftorum reSy reginam Blanciam 

o : Bergus munus abbaiii deposuU^ at Bjömo iierum miHaiui esi. r) seqven* 

tia omitt. H. s) add. ÐG: Tirðag^ligr herra 9i reverendus dominus. 

(31) 242 ISLENZKm ANNALAR. 

Eiríkssan £L: Noregs Svía ok Skáne^jar konúngr) ^^^ ^) drotningar 
r) Blancie {add. EGL: x) Hún var hertugadóttir af Flandria^ bróðTurdóttír 
konúngs af Frans). — ADFGHILN. 1336. E: Utanferð herra Egils biskups 
{mdd. DFHI: fráHólum, EGL: áGáseyri. EG: y) Hitti hann Pál erkibisk- 
up yið'r þrándheims mynni, ok var heið^arlega tekinn af honum ok sat í 
þrándheimi um vetrinn). AFI: Særð'r Síra Ásgrírar prestr i Vatnsfirði í 
kyrkjugarði af þórarni Eiríkssyni, mUKx pentr. — AGL. 1336. E: Síra Snjólfr 
var með Hákoni biskupi i Björgvín : hafði hann umboð* nuncii páfa , at 
taka reikning af biskupunum á Islandi, ok fór til Islands um sumant 
(aifií. EG: Gjörð'i Herra Páll erkibiskup herra Egil biskup kvittan, at hann 
skyldi ekki fara suð^r til Björgynjar^ hvat er Hákoni biskupi mislikað'i* 
FI: Lánga-bussan kom fi þingeyri i Dýrafirði, en Steðja-koUán á Gáseyri. 
FHI: æ) |)á var Jakobsmessu regn hit mikla. Hlupu við^a skriðTur stórar 
ok urð'u vötn svá stór, at f>au geystust úr farveg sinum* þá tók hey-des 
ok mann úr garð'i at Eystra-fikarði i Leyrár-sveit. — N: Tveir menn 
drápu sig sjálfir meðT knlfum. .þá urð'u margir menn óð'ir. Á þvi ári 
brann ein kapella i Sviariki pk birtíst þar mikit stórmerki , at corpus do« 
mini, ep geymdist i einu keri, fannst i a) oskunni fyrir birting guð's móður 
Marie. Yar i þeim stað' siðan kyrkja gjör at boð'i guð's móður, hver i 
mikilli vegsemd er, bæð'i af guð^i ok mðnnum. Salómon biskup i Osló 
forboðTað'r af Petro sendiboð'a. Kom út Loptr þórð'arson, Hófust deilur 
Lopts ok herra Ketíls ok Uppsala-Hrólfs um visa-eyri« H: Pétr lögmðtðTr). 

1336. ACDFGL 1337. N: Herra Magnús konúngr krúna^r iSviariki 
ADFL N : i) án erkibiskups ráð'i ok annara valdsmanna i Noregi [fldá. 0. á 
nitjánda ári sins konúngdóms en Þ^ ok XX^a sins aldrs). ADFGHI ; HeyrðT- 
ist stynr mikiU i skála i Kyrkjubæ, svá sem til sjúks manns, af allri alþy^u 
mjök optligalengi sumars, en ekki fannst til nýlundu þó leitað væri Caiíi.FHI: 

^ íjorði brúðkaap o: nt^ilM» ceMravtf N. rarð púsaðr með drotii- 
• inga o: regina eopuUUus EL. u) pro drotnÍDgar D6: «'jungfru^S 

FIN: <<fra/« v) BlanDZ E. Blaace DFGL Blands L. Ðlankin N. 

x) ita FIN: greifadottir af Frana (Flandria JS.) o: fiUam eomi^ 
tu Franeiœ (Flandriœ). ^ y) ita JLi ok var i |>rándheiini lijá 
Páli erkibiskapi vel tekinn p: TkraniihtííiUœ apud arckiepiieojntm AííNALm mzANÐict. m 

wtorem duk{i\ fuit iUa Jilia' ducts Flundiriœ^ et regts Frmnciæ eæ ýratt^ 

ínepth. PeregrtfÉofio domini Egiíli epUeopi Holensis dé ÚáUseyris. Pau^ 

lum arcMepiscopum ad, ostium Throndheimense iHe offe^idit^ et ah éo Aá* 

norífice esceptuSy hyeme ThtondkeiiihiiB cofíJsidebM* Sauciutus^ domÍHkÉ'AO' 

grimús sacerdos Vatnsfjordénsis in cœmiterio á t'horéfrinéí J^iUi JlUd jpi^ 

tOre.. DominU^ Bniolfus cutíi Haqtino episcóp'o BéTgis fuity ^ymahdáto 

instruiotus nuniii papalis^ ad rátiones áb epíscbpis Istándite eáigetldaSj haií 

éestate in Islandiam þrofechts est. Dominus Pautús afchiepiécopúB déná^ 

naSjgillo Hiertatém dedity ne aUstrum eersus Bergas iter faihré^optm 'ha'- 

bérety ^qvod Baqtino epéscopo * dispUcuit^ Natis LarigabuéÉa'l^Uígsyrcs 

in- Dyraffordo aþpulit y at Stedfaiolia Gaseyrœ. Tunc fesio taCíM iMiér 

ilté ingetís ineidH', magnœ^ qroqpe tunc ruimB passim *^e mo'ntibus fiebani, 

0t amues iarita incrementa eeperunt, ut ex alreés suis cum impetu ruerent^ 

Tune in tribu Leyráénsiy in wlla Eystra Skardo^ strues fœni cum um tiro 

e^ fœnUi ablata est. Duo inri cUttris fnanus sfiiintuterwnt. -^nc mitlH 

fisrore capti sunt. Anf^ itto in Seionia sácellum qvoddam confta^raeitj 

ubi magnum miracúlum editum estj qvod corpus domini in rase asser^€h 

tfsm in templo reperiebatur per revelationem matris dei Máriœ. Post^ 

modum iri eo locoy Jussu Mariœ matris deij templum eæstruetum est^ tuif 

t€S0S a deoj qvam a hominibus magnus honos hahetur, Salomom episcopo 

Ooloefm a nuntio papœPetro sacris interdictum est. Loptus Thordi filius 

sfs Æslandiam advenit. Lites inter dominum Loptum et Ketillum ei Brol' 

fkssn áb Vpsis de pensione certa sic dicta eaortœ sunt. Petrus legifer. 

1336. ' Dómirius Mugnus rem in Svecia, sine archiepiseopi consilio et 
atiorum Norv^ím optimatumj creatus fuit wno dedmo nono regfii 'éuiy 
sed mtatis suæ vigesimo þrimo. In cubiculo Kyrkjuhceense gemitusy in^ 
otar hominis œgrotantis, séepius hac œstate ab omni famiUa auditus estj 
nsAsItcmen notabile^ licet qvœreretury iavetttum. Idem aliqvatítíes efundopa-' 

Pauhtm bene aeeeptus eonsidébaJt. z) lia in G: Regn 8T& m i k L t J a* 

cobs-mesBu at öll vötn.,.. o: Tantus imber fesió Jacobi ut lacus 
omnes • • • . a) Ita m fragmcnto membranaceo N. sed m exseripto uno 

ehartaceo manu A. Magnæi exarato legítur: ^ kyrkjminL*' b) pro 

án Ae. G: med" rii^smanna ráð'i í Noref^i o: ConsiUariorum Norvegus 
csnsiUo. 

(310 M ÍSLENZKm ANNÁLAB. 

|At heyr^ist ok nokkrum sinnuitK sppúr gdlfi i stofa at Hvoli í FljitaUbfö). 
ACÐFGHI: c) A þvi ðumri kom vatnshti^ svá'niikil, atlross; naut ok «au^ft 
d) dó afy.á RángáryöUum ok um Skálholts Bveity^ svá at huRdru^um skipti af 
sJKhyQrju á ^eim dægrum eX Þami ve^ eptir jól f) kom sujóhrfó 8vá nkikil 
{4ddéJiG\íi!ta öU héru^ fyrir aUAn^n l^nd), at m^rga bni.i sveitum g) la|;^ 
undir {add. FHI: á Barba^u-mesau). Syá A) feliu ok hús efan {add D6: af 
fiÚÐga snjáfarins) fyrir sunnan l^nd ok;margir fengu stór-slca^ af (acU. FHI; 
éQ alt útifé manna var JíomiiS a^nií^rfalli á&enn aflétli). Soli A: i) FróBlan^ 
hto <var dóttir hertoga af Flandr ok bró9ur--déttir koonikngs af Frans. AGL 
1337 casteri omnes: Árni íU[>óti af Lýsu hálshogginn vi9 England h) ok SSL 
hans \skips höjrn (a<2dLÐFHI: af /)D^ggurum ok kastat ollum fyrir bor^ 
AGL 1337. E: Herra Egill biskup sat i |>rándheimi annan vetr, þvi at hðnum 
gaf eigi i burt qm wwB^jýXj^add. FI: Jon biskup Haklórssen fór sííSasta aina 
yiir ye»tQort;u pk vfg^ kyrkju i Yatnsiir^í. FIN: Brauí Ste^tfa-koUn m) i 
Reykjaifur^L Ðrulmunii^ SigQiiUMlair Christophorussonar. Sol. N: Komu send* 
iba^ar tU Noreg3 m^^ boSskap herr^ páfans i hvörjuip hann aptrkalla^ 
fiat gjaldy er hans forverjari Jóhannes páfi lag^i á kyrkjur ok kyrkna-fé^ tU 
frefads Jórsala-Iandi; þviat HiöSver Frakka konúngr, er f>ann tbna játaVi sUc 
At yfir ha^ sat heima o)l fór hver^ Utanstefnt herra KatU ok Lopti. — 1S37, ACDFGHIN : o) Komu &mm menn (add. N. skotskir) af Noregi, 
{add. N. er út höf^u láti^ af Bjorgvín eptir til páska viku flmtán á skipiX ei 
ntlq^u til p) Skotlands y, q) austr vit StafafeU ^ ár) tuttugu ábia longa skipi, 
vom þeir komnir mjog,a% þrotum {add. N: dá Jí aíyoúék matleysi, en 

' • 9 

t) «111 Tor 3» iferuú tmpot^ C« d) kltkyn'k t^ 9: «mitur generu pécmiéi 

G. Fjöldi «Iskyns féna^ar os magna muítíiudo DmiMr géheru peem» 
dum D6. c) Ita C: kom hrlir sri mikil á Barbara-messa» 

at menii komnst eigi til fjárkdsa. Af ^eim snjö lagð'i ofan 
^, ^ hœ nn^ir Sta^a^felli ok anstr í- Skartt^i oi In Barbaræ fes(o adeo 
eæya tncidft íempesta^, ui ad oyiUa yenire non Uceret, ex hac nw^ cumubts fac» 
. tus est StadarfeUi supra ades., et orientem versus in viUa Skardo. f) pro 

eptir j41 DF^HI: "eptir á jóln-fpfttu'* 0: postea in jejunío adueníHS. 
ff) pro "marga bæi 1 sveitnm" DG ita: at í nokkrnm ðtoi^nm 
b æ i 9 0: m nonnuliis locis domius. h) brotnn^t'n ni^r D60 i) Hit 


C'f r\ ANNALE8 ISLANDICL 24ð vtmenti tn hypocausto Hvoli in Fljotshlida exauditum est^ Bacœstate pro- 

cella nimbosa contigit adeo molenta , ut ex eqtis y bubus et pecudibus in 

Rangarvallis et tribu Scalholtensi y duobus nycthemeriSy aliqvot cen- 

tenarii interirent. Froxima hieme tempestas nivalis in regione australi 

' Islandiœ tanta vi post festum Jolense contigity ut muttœ domus in ter- 

ritoriisj festo Barbarœ^ nive obruerentur^ et passim sub pondermnivis 

in australi qvadrante corruerent^ qvo multi damnum haud leve accepere; 

armenta verOj qvœ sub dio agébantj procella imminuta morti vicina erant. 

Ðomina Blanca erat Jilia ducis de Flandria et regis Franciœ ex fratre 

neptis. Arnas abbas de Lysa ad oram Anghœ decollatus fuit et omnes 

ejus nautœ a Duggaris (piratarum generej in mare e navi projecti 

sunt^ Dominus Ælgillus episcopus in Thrandheimia altera hieme man^ 

sitj éo qvod ventus abitui commodus per œstatem se non dederat. Johan" 

nes episcopus Haldori filius ultima rice per Vestfjordos iter^ visitandi 

causay fecitj et in Vatnsfjordo templum initiavit Navis Stedjakolla in 

Heykjajjordo confracta est. Submersio Sigmundi Christophori filii. In 

Norvegiam legati venerunt cum mandato pontijicis, qro pecuniœ pensio- 

nem revocavity qvam efus antecessor Johannes papa templis templorumqve 

possessionibus in liberationem terrœ Hierosolymitanœ irrogaverat, qvia Lu" 

dovicus res Franeorumj qvi isto tempore trans oceanum se iter facturum 

« 

promiserat, nuspiam profectus domi consedit. Domini KetiUus et Loptus 
peregre proficisci jussi sunt. 

• 1337. Qvinqve viri Scoti e Norvegia, ex qvindecim^ in una navi eportu 
Dergensi post septimanam Paschatis sohenttbus et Scotiam navigaturiSy in 
pnrtem orientalem IslandÍŒj juxta prœdium Stafafellj nave viginti ulnarum 
longa^ appulerunt; hi vero ad ultima erant redacti et decem eorum labore et 

alujfvid deesse videfur, forie ohiiU k) með öllu sinn förnneyti 

ð: cwn omnibus suis eomitifus DFI. l) Dúngnrum FHI. m) yestr 

▼ið Strandir o: m occasu ad Strandas N. n) Sígnrðs N. o) Ita 

DG: Rák ferja-skip nndan Pioregi til Islands í ejna yijpiir 
fyrir Hornkfirði ok á 5 menn skotska. i. e. Navis oneraria e 
Norvegia ad Islandiam in insttlam Figur prope Homafjördum cum ^in^e nautis 
Scotis tempesiate acta est. p) Iljaltlands N. Seqventia G. emitt. 9) til 
Islands i Austfjörðam N. r) tTÍtngn skipi at álnatali 

a: tn nave viginti ubmrum longa^ ¥Ul, sed litln skipi 0: parva nave iV. 246 ISLENZKIR ANNALAR. 

þeir 5 hof^u hno^at saman deig vi^ sjó ok lif^u þar vi^ viku. DG: Undirstó^ 
einginn túngu þeirra, nema þat líti^ er þeir kunnu í Norrænu) ok«) fórti 
samsqmars til Noregs. Omfieg: Utkoma (herra) Egils biskups á Eyram. 
ADFGHIN : t) HJjóp grjót-skri)$a á bæ nor^r i Myrkárdal, léCust 7 meÐÐ. 
A 9oU: u) komu 3 akíp mjok snemma á Eyrar Lét eitt inn ihöfnþegar, 
en tirii rak npp á SkeiSi, fyrir vestan ölfusá, komust menn tii lands, 
spiltist i^árhlutr en týndist mikili. ADFGI: Manntapi úr Flatey á Brei^- 

fir^i, r) létust XI menn , AFI. Yta Nonas Octobris. {mdd. N : Brann baar á 

« 

Gnnnstö^um (Grimstö^um?) vi^Mývatn ok 7 menn; FIN: Krafsinn kom 
i DýraQör^. FI: Drukna^ Sveins prests Árnasonar me^ sínum félogvm. 
Anda^ist Sæunn Sigmundardéttir «k þórdís yignitsdóttir)^ 1338. ACDFHIN : Herra Jón hiskup Haldikrsson for utan, <odtf. N: tíl 
Noreg6)ADFI: okherraKetm(iiiM.D:okÁrni<)lafsson). ADFGHI: Týndist 
Þrænda-skip nor^r s) i Vogum me% allri áhofn, utan (5) menn^ er komust 
me^ báti á haf út^ ok urSu þeir fundnir af kaupmönnum ok fluttlr hÍAgi^ til 
landsjf). Unninn risi nor^r áMörkum, ISálnahár^ af vikverskum manni) er 
Haldór héi^ ok o^rum þrimr %) hans kumpánumy ok hétu allir su^rgaungu 
til lífs sér^ ok á hinn heilaga Ólaf konúng a). — - Soli A: Gu^mundr ábóti 
at þíngeyrum lag^i ábóta-stétt (add. DG : SmíVat kaup-skip á Eyrum á íslandi 
ok gekk til Noregs samsumars. KetiU Kurt vá Jón ok komst í kyrkju á Strönd, 
ok gjör^iþar úspektir, ok var fyrir því tekinn úr kyrkjunni ok hálshogginn. 
Ð. soK: Andaðist Baíh Gu^mundarson ok EgiII Jónsson^ FI: á þíngeyri í 
DýrafiríSi hinn dýra dag, þá var sær^r þorsteinn Buttr, prófastr VestfiríS- 
ínga, ok margir menn alSrir. Erlíngr Skari dó af sárum FIN : 6) Krafsinn 

s) pro fóru D6 : vora fluttir af kanpmönnum , i. e. a mercaJtori- 
dw Eyrensibui devecti sunt. i) Tök frjót-skriða bæ o: lapidam 

ntina prmdium qvoddam evertít N. u) Seqventia in GDFG ifa : Brant tTÖ 

skip fyrir D6: Eyrnm, GF: vestan ölfus-ár-és a: dum naves 
fractœ suni occidentem versus ab Olfiisensis amnis ostio pro Eyris. v) drnkn- 

nÖn 9: submersi swU DF6L x) fyrir 9i pro D6. y) vegÍDn: ANNALES ISLANDICI. 247 

alimefU^rum defeetu interieruat , . qrittgee rero farifiam aqva maritia ma^ 

ceratam eondepsuerant j qva per unam hehdomadam vitam tolerarunt. 

Eorum lifigvam nemo intellexitj nisi qvod píurum Hngrœ Noreegicœ scie* 

runt. Illi eadem œstate in Noreegiam redierunt. Adventus domini E^iUi 

epiecopiy qvi in Eyris appulit. In territorio boreali Myrhardal lapidum 

ruina in prœdium qvoddam devoluta esty unde septem homines perierunt. 

Tres naves mature admodum Eyras advenerunty qvarum una portum sta^ 

tim intratit duœ vero in Sieidum ab occidentali parte amnis Ölfausa 

ejectœ sunt, homines omnes salvi in continentem evaserunt^ mercium autem 

aliqva pars corrupta est et magna in totum periit. Interitus homimsm 

ex insula Flateya in sitiu Breidaffórdo. Utídedm homines perierunt qvinto 

Nan: Octobris. Villa Ounnstadir dicta juxta lacum Mytatn et septem do* 

mestici conjlagrarunt. Navie Erafsin in Dyraffordum devenit. Submer* 

sio Sveini pastoris Arttœsonii et sociorum suorum. Obierurit Sœuntta Sig^ 

mundi Jilia et nordisa Vigfusi Jilia. 

1338. Peregritiatio domini episcopi lohatmis Salthori filii in Nor* 

eegiam^ dominiqve Ketilli et Amonis Olai Jilii. Navis Ihrandm^ 

sium septetitriotiem versus in Vogis periit cum omtii onere eaceptis qvin» 

qve eolum hominibus. Hi schapha in altum ejecti a mercatoribus itívenU 

swtty qvi eos in Islatidiám secum vewerutU. Oigas qvitidecim ultios altuSy 

septetiirionem versus in Sylvis devictus est a viro qvodam Vihetisij cui tio^ 

men JBalthorus ejusqve tribus sociisy qvi omnes scy si vivi evasere/itj iter 

austrum (Romam) versus suscepturos voveruttty sanctutnqve Olaum regem 

£fsvocaeHitit. Gudmundus abbM Thitigeyretisis munus abbatis deposuit. Na^ 

ms mercatoria Eyris in Islandia fabricata esty ac eadem œstate iti Nor^ 

veg^am trátisiit. Ketillus Kurt Jonám interfecit^ et (fugietis) in templum 

&trandiB evasity ubi etiam turbas fecitj qvam ob rem^e templo esemtus et 

decolleUus est. Obierutit Rafnus Oudmutidi filius et J^iílus Jotiœ filius 

cfiWtf FI. %) pro *'haii8. kompániim DF6HI: monnnm. m) Glassa 
Torftsi in maryine exemplaris F. tíai "Cotrfer eronicon Nortíegiemm tgfris impres- 
sum, qvod alUer ae pravius hae referi» h) lia NxKrafsinn brant 

II m hanstit ri^ Háloyaland 9: Nairis Krafiin apud Uaiogalandiam hoe 
etuiumno eonfraeia esi* 248 ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

» 

Ut ixt Dýrafir^i, þar fór utan Síra þormó^r skáld Olafssoiu I>eir brutú 
skipit nor^arliga vi^ Noreg ok héidust menn ok fé* FI : Anda^ist Thóm^ 
as Svartsson* Yeginn þ^^i^^i^ Finnbjarnarson. 1339.^ ADFHIN 1338. E6 I33T. LM: c) AndaVist herra Jón biskop 
{fldd. DFHILMN: Haldórsson) i Skálhoiti AFIr^in purificatione beatæ <0 
virginis, (acM. N: k 17^« ári sins biskupsdóms, EGLM: hvor e^ var EG e) 
merldligr prédikari, LM: mikill menta-ma^r i lærdómi ok ærKgs lifna^ar, 
EG hvorn menn hyggja gó^an fyrir gu^i^ ok þat votta |>au teikn, sem 
ví^r hans legh tjást LM: ok var hans framför hin, kristiligasta) AFHIO: 
KJorinn Jón EindriVason ábóti af Selju, <N: hinn 12'^ í Skálholts biskups 
dœmi) ADFGHI: Hljóp skri^a á bæ 1 Kjós, er á Tindstð^úm g) hét, AFI: 
in festo Agathæ ADFGHI: létust 9 menn. Omne^ 1338. LM: Kom {add. 
EG ok svá á fiessu ári) landskjálfli svá mikill fyrir sunnan land A) 10 
Kalend. Junii^ ADFHI: svá at monnum ok féna^i kasta^i tíl jar^ar svá 
at f) ónýttust Hús h) féllu {pdd. FHI: vi^, svá at bæir eyddust) mest 
um Skei^ ok Flóa ok Holta-manna-hrepp^ $úU A: ok vi^st hit néSra 
miUi Þjórsár ok eystri Rángár, en Qðldi bæja féllu allir til jar^ar, /) et&r 
tók hús úr sta^. m) Létust nokkur bom ok gamalm^ni. — AFHI: jör^in 
rifiia^i vf^a n) tQ undirdjúpa, uppsíprettaadi heitt vatn ek kaldt ADF6 
Hl; Fjöllin hropuSu en hamrar'o) sprúngn vi^a I sundr. AFHI: Udiverfó- 
ist holt i Holtamannahrepp ok færíSi úr stá^ p). — {fzdd. EGLM. Menn 
duttu aC baki á vegum ok urtSu. at liggja á me^an landskjalftinn var). t) pro Ánda))*ist LM: yfirgaf pennalieim o: reUgvit kime mtnubm. 
d} Mariœ FI. e) idoneus prœdicaior E. g) heitir 6FHI. k) lang- 
ardaginn { fardögnm o: die Saibmu^ iempore migraJHoHÍs DG. i) pro 

óny'ttnat FHI : ei mátjin standa d: Btare non potuerunt. k) ón/ttast 
91 inuiilia fneia sunt. l) /fa D: Yíð^a i Snnnlendinf afj örð^úngi 

félln bæir ofan a: muUis m lods per qvadraniem amsiralem viUœ eorruebani. 
ELSIM lYa? Fimtigpi bæja dnttn ofan o: qvinqvaginia vSJUe eeeidenmt. ÁANALm IBZsAífÐICl. 9AÍ fkingeyr€É 4n Úyra^rdo die sic dicto pretioso (festo úorporie (3íristiJ; 
dóininus T%órgteinus Buttué prœpositus Vesifjordensium multiqee nlii ruU 
Hérati sunt. ErlÍHgus Skarius fmlmr^us confectus esspiramt. Naieis 
^rafsin ex portu Ðyrafjördi sohit ; ibi dominus Tkormodus poeta Olófso^ 
áf»W petegre abiit. Itti ád Norvegiam septentrifatalem naufragium pastí 
úinty nautis 'támen et pecunis conservatis* Ohiit T%omas Svartsonius. 
nórdus Finnbjorni fUius C€bsus. 

1839. Obiit dominus Johannes Æfalthori fiHus episcopus schalkoU 

fensis in purificationo beatœ oirgi/iis anno decimo septimo sui episcopal9fi^ 

(nsignis prœdicatorj mtéiiifaria erudittone imbútusj et i$ítéger vitœ^ gvem 

coram deo sanctum exstitisse puiantj id fvod mirabilia tést€Uiturj qae 

apud sepulcrum ejus se ostendunty et ejus e vita ewcessus hominé öhri^ 

'étiano digniséimus fuit. Jonas Indridonis fUius abbas de Belia electus est 

^episcopusj duodecimus in episcopatu Schalholtensi. Suina saxorum d0 

nsonte , in festo Agathœ in prœdium ierritorii £josensis y Tiudstadir die^ 

tumy cecidity ^œ notem hominee mcatit. Decimo calendas JunH tantus 

in australi Islandia terrœ motus contigit^ ut homines et pecora humi 

prosternerentur j et eliderentur^ ades ita passim corrueruntj ut prœdia 

habitationis inutilia et solitaria fierefíty maxime in territoriis Sieidensif 

JPloensi et in tribu Jffoltamannensi y et passim per loca interiora^ inter 

amnes Thjorsa et Ranga orientalemj permultœ autem tillœ in universum 

humi stratœ suntj vel etiam œdes de loco motœ. Pueri aliqtot et homines 

œtate provecti perierúut. Terra multis 'in locis in ahyssum usqve ,dMs^ 

eebaty aqvamqve tam calidam qvam frigidam eromuit. Montes corrue^ 

runtj petrœ vero multis in locis disrumpebantur. Salebra in tractu HoU 

tamam^ensi itwertebatur et loco mota est. Homines sub dio itinera fch G: textía d: sexaginie,Ac. m) I(a E6LM: ok dóa 8 menn o: ires &o- 
mines interiemni. n) FI itai í stór ok djiíp díki mefr upprennanda 
ratni ^i in vasíos et profundos hiaÍKS cum aqva exsilienti. o) sprattn 

FHL • p) FHI: Tök app holt i Holtamanna hrepp ok setti 
ni^r. úthyerft í annan sta^ o: Sahbra m iribu HoUamannensi loeo 
moia, inversa alio m heo sedem naeia. 

(32) ÍSLEN^iOR ANNÁLAB, 

ADEFGHI 133& LM: q) Eclípsis solís in tra^Blatíone Thome árcbi^. 
(Boopi (odd. D. Non: Juiii r) Iiora sexta, DFI: Luna 28 nátta, ELM: im 
alt Island, næsta dag fyrir Seljumanna $) vöku). ADFGI: sást t) stjarnii 
á himní um hádegis skei^. AFJtll: þani^ sama aptan sýndíst öUum mSmi- 
um i Steinum undir ExjaQölInm albló^Sugt alt iíti þat er fyrir augu hu^ 
tH þess er menn lög^ust tii aveíns. þessi sýn likt bar ok fyrir (add. FI: 
Sira) Svein þór^arson ok Magnús Steinmó^sson þann sama aptan á K(^ 
beinstoSum i Borgarfir^i (add. FI: i Flyssukverfi sýndist þeim ok bló^ 
ngt alt i húsinu, er þeir sátu i). AD6: Víg^r Herra Jón (add. D6: Eind* 
ri^ason) secundos biskup til Skálhoits. $oli A: in festo Jacobi, ok lét i 
haf hinn^nœsta dag eptir «#) ok^ kom út i Hvalfir^i in vigilia Bartholomei 
éa heim i Skálholt næsta dag eptir festum decollationis Baptistæ. AD: 
Anda^ist Arni Olafsson, moK A: af Leirubakka ok.EyjóICr Brandsson Gammr; 
hann andaSist i hafi nær Hjaltlandi ok var fiuttr híngat til lands ok grafr 
tnn í SkáUioIti. ACF: Sundi^ykki me^al Magnúsar koaúngs ok valds« 
manna i Noregi. AN : r) Lagin þingstefna austr i Vik á Bahúsi frá Mariu- 
messu si^ari ok til Michjals-messu. AEGN íBSjd. LM: Kom upp hver i 
HeinglaQoUum 10 faSma á hvörn veg ok var þar á%r slétt jör^ {add. EG 
LM; vi^ara komu ok upp hverir fyrir sunnan land), AE6 133& LMN: 
Anda^ist 6u%mundr ábóti (add. N: af þíngeyrum). AE6 1338. LM: Hann 
sála^ist at Múnkaþverá ok var fiuttr (add. E6LM: likami hans) nor^San 
tU þingeyra; AE6: hyggja margir hann vera ^) helgan mann; ur^u ok 
margir merkiUgir fyrirbur^ir i hans Ukfer^. {add. E6LM: lét hann upp 
ani^ frammkyrkju á þinge^rrum ok fékk hann til skrú^a bækur ok klukk* 
ur, ok kendi mörgum klerkum þeim sem sí^r ur^u Nprestar , ok var 
hinn mesti nytsemdarma^r N : Vig^r Stephán tíl ábóta en fijöm fór til 
þinge}nra. Magnús konúngr hélt lei^ángr tU Danmerkur, þviat missætti 
var mUli konúngs ok Dana. Biskupar Salomon ok Hallvarðr fángnir ok 
féramtír af Hróari, SigurðTi ok Úlfi. Andaíist 'Síra Snjólfr. — FI: Herra 

1 q) Sólarformyrkyan GH. mikiU 8Ólar<*skortr o: magwts sMm defec- 
hu LM. r) ^um kádeigis skeii)" U. s) measa L. «f) pro 

stjarna. FI: "lengi.'' n) »ret;wf m D6 Ua legUurt ''ok kom út." 
m FI: Utkoma Jóns biskups Eindril^asonar o: Aduenhu Johun" ANNALM ÍBLANBICL SSl 

vientesj ab e^s deléptí terrm motu émrMt$ jaeere coacfu Ptosima dS» 

énte ^igiliam Seíjamannorum in trandatione Thomæ archiepitcopi Nom$ 

JuKi kora sextaj luna XXViijj eclipéis soíie per totam Islandiam mie^ 

batur; medio circiter die stella in coelo aþparuit. Eod^éetpere inpra^ 

dio Steitds sub JBjffo^llis omnia^ fvæ ýbris in oculos incurrebant^ ssmgtine 

tincta omnibms msnf sunt, qvod usqve d^m domestici do^mitúm irent perdur 

ratit. Huic visiofU simile qvid Sveno J%ordi Jilio et Magno Steinmodi 

Jilio eodem vespere ohjectum Kolbeinstadis in tractu Borgarfjordo in ter^ 

rttario Fljfssuhverfi dictOy atqve intus in domo sedetétibus omnia oculis 

'occurrentia colorem sangvineum habere videbantur^ Iniíiatus in ýesto Ja^ 

eobs dominus Jonas secundus épiscopus Schalholtensis et ÍMeqvenU^die 

alto se cómmisity vigiliaqve Barthohmœi in^ Hvalfjordum Islandiœ perve^ 

^iity domum vero Skalholtum die proximo post festum decollationis Bap^ 

tistœ. Arnás Olai Jilius de Lejfrubacka et Eyolfus Brandi Jilius Oammtm 

fkstis decesseruntf hic in Océano juxta Hjaltlandiam extinctus estj et hiuc 

in Istandiam devectusy Schalholti sepultus est. Ðiscordiœ inter Magnum 

regem et magistrtUus Norvegiœ exstiterunt. In Vicia Bahusi^ a festo 

Mariœ posteriore usqve ad festum Michaelis conventus forensis institutue 

est^ In monttbus HengUs thermœ exortœ sunt^ in sifigula latera decem 

orgpjarum tatte^ ubi prius solum planum fuerat. l^œterea theTtmœ in 

reg^one australi exstiterunt. Obiit Munka^Thveraœy Gudmundus ahbas 

Thifigeifrensis y et funus ejus a septentrione T%ingeyras deportatun^ est. 

Hium multi pro viro sancto habeniy et in easeqviis efus multa notatu 

digncs (óstenta) evenerunt; partem anticam templi T^ngeyrensis con* 

struetidam curavit et restitum merum^ líbros et campanas templo contu» 

lit ; multosqve clericos (litterarum studiosos) erudivity qvi postea saeer* 

dotes evaserunt: et vir utilissimus eastitit. Siephanus abbas initiatus. 

Björnus vero Thingeyras migratit. Rex Magnus expeditionem militarem 

in Ðaniam suscepit discordiis inter regem Ðanosqte intercedentibus. Epi- 

nis epiteopi Eindridoms fitíu v) Hme aUUr m N. Hu. Magnú^ koa- 

úngr haf*-i stefnu Tiií alt ætata rá^ í Norcyi o: Rex Magnus omnes 
nobiUssimos eonsiUínios Norvegiœ ad eonvenfwn voeavii. x) pro "helyan 

mann'' EG: "yófran mann fyrir gn*i" o: coram deo bonum vinm. 

(320 ÍSLENZKIR ANNÍJLAB* 

JBJanii sigraðTi þý verskan manB í .brantrei^, ágieitaiin riddara; þá gaf kont 
úngrinn honum ÆSey meðT öUu þvi ger«emi ^ er henni fylgir , á meðíaii 
þelr UfðTi báffir ; þar mef gaf hann honiim írú , rikuflitu frændkonu s&ia, 
ok kann .ek ,ei þat at.segja hvöcsa.mikit hann gaf henm hmiDan; ok 
þármc^ gaf konúngr hánum e9ð ok oll herklæðTi; ok þar me^ hundrat 
marka er y& lá; þviat konúngrum bjó hann at öUu tU reitfariniiar)* •- 1340. AE6 ISSa LM: Skipa^r Bjom ábóti tU þingeyra {M. E6: 
klanstra af Herra EgU biskupi). Anda^ist SiraKolbeimi þorfinnsson rá^ 
maSr á Hólum, en Sira Einar HaOi^ason tók ráSín. ADF6HI: Yetr^) 
6vá gótfr fyrir 4iunnan land at %) menn mundu trau^t f>vflíkan; AD6: 
Fundust egg undan fuglum í Flóa nær mitfri g4i á Sskudag ok optUga 
%S6m á einmána^i ADF6H: Sást 2 túngl á himni af mörgum i 6anl- 
yerjabæ á 6regoriufl-messu aptan; annat, eptir þvi sem von var, i land- 
sudri, en annat i landnor^rL (add. DF6I 1339. N : Yíg Sigmundar Kráks- 
sonar, FI : drottinsdag næsta eptir jól, N : undir matbord^i ok stúnginn mé6 
bor^knift. FHI: þá sáu menn aUír seim þat sama kvold i Horgsnesí ept- 
ir dagsetr mann hdfu^lausan ok duttu aUir ni^r. — - FI: Anda^ist Ásmun^ 
Sveinbjarnarson. Jón biskup EindritSason fór y&r VestQorSu til Sanrbæjar, 
ok hvarf þa^an aptr. DFHI: Utkoma Herra KetUs. D6: EUefu kaop- 
skip á Islandi um vetrin, en it 12<* braut á Eyrum upi haustit» Kona faax 
vá karhnann fyrir norí^ land ok hún var hálshöggin iitlu si^ar. N: 
Hó&triki Yaidimars Danakonúngs. Sœttunt þeir -Dana konúngr ok Magnúa 
Noregs konúngr.) 134L A cæteriqve 1340 LM: Anda^ist herra Jón biskup Eindri^a- 
son, (add. FI: heima í Skálholtí) iSo/í A: á 6udmundardag a^. ACDFGI: 
Veginn Styrkár {add. I: 6is8urarson) í Nesí uppstigníngardag {add. DG: 

y) •l-g64'r ^: satU mitís I. pro quo EL legunt: mjök harA'.r 9: valde immiiis* 
z) iUs DG: engiiin soiaAdi «anaii ftlikaa .a; nemo Udis memimeríi. I ANff^UBS :I»lANpiCL OU 

Beopi Sulom€fn ft^Jff^lharfdus eapH et fwwmt fpotítftí sunt a Mroare 9f^ 
gurio et Vlfo. phUt dominue SnjolfM. Dominm Bjarno virum qw^ 
imm Germanum egregium eqeitem tomeamento (certamine eqpe$tri) euge* 
ra^it; tum rex ei imulam • Ædejfum y cum omuibus commod{s ei adperti^ 
nentikuSy eoacedit^ ^amdiu amho iu vivis essent^ adhœc ei mulierem prin- 
cipemy sibi propinqvam^ inmatrimoniumdedity tieccerto dicere.feee^ ftw^ 
tum ei dotis noaUne dederit. Rrœterea rex illi eqvum et panopliam et 
insuper ceatum marcas pignori certaminis oppositas dedtt; rex enim eum 
per omtiia ad certamen eqve^tre instruxit. 

1340. Bjomus aUas ad T^ngejfras constitutús a demino JElgiUp 

qsiscopo» £olbe$nus Thorjfinni filius di^ensator Holensis ohiit^ dominus 

autem Einarus Haflidi JUius dispensationem oeconondcam sumsit. In re* 

'gione australi hyems adeo mitisj ut vix talis ulli Komines menUmrinÍj 

circa medium mends hgemis penultimiy (Ooœ) die cinerum dictOy in tribu 

Floensi avium ova reperta sunty et sœpe numero postéa in mense hyemis 

sMimo {qvi dicitur Einmáfie^r) Oaulverjábœi vespera festi Qregorii duæ 

IssniB multis in cœlo conspectœ sunty altera sicut exspectofidum erat in 

plaga Fhœniciœy aHera in plaga Cœciæ. 8igmuf$dus Kráksonius inter 

díscumbendum occisus, ita^ ut cultrq tran^Jixus est díe domifiica festum 

jolensi inseqvef^i. Eadem vespera onmes dqtnestici simuf inJPofgsnefo posf 

occasum diei homifiem sine capite viderunty et omnes cofisterfiati cecide^ 

runt. ObUt Ásmufidus Sveifibjorni Jilius. Johanfies episcopus Ifidridœ fi^ 

lius per Vestfjórdos ohiefis ifí tractum 8aurbœjefi$em devefiit ac if^de re* ^ 

versue est. Adventus domifU KetiUi* Ufidecem naves mercatoriœ ad Is'» 

íúrulsam hiemarunt y 0t duodecima €sutumfu> pnecedefttv in Egris eofifrac^ 

• 

ta est. Mulier qvœdám in régibne boretili Islandiœ virum iiíterfecit^ ac 

deinde illa decollata est. Regjnum Valdemaris Daniœ regis inchotstum 

est. jRex Ðmftiœ et Magnus Norvegiœ rex in gratiam secum redierufit^ 

1341. Obitt dominus Johannés episcopus Eifidridœ fiUus -döhii Sial^ 

holtiœ festo Oudmufidi. . Styrharus Oissuri fiUus Nesi fesio ascensio* 

• , • - , » ■ - • * 

nie occisu^ est ititer mensam a Sigurdo Oiridœ filio. Eruptio.ignis ifi 

a) Ita FI: ártH'a-dag Gii4*miiiidar biskups a: festo ohitus annaU Gud- 
episcopi. • r • m ISLENZklR ANNALAib 

UR^ teatbóir^i), ÁFÍ:\af SiguHSÍ b) GylrfSwsyiú (add. FI: aústmanni). 
Omnes 1340 LM: Elds.uppkoina'iHeklufeIIi ADFGðl: hin siðtta «tf/» A: c) 
drottiiuidaginii næsta eptir, AC: melS dj'axá miklum fódœmum ok'oskufalli, 
at eýddust margar syeitir f>ar í nándir A€: ok myrkr svá 'mfldt ej enn 
iýrsta 'dag' útl, isém f>á er srartast eri húsam á háyetrí'um nætm*. ' A: 
iéK: Ðutiar ttnr allt laiid sem bjá værí; öirkirfáH -mn BorgafQorðr ok Sfcaga; 
i8vá at fönað^r f éll af ok hvervetna f>ar í miUL Menn f&ru til íjaUsioSi 
'pBT sem uppvarpit var, ok heyr^ist þeim sem bjargi stóru vœri kastat 
innan um ÍjalUt; þeim sýndist fuglar Íljúga í eldinum bæ^i smáir ok stór* 

* 

ir me^ ýmsum látum , hug^u ' menn vera sálir. ' Hvita-salt svá mikit lá 

« ■ 

|>ar umhverfis opnuna, at klyQa mátti hesta af ok brennusteinn ; (add. DG : 
AQnar eldr var uppi i HnapparvaUar-jökU ; Mnn þri^ji i Her^abreiíS yfir b) GjÍínBjni H. c) einni nött eptir fefltum Dvnstani 9: 

. una noete post festum Dunstanu d) pro me^ by& miklum fádæm- 

um G: "öári'* 0: annonæ cariiate. Hie cœtera exempiaria adeo a eodice 
principaU A et invicem divergunt, ut reetíus puto ihtegras eorum reiaAomet 
hic adponere, iia nempe in D6: me<ft' irá mikln myrkri af öskn^ 
falli SLÍr í •flumum stöd'um frá dagmálum til nóns sá ekki 
8krím(G: skimu) úti heldr enn mienn yæru blilSdir, ok rar 

' fó mikit myrkr allandagittn ok mar^a ntru sí^an. Ték 
aákan í ökla unili'r EyjafjöIIum ok fylfd"!' nautfellir mík- 
ill G af sandfallinu mest um Ráng^árvöIIu at eyddi aá- 
liga 6 hreppa ok víA'ar annar •» ta (i^ar dóu naut manna ok fé 
af aandinum o: tam spissis tenehris lapsti einerum ingruentHus , ut in loeis 
' nonnnUis ab hora nona ante, ad horam , teriiam poMtínéredmm homines y^ðkU foris 
visu distingvereniy pprinde ao si cæci essenti ioio iamen^eo 4ie mwUispfe jpwefiMnA- 
hus spissœ tenebrœ perduraruni. Sub EyjafjöUis ad talos usqve eineres pertigerunt, 
h<ec magna strages bovium secuia est, maxime m RangárvaUis, adeo ut propemo^ 
dum gvinqt/e tractus desolarentur , ei passim aUbi locorum boves et pecudes ex arc-- 
na ifOerieruni. EÍM; Me'tr' svá miklu sandfalli, at fenaifr ió af 
11 m Yorit, ok sauit'fe ok nautfénaA'r dó mest um Ránigpár- 
Yöllu ok eyddi náliga 5 hreppa ok YÍú^ara annarstai^'ar dö 
náutmanna afsandinum, \a.TÍr siÓTtelíir oi ianta arenurumpnœ* 
dpitaiione ut ex eo pecudes et pecora vere interiereni et oves ei hoves per iraciuam 
RangarvaUensem maxime perireni et fere qvinqve iracius desolarentur , et passtím 
aUbi míigna strages fiebai. FHI: meit* SYa störum dý-nkjum^ at land^ 
íii'skalfalt, SYá atífjarlægum heruí'um hristust skjáir 4NN4l^ IBLANBm. i55 fnof^e Hecliff e«í^a d9m$m<M,^fnte^reíitiodeQCum-ttt9olitft,,pioffint{a'ef 
dnermm ' ddspersiane ,ut mult0 territpria in vidma rastata Jierentytaniisf 
Btiam prima dið ýsrii : estíiter^fít tenehrœ^ qvantœ media no€te circa mcr 
lÍKM» hgemem sunt in ^edilnfs nigerrimœ. Tota per r^ianem fiammm 
fitmnf fiHssi in fræsentie^ it^nuit. Per Bargarfford^ et Skagum {pr4f 
jrufuforimmj lapsus cinerpm, ttdea vehemeus erat^ ut es eo .greges et ar-^ 
menta leta stemereutur^ qvod etiam ubiqve^ itifermedie horum iractuuup 
e^enit. Accedentibus- ^ mmtem hominibus uhi egestio erafj auditum, est, 
gvasi. Í9^^9 saxum intus in monte hup .eti illuc jactaretur. Visæ sunt 
fllis sffes tam, pprpiB ^qvam magnœ variis cum gestibus in Jlqmma circum^ 
snoHtoire^^ qvas amimas jidefunctorum) es^e cred^tum. JSali^ nitri et mlr 
phuris tanta copia circ^m circa chasma jacuit^ ut eqvis onerandis su^ i littsiiiii^ 8em -fyYÍr ▼indi liToasuiir um lánge tíma^ ók Var 
|á kyrt rett. Mjrhr yár s yá mik,it a:f ösku falli í 9^il(eg«i)i 
hérnit'iim^ at Ijös Jiranii í jbúsiim nm daga; Iretta ,Tar,fyrip 
Urbau as-messtt 6 nöttum* Af b^ssu , öskufalli d^ mikill 
bluti nautfjar fyrir sunnan land^ STa at margir urd'u snauð'* 
ir at kTÍkfé ok gengu ir hÚBum frá eignum ok jör^t'um; 
Eyddust iiar£pir .bOiir «.m Skál^ólt 8/«STeít ok RángirTölj(tt 
ok nokkrir anstar. o: tantís fragQrOms ^ ut regio tata coniremisceret^ ut 
tti tractíJmt remotís œdium fenestrœ (speeularia mepibranea) qyasi vehementi vento 
diu concuterentur ; atqvi aer tum fuit franqviUus. In tractíbus ^tcinis Idpsu ciwe* 
rm^ tantœ ingruerunt tenebrœ, ut interdtu t» œddbus aecensa: liiinina hucerénU ' Sék 
noctibus ante festum Urbani hœc evenerunt* Ista cinerum prœdpitatíone inregione 
australi magna adeo pars armentí boum interiit, ut facuUaium vivarum mulfi cgej%i 
fierent, et ex œdibus d possessiomlms et prœdiis discederent, multœ vilUe iti tifaciu 
Skalholiensi et in RangarvaUis et' aliqvaHto mágis 'ortum versiis desolatæ- #tinf» 
Qí t^a; me4* mí>ltt .s^andfalli ök* st & stóriim brejstum» at'björs- 
um laust saman í eldinum at náliga beyr)ðri um allt land; 
btA Tar ok dymt mé^an sandfallit s4ó^ mest yfir^ at eigi 
Ta,r bó.kljést i kyrkjum þeim er næst «tó «t'n uppkomu eld» 
^i.i^Sy .^ vngentí arcnarum lappt-^ tantisqve fragor^^ ex petri& in igne coUisis, 
qvi tf^tan^ fere þer Islan^iam audirentur» Maxima arenarum dispersione du^ 
ra^te^ adcQ 'Spissm.^fu^ptnt tienebrtCf Mf tn tefnpUs,\€r%tptione vulcani proximis, lux 
ad legendffm non suppetenet e) pro seqventíbus Jfjf uia 4A0a> sem um 

nætur á Tetr o: interdiif^, ita ^t noctu hyemaU. 5 . .M < '. c , .t i r* 256 ÍSL^NZtOR ANNi^tt 

Flj6tsdals hkitdíSi ok vdni aHir jafnsneitiiha tippij. ' áfb7i SS Sex skip i 
HvalferíSi, á^r 6tfötu fjögur. Ötnhes 1340 LM : AndáíSist herra ÉgiII biskop 
at Hóhira, íoW Ar Eyjólfsson {add. FI: cinni nótt fyrirfestum Ypoliti 
•EGLM: Var Rann Hinn mésti/)- forsjó-ma:Kr i andlignm Wutum ök vcrald- 
Kgumf* 6k au^ga^i heila^a Hólákyrkju me^ LM: baeknlPjEGytfi kjirl^ 
étttííJá, EGc^klÍTkkum -EGLMr bk alsfcynií gnát^^ er 6 Islandl mciga 
framást vér^a. ^ EG: Síra Eðnar kaíis hann at olia sik, E &oU: ok haim 

skipá^i hóihim oll Vices in temporalibus et spirftuálibus. EGLM^) f>essi 

» . • • • 

signa^i Herfa Egill biskup hafiSi marga ágæta si^u i biskupsdómi sínnni, 
i olmusugjorVum vi^r fátæka mcnn , i mcinlætum síns Ifkama; Hann at 
cinmælt hvorn dag ök drakk ei^ utah yfir bdí^^i litlá máldiykkju £6: 
á tveím dægrum. Hann var saung-vin ok mikiU bænahalds-marDr; rétt- 
látr ok EGLM: óágjarn {add. LM: var hann). Hann vildi ekki þiggja i 
siimi/visitatione. sem £G: log lieilagrar , kyrkiu. ákve^a^ LMí (ok vani 
var til biskupa. EGLM: Hanh vár stjómsamr . ok dæmdi^ svo ríka scm 
fátæka. þá'er hann kom út til Islands, EG: víg^r biííkup, EGLM: bauS 
hann at hvörjum manni skyldi aptr skipa þann sakeyri , sem hans rá^s* 
na^r hafSi aftekit. EG : Svá sem hann var prófeistr,. EGLM : h) lét hann 
tídpta gótsi t) sínu i þriá sta^: einn part gaf hann kyi^kju, annan fátæk* 
um mönnuin,. ^þrí^ja skipa^í hann érfíngjuín). ' SoU A:' Bislcupslaust land- 
Jt. :O«»/«e«1340,CLM: X^J .UtJcoma islál^s., ADEGlÍl^: liórsbró^ir af 
m'6fiit6iá{add.Fl: á Eyrum), ACDEGLMN: sendr af Páli erkibískupi /; 
át visiterá allt Islaiid. ADEFGHILM: þá kom út Bótólfír Andresson /n; 
aki^^r af konimginum hir^stjóri iim allt Island, AE 1340 LM: Vetr 
g^^r.* AFI: UtanferS bró^ifr Jóns Sigur^sonair. {Add, ÐG: n) Snjóvetr 
ST& mikili fytir sunnan land, át enginn ma^r vissi damii amiars ^þvQiks; 

É • 

: . . ■ . 

f) fbrðjóiia>-ma4*r GLH. g) pro "{lessi** ^(c. LM. íanlum: Jiann 

rar 8 i^t'góiíri^ok ölmusii-gjarii o: erat honesHt morthus ^ etadelemosy' 
nas dandas provntissimus. Kj 'af p r 6f ast'daeini l^t liabn: ex prtS' 

positura curavit WL i) sínti ot suas UBi. * k)' pro útkoma As- 

'láks D6. ita: þá komu út fyeir menn nörrœnil^ til lisílands* 
Síra Aslakr de. o: Tunc duo viri Norvegí Hí 'tsldkdiam advenerunt, do- 
minue Aslacus dsc. l) erkibisknpa ^^e^n-a o: archiepiscopi no- 

mine CD6. — pro seqveniibus DG: «t bjöA'a yfir almeniiin^ sva ÁNNAtM mLANDICL VFI^ 

cmret ^eeuHðm ffulcanui m monfe gluciaU HtuippamUmui gransábafúrj 

tertiús in monte Bferdtbreid supra tractum Fljótsdalensem y et omnes hi 

tulcani eimul esstitere. Ses naces in Svalfjórdo esstitere anteqtam qva- 

tuor e portu sohere. Obiit dominus Egillus Bj/Jolfi fUius episcopus JETo- 

lensisy una nocte ante festum Byppolitiy fuit ille rir pratidentissimus cum 

inrebus spiritualibuSy tum jstiam in secularibuSy Holense templum sacrum 

hcupletaeit libtis^ vettitu sacro^ campanis et omnifariis rebus copiosey 

qeœ in Islandia qvam maxime comparari possunt. Dominum Einarem ele* 

git ad se oleo inung^ndum. eiqce vices omnes^ in temporalibus et spiritua- 

Ubus demandaeit. Benedictus ille rir domifms J^llus episcopusy in epi^ 

seopatu suo multis egregiis moribus utebátur^ in elemosyms erga paupe^ 

reSy in adflictionibus sui corporis. Semel qeotidie cibum cepit, nec nisi 

ad mensam singulo biduo parum ad mensuram potaeit. Cantui sacro pre^ 

cibusqve celebrandis deditus fuit^ justus et expers aicaritiœ. In eisita^, 

tione suuj qrœ Jura ecclesiastica deflniuftí noluit, acceptarey sicuti episco* 

pis morisfuit. In regiMne muneris sui diligens fuit^ de páupéribus teqce 

ac divitibus sententias tuHt. Bostqram Islanáiam episcopus ifumguratus 

redieratj jussit singulis pcfuionem illam mulctatitiam reddiy qeam suus 

dispefisator (tb illis exegeratj qtatenus prceposituSy facultates suas tripar^ 

tito divisit; partem unam templisj sectmdam pauperibus dofiavity et ter^ 

tiam hœredibus assigfuscit. Islandia episcopis caruit. Aslaci frOtris psH 

pituli Nidrosiéfísis in Islafídiam adeentus in Eyris^ a Paulo archiepiscopo 

ad totam Islandiam visitandam missi. Tufíc temporis etiam Botolfus 

Andreœ filius adcenity totius Islafidiœ prœfectus ab rege cofistitutus. 

Hiems bona. Peregrinatio fi*atris Jofiœ Sigurdsofm. Hiems adeo fiivosa 

in regione australiy ut alterius tatis omnes exemplum ignorarent^ Ajnte 

biskapana sem aA*ra> ef j^eir kefilri til verit. i. e. ad m- 
perandum incolarum universíiati , etiam episcopit , ita ut aliis, si exstitisserU. Ita 
E : auctoritate visUationis per totam Islandiam. m) pro seqventihus D6 : a f 

konúngs hálfa at bjo^-a yfir alla leikmenn o: ah rege missus ad 
isaperandum omnibus laieis. Ita FHI: me^ konúngsyaldi yfir öllu 
1 a n d i 91 poiestate regia totius Islandiœ gattdentis. n) add. N: Hallœri 

in i k i t a: annonæ snagna earitas. 

(83) ÍSLENZiOR ANNÁLAR. 

Ugm á fyrir yetr ok hélxt til sumars, ok fylgdi DFGIN oJ.jQárXeUir mik- 
ili D6v alsháttar^ N: bœ^i saii^a ok Ðauta, svá at inilli fardaga, ok 
Pétri-mesau féli at eins fyrir Skálholti 80 nauta. DFGI: Síra Sigmuudr 
EinarssoB skipa^r officiaUs DG i SkálholtL DFGI: Sira Eiuar Hafli^asm 
ricipaVr cÆdaiis DG fyrir nor^an land. FI: Sira Arngrímr gekk i idauatr. 
Veginn Ivar BiiL CF : Utanfer^ herra Gríms. EN 1340 LM ; Anda^ist 
Bjariii ábóti pj |>orsteinsson fiá þingeyrum. CFH: porSt EgilMon legi- 

fer q). 

1342. Omnesy LM 1341: Anda^ist henra Eirikr Sveinbjarnarson, 
(adá. FI: fyrsta KaL Julu) ok herra Kétill þorláksson, (add. FI: in festo. 
Marei papæ). ADG: fiorkéll Dúnkr (add. DG: veginn), SqU A: Sira Jön 
KoUsveinsson, Omnea 1341 LM: ok Rafn Jónsson af Glaumbæ, (add*lMi 
gSfíigr ma^r), druknaVi hann í þjórsá. — Soli A: Braut skip á Lánga- 
nesi, lifVu menn. AN: r), Annat braut íyrir Gautavik. — Soii A: Fluttir 
af 2 inénn ok batJSNEeu^mr^^en skipit rak umhverfis^ Island. ADFGHIN: s) 
Aftíma^r Arnór þór^arson (l^d. FHI: saklaus)!) hægri hendi ok vin- 
stra fœti , Soli A : austr vit Séljalandsfoss, af rá^um þorsteins Nikulásson- 
ár OujBSihiltíngs , ADFGHI: en tilskipan Jóns Hallssonar. Soli A: Edip* 
sis kinæ« Víg þorstjsins Gunnhiltíngs. ACG* 1341 LM: Brú^Iaup Bótólfs 
ok "Steinunar Rafnsdóttur i Glaumbæ gjort met miklum metnatii ok til- 
boVit nrSnnum um alt Island (add. LM : svá þá var talit 300 manns e^r 
meira). ADG: Utanfer^ Síra Ásláks (add. DG: ok herra Grims. DFGl: 
Anda^ist Agatha FI: Helgadóttir, DFGI: abbadis i Kyrkjubæ, FI: tveim 
nóttum fyrir Maríu-messu fyrrL Kjorin systir Jórnn Hauksdöttir i ata^in. 
Ð6: Yeginn þórir Bjamason af Rafni OddssynL DGFHI: u) Róstur miicl- 
ar 4 Islandi i vigum ok áverkuro DG: ok þúngligum málaferlum. Gíali 
Philippusson i stór-mælum. DG: þór^r Egilsson tók lögsogn. DGN: And- 
a^ist Hákon biskup DG: af Björgvln ok Eiríkr biskup af Stafángri, N: 

a) 8aa4*felli-yetr a: hiemi ovium lirage insignis FI. p) þorgeirs- 

8on LBf. ^) Hic desinuni annales regii litera C: notati, -fypis ex- 

pressi in Script. Rer. Dan. Tom. IIL r) pro annat N; Lánga- 

bussa. s) ita DG: Árnórfángínn ok fotkogginn ok fíngr- 

hög^inn af Jöni a: Arnorus á Jona captus et pedes et digiti illi aK^m. ANNALB» miANDICL 899 

initium hiemi9 Mperitms illa cœpit ef. ad œnttaem mqte €onHH$$avify 

qeam omnifáriœ gregis armentorumqve stragea comitata estj tam o^ium^ 

qtam botium^ ut inter dies migrationum et festum Pétri Schalkoltia sola 

octogiftta boves amiserit^ Domitms Sigmundus Einaris ^fiUus Sckal^ 

holtiæ aJMalis constitutuSy Eismr rero Háflidi filius in horeali Is^ 

landi^ qradrante idem munus accepit. Dominus Amgtimus in CiBnobÍ9fm 

coneessit. * Ivarm Biýkss occisus est. Peregrinatio démmi 'GrimL Qbiffi 

Bjamo abbas Thingeyrensis Tharsteud filius. Thordus EgUi filius legifer. 

1342. Obierunt dommus Bricus Svfinbjomi JUtus frimo Calend* 

Julii et dominus Meiiilus Thorlaci filius in festo MatCi fapét. Thorbit^ 

lus 'Dunhus interfectus. Obierunt dominus Jonas Kollsveim fllius et Baf- 

fms Jonœ JUius Olaumbœensis dr nobiHsy qti in aame Thiorsa submersfiS 

est. lu promontorio Langanesomseis confraeta^ nautœ wro eim etaserunt. 

Altera pro Oautécikia confracta esty de qta duo púri in terram deeecti 

sunty et oneruta schapha^ navis aatem circumcirca Islaniiam acta esí 

Artioro Thordijíbo manus destra et pes siitister prœcisa sunt in wrtu ad ca^ 

taractam Selialaudicam^ idqce consHio Thorsteim Nicolai filii Ounnhilfifigií 

et Jussu JofUB BaUsonii. JSclipsis lunœ. Cædes Thorsteini Opnhiltíngii. 

Notptiœ Botolphi - et St^inunœ Rafni filiœ Oimnmjbœi superbissime celebrý^ 

tœ, homudbuk es tota Islandiæ inmtatisj ut treccfiti œi etiam ultra ibf 

oint msmerati. Baregrinsdio douiini Aslaci et domini OrimH. Obiit AgOr 

tha Helgonis fiHa^ ahbatissa Kjfrhjubœensis biftoctio ante feUum Mariœ 

prius in cuius locum electa est soror Joruf$a Haáki filia. Thorerus BJar' 

nonmss a 'Ráfno Oddsonio interfectus. In Islandia admodtim tnqrietum il^ 

latiasdbus cœdiúm et mUnerumj graieibusqve camis feref$sibus. Oislo fhir 

lipps jfiUm facittorum majorum reus agitur. Thordus EgilK JÍUus juris' 

dictionem sufnsit. Obierunt Haqeifius episcopus Bergefms et Btipus epi- 

scopus Stavangriœ et episcopm Malhardm. J^iscopi ifi Islandiam electi^ 

tttti sufiU i) FHI: Árnór íf> ör)t*ar son bandhoggrimi ok 

röthögcpinn sáklaus af JFéni Hallssyni o: Amoro Tkordi fiUo inno- 
centi manMS et pedes atnpntati sunt a Jona Halli filio. u) O r n s t r : pu- 

gnn FHI. 

(33*) ÍSLENZKHt ANNÁLAB. 

ok Hallvar^r biskup. D6: Kjörnir bisfcnpar til Islands, htÁ^it Jte 8ig- 
ur^arson til SkálhioUs, hinn þri^ji met þyí nafni, ok Ormr kórflbró)^ 
af Stð^ángri til Hóla. Dissentio inter dominum abbatem Thoclacum et 
fratres in Veri ob diversas causas. Herra ábóti ætia^i at sigla, þat ereigí 
Vttr^ frammgengt; si^an fór herra |>orIálcr ábóti til Yi^eyjar me% rá^i 
SirÍBi Sigmtmdar, D: tamen qvasi prbAigus, DG: var hann þar eptirkom- 
anáa vetr. Sundrþykld milii Jóns Hallssonar ok Amórs þór^Sársonar 
um sýsltt miUiiai I>jórsár ok Lómagnúps-sands, er hvartveggi þóttist halda 
eiga. FI: Anda^ist Guttormr prestr þ^rarinssoh. N: Fórst Hjöltin. Drep- 
nir margir þýverskir menn í Bjorgvin af herra Bjarna). 

1343; ADEGN, 1342 LM: Yíg^r Ormr biskup Ásláksson til Hóla; 
Jón liiskup SigmrVarson til Skálholts, (add. DG : meistari), |M>rsteinn bisknp 
til Björgyiijar; ADE6, 1342 LM: Guthormr biskup (ádd. DG: prófastr af 
postula-kyrkju) tíl Stafángrs; (tidd. DG: HáUvar^r iHskup tii Færeyja); 
ADEGN, 1342 LM: Jón biskup Skalii (ádd. DGN: EyríkMon) tH Gran- 
lands, (add. DG: ok komst eigi); AEO, 1342 LM: ok UfSi Árni biskup 
á Græniandi at óvitandi Páli erkibiskupi A cæteriqve^ 1342 LM : Utkoma 
Örms (add. N: hins 13«>* Hóla-) biakups); braut skipit (add. DG: af hafi 
^omanda i spán næsta dag f^rir Mariu-messu si%íariy er Ormr biskup kom 
Út á) vi9 a^J þjórsársand; drolmuVu af y) X\új menn^ (oiML D6: ok tap- 
éí6i»t mikit gótSy FHI: kómst biskup á land meS'vi^wn; DG: þann sama 
dag var sjáar-gángr svá' mikiU af stormi- ok ve^ri, at sjór géidc lángt 
upp lim allar bú^ir á Eyrum, rak upp tvö skip onnur enn þaug sem 
braut; hraktist góts manna, en margir SBUgu skaí^a í fjártjónL Omne^: 
Útkoma herra Jóns (ádd. LMN: Skálholts) biskups ELM: Sigur^- 
sonar, N: Tók hann mjok sfóla þat haust land austr i Rei^arfir^ 
{ AustQorííum, DG: næsta dag. fyrir- Matheus messu, fór hann þá 
austan eptir biskupsljgri skyldu, O: ok kom heim litlu fyrir jóhi-fost»). 
Braut skip, er átti Snorri Fótr, Katrinarsú^in (add. DEG: er lét út af 
Hvalfir^i, DG: fyrir utan Hafnarfjör») A.aol$: vi» Nyja-Hraun y). ADE 
FGILMN: drukna^i hann ok z) 5 menn a^rir (add. FI: 7'« KaIend.Sep- 

x) haf-stnda 0: pulvinos núirU DG. sed Hofs-sandn. y) 15. DG. AXNÁLES MSLANÐICl .261 

frater Jhna^ Stgurdsonip» ad Schalholtum tertiu» eiu$ nominiSf et Ormm 

t 

frater Cap^uKde Stmvaugria ad JBolas. -— *> DÍHemio inter domitmm oi- 
batem Thorlacum et fratre$ Verenses o4 ditersas causas. Dominus abbas 
md peregrinandum f>entis vela denre sibi preposueraty id qrod tamen perft^ 
eere non petmt; deinds dominus Tkarlacus abbfse in Videyam concessit 
consilio dondni SigtfUihdi^ (iamenqvasi profugusj^ ubi hyeme seqventi man^ 
sit. Inter Jonam HáUsonium et Arnor^m T^ordi filium IHes esstiterunt 
de toparchia inter amnem niorsd et Lomagnupsandum sita, qvam uter- 
fpe j^ tenendi habere sibi videbatur. ~ Obiit Outhormus sacerdos 7%or* 
arinus. Navis Hjaltin dicta periit. . 

1343. Ormus Aslaci filius episcopus ad Holas inauguraius esty et 

Jonas Sigurdi filius episcopus ad Skalholtum^ magisterqve Thotsteinus épi- 

ecopsis Bergensisy nec mn Outhormus pnppositus templi ApostohrunSy 

Stavangrensis episcopus. Havfirdus qvoqve episcopus FœroensiSy Jonas 

Skalii (calvus) Erici filius episcopus ad Gronlandiam^ qvo tamen pervenire 

non potuit^ Vicus adhuc erat Arnas epiþcopus Oronlafidiœj at nesdente 

archiepiscopo Paulo. — Ormi tredecimi episcopi Holensi's adventus in Is* 

iandiamj navis ex alto venienSj in qta dominus Ormus episcopus advenitj 

ad pulminos anuiis Thjórsay die prosima ante festum Mariœ posterius con^ 

fracta esty nautar^m octodecim submersi sunt et pecuniarum multum de- 

perditum. Episcopus vero materie lignea vectus in terram salvus evaett. 

Eodem die vehementi vento ac tempestate tantus fuit maris œstusy ut 

ftuctue longe supra omnes tabernas JSjfrenses egrederentur y duœ aliœ na^ 

res pr€eter eam qvœ confracta estj in fittora sunt compulsœy facultates 

homifsum exagitaUBy et muíti magnam pecuniarum Jacturam passi sunt. "— 

Reditue domini Johamiis Sigurdi filii episcopi Skalholensis ; autumno illo 

sero esdmodum appulit in Reidarfjördo Austfjordensi die proxima ante 

festufn MathiBÍ ; tum ab ortu pro officio eþiscopali iter incepitj et paulo 

ante fejunium adventuSy domum pervenif^ Naris qvam Snorro Fótur (pes) 

possedity nominata Katrinarsúdy qvœ e Hvalfjordo solvissety confracta 

e$t eoptra Hafnarfjordum ad Nf/a-Hraunum (sasetum nocumj; ipse et 

IX ELM, — 1«. Fm. 9) fyrir Hralcyri FI. z) 2S. D, ~ 2S. 
EGLHN» — 16. FL 48S ÍSLENZKIR ANNÁLAlt 

témbris). AD6: a) Braut /ir<f<l. DG: í gþón) Lýeu-SttSðuna i poUinom á 
Éyraai. Sali A: Léðti • postula-sá^ina ók Var^ aptrreka á Seleyri. ADF 
GI: 6) I Grindavik spónbraut Au^aldsnes bussuna, dó af 2 memí y (add. 
EL : |>á braut enn öiHMir þijú I^Ian^s för ; FI : Finrni skip braut i spón, 
en þó lesti ðeiri). AD^G 1S42 L: c) Brend systir ein i Kyrkjubæ^ er 
Kristin hét, er géfist haftSi púkanum tne^ bréfi; iSo/ií A: h\&n hai^ ok 
misfarit me^ gu^s Ukama ok kastat aptr um ná^afaAs tré , ' lagist meS 
morgum leikmönnum. AEG,'1^2 Lf lón biskup if; langá^i Amgrim 
Eystein e) ok Magnús bræíStir/) tfadd. EG: Véri, 1) þykkvabœ, fyrir þat, 
at þeir höfSu barit á þorláki ábóta sínum, Sðlt A: -f>eir ur^u ok opinber- 
jr at sauriifi , sumir at barneign ; AEGL : var Arhgrimr settr 'í tájám en 
£ysteinn i hálsjárn g). Hóla biskup h) fánga^i S bræ^ur á Mö^ruvoli- 
«m i) ok járnaí^i íyrir f>ær sakir, hann gaf f>eim; {add. EGLM: Spenti 
hann fast Hóla kyrkju gótsi, pri sem þeir herra Egill biakup okSÍraEin- 
ar Hafii^s^on höf^u undir komit). sefí A: anda^ist Finnr ögmundarson, 
AN: Síra Jón Ko«ránsson, AFI: Snorri Dálr, fré Vilbbrg {add. FI: Sig- 
ur^ardóttir), soH A: ok þórdís Marteinsdóttir. {add. DFGI: Dráp þor- 
steins Nikulássonár i Gunnarsholti. DG: Fórust tvær skipshafnir, er létu 
frá Hrollaugs eyjum, druknu^u |>ar 16 menn. DFGI : Utkoma herra Grúns. 
DG: Skipat lén um YestOor^u ok Sunnlendinga fjór^úng ok alt tílhj Hel- 
kundu-hei^ar ok l) hir^stjórn ok skipa lögmenn fyrir nor^an land ok sun- 
nan. Stri^ millum herra Magnúsar Noregs konúngs ok þýskra manna. 
Teknir tveir kuggar konúngs vegna fyrir þý^verskiun mönnum meS oUu 
gótsi ok mönnura; lag^ist sættar-fundr in vigilia Johannis baptistœ. Sætt 
me^al Magnúsar konúngs ok þý^verskra manna. Herra Magnús konúngr 
bjóst at herja á Dana-riki ok beiddi sér lí^s-afla i Norégi. Sætt Magnúsar 

a) Ita DGi leysti app veA'r as in procella, ruptis fun&us de. b) lia 
DG: Annat skip af hafi komanda brant { GrindaTÍk> dri&k- 
nu^u 8 menn o: alia navis e alto veniens in Grindavica confvacta esty tusm^ 
iarum tres suhmersi sunt, sed FI ita: }> á braut enn skip i Grinda- 
YÍk 9: Tum udhuc luivig m GrindoMncia confraeta est. c) Ita D: D e- 

grai^er a(i)*i hann systir í Ryrkjubæ propter blagphemiam 
ok síðan var hún brend. i. e. sororem K^rkjtAæensem. propter hlasphe^- 
miam ordine sacro movit, qvod peccatum iUa deinde viui comiurio .htít. -^- Ita 1« : ANNALm 18LANDICL 26S 

qrifiqve alti suhmersi sunt septimo Kalend. Septembris. Navis Lysubussa 

in ipso portu Eyrensi confracta est. Navis Postulasuda labeftsctaj 

in Seleyram repulsa esí. In Orindavica navis Augvaldsnes * bussa con^ 

fracta estj es qva duo viri submerai sunt* Adhœc aliœ tres naves is- 

landicœ cfmfractcs sunt. ^vinqve naves in frusta comminutœ sunt, plures 

tamen lahefactœ. Soror qvœdam Kyrkjubœensisy nomine Christinay viva com-^ 

husta estf qvœ per scriptum contractum cacodœmoni se dederat ; corpus etiam 

dei male tractaverat, et pone ligna qvœdam (sediliaj latrinœ abjecerat ; cum 

multis etiam laicis coitum hahuerat* Jonas episcopus fratres Thykkvabœetises 

Arngrimumy Eysteinem et Magnum Veri comprehendit^ eo qvod Thorlacum 

ahhatem suum verberaverant. Illi etiam scortafSonis convicti sunt^ et qvi- 

dam eorum qvod liberos procreassent. Artigrimus in compedes (digitorum 

pedis) conjectus esty Eysteinus vero in vincula colli* Episcopus Uolends 

tres fratres Módrutallemes cepity et in ferrea vincula conjecity propter 

criminaj qvœ illis imputavit. Facultates cathedrœ Bolensisy qvas dominus 

E^illus et dominus Einarus Haflidonis fllius eidem adqvisiveranty vehemetir 

ter cofisumsit^ Obierunt Finnus 0gmuudi filius j dominus Jonas Kodrani 

ýUiuSy Snorro DaliuSy Domina Vilborga Sigurdi fUiaj et Ihordisa Mar^ 

teim fHLia^ Thorsteinus Kicolai filius Gunnarsholti occisus est. Navigia duo 

€um onere interierufd^ qvœ ab insulis HroUaugensibus solverant; sedecim 

hoc naufragio viri submersi smU. Adventus in Islandiam domini Qrimi^ 

cui per Vestfjordos et qvadrantem australem^ imo usqve ad tesqva Helhun- 

dica prœtura est collataj nec non prœfectura {totius insulœ); eiqve no^ 

mophylaces in regione horeali et australi constituendi potestas data. In- 

ter Þlagnum regem Norvegiœ et Germanos bellum exarsit* Regis nomine 

duo C^oggones') navigia mercatoria cum omnibus nautis et pecuniis Oet*- Nnnna ein i Kyrkjubae var brend fyrir páfa-blaspbemiam» ot JMo^ 
nuUis qvœdam Kyrkjubœensii cremata est pn^ter ea, qvod m papam blasphe" 
mias áixeraJt. d) töL ad correctionem EG. e) ok MagntÍB 

imitt. E6L. f) *'tvo** add. L* g) pro HölaEGL: Ormr. h) pro 

fángaði EGL: bafði ok i óbliðu o: /uit infensus; Udem omití. '*S." 
t) pro seqv. EGL : ok kastaði anma i myrkTastofn 9: nannuUos 
m carcerem cot^eeit. k) Helkviðu G. l) '^hriðstjörn" prave 

in D. 264 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

konúngs bk Dana-konúngs. DFGI: þetta sumar byrja^i lítt hafskipum« 
DG : Kjörin systir Jórun Hauksdóttír tíl abbadísar i Kyrkjubæ. FI : þerri- 
leysu-sumar mikit. Anda^ist þór^r ábótí ok Helgi ábótí Sigur^arson af 
Yi^ey Thómas-messu fyrir jóí, ók Narfi prcsfr Gu^mundarson. N: þat 
sama sumar var tekin Hænsna-bússan ok drcpnir af allir menn. Brann 
Mikiáls kyrkja ok margir gar^ar í þrándheimi.) 1344, AEG, 1343 L: Síra Eínar Hafli^ason m) fékk Brei^abólstaS 
(add. EGL: í Vestrhópi þá hann kyrkjuna á^r um vetrin in feBtivitate 
omnium sanctoruni). AEGN, 1343 LM: Víg^r Eiríkr (aiM.N: Bolli) ábóti 
til þíngeyra. AEG, 1343 LM: Gjör^ust (add.EGIM: á því ári) biskupar 
har^ir vit lær^a ok leika á Islandi f^dd. DFGI: Sett múnka-regla ») í 
Vi^ey FI: ok víg^r 6 bræ^ur undír Benedictus reglu, in translatione 
sancti Benedicti). &»/• A: Brattr fékk Oddnýjar, ok þótti f>at tí^indi, at 
herra Ormr lag^i mikla peninga út af Hóla-sta^ met honum fátœkumy ok 
veitti brú^kaup hans heima at Hólum met miklum kosti. AFI: Veginn 
Pretta-Páll (add. FI: Eyjólfsson), goli A: i Dölum vestr, Qadd. FI: af 
þórarni Jónssyni. AFI: Sföan um vorit vogu synir C^^^* ^^ fyrrnefnds) 
Páls í Lángavatnsdal tvo menn, o) þá sem þeir kendu atvist um vig 
ío^ur sfns, hét Haldór hvortveggL Jón biskup vígSi hálfkyrkju í AlvixSru 
(^add. D: Víg^ Jórun abbadís i Kyrkjubæ ok nefnd Agnes. DG: VígSr 
Sira p) Sigmundr til múnks. q) Jón biskup reikna^i útgjöld af kyrkju- 
tiundum af hinum rikurum mönnum^ er kyrkjur höf^u at varSveita, ok 
af fleirum ö^rum y er honum þótti ránglega fram hafa farit Hinn fyr^ 
sti synodns haldinn af herra Jóni biskupi á norrænan hátt, millum Jóns- 
messu ok Pétrs-messu, heima i Skálholti, ok DFGI: fór ura sumarit um 

«I), ita EGL: Fór bitnaði á Breiðabólstað 9: Breidabolstadum migravii. 
n) pro hoe FI: 'skipt nm regla-hald oz permmtatío m ordinatione ca- 
nonum. o) pro seqv^ FI: Haldór Jóntson ok Háldör þórar- AmAtm 'miANÐici manft ÁiMt iMatk. 'CéfmenÍmi -recQncitíétimts m rtgiUa^ Jokijínnis Bapiutt^ 

ha^itus esty m ^o inter régemMifghum et Oermanoe recoticiliatio ^jgMe-^ 

hatur. Dominue Marnus rjex ad expeditionem hostilem 'eontra Danos^ se 

pnratit et es "Nortegia auadl^m petttit. 'yReconciiiaHo inter^ Magnum 

Norvegiæ regem et^Damœ 'regém^ Hae iMlhtf naoeá mercmtoniœiparíimL 

feUoia itinerd f$cef%$f9tJ HortÉr Jéruna Uautí JUia aé^ mmásii aMaiksts. 

Kjfrhjuhœi eíettá. \ : Aístits cídmodum humida. Okierunt aþbatesi ThoKdmsyét 

Heígo S^furdf JiUuS' Videýensis fes^o .^hom^Bj prœcedeíie 'feetufá. jolé^ 

'ét Natýs^taiéetfidm OudmuMái Jiliúsí JEadam l^stc^ uáttk fkeásna-hMá 

cmp$ai\et ntíutke ímhes occisi» ^mpbm Michaelis ..ThrandhemiiK et \mmtím 

ædee confíagr4^krUpa.i' ';r m V' '':í^J 

tS44» ' Doimims B/narús Haýidsamiusifuadmm pdstoralkm BnsidáXáli 

stadum Vesturhopi accepit , nam hjfe$ne kinioa 'm fe$tivitate omnium smic-^ 

torum templum nactus est. -— Ericus Boltus abhas Thingeyrensis inaugu-' 

ratus est. Hoc tempore episcopi in doctos et taicos Islandiœ severi facti 

sunt. Ordo motiachorum Videyœ (aliter) constitutus est et sex fratres ad 

suhemndum canohem Béuedicti iédtiati 'ssiutj ik.,trattslatiofie sánbfií Bene^ 

dictiJ — Brattus úddnyam usofem duwitj et umsitatum videhaturj \^<mI 

doinúms^ Ormrn \e homs cathédrœ Holensis ei panperi mguliak .pecwml^ 

erogarét ^ miptiasqee ejúa . magno ' tmm \sUmjptu Holis celehrahdáe Ifífi' 

raríf. ~ Pf^ettá - PauJús ^^fol^ >ý8liús in Daiis in óccidentafíí qtadéante 

iiuulé^ sitisy interfectus a* Tjhorariná Jonsoiiió. Vere deinde projsimo.^lri 

Passli laiidati^ Langamtmsdalensis duos viros^ qtos in cœdc patris -aélfuiisi 

ihsimúlahaat y oéciderifnt^ fvotmk utriqne Hvlthori homen .erat^ Johsumm 

ipÍMCapuiisacellum iu Jfdvidra inaiigUravití Joréhanhbátíssa Hyrhjuhœmsifi 

iHaufuraía ^iomen Aghetkœ noefa lésk Pomihus Sigmundus* mohúchu$ 

ÍMÍtiatus est lohahnes eþiscopas rationes esegit ^x decimis templorum a 

virig ditior&iusj qvi templa administrauda hahuere et <A atiis p/urihus qvi 

praw remegisse visi sunt. Prima sf/nodus. a döthino Johanne ^iscopo^ 

more * Nomegico inter liAannis Bapíistœ Piesbriqve féstá domi Sckalhoili inssoa. p) GuA-muiidr G. q) ItaFli Jóa biskup iöf*- 

ati tilkátl um tinnda-mál 9: Johi^nnes, epiHapms in causis devimanm 
«iMi* potMatímet ewpk. 

(34) ÍSLENZKIR^ Amiimh 

VMtíhr^ÍDga-fjir^úiig. ÐiG: Á miUi Hel^íagjabioigðr ok Sftsaatl^arpft i 
Eyxar-fiimdi i Danmörku braut um nótt ok< dag m^ira eim 15 týgi skipa^ 
stór ok'smáy ok Bvá margr ma%r drukna^i þar> at f>at gal engi jna^r 
tak; jþar var ok hvorr flettr %k ræntr, sem á Jandkam, hvart aem hanja var 
Ufa e^a látiaar Tekin upp bein Gu^mundar .biakupe.at.llólw» ok þyegúi 
af Qrmi biskiipt fyrir jartéínir^ ok dákr aá er uia^haföi kgit \90 :vtín^ 
ðfíSani nœst er þVegin yoru*, var met dlhi ófuiim ok h>orgi vdlttaVn FI: 
Br^bSIr' . Sígmundr Einarssoii akipa^r prbfr. Tekm áb6ta-stétt af Þ^kéM 
tbétM at Helgafelli, ok kjörinií i sta$in\brd1Sir ftorMeiiitt^ Snontoon af 
sattia klaustri, annar met-{iyi nafiiLí\ Ðrukfa8^]< Andres ^htl^posMB^ 
Utanfer^ Gu^mundar ok Orms Snorrasonar ok Taits ;PáiSMiki|r^> Gisfi 
niilippasson bannsúnginn ^af biskupi Jéni Pétrs^lóiessu ok Páls. Utkoma 
bró^ur Ásiáks m^ konúngs-yald.) -^ ' \ . , , 


I • » »• 

»1 . . ) 134». ADFGI ; Yeginn Helgi Hald^&rssoA (adék DG: b6ndi aP Brodda) 
at Melum í Mi^fir^L Soli A : Fimkn skip komu af hafi í Hvalfyr^i, en 
hii sjötta braut í Kvígu^vogum. Omnest Utanfer^ Orms biskups {add. E6 
LM: i Hvalfyr^i, DGFI: okr) herra^Gríms, DGcrSíra Áslaks kórabróS* 
Q)r, Benedikts Kolbeinssonar, FI: ok bró^ur þorkéls}, AEG: Sira Einars 
Hafli^onar ok Sira s) Runólfs {add. EQ: jDk voru mn bðr% báSir samt 
á kostí lierra Jóns biskups). Soli A: Sukku ni^.margir b»ir i Orkadal 
af vadiávoxtum. (add. DFGI: VigSr (Flr bró^ir'); iiorsteittn áb^ tilHel* 
gafi^is: D^:t) Tekit vald afEiriki ábdta át þingeyrui en skipat þángaS 
Stépháni ábóta af MAnkaþverá^ N: í^r hnnn tíl þlngeyra. DG:.«) Gefian 
aptr hei^r sinn ok^ ábóta-yald bró^ur .Bergi:ok forrá^ at Múnkaf^vera^ 
DG : Komu út ellefu skip til Islands. Sýn^t einn undarlegr hlutr aostr i 
liagarfljóti í Fljótsdalshera^ 'okvita menn at Jkvikt var; ' sýndist stund- 
um sem eyjar stórar, ien stnhdum skýtr upp lykkjum, ok sund i milii 
ok margra hundra^a fa^ma lángt Engi yeit digrleika á þvi ok hvarki 

r) okSprestaro: duo saeerdotei IM. $) Ejólfrl. i) ðsFf: 

Eirikr lag^^i af fyrir sdk o: Eríeus propUr eidpwm (Matiam) depomít. AANALMa 18LÁNÐICL 

céíþbraia e$t; eádem^æ$taU þer qvadrantem oedéentalem' ille ^Mat. 'Ah* 
Mn Selstngiurgam et Ba»a4karp{um in jfyrar»undo im Dahia una tq^* 
ikémerio plus qvam centum et qtiftqtaginta nates majores et 'minares. cenh 
fractœ sunt, totqte homsnes suimersij ut eerum numerum nemo posset inirof 
íbi etiafh omnesj'qvi in eontinentem vekebántury ' siee^^citiy sive mórimi 
^Uati direptiqiekí fuete. • (hsa^ Gudmundi episcopi Boiensis e Mpuiorb 
s^lataj et lavata sunt a Ormo episcopo propter mirdcubs^ et testile em 
corpus efu$ per triginta annos i/wotutum Jacuerat, postqeam primo *oe$m 
isiluta erahty a putridine prorsue immuHe et omnino immacutatsím fuiA 
frmt^ St^mundus BtfMri JiUus prioris ' mutiere ornatus eit, AHatta iniw^ 
ékilío' abbati Belgafelletui nArogáta^ et ejus loeo flratri ejusdem Oionobii 
nkorgtéiné Snorrinisy secundo eius nominisj data. -Andreas fMtípptonius 
áubmersus est. Feregrinatio Oudmténdi et Ormi Snorronis fUii Mc non 
Teiti Páuli fUii. Oislo FhilRppi jUius, festo Pétri et Pauli ah emiscopo 
le^ime ejtcommunicátuí est. Fratris Aslaci in Islmidiam redifus cum 
patestate ab rege oollata. '- - . 

1345. Belgv UaldoriJUim heruÉ in Metís MidfSordenéHús a Brod- 

déno interfeetus ést. ^vitiqve fiaees ex Oceano in Bralfjordum venerunty 

ééittá ^erú'in Kí>iguéógi$''Confracta est. -Peregrinatio Ormi^ episcopi Bval^ 

fjordo exeuntisy domini Orimij domini Aslaci fratris CapituK, Seuedicti 

Koibeini JUii et fratri$ T^orliUi, nec mn domini Eifiari BaJtid$onii et 

dosnifii Eufíoljij hi$ amhohu$ in eadem nave vecti$ epi$copu$ lohannee tictum 

prœbuit. Multœ villœ in Orcadalo incremefitis aqtarum $ubmer$œ $unt. 

JPrater T%or$teifius ahha$ BelgafeHefms inauguratu$ est. Pote$ta$ Erico 

ksb^ati Tkifigeyrefi$i ahrogata est et StepiAdfius ahbas Munkathveram$i$ eo 

iténiM défistitutus y qvi Tkineyra$ nngravit. Regtitúta Froitri Bergo iunt^ 

htísfsos $uusy ahbatia et regimen Muhkathéráw. Navee undécim ifí I$lafmUam 

veuerufit. Ortum ver$u$ in Jlumine Lagarýtioto^ tractu$ Fliotsdalefisi$j re$ 

mir^iúa apparuU^ qvm ídei ] cuáásdafn naturam hahere cofistabat^ hoc n^on- 

^trssM tfitirdúm insulárum magtiarum ^ectem priBhuitj ifiterdum per $pi' 

rás ée $u9tulii. cum ápérti$ aqvarum intervalli$. Afdmanti$ illiu$ lofigitudo 

u) Pro set/v. N: en Bergr átóti fór til I>verár ot «t Betynt iMw 
Munkathveraam migtavit. 

(34«) ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

hriSr séát'i því höfii^. flé . spar^r , oJc þyí.'vita meDnteigi hvat undra'fitt 
vlu^. FHI :/ FiaáðSar svá stévar Agnesac-messu, at vi¥a hraut eyjár oc m- 
nes . Oik féll inui húsio sumsta^ar. D6 : e) I Gauiárdal { {>rámUieiiiii bár 
s^ tii at. áia Gaul hvarf nokkura (daga) én siSan hljóp skri^a ein svá 
IBÍkii at fyldi |>Veran dalinn ok stefndi uppi ánaGaul, sva at Qöldi manna 
diiikna^i^ en y&r£teddi bœina^ sva at aUir voru i kafi^ ok allr f élia& 
draknaSi.' SfíSaxi brast stiian ok hljóp ofan alt>saman^ok áin ok tók þi 
mUdu fleiri baoi ok fénaS; tdk þar af alls átta bœi hin^ 'fin|ta tugar, ok 
snmír af þeim liofu^rbdl» ok nokkttrar kyrkjur. Yar svá .tílreiloiat, at 
nfltf hálft þriSja hundrut manna Iiafi þat látízt, boDndr ok konur þeinra 
ok h&m ok ptestar nokkurír ok margir klerkar ok ^ldi gyldisfólk ok 
nútrgt vinnu-manníi; en menn hyggja at þar muni eigi fierra iátkst hafii 
vegfarandi manlia ok fátækt fólk, enn hinir seu taldir voru. Bar þ^to tjl 
KrMSm^ssudag um haustit, Fanst nokkut af líkun»^ ea fibn-einum mfinn- 
um var^ borgíty svá act Ufi^ hefSi, þvi at jor^in ok vatnik svalg altaam- 
an, mennina ok bæina. Eru þar nú sí^an sandar ok oræfi» en fyrst 
toru vötn úk Ueytur^ svá at eigi máttu menn .firamm^ kiHnaSt Flr; Komu 
npp sker á BreiíSafir^i þar, er á^r aldrei hafói sét verit Sætt Jáns 
bisknpa ok Gisla Philippossonar. Vtkím»^ Snorra-sona^ Gu^mundar ok 
iQf ms «ok haf^i Gq^uodr sýslu). ( 
I 


1346. ADEFOILIV: Anda^ (adtf. D.G: .berra) PiUI eKUbiskap ( 
{add. FI: kalend. Febfaarii), ADFGIN;: e» kjðrimi ísta^ 
(aékl.J>G: Sixa) Áriú Ya^i, (add. DGN: kórsbr^^ir Fl: tU erkihiakups> 

^ ý; héo ééipmni. a. IS44 L. et a. ISM, EI^ ilai^þáii tf^iadi f jðrt«8« «a 
^ hanstit á«-r i niý^ftrósi, at liálfr ]þ^rit)<j^ tagr l(«ja slikk »itr i 
jör^' í Ganlardal, syá at.engi ormiil sá leptir bTg^ariiiBar. 
«tansléttrjörfí ok aur eptír pár sem byg^ialafð^i sta^irlli. e. 
AiOmmno prœcedente NidroiUe id rerum navamm evenU, ut solmm GamiardaUm 
víUas viginti jvinqve devoraret, nt ne vesíigia ^dem úUa haMnUonie reU^ jmNÁJLBA mLANDICr. 

t 

miiéÍM eenturtii.orgiarum ^^avU^.creu^ioi/fmrm-nmnini hcém érat^ imi 

cmpiit nsfi cmmiit 'cofmfmeioí ut^^ ^bare^ qviSMbmtrVfíéáirÍt^ iffnúntlur./ J^ 

unðatiénes tmntœ feHe Agnetkœy tiá paaim visulœ et penineúlœ mmntifienfi 

9oherénturyoc'alifoet' in locis œdeg intro- ruerjent. In Oaúlardalo TkrónA 

hemim aoeidifs mt amntí €hnló mHqvot, die» dieparéret, poíttea tmro' taaám 

rminm month prmcipiemté est ^ mi,fimUem trafmereat^.impJértí ef^amnetk 

Gemlm obeUnmreti uni&i multi Mminf^M áfm4.ab$eíréei silntj\€íqper.berúFnUie 

euperifmndarufít f ut penitue $ub profund^ eemhd et omms, greg^ et imrt 

msentm mergérentur f. deinde obetmnUo: afmrum ditsitieftte eitfmlcum iumtis 

i^yeriotm persue ruebmtf , tum \ioH$e , pluresí, vMíæ \ gf*egásqve\ lébsumtw 

emmt.' Unioersim éiflj* 4v.mdrmgintm octo ^deiet/t funh^ yvaff^ ImenfsAtlé 

fkére primmript M Mij^'^empla^ímtf^e iHa.Aoni putíFl k m ; ieM%fí/iíd prmpm^ 

fhodsum ducéffti.feiftgvagifiiiaAbiminoe ibi cMtifscti sint^ beri^ uæorés eiurumy 

tiberiqmy pastor^ aHfvpt multíqro. , eilefict ; : fsumeroei etiem kofmifff^ olari^ 

mree^tt opérarfiinwkfr.0qvenfee^ mxietima^ftur á^^s^ Amnd pis^^orm^mt úrm l s 

mt paufieru»í ^ fpefiUtee ftafti,4f^erorumy qoiiCou9ufinifi\sfnít^ r^és^^ 

:0if9unuiiili hœV ep0iieri«ítéi ,Mor(Uorum ^iiftot eorpqrdi rep^nfm fsemt; ^ 

pesseci tmntum^ sertmfi potuermt. vitiy qtiá hf»me et mqva kmmftiei eumul^ 

eusi^ ffHUe absqrl»ef%fft4 JSr.: e0 tempnrfi ibi, l^pawen^e^ deee^fi^^e sunty 

printum pern isgeosm 0t þutosoyjufir^^ ut'ne. pfr off^ iHfivmfkiri pímenk 

In 9r}fAimffntdt'^iteofVf(ús, -emefSsity imunqvamí^e^frcofii^p^ue,,^ Jlfhmmm 

eþimtíbpití et Qieh JPkilippíJkli^ i^^.gmt&l^inter ee ^ý^etfierunt, xnM»^ 

tus ifi Islafidiam filiorum SfiorroniSy QudftHifidi et Ormif 'OioM éSud^mnAlíS 

JkriMtt)34m:iobtifuff^,mf^ ■ i . ^ i' ,•.•<! :' . : .'i.ci 

•^i ;m9í^hMiii Hmifitfi: Pqui» '*rcMfBmop»ti IVií^m^:jfafo^ JOot 

hrmmriif..et>ejiu%liífo^ 4eminm Áfifi^\ Vmdi^ ffvffr ^/»^t#|iff mrokijfpieqopMt 
ettctsfe^ premimfm inseqtefiti CBStmtei m4i-€uriatm pef^eetíHf) ¥U 4ýmHfo,Jtí^ 

cemereniur , ventm píomtia et eabuUhm ííU prins kabíiaiio sfeter/tí. Ai fl: iiaz 

Siiérist .«m jörÁ* at Gaalárósi í brándkein^i, ok fyrir jbvi 

. f(^sas.t bar meiic enii SObolsta^a ok allir menn ok fe alt. 
.04 oMtiiam Gaularasense tk Thr 
qvifiqvaginia viUm ei owMe pecus perierwU, mo cofono' 'nnaqve veinla excepHs. ÍSLENZKIR ANNÁLAB. 

ЀrN: ^)-«k fóir uin.ðwnarit- éptir at.euriam, ÐO, «n tg|(M(i'9ÍKa AiUk 
«fficialem). AiQEF<miN: IdÆft l^z Útkiuna Qm{» bialuips^ -^(mia. íix 
tfne saanait land); AEG^ ok y) S^ria Einats HaffiíS^^lMr' («Al: £0: 
áiet; Sigar)>i Gyfi^rsyni), ADEGN: 1344 L: ok. braqt «kipit Reainberg. 
ilHr, (tfád. EGL :, er þeir . Toru á) , k) yk í M ercahkaHrtéttu i i {^dn; Týml. 
i»t a) ffárvhlútr mjök allr, en menn alUr i> itéMlut > wAf A; Ðvóttséta* 
4nssan (kom) 1 Hvatfyr^i^ ■ ABFGINV «^.'K6hi út Holti'béndí' |Nii:«rimg- 
«m.'{add.:ÐQ:m«X bo^slnp kc^rá Magnáss konún^),.'roe$ hii^s^m 
ýfir oHa lándinu, (octö.DG: ok var h^vin skrpat át i^ >iim konúngs^Mgn* 
jrX-. ■ AFIr Di^kQan B^^rars &ír)$ar«6nsir hieti'«sinam «ðnnuflí/ (o«bl 
ÐG> mda^st 'IieKra Ertfngr •prófiastf áf Mpöstala k>^kju. > DGFI: ÖAti» 
«ma^^Margr^Sftuvtiatfiaavbraut^^Eyram, DG:''b6i^^Ul hafliv «^ðist naick- 
iit af gótíá. • Druknan átta mann» vit' Kjtíliawnes^ >Kbn|iú tii Isknét ell 
efa^ skip, met þW, sein braot vi^Sl^u, Qk voru Mit íAcMrtQ^^SiBiv •^- 
ii«ná>'lifei«a 'Grfmil' tikr& iðgsdgn) fýpir -nor^n.laiid:' •J&n'fwrttteinssoA 
«ki^^r lé^a'^^^iyiíi' «infián ^affd, en:^^i«9r-E3^«soti'lteg)fi-af.. líom 
kaostiMn^áf Grttnlandí mefi -héiki, ok baií^a niilcla 'fíf. > EL: Qékk Síra 
Einár Háii^son tim v^trin á^ir .nf lánd! bairt ök 'f^'tii pala^^gar^ ok 
Var i A'Vínione* § naetar,'fóÞ um Fránkaríki tfptr ok finmm ók vnr- i Pnr- 
•is.)'tiiní. 'nðkkiirií''tíaiá. ' FIí^ JAn biskup /ói* >3«r y«Mf}(br^iW^ HiMib o^ 
^in'-^ese Skalta rak^'Mdáii' á f^ju ok'hétu' ðllir.'>«a^'gðiiga>'^' brnta í 
ilp<ri»ívi9 Snœfells^neii ' ék^' I^táuif menn allir, iiema étini. '• Ðmlná^K 
-'ftltfinúS'-^rkéb^on)."-' >•' • • ■ ' -. ^' ■■ " 

1347. ADG: þrettán ej skip komu af Noregftít blMids', :«iiiff A: 
^ 1j»tnit^tv^ ^ 4^sf 8(^ láén^ af ð^ru, ADG: eínlr j^, (bd<2. ÍKl: aftr- 
«eka)>«ki^'Vora fyt^: ■^fádtL DG:>Braut Eindit^asil^ind Í;>spén anstr i 
fiWgárffi^ vi^ lilitógatieB) '^l^-ltarAniianbjoi^^ tfk sV^ nwsfM þonra'fiár, 
Braut Beisa-ldngttm íyrir Sí9u, drukna^i þaraf Haldór Magri ok Gutth- 

-. 5,.i í . }■ ■.' . )/ ' . • ■' . '. :•■ i'. ■ ■ ■ ;■ . .. '..V- .i'-T . '■■■.•,•.! MNAim mumich m kfi^ (aef ÍHt&ríiMi) oJMmK ewutifta»^ ÁdMhfMf Oi>ii^ epiteúp* ú4 autira* 

Im Mthn^iomt et domiui ^itiori,, Bajtidtnii Jilii .tma cttm Si^guráo 

Gjfiridaf ,^'^r I^tit Rofittberga dietay i/t. qva oecfi e^ta, iu mitmtitsim^ 

ýinim atae Síhlitoiibatfíttam cotifr^t^-^ty et r»i .flermgve perienmty^ér 

Uret atit^ terpatiju^. JV<fw»V UrottsetMbutta, íh Ihalfjordo mfipu* 

lit. — r.edat Molf kerut (pto4}erJ 'fítorgrimii jUiut mattdftttui^ r^ 

Þlogni adferetw, Prafeetttt erat ille. tofiu^ It(andi<B i»ttttitutug «t. mepmo* 

tíe pottetáiottum regiarum ei deatati^ata. Submer^ fiodeari Bardi fiUi 

eum.mit. : fíbiitdomitttft VrUngUtj- prapotitut templi apottoíorum, u£»6ot 

vifirtuttiit itttigitit. JUargrfitartudot ad iter pfir œeaim* paratay coitf^áeta 

ett, petíuniarum alifDaninm perditum» Octo iouMtet ad EUtlkaHetmii aqw 

tubmer» tmt. . Vndpcim navet in Itlattdiam venfsrtmt, uaaeum ea, qvtk 

fusfta m«ttam Ji-aqt» ut, fpt;irum tfi» in Auttffordft fuere. .JReditut dom,- 

in* Grimi CM^ furift^ictione rin regione boreali^ 'Jonat Tkortteititoniué ia 

regionfi vuttrpH jnomph^a» conttitutut ett, Tbordut vera- J^iltoniut ptf 

riedietionem d^p^Hiit. :.Nmtit oneraria ex GrSnlandia ittcolumit, et ctUde 

magnit pe^uniit onutta, in Itland(am advenit. Ðatni»ut .'£ittai*ut Jtgeme 

preeeedeitti pef.fgre profeetm eff. Jlf^ nœem. mstet Aoigtumé trMtegii, 

pet- Galliamrultro^ oitroqi>e. .obibat et a/Ífiatai^eriJ^iritiit ikimmoratmr eitk 

iokamtet epitcop^ por Vetffjprdtit ifinora f^pit^ JB[t^Jhus\et Steiétut p/mtots 

in naeigio, veato et fluctíbut a terrpi propulti, profectionié fiomaitœ «dfkHH 

fecerunt; ad promonf^ium JStt^elltHet uat^^ua^ patti tuat, náutit. om^ 

nibi^i. niti uttQ, teriía0it4; ,4£a|$-^i<«# TherkHli fifiift Ttul^n^tut te#í, 

. 1347.. ; Tredeoim uaoe$ » Nm>.^ia in Itlfmdiam veaenmt, ^ocaeum-^ht^ 
náufragia pa^ce tíi^t, ^t kffutpe, \nmá^o triginta. afferiiit tiaeit- perkruftt :et 
toptew* ÍH Itlandia navtí repuU0 tam. ti^nc fuerottt.: Nacit Mnðridatudá '/« 
Borgatfjfitdo úTi^aHit qcadratttU ad~ Langanetmlk.ik frutía cot^fracta fitt, 
vectores terrati tuttt maximaqve part pecuniarum. Navit Bettalangur ante < ,M . t lifL^i'vUam UnúerelEL. • e) JtaVLi Utloima herva Grímt'HoIta 
kir^fltjó^a o: .^ájaeiftllcf ifoiamí GiÍM» jH^ ' e) hafakip 9: 

navk tímeri oo^am jopta DCL f) 0. D6.^ . ^ I '. i'- ■ í '»»" .jí"^» .•.. -í'O M'A^I»'' > .\ u\«í \.-^ £ð££f(^lðSé JimldJiJL onhr^táU ok aUð 19 rttétin, tar^ ]þar allinikitt- ffárska^Q. AÐÉ^HÍ: 'þákðm 
«9c-8kip af (xrKttlaniííy-.^aA;; DG:-minna 'al; vex.ti eiin smá Islá^dB-lðr; 
fMpi kó» ÐFOffl: Í^J^VawnQor^ «nn ytra g)] ÍDG': þaté v»x al8keci«4aiut), 
A0G.:Vjft) |)at ^r «dttftaf^i tM Matklanðs,. (atfd jyS: éhi HÉSÁk ót^tFMBg' 
at<^Nlca) , ADGy > t^ • ok ' 18 méJin 4.- -^í ■■ ^ar '<m«j.' DG : - ififa^ ft; eítt 
•ki|i: ok tiítti%tt f^ Íislandi uttk' yetrín {addi DG: ok f>aa^'i>(>o; «t hrotnvSSá 
«m.Muniaric). AEGN, 1356 IM: Uiskupár á IsiðóuU sjöv^t «rá hav^ir 
'viiV.íáaAifólkit, ((KÍéí.N: tík tóku 'aðT' m^um |>enínga) at landsÍiUfcit ^ótt- 
isC^^rarla mega undir-biVa. ADE^ , 1346 liM: fao^ 4) ÍÍor^ÓMÍíiigar 
fádtf;|>6::á alþín^ m;; fiaimðk tn^^Oitni biðkttpí,'léiknkéftn É^ 
iiaf» fornan vaná {euktt ÐG : ;ok viklu- engar nýgiBrfln'ga^ Aé yfirfor^ Qom 
ikísicupsy ftátiiai^enn forn vaiti rar á¥r tii, ok -lög^-^-vi^ -ð kimika^a «eict, 
«f iiokkjr hekli þétta;éig^ okþettá sam^yktr^eltaiq^y^. ði^in setti Ormr 
b'islcap ilðgraiMÍí þfiig ok biiii^ at hald» alián ^tfVMn 'kii4s«>4tt>utáti tínnd- 
&'J5diUt>-|kir'Mm'álgttív Iðégi ^» lög'am, eft b{én4itr >ok >ðí(þý^aif <^ptii 
lÍBÓti.ók néituðTu). ADB^OHtN , 1346 LM t fr) F^ru bá«ir bisMiptir sí^ 
«lan. á ittott ' ^kipi 'i HvalfirlS!, soli A: ok lUskupe' Iftiðst í lattdinu. ' ADE 
F^Oi 1M6 I^ : o) BiHnðGsóttv (tíétl. DG t hiff fjó^á^ AiifciMttn ait Island, 
AiDa«dA^st-l981di>foiks; («rto> DG: sv&^'tft «ífigt '^ar^sVá gaiftáliat slfta 
mjtitdi z> Va^' svá tticeilénat j «it tiær '4 hÁndrtft >mafllia atiða^SifltU- iienni 
aiílli-fívitsbsggs-hvains ok'Botnsár, ðvá ok nm Flóann 'ok um Oifíisit rae^ 
ennns' iDétí. ■ Gékk Sdittili tyHr sunnMi land þetta árit) - en it sfóara íj'rír 
nor^an, f6i hún svá' gjörskmliiga yfir sv^tirtiar, at-bttit tók nál'iga hvom 
ýn^i nwnii >nn^ fMtitgan 'tfk marga- eldH , ok ^afiwrel ' var bólan 'á bcimun- 
um þeiÁi <«r 4ni^^h4n"f»dÆr vi^r andltfc sitt)»< AI»;ilS46>ii{ Aetá Va$i 
vig^ tíl ei^biskups i Ni^rósi á pá%art$i. ' ADEGLN';ý.;'ok kom aptr 
i Ntfreg me^ palliniti {^^i- DQ^i itterrl ^lénsmesm); AFI: Utanfér^' herra 1 j* • \ * 1 ,\-.: >a ysi ~N. \ ,1 

«. J r> g) pro. Strattmfj örd" enii ytra. FEl: Stranmfjari'ar-ös a: Oflúcivi 

. "' VS^émfíSréUi ' .k) pra: þat/ár áriótt hafi^iy ÐG: oli.haf^i farit 

/ i 'm^' tÍKÍler^feceráL^ . i) pro:\AÍk 18. DG): ' p«jr'.f o^n. 17 ói t&t' ermíU sep- 

temdecim. k) pro. .seqvent \fiG i 18 lia*f(»8lLÍ|t^Ji^c 9: Oefodeeim 

naves mercaioriœ hic, l) ifa DG : b æ,n dnr fyr.ir norð'ao land 

9: coloni horealis qvadrantis Islandiœ* m) aamtöku o: consenserasU DG. ANNALSS mLANDÍCL «73 

-Biéém y^aeta eUj e cmu8 ttaUtiM Ai mbmeni euut Haldorue macer et 

Guthormus Stali et universim homines noremáecem^ pecunianim etiam muU 

tkm ibi perditum e$t. Tunc etiam natig es Oranlatídia itatura mUnúr 

MuHgm .lelandicÍBj ancara cárene in Straumjffordum oeddenlaliorem 

fereenit^ qnæ «v Marklaudiam cureum dire^eratj . at hue tempeetmts cði»- 

iraria repulsa erái. JBac ia nave octodecim erant haminee» Tunc uniwr^ 

úm hieme projríma naees rigiuti una in Idandta hyemabant , exceptii ilHs 

jiuahue j geœ œstaie confractæ suut. ^piecopi Islandiœ ita in incolae «0* 

miAant etpeeíéiAW^ éðrigebant y ut ki eis tolerandum putarent. .Borealis 

'Mmndiæ imcélœ'et laici $n episcopum Ormum conspirarunt y qvod morem 

-aátifmm < reHnere rellent et ullas nœitates permeatíonesce Ormi episcopi 

ýBrre noUent^ . ultra qeam oetus eonsvetudo autea ohtinueraty et qvinqee 

loenténarimrum muhiam lueret^ qei 4sUter ageretj qeod unirersus populus 

€umprob(mt. fíéinde^Ornsus epikcopus eáméntum Hegratíesénsem bonvoam^ 

4riij et prisea omuua r^ionis jura .servari fussity decunœ éero Justa hg'es 

sbi salvereutur uhi passessiones jacerentj eóloni eero et plsbs unitersa con* 

trm fremeiUeSy id denegarunt; deinde ambo episcopi in una nave deHvaU 

fiordo peregrinati suntj et Islandia episcopis caruit. Miorhus vatiolorum 

qvetrtus grmviter per tatam Islandiam grassahatuTy qvo ingetis hominum 

rnmttiluda ewtiticta esty ut nema œtate tam provecfus existerety qvi tanti 

recordaretur. Ita calculus itdtus esty qvad inter Hvitskeggi-Htammum et 

Bmttssáam homittes fere qvadritigettti eo eæstiticti sittt. Etiam per tractum 

JFlomtisem et öljusensem. Hoe antto in regiane austraH et atuio seqvetiti in 

borséli marhus ille grassaímá: esty \ et adeo' cpnsúmm^te tracius omfies perva- 

eity *oilt fere qvemlihet natií miitiorem ahni^ qvadragitita etmsultas natu 

mmféres e vita tónerety atqve etiam varialis laborahánt itifantes qvos ma-^ 

tmr fcsm exspirans in lucem edidit. Arnas Vadi archiepiscopus Nidraiietp- n) 1T t a n f e^r '^ Orms bisknps d: peregrinaHo' Ormi epÍMchpi, nee plura N. 
o) ,FHl tanhmt Bólnasóttar - haost o: auátmnug ex mMo varioMmm 
insignis. p) ftoD:HerraAriii erkibisknpkom í land a: ^r- 

suu arehiepiscepHS m Norvegiam redUt. Ua N: Heimkoma Arna eiki- 
biskups í Ni^iraroB ot redUas Amm arehiepifoopi Nidroiiam. 

(36) 874 ÍSLENZiOR ANNÍUJL fibiorra KetUssotiar , Wt A: . ok aiidii^iKt «á. atíSrvefpufL Alida^ist Bm^* 
mundr EyviiidiBrson. Yalger^iir þór^árdóftír. (Aid. FI: Véiginn Eyrlkr 
j^fsteinBSon. Hogginn Oiafr KláVi, son/harra Grlms. Víg Sigor^^ KalSáls. 
HogginH.Sigiiv^r jSti^tiir. DG.r Drliknan 6 manna ok 50 fyrirstannair iand 
19 a£ VMtmaifnaeyjifm, 10 fyrir JPoglbjörgumý Ifi á Aosmhvala-nesi, 1 i 
EeylSarfii^' N: A alþíngi slcrifutSa Nor^Slendingar. bréfitU' Mágnásar kon* 
ángs, meS rá%i Holta) af þeim iandsins vána» sem fyrcí iMSÍcupar höfVu 
haldit af sinni ýfirfér^ ok mannfjoid í visitéranv saung tH icyrlaia ok 
tiunda^ald^ greindi ^ sél:hvor|a Jihiti , 'dr þeir \vilðu 'ot* luddist eptir íoffnuDi 
vana; • Sá^ Jieir kónúnginn mjúkum or%im þat saiHa. stydcjamelSaiiDni 
r^iarámd.ok fyrir |iette bréf « settu 12 bœndtff af Nor^ewKngum sld in* 
eiglf^ en aimúgimi a IslaadiiSamþylctí^^á þr«mr þángum. Valdimar. Danar 
kon^gr bjóst út.um hfif. lyrir þá sðk, ot Soldán, er itílt Jórsalaland i sAra 
jvaldiv ha^.iþat boi^it^ ^atxtFraldcaMkmiungr dEyldi seadá þann frtBgBSta 
miin imdiiVkoiiiing stíl^ einiirgiis/gQdMSt lionumv, «oíb^ hami 'vildi^ ok 'ef sá^ sígiw 
a^i hannV sifyldi'iandit.li^iígtimstaumrinomium; F^st' GeMÍMn ok alfir 
menh áf.) ^ • « :*• ,.1'.. *r *• 1-. >.»»» >« .\*« l 


1848. £lo/«A: þrjú skip l^tu út áGásum; eitt si^ i^}! áOáMyri; 
annat kom tíl Noi«gs; þri^ja tyndist ' ADEFGHI ia|T IMiq) Útkoma 
lóns liiskups Sigur^Sarsonar (oMé FI: i Hvidífetti)*^ soK A: m^ turiihm 
Orms biskups,:ok Eiriks prests pwsteinastaiar. (o^ EFGILM: ReííS'iián 
biskup Sigur^Sarson þat haust nar^San til Hófair) ok létlá^i at koma 4Mitt- 
argjör^ milli Orms biskups ok s) bœnda) ok settí þíng at Hólum. AE6 
1347 LM: koifli þar sam^n I^œQda-^ t) fjpldi^af Nor^a<)inga fjdr^áiigi, ok 
tríldtt i#) nie^ engu mótí undir Jón biskup ie^áy'ok ekki saattast vi^ r) 

'^y Ha iMi* kéiíu út'biftkaþar «^t HéKéhint episcépi. \ r) if« FI: Át 

sætta keBnim-eiitt O'k bðndur ^e saeerdoie9 et eolonat ÍMÍer se reconci' 
liandos. s) Leikmaiiiiao: laicos LU. t) pro **{j o I d i" EGUH : ANiíALm mjíNDict m 

m$ 'in atda papuK ifUH^[taraim m NatrftJ^giam cum ptdtiú rediit pítdpe fei^ 
tpm Jðhofmii Baptistæ. ' Petegrinatío damini Snorrmis Ketilli jfiliiý qvi 
in itiiiere auetrali ohiit. Obierunt Ingimandué E^indi Jilius et Valgerda 
fíherdi JUia. Eiricus Thorsteinsanius interfectus est^ Olafus Eladi^fr 
Uua domini Orimi decollatus est^ Ckedes : Sigurdi Kadali. ÐecoUatue 8i-. 
gwrdus 'Strutus. Bubwiersio séx rirorum et 'qeingvagimtcs ad australe Is^. 
tandiœ Jatus ^ q^orum Morém-decim ex Vestmanneyis y decem pro^F.ugUi 
hfargis (petris aviumj qvindeceni ápud Rosmhvala-nesum et septetk 
in Reydarfjordo mergeiant. In comitiis universalihus coloni boreaUs 
Islandiœj cofuiiio Boltfy ad regém.Magnum scripsérunt • de cúfist^tudine 
iHa\, jjram prikci episcdpi iif suis profeciionibúSf comitUfnqve ifi msitafida 
fireqvefiiiaj in cautu etiam saeré téfnpiis celebrato,' et áolutiófie 4ccitmH 
tMÚs'tétmissent ; singula referebafity qeœ juxta cofisvetudinem inveteratam 
éefrvari écluerunt; regem supplidter rogarufitj ut idem sua asfctoritate 
eofs/irmáret , at^e háfiC epistoíatfi duodecim incoiœ borealis regiofds suis sig* 
tlUe ohsigftarúnty vurgusqve islafsdicam in tribus' forie i idem comprobavit. 
ValdetfHtr Daniœ reœ ad iter p'er Oceánsgm' se paravity ea camuyqvod 
Ssiltatiusy qvi terram Bierosolymitcmorum in Áua potestaté tenuity condi^ 
tionem obtuleraty ut clarissimum de regibusi sibi subditisj ndtteret ad dm* 
ellemdum ctiin qvo ipse Sultafiua weUet ^ atqvé si is Juttc "vicisiety terrai 
JBlserósolymitafíormm Chrisííanis liSera contlsderetur^ Navis Cefisinfi^ ctsm* 
nauHs otntiihus iftteriit. :* ' i . 

1348. Tres ttaves exQausis solvehafitf una ifi littora adOaseyram 
ejecta est^ alterh *in Norvegiam devenit et tertia periit. Advenerunt in* 
Islatsdiam Johatines ^s'copus Si^urdi filius iti Hvalffordo cutk ÍitÍerÍB. 
episeopi Ortiu, et (uftaeam ep vettit) Bricus sdcetdos Thorsteitisotdus. Eó^ 
dems- iMttimno Jabatmes episeopus e horéa Bolas eqvo véctus ád recwci'i 
liafidsten-episcopum Ormum et colottos paratus. Convmtus fuit Bolis itt*- 
dictus / multitudo e septetitrionali qvadrante confluaitj qvi tiullo modo ar* 
hitrio episcopi Johantds cattsam suam suhmittere voluerutity tteqve cutn 

' i í allr áímðj^Í'o: unwet^a pl4és:[ - '^íé) tíi e'nguÉi^ kosti*d!'niiIfo ecnditiane 
i BGLH. • 'v)^ pA: töb», add. EG. , » ' . f m iSLENZKBt ANNÁLAB. Orin inalrap 9 (mdd. LM: ok at ^Bgvm "koátiimí gtega^ nmiahi^da goitiioiíi 
frfliQÍtum). Jón biskiip rei^ 'sn^r. Kjöl ok. tók sótt þegar liaiui kom sj 
heim, {add. LM: þá hann leiddi tii baAa), AE6: ok lá framan tii Blágii- 
úsar-* y) mefsu, ADFGHI: ok aiida^ist z) siíSan, (add^ FHI: heima i 
Skilholtiy FI: næsta dag fyrír Magnúsar-iiieasu á Jóla-!ostu; E6: VarhaBn 
framferíSugr, ma^r ok mikiU höfóíngL) AE6N lUllM: Frosta-yetr nvi 
HÍikiU á Islandi, (add. D6: snjóar svd lúiklir ok islog, at eíngi mundi 
slíkan), at aj fraus sjóin 6) umbergis landtty AE6NLM: svá at c) ríS^ 
mátti d) umbergis landit af e) hverju andnesi um alla Qör^u {add. 0; 
ok fléa). aoli A: FéU snjór mikilL AD6: 6rasLeysu-sumar. AE6 134t 
LM: Anda^ist Holti hirSstjóri dk hörmutSu þat fáif; iik Ranveig 6est8^ 
dóttír TacM. E6LM: hásfreyjaý móSii^ Sira Einars Hafli^onar. D6: 
Herra Ormr biskup gjöroi Vigslur af oUu landiniu FHI: HaUairi raákít 
um alt land. . Bólnasóttar-vetr, mann-dáu^i mikiIL FI: Anda^Sist Hdgi 
préstr Olafssott. . Kbm skip af Nöregi 1 Breit^afir^i hjá Helg^felli in ex^ 
altatióne sanct» jerucis. ^dá^ist HávasVr báskup af FsBréjrjum , ok 6iitt* 
hormr. prestr þyökry ok Randalín • Philippnsarddttir ^ Sigmundr Kiáks- 
6rimsson i VI Calend. Julii., . bk {Mirleifr Markússon ; dœmdr Jón 6utt* 
hormsson undir konúngs miskuiu Utanfer^ Jóns 6utthOrmSsimar ok 6mi» 
iondioga. Utitoina 6u^mundar Snofrrasonar. Mann&U ógurlegt á ElnipaBdiy 
svá at tvu htindra^ þúsuild 4att niSr. Biskiips^aust álslandí^ FHI:Noi^ 
lendingar i strfómælum af Ormi biskupi. N: Magnús konúngr hafVl úti 
lei^ángr ok bjóst til Rússiam. Yar þat íyrir tvær sakir, at hann vUdí 
aptr vínna undir Svíaríki þann stóran staS, er undab hafíSt gengit; dc 
raieSr ^þvi, at Noregsmenn vildu .eigi^saBkja me^ honum i annars konÚBgs 
riki. Léita^i konúngrinn fuUtings herra páfans ok hét at kristna fólk i 
Rássia^^f ^stnn fengi styrk tíL *6ekk {>at mál svá til^ mé^ .iiditi&gi Uns 
heUaga Olafs konúngs^ at konúngr Rúsaa tók trú ok miidt lands-fóJ Jí^ . 


> > . > x) pros heim; E6: **snift nm land'* o: ad australia lcca blandiœ. y) day 8 

.i,\ \oj: <^,EG.;j ,o í«> .fijp «í*aH?6: þi> «Kfv. , u) ffoi^i iN\:JrtTÍ E6. b) amhTerfis EGL^^ei pr0i umbergia laadit.íf: «m alt í •• ANNALE& I8LÁNDICI. 2TT 

Ormo episcapo in grattam redtrcj ullasqve conditíones inire negarunt, 

priscam nempe libertatem eæposcehant* Johannes episcopus per tesqua 

Kjölensia austrum versus iter fecitj at domum reniensy morbum cepitj qvo 

exstinctus est. Ad festum usqve Magni œger ille decubuity ac deinde diem 

obiit supremumy domi Skalholtiœj in jefunio adrentuSy proxima die ante 

festum Magni. Fuit ille in negotiis gerendis strenuus et sua magnificetí^ 

tia clarus. Hieme gelu tam acutum fuit in Islandioy tantisqte nix et con^ 

gelatio ibi exstitiij ut nemo talis recordareturj adeo ut mare circum circa 

Islandiam totam cofigelaretj ex unoqve promontorio in alterum per freta 

sinusqve eqritari posset. Niris magna copia cecidit. Hac œstate 

fuit graminis defectus. Holtus prœfectus obiity cujus ' obitum pauci luge^ 

bantj et matrotéa Hanreiga filia Oestiy mater Eitiari Haflidonis filii. 

Ðominus Ormus episcopus pér totam Islandiam clericos ordinarit. Per 

totam Islandiam magna annotuB caritasy et per hiemem morbus rariolarum 

grassabatury qro multi homittes mortui sunt. Obiit Helgo sacerdos Olaifilius. 

Netris e Norregia ití Breidaffordum renity qrœ ad Helgafellum in festo 

exaltationis satictœ crucis appulit. Obierutít Harardus episcopus Fœrö- 

ensisy Guttormus crassus sacerdos et Ratidalin Fhilippi fiiiay nec tfon 

Sigmundus Krals-Grimi filius sexto caletid. Juliif et Thorleifus Marci 

filius^ — Jonas Guttormi filius sub misericordiam regis judicatus est. 

Peregritiatio Jotue Guttormi filii et Grótilandorum. Advetitus Gudtnundi 

4 

Stwrreniis .filiu In Anglia tanta hominum strageSy ut CC millia mortui 
conciderenU Islatidia episcopis caruit^ Incolœ boreales ab Ormo episcopo 
gravium crimitmm accusabantur. — Reú^ Magnus esercitum coégit et in 
Bussiam espeditiotiem pararity duplici causa mottíSy qrod rellet armis 
Sveciæ recuperare magnam illam urbem^ prius amissam ; cum rero Norregi 
ipsumj regis alterius regtium invasurum seqci tiégarent, rex opem a Pútitifice 
ramauo petebaty promisitqve se facturumy ut populus Muthenicus religionem land 9: per totam Islandiam. c) gánga 9: ire O. d) soU X: 

umbergis landit. e) pro liTörja and-ne$i am O: ytttaoi nesj- 

um yfir 9: ab extremit penintuUs per^ 2f78 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 1349. ADEFGHIL : I þenna tíma kom drepsótt/) svá mikil g) um 
alla nor^r-hálfuna Qadd. EL: heimsins)^ A) at aldri kom slík fyrri, sfóan 
londin byg^ust; (add. DG: ok eyddust bæ^i borgir ok bæir, kastalar ok 
kauptún svá skjótt, at nær einginn fékk gjört reikníng sinn). AEGLN: 
Fyrst kom sóttin upp i Babilone á Serklandi útí Afrika, sí^an fór hún 
hígat í Jórsala-borg ok eyddi náliga borgina. f>a%an fór hún nor^r 
yíir Jórsalahaf ok um alla i) Romaniam, ok svá nor^r eptir löndum ok 
um páfagar^, (add. L: hún eyddi náliga alla Rómam) ok eyddi allt náiiga 
(add. N: I>á var Clemens Sextus). AEGLO: Víg^i páfinn ána Rodanum. 
Yoru þar útá /) kastaíSir dauíSir menn; ni) gaf páfinn þat af guSs háUuy 
at f>at skyldi þeirra kyrkju-gar^r^ þvl ei'h) mátti jar^a fólkit f^nrir o) 
mann-fæ^ ok sótt Sí^an fór hún um Fránkaríki ok um Saxland, ok svo tíl 
Englands, (add. N: nor^r um sjó) ok eyddi náliga allt England, ok þat 
til marks , at ei liföi meir eþtir i borginni Lundúnum enn 14 þ) meun. 
AEGN: 1348 L: I þann tí^ sigldi kuggr einn af Englandi ok var *á mart 
fólk, ok lag^i inn vi^ Bjorgynar-vog ok var littpp) ruddr; si^an anda^ist 
fólkit allt af skipinu; en þegar úpp kom gózit i býinn af skipinu f>á dð 
þegar bæjar - fólkit. þá fór sóttin um alIaA Noreg ok eyddi svá, at eigí 
lif^i eptir einn þri^júngr fólksins i landinu. (add, FHI: Eyddust sjö 
kyrkjusóknir á Ag^anesi á litilli stundu. Sendi Stafángrs , biskup þángat 
marga presta ok djákna ok sveina sína^ ok dóu allir vofeiflegum dau%a. 
Gékk svá ótt mánn-fallit i Bjorgyn, at áttatygi líka komu til eínnar 
kyrkju einn dag, ok voru þar i fjórtán prestar ok sex djáknar; dóu herra 
Bjarni ok herra Pétr ok herra Olafr). Englands kuggr sökk niSr me% nær 
öllu gózinu ok dau^um mönnum^ ok var^ eigi ruddr. Fleiri q) skip ok 

f) add. DG: ok mannfall o: ei straget hamin$tmy et pro seqvenL FED: mik- 
il í NorTegi ok Hjaltlandi o: magna m Norveg'ia ei Bialtlan^ 
dia. gj pro seqv^ DG: í útlöndam o: m terris exteris, h) Ita 

DG:. At engi tíssí dæmi tU Bliks fyrriy aíðan JVöa-flóð Tar 
ó: ut qus exempbim abusqve dibivio Noachico omnes ignorarent* £) Jör- 

• ala-land o: terram Hierosolgmitanam L. k) Italiam L. l) pro AKNALm ISLANÐICI. m christianam amplecteretur ^ si auailium nancisceretur. Res illay opem 
ferente sancto Olao^ eo perducta estj ut rex Russiœ multiqve popularium 
religionem christianam amplecterentur. 

1349* Hoc tempore tanta pestis per omnes grassabatur horeales 

regiones terrœ^ ut ne unqtam antea adeo rehemens illis itigruéret, ab eo 

inde temporCy qro illœ haHtari cœperufét^ atgve urbes ét pagi, castella et 

emporia tam cito desolata suntj ut nemo fere ante mortem res suas ordi^ 

nare valeret. fírimo>peetis Babilone in Sar€M:enorum terra Africœ est exorta^ 

postea huc JBierosolimam trafisiit ac totam fere urbem vastavit. Inde septetí^ 

trionem tersuSy m^nre hierosolymitanum trajecit totatnqve Momatiiam perlu^ 

stratit; atqve itide per regioties boreales progressaysedem papalem itivasityur- 

bemRomam locaqve adjacetUia fere devMtavit. Tum Clemetis Sewtusscept* 

rum papale tetiuit% Pontifes amtietn Rhodanum cotisecravitj iti qvem mortui 

cotijiceretitur. Ðei tiomine pontifes id cóncessitj ut flumen eorum cœmiteri^ 

um fieretf qvippe ^6 paucitatem hotnitium et vim pestis non eratit^ qvi 

mortuos humare possenU Deitide per Fraticiam et Saxotiiamy ac itide iti 

Angliam trtstis mare perveeta estj qvam tqtam fere desolúvit; ad qvod pro^ 

bandum sat est adferrcj qvod in urbe Lotiditio tion nisi qvatuordecim (mil- 

liaf) homines superstites fuerint. Hoc tempore coggo deAtiglia nautisfre-' 

gvens iti sinu Bergetisi appulitj et parva parte otieris %bi espositaj 

omnes nautæ exstiticti sunt; postqvam ^vero merces in oppidum evectœ 

erantj oppidani protitius mortem oppetebatit; deitide pestis totam Nor* 

vegiam pervasit, eam adeo devastatiSj ut vix tertia pars itécolarum cotiser* 

vata sit. In Agdatieso septem parochiœ brevi temporis spatio desolatœ 

9Utit. Episcopus Stafatigretisis multos sacerdotesj diaconos et famulos 

stios illuc misitj qvi omties subita morte perierutit. Bergis strages 

hominum tatita cum impetu grassata estj ut utio die ad unum templum 

octoginta funera delata sintj inter qvos qvatuordecim sacerdotes et ses 

kastaðir EGL: steyptir 9: prœcipitatL m) pro seqv» N: er eimátti 

jarða 9: qvi sepeliri non potuerunt^ n) pro mátti jarða L: varð graF- 

it. o) pro mann-fæð L: fjolda*sakir o: ob multUudinem (moriuortan), 

p) pro 14 menn G: 14 þúsiindir manna 0: 14 hominMm milUa. pp) pro 

litt N: iuAet eigi (onere nondum exposito)* q)P^ skip ok bnssurEGL; 

akipbússnr ok mör; önnnr skip a: naves^ Bntsœ» muhtc^e aliœ naves. % ' 280 ISLENZKIR ANNALAR. 

báBSur sukku ni^r (add. N: me^ farmi ok ur^u eigi rudd), ok rak vi^s* 
vegar. En sama sóu fór um Hjaltiandy Orkneyjar, Su^reyjar ok Færeyj- 
ar« þat var kyn sóttarinnar, at menn lifíSu r) eigi meirr en eitt dægr 
e^a tvö me% s) hör^um stínga. 9$) Eptir þat seCti at blót$-spýja, ok fór þar 
ondin me^ (add. EG: sinn veg). ABFGI 1348 L: 1350 N: Af þessi 
sött sálaíSist Árni erkibiskup, AEG 1348 L: ok aliir kórsbræ^r i NiSar- 
ósi^ utan einn lifSi eptir, er Lo^inn hét, ok Iiann gjöríSi electíoneBiy 
AEG 1348 L: 1350 FIO: t) kjósandi Ólaf ábóta af u) Hólmi tíl erkjbí- 
skups. AEFGI 1348 L: þá anda^ist þorsteinn bisknp af Björgyn ok Gutt* 
ormr biskup af Stafángri (add. FI: bró^ir Hámundar, bró^ur þorvalds, 
Runólfr ok fjöldi manna annara af þorláks-sútSinni) svá at hán máttí eigi 
gánga tíl íslands), AEG 1348 L: ok Hallvar^r biskup af Hamri. |>e8si 
sótt kom eigi tíl Islands. ADGN : r) Léttí me% þeim hættí af drepséttinDÍ, 
at Clemená páfl hét at sýngja skyldi messu, þá er hann hafíSi compon(^)at, s) 
fimm sinnum ok standa á knjám me% Ijósi. 8oN A : Nokkuru si^ar anda%« 
ist Clemens páfl. ADFGHIL 1350 E: Víg^r Gyr^r ívarsson (add. FI: 
ábótí af Jóns-kyrkju) til biskups i Skálholtí, herra Gilsbrikt, add. FI: 
Enskratkyiii) tii Björgynjar afSalomoni íOsIó; AEL: en þeir vora astan* 
tes Ormr ok herra Jón Skalli, því at þeir einir biskupar lifSu eptir i Nor- 
egi ; (odtf. EL : y) voru þeir áíSr confirmatí af Árna erkibiskupi. (add. 
FI; *) vetr mikill ok frost ógrleg. *^) DeySi Holta-þorgrímr ok þorgils 
SkarSi. Kom skip af Noregi i þóris-ós, ok varí^ mann-bjorg, en mestr 
hlutí týndist, en skip braut i spón. OfríxSr mikill i Noregs konúngs riki af 
Rússum; eydt ok brendt Hálogaland nor^an at Bjarkey. Dey^i þorkell r) þrjú dægnr o: tria nycthemera IV. s) harðan N. ss) ^á 

tóku menn blóðgpýju o: hcBmoptkisis deinde agrotos €orripuii N. t} pro 

kjósandi FIN: en kjörinn ok vígðr Olafr o : . ai eleetus et inoMgu- 
rattts Olavus dc. u) Hamri f*L v) Seqventia in N ita: Fyrr 

nefjidr páfi setti móti þessi drepsótt me88n> er STa kyrjar: 
Recordare hominum Ae. ok gaf þarmeð pardún r^ttakriftnðum 
CC ok LX d. þarmeð diktaði hann eina bœn, er STa hefr: 
Benedictio domini Patris ok þar með í uppgjöf DCD ok 
iiij Rarinur , o: Prœdictus pontifex conira hane pesfem missam composuit^ qvœ iia ANNÁLES J8LANÐICL S81 Aaeoni fuere. Obienmt domumg Bjizrmus domitms Pétrm et dominus 
Olaus. Natis oneraria anglica cum toto fere onere et nautis emortui» 
submersa estj neqre exonerari potuity plures naves majores et minores ad 
fundum maris subsiderunt cum onere^ nec exofierari potuerunt. Pestis 
eadem Hjalilaudiam j Orcades^ Hebudes et Fœroas pervasit. Hœc erat 
pestis uatmroj ut ea eorrepti fwn nisi unum vel duos diesj duris cofiptmc-^ 
tiofsibus ajfiictij viverefU^ luBmopthisi déifide exorta^ aftimam efflarefú* 
Hac peste Amas [archiepiscopus et omfies canonict Nidrosienses obie^ 
runtj prœter uftumj fwmifie Lodifium^ qti superstes electiofíem fecit. 
lUe Oíaum d^batem Holmefisem ad archiepiscopatum elegit. Tfmc etiam 
emsþirurufít Thorsteifius episcopus Bergefuis et Outhormiís episcopus Sta^ 
vangritBy frater Hamuudiy fratris Thorraldiy HufiolfuSy multiqve alii fum^ 
tarum natis^ cui fiomen Thorlahssuduj ut illa inlslafidiam iter facere 
neqvirety etiam esspiravit Halhardus episcopus Hamareneis. Heec pestie 
ifs Islahdiam fiofi vetfit. Hoc modo iUa cessavity qvod papa Clemefis rotum 
fecity ut missa qcam ipse composuerat^ a procufnbentibus in gefmuj et 
' cafidelam tene/itibus^ qeinties cafUareturj paulo post papa Cletfiefis ébiiU 
tfyrderus learsonius abbas de templo lohafmis ad episcopatumy Skaiholtum 
ét dominus CHlbrietuSj genere Afi^lfss ad episcopatumy BergaSy inaugurati 
nsfHt a Salomofie Osloensij seéb ééitantes fuere Ormus et domineus lonae 
Skalli {(kshusjy nam hi soli in Noreegia episcop% superstites erafU^ prifss 
tHi aArna archiepiscopo confirmati erofit^ Hiemí aspera et gelu horreu* 
dum. Obiit Holta^Thorgrimus et Thorgilsus Skardi. Navis e Noreegia in 
T%oriso9um (ostium ThorefiseJ advenity qvæ assulatim eonfracta est^ nautie eœpit: Reeordare domtne d-r. > et adhœe, recte a peceatis absolutís, peeeata retnisU 
CC et LX D^ Prœterea preces eommenius est^ qvœ sic incipiunti Benedietio dei 
paJtris, et udhæe in remissionem DCD et iiij Carenas* x) prÍMsinnam 

o: fer DG« jf) pro^ Vora þeir á)l*r confirmati L: yar STÍ 

ái'r rá^* fjrir gjört. *) Per primam partem hmius anni eontinuaia 

videtur esse aeris asperitas prmcedenHs anni 4p)œ suprá memorata est» **) Forte 
hie Holta-Thorgrimus idem ae Hotti (Hir ^s t j éri) pri^cto^ de agus morts 
sub proximo prœcedente anno in exemplarOms AE6 mentio occurrit, ^fuit/ve in 
ipsis exemplaribus FI supra nwmfuriur Holti |>orgr{m8son. 

06) ÍSLENZKm ANNÁLAK. 

Einarsson, et var ábóti at Helgafe}li* þá vora vigSir 18 vetra g»nlir 
menn tíl presta. BróSír Eysteinn^ skipa^r oiBciaiis. 1350. AE6 1349 L : sO Kem Magnús konúiigr ok drotníng Blans 
til Bjorgínar, gaf hann Eyriki syni sinum Svíaríki, en Hákoni Noreg, 
mé^ a) Iiandlögum, ok setti þá i konúnga-^ti ok skipa^i þeim hirV, 
8oK A: en sjáifum sér ætlaSi Iiann tíl ríkis Háloga-Iand, Island, Fœreypur 
ok Hjaltland. A. 1349 DG: Elds uppkoma^so/f A: i Hnappa-fells jokK 
ok A. 1349 D6: myrkur svá mikit, at eigi sá vegu um mi^degi, 90H A: 
ok al-eyddist alt Litla-hera^. AE6 1349 L: 6jðr¥ist Ormr EysteinssoB 
dréttseti i Noregi, skipa^r af herra Hákoni Unga. AEF6AI 1340 L*. 
Kom ekki kaup-skip (add. FHI: af Noregi) tíl Iftlands. AE6 1348, FIN 
1849 L: Anda^st Stephán ábótí (add. E6L: á þingeyronH A. 1351, EF 
GILN: Yig^r Arngrimr ábótí at þingeyrum (add. FIN: in festo Laurentii 

ok bar á mi^vikudag). Sóli A: Fæddr Jdn Hákoiiarson. (add. FHI: 

> 

Snæ-vetr mikiU ok vor gott ok f>erri-sumar. Frost ali-mikit um há-sumar. 
Vin-IítíS , svá at aflag^ist messu-saungr allr af tít^kyrkjum um alt Jdand 
ok at bœnahúsuita. Sigldu þeir Páll «i: Taldi áf 6runnasands-ne8i ok 3 
slúp onnur af Islandi. Sálu^st^menn af öUum skipunum, svá at ^gi 
ur^u eptír meir enn 4 edr Ö á sumum'. Andlát^Sveins Álfdæls Olafssonar). 

1351 ALAf, 1350 D6, 1352 EFHI: Útkmna GyrSírs biskaps (aád. 
FI: austr fyrir Reyni. Gékk hann þar á land ok var fluttr á báti ok var 
lyar Hólmr me^ hönimi, ok var hönum skipu^ sýsla frá þjórsá austan 
ok um alla Vestfjor^u). A. 1350 DG, 1352 FI: Anda^ist herra Grímr, 
(ad(L DG: þorsteinsson FI: logma^r). . AEFI, 1350 DGL: Hcrra Oiafr 
erkibiskup b) kom ADG: c) utan' af curia (add. EL: aptr me^ pallio i 
Noreg, FI: um nóttina eptir Pálma-sunnudag, ok herra Erlingr YitSkunns- 
son ok hafSi ri^it til Róms vi^ 2 sveina). A. 1350 DG, 1354 FI: And- 

m) add. EGL: 'þat sumar o: hae œstath. a) haiid laagnm GL. 

h) cmissis 'Vtan af curia" E habent: Ýígtr í curia o: m curía pa- ÁNNALm JBLANÐICl $0nmti $UNty sed masima par$ XonðrU) perijit. In regm Norregw RutH 
mmgnon matue bellicos feeerunt. H^Uogalandiu a berea ad Bjarkejfjam 
Mfre fwtata et combuita est. Obiit I%orHllue Einari filiuSj abboi 
JUelgafeUen$i$. . Tanc octodecim atmo$ nati adole$cente$ ad pa$toratu$ 
$u$9t ÍMliatL Frater Byeteinue officiali$ con$titutu$ e$t. 

1350. Mex MagnU$ cum regina Blanca Berga$ renit. lUe Brico 
Jilie eué Svedamf $ed Ha^[rino Norregiam cum $tipulationibu$ traden$j eo$ 
in regio $olio , coUocavit e$ . eateUitio auUco imtrusit ; eibi rero ip$i impe-- 
riuiH . de$tinatit Halegata!^iæ ^ letandiœ j Faröa/rum et Orcadum. Ig-» 
m$ eruptio e mofite glwniali UnappafeUen$i et tenebrœ tam deneœ^ ut ria 
per merediem tuc cbngpieerentur ; totum tunc territorium Litlakfiradum 
devmtatum e$U Ormue Ejf$teini JiKm y a domino Haqvino juvetie prœfec^ 
tme auke in Norvegia eomtitutue e«l. Nati$ mercatoria fmUa é Norvegim 
in Idaadiam f?enit, . Qbut $Aba$ 8tephanu$ Thingeyremie^ Arngrimue ab-» 
^ba$ ThingejfTœ inamgurc^m in fe$to Laurentii^ yvod in diem MercurU^in* 
cidit. Natu$ lohaunee Hagtini filiu$. . Hiem$ ralde nivo$a , at ver bonum 
iOtemfve $icca* Mediá œUate gelu vaUe magmtm. Vini penuriay uf 
mi$$œ aelébratio in templie minori$ notœ ac adibu$ estraordinarii$j $acri$ 
cel^andie de$tinati$y per totam hlandiam deponerentur. Paulm et Val-- 
do e promontorio Grunuaeandemi at^e tre$ nave$ alia ew I$landia abeun" 
$e$ ventt$ veia dtfderjunty navium autem omnium vectoree exepiraruntj ne 
ultra qvatuor vel qvinfFe in nammUi$ $uper$tite$ e$$eht. — * Obitu$ Steni 
Alfdœli Oiav$onii. — . 

13ðL Offtderi epi$copi in hlandiam aditu$ ab ortu Beini$y ibi in 
coutifientem egre$$u$ e$ty et cum eo Iraru$ Holmu$ tiavigio vectue 
€$tp ffí toparchiœ ab amne Thjor^a^ omne$gve per Ve$tfjordo$ prœfectm 
arat con$titutu$. Obiit . domiim$ Orimu$ Thor$teini filiu$ legifer. — 
Hominm Oiau$ archiepi$copu$ cum paUto ex curia papaU in NorvegiatUj 
t$QCte diem palmarem eeqvente rediity et cum ea £rlingu$ Vidkumd fiUuMj 
duobus famulis comitatu$ Romam profectt$$ erat. Obiit Thorlacu$ abba$ 
Veren$i$ ðie ante festum Vincentu proximaj et Thor$teinu$ abba$ Helga- paU mitiutnt, 
vegiam. c) eeUrii omi$$ii fl: tanUm habent. i laiid 9: m /Vbr- (360 iSLENZlKIR ANNÁLAll. 

a<5ist Þorlákr ibau (add. DGFI: i Veri, FI: n^rstá dag iyrir festam 
eentii) ok A. 1350 DG, 1339 FI: þorsteinn ábóti (add. DX3FI: frá Helga- 
felU, FI: in trahslatione sáncti Olai). A. 1350 DG» 13j» FHI: Högginn 
á all>íngi ^) me^ dómi Guthormr Asgrímsson , * (add. FHI : Eldjárn , íyiír 
þat, er hann leysti konúngsfánga úrgoymslu Olafs BjarnasDiiary 'érþi haf^i 
hir^stjórn á Islandi; var^ si^an mikit sundrþykki á me^Sai fýrr-nefnds 
Ólafs olc herra Gyr^irs biskups ok bró^ir Eyirt^ins^ ok átto fjölinenÐan 
sittar-fnnd i Skálaholti , nærsta dag fýrir fyorlaks-^^messu , íAl ur^ aáttír 
at kalla ; sigldi Olafr til Noregs me^ ðlíku þréfi umn hanii ^t fengit á 
fyrrgreindom máium). AEG 1350 L: l^agnás JcottÚDgr fiíf i lUusaNland 
ok striddi vi% Ritssa , mH A : ok hsifSi setlat oc lei^ þá til álmramleg* 
rar trúar ; f) gitu Noregs - menn unnit nokkorjar borgif en ekki vanst at 
nieiriii ' AEGL: Herra Bjarni var þto me% konúngínum (addí EGLt ok 
margir a^rir raikilsháttar menn). AECTFIN 1350 IM; IMoma Orms 
biskups (add. FI: í Hvaliir^i. Yar hann á > þiogeynim at Lanrentfusar- 
messu)>> AEG 1350 LM: ok haflSi konúngflr<4>itif at utao* Voru 4ite&dir 
margir mikUs-háttar bændnr,. þeir sem samt&k hofóu haft i raóti hteuni* 
{add. FI: Kolbeinn Benedictsson f stór-mœlúro. Kulda-vetn Ho^fkin þor« 
gils Piisson)/ ' '^ -1 • ! 

1352. A. 1351 DGi Yig^r Eyjm ibóti Í þykkvabœ. g) Km aptar 
Augustinas regla i Yi^ey. A. 1351 D6: 1853 FI: dk vig^r jþángat (oddL 
FI: bró^ir) Bjorn ibóti (add. DG: Au$ttnar9on),/en Asgrimr ábóti til 
Helgafells, (add. FI: ok voru vig^ir á eirn dag bi^ir, in vigilia aposto- 
loriim 3imoiiis et Judæ i drottíns-degi). SóH A: JSýnSiSt ' bló1$ugt Olafs 
líkneski |>orsteini presti át Hdít$a^brekku« AE 1361 GLAf c Fém bæmhir 
af Nor^Slendínga-Qór^ángi i kontngsfond*' Sotí A: Var |>ór^r Kigilsson 
logma^r (adfi/. FHI: Yetr h) hiær ok ofanfalla- t) samt FI: Veginn Ari 
Í Skilholti affara-nótt hins 13da dags í jólum. ^Orn» biskup éendi mai^ 
Jtténn til ok let handtaka sveina Kolbeins Qóra ok setja i IQötra^ ok flytja 

, e) pro, *'meii domi" FIIJE: inversa ordine ita ineipwnt hanc periodum, *'dasjadr 

o k" €t;c. f) brevitts mE ita : ok Tann storaborg afþeim oz ei urbem 

. . ipsis magna^ armis ademit. g) Loco sefp^entinm fusior rdatio mFI Ua: 

Gyrii^ir biskup tök af miinka-regltt í Vi^'ey en setti i staA*- ANNAim muLKnm. M 

feHenms in ti'auil^lhhe mnití. Oim. ik vfi^ro u^wenaR ChMúi-rkús ÆSd- 
Jarn Asgrimi JUiús condemnatu9^ etdecollatm e$tptififlter ea^ qeod fnnc* 
imn qcemdam howUneék regie^ e cmtodia Qlai 'Aformnis JUii tunc Islafh 
diœprœfeeti solnersU* JPostea u^gnÍB émsHlkm$nt''»d(ipardkB diiter'^^mdiýí^ 
tumx OlanmsAet udominsám \€fj^4s{ermm::^seopum figiUrem^e Syst^^umy 
freqeesUiem deinde' 'coneeritum. ree'mteUísStioms proJBÍiua dié aske ýestum 
Tkarlaci SkaUMtiœ hséuermut y d .ménáne tí6nus\ 'in gnatiam secum redi- 
eruht; iHfsus déHde in Nortegiam akitíj cuni tale examine pihiédictœ 
causoíy qeale obtinere potuit. A'Megnáfá rési Isaíp&USmiem in Bmsiam fécit^ 
hellumqee cum jRussis gessit^ ea fiue^ ut iUos ad religionem reram am^ 
plectandoe. pendmeenat^ i'^Abaee iUiféot espughare potuérunt Nort^egiy plus 
eero 'eficere 'neqtebáíit. Msgem daéniaus Bjamo multiqve atíi magnœ 
distinciiénis eiri comitati 'mmtí .OrmuM icpisci^sue iú Islandiam redux 
nmvem ' in Beaiffórdo adpulitf ; mv festó Lem^reriHi Thitigeirœ fmit. • IHplema 
regitim Jeéuitá > liohwV , quo.AuUi Jelándormnt nMJoris notæ^ qei adeersus 
msm ' óoúspiréeerant j > i peregre prsjfiaisei 'þdnehantiiri, ^ ÆColbeMus Jfekedicti 
^fiUus magsmrum crimi^m reue^ actús eet,. Bjfeinsadmodumgelida. Thrn^ 
gilsus Pauhnius decollutus est. ~ 

1902. BgjtífuÉ ]abhas Thffhfabœekus iniiUatus. ^ Ordo Augustini in 
imeulm Videjom réetituius: esf áhhaeqee ^Uuc- frqter BjSrnsist, AúduM'fUius^ 
etd BelguféUum vero Asgrimstít^ ambo úna Idie . íniticdi sutit %fi •mgilía apo^ 
itmlomim *i5MnoMi# et.\Judiáy qcm'.i^ dmnmdcaim diem incidití Simulacrum 
Olai tótum eangvme.pérfmsmmi^Whof.steinú ^aom'dati^Mofdmhirékkensi fid^ 
hrfrir, Hemdramtis boremUsl imcolm 'md inegmm éonésniendmm p^regre pro- 
feeti eunii ISiordue. EgUH jHims, ! momiophj^hems múhus i tunc ' híA^it. ifyems 
enitis et pimeiosm^ Noctu ffiéeqeeMi diem decimum tertium festi Jolensis 
A0ÍSÍS SkmlhoUi Jntevfeclsi» . est. Otmm episcopus multos eiros misity qni 
qeíituor Kolheini fiáimhe comprehinderent et deinde hos in compedes con" 

^ in J&a|iújia^«r e jf lu^ pé .er |i^r. hafit:! atr yerlt 9: Cyrderus epi" 
.scopus ordinem mfonacliorwm in. Videya ábolevit eiqve fiegúlam Canonicorum, qvm 
pritts ibf obtinueiXit^ suhstitmt, • . h) lilýv,!!. , t)-8amrlL. 

m 


ÍSLENZKIB ANNÁLAS. heim tU Hóla/ ok setti þrjir karinur hTorjimi pmtinLj en KolheiiiB gekk 
Ul 99tta vi^ biskup litln si^Sar. Kom Gi^Su-sú^fiii í Gruiinasuiidsiiefly 
|iar var á Olafr Bjarnasan , honum vac skiput ; hir^jóni um alt Irad ok 
sýfila .fyrir. .austau |iJDrftá^.«k/aHa Av^^rSii; Ni^Ormr biskup /J^ygSi 
klaulstr á \ Mö^ruyöUiii^ einqm f^usnm þrestí, aky{diJum& ftittá 5 biss^* 
ur.ok þeirra {ijónustiimei^ cok 2» kénaímenn, fiiriat Ormi ibiskapi þéttí 
brœ^ur móti sínum vilja gjSrt liafa, at þoir aeitaiKu^ at kUustriS vaerí 
fært til Ilóla, sem hann beiddi me% sinú.opnu bréfi« SUpaSr piior þór)^ 
Bc)rg|>óessoB. DG: AmðátSist Olafp BjariHWon. . . a. . . . 1353. A. 136a P6: Anda^st Gu&mmdr.SniArraMi.,v «ofi.A: Oddt 
Bvartason. Haiiairí mikit á.sjó, olc.Jandi,- AE 1352 6L: Xldcoina bænda 
úi Nor^endínga-QÓr^úngf me^ konúhgs-1n<efam, at . Jtonúngr víldi i»iaiaipa 
Jéta ehgar nýi^ngár 4i^ ^fremja^i móti þegmim aimtfan^ ^ole {>^a¥ Ormi bndi- 
«pi at ieysa þ&. . AFr: Vegimi Gn^munAr fiwuiarAiaa («mMLoFL: af Jéni 
ðl^öid ftóróiftsyní.' Uilcóma Gd^muhdar Snorrasonar. Anda.%i|it Skidia' 
grimr Au^n»r8on, N: Tók þiirsteinn prestr :Eyjáif«Ma MolSraT^u tii 
me^fer^ar). 

1354. AEFHIN 1352 D6, 1353 LM: Utanfer^Orma biskaps i Hvai- 
4ir%i (adiLNt i þriSja sinni. AEFHI 1352 6^ ISSa L: Útkoma Ivars 
Hólms toU A Vigfússonar {add. E6L: mé9 þeiin l) boSskeip,] at hann). 
AEFHI 1352 6, 1353 L; hafói leigt landit ak um 3 ir{add. E6L: mé6 
skottnm óft skýidum) m) ok var skipa^ hirVstjórí. (oðtf. FI: UtaiiferS 
Qu^mundar Snorrasonar, en OlafrBjamason vari Noregipfáru {»eir. Gu^ 
mundr ok (Mafraf landi i braut ok ætlu^o al fara úfe til sanetnm Jaeobom» 
tindist skips-hofn sú öll, vár þat einn kugfr^ )bk mmh aUír þeir ec þar 
voru ðL Fluttist'þat sí^ar meir at líkamir þeirra Gu^mundar ok Qiaffi 
væru á land kommr í þýverska landi, í {>eim a:u^y ét í Sjátúnum heitir 
ok hefíSi þar verit jar^aíSir.- ; Síra Eyjáifr, w var fáíftprestr í k) á aiikiúgaii se'tja subdUis imjwnere Llll.l í) honú'n^n -brefan 

diplotnatibiís regOs EG. m) pro seqv. FHI : mé^ koiiáng^syald ua 

alt Island ok hafð^i kéjpt skattinn ok dll ko n ling^s -má 1 un 
8 ár o: Reditus Jvari Holmi, éum regia pe^ totam Islandiam potestate, qvi om ÁNNÁLm ISLANDICI. 28fT ji€i Húlui^e d^jwrtari feeitj simgmliifee tres Ctfrenas imposuitj 
nu9 eero þmmlo post eum episeopo in gratiam rediit. Natis Oydusuda 
iu Orunttasuttdtnesum (peninsulam sinus bretiorum) deeenitj in ea fuit 
Oíaus Bjamenis JiliuSj tetius regionis prœfeetus cofistitutus ^ et t^ ortu 
amms Thiorsa per omner Auetfjordos toparcKa. Ormua episcapus cœno^ 
lium Modruvallense egeno pastori elocavit^ qvi qpinfee fratres et eorum 
famulos duosqre saeerdotes suo sumptu alerety qeia eisum est Ormo epi^ 
scopo fratres contra suam eolmttatem fedssey cum abnuissent cœttohium 
Hotae transferriy qvod tamen apertis litteris petierat. Thordus Bergthori 
fitiue prior conetitutus. Obiit Olaus BJamonis fUius. — 

I3U. Ohiit Oudmundus Bnorronis fiius et Oddus Svarti filius. 
Magna aanonæ caritas et tn mari et in terra. Meditus in patriam colo- 
norum ex qvadranti borealiy qri diplomata regis hábuerunty qeod nollet 
rex episcopœ qticqvid novi in subditos suos patrarcy juberetqve episcopum 

m 

Ormum eos exeommunicatione absoheré. Ondmundus Ountiari Jilius in^ 
terfectus a Jona 8hiold0 Thorolvsonio. Peregrinatio Gudmmidi Snorronis 
^/f K Obiit Skallmgrimus Auduni JUiuSé Thorstehms sacerdos Eyjolfi fiHus 
monasteruim Módruvallense ádministrandum accepit 

135C Péregrinatm est Ormus episcopus tertia vice^ ex Hvaljiordo. 
Beditus in Islandiam leari Holmi Vigfusi filii cum eo mísndató , ^od 
rpse præfectus Cúnstitutus^ totam Islandiam per trientiium cum tributts 
et reditibúé mercede conduxisset. Peregrinatió Gudmundi Bnorronis flii, 
Olafus autem Bjarmnis fiUus in Norvegia fuit. Gudmwidus et Olavus e 
Norvegia abierunt ad sanctum Jacdbum iter facturii naiis, qne cogo fuity 
in qva vecti suntj cum onere toto interiit, et homines omnes qvi in ea tehe- 
hafUur perierunt. Bastea rumor perlatus est, corpora Gudmundi et Olaji 
loci cujusdmm Qermaniœ^ qvi Sjátun appellatury in terram esputsa ess€y et 
ibi hum^ta fuisse. Dominus Eyjolfus sacerdoSy dispensator Skalholtensis in 
cœnobium Verense migravit et initiatus est*\ sicuti iu statufuity advitam 

n£a frOmta regiM cmiesasqve refftes per trienmum emerai, (acqvisiverat), 
**) Loei híjus ohscHri sensus forté est: ^fvod i$ ad statíonem exphratoriam pa^ 
ncm fuisset prœparatus^ . 989 ÍSLENZKm'ANNÁLAR^ 

/ 

gétic i klaustr í ' Yeri «k vig^r syá seni haiín stó^ 1 raiiiiarvs«ta: Hey* ^ 
bjargar-sumar gott Anda^isttSveinn'prestr GH^Smundarsoii. 

1355. AEFGHI 1352 D, 1354 LM: Utanfer^ Gyr&rs bUknps ^^ 
FI: af Skálbolti). AEFGHI 1354 LM: n) Anhar^ vetr upp frá «) átta- 
degi ok (add. EGLM: p) héldttst fi-ost ol^ftnjifar ait .fran^ tit þíngs)^ toU 
A: batna^ eigi fyrri enn hinn dýra dág, AEFGEEI 1854 LM: ok varS 
þá hiun mestí fiárfellir {adiL FHI: okk hallcri): 6Mi A: Andá^iaílt Sda 
PáH I>or3teÍMSony Loftx þór&rMfi, Ragnei^Sur Au^nardóttír. (add. FI: 
UtanferS bró^ur Eysteins. FHI: Koin ekki tkip til Islánds. UtanfeiS 
Andresar Gíslasonar. Dey^i hetra Ertingr ViSkunason ok Jén SveínMoo. 
Ðruknan JóAs Smi^s Pétrssonar. ok 4Íætra hans^ tveggja^ ok sex manna 
aiinð^ra |>orláks-uiessu fyrir. jóL X: Fall at Múnkaþverft i naatiim nm 
vorit á^r enn Ormr andatSist). . ' 

1356. AE 1353 m, ^1854 LBf, 1355 FHIN: ^ ) Andi^iat Ormr 
hiskup Ástfksson (ot^. FHI: á Hólum in festó omniiim sanctorum. Ksk- 
ups-laust 4 Isktndi Sita Snorri þorleiisson officialis. FI : Utanfer^ ÁrM 
þórVarsonar ok Jóns Guffaormasonar, þorsteins EyjóIfiMonar ok Jóns Ket* 
itssonar. Yetr snjó-Iítid. AndaSist frú SigríSur Erlíngsdóttir. Mann- 
dau^i i BjSrgyn. Lei^ugrsferS Magnúsar konúaga til ElfiBur. L; Um þenna 
tíma anda^ist . Chrístophorus Dana konúngr. Kom til riki8--atjómar kon- 
úngr Yaldimary sá þrið^ji þess nafns. 

135T AE 1368 bG^ 1356 FHIL: lltkoma Gyr^irs biskups (add. 
FI: i Hvalfir^i). AE 1353 DG, 1356 FHIN: r) Jón biskup Skalli (add. 
DFGHIN:. Eíríksðon, er víg^r s) hafói verit.til Græidands FHIN: fyrír I) 
morgum vetrum, DG: var kjörinn til Hóla ok) fór u) á páfa-garS ir) ai 
impetrera biskupsrStólinn (add. E: á H61am) á Islandi (oiULFHI: metrá^i 
ok bo^skap erkibiskups. N : ' |)á var Innocentitts sextus, Fékk hann 

n) mjök bar^r: vehementer sæva JíGL. sed FIII: Tetrar*ríki mikil o; 
magna hyemis ineommoditasx o) j ó 1 u m o: fesfo jolensi FHI. p) Se- 

qventia m FHI ita: ok lán^t framm á sumar me^ kríii'um ok 
írostnm o: qvœ per mulium œstaJtU duravii cum iemf^eMéatibus erebris ei geUi 
vehemenii. ff) md Arín, 1354 refertmr in UXL'.iia: ári seirna anda^- 

Í8t Ormr 9: proximo anno seqvewti diem obiii suppremium Ormus Ae? r) lia : 
Seqventia m L: ok Jón Skalli, kaf^Ti kanii farit alt út til A^NÁLEa ISLANÐICl 2B» 

esplormtortam. Comparatio fœni hac œgtate hene succesHt. Obiit Speno 
sacerdos Oudmundi filiu$. <» 

1365. Peregrinatio Gyrderi episcopi ShalholtenHS» Hyems ralde 
aspera abusqre octava die jolensi ^ fdves cum frigoribus usgee ad forum 
universale continuarwit ; asperitas aeris die pretiosa (festo corporis Christi) 
mitescere cœpit^ gregum armentorumqve maa^ima str4Mges secuta esty. atqve 
annonœ caritas. Obiit dominus Paulus ThorsteitU filius^ Loptus Thordi 
filiuSj Magtíeidaqve AudufU filia* Peregrinatío fratris Eysteini et 
Atidreœ Qislofds filiu Nulla in Islandiam natis vetiit ObUt dominus JEt'- 
tifigus Vidtufésonius et lofUif SvefiOfdus. Submersio lofiœ fabri Pétri fihi 
filiarufnqve ejus duarum atqve eex hominum aUorum festo Thorlaci ante 
festum jolefise. Strages bavium Mufikathveraœ vere ofiteqvam Ormus 
exspiraviti — 

1356. Obiit Orm/us Aslaci fUius episcopus Holefins in fesito Onmium 
saneUnrum. Islafidia episcepis caruit. Dofninus iSiiorro Thorleifi filius offi-^ 
cialis mufius gerébat. Peregrinatio Artiœ Thordi filii et lonœ €tuthormi 
filiiy Thorsteifd Eyjolfi filii et lofUB Ketilli filiu JBiems parum nivosa. 
Ohiit domina Sigrida Erlingi filia. Strages hominum Bergis. Expeditio 
miíitaris Magni regis ad Oothalbim. Circa hoc tempm fatis concessit 
Christophorus rew Oanuse^ Res Valdemarus^ tertius ejus fiominisy regiam 
pote$tatem obtinuit. 

1357. Meditus in Islafidiam Oyrderi épiscopi ifi Hvalfjordo navem 
appellefitis. lofias episcopus Skallif Brid filius, multis ante annis ad episcO' 
patum iGrónlandiœ initiatus fuerat, fiufic vero ad Ilolas electus^ ad curiam 
papalefn^ (sd impetrafidum episcopatum Holanum ifi Islandia^ profectus est, 
sec/ufsdum cofisilium et mandatum archiepiscopi. Tutic Ififíocentius sej^tus 
pofitifesp erat. JEa rice fiullum a curia papali decretum ille obtinuit^ at 

Róins eptir bisknpsstólnttm á Hólum d: et JotMS SkaUi 9 qvi Ru- 
mnm nsqve Uer fecerat ad cathedram Holensem ohtinendam. t) pro : h a f ð i 

T-erit N: var, erat, t) XIII y e t r a m o: tredeeim annis. u) ad 

curiam E.^ v) pro se^. FHI: at fá leyfi at fara til Höla o- 

veftiam Holas migrandum impetrare, sed N tantutn: til at ▼erd'a Hó a 
bisknp oi ut episcopus Holensis fieret 

(37) Í90 ÍSLENZKm ANNÁLAIt ekki at sinni skilríki af páfans curía, en Tar heitity at bréf skyldi koma 
{ Flandiir, ok þar útleysast met peníngum, hvat svá gjor^ist; ok er hann 
kom tíi Bjorgynar, tók hann transscriptum sváhljóSanda af því, met 
tveimur ábóta insiglum , ok {>essi klausa stó^ þar i : Tér felum y¥r á 
hendr^ erkibiskup! segir páftnn, ''at þú fyrir-skipir þá persónu Hóla- 
kyrkju til biskups-sætis, hver vilji, viti ok megi þá sömu kyrkju vitrliga 
stýra, eVa veitit honum vígslu-gjöf, e^a látit veita fyrir annann bisknp, 
hafanda ná^ ok samsæti ^ postulaligs sœtis, ok at þessu embœtti atstand- 
andum 2 e^a 3 rétt-kristnum biskupum, ok skrifl oss aptr venjuligan tíX 
skuldbundins trúna^ar, eptir því formi, sem vér sendum yiSr. undir váni 
búUa innilukta). AE ISSS 6, 13S6 *LM: Prestar i Hóla-biskupsdami af- 
sogSu s) hlý^ni vit Arngrím ábóta, pvi at hann var borinn j/) hinum 
Ijótustum málum, var Arngrlmr ok afsettr offlciolatu ok ábóta-dœmi ok 
sag^ist játast hafa undir prédikara-Iifnat. A. ISSO N: Tók jN^rsteinn 
Hallsson oflSdoIatum (add. N: á presta-stefnu 1 SkagafirSi, en Aragrhnr 
aflag^i). A. 13S5 FI, 1398 N: z) Drepinn Sigur^r djikni Ásgrfmsson i 
SkálhoM hina þrettándu nótt í jólum {oddL N: met undarligum atbur^i) 
af klerkanna vi^reign ok var^ aldrei víst hver gjort haftSi (WdL FI: 
var Sokki Sú^djákn mest tíl þess nefndr, var ok nokkra stund aflátit at 
sýngja i kyrkjunni). Soli A: Fánga^i Benedikt Kolbeinsson þarni manui 
er Bjom hét, hver er kendist at hann hafSi legit met 2 kúum^ var hann 
kviksettr, en kúnum sokkt fyrir sjáfai'hamra, hafSi engi þetta fýrri kénst 
svá menn myndi Jón Murti Nikulásron vo mann er hét Jón Styrmisson 
ok fór aldrei utan ok Iifl5i meir enn þrjátígi vetra sí^an ok var^ sótt- 
dau^r. Anda^ist Bafn Sveinbjarnarson ok þorkell Markússon. AFI 
1354 DG: Bœjar-bruni a^ Sta^ aj á Ölduhrygg {add. FI: á Snæfells-nesiy 
D: b) þri^ja nonar Octobris. FI: Brann svá gjðrsambga allr heimasta^r- 
inn, at ekkert hús stó^ eptir óbrutinit, nema kyrkja ok ein ba^stofa. 
Kom eldrinn fyrst upp i heygar^inum, lag^i logann i manna-húsin svá at x) hiy-A^ni Yilf, amtti. 6. y) Ij 6 tmii 'málum iurpihts grmHmimbus^ 

ELH. zj Seqvent periodum FHIi Ha kahent: Klerkar í Skálholti 

lög^n har^^Iega hendur i þann maHn, er hét Signrit'r A s* 

' \ grimsson Akolitus, aiir víxlu, svá at hann fékk af því bana ANNALE& I8LANDICL 391 pr^mitsum ei fuit Ktterag papalð» in Flandriam vefUurM esse et •&$ 
m$mmis redimendaey id qeod etiam ita factum estj at^e ille cum Bergae 
veniisetj transcriptum cum litteris confarme^ duarum abbatie sigillis sig* 
natumsumsit. Litteris claueula hœc inerat: Nos (ait pontifex) tihi^ archi'- 
episcopel commendamuSj ut Holensi ecclesiœ in cathedra episcopali eam 
persofHsm prœficias^ qeœ velitj sciat et possit eafnlem ecclesiam sapienter 
regere , ut if$augurationem ei prœstes , tel per alium episcopum prœsíari 
cureSj qri gratiœ et consessus ^rpostolicœ sedis particeps sitj atqee huic af* 
ficio duobus eel tribus recte christiafUs episcopis adstantibus peracto^ nobis 
rescribas usitatum jurafnentum obstrictœ fidelitatisj ad illam formamj 
qeam ifi bulla nostra inclmam tibi misiwHis. Sacerdotes dioeceseos Holeftf* 
sis Arfigrimo abbati obseqeium negarufity qei turpissimorum crimifium aC'* 
cusatus fuitj Arngrimus etiam officialis munere et abbatia exutus esty 
diait ille ídtœ prœdicatorum se nomen dedisse. Thorsteifius Hall' 
sonius officialis munus accepit in synodo pastoraliy in Shagafjordo 
celebratay qvod Arngrifnus prius deposuerat. Sigurdus diacofius Skalhol- 
tefisis Asgrimi filius nocte decima tertia festi /olefisis miro qvodam evet^ 
tu*Jyper clericorum C^alamJ tractationem ifiterfectus estj fieqve ufiqvam 
posteaj qvis fecissetj manifestum Jiebat ; eius facifioris maxime obfioxius 
Sokio Suddiakn putabatur; tum qvoqve sacra templorum paulisper cele^ 
brari desinebant. Benedictus Kolbeini filius virum fiomine Bjornum cofti-' 
prehefiditj qti confessus est cum duabus vaccis se concubuisse, ille vivut 
defossus esty vaccœ vero de rupibus pneruptis ifi mar.e prœcipitatœ suntj 
iti nuUius homifiis memoria fidt aliqvem tale qvid prius confessum esse. 
Jofias Murtius Nikolai filius virum qvemdam^ nomifie Jonam Styrmeri fi-^ 
liumy occidity nufiqvam ille peregre profectus est^ et plus qvam trigiftta 
inde afifios superstes^ morbo tandem exspiravit. Obiit Bafnus Sveifibjorni 
filiusj et ThorhiUus Marci filius. Villa StaéU in jQrlduhryggo SnœfeUsne- 
sefisi confagravit pridie nonas Octobris^ omnes œdes dome^ticœ adeo peni- 

9i CUrici SknXhisUiœ kominesn qvemdam iwmme Sigurdumy jtcolUum, iniHáiium vio- 
letUer uffHgebanty ut inde wta privaretur; pro drepinn N hahett fe^kk 
dftata 9: extínc^ est a) pro SXaif 6: Sta^arstaú^. h) þri^ja 
OetoberG. . 

(3r) m ÍSLENZKm ANNÁLAIL 

brann hva% af ö^Sru. þar brann kostr allr, ok þat alt, er ei var 
N : Eitt «kip kom til Islands. , FI : Yetr gó^r pk snjó-litiU. Útkoma þor- 
tteins Eyjólfssonar , Andresar Gislasonar ok Jóns Guthormssonar ok Arna 
þór^arsonar, bar þá at Hjaltlandi ok sátu þar um vetrin); ISSa AEN 1353 G, 1357 FIL: Utkoma Sira Ejjólfs Brandssonar, 
kór^bró^ur af Ni^ar-ósi ok {add. EFGILN: bró%ur) Eysteins $oK A: 
Asgrímssonar cj. Yoru þeir skipa^ir af Olafi .erkibiskopi dj visitatores á 
Islandi. (add. N: Tóku vi^ þeim' allir, nema Eyfir^iogan FI: Ur^u 
Bokkurar smá-greinir á milli herra Gyr^irs biskups ok fyrr-^nefndra sendi- 
bo^a. L: þessi Eysteinn var vel-mentr ma^r* Hann dikta^i þat loflegá 
kvæVi Lilju til uppreistar ok y^ranar, eptir þat hann haföi áSr ni^ 
biskup Gyr^ir). AE 1353 G, 1357 L: ej SogSn þeir at J6n biskup SkaUi 
væri aptr kominn af páfa-garxSi j ok Olafr erkibiskttp gaf hönum ok skip- 
a%i me9 speciali mandato domini pápæ biskupsstólinn á Hólum ok var 
eonfirmatus ok f) því lýst á kór í ífjrist-kyrkju (add. EG: i Ni^arósi). 
AEFHI 1353 G, 1357 L: þat sama sumar kom út g) Árni þórSarsoa ok 
Andreas AFHI: Gislason h) (add. EGL: úr Mörk) AE 1853 G, 1857 
L: ij me^ hir^stjórn yfir AustfiríSínga-íjór^úng ok Sunnlen^nga-Qór^ng, 
en þorsteinn, soli A: Eyjólfsson, AE 1353 G, 1357 L: frá Ur^um ok 
Jón Skrávéífa^ soH A: Gutthormsson AE 1353 G^ 1357 L: um NoríS- 
lendinga-fjérSúng ok YestfirSinga-Qór^ung. AE 1353 G, 1357 L: Hofóu 
þessir Q6rir leigt alt landit um þrjú ár me)S sköttum ok skyldum af kon- 
únginum* Fóru Yisitatores kyrkjunnar vegna, en þeir fyrrnefndu (add. 
EGL: leikmanna vegna)^ um alt Island^ aflandi ok heimtandi peninga af 

cj ita brevitts inL: skjldu þeir Tisitera o: 'ut visitarent. N, ita: med* 
brcfi Olafs o: mandato Olafi. d) Pro seqv. FI: at visitera alt 

land a: ad totam lilandiam visUandam. e) f>eir báru itboit'skap 

o: mandatum seeum ferebant. f) ]»roþyíE6: ok h^ns confirina- 

tioni. g) Panlo aliter lusc in E6L ífa; konúngsbréf^ nt Arna 

I>ór4*ar8yni dc. o: diploma regium, i/vod Amœ Jliordi fiUo. h) pro ANNALBS IBLANDICL 20S 

X 

im ewarserunty ut nullá domus flammis ' ttsiaeta restaret ^ nisi temþlum 
sacrum et utium Ajfpocaustum. Ignis primú in fœnili súbdiali exortus 
esty uíide flamma in habitacula hominum tramiit^ ut una ea altera (do-' 
mus) pars œdium cremaretur^ penus omnCy et qticgttd serrarí non poterat, 
fiammis constímta sunt. Um naeis (hac œstate) in Islandiam renit. Hyems 
lenis nivesqce modicœ. Meditus Thorsteini Eyjolfi filiij Andreœ Gislo^ 
nis filiiy Jofiœ Outhormi filii et Ámœ Thordi filii, qti Orcadibus allapsi^ 
hyemem ibi transegerunt. 

1358. Adtentus Ui Islandiam J^jolfi Brandi filiij canotdd ex 
Nidrosia et fratris JEysteini Asgrimi filii; Hi ah Olafo archiepi- 
scopo visitatores Islatidiœ cotistituti erant. Omties eos^ nisi ^/fjordenses 
lubenter esceperunt. Itíter Oyrderum episcopum et tiominatos nuntios 
parcœ qvœdam dissensiones ititercessere. Hic Eysteinus literis erat bene 
eruditus. Fóéma illud laudatum^ cui Lilia nomen estj poenitentiœ atqce 
palinodiœ gratia pepegitj postqram episcopum Cfyrderum carnúne probroso 
fergtrittgerta. Retulerutit illi Johantiem episcopum Stállium a chathedra 
papali rediissey eiqve Olafum archiepiscopum chathedram episcopalem 
Hólensem speciali ew mandato potítificis dotiasse^ et delegassej eum qooqte 
confirmatum esscy et confirmatiotiem super chorum templi Christi publice 
pronmneiatam eme Nidrosiœ. JBadem œstate redieruut in Islandiam An^nas 
Uíordi fitiuSj et Andreas Oislonis filius de Mörhj prœfecti per qvadran* 

m 

tes lelandiœ orientalem et australem; at Thorsteitms Eyjolfi filius de 
Urdis et Jotias Shraveifa Outtormi filius per borealem et occidentalem 
qeartam cotistiluti. Hi qratuor totam Islatidiam per trientnum cum tri^ 
butis et reditibus ew rege conduxerant. Visitatores ecclesiœ prœdicti au^^ 
tem riri laicorum gratia totam Islandiam óbierunty qcotqvot potuerunt.a 
clericie tiummos exigentes et acqtirentes. Hoc otius subire populo utiivev^ 
so necessum erat et his extorsiotiibus grarari. — Visitatores Arngrimum 

seifv. tanium in FHI: En Hjaltar dæmda Jön til Naregps á kon* 
ún^B miftkun ok kom hann hit sama sumar til Islanda o: 
Jtjalilandi véro Jonam in Norvegiam ad misericordiam regis jndicio relegarunt, 
eademqve iUe œstate in Islandiam venit. i) pró mei' hirii'stjórn 

yfir &e, £6L: voru skipa^ir ^ainstfir^iuga, t^orYung]^ dec. 
9: prœfecH qvadrantis orientaUs (f*c« «94 ÍSLENZKIR ANNÁLiUL læi^um ok leilaim , sem þeir kuniiu at fá ; átti máir l) þeisa at atanda 
lands-fólkit ok þýngt me% þessum afdrættL Skipu^u þeir Amgrim aptr 
i ábóta-stétt 1 þíngeyrum {add.. EG: vísitatores, EGL: en hami hafíSi upp- 
gefit ok svarit sik 1 prédikara- mj klaustr i Björgvin.) Soli A: géfandi 
engan gaum at heiti hans é^r annari.úfræg'Sy sem á hönum var. Sigur^r 
Gu^mundárson lögma^n AFI: Högginn Tumi. Starka^rson eptir dómi 
{add. FI: á alþingi. add. FiII: Snj&kpmur miklar ok hri^ir um Mi- 
chaels-messu-skei^. Yar vetr ok nokkut har^r fram til jóla, en linari upp 
þa^an. Dey^i frú Isibelle drotning Eiríks konúngs i Noregi ok herra Jón 
Brynjólísson. Druknan herra Eylifs Eylifssonar ok frú Gyri^ar. Turn* 
settr Eysteinn Ormsson. Dey^i herra Sigfri^r. Sandar i Dýrafir%í nr^u 
sta^r.) 

1359. AEN 1354 6 , 1358 FILM : Útkoma Jáiis biskups Skalla {add. 
FI: annars me^ þvi nafni til Hóla. AEN 1354 G, 1358 L: Braut skipit 
Benediksbátinn i spón, er hann var á. AE 1354 G, 1358 L: n) ÍAfSn 
menn allir. (add. EGLN: o) Tindist alt gótsit mjok svá). Rei^ hann 
heim til Hóla {add.Ji: ok heimkominn þángat, gaf þorsteinn Hallsson upp 
officiolatum) sol$ A: ok lag^i þorsteinn Hallsson i hönd honum oCcolatus 
insigU án lær^ra manna rá^i. AE 1354 G, 1358 LM: Var eingis skilrik^ 
is krafit af honura {add. L: fyrir biskupsdæmi EGL: af lær^Sum mönnoni, 
enásLpJ var ekki upplesit á kór.) SoliA: Gáfu allir menn sik, lær^ir ok 
leikir undir hans hlý^nL {add. N: þvíat þat var or^fieytt bœ%i i Noregi 
ok á Islandí at hann væri logligr Hóla-biskup. E 1354 G, 1358 L»I: 
Tóku allir Nor^Iendingac sem best vitS honum, ok saung hann iyrsta 
messu á Alh-aheilagra-messu á Hólum ok var honum ofl&^at stór-fé. FI: 
Var litlu si^ar slikr kur Í Nor^lendingum, at Jón biskup mundi þar ei 
logliga til stóls kominn, si^an þeim tjátSist ekki skiiríki páians vegna 
þarum. Herra Gyr^ir biskup bjóst til utanfer^ar^ sakir þúngra greina» 
er kom me^al hans ok bró^ur Eysteins; setti Eysteinn biskupi stefnu lil 
erkibiskups , en biskup lýsti banni yfir bró^ur Eysteini , haf^i hann ok 
ætlat at sigla me^ biskupi til Noregs. Gékk bró^ir Eysteinn litlu sí^ar l) . pro pesstt L: miklum p'ýagslttm 9: magnii oneribus. m) lifnat 

3: vitam nec plura L* n) várt^ maBnbjorg o: homin/e$ sertmH stmi. ANNALEa miANÐlCL S95 

j 

ruTiM reitUueruiit $n abbattám Ihingéyrigj ^qva ie prius abdicaperaty eit- 
amqve predicatorum Bergis se initurum Juraveraty pensi nec habentes ejus 
toU&mj neqve aliam diffamiamy qva affectus fmt. Sigurdus Gudmundi JS^ 
lius legifer. Prœvia sententia decoUatus est in foro generali Tonias StoT'^ 
iadi Jilius. ProcelUff et tempestates nivosœ circa iempus festi Michaelis ; 
hyems \qvoqve aliqvantum frigida ad festum usqve jolense duravit, at 
deindé letsior evenit. Obtit domina Isabella regina Erici regis Norvegiœ, 
et dominus Jonas Brynjolfi JUius. Submersio domini EyUfi EyHfi fiUiy et 
dominœ Ojfridie. í^steinus Ormi fiUus turris in custodiam impositus. 
Obiit dominus Sigfiredus. ViUa in Ðyrafjordo^ Sandar CsBctaJy prœdium 
pastorale facta est* — . 

1350. BedUus Johannis episcopi SkaUiiy secundi ejus nominis ad 

Holas. Navis^ Benedictsbdtr (navigium BenedietiJ dicta^ qva iUe vehébatur 

frustatim co$ifracta est^ nautis omnibus vims conservatisy otms navis pihop^ 

emoáum omne perditum est. Ðei/ide episcopús JHolas eqvo veotusj et cum 

iUuc ventum esty Thorsteinus HaUi JUius ojffícialatu se abdicavitj ei- 

qve cjfficialatus sine clericorum auctoritate tradit. Nemo clericorum uU 

lum ÍMtrumentum legitime acqvisiti episcopatus ab iUo reqvirsbát neqve 

qdcqvam eorum in adyto pubUce recitatum est. Omnes mmroj- tam 

eleriei tam laici Mius obseqvio se subjeceruntj rumor enim ferébat eum 

legitimum episcopum Holensem esse. Omnes incolœ boreales optime iUum exce^ 

peruiityOtqve iUeprimam miisamfseto omnium sanctorum Holis celebravity qua 

occasione ingentes ei pecuniœ offerehatitur. Átpaulo post incolœ borealis 

Is/andiiB murmurabofity qvodjohannes iUe episcopus^ fortassis non legUime, 

ad cathedram episcopalem pervenissetj qvoniam huius rei nuUa scripta 

documenta pofit{ficalia iis eahiberentur : Domitms Oyrderus episcopus ad 

peregrinandum se paravitj þropter dissensiones graves qtœ eum atqve firaf- 

trem JBysteinum intercessebant. Eysteihus episcopum ad archiepiscopmm 

citavitj episcopms ' vero EjfSteinum eacommincatum declaravit, hic eiiam 

cfsm episcopo in Norvegiam perégre þroficisei destinaverat. Pnulo post o) iia ?l; först nrikill hlQti gfötsins 9: magna par^ meris periii. 
f) 83^ndi Iiann engin 9: .nuUa ipse producebat L. ISLENZKm ANNALAR. tíl handa ok sættast ad fuUu. Herra Gyr)Sir sldþa^ l»ré%ar Eyst^m Of- 
ficialis Btarf um VestQör^u. Nikolaus Broddasón i Flatatúngu i st^mæl- 
um. Biskups-bussan kom i HvalQor^ móti þingi* Utanfer^ Ivars Hólmfl 
á þvi skipiy er hann haf%i sjálfr gjora látit Utanfer^ Andresar Gísla- 
sonar» Andlát Svéinbjarnar Eirikssonair. N: Brotna^i kyrkja á Gáseyri) 1360. AEG 1358 FI, 1350 L: q) Ormr Eysteinsson dróttseti var 
afsleginn undir koniinganna bo¥i. AEG 1351 FI: 1359 LN: r) Einkr 
konúngr Magnússon (add. FI: k6ngs i Noregi) eitraVr i Svíariki ok f>araf 
anda^ist hann. Drotningin anda^ist af barnbur^i, (add. FI: ok tvo born 
þeirra). AEG 1359 L: s) Gyr^ir biskup ok Andres úr Mörk ok margir 
menn a%rir létu út {add. L: til hafs EG: ok œtlu^u at sigla tii Noregs, 
EGL: á einu kaupsddpi litlu), 8oU A: ok er þeir komu skamt frá landi 
muftr undan Vestmanneyjum (add. EGL: ok varla sá tíl lands) AEG 13S9 
L; sðkk nii^r skipit meS öllu gótsi^ en menn allir lupu i hát ;(add. L: t) 
gjör^i gu^ þá dásem^ at) bátrinn u) tók (add. EGL: litiV skort) 40 manna 
AEG : me^ jarteiioium hins heilaga {lorláks, sem þeir hétu á, AEG 1359 L : 
'Md er ei var yanr at bera, «o/t A: meir enn, AEG 1359 L: hálfan þriSja 
tiig.mamuu (add. EG 1359. L: Komust mei|n ailir me^ lifi á land. þ^t 
fylgdi ok me^y at AEG 1359 L: sú kista rak upp heil ok fanst aEyrum, 
«em i v&r bréndt silfr Skáiholts kyrkju, ok r) pontíficalia Gyr^irs biskops. 
IJtkomaOrms Lánga í Hvalfir^i, áttí hann (add. EGL skipit) Ólafs-sú^ina ; 
var þat altea iskipa staarst, (itdd. EGL: at valia hafSi komit tíi Islands 
annat stærra,'ok hla^it: me^'*miklu gótsi ok mjök gagnau%jgt)« — JSelí A: 
GertSu Nor^iendingar £ méti Jáni 8krávi)ifu hirSstjóra iainblástr oA^ yjldii 
ekki yfirfér^ hans hafa, ok mættu honum. at þverá i Vestrfiópi n»r 3 hond- 
rut manna. Stökk hann þá au^r ura land ok fékk enga yfirrei^ um NorS- 
kndínga-íjór^iing; A 1354 D; 1357 FI; Eids-uppkama i TrfiUadýngjum 
ok eyddust íc) margír bæir i Mýdal af öskú&llihu (add. FI: tík vi& þar 

q) Höggiiiii. Or Air 'dro-itse ti o: Ormt^ pi^eúimi regms decellabu Fí» 

r) Svikinn Eiríkrkonúngr ok drotníng kans a: dolo svbUttus 

rex.Ericm eum regina sma M. s) JBRe add* B6L: j^at barst at þá 

. o: accidit cum dcc. t) ^.ita E&i Gjiir^i.kittB heilagi þorlákr ANNALÉS ISIANDICI. ÍSt 

ftater Sy^ttinus in Jiáem episcopi ae deditj et ftrmam cum eo gratiam 
iniití Dominue Oyrderus fratri Eysteino ofjicialis negotium per Vestffor^ 
dos delegaeit. Nicolaus Broddonis JiHus de Flatatunga eriminum gravium 
accuS€ítus est. Navisj BisJtupsbussa dicta^ in Healfjördum circa tempus- 
comitiorum eenit. Peregrinatio Ivari Holmii^ nave illa^ qvam ipse œdi^ 
Jtcandam curaverat. Peregrinatio Andreœ Oislonis filii. Obitus Svein^ 
bjórni Erici JUii. Temptum OaseyreMe confractum est. 

1360. Ormus Eysteini Jilius prœfectus regius mandato regum oí- 
truncatus est Rex* Ericus Magni regis Norvegiœ Jilíus in Svecia veneno, 
dato obiit. Hegina vero puerperío vitám Jiniity et liberi eorum duo obi-' 
erunt. JSþiscopus Oyrderus^ Andreas de Mork multiqve alii e portu solve- 
runt et alta se commiserunt, %n Norvegiam peregrinaturi nave modica 
mercatoíVa; at cum haud procul a continenti in ortum ew adverso Vest' 
manneyarum provecti erantj navis cum toto onere submergebatur y ndutiB 
rero omnes in cymbam se cofijiciebant ^ Ðeus id miraculi fecity ut cymba 
illa jam paulo minus qradraginta virorum ob miracula sancti Thorlaciy 
cui vota fecerunty portabat^ qvœ vigintt qvinqve homines alias ferre soU 
eiaty nautœqve omnes vivi in continentem evaserunt; ad hoc accessity ut 
cista illa in qva conservabantur , argentum defecatum templi Skalhoiiini 
et pontijicalia Gyrderi episcopiy in littora Eyrehsia a fíuctibus acta^ po^- 
stea incohimis reperta est. — Adventus Ormi Longi, in Hvalfjordo ^ qvi 
navem illam^ cui nomen Olafs-suda, omnium navium mawimam possidebat. 
Brat illa navisj cui vis unqvam major in Islandiam veniss^tj multa et 
pretiésa mercé onusta. Incolœ qtadrantis borealis adversus'Jonam SirO' 
reifam conspirabant ^ eius circuitum ferre mlentesy Thveraœ in tractu 
Vesturhopensi viri fere trecenti ei obvenerunt^ qvare is ad australia Is^ 
landiœ anfugit^ per qvadrantem borealem omnino a ambitu prohibitus. 

« • < 

Igttis eruptio in montibus Trölladyngis dictisj qvœ multas villas in Myda- 
lo casu cinerum vastamty tractibusqve propinqvis magnum damnum iltatum 
eet^ ex qva orti sunt ' magni terrores et fragores , pumices autem occasum 

svá miklajarteikn, sem Leir h^ta á hánn, at^ &e, o: Sanctus 
J%arlacus9 (jvém mvocarunt, tanittm miraculum feeit ut c&c. u) bar E6L. 

v) dj^r^TÍpir o: rcs prœtorite L» x) nær allir o: fere omnes FI. 

(38) 398 ISLENNZKIR ANALAR. nálsDg^ ger^i mikinn ska^a; leiddi þaraf ógnir miklar ok duiur stórar)» 
ý) en yikrina rak alt vestr á Mýrar ok sá eldinn af Snæfelisnesi. AFI: 
MaimföU vi^ Mýyatn, %) háifr n{undi tugr i a) þrimr kyrkju-sólcnunL 
SqK A ; Markús Barka%r fór heim at Ormi at Krossi, kena hans ok synír 
tyeir. ok veitamii honum áverka, en snm haldandi fyrir, ok þar fyrir yar 
Markúsy kona hans ok sonur dæmd dauSa-iQenn á Lambeyjarþingi af IS 
mönnnm^ ok sfóan lét Árni I>ór$ar8on, er þá iiaf^i konúngs-vald, hðggva 
þau eptir dóminum, {add. FI: Hrí^ir miklar laugardag fyrir páska ok 
páskadag sjálfan, ok mikil frost.nokkura stund eptír^ enda batna^i vd 
si^an» Upptekino líkami þorláks ábóta i Veri. ok grafiiin í kýrkju inni 
Utanfer^ Síra Eyj^Ifs kór^-bróSur af NiVar<^si* Heybjargar-ftumar gott 
Skipa^r Sira Snorri Kýngir officialis, en Stra FIosi rá^a-ma^r i Skálholti. 
Högginn Iiorgíls ok dæipdr á¥r fluguma^r. Höggnir 3 menn fyrir auatan. 
Vegínn ^qiorri {>orleiffiiso|i ok Einar Steioélfsjiqu). 1361. AEG 1360 LM: b) BorVust á alþlngi menn Árna c) þór^ar- 
spnar ok Jóns Guthormssonar. SqIí A: SærtSr Svartr þorleifsson mjok ok 
Klofk-Gissur ok npkkut Philippus þorleifsspn^ voru þeir allir Árna menn. 
AEG laSQD 1360 FILMN: d) Útkoma, {^d. L. Jóns) Smi^s Andresarsonar 
(add. D 1 Grindavík) e) me^ hir^stjóm um alt Island (add. N : skipa^r 
af Maguúsi konúngi) ok leigt , (add. EGLM : me^ «kottum ok skyldum) 
UI9 3 vptur. Hafói haun út mörg konúngs-bréf. — AEG 1356 D 1360 FIL 
MN: jO Þat sumar fóru, utan {add. EG: i Olafssú^inni), herraGyr^ir bisk- y) 'ita m FI: Vikrá-reki svá mikill aastaa til^ at út frá 
Stai" á Snæfellsnesi rak vikrina ok enn uííít 9t propnUia pumir 
cum, m ortu tanta fuit, ut á Stado in SnœfelUneto et longiut versm boream pu* 
miceg propellerentur. z) dó add. FI. a) í tTeimnr m duahu$ 

Vl. V) íia IS^GÍMi Rardagii mi%ill á alfríngi okbor^- 

vsi á m.^Din éfC. or pugna, acrif íf» foro* u^werá^li,^ uki' eonfUxerunt éee* 
ej þóvit'ar.s onar omitt. lEGLSífL.^ . d) S^tfomtpf^ periodum ita FI: 

Kofi tkip af^Noregi í Grindarik^ par yar ^á mað'r frémstr 
er Smi^r Jiét at skírnar-.nafnj Andresarson; rar konnm 
skipnt hir4*stjórn um allt Isla-nd 6: Navis e Norvegia in Grinda^ mLANÐICL W tetsmM ad tractum 3fyraé taqte ptopelleiantur ^ \fiamma de SaasrfelUneea^ 
cefispiciebatmr. lusta lacum JUjfVatn octoginta qvinqee hamihes in trihue 
parochiis in hac lue obierunt. Marius Barkadus cum usore et filiÍM du^- 
oftnt Ormum Krossi ineasit eiqee vulnera inflixit^ dum pars eorum ipaum 
Jixum^tenehat^ froí» 06 rem Marcus cum uxore et flliis fapite damnati 
sufa : a riris duodeéim in ýéro Lamhe^ensi. Deinde Arnas TAordi filiuS^ 
patésiaté régia tum^ ptœditusy juata' kanc sefitentiam eos decollandos cura'' 
eit. Magnæ temþestates nÍMsæ die sáturni proxima ante festum paschatis 
et ipsa prima die pascatis ingru^ant frigusqve ingens aUqvamdiu postea 
duracitj at d^téde 9ér lofige mitiér eeasit. Ossa domini Thorlaci aMutie 
Verensis effossa et 4n templo intus iterum sepulia suaL Psregrinatiá 
domud E^jolfi fratris cap$tuli JNidréisefésis. ' Bac æstate proéent^s ^eni 
cúpiosus. Ðotmnus Snorro Mjfngér offidalis constitutUSy at dominsm 
FloHm dÍ9pensator Shalholtensis. Ikorgilsus c^pite truncatuSj pústqeam 
aniea sicarius ýudicátm erat^ In nrientáli Islahdia tres homines cœsi 
suní. Bnórro ThorleiííSk^fuus et Einárus Steifmltsofdus ifttérfeeti. -^ 

' I96lv Ifi foiro géneraH confliserunt eomites Arfue l%ordi yUii Cum 
JofU» Outhormi sodis. Oraeiter Svartus T%orleifi fllius et Klofa^OissuruSy 
alifeafstum vero thilippus Thorleijt'fllius rulnerati suntj ofnnes autem hi 
ArfUB söcii erant. . Adeefttus Jofkœ Smidi Asidrees flUp ífi Orifidavicam 
cum toiius Islandiœ prœfectura^ constituti e Magno rege^ eiqce Islan- 
dia cum tributis et reditibus per triefmium me/^ede locata. Multa ille 
secuní ferebat iiplomata regia. Hac\ œstate in \iaee Oiafs^-suda^ dicta 
domifius Oyrderus episcopusj BelgO ábbas Thordi filius , et qvifiqce sacer^ 

* ■ ■ ■ : . j t . ' \ 

vÍ€Mm ad^ehit^ primarMt in ea fitít w nomine proprio Smidas Andreœ fiUus, 
• prœfecÍMs totms IslatuUœ cansHtuias. e) pro mOiÍF kir^ír.s tj órn D 

. itai ok 8kipa*t k^núng s-y ald 01 regia potestate omatifs. , f) Ita 

period. seqv, in D: *'Utanfer)i^ kerra Gyr^irs biskaps i Hyal- 
fir^t me^* OrmiLán^a, tapa^ist skip þat YÍIí Færeyjar; þar 
drmknaú*! kerra GyrA'ir Jiiskap Ivarsson, Helgi ákóti}>ór^- 
arson okme^ þeim Skennimenn okOrmrLángime^ir allri 
skipshöfn, nim tigir mánna o: Peregrinatiú domini Gyrderi episeopi 
de HvaJtfjordo sehfentis unacwm Ormo Longo. Navis iUa ad Fœroas deperdita 
esty ibi sfAmersi sunt: dommas Ggrderus episeopus Ivari films, Helgo abbas Thordi 

(380 KW ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

mp ok Hel^ 'ihéú .{add. G þór^araon) ok 5 snimlegir parœtar, (adéL 
EGLAf: ok valdir menn útí) nœrri 90 manna ma^ Oroii Lánga. - H|rggja 
menn at þetta skip hafi farist me^ áUri áhöfn (eídd. EGLM: möniiiim ek 
gótsi G: vit Færeyjar). AEGN 1360 FILM: hj þetta aama haust reistí 
l^orsteimi (add^ EGLM: {urestr) Æallsson sik i móti Jóni bisknpi ok lét 
^presta^ ime^I ÖilnádalsheiSar ok {addi t^lM mt^tír) Reykja- 
dalSf 'habdleggja sér hlýSni, ok koiðu tii Héla KatráuRVrmes^u, (add. N. 
þviat biskup hafSi vænt Síra þorsteini at tikilriki lægi atHoIum) ok afsög^ 
^ni faiskupi hlý^ni aUir nefndir prestar (adcí. N..fytir nortSanJiei^ar til Ljósa- 
TaMskár^) ok léikmetia. úr Eyjafir^i (^dd. N: ok er þelr komtt>til Hála^ 
EGLK : Tildi hami ekki tal eiga v^ þa) 'köHa^u þeir {lana GrænlendÍDga- 
UriO^* (add. EG en ekki Hólarbiskup)/eii téku þQrstfeni (add. EGL ]Nrest) 
air 'til J^) yfirmanns; (aJd.N: Sira þorsteinn.fór uppá herbwgi þat .er feisk- 
Qp.sat i ok krafSi iiaim þrisvar skilr íki» ' til þesSyrat.hann vaorilSglígr 
Háfai bískup; £G 1356 LM: ð% þ«ssu jfá^i me^ þeiia vpru aUit buHh 
af Eyjafir^; tókn þeil: prestár sí^n imdiK sik ak gótti Héla-stalSar i 
aigSu takmarki ok /) MödriwaUastatí. . Stó^S Sira.Ei^ar Hafli%as»n fyrstr 
ok fremstr.me^ Jóni biskUpi ok alttr prestar um i»^ SkagaQör^ ,ok vestr 
til Rútaí^^ar-ár; n) Tók Jón biskup af þessum pllum prentum meMu- 
ambœtti» en þeir ó) súngu á eirn veg sem á^r. G<ipv þ^ bo^Sttkap liisk- .. « fUiHs, et cum hís octo sacerdotes cutk Ormo Lóngo omnibusqve nauHs nánaghUa 
komimhts, sed Ha FIs Utanfer^ herra Gyr^i'rs biskaps ok bröð'- 
ur Ejsteins^ kom skip þat^ er brö^ir Ey.steian yár á^ yitt' 
Hálogaland m j ö k seint um haustit ok vora mjök at þrotam 
komnir, mest sakir drykkleysis, en til {^ess skips erGyr^t*- 
ir biskup yár á ok Helgi áböti af Ji^ns^k yt^k ja i Bjðrgyn^ 
ok nlarft «nnat siemilegt flSlk» kennimenn ok leikmenn, 
fréttist ekki^ Torn ok bori* norit'an^Te^ar npp fráLaarent- 
ius«>messa, -ok nær állt framm til Tetr-nátla o: Peregrinaiio 
domini Gyrderi episcopi, et fratris Eysteinis navis iUa j m qva fmt frater ^y* 
síeinus sero autumno ad HalogaÍandiam devenit, et vekementer virHms eonfeeti 
fuere vectores maxime prapier potus dofécium, sed de nava.iUa, infva fitermU 
Gyrderu^s ipiscopus ét Ahhas Helgo de' templo Johanmis Bergensi, mmUifve aiii 
honesti viri, clerici et laici nihil relsttum est^ gvin eiiam dmissimm tcmpestates 
aqvilQnares a festo twfve Laurentii ot prope modum ad kyemis usi/ve intíia fmere. áJiNALBS I8LANÐICI. 301 

daiei kwúrahUes eum Ormo longo y sélecti tiri fere nonaginta peregrinati 

9un$j putant pleriqve hanc tuseem cum toto onere apud Fœröas periisie et 

cwn tectoribus et facultatibus deperditam esse. Hoc eodem autumno 7%or^ 

steiisus sacerdos Halli filius adversus Johannem episcopum insurrejcit et 

omnes sacerdotes inter tesca -O^snadalemia et Reyhjadalum ohedientiam^ 

sUí manuum stipulatioM confirmatam promittendam curavit , et festo Ca- 

thariiUB Holas veneruntj qvia episcopus domino Thorsteino spem feceraf^ 

codiciUos episcopatus sm Holis jacercy uhi omnes sacerdotes supra nomitwtí 

a borecf tesqvis usqve ad Lfástsvatnsshardum et laici Eyjafjordetíses epi^ 

scopo Jóhantii obedientiam renunciarutit ^ et cum Holas venerunty nolúit 

episeopHS cum illis colloqvium habere^ episcopum - Oronlandorum non vero 

Hólánum illum nuncupisbant ^ Thorsteitmm sibi ducem -elegerutit; dominus 

Jhorsteinus tectum damus eonscendebat^ in qva episcopus sedebat, atqve ter 

ab eo esegit scripta documenta qvod, hgitimus episcopus Holensis esset^ 

Huíub:, consilii unacum iliis participes fuere omnes colóni Bjffaffordenses / 

deindfi pastores omnes facuttates cathedrœ Holenfis intra dictos limites 

et prœditim Modrurallense sibi ipsis subjecerunt* Primus et pnÉcipinus 

Binarus Haflidi fUius a partibua Johannis episcopi stetitj et cum eo om^ 

nes sacerdtítes Skagafjordenses ^ o^casutnqve versus ad amnem usqve Huta^ 

}ör4i* Bis otnnibus sacerdotibus^, episcopus JoliatiHe/i officia sacrorum 

* * 

Itm N: Gyr^ir bisknp afSkilholtiokHélgiiliótiokáprest*. 
ar töpuA^ust i h«fi; Ormr L^ngr ok nær 80 manna mei* 
skipi ok olln gótsi o: Gyrdcrus epUeojna SkMoUensis , Helgo^ abbas et 
quahtor pastores, Ormus Longus et fere octoginta homines unacum nave om- 
nique onere m petágo perierunt. h) Jnitium huius periodi 'in FI: 

Sundarljndi mikit i NorA^lendinga fjór^ft'dngi mest meA*al 
Eyfiriðrínga ok Jöns biskups o: magnœ dissensiones in qvadranti bo- 
reaU prcesertim Egaffördensium et Jonæ episcopi. Ita N: Hófst sandrlyndi 
nilli Jöns biskups ok kénnimanna ok eigi 8Í)9rr leikmanna 
o: inter Jokannem episcopum et sacerdotes nec minus laicos E^'affordenses discor- 
diœ sut^ exortœ. i) in fesio Katharinœ virginis E. k) Officudis, 

EGL. l) Mo^rruTalla^staTt-ar G, m) Skaga tantum G. 

n) Rútafjartt'ar GLM. Xroco seqventium N: ita: biskup kalla^i |>á 
i banni o: episeopus eos m exeomsnunieationo esse ' detlaravit. o) pro 

sungu c&c* LH: héldu o: peregeruní. £3LENZKm ANNÁLAIL 

nps bvar sem þeir kuiinu at fá, svá af lœr^am momiinii Ðdii^gimi , brjét- 
andi p) kista á Silfrasto^am i heilagri kyrkju, E6: grípandi þar b^ott úr 
vín, er þán^at hafVi gelist frá Hólum. Sira þorsteinn ok {Mirsteinn bóndi 
keypttt skip at ^fora á til Noregs ok Olafr Pétrsson meV {>eim). 8oli A: 
Fundust þeir Smi)$r ok Arni þér^arson ok bundu sína Tináttu me% fast- 
nœlum. Yar^ Jón Guthormsson lögma^r Skráveifa. (adtf. FI: Vetr 
hlær ok mjok regnsamr, uppfrá Jélum. Bró^ir Eysteinn kom heim tfl 
Helgisetrs í f>rándheimi nærri Kyndilmessu, en anda^ist á lánga-fosta 
nándir passionem domini. Frost miki! um Hvítasumiu-skei^ ok i annan 
tíma, I>a er sél gékk sem hærst; Yar^ ok gras-sumar Mtit sakir kulda, 
heyja^ist ok ví9a lítit StrfíS mikit imillnm Noregs konúngs ok Dana 
konúngs. Andlát frú Steínunar Olafsdóttur, q) Agnes abbadis i Kyrkjubæ» 
Déy^i Arngrimr ábótí at þíngeyrum in festo Reliqviarum. Kom b^ndýr 
af sjó i Eyrar-sveit á Brei^afir^ um haustít r} mótí ymbrudögum, ok 
voru hvorgi isar i nálæg^^ var þaV bjamdýr unAit i Sta^arsveit i Sme- 
feDs-nesi lítlum tima sí^ar. RoVi mikiU sýn^st á himni á jóla-iSstu sem 
bló^ ásýndar, var hann sén vfíSa \ún land; sagVist ok tfvá, at austmenn 
hefVi sét um háustit á^r i hafí þvilíkan roVa e^a ekki minna. Vetr 
hlýr framan tíl ymbrudaga á jóIafBstu , en drottíns--nóttína ok mána-dagimi 
eptir voru hri^ir ok snjókomur svá nriklár, at jar^ir lag^i undir vi%á. 
Biskups - laust á Islandi. Utkoma Ivars Hólms ok Andresar Gislasonar, 
N: Sira Þorsteinn varí? aþtrreka. Kyrkjubruni á Valþjofsto^um 2 nóttum 
íyrir TiburtH messu. 1362. AEG 1361, LM: Fundr á Hólum Tiburtíus-messu ; komu 
Hor^an (add. EGL: tíl) EyfirSingar allir., lær^ir sem leikír. I>ar kom 
Smi^r ok officialis af Skálholtí var)$ engi sætt (add. EGL : á þvi Þingi)» p) hyr^slur ok liiis o: eiHas et œdee LM. q) Hie tn margine exem' 

plaris F adnotavii A. MagnwH$: eorrige, mó^iir trú Agnesar abba 4NNALBB JBSLANÐICI. 903 

eelébrandorum ademitf ai iUi nikilo secius celebrarunt; mandata episcopi 

Mcunqve potuerej interceperuntf clericis etiam imitis ea eripientes^ Cis^ 

tam Silfrastadi in sancto templo positam confregeruntj, vinumqve inde^ 

food es Holis illuc datum fueratj abripuerunt. Dominus Thorsteinus et 

kerus Tíiorsteinus naeem emeruntj qva unacum Olafo Petri JUio in Norr 

eegiam transirent. Comenerunt SmiduB et Arnas Thordi Jilius et ami-^ 

citiœ fœdera inter se sanxerunt Jonas Outhormi JUius Skraveifa legifer. 

Hyems mitis et admodum pluviosa ab usqve festo jolensi. Frater Eysteinus 

prope festum purificationis ad monasterium Helgisetrum in ThrondAemia 

domum venitj sed Jefunio qvadragesimali prope festum passionis domsni 

ad plures ábiit. Circa festum pentacost^s geUcidia magnay et alias, tem* 

poroy qvo sol altissime culminavity œstas qvoqve ob frigora parum grami^ 

nosa y fœniqve comparatio passim perparva. Inter regem Norvegiœ regem» 

gve Daniœ magnum e^stitit bellum. Obierunt domina Steinuna Olaji jfi» 

Uaf Agneta abbatissa Eyrljubœensisy nec non Arngrimus abbas Thingeyrenr 

sís in festo jReliqviarum. Vrsus es alto Breidafjordi in tractum Eyren^ 

sem circa qvatembres autumnales venit y neqve tamen ullibi congelationes in 

projHnqvo erant; ursus ille in tractu Stadensi in Snœfelhneso paulo post 

oppressus est. In jejufUo jolensi rubedo magna cœli apparuity adspectu 

sangvinis instar late per Islandiam conspecta. JRelatum etiam est Norve- 

gos autumfio prœcedenti talem nec minorem rubidinem vidisse. Hiemá 

lepida ad usqve qvatembres jejufm festi johfísisy sed fiocte domifiica dieqve 

lunœ eeqvetíti tempestates tantœqve procellœ tiivosœ fuere y ut late solum 

fúvibus obrueretur. Nullus in Islandia fuit episcopusí Adventus Ivari 

Holmi et Afidreœ Qislasond. Domifius Thorsteifius (peregrinaturus) re- 

jecfus est. Tefnplum Valthjofstadense duobus ante festum Tiburtii nocti- 

bue excHTsit. 

1362* Cofívefítus Holis festo Tiburtii qvo a borea incolœ Byfjorden- 
sesy tam clerici qtam laicf cofijtuxere; Illuc etiam venerufit Sfnidus et 
officialis Schalholtensis y nulla tamen reconcHiatio in hoc cofwentu evefiit. d í 8 « r o: matrU daminœ Jgnt&œ ahhatíttm. r) In margine sxemplaris F : 

adnoiavU Ai Magnusi proy métí: mitX i Oi m mediú. aOI ÍSLENZKm ANNÁLAtt. 

«) Fóru Eyíir^íngar utan (add. EGLM: tíl Noregs), á feijta, (add. EGLM 
er |>eir keyptu at '|>verár8ta%) , þorsteinn Hallsson , Steþhán , Gu^mandi 
Lágr, prestar; þorsteinn Eyjólfsson, (Mafr Pétrsson leikmenn, tóku Hálog- 
aland. Greip sj Hrei^r Darri bæ^i skip ok góts. t) Fær)Sir Leikmenn 
til konúngr í haldi, en Sira þorsteinn anda^ist (oddÆGL: á þvi ári) ok 
aliir hans kumpánar, A. 1355 DG: Branh kyrkjan i Haukadal ok (add. 
DG: nær) allr skrú^inn me^. AEG 1361, FILN: u) Smi^r Andresarson 
fánga^i Árna þór^arson ok gaf hönum a^ sök barkaVar-mál , bau^ Ámi 
öU þeirra mál fram til konúngs {ackt. FI: at standa hanum reikningakap 
um þat, er hann átti at'svara) ok þó Smi9r vildi hann i fángelsí hafa, 
hvat er Smi^r vildi me^ engu móti hans þau bo% hafa, ok lét hoggva 
hann r) i Lambey frjádaginn næsta íyrir Jóhannis - messu Baptistæ. Yar 
lik Árna fært innan mána^ar til Skálholts ok grafinn þar í kyrkjugar^. 
AEG 1361, FILN: Eptir alþíngi rei^ Smi^r (add. FI: ok Jón Guthorms- 
son) nor^r um land, (add. FI : eptir Pétrs-messu) , AEGLN : ok me^ hooum 
margir Sunnlendíngar ok jp) eigi ort hálfr fjór^i tugr manna (add. N : alvop- 
na^ra ok þat or^ á, at han ætla^i at taka gyldustu bændur fyrir norVan 
undir sver^. FIN: KalIaVi Smi^r y) Nor^íendinga þá, er fremstir vorn 
af bændum z) útlaga. Flt Let hann þar ok fylgja mörg önnur skapraun- 
ar-söm or)$ til þeirra, EGL: kom hann ofan i Eyjaffor^. AEG 1361, 
LN: Eyfyr^ingar hof^u njósnarmenn, (add N: ok er þeir fréttu þvilika 
hlnti^ sofnu^ust þeir saman ok fóru móti Smi9) ok kom saman mikili 
Iý& á Grund í Eyjafirííi á Selju manna-vöku. SoH A : Voru þeir Smiíír 
þar fyrir. AEGL: Eyfir^íngar tóku á aj þeim hús. Omttes: varíS þar 
bardagi (add. FI: mikUI, N: í skálanum) ok b) lét þar Smi^r sitt Uf, •) aliier hœc refemwtur in FI iia: ViknteTÍ' THotÝrleikAingtí á þ.ví skipi, cr 
pcir létu sjálfir gjöra: voru þessir íormenn: Síra pór- 
steinn Ilallsson ok þorsteinn Eyjólfsson o: Peregrínatío ineo^ 
larum i/vadrantís bérealis navif a ipsÍM fabricaía; hi præfectí fitere: dominus 
Thorsteinus Halli filius et Thorsteinus Eyolfi fiUus. N iiai Síra porstcinn 
Hallsson fór ntan d: Dominus Jhorstcintts Hatti filius peregre profecims est. 
s) Einar GL. t) pro tærtÍTy EGL: ok tsdriri 9: dMcehat. 

u) brevius in EGL ita. Lét Smi^r af^li Árna pórÝarson fjrir ANNÁLXS misANÐICL Jm SnfjitdenMM mnmígio fgfoéamf m J%t^0rar$tad»MÍ6w emtnj p^regré pjto^ 

fecti euntj Tkaritemue nempé Halli JiliuSj StephanuSj Oudmundus Lágur 

(curtus) sacerdotee; Thorsteifius eero Eyjolfi Jilius et Olafus Petri JUius 

laieif JHalegalaMdite sunt allapsi. Hreidarus Darri navem et merces 

rapuit^ luiei^e sub cuetodia adregem ducebantur, at domifms norstemus 

ciím omnibus suis sociis hoc anno obiit. Templum Ilaukadalense et omnia 

fere ejus ornametita cofifiagrarutit. Smidus Atídrecs filius Arnam Thordi 

filium cepit causœ BarkadiafUB eum accusafis'j Arnas vero ohtulitj ut. om-' 

nes illorum lites arbitrio regis permitterefitur j ut eo modo ipse rationes 

redderety qvorum tenebaturj et simul obtulit ut Smidus se ifi rificulis de^ 

tinerety si ita vellet y qras ejus oblatas cofiddtiones Smidus fiullo pacto ac- 

ceptare voluit, eumqve in Lambeya die vefieris proæima afite festum lo- 

banfiis Baptistœ capitis amputari fecit. Corpus Arfice ifitra primum mm- 

sem Schalholtum deportatumy et in cœmiterto sepultum est. Habitis 

comitiis Smidus post^ festum Petriy et cum illo multiy et qvidem 

fere trigitíta qtinqvey regiofiis australis incolœy armati ad borealia Islandiæ 

profecti suniy et fama ferebatur y qvod amplissimos borealium colofios ad 

gladii supplicium rapere destinasset; Smidus borealis qvadrantis colofios 

primarios exitium meruisse dixitj multaqve alia ifi eos verba ifijuriosa 

adídit. Ifi Ejifjordum ille vefiity Fj(fjordefises speculatoribus usi sufit et de his 

certiores factiy cofigregatiy adversus Smidum contenderunt et freqvefites 

Qrundœ in Eyfjördo convefierufit in tigilia safictorum Seloefisium. Smidus 

et sui ibi prius adfuerufU. Ei/fjördefises œdesy in qvibus erafity occupa^ 

runt; prœlium acre in cubiculo commissum esty ubi Smidus vita esutus esty 

louasqve Quthormi filiuSy qvi ferreis clavis pul$abatur dotiec exspirabaty «l^ittffi 9. SmiduÆ Amam ThorJU fUium anie eomUia Qeeiii feeii, m N iia: 
Ðrepinn Árni böndi ]>órfrarson af SmiA' 9: Amas Kerus Tkordi 
fiUÍMi a Smido oecisui e$i. v) lia ¥1: nætta dag eptir o: proxima 

die fHUi fesíam Botolphi akbaHs. x) pro "ei^i ort'' dc. N: þrjá- 

tígi a: iriguaa. y) E yfirtínfir a o: Eyffordenses JS. x) land- 

r4it*«-inenn »: perdueUiones. a) pro þeim, E6L: Smii* ok kans 

■sönnum o: &iUdMS suii/ve. h) ða FI: yar Smi^r kálskð;(inn 

(39) 9: .Smidi eapui erai ampuiaium. 11$ SSLBNZiaR^ ANNALAIL (adék FI : rut hanii laHiimi in«^ Jariwrékhiinoi kylfum tílbáiiB). e) Jburpr Hainui, 
Jón Láagr^ S^i A : d) Rfárni Magnússón, Gu^tmiBdr Andresarsori ok fNir- 
yaldr Helgason; en af Eyfir^íhgum féllu Andres Ormsson^ Steinn Bryn- 
jélfsson, Magnús, Björn |>ór%ar8on^ GuSnrandr Haldórswn, einn er eigi 
neftt^; föfit^ aÚs Qórtan, VarS samkonmn nærri mi^jum moirgtli en lokít 
yar SMum yigum eptir dagmál; Yar f>ar gri^ geAt Ormi Snorrasyni, |mr- 
g^ Egiissyniy ok öllum ö^rum þeirra kumpánum. HafVi Ormr mé^ sér 
flest-oH týgí þau, er þeir höfSu átt Margir menn fengu fmr'lemstr ok 
lima-ttt Þetta kyat Sneólfr um fiindinn: 

^ mjðk egg-þunn ðx ^ 

i jar^ar íox 
syiku lýSa Uf 
en lestu hlif; 
dreif hrotta hregg 
um heila-yegg, 
gaf ei hýildar hii^ 
har$-feng}at liíS. 

Sonr Kolbeins sitC 
syeríS reyndí fritt 
yaríS I>orsteins yigr 
yel löng ok dtgr, 
me^ hyerrí hann 
hugar-pry^i yaiin. 

Frá ek stála storm 
mjök sturla Ori» — 
þar er kysti kyr 
kyrkjunnar dyr 

c).6arpr GL. pro $ee[v. WLi Féllu ok aiar|^it af ftiLii li 1 e n d i n |f u m 
ok nokkrir af rfor^^lendínguni, ea maryi^ ur^^u aárir af 
hTorutvespgpjum. Lík Árna yar flutt í Skálkolt/ en Smi^-s 
tilxHóla, en Jón Gutkormsson til Kolbeína.la^a o: nmlH oic- 
strulUim nonnulli vero boreaUm eecidemntf muUí ex miri$qr^ etmcmii Mni eorfns . ' ANNALm ISLANÐICL 307 

eí prœter eum larpuSj HanneSy lonae Langús. Bjarno Magni JUiu»^ Gud" 
mundus Andreœ fiKus et Tkorraldus Heígoms filius eœsi iunt. 8ed Ey- 
fjórdensium hi ceciderunt^ Andreas OrmsouiuSj Sieinus Brpfijoki jUius^ Mag^ 
nuSj Bjornus Thordi Jilius. Oudmundus Haldori JUiuSj unus nominatus 
non esty in universum qvatuordecim^prosiratí smnt. Congressus eorum Ao- 

« 

ra fere sexta antemerediatm incepit post koram rer.o nonam ántemeridio' 
nam cœdes omnes cessaterant. Vita donati sunt Qrwsus Snorronis JiliuSy 
Thorgeirus Eyjolji Jilius omnesqve ceteri eorum socii. Apparatus eorum 
maximam partem Ormus secum^ vextt^ multi M leesionibus et amissione 
membrorum affecti sunt. Hœc Snjolfus de Aec oongrenu cecinit: 

Secures admodum ienm acie 

in jubam (gramen) terrœ (caducorum) 

rirorum animas deceperuut 

sedcorporum munimenta lacerarunt; 

gladiorum procella ingruehat, 

in parietes cerebriy 

nullum reqvietis spaiium dederunt 

strenuœ copiœ. 

Filius Kolbeini suum 

pulcrum ensem tentavit 

Thorsteini gladius esstitit, 

admodum lotigus et crassus 

qvo ille 

res animose gessit. 

Refero tempestatem armornm ^ 

vehementer Ormum turbasse 

fM placidus osculabat 
Januam templi. 

m 

Ama SkaOiúUmm, Smidi HolaSy ei Jom Guikormi fitii KolbemtiaÍMm irantpor' 
iaia suni. N ifa.-.oksex atrir «fþeim en fimmafEyfirA'íiif-' 
«m 9: ef adhœc eorum sex. qvinqve vero Eyffordensium* d) EGL: toit- 

hm: ok ii»rri tíu «f {^eirra syeit, ok aærri stA margft ftf 
jEf firtíAgam a: ei circa decim eorum, ct fere ioHdem t^jordentium. . a06 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

kva^ hann þurfá I>68S 
at þylja vers, 
|>ó er bænin best 
hónum byrgi mest 

Jón skreiddist skjótt 
Skráveifa hljótt • 
kamars eygat út 
vit æma sút; 
BÚ en Ijóta leiS 
leizt viríSum greiíS 
I>eim er fylgdi |>anti 
f^reklausa maniL 

Smi^r varíSist vel 
fékk vir^um hel 
hans brandrinn brei^r 
J>á er baríSist reiSr; 
honum fylgir fast 
i fleina kast 
sveit hvergi hrædd 
hríngs-serkjum klædd. ^ v 

Kilpr her^i hogg 
hjálm gri^r tögg / ' 

vel hvöss ok hrein 
rétt hold sem bein; 
me^ þiinga þraut 
þegn falla laut, 
hjörs neytti hagr, 
hér falli bragr. 

AEG 1361, FILN: Utanfer^ {add.Fl: herra) Jóns (add, FI: Hóla) Mskups. 

Sat hann i þrándheimi um vetrinn ok fékk engan létta af Olafi erkíbiskupi 

• _^ 

f sínum málum. 8oH A:.Hófust risamál. Vo Nikólaus Ala. (add. FI: 

Vetr har^r upp frá jólum, komu smáir regn-blotar ok f>ar i miUi útsynn« 

ingar melS hör^um ok stórura snjó-komum , jókust svá jar^Sbönn yfíSa á ANNALBB ISLÁNÐm. ' 909 

opm esse. 
versus sacros recitare 
Qptimœ HcH preces Cp^osaicaf) 
prœdpue ittum serearetít. 
Jonas cito repsit 
Skraeeyfa tacite 
foras per latrinœ fenestram 
anxius fámium; 
tmrpis illa ria 
facilis AomiíniSus ridebatur 
fei komifiem iUum 
ignavum seqeelb^mtur. 
Smidus egregie se defetiðitj 
mris mortem attui^ latus illius gladiuSj 
€um iratus pugharet. 
Illum ealide secuta est 

•m 

itt jaculorum uíissum 
4 caterva intrepida 

aMiculis annularibus vesiita* — * 
Kilpus ictus intendebat 
galeœ oras securis mandebaty 
adfnodum aspera et pura^ 
tam 'ossa qvam camemy 
magna cum calamitate 
vir occumbere coactus estf 
gladio dextre usuSj 
carmen hic desinat. 

Péregrinaiio domifii Johannis episcopi Hólensis. Ille hyeme Throudhemiœ 
corisedebat nec ullum levamen in causis suis ah Olafo archiepiscopo obti- 
nt&it. Misorum lites ifUtiufn cœperufét. Nicolaus Alea^ium interfecit. 
.JUiems dura a festo usqve Jolensiy breviculæ regelationes pluviales incide- 
runt et per interralla, libanoti vehementes nitium casus seam ferentes^ 810 JSLENZKIR ANNALAE. 

Islandi, at menn fengu stóran ska^a af i Qártj^kiiiiB hroflsa ok san^a. 
Ur^u margir öreiga af Qárfellir, yar ok d) mannfeUir nokknr. FIN . d) Elds- 
uppkoma i e) þremr stu^um FI: á Islandi seU 0; fyrir sunnan, ok hélst 
þat frá fardögum til hausts, ma% svá miklam býsnttBa, at eyddi alt litía 
héra^9 ok mikit af Hornatir^i ok Lóns*hvmfiy míÁ <at jeyddi fimm þing- 
mannalei^ir. FI: I AustQör^um sprakk i auttdr KnájspafeUs-jokull FIN: 
ok hljóp f) ofan á Lómagnúpssand , svá at aftól( <vegu allau' FI: A sA i 
AustQör^um, er heitir Ulfarsá, hljóp á sta^ ]þ>an^5 tx.heitir á Rau^alælr, 
ok braut ni^r allan sta^ínn, sva at ekkert hA» íHtétS eptiry nema kyrkjan. 
N: Tók ok af tvær kyrkju-sóknir metS öUk M Hofi ók Bau^alæk. SanSr« 
inn tók i mi^jan legg á sléttu, en rak aaman í .tdcáfla, svá at varla sá 
húsin. öskufaU bar nor^r um land, svá at spor^^rakt var. I>at fylgdi ok 
JþlBSSu^ at vikrin sást renna hrönnom fyw /Ve8til|orÍSum , at varla máttn 
skip gánga fyrir [ok jafnvel ví^a íyrir iiorSan]* FfiS: Anda^ist Sveimi 
prestr SkaUi Sigur^arson 6 Kalend. Atfgwti DrukfiiiSu 16 roenn af einu 
skipi á Jökuls-Qör^um jóladag hinn. fyrsta. . Fángian .{NEirsteinn Eyjólfssoa 
H: hans dóttir Akra-Kr ístin , er Torfi Arason riddðuri átti, ok síSan Helgi 
logma^r. FI: Fánginn ok Olafr Pétrsson me^ sínum félogum. N: Anda^ 
ist Arngrímr ábóti.) 1363. AE6 1362, LM: víg^r þórartfm btskop (add. N: hinn 
ÍV', Sigur^arson) tfl Skálholts ok AE6 1368, FIIJÍfN: kom út 
Soli A: ok heim til stóU síns AE6 1362: FILMN: ok svá Jón bisk- 
up (add. N: Eiríksson); fór hann til Hóla eigi me9 meira skilríki 
enn áSr, AE6LM: Héidu Eyfir^ingar samri óhlýSni yiS biskup sem áVr. 

lí^ naiitfellir; b&vium ttraget I. d) hane igni* wmftÍMem re/enmf td 

ann. 1367 EG: 1306 L: Eldsappkoma i LitU hera^i» ok eyddi 
alt hera^t'it, liöf;i*tt par kiFr verit Ttt .bæir. Lifií^i eng^i kTÍL 
kind eptir, ntan ein oldruá* kona ok kapall o: IgnU ermfiio in 
Liila-heradú y ^œ trachtm hune mnnino JesoUmí, t^t prÍM *]0 v»ff« erani hM- ANNALES 18LANÐICI. 811 

• • » * 

mde adeo pAulationum defectus late per Mandtam gUscébant^ ut mag'^ 
nam jacturam facerenf Hícoícs píBCoriimi^ ovium nempe ét eqvorumj multt^ 
jffe per istas clades ad egestatem redigereniurj qt^m etiam hominum stra^ 
ges aliqcanta incidit. Ignis eruptio in tribus austraUs Islandiœ locts ac^ 

» 

dMt et a diebus migrationum ad autumnum usqve continf^avit tanio cum 
impetu mirificoy ut totum Utla^héradum, magna vero pars Hornaffordi 
traetusqve Lionshverji devastarentur , spatium ibi qvinqve milliariomm 
islandicorum desolatum est. In Austfjördis mom glacialis Knappafelli 
dissiliity cujus ruina Lomagnupssandum ita superfíuxitj ut viœ omnes de- 
lerentur. Amnis in Austffðrdisj cui nomen 'Vtfarsd in prœdium pastorale, 
qvod Audslœkur dicitur^ ruens œdes omnes ita confregity ut nulla domus 
msi templum restarét. Ðuœ parochiæ Hof'et Raudalœhur prorsus deletœ 
suntj aretuB in planitie ad semissem cruris humani pertingebant , at ubi 
iu acervos sunt cóactœj œdes vix eminebtBnty cineres in borealia loca vento 
actœ deciderunty ui incedentium vestigia legi possent; insuper ante /íY- 
tora Vestfjordensia pumeæ €ideo cumutatim agitari visus esty ut naves viíc 
progredi possenty atqve passim etiam ante littora borealia. Obiit Sveinus 
sacerdos SkalliuSy Sigurdi filiuSy C^ calend. Augustié Sedecim homines 
ex una nave in Jokulfjðrdis (fretis Johuli) primo die festi jole/gsis sub* 
mersi sunt. Capti sunt T^orsteinus Byjolfi fiíiuSy cujus filia AhráSrispi- 
na nupta primum 'Forfoni eqriii Aronis filio , et postea Helgom legiferoy 
et Olafus Petri fiiius cum sociis suis. Obiit Arftgrimus ahbas. 

1363. Thorarinus Sigurdi filiuSy decimus septimus episeopus Sehal- 
hoUeneÍM initiatus esty et po^ea ille Johannesqve episcopus SBrici filius 
in patriam cathedras suas venerunty - hic nempe HotaSy nihilo níagis 
^am antea codícillis éjffhii sui instructus/ Ejifjordenses tn eadem 
ac a/itea inobedientia erga episcopum perseverabaút. Dicti episcopi faitBy nuUum Jam ibi animans sttpeí'stes erat, nisi una vetula et una eqva» 
é) «ex FL f) iia qva ssqvuniur in Oi' trtím í sjö, þar a e m var 

^ritugt djup ine^ grjót-falli aar ok saur* at þn^ uriru sít' 
an slettir sandar 9: in mare triginta örggarmn profundum cum saxorumj 
arenm Kmiqve ruina, ui psstmodmn pUtnm ibidem fiereni arenm. - S18 ÍSLENZKm ANNÁLAR. Cadd. 1362 FIN : Stígu nefndir bisJcupar á land nænte dag g) eptir Mi- 
chaels messa; N : en skipit kom á land eirni nóttu fyiir Alirahala§pra- 
messny FIN: ok braut í spón N: yestr fyrir A) Sfýrum, FI: ok var^ 
mannbjorg, N: ok týn^ist mikill hluti gótsins. FI: Koqi eigi annat skip 
til Islands.) Sf^lí A: Kom út Nikolaus fiir/»ddason me^ lögsogn, ok próf- 
a^ist eptir um sumarit á alþíngi landráSa-ma^r. A 13S9 FI: var Onnr 
Snorrason logma^r. 8ol$ A: Yig Snorra I>orleikssonar« {add. FI: Kom 
Fasreyínga skip af Hjaltlandi tii Islands i önundarfirSi i YestQör^um fynr 
Yítus-messu. Anda^ist Magnús hinn Ríki, Hallr Karl í Hvammi Dmkn- 
aa Katrínar Philippusar-dóttur ok þórSar sonar hennar ok þriggja raanna 
annara me% þeim. Sætt Noregs konúngs ok Dana konúngs. Anda^ist 
herra Svoli ölvisson ok FIN: Sira þorsteinn Hallsson in festo Tiburtíi. 
FHI; Frelsa^i Magnús konúngr þorstein Eyjólfsson á Va^ergshús 1 Hal- 
land^, H: i bruUaupi Hákonar sonar hans ok Margrétar dóttur Yaldimars 
konúngs FI: ok gjor^i ham oldúngis kyittaa af dUum málum ok reiknÍngiO 1364. AEGN 1363 FIL: Svikinn AE6 me^ eitri AE6 1363, L: 
konúngr Eiríkr Magnússoii ok AEGN 1363 FIL: Blancla •) hans frú AE6 
1863 L: i einu stóru hóii {add. FI: í Kaupmannaliöfn FIN^ ok kj frúHer- 
dís þórvaldsdóttír ok hertugí Christophorus, son Valdimars konúngs). 
AE6 1363, LMN: VígSr 6unnsteinn ábótí til þisgeyra. A 136SÍ, FIN: 
Vig Jóns Benedictssonar á Mariu-messu si^ri. S0IÍ A: Kviksettir Sel- 
belgju-synir. ^odJ. FI : Lögtekin á alþiugi Maritt-mes#a á jála-fostu. FHIN: 
lJ(koma iNirsteins bónda FHI: Eyjólfssonar , FHIN: ok Oiafs Péfrssonar 
N: fyrir sunnan land FI: me^ voldura/ FHIN: Haf^Si þorsteinn af kon- 
tuigi Magnúsi logsögn um NorSlendinga-Qór^úng FHI ok Vestfir^inga, 
N : en hann skyldi skipa loginann fyrir sunnan, FIN : þar á ofiui var hon- 
um skiput IJ hír^stjórn, ok sýsla um m) hálft landit en Olafi var skíput 
n) hir^stjórn fyrir nor^an ok þarme^ sýsla ura o) hálft landit p). N : 

j) tjTÍT FL h) Sn»fell8ne«i FL i) ATúXnimg Mafii- 

ásarkonúngs^IV; sed^ Frú Blanca drotaiiig FL k) pr^ 

• teép/. son Dana-konángg N. l) prer, kinjrstjórn» Ff: 

stærri mál o: negotia. graviúris moMeníU. m) pro: kálft landit^ FI: 

nm Sannlendíni^a- íjÓTtúnfi ok Attstfir4*íncpa o: per tfvnirw^ ÁNNALm 1SLANÐ2CL 819 

die proxtma post fe$tum MfíehaeUs nate es^scenderwít , at fmtts una nocte 
mnte festum omntum eanctorum tn terram adpuUay occtdentem versue 
juxtá tractuuh Mj/ras dtctum^ am$lattm confraeta esty atqee magna par$ 
oneris perdita* Æt^ec sola in Islandiam eenit natis, Nicolaus BroddoniuSy 
jurisdictionis munere ornatusy in Islandiam ^tfenit ^ et deinde eadem œstate 
in comitiis perduellionis coneictus est. Ormus Snorronis filius nomophy* 
lax erat. Cœdes Snorronis Thorletfsonii. Natis F^eröensium ab OrcadÍbus 
in sinum ^nundarfjörd occidentalis Islafidiœ ante festum Viti ifttravit. 
Obierufít JUagftus ille Diees dictuSj Haltus Cart tíeammefms. Submersio 
EatrifkB. fíUlippi filiœ et Thordi éjusfilii triumqve aliorum simul cum illis 
kothifmmi R^^o^ciliatio regum Noreegiæ et Daniœ. Obierunt Seolo jOI- 
PÍ8Ofdu0 et dotmfíus Tharsteinus Halli fUius festo Tíburtii. Bes JUagntiS 
Thor.si»num Eyjolfi fitiumy Vadbergshusii Hallwtdiœ liberaeit occasione 
fiia sui Hofeifíi et Margretœ filiœ Valdemari DafUœ regis ntiptiarum 
celebfa^Hmisy e$imfee ab omnibtis cíhísís et rationibtss reddendis liberum 1364« !Vénefio proditus rés Mrictis Magfd filitis et ejus regifia Blaficia 

ifs magno qtodam convieio Hatnke et domifia Herdisa Thorealdi^ fUia^ 

dust qtóqte Chrislophorus fUiun Valditnari regis, Qunftsteintis abbas ad 

TAifigejfrœ abbatiam ifiitiatus est. — Ceedes Joftæ Befiedieti fiUij in festo 

Marid^. Jfostjeriore. Seikelgœ fUii\ ticl defossi stintí* Festum Mariœy in je* 

pinio^ fetstum jble^e pr^l^edentij' in comitiis saficitum erat. JRedierufit po- 

testate gati^ehtes T^iorsteinus colontiS Æ^jolfi filius OJaetisqve Petri filitis 

ad mustralem qeeftdam portum adpellentes. Thorstdnus a rege juris di^ 

ctmdi mumre per qe^drofitem borealem ^ oocidentalem ornútus eraty sed 

tiomópAiflueem qéadrantis atistraHs coftititueret. Instsper éi præfeetura 

eum toparchœ tnum$re (fíoittine) per dimidittm iftstiiœ demafidata estj úlis^ 

vo vero prœfectura per qtadrafUem borealem et potestas toparchœ per 

alteram ditnidiam partem ifisulœ coUata est. Vír germafiusj nomine 

• • • 

;#e#> aMstratém et arienimlem» . . n^ st^rri^mál o: negotia mi^oris múmenti 

. ' Wl* o} pro hklít lAiLditj FI; iim n ari'lendí nga«f j.6r^úiif 

;^ vak Yestfiri'ÍBfa oi per fttadraniss, borealem et oecHenialemJ' p) Hic 

udd. H: .p«i«: t hyldit ^kki Býslmr hafa oi toparcharum officio non fun* 

gerentar, 

(40) M ÍSLENZKIR ANNÁLAR. Gottokalkr þýverftkr ma^r hóf rán i Noregi , rœndi hann Ivar ok Nikolaus 
BroddaðOH ok enn fleiri menn aí$r& Engi letor e%a bréf komn af páfans 
euria, né af erkibiðkupi tii styrkingar Jóni biskapi, þvi voro EyfirSingar 
hinir 0ðmu ok fyrri í sinum Bkilningi, at þeim sýndist Jón biskop úleg^ 
liga halda Btóiinn^ en Jón biskup kaiia^ist meS oUu loglega til Btóbdna 
kominn; þvi rak hann sýslu vestr i sveitir. TóJai flestir mena vi^r hon* 
um, nema Sigar^r bóndi á Sylírasto^m). 

IStöAEG, laes FI, 1364 LMN:^) Útkoma herra ÁmaSvslu bisk^ 
ups (mU. FI: Fæareyinga), AEG: ok varV hann sos-haft (add. N: hit fyrm 
sumarit rj fra Fœreyjum {tídd. N: hingat tíl landsiuB ok var um vetoimi 
eptír me^ {lórami biskupi). AEtí 13i8, FI 1864, LM: þá voru þrir biBk* 
ly^ar á Islandi f>ann vetr fadd. FI: Jón biskup á Hólum, en þórarimi i 
Skálholti, ok þá fór hann yflr Yestfjðr^u ok vígVi kyrkju at Gar^i, fSst- 
udaginn næstan eptir þorláks-messu. A$ol$: Yo Jón Klofl Ambjom. API: 
Teginn Jón Hör^r áf Atía. Veginn Erlindr af Árna (iitdd: Fí: Yetr lángr 
ok mildiL Utanfer^ Orms Snorrasonar ok Andresar Oislasonar, Olafs 
Pétrssonar, Magnúsar Jénssonas* ok þorgeirs EyjAlfiMmiar. Hdgginn Arai 
Árnórsson fyrir austan; anda^ist sira Tliómas Snorrason. N: VigSr herra 
Álfr biskup tii Grœnlands). ■ ' 

18«6. AE6 1865, FHIL: Svikit Sviariki nndan Magnúsi (add. H: 
Noregs) konúngi, ok hann sjálfr hand-tekinn i BtrfíSi (add. Pl: af mdániiBi 
Albrekts, ok fanr^r t) til Stokkhólms), A soK: ok innkasta^r (add. EEQ: 
u) <A hatdinn i hinu þrongasta var^haldi H: tíl dauiSa^ddgs *). AE6 
1868 N: 186» L, T6ku Sviar Albrekt (add. Nf systor-soR JMagnúsv kon- 
ings) til konángs yfir Svíarikf, (add. fít ok lét hann sér gefk kcmú^pik 
nafn «) AFO, 1868 FI, 1864 N, 1866 L: Hákon konúngr fékk Bfargrtor q) Ita 1364. N: Arni biskup Srœla af Færeyjmn sicrldí buTt af 
Islaa«li ^^ Ama$ Simla €fmt<fpuá ■ Fœröanm IdmmáíaM^ i ^i MfmU . ' r) jtro 
Faieyjnm 6 prftTe: fyrir Röiarerjaak ' sj^ at Skarð'i !• 

t) tkmfiun til STÍarikis 9: tápíimís m Sueeúim tt. • l •«) aat 

H. ") CaptwiiaUm Mmgni N: refenuU ad atmmm ItOí iUí. Há« 

kon koaúngr tÁngtíti Magnús konuaff fö4*nr sinn fyrir þá sok ANNALES IBLANÐICL 919 OúttAalcuB rapifiM in Narveguí eommtítAmtj lemrum^ Nteelammqte Breðm 
éa$anmm et plureé spoUani. — Nmllœ litterœ vel codicilli a curia papa^ 
U neqve ab archiepiscopo ad Joka^mis collationem epieeopalem Jirmandam 
adhuc in Islandiam tenerant^ proiade Ejfjafordenses ejusdem ae prius 
opinionis erimty Jokannem episcopum chatJMram, non Imitime tenere^ 
episcopus f>ero se episcopatum legitime tenere asseruitj atfse per traC" 
tus occidentales risitando obibat et a phrispe bene exeipi^atury nisi Si^ 
gurdo hero Sjf^rasUuhnsi. 

1965* Adeentm domini Arnœ S^œlœ ^uscopi Fmroarum,. A recto 
itinere ad Fœroas priore écstate huc áberrateraty et haspitió h^emali 
Thorartni episcopi fructus est^ Tunc in Islandia tres episcopi unajfuém 
rsmt, Johannes nempe MoImuSj et 1%orarinus SkalholtensiSx ^ tractus 
occidentales visitansy templum Oardij die Veneris prowimm post feetum 
nmrtaciy initiatAt. Ocddit Jonas Klofi Ambjornum^ et Atlo Jonam Hor- 
dssm^ Amasfte Mrlindum. Per hyemem asperitas tempestatis diu coatinu- 
amt. FSsregrinatio Ormi Snorronis fUii, Andreœ Gislonis filii, Olafi P^ri 
/íliif Magni Jonsouii et Jhorgeiri ^jffo^fi nati. Arnas Arnoris filius sup^ 
plidum capttale in ortu IslanMœ passus est. Obiit dominus 'fíhom^ss 
Sisorronis filius. Bonsinus Alfus episcopsis aé Gro n la n di am inauguratus 
mst» 

1S66. Ses Norvegiœ Magnus regno Seeoiœ per fr^mdem exutuSy ^se 
qvoqeein prœHo captus etabAlbrectimiUtibusStochholnUamperductuSy ibi 
in carcerem conjeetus estj atqfse ad diem usqoe titœ in angusta custodia deti- 
nehatur* Stiones Albertumy e sorore Magni regis nepotem ^ regem Svedœ cre* 
armst. Rew Haqvinus Margaretamj filiam Valdemari regis Ðaniæ^ uxorem 
duxity eorumqee nuptiœ Ha/cniœ celebrafœ sunt. Adeentus in Islandiam 
Irari Oaltij ad ostium amnis Kolbeinsá. Hyems uUtis. Obiit frater at hanii híítti játat nokkmni parti af riki slmu Yaldimar 
Dana konúngi o: Bsx HaqvmMg patrem stmm regem JKdgnmm sepU ea 
cama^ ifvod partem regni sai regi Daniœ VaUUmwro pramisitset. - vj Hic 
addit O: bya^an af Magniis konúngr flýti í Gantland ok sat 
par nm t{ma 9: nnde rex Magnus m GoMimdiam profngit nbi ali^i 
dín eonsidebat. 

(400 S16 ÍSLENNZiOR ANÁLAR. 

dóttur Valdiinars Dana konúngs (add. FI: ok var þeirra hóf i Kaupmann- 
ahöfn). AE6 1355 L: Útkonia Ifars Galta i Kolbeinsar-ósí, Gó^ vetr. 
A soli: AndaVist bró^r Eysteinn {add. FI: Anda^ist Einar prestr JénÍ9- 
son, ok Halir Kálfsson. FI: Utkoma Orms Snorrasonar ok Andresar 
Gíslasonar, þorgeirs Egilssonar, Magnúsar Jónssonar, meS vald uinalt 
landN: ok melS svá hljó^andi bréf, úttekin af Síra Yínalda, er þá geymdi 
konúngs insigli, at hver sá leikma^r, sem eigi héldi Jón biskup Eiriks- 
son réttan Hóla-bikup, skyldi lúka konúngi 13 merkur ok átta ortQgar, 
en bændr hof^ þat at ei^u FHI: or) Dæmt Hákdni konúngi land alt 
Höft^u þeir hirtSstfóra um land alt nndir Hákonat konángs skipun, Ormr 
ok Andres. FI: Búinn knör til Grænlands ok var forma^r Sigur^r af 
Bautahltttanum. H: Fæddr Olafr, son Hákonar konúngs ok Margretár 
Valdimarsdóttur). 

1367. A soH: Kom út Andres Gislason me9 hir^tjóm. Gengu 
tylftar-ei^ar á alþíngi fyrir Grundar-mál. {add. FHI: Utanfer^ þorsteins 
Eyjólfssonar, ok FI: Jóns Ketilssonar, Andresar ok Odds GisktsoBar. 
Forgekk knorinn nor^r fyriBjörgyn. Stó^ sama stri^ miUum SvifijóV- 
ar ok Noregs ok ófri^r mikil| millum Valdimars konúngs ok þýverskra. 
Komu inn Kamparar ok J^ýverskir i Noreg fyrir austan Li^andis-nes; 
eyddu þeir me% eldi ok herská 15 kyrkjusóknir á ög^um. Brendu f>eir 
á sama ári sta^inn í Mabtrondu me^ klaustrum ok kyrkjum ok f>rjár 
kyrkju-sóknir i Hfsíng. f>á var brendr sta^rinn í Konúngahellu, kaup- 
sta^rinn i Ljó^húsum, öll herbergi á Bagahóhnay þau er utan múrs stó^u, 
oky litlu íátt í, tveímur hundru^um bæja, tveim megín Elfar. Druknan 
Gísla djákna Grimssonar cum sociis suis. Anda^ist {>orsteinn prestr 
Hríngs-Jónsson ok Gíls prestr Pálsson, Nárfi þorláksson. N: Kom eitt 
skip af Noregí fyrir nor^an land i Kolbeinsár-ós, var Ivar Galti formaSr 
skipsins *)• 

1369. A. 1305, N: Forgekk skip, er á var Narfi þorldlfssM. A, 
soli: Jón Grávofa vo eidn bónda um kvoldít fyrir Mariu-messu (aéd. FI: x^^STarit 9: jure jurando addicta H» *) conf. prœeed. A. ISM^ vhi de ANNALES I8LANDICI. 317 Ej^tteinms» Obierunt EttuHrut sacerdot Jonœ jUiuSf Halltisqve Kálfi filtus. 
Reditus m patriam Ormi Snorronis filiiy Andreœ Gisl'onis filiiy Thorgeiri 
Egilli Jilii 9 Maguiqve Jonœ filii potestate totius insulœ ornatiy adferentis 
tale mandatum a domino Vinaldo ohsignatore regio expeditumy ut qvicu^ 
qve Jokannem Erici filium episcopum Holensem legitimum esse refutarety 
mulctam tredecim marcarum cum octo ortugis luerety qvad coloni nil pensi . 
kabuere. Tota Islandia Hisqvino regi 'adjudicata est, prœfectiqve fuere 
ex mandato Haqvini regis Ormus et Andreas. Navis mercatoria ad Gfön^ 
landiamparata est, cujus gubernator Sigurdus fuit de Bautahluto. Na- 
tus Olavus ftlius Haqvini regis et Margretœ Valdimari Jiliœ. 1367. Andreas Gislonis fUius prœfecturam habens rediit^ In liti- 
hus Grundensibus jurametitum duodecim virorum adhibitum. Peregri^ 
natiú Thorsteini Effjolvsonii et Jonœ Eetilli filiiy nec non AíidretB et 
Oddi filiorum Gislónis. Ifigens illa navis mercatoria^ (Kmrr') in oceano 
boream versus a Bergis interiit. Idem bellum inter Svedam et Norvegiam 
permansity magm qvoqve motus bellici inter regém Valdimarum et Germa^ 
nosfuere. Ptœdones de Campen (in Belgio') <^ Germani ab ortu Lidandisnesi 
Norvegiam aggressij igne et ferro qvindecim parochias Agdenses deea- 
starunt. Eodem anno urbem Malstrandam cum cœnobiis templisqve et tres 
parochias inHisingia incendio consumserunt. Tunc etiam urbs Konunga- 
hellaj emporium LjodhuSy omnes domus Bagaholmiœ extra muros sitœ^ 
pauioqve minus qvan^ ducentœ vilhe, ab utroqve latere Gothalbisj combustœ 
sunt. Subniersio Gislonis diaconi Grimi filii cum sociis suis. Obierunt 
Thorsteinus sacerdos Hrings-Jome filiusj et Gilsius sacerdos Pauli fUius^ 
Narfoqve Thorlaci filiús. Navis in Islandiam wnity osfio amnis Kolbeini 
adpellensj cujus gúbernator Ivarus Oálti fuit. 

1308. Nams in qva vectus est Narfo Thorleifi filius periit. JotMs 
Grarofa colonum qvemdam vesperaj festum Maríœ prœcedente^ interfecit. 

^diíu Ivari cœUrorum exemplarium narratio cum hic inseria forte coineídii. 
818 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

VarV Valdimar konúngr landflótta fyrir þýverskum. FHIN: þorsteiim 
Eyjólfsson lögma^r fánginn af ^) Þýverskum mönnum í Noregí, FI ; naersta 
dag fyrir kross-messu, er hann fór austan frá Magnúsi konúngi, okfærVa 
hana til Lybek i þýverskalandi , FHI : ok var þar haldinn i hinu þrong- 
asta var^aldi %) framm til Olafs-messu fyrri. N: Hét hann á gu% ok 
hans helga menn sér til lausnar, gefandi sér annat nafn, en hann hafíSL 
FI: Unninn sta^rinn 6k brendr af þýverskum i Kaupmannahofn, ok viSa 
brennt ok ey%t Sæland melS þeirra herna^i Kom Albrikt konúngr af Svía- 
ríki me^ mikin her í Skáni, ok bílag^i sta^inn i Helsingjaborg. Gefinn 
upp stað'rinn i Lnnd i hans vald ok mestr hluti af SkánL Gekk herskapr 
þýverskra um Jótland ok allt DanaveldL Gefinn þorsteinn Eyjólfsson 
laus ok li^ugr af herrunum í Lybek ok öllum þýverskum^ en fanginn i 
Skáni af hertuga Henrik ok fær^r í Lund, en konúngr Albert gaf hann 
fijálsan ok lét sina menn for^a honum í nánd vi^ Va)Sbergshús i Hal- 

landi. Anda^ist Solveig Eiríksdóttir. Jóa Ketilsson ok Oddr Gialason 

* 

gengu af landi i braut ok komu hvorgi aptr. IJtkoma Skúla þór^arsonar 
me% sýslu, N: Herra Alfr biskup kom til Grænlands, haf^i þarþá ver- 
it biskups-Iaust um 19 ár. Tólf hir^menn dæmdu, en tólf ráSmenn aam- 
þyktu , at þýzkir menn skyldu engi sætur hafa i Noregi framar en eptir 
fornum landsins vana; en ef þeir gjörSu ö^ruvisi, skyldi allt þeirra góts 
upptækt ok falla i konúngs-gar^). 

< 1369. A. 1361 N, 1365 FHI, 1367 L, 1368 EG: Útkoma Ívars 
Hólms. A. 1367 L, 1368 EG: HaHSi hann umbo^ yfir páfa-tíundum. (mdd. 
N: Hann bar bréf ok bo^skap hingat til biskupsstólanna ^ hvörn hann 
me)Stók af páfans nuntio, þeioi er Gvído hét, ok þá var ný-kominn til 
Noregs^ 1365 FI: Lesin páfa-bréf i Skálholti, er ívar kom út me%> 
A. 1367 LN, 1368 EG : Anda^ist Gu^ný abbadis frá Sta^, en vig^ («iM. 
EGL: þángat N: systir) Oddbjörg (oiíii 1367 N: af Kyrkjubœ af Jóni bisk- 
upi). AEG, 1364 FIN/1368 L: Anda^ist þórarinn {aád. FILN: Skalholts 
biskup. 8oli A: Yeginn Eyjólfr Bútason* Setit fyrir Sira Páli þorsteins- ý) Lybskam H. z) pro seqvenU H iiax frá upphafi Mai máBaÍ- 
ANNAJLES IBLMBICL m Mes Valdemarus u 'Oermáms je regm ýuguOns 'esU Tkeréteifme Sygélfi 
Jilms legifer a Gérmánis ,íh Nwr^égifm \pridie J^Hum jtrucis cé^us^ á Mag^ 
Uo rege mccidemtem, vemm itet facie/és LybecAath im'Germaúia aeectus ^^ 
ubi usfve ad festum Oimm prius ia afigusta oarcere custodiebatur. 3eo 
efusyve sanctisj \se Kbermndi gratimy rotum.fecitrsiki aliemun tíomien ad^ 
dens. UrÍB Ha»ma a €termpms .e9jm^n>ata et eoffibusta est^ armisifeé'earmés 
passim Bfalandia deáolatá esty^ yJilbrectue ra^ý majfw tcaim eiiercituf «^ 
Beécia in Scaniám dukiti urbesmfce HelsiugBérgém eéséiiL Vrbs Lmmip^ 
num 0t magtm pars Scantœ ei ^& dederemt. Per Jotimm Mamqpe <D^$i^ 
am Oermani armis grassábant. Thorsteinus ^olfi filius a proc&^ibui 
EMbechensibus et omHibus^ Oermants e custbdla dimissus ét.soluás^s est. séd 
in Bcania * a 'dm4e \Hehricb xbpfés^ Landömim ^perdmcfus ést^ > :réai ! awteíí^ 
Albrectus eum ISbkrum diMisi/lti iH mmria: FamargshusiiiuHk$llanéiá 'amd^ 
Ko suorum erddi .euraeit: ' Oll(iit Solveijga Brici natmér^ JhHas Heúíí^ 
sonim Odd^sfcei Oisionim petegi^ profécti^ heutér: rtíUeYmnÍ. : Aéceiítuk 
in Islan^am\&hulAiu \Vherdí fiMi ^ jurédii^ihné ísparokii 'íimfmtmi JHmii' 
nsss^ Alfus épiscopué 'iU OétBnltimKdén csmt^pmfqeepn épisnpi^:'fér.4moétní' 
decem annas^ harueráté Ðúódécem áuMci Jkdiciuíkmtj fcod dssodécim sonh 
mtéres consonoeruut y: \ut OennaAi nullas sid^ fUta» in^ Nörtegim haberént 
prœfier reféras. rwgioEdsJcc^suetudinSSf si aUteh^ áUteé fúðeretM ammiá 
eormm'^boné coftfheaíÓ4{fisnoi4^e^(páeSenentt^ : i i ^y-y. :'u\' ii •-;» • • •« 


prtB^eRtu*. '-^ lUe BfterafiiBt'étlr^inatít m mimíi»-§tap>tíi'4 ftí/niHe : S.vtdt)iti^ 
qoi ntiper ih N<nTegiamvemráff''a逻pÍ0í'ad\1nfikbámA epimmpaim'- étfutiti 
Tuitc litterœ illœ paþalaá ai^IvkroíutiiatmnSeiaiJUliis leeitB tmHt.i '. QiSÍi 
audma.\akhétís$uxBiaíeMÍit, kt iá.\sjtíi:JúCfíidláí^irWdbjirgaxde\Kyrl- 
jubiéj áJbA0nti»'.episbópa\Jtetmiaithitiata.\ Mbiit SmfUHfttii..lepiiihÍpté 
SéialKiÍtetisisr ÍÆ^JQÍfiá Wiiæ.lfiliii»i<öamfýéciÓ9 e8t^^^deaUao.SPa^d»>,Vkm^ 
ttéúti jsrio in"KtBlíihhórdÍé,'ínM£iik t1ftictí^"iuui^ ttéfee'^mitm úáimtt 
Tufitíot (iuHico) séticiaili'.^tiqrM emt' tOptciáliÁA Mftffit JOétvimé^ eiiAh' K JuUi. iSLENZSm ANNÁLAB. 

iHýiíi i KæfciskoHSiim , ok flær^ir menn fyrír honiim «f Jéni KyrtlL Var 
JSbiárri.Offcia^ (add. FI: Lag^r þriggja veCra frí^r mifli Nore^ ðk Stí- 
Jijó^ar m»^ konúnglim Hékoni ok Albtikt Drcpiim Hriei^ar Darri i 
jamtalandL FIN: Ðraknan Síra þorláks Narfasonar N: ár Hitárdal FI: 
ibe^ íSMMiiis .siús: Dniknan\,Sira Orms ár Grunná-irík meS sociis snis. 
AndalSist 'Mn |>ór%avsDn p*estr,<i6k þorrar^r. pMStií BoSvanson ok |M&ia 
fM>rgilsdóttin ak Yaldis Kálfsdóttir. Höggíite\ Jón . Nárfason eptir áóaá. 
l^nferi» Ivars Hálms ■ ok. E^ars. Eiríkssonar. N; Gáænlands knörinn aekk 
niSr ivi^ Noreg, en menn^komust allir lifis 'til lands, Stormc tdk kyrkja i 
Hftárdal)ji^ •- " ^ ■ ', . \ •- ' \-... . 

;. V ; 1330.. A..136S FIL., 1860 EGy Landflumdir þýretskir or .Bjc»rg>ii 
lýnc Háknni koaúngL X A.< 13611 N^ 1368 <L, 1369 E: Vi^r herra Qdd- 
«eirnbiskup'ta Skálholte .(iNÍ2i.^N:^hÍDa l&>i:} A. 1364 FI^ 1368 L, 1369 
£G: a>>AndIál-áb^ns .(«(U: FI: Bjámá) í Vi^y, A. 1364 FIN, 1369 
EGt éá víg^r (addj^ FBÍ: br^^ir) Jón Gn^mundátMn til á^ióta: (imML N: 
í£Mid Uab^.EirÍkssyni. á Hólom).- .A. .1366 FI,t 1368' Iiy. 1369 E6: 
^«ma^Oddée^ It^knps (adl{{. ,FI: tiL.SkáIhölts^ 136a F,li< % hann yfir 
V«AtQöríSii «Jb Ýíg^ Jcyricjtt.i Laugardal). .Stí»A\: Hfigginir. Jón Klaa eptir 
dómL^ Aádlát Gássnrar <}aIla;V(a<í(i FI: Fæddr Ófafr.konúngB í Osló Há- 
kiojiarson. . An^^st .þorkall.prestr '£inarts«ay. .Oiiiíc\frssfr Stnriustm ok 
Oddr prestr Beríngsson. FIN: Braiit.Qagv.'ife^fekipviyit$\lsiðtMÍ l?ia»Veginn 
E|íýú^ jlngími|in4a»ui.k o AnAaðiist t€í«(Mv ehiBþpnsaiia&n 'l^iíÍBleiíi. Ðecem- 
baís.' N: Braxit> B'étmatf-súi^a norlSr á.fiérshfifn. . .SðkkriA^r lafauids^^ 
ttM^ «1I«B ^tfmit liandskjálftí ^sya miktU lyrir. sunnan um ÖI£ds, at ofan 
f^llti. 12.ihœir lÉreS HJalla, én «eac.mentt'.feiga hana);>)> -.'...' 

..J\lSriwv;A\.I3(» dFILHNv>^lQ\:£Gc Ct^nferS .hén» J4né .biskáps, 
A^ 1369, LM, 1370 .EGV:.nir haftn ^tift RdBi» bkíi|ekk;styrktaÁ.&réf af Ðr- 
bai^ pá&.^'A. 1330'£a meS ^asVibútta, %.■ 1360 LIk|y\mO.£G: til bisk- 
upiðtólsins.Á flála|it.ú ^ IdSAiM^ I3«0£GN: Andáfíistllaili^i áb6ti6). 
V|s^irm.áfoditi«(.aiftL EGUÍ j finsJMb tílv^Al^veráv^ uL 1369. LM, 139» ANNALE8 I8LÁNÐICI. 321 

hertui pacem in triefitdum inter Nortegiam et Steciam inierunt. Hreida* 
rus Darrius interfectus est in lamtia. Submersio domini Thorlaci de 
Hitardalo cum sociis suisy nec non Ormi de Orunnatica cum sociis suis. 
Obiit lohannes sacerdos Thordi Jilius et Thorrardus sacerdos BödtarsoniuSy 
T%ora qvoqve Thorgilsi naía et Valdisa Kalfi filia. lofuis Norfotus filius 
sentetitia lata decoliatus est. Peregrifiati sunt Icarus Holmius et Einarus 
Brici filius. Natis mercatoria ad littora Nortegiœ subsedity tectores autem 
incolumes ifé contifiefitem omnes etaserunt* Ventus rabidus templum Hi" 
tardalefise de loco sustulit (destruxitj. 

1370. Oermani Bergis in esilium acti sufrí ab Haqtino rege. Ðomi- 
fíus Oddgeirus y episcopus Skalholtensis decimus octatus^ iftauguratus est. 
Obiit Bjarno abbas Videyefisis^ in cujus locum loftas Oudmundi filius ifti- 
tiatus est a lohaftne Bricifilioj episcopo Holensi. Reditus Oddgeiri epi- 
scopi Schalholtum, tractus ille occidefttales Islandiœ obiit, tenvplum^ 
qve Laugardali coftsecratit. lonas Klatius ex sententia lata decollatus 
est. Obitus Gissuri Galli. Natus Oslpœ Olatus rex Haycifti filius. Obiit 
Thorsteinus sacerdos Biftari filiusy Olatus sacerdos Sturloftis filiuSy et Od^ 
dus sacerdos Bœringsoftius. Qtatuor ftates pelago traftseundo aptœ etd 
Islaftdiœ littora fractœ sufít. Byolfus Iftgimundi filius iftterfectus est. 
Obiit Gislo Philippi filius septimo caleftdarum Decémbris. Natis Beimar^ 
suda in Thorshatftia naufragium fecit. Navis Islaftdica qtœdam cum toto 
onere fluciibus oceani absorpta est. In regiofte australi tractu -Olfusensi 
tantus accidit terrœ motus^ ut duodecim tilkB nnacum prœdio Hjallo col- 
laherefU^ et sex homines tita pritarefttur. 

1371. Peregriftatio domifti lohafmis episcopiy ille Bomam prqfectus^ 
litteras pro cathedra Holeftsi confirmatorias bulla papali ab Urbano 
pofttifice acqtisitit. Haflido abbas- obíit. Abbas ad Thteraam Arnas loftœ 
filius est coftsécratus. Magfta afutoftœ caritasy et ter asperumy ut tix 
pascua otes ad alefidum circa festum loknftftis Baptistœ^ idonea facta 

de^mium. b) kjorinii ok o: elecius et l^. e) Mánka^Terár 

EGLM. 

(4i) 322 ÍSLENZKm ANNÁLAR. 

I 

E6: Hallæri mjök mikit, vor hardt, varlailj sau^-gras at Jóns-messu Bap« 
tútæ. A. 1369 LM, 1370 EG: Síra Einar {add. E: Haili^ason var) Offi. 
cialis, (add. E6LM: ok rá^smaVr at Hólum me^an Jón biskup fór brott). 
A. 1369 LM, mOEG: Sunni f u-súSin (add.E e) var) á Gáseyrí. A. 1370 
FIN : kom út þórgautr Jónsson me% hir^stjórn um alt land. A. 1369 FHI: 
þorsteinn Eyjólfson (add^ Fl: kom út) f) lögmh'ÓT {add. ^) H: yiir oUu 
Islandi). Soli A : Drukna^i KIofa-6issur. AndaSist Helgi Da^ason. Tek- 
inn af Hrói á þfngi fyrir mor^-víg» (fídd. FI: Anda^ist Sigur^r ábótí 
þór^arson, Jón prestr Reikr, Ivar Hólmr Vigfússon, Teitr 6u$mundar8on 
dk 6u%bjorg Jónsdóttir. Skip kom i SigluQör^. N: Utkoma Magnúsar 
Jónssonar me^ Íögsðgn fyrir nor^an land, anda^ist litlu sfóar. þá er 
drotníngín Hákonar konúngs mundi vera jó^sjúk, byrtist benni Olafr kon- 
úngr ok tala^i sva vit hana: ef þú vilt heil ver^a af þessum sjukdóm, þá 
skal Hákon konúngr sverja ei^, at hann skal halda þau lög, sem hélt hinn 
helgi Olafr konúngr, ok þá sveinnin er 7 vetra» þá skal færa hann tíl 
Ni^aróss, ok skal honum þar kenna. Eptir þessa hluti sagSa, vaknar 
drotníngin, en þo var^ hun eigi léttarí fyrri enn hann haf^i svarit Skip- 
ut hir^stjórn Yigfúsi Jónssyni um alt land, ok anda^ist þar þegar lida 
sfóar i Noregi). 

1372. A. 1370 FILMO, 1371 E6: Útkoma herra Jóns biskups (add. 
LM: Skalla N: Eiríkssonar). A. 1370 LM, 1371 E6: me^ bréfum páfau 
(add. N : ok haf^i f engit fult skilriki á páfans curia me^r bulla). h) Crengu 
til sætta allir Eyfir^íngar leikir ok lær^ir. Hallæri mikit Yetr har^r 
A. 1371 FI: Druknan Páls {add^ FI: bónda) þorleífssonar (add. FI: cum 
sociis suis. &oli A: Tekinn af Klofa-Oddr fyrir morg illvirki. {add. FI, 
1371 N: i) Hákon konúngr leysti út Magnús konúng frænda sinn af fáng- 
elsi, -ok íór hann inn um Noreg ok alt til Björgvinar. FI: Druknun 
þeirra Hrafnssona Tómasar ok Jóns ok þorleifs messu-djákns Kálfsranar, d) 8an^-grö4*r o: ager ovium pastut fertUis E. * e) rak, ftuctíhu ad ierram 
propeliebatur. GLSI. f) meif lÖ£p8Ögn um alt land o: jurisdicundi per 
totamlglandiampotestateprœdUug, N. g) In his uUimis H. ad annum 1360. refe* 
rendisy exemplar annalium, qvi dicuntur Oddenses, admodum magni momenth desinit AANALES miANDICL 

tint. ÐomiimB Einaru$ Uaflidoms JUius Officialin et dispénsator Holeiisis 
fuitj lohanne episcopo absefde. A^avis Sunnifusuda Ganeyris erat. — T%or^ 
gautus lonœ filius prœfectus totius Islandiœj rediit, et Thorstei* 
nus Etfólfi fllius nomaphf/lax totius Islandiœ. Klofa^gissurus sub*' 
mersus est. Obiit Helgo Ðedasonius. Hrous ob cœdem clandestinam in 
comitiis necatus esL Obierunt Sigurdus abbas ThordS fllius^ lonas sacer- 
dos ReÍkuSy Ivarus Holmus Vigfussonius et Teitus Oudmundi fllius ^ nec 
non Oudbjorga lonœ nata. Naivis in Siglufjordo adpulit. — Advenit Mag-' 
nus lonœ . Jilius furisdictione per borealem Islandiam prœditus ^ pauloqte 
post mortuus est. — Meginœ Haqvini regis parturietíti rex Olatms appa^ 
ruit ac ita cum ea locutus est. Si tu es hoc morbo contalescere veliSy 
res Haqvinus juramentum prœstetj 'serraturum se legesy qvM rex Olafus 
sanctus servavit^ et cum puer ille septennis eritj Nidrosiam perducatur 
ibiqve bonis artibus instituatur. His dictis regina somno soluta esty nec 
tamen prius peperit^ qvam rex Juramentum dederat. Vigfuso lonœ filio 
prœfectura totius Islandiœ cottata esty at paulo post ipse in Norvegia 
exspiravit. 1 372. Adventus domini lohanm sepiscopi Skallii Etid fllii cum litteris 
pontificisj plenamqve itle qfficii auctoritatem papœ per bullam in curia 
impetraterat. Omnes Ejffjordenses tam laici qvam clerici cum illo in gra^ 
tiam redierunt. Magna annonœ caritas^ hyemsqve aspera. Submersio 
Pauli coloni Thorleifi filii cnm sqcíís suis. Elofa-Oddus propter mutta 
delicta graviora supplicio adfectus est. Rex Haqvinus cognatum suum 
Magnum regem e custodia liberamt Ille deinde per Norvegiam Bergas 
usqve contendit. Submersio Hrafni filiorumj Thomœ nempe et lonœ atqvc 
Thorleifi diaconi Kalfi filii die decimo qvarto Decembris. Obiit Thordus 

h) jélm vrhis kœc m N iia: Töka menn hann allir melTT samþyk- 
kilefri ok sknldbnndinni klý-it^ni a: amnes eum unanimi eentensu 
debiioqve sbseqvio aeceperUnU i) brevius iníi ita: F r e 1 8 1 r M a g n ll s 

konúng^r o: liheraims rex Magnus. 

(4f) 824 ÍSLENZKIR ANNÁLAIL 

Qórtánda December. N: Anda%i8t prior þór^r Brekþórsson, en kjorion 
Erlíndr Haldórsson til priors. þíngit mikla i Eyjafir^i i Spjaldhaga. 
Komu þar saman Sunnlendíngar um Smi^s-mál, var Smí^r úrskur^a^r 
bóta-má^r af |>orsteini Eyjólfssyni á alþíngi. VígSr biskup tíl Björgvinar, 
Jacobus at nafni, Danskr at ætt Sást úr Fljótum ok enn ví^ar annar- 
sta^ar fyrir nor^an land ný-komit upp land útaf Gximsey til út*nor^rs). 

im A. 1371 LN, 1372 EG: Anda^ist Ólafr erkibiskup k) ok 
herra Gilsbrikt A. 1371 FILMN, 1372 EG: Manndau^i mikiU, {add. FI: 
ok drepsótt) um allan Noreg. A. 1371 LN, 1372 EG /). Yig^r Benidikt 
biskup til Björgynjar^ SoK A : Björn Kolbeinsson vo á Dýra - dag þann 
mann er þorkeU hét Anda^ist Klofa-þorbjörn {add. EGFl^ 1372 LMN: 
Utkoma herra Oddgeirs FIN : biskups FI : i HvalQör^ N : me^r bréfi erki- 
biskups um subsidium pallii, EG 1372, FILMN: ok Andresar N: bónda 
S veinssonar FIN : me^ hir^stjórn um alt landrn^ FI: Anda^ist frú Haid- 
óra. SunnifusúiSin kom i Austíjör^u ok hafSi gengit tvivegis til Noregs. 
Utanfer^ þórgauts ok Skiila þór^arsonar. Komu at sta^num á Helgafelli 
á Snæfeils-nesi 17 hundrut hní^ínga ok rendu allir kvikir á land). 

1374. A. 1368 FI, 1372 L, 1373 EG: Herra þrándr kjorinn tii erki- 
biskups. A. 1372 L, 1373 EG: kom Sunnifu-súSin i Siglufjör^. Soli 
A : Fánga^i þórgautr f>ann mann útaf þingeyra kyrkju y er Einar Dyntr 
héty profa^ist hann si^an mor^íngi ok var kviksettr. 

1375. A. 1371 FI, 1373 LM, 1374 EG: Utanfer^ Oddgeirs biskups 
af Skálholti. A. 1373 L, 1374 EG: FéU sætt á me¥ Hákoni konángi ok 
f>ýverskum. Kom Magniis {add. EGL: konúngr) aptr i land. A. 1373 
LM, 1374 EG : ok skipa^r Andreas Sveinsson hir^stjóri á Islandi. A. 1373 
FIL, 1374 EG: Anda'Sist Bö^var prestr Bar^ {add. EGL: {>orsteios8on) 
A. 1373 LM, 1374 EG: Vetr svá haríSr ok vor, at engi mundi slikt (add. 
EGLM: norSanlands). Grasvöxtr {add. EGLM: varíS) engi. Hafísar (add. 
EGLM: lágu jvit) framan til Bartholomæusar-messu. A. 1373 L, 1374 
EFGI: UtanferíS Jóns biskups {add. FI: at Hólum ok NoríSIendinga) u) á 

k) Obiti GUhrieti nuUa tn N mentio est. l) pro rígirr Tit andaiT* 

isl oictí. m) Hic desinnnt annales N. n) á þyí skipi ANNAim ISLÁNÐICL S25 

prtor Berg^ri fiUu^j Erletidus autem Haldori filiu$ prier elecius e$t. 
Gmrenius ille eelehrie Spialdhagennis in Rfiafyordo^ ihi qvadrantis austra" 
Ui inoola de caueis Smidi con»enere, et Tkorsteinus Byjolfi filius in comi- 
tiis generaUbus Smidi cædem uulla muleta espiwidam decreeit. Jacobus, 
genie Danus^ episcopus Bergensis ifiaugurmtus est» E tractu Fljotensi 
plurihusqee locis horealihus insulof e mari nuper emersoy Grimseffa pasdlu- 
lum a eontinetdi remotiory conspecta est in plaga caurina* 

ISf S* Obierunt Olafus archiepiscopus et dominus Gilbrictus. Mag- 
fu$ per totam Noroegiam hominum strages et pestis grassabatur. Benedic^ 
tus episeopus Bergenns inmuguratus est* Bjorno Kolbeiiéi filius in festo 
corporis Ckristi mrum ftendam notnitie TAoriillum ititerfecit. Ohiit Klofa- 
thorhfornus. Beditus domitii Oddgeiri episcopiy in Hraifiordo appellentisy lit- 
teras 4»rchiepiseopi de subsidio pallii adferentis ; rediit qrofce Andreas colo* 
tiusSvenonis filius, prafectus totius Islatidiœ. Obat matrona Haldora. Navis 
8unnifusuda in Austfjordis appuUtj iter in Nortegiam et retro in Islati^ 
diam seeutida oice emettsa. fieregrÍHatio Thorgauti et Bbulonis Thordifilii. 
Ad littora pradii pastoralis Hetgafell in SsuefellstiesoJPhyseteres (Hni^ingar) 
numero arille et septitigetri accesserunty omtiesqve tivi in terram cucurrerunt. 

IWL Dominus Thrandus archiepiscopus electus esU Navis Sutmi* 
fusuda dicta •#» SiglufjSrdo apptilit, Thorgasitus virum^ cui nomenJEitusr 
ruM DytauTj e tet>$plo. Thittgeyretisi prehetisum cepitj qvi posteUf homicidH 
consfictusy vivus defossus est* 

1819. Fsregrinatio Oddgeiri episeopi Scaiholtetisis. Bex Haqvinus 
eum Qerttkoms reconcHiatus est. Rex Magtius it$ regtmm suum rediit* Att- 
drests Svetiotiis filius prafectus Islandiœ constitutus* Ohiit Bodvarus sacerdos, 
cogtiomtne Bardy Thorsteitii filius. Hyemis et eeris tanta asperitas in qvadrante 
bprealiy ut nemo talem recordaretur. Agri fcetium producere ueqviverunti 
glades estotica oceani usqve ad festum Bartholomœi littorihus adhœsit. 
Feregritiotio JohantUs episcopi Holetisis aliorumqve horealis qvadrantis 
in twve MariuboUi dictUy qvam ipse esstrui "curavit. Bes eatn tunfem 
suam deelaravit. Rex Magnus Erici filius cum suis comitibus numero 

ev þeir Utm tj&lfir fjora o: m nave^ qvem i/ni esnsirmendatm cafcr- 
nmiWL .326 ISLENZKIR ANNALAR. 

Mwfu-bollanum, er hann hafSi reisa láti^. A. 1373 I4 1374 KaUatSi kon- 
úngrinn sér skipit A. 1373 L, 1374 EGFI: Létst Magnús koBÚngr (mUL 
FI: Eiríksson, íyrsta calénd. Decembris) i sjó me^ sinum mönnum (add. 
EGL: hálfum þri^ja týgi manns). A 1373 L: 1374 £G: o) Kom hans lik 
eins á land (add.EG: afþeim öllum, erþv létust), SoliA: ok kaUam^na 
hann helgan. A. 1373 L, 1374 EFGI: Gekk fyrir Sunnifu-súSin ; A. 1S74 
PI: var þar á Andres Gíslason ; (add. EGL: tapa^ist þar af bæ^imenn ok 
góts). So/»A: Sén kómeta undir EyjafjöUum. A.1373 L, 1374: Ekki skip 
á Islandi, (add. EGL : þvi at öll ur^u aptr-reka til Noregs). SqU A : Veg- 
inn Páll Hoppr. Yo Snorri nauts<-tá einn bónda, er þorsteinn hét Hvala- 
vetr. (^add. FI: Utanfcr<$ Andresar Sveinssonar, ok þorsteins Eyjólfs^ 
sonar. lögmanns. Anda^ist þorgautr bondi. Anda^ist Solveig Teitsdéttir 
ok Kristin þór^ardóttir. Anda^ist M arteÍBfi þórarinsson ok þorgrimr prestr 
þorleifsson. Oddgeir biskup fór yfir Yestíjör^u). 

1376. A. FI, 1374 LM, 1375 EG: p) Yetr svá har^r á íalandi at 
engi mundi þvilikan. FéUu fátækir menn af har^rétti um allt land , svá 
at morgum hundru^um sætti. A. 1374 LM^ 1375 E6 : Utkoma Jéns ^add. 
EGLM|: Hóla) biskups i Yestmannaeyjum. A. 1374 L, 1376 6GFI: Vó 
Bö^var Jónsson Kolbein Benedictsson, (^add. EGL: fraenda sinn), drottins- 
daginn at íjórum vikum. A.1374L, 13T5EG: Komu sex skip tUIslands, 
en niu höf^u tUætiat A s^li: Sigur^r lögma)Sr. Qadd. 1874 L, 1375 EG; 
Var Sira Einar H^fli^ason OfHcialis ok rá^sma^r á Hólum (add* FI: And- 
a^ist Kolbeinn prestr ok.Oddr prestr^ ok Solmundr prestr Nikulausson. 
Högginn Nikolaus Broddason, ok þorsteinn þórarinsson. Komu i botn á 
Hraunsfir^i 6 húndrut hni^inga, at sta^num á Helgafelli, L: Andat$iSt 
Valdimar stóri iDanmörk, tók þáriki Margrét drottning, dóttirhans. þessi 
Valdimar var mikiU iiöfóingí, líem segir í Dana sögu). 

1377. A. 1375 LM, 1376 EG: Vetr svá har^r, at 9) féna^r var 
(add. EGLM: um allar sveitir fyrii; nor^an land) at r) þrotum kominn 
at lánga-íSstu. s) Hétu (add. GG: hinir fremstu) memi þá fyrir nor^San 

o) rak 9: flucHbus ad terram acia esU p) aa seqo. in Fl: Yetr mikill 

ok manndaiiÖi nm Yestfjörðu 9: hiems vehemenSf et per Ves^orios 
magna heminum strages. q) peningr pecus Ul* r) f alli 9; «Crojft Ii. ANNALE& I8LANDICL 327 eiginti qwm^e primoCalend. Decembris in mari submersus estj ex qeibut 
omnibms solum ipsius {regis) corpus in terramwnit; sanctus (inde) ille ha- 
betur. Natis Sunnifu-suda dicta periity in ea^ Andreas Oislonis filius eec* 
tus est^ cujus omnes nautœ cum facultatHms interierunt. 8ub Eyjafiöllis 
comieta msus est. Nulta napis inlslandiam renity nam omnes^ itinere nan 
peractoj in Norregiam Wfdo repulsœ sunt. Paulus Hoppus (saltus) inter* 
fectus est. Snorro Nautstá colonum qeendam^ cui Tkorsteinus nomen^ 
Qccidit Hyems^ cetaria dicta. Peregrinatio Andreœ Svenonis filii et Thor^ 
steini' Ejfjolfi filii nomophylacis. Obierunt Thorgautus colonus^ Soheiga 
Teúíi filia j Christina Thordi filia et Martinus Thorarini filius, nec non 
Thórgrimus Thorleifi filiuSp Oddgeirus episcopus per Vestfjórdos obibat. 1376» Hyems in Islandia tam aspera^ ut nemo talis reeordaretur. 
Per totam Islandiam freqvens 'pauperum multitudo periitj qvœ cen^ 
turiasmulfas ejfecit. Reditus Johannis episcopi Holensis in Vestmanneyas. 
Bödvarus Jonœ filius Kolbeinifm Benedicti JUium^ cognatum suum , die 
dominica jejunii qeatuor temporum €estim*) interfecit* Novem namum^ 

m 

qvœ itineri se paraverantj modo sex in Islandiam venerunt. Sigurdus 
legifer^ Dominus JEinarus Haflidonis fiKus ofiicialis et dispensator Ho^ 
lensis consititutus est. Obierunt sacerdotes Æolbeinusj OdduSy etSolmundus 
Nicolai filius. Nicolaus Broddonis filius et Thorsteinus Thorarini filius 
decoilati sunU Physeteres sexcenti in recessu sinus Hraunensis ad litora 
monasterii Helgafelleneis eenerunt* Obiit Valdemarus Magnus rew Daniœj 
ctéjus filia Margreta tunc regnum accepit* Ille Valdemarus nobilis erat 
princepSy ut in historia Danorum didtur. 

1377« Hyems adeo aipera^ ut in qvovis tractu qvadrantis borealis 
tneunte jefunio qnsdragesimaii pecof*a macie pene cofifecta essent; qvare 
riri primariiy tam laici qvam clerici qvadrantis boreaíisy in translatíone 

s) De hoc voto breviut in LH Ua: höfðu bændur beit stór fyrir 
norðan d:' eoUAU boreales magnavoia feeervni* *) Ita drott» at tjórnm 

Tiknm interpretatur Cel.CoUega F. flagnœus. cf. Espolin. Arbækor^ L p. IM. ÍSLENZKIR ANNÁLAa 

land {add. EG: bæðTi lær^ir ok leikir, in translatíont sancti Jokmnis), á 
Ou9mand biskup (odéL E6: hinn gó^a Arason) tíl áma^r-^or^s, nie% 
samf^ykki Jóns biskups, at gefa alin af hverju hundraSi, ok fara melS á 
páfagar^ (add. E6: at þat ðýsla^ist), at I) tekin yriSi npp helgi hans. 
A» 1S76 E6: Skipa^ist vit þat heit har^a vel^ svá at (add. E6: 8k|öt* 
lega batna^i). Var^ engi fellir (add. E6: þau misserL Var þetta fé 
samantekit, ok var^ stórt góts). A. 1)75 LM, 1S76 E6: Fóm u) bart 
me^r gótsinu SiguríSr prestr Loptsson ok þorsteinn prestr BrynjóIfiBUMMi. 
A. 1ST5 IMy 1376 E6FI: Utkoma Andres Sveinssonar me^ hir^s^dra 
9oK A: um allt ísland, A. 1375 LM, 1376 E6: ok f>orsteins Eyjólfisoiiar 
me^ logsogn A súK: um hálft land, A. 1375 LM, 1376 E6: i SttmmsStSi 
fyrír vetr-nætr (add. E6LM: um haustit E6: Var^ r&^manna-akipti 
at Hólum in festo Clementis papæj lét Síra Einar Hafli^ason laust, en) 
A. 1376 E6: síra þorsteinn Jónsson var^ rá^sma^r at Hólum. A. 1376 
E6: Andá^ist Síra Snorri (add. E6: þorleifsson) OffidaUs af SkálhoKL 
A. 1374 E6, 1375 FI: n) 6ekk íyrir (add. E6: r) AustQar^a) skipit^ er 
á var Skúli þór^arson, Jón Teitsson Qadd. E : Kollgrímr Kárason ok margt 
fólk annat). JSo/< A: KIofa-Bjorn logma^r. (add. FI: Anda^ Loptr 
PhiIippusarson« Druknun Ketils sonar hans. Druknun þorliks ok SvaitB 
ok 6u^mundar Loptssonar. Oddgeir biskup fór yftr VestQör^u ok hreins- 
a^ kyrkjuna í Holtí í Önundarflr^i, ok hvarf þa^n ^aptr. Hogginii þor- 
steinn 6u^mundarson. Anda)Sist Hallvar^r prestr. Komu á Snsrfdlanes 
4 hnndrut hní^ínga at sta^num i HelgafelU). 

137& A. 1377 EF6I: Anda^ist Eyjólfr iadd. FI: Pilsson í þykkva- 
bæ) ibóti i Veri, en A. 1376 L^ 1377 EF6I: vigSt (add. FI: i hanastaV) 
x) Runólfr ibóti Magnússon. A. 1376 L: 1377 EF6I: Svarit land {add. 
FI: ok þegnar) i alþingi Hikoni konúngi af þrennnm t}'Iftnm (add. E6L: 
bónda, þvf at konúngs-bréf voru þar tillesin E6: eptir hana b»n ok 
boíSiy ok svá sföan almennilega f hverri syslu nm allt ísland). A« 1S76 
IL, 1877 E6: Yíg Nikulas prests þorsteinssonar i'HoIti i Onundarllr^i i 
Pétrs-messu. A. 1376 L, 1377 E6FI: Víg Haldórs Kolbeinssonar i þíngey 

t) E6 tYa: At kann skipaðitt i tamfkUf keiUgrá msnna o: «r m 
aUmm fancfonaii refcnthir. n) ntsn E6L. «) f ekk fyrir FI: 


ÁNNÁIÆ I8LANÐICL 829 

t9net* JoiétuMf contentiente Johanne epiteomf rota fecenmt Gu4mutiáo 
íUq boHO Aronis JUioy €ul intereessiomm ejus apud deum^ promittefétes ^ nt 
nua ulua eæ qvaris centuria largiretur et /id Cathedram papalew^ depor- 
taretury qto effectum esty ut ille in tiumerum sauctorum soleuuiter refe^ 
r^atur, Pér taJe rotum res ita iu mélius mutafa est^ nt tetnpest^te eou- 
festim mitigatay pecorum strages Ms , sémestribus omnino tmlla Jiwetp 'PS' 
cuttias hac coUeétaSy ad magnam summam incretat j\Sigurdus ^cerdos 
Loptsonius et ThorUeinus sacerdos Brynjolfsouius secum peregre pro- 
fecti defiortarunt* Ádvefítus in Islofidiam Audreæ Sveini Jilii cum ptœ!- 
fectura totius insulœ^ nec tion ThorsteitU Eyjolfi ýilii cu^i Juris dicundi 
oýtcio per dimidium Islándke. In Straumfjórdo iUi autuinno paulo ante 
hiemis imtium navem adpulerunU In festo Clemetifis papœ dispeMO^ 
torum Hólensium mutatio facta est^ dominus nempe Eituirus Haflidonis 
fiíius muntís suum deposuit at dominus Thorsteitius Jonœ JUius iti ejus 
locum dispensator Holetisis Jiebat. Obiit Stiorro Thorleifi filius OjficitUis 
' SchalhoUetms. Navis Austfjordetisis periit in qta fuere Skulo Thqrdi fir 
liuSy Jonas Tdti JUiuSy KoUgrimusKaronis JUius multiqre aUi^ Klofa^ 
Bjértius tiomophylas erat. — Obiit Loptus PhiUppi filius. Submersio Ke^ 
tíUi JiUi eiusy nec non Thorl^ci tí Scarti Oudtnutidiqce Lopti filiu Odd^ 
geitús episcopus ' Vestfjordos obibat^ templumqve Boiti ^nutidarffðrdetisis 
imtravit ac deinde reversus est. Thorsteinus Oudmtftidi fllius decoUatus 
ef#. Obiit HaUwrdus ^acerdos. Qpadringenti delphitics iti terram prædio 
pástoralij HélgafeUo^ StiOfeUsnesensi adjacentem iticurrerutit. — 

IS78. . Ol^fus Pauli flUus abbas Veretisis obiit Thykkrabœiy cujus 
in locum.abbas Buuolfi$s JUagtii filius itiitiatus est. Haqvino regi Islan^ 
dia cum suis iticolis t^ium dodeaaimm jurameutfís iti comitiis gmeralibus 
adfudicata est^ et in eum Jínem diplomata regia^ ipsius regis petitione 
ei matidato ibi^ et deinde puhlice iti qvatis toparchia per totam Islandiam 
redtata sunt. Cœdes Nicolai sacerdotis Thorsteitii flUi in HoUe S^nutid- 
nrfjordensi festo Petri^ commissa; cœsus qvoqce Haldorus Kolbeini fiUus 
in Thingeya Borgarfjordetisiy ititer comitia utiirersaUa qvadrantum sub 

hr.tt »: iitparmt. v) pro'. Aas tfjarta FI: Biitasona. x^ Eyj- 
ölfr L. 

(42) ' Í8LENNZKIR ANÁLAR. 

í Borgarfir^i á almennilega (add. L: fjór^úfiga) l>iogí g) lögmaniiaima |Mr* 
steiils ok Sigur^ar. AFI 1376 LM, 1377 EG: Anda^ist Sigur^r LoptwKHi 
(add.EFQlM prestr), ok prior Erlíndr á Mö^ravöllani (add. Fl: okbró^ 
GuVni Hauksson ok Alfr biskup á Grænlandi). 8oK A: Vo Eirílcr Hali 
Sðlmandarson. (add. FI: Oddgeir biskup fór yta: VestQor^u ok vigSi 
kyrkjtt at Eyri í Arnarfir^i fyr-sta idus Augusti). 

m». AFI 1377 LM. 1378 EG: Anda^ist Jón ábóti af Vi^ey (adi. 
FI: 16 Kalend. Maii) Víg^r z) Páll (add. EGL: Kjami) ábóti (add. EG:i 
Vi^ey). Utanfer^ herra Oddgeirs biskups ok Andresar hir^stjóra, A. ISTT 
L, 1378 É6 aj ok Gu^mundar Sigar^irsonar (add. FI: ok Áma, erverit 
haf^i ábóti at Múnkaþveri). A. 1377 LM, 1378 EG: Bólna sótt mikil í 
Noregi AFI 1377 LM, 1378 EG: Anda^ist Síra Pétr b) af Gilsbakka. 
Víg 36ns Brandssonar. A. 1377 LM/ 1378 EG, 1380 FI: Anda^ist As- 
grimr ábóti at Helgafielli (add. FI: Jónsson, 5** idus Januarii). \igSr e) 
þángat (add. FI : bró^ir ai^ sama klaustri) Gu^mundr Arason tll ábóta af 
J&ni biskupi af Hólum. 89IÍ A ': Anda^ist Benedikt Kolbeinssoa. A. 1389 
FI: Andá^ist |>orleifr Svartsson (add.Fl'. á Reikhólum). SoliA: Hog^|;imi 
þorsteinn. (add. FI: Utanfer^ Bjarna Einarssonar. Skrœlíngar herja^u á 
Grœnlen^ínga ok drapu af I>eim 18 menn ok tóku tvo sveina ok þrœlku^u). 

1380. A. 1378 LM, 1370 E6: Komu 6 skip tjl Islands «k í, AFL 
1378 LM, 1379 E6: bólnaðótt fimta (add. FI: ail-mikil) ok fór um ait 
land ok var^ mikiU mann-dáa^i; A. 1378 LM , 1379 E6 : ondu^ttst tölf 
prestar fyrir sunnan land ok nokkurir fyrír noríSui land. (0dd.Fl: DeySi 
Sfra Háukr Oddsson ok Indri^i prestr þorkelsson ok Olafr prestr- ok Ami 
synir Sigur^ar). A. 137»LM; 1379 E6: c) Lag^i þegar hríVir>á at ifanm 
vikum Ok snjófa stóra, soK'At ivft at fé fbntt A. 1378 LM, 1379 EG: 
var^ vetrd) har^r, toU A: ok fellir litUk A. 1878 LM, 1379 £6: Forgékk 
skip, er i yar Olafr bóndi þorsteinsson (add^ EQLM: ok margt annat fiSIk. 
AE6 im LM: Anada^ist eákon (add. LM: Noregs) kenúngr, Soli A: y) hie add. LM: andlát o: obUus. z) pro Páll FI: fst a^t-inn GÍ8li 

Magrnii890ii. a) pro oh. Gn^mQiidar EGt Ándlát GnA*- 

mundar 9: ObUus GudmunéU. b) omitso GUtbakka H: ejus ioeo habei: ANNAUHa I8LANDJCL 8»! 

m$$p$c$$s noFnopkjflacHm Thorgteim et S^^di Aabita. Obierunt Sigurdus 
Lopti filiuSy sacerdos et prior Erlindas de Múdrutallisj frater Oudno 
Hauti JUius et Alfus episcopus Orónlandiœ. Ericus Hallum Solmundi 
fiiium interfecit. Oddgeirus ^iscopus Vestfjordos obibat et templum JEjf* 
reuse in Arnarfjerdo primo idus Augusti initiacit. I37ð. Obiit Jonas akbas Videyensis 15 Calend. Maii; Jhsulus Ejarne 
aibas Videyensis electus est. Oddgeirus episcopus et Andreas prœfectus 
peregrinati sunt Oudmundusqce Sigurdi filius et Arnas yti abbas fuerat 
Mutiksakteraensis. Morbus gratis rariolorum per Norvegiam grassabat. 
Dominus Petrus prœdii pastoralis Gilsbacki sacerdos obiit. Coedes Jonœ 
Brmndsonii. Obiit Asgrimus abbas Helgafellensis Jonsonius 5^ idus Jat^ 
usHriiy iterumqee frater cænobii ejusdemy cuinomen Québnundus Aronis filiuSj 
a Johanfie episcopo Holensi abbas initiatus est. Obierunt Benedictus Kol^ 
heinifiliusj 1%orhifuiSs>artifU{usin Reýkholis. TAorsteinus decollatm est» 
Féregrinatio Bjamonis Einari jfilii. Skrœlingi Oronlatídos hostiliter in^ 
vaserunt eorumqee octodecem interfecerunt , duos qvoqve pueros captos in 
servitutem redegerunt. •— • 

1380. Ses naves in Islandiam venerunt morbum gravem variolarum 
adferentes qti qtinta vice nunc per totam Islandiam grassabat magnamh 
qve kominum stragem edidit. In qvarta australi duodecimy nonnulli qvo* 
qve in qvadranti boreali pastores eæstincti sunt. Obierunt dominus Haukus 
Oddi Jiliusy et Indrido sacerdos Tkorkeli fUiuSj Olafusqve et Arnas Sigurd- 
sonii. lam qvinqve kebdomadibus ante hiemis initia tempestates mvosœ iti^ 
gruerunt^ et nivum tatOœ massœ eaisterunt^ ut pecudes stib ilHs obrueren* 
tur. Hyetns qvidem aspera at tmllam stragem effecit. Natis jperiit in 
qva ftdt Olafus herus Thorsteini filius multiqve alii homines. Bex Haqvi- 
nus Norvegiœ^ qvi vulgo bottus habetur^ obiity sed Olafus fittm ejus et Harteinsson. e) Ua LM: en snemma lAffi*! á lirtdrir ok 

snjófa 9: prumiius in hyeme proceUœ tiwaim et nwium VMgnœ amgeries tneide, 
mnt. d) mikill o: vehemem EGIJII. 

(420 ÍSLENZKIR ANNÁLA& ok SBtla menn hann gó^an mann. A. 1310 L: é) en tekinn til konúngs 
Olafr úngi son hans ok Margrétar, dóttir Yaldlniars konúngs af Danmörku 
yfir Noreg ; (add. L : sá dó á únga aldri ; tók þá drotníng Margret Noreg i 
eríS eptir son sinn, Danmorku eptir fö^ur sinn konúng Vakiimar, en 
Sviariki vann hún af konúngi Albrekt). So&A: Anda^ist Gu^mundr Sig- 
ur^arson. Vo þorlákr Nef {>orIák Hvarm. (add. FI: Anda^íst Herra 
Magnús biskup í Hamri LM : Var fyrst byrjat þat mor^ega verkfæri^ byssa 
af eiaum múnk i Fenedia, sem hét Bartheldus Svartz. 1381. AFI 1379 L, 1380 EG: Yíg Guttorms Ormssonar A. 1379 L, 
1380 EG: á sunnudaghm i fardögum soUA: í Snuksdal, vo hánn þorsteinn 
Jónsson. A. 1379 L, 1380 E6: Grasvöxtr (add. EGL: svá) litiU, (add. 
EGL: at engi mundi þvilíkan um sumarit) ok regn svá mikit um haustit, 
(add. EGL: er á lei^), at yfíSa hlupu skri^ur (add. EGL: úr Qollam), 
f>ar sem /) aldrei höfi^u fyrr hlaupit; spiltist andvirki. manna (iBdd.KGL: 
tú ónýtis). AFI 1379 L: 1380 Anda^ist herra þrándr erkibiskup (adí 
FI: aí Ni^arósi), ok herra Oddgeir biskyp af Skálholti {€$dd. FI : þorsteinsson, 
in assumptione beatæ Mariæ virginis). A. 1379 L, 1378 EG : Svarit Olafi kon* 
úngi Hákonarsyni land í Noregi. AFI 1379 L, 1380 EG: Anda^ist Bótólfr biskup 
at Stafángri. A. 1379 L, 1380 EG: en vig^r þángat herra Hallgeir Asmundar- 
son til biskups af þrándi erkibiskupi^^ en nokkru sí^ar kom herra Olafr bisk- 
up af páfagar^iy er A) þar haf^i víg^r verit (add. EG: biskup) til Stafángrs ok 
var% herra Hallgeir at rýma. A. 1379 L, 1380 EG: Skipa^r dróttseti i Noregí 
herf a! ögmundr Finnsson. Fór sótt mikil yfir ait Isiand. AFI 1379 L , 1380 
EG: Anda^ist þorieifr prestr t) Bergþórsson, AFI: Eirikr riki Magnús- 
son, Hákon Gissurarson, Brynjólfr ríki Bjarnarson. Yar Síra Haldór 
Loptsson rá^sma^r at Hólum. Útkoma Bafns Bótólfssonar; hafSi Ölafr 
konúngr veitt hönum lögsögn um hálft land æ me^an Bafn lifíSi. Létst 
Grímr prestr í Ilvítá. (add. Fl: Anda^ist Brúnmann Sigur^arson ok Sigm- 

e) pro seqv. L: Hann átti ept^ir cinn 8on Tit drotninjpu Margrétii 
et piafr Lét o: fiUtun reliqvii wutm cum regina sua Margretay nopíine Olor 
fum. f) ita EGL: engi yissi dæmi til at fyrri hettu fallit 

o: ubi pritís accidisse nemo exempltm recordatat esi. g) nuUa mentione ANNAIÆ ISLANÐICI. S3S 

i 

Margretœy 'fUiœ Taláemari regis Datúœ^ puerili œtate rex Nortegiœ 
creatus est, qri fueenili istate decessit; tunc regtna Margretay JUio suo líe* 
functOi Norvegiamjpatre vero Valdemaro defunctOj Daniam jure hœredi^ 
tario adepta esty at Sreciam Albrecto regi armis ademit. Obiit Oudmun- 
dus Sigurdi jfUius. Thorlacus Nef (nasus) Thorlacum JSharm (cilium) in^ 
tetfecit. Obiit dominus Magnus episcopus JHamareusis. A monacho qto- 
damy cui nomen Bartholdus ScartZj Vet$etiœ primum incentum fuit perni- 
ciosum illúd in^trumentum mortiferumy qvod Schhpetum appellatur. 

IS6L Cœdes Outhormi Ormi filii die dominicá migrationum^ Snoks* 
datíœ^ qvem Thorsteinus Jonœ fiUus occidit. Terra graminum hac æstate 
tam infertilisj ut nemo tale meminerity et autumM tanti imbres incideruntj 
ut ruinœ montanæ passim delaberentur ubi nunqvam antea rueruntj fœna 
qvofve collecta corrupta et qtfdem inutilia fiebant. Úbierunt Thrándus 
archiepiscopus Nidrosiœ et donúnus Oddgeirus episcopus SchalholteMÍs 
Thorsteini natuSj in assumtione beatœ Mariœ tirgiuis. Rex Olafus filius 
Haqtini in regno Norvegiœ juramento popnlarium confirmatus est. BotoU 
phus episcopus StavangrcMÍs exspiravttj sed in ejus locum a archiepiscopo 
Thrandoy Hallgeirus Asmundi filius episcopus inauguratus estj €tt aliqvan- 
to serius a cathedra papali dominus Olafus epÍ8copus supervenity qvi ad 
Stavafégriœ episcopatum ibi inauguratus fuit ; cui dominus Hallgeírus cedere 
coactus 0%tn In Norvegia prœfectus aulœ JO'gmundus Finsonius constitutus 
est. Per totam Islandiam morbus cehemfins grassabaturj Thorleifus sa^ 
cerdos Bergthori filius ad plures abiity Ericus dives Magni filiuSj Haqti- 
fius Gissuri filius , Brinjolfusqve dives Bjorni filius. Fuit BoHs dispensa* 
tar dominus Haldorus Lopti filius. Adventus in Islandiam Rafni BotoU 
phi filiij cui. rex Olavus jurisdictionem superiorem dimidiœ partis Islan- 
diœy dum viveretj administrandamj contuHt. Grimus sacerdos in amne dicta 
Hvitó extinctus est. Brunnmannus Sigurdi filius et Sigmundus Eyjolfi 

inauguratioms HaUgeiri FI tanium : YÍ{SÍrT Olafr til biskapsíStaf- 
ángri ot Olafus Stavangriœ episeoput tniHaius esi» h) pro þar EGL: í 

Bóm» i) Ber;88onFI:]>orbersf8soii,L. 384 V ÍSLENZm ANNÁLAR. undr Eyjóifgson ok Síra Jón Primus ok bró^ir Teitr Haukssen. Sokk 
OlafsboUinn). 

1382. A. 1380 LM, 1381 EG: kom tíl Islands (add. EG: á ö^ru 
ári eptirfaranda) Andreas Sveinsson hir^stjóri, skipa^r af konúngi Qlafi 
Bréf Urbani pifa kom tíl Noregs ok upplesit at hverri kyrkju, ok Rober* 
tus, er kalla^ist páfi, bo^a^r bannsettr. Kosinn sira Hákon Ivarsson tíl 
erkibískups {add. EGLM : i Ni^arósi) af oUum kórsbr»^ram. A. 1381 
EG: ok œtla^i i burt tíl l) páfa, A. 1380 L, 1361 EG /) ok komst d 
lengra enn i þýskaland m); þar fréttí hann, at vig^r var til erkibiskups 
á páfagar^i {add. EGL: tíl Ni^aróss einn Danskr $i) leikma^r, er Niko- 
laus hét. AFI 1380 Of, 1381 EG o) Forgékk skip sta^arins i Skálholtí, 
komst af fólkit á bátí tíl Grænlands met miklum jarteinum {aád. IJA: 
drottíns FI: ok dóu margir si^an; láu þeir þar fyrir á OIafs-sú)$- 
inni, er þángat rak hit fyrra sumarit, ok svá hinn nærsta vetr þar eptír, 
ok fluttu þá i braut). &o1i A: kendist Jón Kjagi þijú mor^ ok var kvik- 
settr SL^an. Yar^ endilegr vegr i Kisa-málum, ok vann Sýsla-Oddr. 
Efldust flokkar ok fri^-ieysi. {add. FI: Sótt um alt land ok ipann-dau^ 
allmikiIL DeylSi Helgi prestr Eyjólfson ok Sira Hálföán Guttormsson. 
Oddr prestr Asgrimsson. Dey^i bró^ir Snorr* Marteinsson ok Snonri 
bóndi Andresarson). 

1383i. A. 1381 LM, 1388 GL: Svarít Island konúngi Olafi Hájcon- 
arsyni i logrettu. Kom skip af Grænlandi til Noregs, er þar IflinSi verit 
2 vetur ok i nokkurir menn þeir, er komust af þorliks-sú^inni ok sog^u 
andlat Alfs biskups af p) Grænlandi q) ok haf^i hann þi andast fyrir 
6 vetrum. Vig^r herra Michael biskup á pifagar^i tíl Skilholts; varhann 
i^r pœnitentíarius i Róm, Danskr at ætt. AFI 1361 L» 1382 EG: Létst 
Einar bóndi Eirlksson af skipi {add. FI : enm sociis suis 4^ xalend. Apri- 
lis), Mli A: Helgi ok Krikr, A. 1381 L, 1382 EG: ok margir a^ririosk- k) til prifa-gpar^s ui sedem papakm EG. l) jrro seqv* L: pi kantt 

kom til þ^'skalands frétti <&e. o: eum in Germanum venii^ mtdMt dke. 
m) ^tr hann frétti o: cum nehan ei fieret EG. n) ma^r taniam 

E6. o) pro seqv. FI: Rak f^orlaka - súA^ina til Grsalands ANNALBB ISLANÐICL 335 

Jil{u$t donUttm Jona$ Rimus, freaerqve Teitu» Baúki Jiliut obierunt. Na- 
vii Olafsbolli dicta subsedit. -* 

1382» Anno seqvente in Islandiam renit Atidreas Steinsonius ab rege 
Olavo prœfectus constitmtus. Litterœ Vrbani papœ in Norregiam perlaíæy 
et in qeavis templo perlectœ, Robertumj cui pontijicis nomen datum eraty 
excommufdcatum esse indicabatit. Haqtinus Icari filius archiepiscopus 
electusy ab omnibus canofdds Nidrosiæ^ ad pontijicem profecturusy in Ger^ 
msania gradum aistit; ibi enim Danum qvemdam laicum^ cui nomen Nica^ 
lauSy rescivity in curia jam archiepiscopum Nidrosiœ esse inauguratum. 
Navis cathedrœ Schedholténsis interiit^ nautœ rero in Gronlatédiam ma- 
gno cum domini miraculo schapha omnes salri eraserunt^ qtorum multi 
deinde e^stincti sunt^ naris Olafs-^da præcedenti œstate eo compulsa ^ ibi 
tunc in anchoris erat et seqrenti hyeme esacta abnarigarit Jonas 
JKagius tres cœdes clandestinas Me patrasse confessusy rirus deinde defossus 
est. Tundem causœ Kisianœ ad Jinem peractœ sunt et Syslu - Oddus su^ 
perior erasit. JFactiones et turbœ gliscebant. Morbusy subsecuta magna 
hominum stragCy per totam Islandiam grassabatur. Obierunt Helgo sacer» 
dos Eyjolfi Jilius et dominus Halfdanus Ouíhormi filius et Snorro herus 
AMdreœ fUius. — 

1383. In curia fori unirersalis Islandi regi Olaro HaqrifU fiiio 
hofmagium prœstiteruAt. Naris ex Cfronlandiay qrœ ibi per bienfáum maf^ 
seraty ití Norregiam renity iti ea qroqre fíontiulli tratisrehebantur eorum 
Tirorumj qri in na/re Thorlákssuda dicía, iter maritimum fecerantj hi obi-^ 
tum Alfi Orótilandorum episcopi referébattty eundetnqre atite sexetitUum 
esspirasse. *Domit$us Michael it$ cathedra papali episcopus Schalholtetssis 
initiatus est. Ille atitea poetátetttiarius Romœ fuerat ; tíatione erat Danus. 
Bitiarus colonus Erici filiusy Heígo et Erahus multiqt^ alii eýus sodi Is» 

^ ok sökk þar ni^i^r^ komusl allir menn i bát o: Naves Tkorlah'' 
suda dUtta ad GrÖfUandiœ IMora tempestate acta utídis obruia est, nauiœ om" - 
nes in scapha evasemnt* p) G ö r ^ n m EGL. q) fyrirðárnm 

fiec phíra L. ISLENZKIR ANNALAR. ir menn {ádd. E6: me^ honum E6L: á Isafir^i). r) pí s) ur%a ok 
hörmuleg tiSindi í Orkneyjum: at A. 1381 L, 1382 E6: drepinn varVii- 
hjálmr biskup. 8ali A: Anda^ist Síra Marteinn þjó^ulfsaon. (add. FI: 
Anda^ist Síra Sigur^r 6uttorm8Son. Stó%u uppi 10 skip í Hvalfir^; 
8 aptreka skip en 7 aí Noreg komin , en eitt i Yestmannaeyjam. Hani 
varp eggi^ ok var brendr bæ%i haninn ok eggit, en er eggit sprakk í eld* 
inum^ sýndist þeim orms-líki á úngánum i egginu^ NikoJaus erkibÍAkap 
kom i land ok haf^i ei pailium). 1384. AFI 1382 LM, 1383 E6: Fyrirgekk skip Hákonar Jóns- 
sonar {add. E6FILM: fyrir AustQdr^um) t) ok letust i nær níu tueum 
manna. ^add. FI : Voru þar for-menn 6u%brandr i Au%nargar%i ok Brandr 
Jiór^íarson. ]þa%an var eigi lángt, át annat skíp, er á yar Hallr Kjami 
farníia^r y kom ok i sUkan háska sem hinir ok skutu bátí ok fór þar i 
meir enn helmíngr manna j en þeir sem á skipi vwu undu upp segl ok 
sigldtt ian um Bo%a-sló9ir met héilu ok þeir sem á báti voru). A. 1382 
LM, 1383 E6: konángr Ólafr fór til Danmerkur. 8oU A: Tekinn af Nik- 
olaus Broddason eptir dómi. Hófust AsgeirsmáL Vigfás Fiosason f baniú 
ok skripta^r á páfagar^i fyrir nóg brot Yar Páll prestr officialis. Fyr- 
irbur^ir stórir fyrir sunnan land (add. E6, 1383 LM, 1385 FI: Anda^ 
ist herra u) 6uVmundr E6L: Arason E6FI: ábóti EF6IL: af þíngeyrum. 
E6 1383 LM, 1386 FI: en víg^r Sveinbjorn E6LM: Sveinsson E6FILM: 
ábóti til þíngeyra). 

1385. AFI 1383 L, 1384 E6: Útkoma herra Michaeis biskups 
(add. FI: til Skálholt») A. 1383 L, 1364 E6: var hann fluttr til lands 
austr fyrir Mýdal, ok 10 menn me^ höniim, en skip þat (add. £6: hami 
var á) átti hústrú Margrét; rak þat (^d. E6: skip) undan, ok r) Jétst af 
hvört manns-barn , ok fanst rekinn vit Fœreyjar e%r Hjaltland.' AFI 138S 
L, 1384 E6: þá rak ok undan Qðgur a) IsIands-fSr til 6rænlands, (add. 
FI: þar var á Bjorn Einarsson ok Signr^i* Hvítkolh*). A. 1383 L, 1384 

rj' ita Ijz Drepinu Vellijálmr biskup í Orkneyjum börmiilifiin 
dau^a o: morti lugubri F'ilhehnus Orchaditm efnscopus ^truius est. s) gjör^f- 
nst EG. t) ita FI: ]>ar töpn^ust bœ4"i menn ok fé o: ANNALE8, laLANDICl. 337 

lúiidi mri strenui^ qtarto JKalend. Áprilie^ cum illo in mare 9ubmersi vit^ 
am amiserunt* Tum in Orcadibus res illa lugubris evenitj ut Vilhelmus 
episeopus necaretur. Dominus Martimts Thjodalji filius Sigurdusqve sa^ 
cordos Outhormi JUius exspirarunt. Décem naees Ættalfjordi in nacalihus 
eteterunt^ tres earum retropulsœ sunty septem rero e Norvegia i^enerantj 
sed una in Vestmanneyis. Qallus galtinaceus ovum peperit^ utrumqve 
déinde gallus et ovum combusta sunty at ovo in- igne dissiHentej puUús in 
eo vermiformis cídstantíbus videbatur* Nicolaus archiepiscopus in Norveg^ 
iam pallio carens pervenit. 

1384. Natis ÆTaqvini JonsonH ante Austjjordos periif unacum pau* 
ió minus nonaginta. hominibusj erant ejus naucleri Gudbrandus de Audun^ 
argardo et Brandús Thordi JUius^ et brevi post nacis altera^ cujus erat 
prœfectus Hallus Kiarni^ talibus angustiis circumventa, navigium ea:posuit^ 
in qvod major pars dimidio nautarum descenderunt , reliqti autem navis 
rectores, velis espeditisj introrswA per syrticM vias, incolumes evaserunt, 
pariter ac illij qvi in scapít^. exierunt. Mex Olavus in Ðaniam est pro^ 
fectus. Nicolaue Broddonis filius ex setOefítia judicumj supplicio adfectus 
est. Lites AsgeiriaHœ itéchoatœ. Vigfusus Flosonis filius (prius) excom^ 
msmitatusj nuncj S€d gravium defictorum cotívictuSj ití curia papali pœtiam 
tcelesiasticam (skriptir) luit. Paulus sacerdos officialis munere fungebatur. 
Magtia iti qvadranti australi prodigia visa sunt. Gudmundus dominuSj 
ábbas Thittgeyretfsis esspiravit* Svdnbjörtius vero Svenijilius abbas Thing-- 
egretuis iuitiatus^ est. 

1885. Advetttus dondtá Michaelis episcopi SchalhaltetisiSj ipse ab 
ortu BfydaHœ unacmn decem aliis vectoribus iti terram expositus estj navis 
autem matronœ Margretœ\ in qva vectus eratj vento in altum abrepta éktj ibi 
i^ectores omties adplures ^Aierutítj ad Orcades vel Fœröas naves ejecta deinde 
reperta est. Tunc etiam qvatuor naves mercatoriœ Islandicæ tempestate 
ad Grönlandiam compulsœ suntj in qvibus erant BJornus Mnari jfilius, et 
Sigurdus HvitkoUuSj ibiqve per bietmium commorahatitur in saho et inco-^ 

ibi homines cum peeumis ferieruwt* n) GmiiiBteiiiii FI« v) pro 

lctst af £6L: tap&4^ist oi perUt x) skip o: navis» tatUum ¥h 

•/ 

(43) SS8 ÍSLENZKm ANNÁLAR 

E6: ok Tora þar tvo yetur, me^ beílu ók holdnu'. AFI: GH^ftuiiiidt 
OrmsMii ok Eiríkr GuSmuiidarson ri^a heim at þór^i JÓQSsyni á jéinm 
ok f5ngu%u Iianily var hann tí^San hogginn y) mli A: eptír d^mié&a 
Orms Snorrasonar, ok i sama ári hogginn Jón Snorrason. þrongdr raet 
manngángi Gu^mnndr ok Ormr á f><ngL Sén cometa. {add. FI: Tekín 
ábóta-stétt af þorgíU ábóta at Múnkaþverá. Högginn %) Jón Jónúm. 
Vegtnn þorgils IndriSason. Utanfer^ Ivars Króks, ok Vigíúsar Flosa« 
sonár. Dey^i systir Ingibjorg. Yig^ HaUr ábéti til Múnkáþverár). 

lase. AFI 1384 L, 1386 EGr AndaSist Nikoians erkibískap. 
A. 1885 EG: Haf^i hann ekki offidum biskuplegt gfort, {mdd. EG: me^ 
an hann var i Noregi), ok engar vigslur gjort, ok eigí born ierlnt. A. 
IS84 L, 1S85 EG, 1387 FI: Anda^ist herra ögmundr Finnssoa, dróttwtt 
i Noregi. SoU A: Kjorimi herra Vínaldi til erkibiskaps. Rán ok atoidir 
um Vestftr^inga-Qór^úng ok Snnnlendínga-Qór^ung 'af monnum Gní&n* 
nndar Ormssonar. Utanfer^ Eiríks Gu^uniarsonar. Dó margt fólk af 
hval i SkagattríSi (add. EG 1386 LM: Striddu Rússar á Noreg norSan 
ok drápu karlmenn^ en hertóku konur ok bom, en rœntn peningonu FI: 
Dey^i systir Gu^ný hin haga í Kyrkjubœ. UtanferS Gu^mundar Oims- 
sonar. Sökk skip fyrir Eyrarbakka ok héldust memi állir , en góla t(nd- 
ist sumt, en sumt ná^íst)« 

1387. AFI 1386 L, 1380 EG: Fjðgur skip komu {add. FI: tíl Isl. 
ands), inn i HvalQor^ ajj er verit höf^u tvo vetur á GrwniaiidL ^ AFI: 
þar voru á Bjora Einarsson, {addVl: ok SigurSr HvítkoUr). ÆI 1386 
LM, 1386 EG: Útkoma Eiriks GuVmundarsonar f) wat6 ]iírðatjöra, ok 
Narfa Sveinssonar cj met lögsogn ^íoIi' A: yfir hálft land; skipa^ir bá^ir 
af Ögmundi dróttseta, ok þóttí þat nýlunda. A. 1388 FI: Utanfer^ An- 
dresar $oti X: Sveinssonar {add. FI: hir^stjóra), SoK A: en þorsteínn 
Eyjólfsson tók af honum hir^tjórn. Fundr kaupmanna i Hvalfir^i vi% 
SumarU^a. Efldist hann si%an met flokkum ok frammfer^um. AE6 

y) suppUeÍMtm Tkordi hremm his verhis refermU FIi Hogg^inn þirð'YJönfi- 
8 o n. z) forie idem ae iUe tfvi supra , nomine Jon Snon'stson m A dieibtf 

deeollattu esse. a) frá Grænlandi nec plwra FI. bj er h^U" JNNALES I8LANÐICL 

lume$^ GmdmunÍM Ormi jUiui et JBricuB Oudmmuti filiui Tkordum /ónæ 
JUéum tempore jolenri domi eum aggresri eustoðia incluserunt; ille demde 
e^^Ueio capitúli es sententia ad id a6 Ormo Snorronis JUio nominata^ 
rum judicum adfectue est ; eodem qvoqve anno Jofios Snarronis fiHus ea* 
pite plectehatur. Oudmundus et Ormus in foro aggressione hostili eesksti 
eunt. Cometa apparuU. Thörgilsus abbas Munkathveraensis abbatia es^ 
fflM est^ Jonas Janœ fiiius deeoUatus yWtf* Thof^gilsus Indridonis JUius 
oecisus est* JvarusKrohus et Vigfusus Flosonis'JUius peregre projficisceian* 
tur. Obiit Itsgeborga monialis. HaUus abbas JUunkathceraemis initiatus est. 

1S8& Nicolaus archiepiscopus mortem obiit; nuUam iUe Jkmctionem 
qsieeoputemf dum in Norvegia commoratus esty peregeraty nec insmguratuh 
ne^ nee puerorum cof^firmationes. ' Ðominus -Ogmundus Finni JiUus prm- 
fedus prætorio in Norvegia diem obiit supremum. Dominus Vinatdus 
archi^dscopus electus est. Uupifw furtumqve in qvadranti oecidentaH et 
assetraU áh assecHs Oudmundi Ormi fUU patrata. PeregrinaMo JErici 
Qudmundi JUii. Es em balwtHe muUi in Shagajjordo homines estinetí 
sunf» Mussi Norvegiœ partem borealem aggressif viros occideruntf 
muUeree vero et pueros c^ptivos abduseruntj bonaqve spoíiarunt. Soror 
Oudnjfaj artium muliebrium peritay £]frhjubœensiSf obiU. Peregrí;int'o fhtd^ 
msmdi Ormi fiUi* Navis pro portu Eyrarbaehensi subsedU; hom^mi^ -jmu* : 
et pars facuUatum servata esfy pars vero ^nteriit» 

1387. Qpatuor naveéj qvœ per biennium in Orónlandiu Innmaverauf^ 
Uemlffordo Islandiœ adpulerunt; in iUis advenere Bjqrnus t : .fn't^Jl.^s 
et Sigurdus HvitkoUus. In IsJandiam qvoqve redierunt Ærieus d^ ' 
^imj munere prœfecti ornatusy Narfo vero Svenonis fUius munere per di^ 
midifun Islandiw jurisdicundi gaudens ^ uterqve a prœfecto prœiario ^g^ 
mundo constituti^ qvod novum qvid habebatur* Peregrinatio prœfecti An^ 
dreœ Svenanis JUii^ cufus functionem Thorsteinus Jfyjolfi filius accepit. in 
Hvalffórdo mercatorum atqve Sumarlidonis congressus hostUis eopstitit; hie 
postea hominum confluxu et rerum felici successu superior evasU. In 

• ðitt kirðsljóri a: némine prafeeH EGLM. c) Um BGLM: er 

lögmaðr rar skipaðry E6: af herra ögmiiiidi dr^ttseta 9: 
fuí eh Ogmtmde prafeeto prmterio nsmepighuc ermt cmstitutHS. 

(43^ 340 ISLENZKIR ANNALAft. 

1386 Ls d) Strí^ mikit (<^. E6L: i Svlariki) toli A: laet drotning 
Margrétu ok Albrikt AEG, 13ð6 L: Tar^ hann f&ngimi (add. E6L: 
áf drotníngu Blargrétu) e), ofc synir hans tveir; (add. E6L: þrir her- 
tugar ok einn biskup); féU (add. E6L: i þyí stri^i svá) nmBgt maona, 
«oA' A: n»r |>úshund aUs» (add. E6L: at seint vœri at skrá oU þeirra 
nofn/). FI: Herra Michel rei^ tU AustQar^a. Tekit vald af þorg^i 
abbadis í Kyrkjubæ, en vig^ i sta^inn Haldóra Runólfsdóttir, ok var sript 
af valdi á sama ári^ Hvarf Olafs konúpgs Hákonarsonar. Herra Vinaldi 
erkibiskup kom i land. þrjú skip komu af Noregi til Islands). 

1S8B. AFI, 1S86 LM, 1387 EG: Víg Eireks Gu^mundarsonar; soli 
A : var hann bœ^i hir^tjóri ok hir^ma^p. Fánga^r Hailsteinn Pálsson 
ok var^ hiuss. A. 1386 LM, 1387 EG : Sýslu-deilur mikiar á íslandL £m- 
bættislausir margir prestar í Skálholts biskupsdæmi ok margar g) ný- 
Innduff gjorfar af Michei biskupi {add. E6: i Skáiholti). 8oli A: Vo*) 
• • . • Skallason saklausan mann at réttum. AFI: A) Vo Gu^mundr I»or- 
steinsson Gu^laug GuíSmundarson á Nikolas messudag í kirkjugar^inum 
at Sau^afelIL Hvarf Gu^mundr Ormsson A: í Færeyjum um^nátt met 
undarligum hætti; tók Greipr sýsIumaíSr f»ar slika peninga sem Gu^ 
mundr haf^i átt, ok kalla^i konúngs-góts, eptir orskur^i, sakir þungra 
saka-gífta. AFI: Kom skip i Dýrafjör^. 8oK A: Hófust Hvalsár-máL 
T^tkoma þorkels prests sæls ok Halls Magnússonar at heifnta subsidium 
p:.t!ii t;ic*hiskups vegna. Hófust þá mái þeirra Sira Einars Hafli^Sasonar. 
Vcír i^ grasvoxtr mikUi. (a<M. E6 : Lýst fogrum jarteignum hins heil- 
a . [ j. ; I biskups, hvorjar nýlega höf^u gjorzt E6^ 1387 L: Annus 
jubilœus. í Róm mikill ófri^r piiagrimum, létust pax margir rálSmenn af 
Bjorgyn. FI: Anda^ist bró^ir Brandr Stephánsson ok bró^ir Steinnþor- 
kelsson. Dey^i Bjarni bóndi afHvalsnesi, Ólafsson. Utanfer^ JónsMúia. 
Skíp kom í Yestmannaeyjum ok annat út i 6autavík i AustQor^um, Bauta- 
hlutinn; þar var á Hallr kjarni). 

(d bardagi o: prceUum E6L. e) pro ok synir haas tTeir EGL: Ei- 

rikr ftonnr bans. f) Noíaiu digmmt qvod m Mmnbrma veieriori 

£ m folio spatímm eirea 12 tínearum, inter kanc et ime^fveniem oitiuim, m- 
cvMin est reliehm > ats^e dmHo 9 ut adscríhere pouit aactor plura , qyorum ANNÁLE8 I8LANÐICL 841 

Srecia magnum gerebatur bellum inter reginam Margretam et Albertumj 
in qto rex Albertus duoqve ipsius Jiliij tres duces et unus episcopus a re- 
gina Margreta capti sunt; totin eo bello^ circa millenempe hominum ce- 
ciderunty ut 0orum .omnium nomina recensere prolixum esseU Dominus 
Michael in Austfjordos iter fecih Thorgerdœ abbatissœ Kyrkjubisensi po- 
testas ademtaj sed in ejus locum Haldora Runolfijilia initiata^ qvœ eodem 
anno potestate exuia est. Hex Olacus Haqvini filius disparuit. Dominus 
Vinaldus archiepiscopm in Norvegiam venit. Trea naves mercatoriœ ex 
Norvegia in Islándiam pervenerunt^ 

138S» Cædes Erici Qudmundi fUii^ erat ille^ et pfiæfectus provinciœ 
et aulicus regiust Hallsteinus Fauli filius captus^ at rursus evasiL De 
toparchiis (p^^fecturisj Islandiœ magnœ erafd contehtiones. . Multi sa-^ 
cerdotes episcopatus Schalholtensis ojfficio erant destitutiy et multa nova a 
episcopo Michaele SchalholteMÍ factitata* • • • • Skallonis filius virum 
qvemdam innocentem ad ovium montanarum coactionem autumnalem in-- 
terfecit, Gudmundus Thorsteini filius Oudlégum Oudmundi filium festo 
Nicolai m cœmeterio Saudafelli occidit^ — Gudmundus Ormi filius in 
Fœrois casu mirifico disparuit. Oreipus toparchm ibi constitssHss^ ommia 
ejus bona oceupavit^ qvœ e'x sententia lata propter gravia criminafisco regio 
addicenda declaracit. Navis in Dprafjordum venit* Liíes Hvalsaénses 
V initium ceperCé Redierunt in Islandiam ThorkiUus saoerdos Sœlus , et 
Hállus Magni filius^ archiepiscopi ttomine suhsidium pallti petentes ; tunc 
lites eorum cum sacerdote JEiuaro Maflidonis filia inceperuftí. Hyems 
mitisy solum graminis feracissimum. Sancti Thorlaci divina miracula 
palam declarata qvœ nuper adparuerunt. Annus jubilœus. Peregrinato- 
res religiosi Romœ prorsus securitate destituti multiqve senatores Bergen- 
ses ibi sunt exstitwti. Obierunt frater Bratidus Stephatii filius et frater 
Steinn Thorkilli filius nec twh Sjarno Olafi filius villicus Hvalsnesetisis» 
Peregrinatio Jotue Muhtiis. Navis peregrina ad Vestmatmei/as adpulit. tíam sperare poterat. g) nýiiiigfar flnttuBt d: nova perlata stmt. 

h) Yeginn Gttðlögfr Gaðnianclarsoii, nec pbira FI. *) hic 

in A nMl vacuum. / 34a ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 1389. A. 1388 FI: Utanfer^ Bjarnar Eínarssonar ok A. 1387 LM. 
1388 EFGI: Michaels biscups (_add. 1381 IM. 1388 E6: okfinargra presta 
af Skáiholts biskupsdæmi, ok lesit mótblástrs bréf á alþíngi á^r um snm- 
arit i móti honum, í hvörju er stó^ margt t) úsanniigt atkast til hans. 
1387 LM. 1388 EFGI: Skipa^i hann síra Ara Gunnlögsson Officialem, FI: 
yfir alt Skálholts biskupsdæmi EGLM: en Odd Teitsson rá^smann i Skál- 
holti). 8ol* A : (Utanfer^ Sira Hálldórs Loptssonar {add. FI : bró^ur 'þm- 
stetns ok Sigur^ar Hvít&oUs). 8oli A : Var hogginn Gu^mundr {^orsteinsson 
me^ dómi Skarr (skærur?) í Dýrafir^i. Sær^r Gu^mundr af Brynjólf, 
ok sváBrynjólfr af Gu^mundi; en Yígi Sparri hjó allt nef af Einarí Ólarssym; 
AFI: i) var Einar sær^r fleirum sárum. Sol$ A : Lét út skip í Dýrafir1Si« 
Flutt bein þór^ar Jónssonar til Stafliolts i kyrkjugar^ eptir skipan Offi- 
cialis ok samþykki allra lær^ra mannay ok hyggja menn hann helgan 
mann. AEGFI. 1388 L: Anda^ist Síra Arí imdd. EF6ÍL: Gunnlögsson 
Officiatis) í Rey kjahoItL AEFGI 1368 L : /) Fór krefSu-sótt iadd. EGLM: 
um alt land svá áköf, at valla var sjálfbyrgt á bæjum. Anda^ist m) margt 
manna. Soli Ai Komu ellefb skip tíl Islands, en þrjú voru fyrír^ svá 
ekki fór burt Tök Margreta drottníng ríkis-stjórn í Npregi ok Danmörku. 
Fánginn Hallstcinn Pálsson ok kviksettr; kendi&t hann fjögur mor^. 
Utanfer^ þór^ar Sigmundarsonar. Sær^r Erlendr* AFI : Létst Ivar (add. 
FI: þór^arson) Krókr af drykkju^skap. Meira vín kom til Islands enn 
menn myndi fyrri (add. EG. 1388 L. 1391 FI: Drápherra*) Malis Sperru 
i Hjaltiandi, FI: ok sjo menn met hönum af jarlinum i Orkneyjum, EGL: 
haföi hann á<Sr fángat jarlinn í Orkneyjum, FI: ok á því sama vetfángi 
flýSí einn 9veinn undan á sexæríngi ok komst til Norcgs ok 6 menn met 
honum. FL 1387 LM: 1388 EG: DeyíSi frú Oddbjörg, FI: Jónsdóttir, ósœmiligt o: indecorum GLM. k) iia FI: Sœrðr iTinar Olafs- 

8on af kanpmönnnm í Dýrafirði o: Einarus Olavi filius a mercatorihus 
in -Dyraffördo vulneraius esL l) Tantnm FI itá: Sótt ok mann- 

danði mikill o: morbus, magnaqve kominum strages. Pro Rrefðv- ANNALES ISLANÐICI. 34S altaqve Bautahlí^ dicta in Oautavicam Auftfjordensem venit , inter ejus 
tectares fuit JBattus Sýarno^ 

1389« Pére^rinatio Bforni Æinari jfilii et Mickaelia episcopi muiío- 
rumqve aliorum sacerdotum ex episcopatu Schalholtensij priu^'eero œstate 
in comitiis litterœ episcopo adversœ recitatœ sunty in qmbus multa falsa 
in eum vituperia scripta fuere* Ille dominum Aronem Gunnlaugi filium 
officialem totius episcopatus Schalholtensis, Oddum vero Teiti Jilium dis- 
pensatorem Schalholtiœ constituit. Feregritiatio Haldori Lopti Jilii^ fratris 
Thorsteini et Sigurdi Hvitlolli. Gudmundus Thorsteim filius ex lata sen- 

,tentia decolkUus. Itixœ ^ milnera inflicta in Ðyrafjordo. A Brynjolfo 

♦ /■ 

GudmunduSj et a Gudmutído Brynjolfus vulnerati sunt. ^At Vigo Sparrus 
nasum totum Binari Eyjolfi JUii prœcidity qvin Einarus plurihus vulneribus 
affiictus est. Navis in Dyrafjordo e portu solvit^ Ossa Thordi Jonœ Jilii 
Stafholti ,in cœmiteriumy jussu officialis et consensu clericorum omnium 
deportata sunty et ille vir sanctus esse putatur. Ðominus Aro Gmmlaugi 
JUius officialis Reyhholti obiit. Impetigo grassabatur totam per Islandiam 
adeo vehemenSy ut vis ad villas coletidas domestici sufficerent^ multiqve 
þerierunt. Uffdecim naves in Islandiam venerunty sed tres prius adfuere^ 
qvœ uon discesserant^ Begina Margreta in Norvegia Daniaqve regimen ca* 
pessivit. Hallsteinus Pauli Jilius captus vivusqte defossus est^ ille qvatuor 
eœdes clandestitias patravisse convictus et confessus est^ Peregrinatio Thor- 
di Sigmundi Jilii. Erlifídus sauciatus. Ivarus Krohus Thordi Jilius ebri- 
etate exstinctus est. Plus vini inlslandiam tunc invectum est qvam antea 
ullus meminerit. Cœdes domini Malis Sperra'in Hialtlandia^ septemqve 
cum illo aliorum virorum a comite Qrcadum patrata ; antea comitém Or^ 
cadensem captivum duæeratn Bx eo congressu famulus qvidam in triremi 
aufugiensy Norvegiam i^m sew viris incolumis evasit^ Obiit matrona Odd^ 
hförga Jonœ filiay abbatissa Stadensis in Reynineso^ et fratres Jonas Thing^ 8Ótt EGLMs Rynja-8Ótt i. ^e. morhus mtrus, o: gravis. m) ekki 

margt: non mulii EGLM. TaUs étsi difierentia inter relationes variorum 
exemplarium exisiat, tamen unum eundemqve morbum signifieari verosimile est. 
*) NjáU i Sperro LM. 344 ISLExNZKIR ANNALAR. 

EFGIL: abbadís á Sta^, FI : ^i Reinísnesi ok bró^ir Jón. af þíngeyram, ok 
bró^ir þorsteinn Eyjólfssoo, síra Haiclór SiguríSarspn Dropi^ ok Jón Murti 
Nikolausarson ok Brigí^r Ko^ráns-dóttir. Dey^i jsystir þurfór í Kyrkju- 
hady ok Njáll prestr Bár^arson. Yíg^r Hinrik biskup til Giamlands). 

139a. AFI. 1388 LM. ^1389 EG: tjtkoma Yigfúsar Ivarssonar (add. 
£G: af Færeyjum) me^ hir^stjórn yfir allt n) land (EGLM: skipa^r af 
Margrétu drotníngu)^ Solt.A.: Veginn Markús f>orsteinsson i Skógum af 
þeim manni, er átti dóttur hans, er Sæmundr hét. Vo Magnús Stiirluson 
þann mann er Guttormr hét. Yetr har^r. A. 1388 LM: 1389 EG: Sum- 
ar o) regasamt, svá at p) óný ttirt andvirki manna. SoK A : var biskups- 
iaust ok engi ofHcialis í Skálholts biskupsdæmi, ok allr krístindómr f>ar 
lítt standandi. Öndu^ust prestar margir, en fjöldi í burtu reknir af land- 
inuj en hinir þó flestir, sem eptir voru embættis-Iausir. AFI: 1389 EG: 
Anda^ist Gu^mundr ábóti (add. FI: Arason) at Helgafelli (add. FI: 
7^ Kalend. Julii). Sol$ A: Mann*tapar miklir á Snjófells « nesi ok svá 
vi^ara^ Yar svá hardt at kuldum ok snjófum, at valla voru sau^grös at 
Pétrs-messu nm sumarit A. 1388 LM. 1389 EFGI: Elds-uppkoroa í 
Heklu-felli hin sjöunda, met svá miklum q) fádœmum af gný ok dunum, 
at (add, EGLM: bresti) heyr^i um alt landit Eyddust (add. EGLM r) 
tveir bæir) Skar^ ok Tjaldastadir, 8oH A : af bruna. Var svá mikit vikra* 
kast at sló hest til bana. Öskufall svá mikit, at margr féna^r dó af. 
Fær^i sik rásin elds-uppkomunnar or sjálfu Qallinu ok í skógana litlu fyrir 
ofan Skar^, ok kom f>ar upp met svá miklum býsnum, at þar up%u eptir 
Cvö Qöll ok gjá imiHi. Kom upp eldrinn á fyrra ári, en«Iokna$i á þessu; 
ur%u -f>ar i nándir hverar ok heit vötn. Voru 7 skip þau á Islandi at hér 
höfSu verit á^r (add. 1388 LM, 1388 EG: kom ekki skip af Noregi til 
Islands). A. 1388 LM. 1389 EG: Regn svá mikil um hausti^ (aiící. EGLM: 
nor^an lands ok laung), soli A: at úr hófi gekk eptir Marteinsmessu, 
(add.EGÍjM: ok enginn mundi slík undur sem þar gjör^ust af vatnagángi 
ok skri^ufalli). Soli A: Yatna vextir svá miklir, at engi mundi slíka. n) Island EGIM. o) hardt EGLM. p) spiltnst injök akr ANNALE& I8LANDICL 345 

w 

eyreMÍs ThorÉtemmqee Eyjolfi fiUus^ sacerdos Haldorus S$gurdi filtus 
Dropi QOmtta), Jonas Murti Nicolai Jilius^ et Brigida Kodrani filia. Hoc 
anno etiam soror Thurida in KyrijuhiBo et Nialus sacerdos Bardi filius 
deceséisse -ýeHur. Henticus episcopus Orönlandiœ ordinatus est» 

1990. Vigfusus Irari filiusj prœfectus totius Islandiœ a regina Mar- 
gteta constitutus^ ex Fœrois in Islandiam eenit. Marcus Thorsteini fiíius 
Skogensis a genero suo^ cui nomen Sœmundus^ occisus est. Magnus Sturlœji^ 
lius tirum qvendam nomine Outhormum interfeciU Hyems aspera. Æstas 
pluviosa^ ut fœm collectio inutiUs redderetur. Dioecesis Schalholtensis 
et episcopo et vicario caruit; adeoque ibi omnis generis cultus divi' 
nus vaeillabat; pastorum multi aut decesserunt aut ex Islandia expulsi 
suntj plurimi autem y muneris functione vacantes in Islandia remanserun^ 
Obiit Oudmundus tdibás Arii fiíius Helgafellensis ^ septimo Calend. JuKi» 
Magna in Snœfellsneso et aliis loeis hominum jactura fiebat^ Veris tem^ 
pestas frigoribus et nivibus tam molesta^ ut vix œstate^ festo Petriy pascua 
cpibus alendis utilia essent. Septima ignisÞ eruptio in monte Hehla^ tantis 
frs^goribus ét strepitibus comitata^ ut frugores per totam Islandiam audi-^ 
rentur. Villœ Skardum et TJaldastadi igne consumtœ; pumicum tanta 
fuit procellay ut eorum ictu eqtus prosterneretur^ et cinerum tanta copia^ 
ut multœ pecude^ inde intetirent. Ignis subterranei cursus ex ipso monte 
prorumpensj in syhas haudprocul a rillaSkardo sitas tam stupendo cum im^. 
petu grassatus est^ ut duo monticuli interjecto hiatu exstiterunt. Ignis anno 
priBcedenti emersitj prœsenti vero anno exstinctus est. Ibi in vicima ther^ 
mœ ac aqvœ calidœ exorlœ sunt. Septem naves illœ in Islandia matisere^ 
qwiB prius adfj^erafity nulla vero nmis ex Aorvégia in Islandiam venit. 
Imbres autumno tam vehementes inciderunt^ et' adeo continuafi in qvarta 
horeali Islandiœ^ deniqve þost festum Martini vi inaudita ingruentes , ut 
nemo rerum tam stupendarum recordaretur^ qvœ ibi diluvio aqvarum et 
ruinis saxorum exstitere. Aqvarum Janta incrementa, ut nemo talium re- 
cordaretur. Eadem de causa greges ovium passim in Shagafjórdo et in •ok hey o: foena collecta et <ígri datnntm ceperunt EGLM. q) nodriiiii 

o: prodigiis EGLBf. r) Sex FI. 

(44) S46 ÍSLENZIOR ^ANNÁLAR. 

svá at þarfyrir drap«t sau^-fé vfóa i "SkagafirlK ok í Desey i Nor^rár- 
dal« Hlupu skri^ur nær um alt land, svá at ónýttuBt bæiSi ðkó|ar, engjar, 
töSur ok úthagar — AFL 1388 LM. 1389 EG: s) Tók bæ aUan átijallabuidi 
i Vatnsdal^ ok sex menn Qadd. £GLSI: létust þar), 8oU A^ikemBit þar 
eingi lifs undan sá er i bænum var. A. 1388 LAf. 1380 EG: Ték ok bæ 
i Bú^arnesi ok ondu^ust 12 menn (^€Kld. EGLM: þar inni), soli A: en 
einn lifiSi i hús-brotunum^ ok haHSi heitít á þórS Jónsson, (add. EGLM: 
ok vi^a snérist um jör^). AFL 13^8 LM. 1389 EG: t) Tók skri^ Qadd. 
EGLM: af) allan mannabæinn i Lönguhifó, iadd.EGlM: i liörgárdal)^ fio&' 
A: ok svá kirkjuna, AFL 1388 LM. 1389 EG: létust þar (add. EFLH: 
als) 16 menil^ soli A : en nndan koníust konur tvær ok karlmaVr, er fdm 
í^fjós, en lífs fundust piltar tveir Iskri^unni eptir um morguninn#). þar 
yoru inni Rafn Bóthólfsson lögmaSr ok Ingibjörg þorsteinsdóttir kona hans^ 
ok born þeirra tvoj 8oK Ai þorsteinn Kusi ok a^rir hcdmamemi. Fanst 
húsfrúin þegar um morgunin; liggr hún i kyrkju á Mö^ruyöUum. Var 
gjort testamentum hennar, hálf» fimtí tugr hundraSa, met þeim 15 hiindr- 
uVum y er faSir hennar lag^i tiL , Fanst * nær ekki af gótsi ok leita^ 
meir enn hundrat manna. Tók þar ok naut ok nokkut af heyjum. Ur^a 
þessi tí^indi fimtadags-kvöldit eptir dagsetr fyrir Clemens-messu. Stó^u 
þessir bæir i HörgárdaL Var þá lögmans-Iaust, um NorSlendinga Qór^ 
úng ok Vestfir^ínga-Qór^áng. TöpuSust 3 skip á Skaga ok hit fjórSa 
fyrir Óslandshlí^ , ok fjórir menn á hverju. (add. EG. 1389 LM. 1391 
FI: Vig^ Ingibjörg systir Örnúlfsdóttir abbadis til Sta^ar FI: i Reynis- 
nesi. Skipt um fé*hyr9a i Bjorgvin, lag^i af Erlindr Philippusarson, en 
tók \ilS Hákon Jónsson. Anda%ist þorsteinn Bátr Kanúki ,at Krist-lQTkja 
i Björgyn. þorsteinn prestr Kráksson ok Jón bóndi Sölmuttdarsim). s) tta FI: Sakka mar^ir bæir i Vatnsdal o: muUœ vittæ in FatnsMo 
soh obruehantur. () aUter seqventem periodum FI: ita refermnti Aadaðiit 

'Hrarn lögmaðr Bótólfsson i Lönga-hlið ok hiLafreyja kaaa 
met þeim kynstram, at jöBðin sprakk i sandr ok kljip |ir 
npp vatn í stofunni, ok aökk allr b«rinn» ok avá kyrkjan 
ok 10 menn aðrir ok «nn tveir b«ir aðrir o: OhiU Bafinis no* ANNÁLES mLANDICI. m Deseya Nordm^ardaU exstinctœ mnt. Sasorum e monttbus rmme per 
totami^ fere Islandiam eeenerunt^ ut syhœj pr^^a^ agri culti mllis circunk- 
jacenteSj atqte remotiores campi pascui inutiles redderentup. Villa integra 
Bjallalandi éi Vatnsdalo cum sejf domesticis sublata est, ef nemo eorumy 
qvi intue eranty eieus evasit. Villa etiam Budarnesum .oppressa et 
duodecim homiries esstincti sunty unus autem in ruinis œdium superstes 
delituity qvi T%ordo Jonæ filio votum feceraty atqve p^ssim solum alias 
inversum esit. Ruina montis iritegras villœ Longuhlidœ in Börgardalo 
œdes fáwsUiares templumqve evertity i6i komines sedecim perierunt, mu*, 
lieres autem duœ únusqve rfV in bovili refugium qvœrentes vitam servahanty et 

m 

pueri duo inseqventi msme in ruinis vivi sunt reperti. Illic intus oppressi 
sunt Bafnus Botolfi filius nomophylax^ et uæor sua Ingiborga Thorsteini 
filia, cum liberis eorum duobusj Thorsteinus Kusi ceferiqve domestict; po^ 
stero statim mané mutrotia illa inventa Kfodruvalli in templo sepulta jacet; 
conditum antea efus testamentumj dispositionem continebat qvadraginta et 
qviuqpe centuriarumj comprehensis qvindecim centuriis e bonis ejus ab patre 
acceptis* . FacuUatúm fere nihil reperiebatur 9 etsi hominum plús numero 
centum qvœsivere. Boves ibi qvoqve obruti et aliqvantum fœnu Vespera 
post occasum lucis diurnœj die Jovis ante festum Clementis hoc evenit. 
Villæ erant hœ in Borgardalo sttœ. ^vartœ tunc borealis et occidentalis 
nomophylace ^ar^ere. TÝes naves ad Skagam (pronMntorium) qvarta pro 
Oslandshlida^ et in Hngulis qvatuor viri perierunt. Soror Ingiborga ^m^ 
ulfi filta abbatissa ad Stadum in Beynisueso initiata est. Thesaurariorum 
Bergis facta est mutatioj nam Erlendus Philippi filius deposuit qvod Ba* 
fSfiiius Jbfue filius esfcepit ofiicium. Obierunt Thorsteinus Batus canonicus 
templi Christi BergeMÍs, Thorsteinus Kraci filius sacerdos et Jonas colonus 
SSImundi filius. mophylax Botolfi filíus Longuhlidœ et uxor sua adeo monslroso eventu, ui solo 
disrupto aqva in ypoeaustro irrunrperet, totaqve villa temþlum qvoqve et decem Ao- 
mines aUi in profundum desiderent, et prœterea dum aliœ villœ talem eventufh ha' 
buerunt, u) Ita EGLBI: Létst þar Rafn dc. o: ibi Rafnus mor^ 

tuus est. (44*) S48 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

1391. AFL 1388 LM. 1389 EG: Víg^r iadá. EGLM: ok yaldr) 
á.^) páfagar^i til biskups Pétrus {add. EG : Pem(entíariu$) Ðanskr y) prestr, 
til Hóla {add EG : eptír herra Jón Skalla) ok lifSi þá Jén Uskup Skálli 
(lifandi.) AFI : Kom út þorsteinn Snorrason {add^ FI : á Hanslf 'búismini ( 
þerneyjosundi) ok víg^r til ábóta í Danmörk afMichele biskupi tUHelga- 
fells ok skipa^r {add FI: á landi af Michaeli biskupi) Officialis um alt 
Skálholts biskupsdæmi* Kom út Síra Haldórr Loptsson $ol% A: ok haföí 
þegit af herra Micheli prófastsdæmi mil^ Botns-ár ok Geirólfs (gnúps). 
Fanst I&kdmi Rafnð Bótólfssonar lögmanns ok fær^r til Hóla ok grafnn 
\^k Smi^ Andressyni frænda sínum. A. 1389 LM. 1390 EG: s) Sklpa^r 
af hir^stjóra á alþíngi iSo/» A : me% samþykki alraúgans A.1389LM. 1390 
£G: þorsteinn Eyjólfsson lögma^r a) yfir Nor^lendínga ok Vestfir^ínga 
{add. EGLM: á Islandi), BoU A: ok sagSi engan úrskur^ í lögréttu. 
AFL 1389 LM. 1390 EG: Anda^ist Jón biskup (add. FI: Eiriksso& FI 
LAI: SkaUi) at Hólum A« 1390 EG: Laurentius • messu-dag. A. 1389 
LM. 1390 EG: Landskjálftí svá mikill-fyrir sunnan land^ «o/* A: 6) um 
erímsnesy Flóa ok ölfos, svá at íjórtán bæi skók ni^r at nokjcuru leiti, 
en Mi^eingi, Búrfell ok Laugardælar braut at ölluy nema kyrkjan stóS i 
Laugardælum^ ok dó undir nokkurir fátækir memu RifnA^i viSa jor^in 
ok komu upp vötn. Tók þessi landskjálfti allt til Holtavör^u-hei^ar. 
Sá ein kvinna í Svartárdal, drottínsdags-morgininn i fostu-inngáng^ tvö 
túngl full, bæ^i 1 vestri. Yetr gó^r. Sumar gott Haust svá gott fram- 
an tíl Magnús-messiTy at náliga fraus hvörki né snjófa^i» en o&nfoU 
mikil fyrir sunnan land^ svá at ónýttust hey manna. Hélt S<ra Einar 
Officialatus starfi um alt Hóla biskups-dæmi en Sira þéc^ HóIa-rálSuin 
A. 1390 E: c) Vann Árni Einarsson mál þeirra Síra Einars fo^ur sins 
ok þorkells £íœls fyrir erkibiskupL &oli A : Fánga^r Sæmundr Stepháns- 
son útaf þykkvabæjar klausbri ok tekinn af eptir dómí. AFI: komu út 
Björn Einarsson^y þór<Sr Sigmundarson ok þór^r d) Árnason met Síra 

x) í Röm FI. y) bróðir a: fraJUr E6. 2) tekinn EGLM. 

a) norðan ak Testan a: horeaUum eí occidewtalhim EGLlil. h) pra 

set/v. EGLBI: ok félla aiðr ' margir bæir o: muUa fnrmdia col- 
lapsa sunt. c) Suh mno 1890 Membranœ E Uneolam unam vetustae dele- ANNÁLES I8LANÐICL 199L Danm qvidam sacerdoM Pt^eniteniiariui ^ eui fiamen Péiruiy 
eledme et in eaihedra papali inauguratu$ episcopus Holemie succedene 
Jonœ ^UiUiOf etsi Jonas Skallius adhuc in vivis erat. Adeenit^ sinu 
nemejfensi. appellenSy Thorsteinus Snorrotiis^lius ímví Hamsthhussa dicta 
veetuSy in Dania a episcopo Michaele abbas Helgafellensis ordmatus^ et ab 
eodem episcopo mcarius dioeceseos Schalholtensis constitutus. Rediit Hal' 
dorus LoptifiliuSj prœposituram aMichaele episcopo inter Botni amnemet 
Geirolfi (promontorium) nactus est. Corpus Rafni Botolfifilii nomophfflads 
repertum Holis ad latus Smidi Andreœ fiHiy cognati sui^ sepultum est. In 
comitiis generalibus Thorsteinus Eyolfi filius ab prœfecto insukBy populo 
consentientey nomophylaw borealis et occidentalis qvadrantis Islandiœ con* 
siitutus,; nullam in curia judiciali sententiam tulit. lotias episcopus Skallius 
Holensis decessit in festo Laurentii. Terrœ motus in qvarta australi tanH 
in tractibus Orimsnesij Floa et J&lfusij ut villœ qvatuordecim ex parte 
destruerenturf at Midengij Búrfell et Laugardœlir penitus corruerunty em* 
cepto templo Laugardœlensi^ qvod incolume sietit; sub ruinis aliqtot pau^ 
peres interieruta. — &olo passim dissiliente lacus erumpebant. Terræ 
motus isti ad tesqva usqve Holtavardensia periinehafit* Mulier qtœdam in 
Svartardaloi mane diei dominicœ primœ jefunii qvádragesimalis duas lunas 
plenas in plaga coeli occidentali eofispexit* Hyems mitis. Æstas bona^ 
tempestasqve autumfii ad festum usqve Magfii tam mitisy ut fíec gelascerei 
nee tdfigerety at ifi qvarta Islandiœ australi tafttœ incideruftt pluviœy ui 
fœna coUectum omnifío corrumperetur. Bifiarus sacerdos negoiio ojfitciolatus 
per totam diœcesin Holertsem funciusy Thordus vero sacerdos muftere 
œeofumi Holensis. Arnm Eifiari filius litem Ednari sacerdotis patris sui 
el Thorieli Sœli coram arehiepiscopo obtinuit. Sœmufidus Siephani fiHus 
de cœfíobio Thyhhabœefisi captús et secuftdum latam sentefíiiam supplicio 
punitus. Redierunt Bjorfms Eifiari filiusy Thordus Sigmufidi fil. et Thordus 
ArfuB fiL in comitatu Haldori sacerdotisy qvi Romam omnes una iter fece- 

iam A. Méggtuma iia legii: ^áptr sögð Sœls • • « • Tinalda erkibisk* 
vpi'% cuJMS obscurus semus ewnjieiÍMr idem e$se ac relatíimis in A, naf» tanium: 
'*Vinalda crkibisknpi" m membrana E nune legi potesi. d) Ran- 

ölfsson FI. S50 ISLENZKIR ANNALAR. Haldúri ok e) höí^u aUir geogit til Róms. AEFGI imLM: Sótt mikil 
(add. EGLM: nor^r) í Noregi (add^EFGUM: ok mann-dau^í FI: mikill 
uro Yikina). AFI: Utanfer^ Sira Páls, Sira Gu^mundar, Orms, þor- 
steinssona, Jóns Gu^mundssonar. AFI 1389 L, 1390 EG: Anda^ist Síra 
Páll (add. EGL : þorsteinsson) f) litlu si^ar enn hann kom fram (add. 
FI:J Noreg). »9o/f A: hafcSi Hákon Jónsson kyrsett ait hans góts, en 
sjálfr umsag^r. Héldiist oU drotníngar vðld á Islandi; kalla^i hir^stjóri 
tíl Skóga, en Suinarli^i héit ío^ur síns vegna. Vó Haiir Eiríksson |>or- 
var^ Jóttsson^ ok voru þeir manni firnari enn bræ^rúngar. .Fékk þórtSr 
Kollr ValgertSar Jónsdóttur. Topu^ust þrjú skip met mönnum i Vest- 
fjorSum, en önnur þrjú sunnan^ands. Kom út Vigfús Fiosason pk haí^i 
ekki farit tii Róms, sem hann var skyldugr, því hann liafSi teldt lausn 
allra sinna máia afHeinriki Græniands biskupi. Ur^u áverkar met Sum* 
arli^a þorsteinssyni ok Runólfi Páissynl ok piitum þeirra; tók meir Sum- 
arli^a ok hans mönnum. A. 1383 EG, 1389 FI: Tekinn til konúngs 
{aðd. EGFI yfir F: ailan EFGI: Noreg EG: ok Svíaríki af herrum ok 
rikisins rá^i FI: á Eyrar þingi) &ol% A: sá mat$r, er Eíríkr heitir, barn 
at aldri; A. 1388 EG: gaf honum konúngs-nafn Ilákon Jónsson^ AEG 
1890 L, 1392 FI: ^) ok anda^ist iitlu siSar. iSo/í A: Var þessi ma^r 
sag^r systur-son drotníngar Margrétar, en fa^erni hans væri i þý^- 
versku-iándi. Fanst ölium Noregs mönnum iiti^ um þá breitni ok einkan- 
liga i skattlondunum. Sigldi Jón Gu^mundsson. i)útdd. EG 1390 L : And- 
a^ist Hákon Stumpi. Sett dag-þingan millum drotningar Margrétar ok 
þýskra, ok koipu þeir ekki. Herra Michaei biskup resignera^i stóltnn i 
Skáiholti ok víg^r herra Vilchin til biskups þángat i Róm. FI:Komutvo 
skip i Vestmanneyjar, en hit fjór^a i HafnarQör^ ok fóru ull af Noregi, 
en hít fimta kom nor^r á Gáseyri, ok hafSi þat iegit i Hjaitiandi. Utan- 
fer^ Sira Árna Angeli ok Jóns Múla, ok Halls Kjarna. Skip þat, er útlét 
af Eyrarbakka, var^ aptr-reka i Fiatey á Brei^afir^i). e) yornvallir Römferlar o: amn«:f eran/ Aom^eto. FL f) þrim Tik* 

am o: trðnu hebdomadibus FI: pro qvo EGL i Pforegi nec plura. g) Ita ANNÁLES ISLANÐJCL 351 

r.aut, M^rbus grmvis in Norvegia et magna hominum stragés per Vi- 
ciam grassaliatur. Peregrinatio sacerdotis Pauli y sacerdotis Gud^ 
mundif Ormi Thorsteini Jiliorum^ Jonœ Oudmundi filii^ Dominus 
Paulus Tksrsteini. filius ^ cum nuper in Norvegiam venerat^ diem obiitj 
cujus hona Hísqvinus Jonœ filius in seguestro posuerat ; qtapropter ipse 
male audiit. lu Islandia omne regitue imperium permansit; prœfectus 
villam Skogos postulavity Sumarlidus vero nomine patris sui eam tenuit* 
Ballus Erici filius Thorvardum Jotue filium ifderfecit^ uno gradu cogna- 
tiónis hi inter se erant remotiores qvam fratres patrueles. Thordus Kol-^ 
lus Valgerdam Jonœ filiam duccit uxorem. Tres naves cum vectorihus in 
Vestfjordis perierunt et aliœ tres ad australía Joca insulœ. Rediit in Is^ 
landiam Vigfusus Flbsofiisfilius; Rofnam^ prout obstrictus eraty fioti profectus 
fueratj nam ab Henrico episcopo Gronlanfliœ omtnum suorum delictorum 
absolutionem- impetrdverat. Sumarlidus Thorsteini filius et Rufiolfus Pauli 
filiuSy cum utriuslqve servis^ ifévicem pugtiarufit ; Sumarlidus vero cuf^ suis 
superior évasit. Vir qtidamy cui nometi Ericus^ œtate puer^ rex tottus 
Norvegiœ et Sveciœ creatus est áb regni proceribus et cofisiliariis regis^ 
ei nometi regis Haqvitio Jonœ.filio imponente^ qvofacto paulo post ille 
{JEtaqvinus) decessit. Vir ille {Ericus) reginœ Margretœ e sorore nepos 
dicebatur patertmmqve gefius ejus in Gerfnafiia esse; Norvegis ofnnibus hœc 
mutatio admodum displicuit et imprimis proviticiis tributariis. Jotms 
Qudmundi filius peregre profectus est. Obiit Baqvitius Stufnpi. Coftvetitus 
inter reginam Margretam et Germatíos indictus eraty hi autem abfuerunt. 
Dominus Michael episcopus episcopatu Shalholtetísi se abdicavit^ at dominus 
VUchifius Rotnœ ejus loco episcopus ordinatus est. Ðuœ tiaves in Vestmatmejfis 
appulsœy qvarta vero if$ Hafnarfjordoy omnes de Norvegia expeditœ ; qvitita 
autem navis iti Gaseyram vetiitj qvœ in Hialtlandia fuerat* Peregritiatio 
domifii Artiæ Atigeliy Jotue MulotM et Halli Kjartionis. Navis ad navigati- 
dum de Ejfrarbacko espedita^ retro acta est iu Flateyjam Breidafjördetisem. EGFI: Andlát Hákonar Jánsaoiiar dróttseta o: OUhtí Haqvini 
J<mœ fUU pnsfecH prmtorio. S52 ISLENZKIR ANNALAIL 

im AE6FI 1391 LM: A) Kom út herra Pétr NiohulaMOH (mU. 
E6LM: Héla-biskup E6LM: i Pétrt-bollamim) ok brotea^i skipit (udd. 
E6 : i spón) fyrir Krýsuvík, i) ok tapa^ist mestr luti góts, cii l) héUuat 
monn allir* 80IÍ A : þar kom út Árni Einarston ok hafffi g^ngit sulSr. 
AE6 laOl LM: ReiS biskup heim til Hóla þegar um hansti^ (nííd E6LM^ 
fyrir festum Bfichaelis), So/t A: ok met honum Jón prestr Magnússon^ bró^ 
ir einn Danskr, er Enis hét, herra S veinn prestr, Matheus, skyldr biskopiy 
Sveinn djákn, Pétr 6ammi steikari^ smá-svekin^ allir Ðanskir; þorsteinn 
klerkr, Norrænn mann, Jón Slettr ok Ormr^ Hjaltlen^sskr mami {&dd. E6 
ISdl LM: játu^u allir honum hlý^ni^ lærSir ok leikir; komu engí skip 
ieiri af Noregi til Islands þat haust; E6: ætluSu út um sumarit af 
Bjorgyn tfu> aoli A : Hélt Síra Einar Hafli^ason Offidolatus starft ok 
allrí sinni mákt, ok var i mestum kærleikum vit biskup« Hélt Sira þdr^r 
Hóla-rá%um.' Var heldr fatt met biskupi ok Síra Steinmó^i þocsteinssyni, 
þess at hann hélt ollum sínum hei^ri ok storfum« Lét bisknp alla prosta 
halda sínum voldum. Hélt herra þorsteinn ábóti ollum sinnm voldnm^ ok 
þótti þá biskupsdæmit heldr velstandanda. Hélt Sír» QþórSr) rá^um. i 
Skálholti. Hélt Yigfús ívársson hir^stjórn^ en þorsteinn Eyjólfsson log« 
sogu ok svá Nar& Kom þjó^bjorn út met bréf drotning Margrétur, 
hvert er hún beiddi met skyldu at hverr ma%r gæfi henni hilf-m&k 
fomgilda, ok lagin vit landrá^. Var þvi íyrst þúngliga svarat nær af oU- 
um mönnum. {add. FI: Fór utanSvartr bóndi þwleifsson). Hófustmila» 
ferli milli Páls þorvar^sonar ok Runólfs Pálssonar um peninga^ er fallnir 
voru eptir Sira Pái þorsteinsson. 6ifti Bjora Einarsson Kristinu d^ttor 
sftia Jóni 6uthormssyni 9 ok hélt brú^kaupit um haustit um vetr*iiiitm 
skeiS i Yatasfir^L HafSi hir^stjóri þar fyrst uppi bónarbréf drotningar. 
játu^u þá þegar margir enir betri menn. Sat Síra Hald^r Loptsson á 
Heyuesi, því at hann haf^ leigt jör^ina íyrr af Mieheli biskupi, hélt 

h) Seqventem periodum ita FI: Bjuggiist ]L0 skip af Noregpi til Islands» 
ok léta þrjii í haf af þeim ok nrðn tvö aptr-reka i Noreg» 
eitt kom til íslands ok braat þat i spön TÍt RrýsÍTÍk, var 
þar á herra Petr Hóla-biskap o: Ðecem nmfes ex'Norvegia ad tíer fa- 
tíendum in Islandiam se paravenmt, qvarum tres alto se eommisermUy ei imm m JNNALE8 I8LÁNDICI. S5S 

^ 1S98. Ademit in Islatidiam nate, PeturéboUi áicta^ Petrm Nicolai fi* 
Uue episeopue Helemis; naeis illa ante Krysuticam fractá est^ et maxima 
fá» pars fáereium periity homines autem omnes sereati sunt; hac nave re- 
mt Amas ESnari filiuSy qui Romam versus iter feterat. Episcopus proH^ 
nus autumno ante festum Michaelis^ Holas eqeo vectus et cnm eo sacerdos 
Jonas Magni filiuSy frater qvidam ÐanuSj cui nomen Enis^ dominus 9eenó 
pastðr, Mathœus episcopo propinqcuSy Seeno diaconusy JPétrúi (Sammi tos^ 
toTj famuluSy omnes hatione Dani; Thorsteinus sacerdos Noréegus, Jónas 
Slettur et Ormusj vir HiaUlandensis. Omnes et clerici et laici ohseqeium 
ei addicekant; hoe autumno nulla natis e Norvegia in Islandtísm eenit, 
etsi œstate ex Bergis decem transire in Islandiam destinaeerint. Ðominus 
Einarus Hafiidonis filius offieiolatum suamqve priorem dtgnitatem tenuit 
summoqve episcopi favore fruehatur. Ðominus Thordus prafeciuram Holis 
œeonomicam tenebat. Episcopús et dominus Stéinmodus Thorsteini filius 
invicem minfis amici erant; hic tamen integrum suum honorem et fun' 
ctionem téfiuit. Omnes pastores episcopo concedente munera sua retinuere^ 
Thorsteinus ahhas in suis omnihus functiohihus peragendis continuavitj tune 
episeopale perhene munus ohitum visum est. Ðominus Thordus rerum oeco^ 
namicarum Skalholtiœ administrationem hahuit ; Vigfusus Ivari filius offi^ 
cium prœfecii Islandicb^ Thorsteinus vero Eyjolfi filius et Narfo munus 
furisdicundi retinuere. Thjodbjórnus cum edicto regitue Margretœ in Islan-- 
diam venity qvo tamqvam jure sihi dehitum postulavity ut singuli hominés 
sihi dimidiam partem marcœ ád priscum valorem exactœ penderenij qvocum 
postuiato perduelKoms in detrectantes reatus fuit connexuSj cui primum 
pleriqve tarde responderunt. Svartus herus Thorleifí filius peregre profec* 
tus esh Lites exstiterunt interPaulum Thorvardi filium et Runolfum PáulÍ 
Jilium de facultatibus ^ qvas defunctus sacerdos Paulus Thorsteini filius 
relifverat. Bjorno Einari filius Christinam filiam suam Jonœ Outtormi fir Norvegtam smni repuismy una aufem m hlanéUam pervenii ei ad Rriswieam in fru- 
sia fracia esi^ in ea dominus Peirus episcopus Holensis vehebaiur, í) millnm 

KrisvTÍkur ok GrindaTÍkur EGLBI. A:) tindnst «^llir peníngrar 

a: hona omnia perieruni EGL. l) en Tarð mann-björj^ o: homines- 

sabfi evaseruni EGLBf • 

(46) 354 ISLENZKIR ANNALAR. 

haim ok völdam sÍAUtn su^r þar, haf^i hann ok prófasts dœmi um Eyja- 
íjor^ ok haldit þvi alla stuod síSan herra Jón biskop veitti hooum þat| 
ok svá me^an hann var utan« Rei^ Gisli Andrésson heim í Krosshob 
at heimta penínga sina at Vigfúsi Flosasyni. SkiMu þeir sva^ at Giali 
handlag^i Vigfus kvittao^ ok þótti flestum þat hálf-kúgan verit hafa^ sakir 
or%a ok ofrikis, þviat Yigfús var mahn-fleirL Ur^u upphlaup ok ástoSur 
miUi þeirra fe^ga, Vigfúsar pkNarfa á Kolbeinssto^um, var Haldór Kæg- 
iU sðer^r, er hann hljóp imilli þeirra. AFI: Sótt mikil í Xadd. FI: oUum) 
Noregi. ok -manndau^i * Anda^ist Jón Gu^mnndsson, Ormr þorsteinssoii, 
Jén M11IÍ9 £0/1 A: Grimr Paui, (Pani?), Þ^^rkell prestr Sælsson, AFI^ Asbjom 
prestr (add. FI: Olafsson), Aroi Angelus» <So/t A: Sigmundr prestr, þor- 
gils pre'str» Björn^ Gu^mundr prestr, Einar prestr, ögmundr prestr^ þ&rlSr 
prestr^ Rafn svartr prestr^ Grimr prestr, voru þessir allir úr^SkáihoIts bisk- 
upsdæmi, (add^ FI : SvarthöfíSi Oddsson ok margir a^rir Islenzkir |^estar« 
Dey^i Ivar Pulcher ráSsma^r i býnum); SoliA: þorgils, Magnús prestar, 
Hallr Magnúsarson Kjarni, Helgi son hans, þorkell Hæll^ Olafr 'Skeggja- 
son^ Sturli Bo^yarsson^ AFI : Svartr þorleifsson ok son hans Páll, 8oli A : 
Narfi þór^arson, Hjalti Benediktsson , þórarinn Ko^ránsson, Jón Kio&^ 
Bjarnarsouy þorleifr Gu^mundsson^ þorleifr Marteinsson ok þorleifr Nef, 
Sigur^r GrósoUy Hjalti Gn^omndsson. þorkell Rútr, Oddr Kárason, Hallr 
Ejj^Ifsson, Oddr þorsteinsson gullsmi^r. Asmundr þorsteinsson 9 Olafr 
prófastr Jónsson, Gu^mundr Loptsson, Bragi Hallsson, Einar Dampr^ Páli 
Grænlendingr ; Halla Snorradóttir, Helga Loptsdóttir , Margrét Jónsdóttir, 
HelgaPhilippusdóttir^ þóra Sveinsdóttir ok margir a&ir; bæSi Islenzkir ok 
.Norrænir, (add. FI: léttí mannfalli eptir jál.) AndaSist Arngrimr þór^Sar* 
son i lángaföstu. Veitti herra þorsteinn Síra Vermundi Selárdai, Oddi 
þorsteinssyni StafafelL (add. £G, 1391 LM : Ófaráar mikit i skip*brotum 
ok byr-Ieysum^ bæ^i met þýzkum^ Enskum ok Norrænum» Braut marga * — •♦ 


ANNALES. ISLANDlCh « 355 

Uo elocavity aututnnoqte circa hyemis i/iitiutn in prœdio Vatnsffordo nup- 
tias eorum suo sumptu celebravit; ibi præfectus primum litteras regitiœ 
fetitorias produxity et tum petitioni ejus multi melioris fiotœ riri annu* 
ebant* Ðominus Haldorus Lopti filius Heynesi consedebatj príus enim 
hoc pnedium Michaele episcopo conduxerat ; etiam per australem par^ 
tem suam potestatem retinuitj nec non in Eyjafjördo prœposituram ad^ 
ministravtty ab eo inde temporcy qvo ei dominus Jonas episcopus eam 

\ i 

confuleratj qvin etiam eo temporis intervalloy quo in exteris moratus 

erat. — Gislo Andreœ Jilius Krossholtum profectus esty bona sua a Vigfuso 

Flosii filto postulatum; ita autem illi discessere^ ut Gislo Vigfusum mo^ 

nuum stipulatione . libernm a debito deditj id qvod plerisqve ab eo invito 

per verba et vim exactum tidebaturj^ nam Vigfusus viris comitantíbus erat 

potentior. Inter patrem et filium , Vigfusum et Narfonem^ Kolbeinstadis 

habitantes tumultus et litigatio exstiterunt ; Haldorusqve Kœgill interveniens 

vulneribus adfectus est. Morbus per toíam Norvegiam vehemens grassabatur 

hominumqve stragem ejfedt. Obierulit Jonas Gudmundi filiuSj Ormus 

Thorsteini filiuSjJonas Muli, Grimuspaui (pani?) et sacerdos Thorkillus Sœli 

filiuSj Asbjörnus Olaci filiuSy Arno Angelns, SigmunduSj Utorgilsus^ Bjor^ 

no, Gudmundusj Einarus^ '&gmunduSy ThorduSj JRafn-Svartus, Grimus ; hi 

omnes pastores dioeceseos Schalholtensis erant. Obiit qvoqve Svarthöfdo 

' Oddi yiliuSj multiqve alii pastores Islandi. Ivarus Putcher senator ur- 

bis obiCtj nec non Thorgilsus et Magnus pastoreSj eíiam Hallus Magni filius 

Kjarniy Belgo filius ejus, Thorhillus Hœlly Olavus Skeggonis filiuSy Sturla 

Bódrarifiliusy Svartus ThorleififiiiuSy Paulusqvefilius ejus, Narfo ThordifiliuSy 

HiaíioBenedicti natusy ThorarinusKodranifiliuSyJonasKlofabjornifiliuSy Thor- 

íeifus GsidmundifiliuSy Thorleifus Martini filius et Thorleifus Nef^nasus')^ Sí- 

g'urdus GroœfiliuSy Hiattius GudmnndifiliuSj Thorkillus ButuSy OddusKaronis 

filiusy Hallus Eyjolfi filiuSy Oddus Thorsteinifilius aurifaber, AsmundusThor* 

steiui filiuSy Olavus prœpositus JonœfiliuSy Gudmundus LoptifiliuSy Brago Halli 

filiuSj JSi/ií^f'^sDampnSf PaulusqveGrðnlandus. ExspirarnntinsuperHelga Lop" 

ti natay Halla Snorronis filia^ Mar^eta JoHœ filta, Helga Philippi nata^ 

Thora Svenonis filiaj multiqve alii hómines ét Norvegi etlslandiy hœc homi- ^ ■ -'"^ 856 I8LENZKIR ANNALAR. kugga íyrír Noregi. Regn mikít fyrir Bor^San á íalandi t»). FI: ÁlfabiLasan, 
er uppi 8tö9 í Flatey, gekk tii Noregs)* 1393» Soli A: Skipa^i Pétr biskup am vorít Sira Jóni Magnússyiii 
0£Sciolatu8 starf 9 þviat Síra Einar vildi þá af-leggja. LagSi ^ór^r af 
Hðlará^, þviat hann vildi eigi lengr hafa^ af því at fætka^ist heldr met 
þeim biskupi; tók þá rá^in Sira Jón Magnússon. Sættuat þeir] Síra 
Steinmó$r ok Gunnar, Pétrsson, Héidust öli önnur enu staerri vold^ 
bæ^i lær^ra ok leikmanna á ÍslandL Vö ♦ ♦ ♦ ♦ i Eyjafir^i ♦ ♦ # ♦ 
vo ♦ # ♦ ♦ Olaf Knapa y en Olafr hafSi á^r vegit bró^ur hans ok lúkt 
'eigi allar bætur. A.nda%ist Sira Einar HafliVason, decimo Kalend. Octo* 
briSy var hann vetri einum fátt i níutígi ára gamall, en haHSi haldit Rrei^- 
bólsta? einu ári fátt i fimtigi, en verit Of&cialis ♦ ♦ ♦ ♦ en Hóla ráS 
♦ ♦ ♦ ♦ var hann oUum monnum harmdauSr; hann fékk ok alla þjón- 
nstu, þá kristnum mönnum tilheyrir ; var hann fær^r til Hóla met sæmí- 
ligri likíylgju; var Árni son hans forma^r þeirrar fer^ar^ ok kosta^i lík- 
menn bæ^i at mát ok munngáti; var hann jar^a^r i kirkju at Hólam i 
Hjaltadal ; stó^ þar yfir greftri hans herra Pétr biskup ok mikit QölmenoL 
Var veittr Rrei%abólsta$r Sira Jóni Magnússyni. Saung biskiíp sina fyr- 
stu messu á Michaels-messu ; var þar þá mikit Qoimenni ok veitti biakop* 
inn har^lasæmilega. Resignera^i Hallr áb^ti stéttinni^ ok beiddist at fara 
i þingeyra klaustr; var þá ábóta-Iaust at þverá. Fór utan Sumarli^ 
þorsteinsson í Austfjor^um á snekkjunnL Eomu fjögur skip til IslandSy 
eitt i Tálknafjör^, annat i Hvalfjor^, tvö á Eyrarbakka, ok braut anna^ 
var^ bjargat mönnum ok mestum luta góts. Sag^i Narfi lögmaiSr PáU 
þorvar^arsyni göts þat alt^ sem þeir Runólfr deildu umi ok hélt Runólfr 
sem á^r. AFI : Var^ n) samkoma. undir Gnúpi iadd. FI : i VestQör^um) 
i DýrafirSi milli Bjarnar (add. FI: bónda) Einarssonar ok þór^ar Sig* m) hie vetustior memhraaa E n) Eif litígatío TL MNJLJBS mLMDICI. 357 nmm jftrageB pasp fe^tum johnw , dtéftiit: jObSt 'JrngrtnKus Thordi Jilim 
in jefunio qvaéfragesimali. . . Dominus Thorsteinus domino Vermundo prebea- 
dam Selardalum contulitj Oddo vero Tkorsteini Jilio Stafafellum. AnnuSj 
.Gefmofd^y Afsgefis et JNortfgis admodum infaustus nmufragiis tempestati- 
huftqte fiapigationi'adtersis* Ad Norvegiam mulíi cogones confractisunt. 
Ifi hqreali Islafidia jpeheníenfes , imhres ifiHdere. Navif Alfbu9sa dicta^ qtœ 
in Jpia^eyja suh^ucta sUterat^ in Norvegiam ipit. — * 

1303« Vere Petrus episcopuá Jonœ Magfd Jilio munus ojfficiali$ 

eontuUty nam JEinarus JBafíidónis filius idem deposuit. TAordus qvoqre 

qflministratioffe oecquomica JBolarum se abdicamtj nam frigescente inter 

.^J9| et /f^iscopum qfnicitiay diutiushoc officio f^figi noluity tufic ift. eius 

. locum substituebatur Joftas- ■Magfii] filius. Dominus Steinfnodus et Gunfia^ 

rus Petri filius ifí gratiam secum redierufft. Omnes ceteri majores magi- 

stratus tam clericorum qvam laicorum ifi Islandia isnmutati permansere. 

Ocddit . . . . in E^€rfjordo . . . occiditOlarum Xhapium, at Olavtis prius 

fratrem ejfés fiecaverat, nec satis factionem tfitegram pecufiiariam solrerat. 

Domifius Eifiarus Haflidonis flliusy decimo Calendas Ociobns exspiravitj 

uno anno mifior ftofiagenarioj at Breidabolstadum prebefidam atifios qvin* 

qraginta y uno minus , tefiuerat. Officialis mufius . • • . jrœfecturam vero 

oeconomicam DoUs . • • • gesserat. Omnes defunctum desideravere y emne 

qvoqve officium funebre ei prœstifum est^ qvod christiofio cofivefdt; JBolas 

honestis ejcseqvus trafisportatus est^ ei itifieri^ Arfias fllius ejus prœfuity et 

mifdstris funebribus cibum c^revisiamqve suo sumpto suppeditavit. In 

tempío Holefisi HJaltadali sepultus est, ibi domifius Petrus episcopus et 

magfta hominum freqvefitia ejus funerationi ifderfuit. DomifU) JoruB Magfá 

fllio Breidabolstadus collatus est. Li festo Michaélis episcopus primam 

sacram ndssam celebravítj magfia adstante homifium freqvefMaj qvibus ad- 

modum liberaliter episcopus epulum dabat. Hallus ábbatia se abdica^itj petiit- 

qve ut itt cœnobium Thifigeyrefise sibi redire liceret. Tunc Thveraa abbth- 

te caruit. Sumarlidus Thorsteini filiuSy in^ nctve Sfieclja dicta dp Aust- 

fjordis peregre profectus est. Qratuor naves ifi Islafidiam venerufity ufia 

in Tálhfiafjördumy altera in Hcalfjördum et duœ in Eyrarbachumy qvarum 356 ISLENZKm ANNALAIL 

mundarsoaa (adé. FI: bónda) Wí A í ok e vdla |>eirra (áddi FI: á Játmundar- 
laessu konúngs) ; AFI: vðru þar oj í hel degtiir tveir menn áf Birni, to/i A: 
Hrómundr Imason ok Oddr Jóhsson AFI : eo p) flestír alUr q) menn kans r) 
lamdir, ok svá hann sjálfr ; A:^o/f lýstí Ou^mundr Jónsson á aik vigi Hrómun- 
dar, en Haldór Kristifórusarson fát-hSggi Hrémundar, Stakkagrimr týsti hand- 
arhöggi Hrómundar ok vigi Odds, en Brandr Sigur^arson, at hann hefói sleg- 
it Jón Bláber, Jón þórólfsson hefSi slegit þbrstein iSirku , en Arni s) Vason 
hef^i lagit tíi Ljóts Jónssonar Geiss. Gengu peit 8 út, fimtadags-nótt iyrir Ce- 
dliumessuý Kraki formia^r á Kristífórusar-sú^inHi, Brandr Sigur^arson, Grímr 
Ketílsson, Haldór Kristifórusarson, Gu^mundr Jónsson, Ingjaldr ArnórssoUy 
Ami Vason ok Jón þórólfsson. þá sög^u sumir menn at Olafr Margrétar- 
son hefíSi útgengit Hafói Hrómundr 7 sár, en Oddr eitt á fætínum vinst- 
ra um knéli^inn, en Ljótr mikit sár á bakinu fyrir ofan mjS^m. 0nundr 
Utít sár fyrir ofan kné , en Gissr I>ór$arson litla ben í andliti , en Jób 
Bláber ákomu í andlití. Inni í stofuni fékk Kráki sár i hofut af I>orsteim 
Purku met sleddu, en Arni Vason skémdist á knifi, er Bjorn áttL Var 
þór^r bóndi inni á me^an samkoman varS útí, ok kom eigi fyrri út enn 
Bjorn var i kyrkju kominn ok hans menn; bau^ þórVr f>á Bimi út, en 
Bjorn víldi ekld til. Yar Björn ok hans menn í kyrkjunni um nóttina 
ok notkkut fram á föstudaginn. Tók SigurlSr bóndi KoIIsson miili þeirra 
mánat$ar-dag, ok fór Bjorn f>á inn tíl Mýra meV sína menn^ ok eptir þat 
heim tíl YatnsQar^ar. Hrómundr dó f>á f>egar um nóttina, en Oddr UfSi 
framm á jól ok lýstí þvf á^r at faann dæi af sótt, ok þóktí monnum sú 
lýsing ekki afl hafa. Bei^ Gfsli Svartsson vestr tíl móts vi% pétÍS mág 
sinn, ok sat þar mjök fram til fösta, en Bjðrn sat heima í Vatnsflr^i ok 
Qölga^i ekki sinn flokk. Reí^ hann norVr um land um vetrin fyrír fðrtu, 
ok sfóan su<Sr um land ok kom svá undir sik flestum ollum enum b^tom 
monnum á landinu. Druknu^u fjórtán menn i Utskála-ósL Var Ey|dlfr 
Eyvindsson forma^rinn. Hófust Lundar-máL Grasvöxlr mikiIL UríSa lítt 
tóíSur, cn vel úthey. Vetr góíJr framan til jóla (add. FI: var firiíJr góíSr 

V 

o) (helslegnir) FI: sær^i'ir til 61ífis (ok Utst þegar annar^pi- 
ir o: lethaUa vulnera passi, unut eonm statím postea exspiravU. p) msírg* 
ir 9: multi EI. q) «f monnnm Bjarnar o: soetonm Bjömi FI. ÁNNALE8 ISLANÐICI. 36» 

una confracta esty at pars mawima oneris et nautœ servati sunt. Narto 
mmophylax Pauto Thorrardi Jilio pecuniam omnem addixit^ de qva ille 
et Runolfus litigaeerant^ jRunolfus rero eam uihilominus retinuit* — Prœ* 
dio Nupo in Dyraffördo Vestfjordorum cot^ressus heri Bjornonis Einarijilii 
ei Thordi Sigmundi JHii famulorumqte eorum contigit^ in festo JatmufuU 
regis; ibi duo asseclarum Bjórnonis occisi sufU^ qribus nomifia Hromundus 
Ifnoféis filius et Oddus Jofiœ filiuSj ipse tero Bjórno et pleriqve ejus socii 
plagis cofítusi sufit. Gudmundus Jofue filius se Hromundum occidisse prop- 
rio motu declaravit; H'aldorus vero Christophori filiuSj ut ipse pedem 
Hromundi ábscideraty Stahka ^ Grimusqve ut mafium Hromufidi absci-- 
deratj Oddum autem occiderat^ ultro cofifessi sufit. Brandus Sigurdi 
filius se lofiam Blaber percussisse^ Jonas vero Thorolfi filius Thorsteinum 
Purham feriisscy et Arnas Vasonius Ljoto Jofue filio Oriss ictum ifitulisse 
cQfifessi sufity Hi octo fwcte prœcedefUi diem jovis afite festum Ceciliœ 
peregre profecti sunt; Kracus prœfectus navisj cuifiomefí Christophori-Suda^ 
Brandus Sigurdi filiuSj Orimus Ketilli filiuSj Haldorus Christophori fHissSj 
Oudmundus Jofiœ filiuSj Ingjaldus Arnori filiuSj Arnas VasofiiuSj et Jonas 
Thorolfi fUius. Item fionnulli retuleruttt Olavum fUium Margreiœ pere-^ 

V 

^ifiatum ábiisse. Hromundus septem habuit vulneray Oddusqve unum in 
pede sifiistro circa gefíu articulum^ Lfotus autem ifi dorso supra coxendi-- 
cem vulnus magfiumj ^nufídus parvum supra genu ictum; sed Oissurus 
Thordi filius et Jofias Blaber exiguam in facie vibicem habutre. In 
hjfpocausto Thorsteifius Purta Kraconi in caput vuhius ensi falcato in^ 
flixitj Arnas autem Vasofiius cultro Björnofiis lœsus est. Thordus usqve ad 
finem coftgressus intus permafisitj foras autem exiit cum Björfio suiqve 
templum intraveranty tum Thordus Bjorfionem ad exeundum provocavitj qvod 
BfOTfiO Betrectavity fioctem deinde et partem seqvefitis diei veneris tpse 
cum suis ifi templo trafisegit. Sigurdus herus Kolli fllius pofitefitum 
inter eoSj uno mense trafisacto, stipulatus estj qvo facto Bjorfio per Mjfras 
abiens domum Vatnsfjordum se cofitulit. Hromundus fiocte proxima se- r) QrÖa þö sárir 9: vulncribus affieiebantur, m) forfe Vasa- 

aoa: vide Espolina árbækar I, p. 116. ISLENZKIR ANNALAR. i Noregi fram yfir páska). Spur^ust úr. Noregi mikil tíSindi AFI: at 
]þý%verskir höf^u komit inn íBjorgvin um vorit t) i páska-viku me^ (oiíi/. 
FI: átján höfut-) skipa (add. FI: af Vismar ok Rostokk, frændr konúngs. 
Albrects) Soli A : ok köilu^u konúng Albrikt allan Norveg, en hann var í 
f&ngelsi 1 Danmörku met drotníngunni ok Eiríkr sonr hans, fóru þeir met 
herna^i enn, ok AFI: gengu upp Qadd. FI: fyrir innan Nor^nes) Scdi A: 
á fimtadagin eptir (add. FI: næsta dag fyrir Jóns-messu Hóia biskups); 
Soli A: en bæjarmenn hrukku vit ok bör^ust AFI: v) Féll margtmanna 
afhvorumtveggjum, SoliA: ok þó fleira af þý^verskum. Fengu bæjar*meim 
ósigr. Höf^u |>ý$verskir níu hundrat sky tta. fiét sá Enis er íyrir J>eim 
var, Þý^verskr herra^ skildr Albriktj annar hét Mækinborg, ennherra^ náinn 
Albrikt^ ok féll hann i bardaganum ok var jar^a^r inn at BrælSra ok 
gjör^i Enis hans útferS har^ia sæmiliga, en lét taka allt annat sitt fólk, 
þat er fallit haf^i, ok róa met út á voginn ok sökkva þar ni^r. AFI: 
Jón Darri var fyrir bœjarmonnum^ f>ví at hann var fé-hir%ir ojk dug^i 
har^Ia karlmannliga ok var^ fánga^r af þý^verskum {add* FI : ok særlSr 
til ólifis) Soli A: þessir féllu af landsmonnum: Heinrekr Asláksson, hann 
bar merki þéirra ok bar^ist ágæta vei; var hann skotinn í andliti^ ok út 
um hnakkann, er hann lypti frá blikinu sakir hita, olt var þá mjök útí 
bardaginn. Ivar Treyja • • • « ok fjöldi manns annat nær • . • • Hét sá Eirikr 
er skaut Mækuiborgy nor^r-fara-ma^r s). Gjör^u enir þýSverska ^tmk 
þar et mesta hervirki bæSi i ránum ok manndrápum, svá rösku^u þeir 
bœ^i kyrkna-rétt ok kvenna. Ræntu þeir svá ramliga^ at þat sem þeir 
komust eigi met söktu þeir i sjáfar-djúp; hofSu brott skip ok akkeri 
sem þeir komust met, utan Lángbein, akkerit, er Olafr konúngr hefir átt, 
þat gátu þeir hvergi úr staS. fært. jf) Lét herra Enis sverja landit Albríkt, 
ef hann væri réttr konúngr, svóru þessir menn • • • « {add. Fh settuþeir 
Þý^verska yfir konúngs gar^inn i Bjorgyn ok sigldu burt umao átta daga)^ t)^ eptir páska o: post festum paMehale ¥1* v) ^ita FI: Varð þ«r hil 

mesta mann-fall ok mættist almuginn fyrir innan Bræðra o: faetú 
intra monasteriwm fratrum (mmoramj plebU eoncursu, strages homiaum magna edita 
est. x) pro seqv. FI: En þeir ræn|t|a allar kyrkjur nm býina ok tók« 
allt þat er fé-mætl yar ok breadu býinn i BjörgTÍn o: tewspla ÁNNALm mLANDICI. 36t ifteHie esspira^tty Oddus autemuifte ad fetíum Jolefue miofity et ante 

tum suum declara^t se mcrba deceders^ qvœ declaratid tim nen hx^ere 

eidebatur. Oisle &tarti JUiue occasum tersus ad Tkardum ajfiiuem sumu 

profectuSf ibi 'propémodum ad jejunium usqve qvadretgesimate considehat^ 

Bjirnus. verodomi Vatnsfjordo permanens^ suam factiotiem non auxit. 

lUe eadem hyeme ante jejunium qvadragesimale ad horealia Islandiœy et 

deindé ad áuitralia commemss .pleirosqve Isismdiœ optimates in suas partm 

trasit. Qeatuordecem riri in ostió Utshalénsi submersi sunt ^ navis magister 

fuit J^jolfus Ejfvindifílius. Causœ Lundenses inceperunt. — Oramitmm agri 

feracisiimi; fæni coUectio ex pratis cultis minus hency de incultis autem 

perhené suecessit. Byemis parSy festum jplense prœcedefts^ hona. Norvegi4 

msqve ad festum pascale esactum hona pace fruehatur. Ees Nortégia ilta 

Mora refer^antury qvod Oermani propitéfti regis Alhrectiy iti clásse octa^ 

decem ttavium pritnariarum de Visttusria et Xostocho profecti, vere Betgas 

in Jkehdómade vetieritit pasealij fofausqve Norvegiam regi Alhrecfe postulats^ 

tes^ .at itle cum regitia sua filioqte^ cui nomeu Ericmj in Dania custodia 

tetiehéitur.^ Oermam adhssc ssrmis Aostilihm progressi sunt et in seqvetiti 

áie jot^y qvœ érat prasitna dies atste festum Jomb episcopi JBolensisy infra 

Nordnessm ssscetiderutit. Oppidani tero resistentes cum illis dittUcarutst. 

Utritsqve tmulti^ ptures tamen Om^tnatiorum ceciderunty at oppidani tandem 

inferioMS exstHerutitj Oermani ttotigetstos sagittarios hahehantj ducehatitur 

prifscipe Oertnanoy qti Ems salutahatur^ Albrecto cogtiatione jutictuSj alter 

eorum duw tiomine Mœchinhorg etiam Alhrecti cotisangvitieus in prœlio 

eecidit. JBic apud Brœdra sepultus est et ejus exeqvias Etds sat hone" 

stas curatity ceteros tero suos omties in prœlio prosíratos, remigio iti sin- 

um rehetidos ibiqve iti mare demittendos fecit. Jotias Darro oppidanis 

præfuity erat enim qvœstor, fortiter admodum ille pugnavit. A Oermanis 

captus esty vulaeribus lethalihus adfictus^ Popularium Norcegicorum ad^ 

vero amnia urhis diripuennU, omtUaqve qvœ aUctýus pretii erant absbderant, ur- 
bemqve Bergas combusserunt, y) Pro seqventíhus FI ita: Ur^'a peir 

þrengtir til eita, biskupinn ok lögma^rinn iBjörgYÍn o: 
episeopus et nomophylax Bergenses jurare eoacti sunt* t) Anda^ist 9: obiit. 

FI. 

(46) 


Í8LEN2KIR ANNÁLAR. 

£ld&* A: Fengu margir meBi^ cMrkyml ok fttór.tár, þó eigi fóUi, ok h»tSu 
dugat Imr^la vel, sem þór^r Bjárkiy Eiríkr Spa^Sfótr • •••«.•.«« Koma 
At á Brota-skipinu á Eyrarbakka tvoir mean Ðanskir.^ hét annar Jasai, en 
aimar nefndi^t Ormr, ok f óru hrim tii Hóla ok sátu hjá biskupi* Haldinn 
skéli at Hólum, var Bö^var djákn skób-meistari. GjorSi Héla-biskup 
vigslor af Skálholts biskups-dæmi A. 1392 , FI: Anda^st Sirá Hafli^ 
lÆagnúsarson. Veitti herra þorsteinn ábóti Olafi presti Kolbeinssyni Sta% 
á ÖldiíJirý^g ok hélt þó Reykjaholt einu ári fyrri; en Gonnari Giksyni 
Reykjaholt, Páli Grimssyni* Gilsbakka^ Vigfúsi Sveinbjarnarsyni lílela, 
Steinmó^i {lorstéinssyni GaríSa, Jóni þór^arsyni Skrepp Kálfafell, Jóm 
Ref Míklaholt, Óddi presti> ráSs-manni Brei^abólsta); úk héh: f>ó Valia* 
nes, s^ at hann tók ávöxtu af^ en SignrSr prestr Sigur&rson hafSL — ** 
HaHSi' hir^stjóri upp á þíngi drotnmgar--bón ok játtuSu allir enir besta 
menn at gefa átta álnar hafnar->vo^ar fyrir Vigfús skyld, ok skildn fdt, 
at þat skyldi skattr heita né optar krefja, utn Eyfir^íngar, þeír vildu 
eigi gefe. AFI: «> DrukoaSi ^íafr {M FI: bóndi þorleifsson) Tdm» 
so/» A: i Steia6lfsdals-á (add. FI: hina Dyra^dag EG, 19IMÍ LM, 
laMFI: aj Braut Hóla biskiips-stóls kyvkju EGLM: ok stðpulinn idt sam* 
^an i grund b) fjórSa dag i jólum FI: 'me^ svá undarligum atibarS at 
hvort tré brotoa^i^ var^ þav engu undan bjargat nema líkneskjam ok 
helgúm dómum* EGLM: cj Dey^i einn d jákni í kyrkjanni ' FI: Kom 
Láfrans-boUinn < TálknaQor^. — Kom i Gu^mundarlóni hvalr 6k hafí& 
eitt auga á baki aptr vit bæxlit ok var etin af almenningi, ok granda^i 
sumum ekkf, en sumum dug^i hann dægr e^r skemr^ o^ áá þar af 109 « / • » í '. I nj h r a;p a d ( o f a n a: cormit FI. fr^.Jóas messtt pastula FI. ANNÁim IBLANÐÍCL SGS 

' kae eecidthitít Henrícue Ajiláei filins, qvi smtrum ngnum ferene egregie 
pugnarít ; cum m$Um prapter cahrem a facíe laminam lecabat jacúlo in 
fadem ictm esty qrod per ocdput emiitj atfee tum proflium ad fineim /e* 
re perducíum ent. Ivarus Treyja * • • . mmltiqee alii propemodum • • • • 
Nomen illi fuit EricuSy qvi MiBchinborgem jaculo conflixitg is itineribus 
crebris boream rersus insigms erat. Ibi Germani tam rapinis qeam hO' 
micidiis qvam maxime Sierierunty templorum etiam et fæminarum jura 
violarunty adeo vehementes rapinas egeruntj ut qtœ auferre neqvirent in 
profundum maris demergerenty naves anchorasqve^ qvas secum portare po^ 
tuercy abripueruntj eæcepta anchora Langabein (crus qblongumj qvam 
res Olafus possederaty qvam ne loco qvidem movere potuerunt. Dominus 
Enis' Norvegiam Albrecto furejurando addici feeit^ \i legitimus rex esset; — 

Af viri jurarunt Germani palatio regio Germanos prœfecerunt et 

intra octiduum abnaidgarunty múlti viri lœsiones membrofum et vulnera 
acceperuntj licet non caderenty et valde strenue pugnaterant, uti Thordus 

Bfarki et I^icus Spadfotur ^ In Byrarbacho in nati crebris naufragiis 

denominata (Brota^^pinu) duo viriÐam advenerunty unus nomine JussuSf 
alter OrmuSy qvi Holas profecti apud episcoplum commarabantur. Holis 
schola habebaturj cujus rector Bodvarus diaconus fuit. JE^scopus Holen^ 
sis ordinatioms virorum in diœcesi Schalholtensi peregit. Domiuus Haf^ 
lidœ Magni filius obiit. Dominus Thorsteinus abbas Oiavo pastori Kolb^ 
eim fitío prebendam Stadum in j&lduhrjfggo contutity qvi tamen Reyhja-' 
holtum atmo præcedenti habueratj Gunnaro vero Gislasonio Beyhjaholtumy 
Paulo Qrimsúmo Gilshachumy Vigfuso Sveinbfórni filio MelaSy Steinmodú 
7%orsteim' fitío Oardasy Jónœ Thordi filio Skrepp Kalfafelluw^ Jonm Ref. 
MÍklaholtum^ Oddo pastori dispematori cathedrali Breidaholstadum j et 
ilte simul Vallanesum tenuit ita^ ut fructus itide perciperety etsi pastor 
Sigurdus Sigurdi fitius id ut prœbitum sibi haberet. Petitionem reginæ 
præfectus in foro generati produdt , ubi omnes metioris notæ viri afiHr* 
marunt octo utnas panni usitati (vutgaris) Vigfusi causa se daturoSy sti- 
putantes ne id tributum vocaretur neve sæpius cMgeretur; R/fjordenses 

c) loco teqventíum FI: vart þar ttndir einn piltr ok di d: aioU* 
seentuha unUi suh ruinis exstmcius esU v^ ÍSLBNZI r^ii ANNALAIL manna. Af þeim sama hval ^var tekit eitt spilts ok lagt i ketíyi ok vaH 
ffá dagmálum ok til Dóns ok var lcalt er úr Ýav tekit^ var si^an heitit á 
^rlák Iri^kup ok vitra^ist hami þeím ok sag^i at ætr var hálfr hvalrimi, 
ok létti áf þa^an frá mann-&Uinn). . 1S94. AEFGI, 1303 LM: Kom út ViUdn biskup... son i Hvalfir%i 
(add. E6LM: met heilbrigtt) SoK A: vig^r af Vínalda erkibiskupi ok 
kom heim i Skálholt BartholomaNisar • messn. Kom út met hönum Jón 
prestr {HSr^rson, ok hafSi után verit sex ár ok haldit Krosskyrkju, ok 
GuíSmundr prestr {>orsteinsson>, Höskoldr prestr Jónsson ok veittr Brei^- 
bólsta^r af biskupi þar kom ok út á Heinreks-skipinu, sem biskupinn 
var í, þorbjorg Ormsdóttir, en for-ma%rinn var KetiU Ribbr. þar kom ok 
Postula-súSin 9 var Andreas Kaffall fyrir þvi Settust þeir aptr á Smjör- 
Bkipinu. Sigldu þeir ^ ekki i Tálknafir^í. Lét út Lýsn-bussan á Eyrar^ 
bakka föstudaginn fyrir M ariu-messu si^ari, fSftru þar i sveinar Pétrs bisk- 

ups, herra Sveinn prestr, Mathæus ok þorsteinn klerkr • lét út í 

HafnarfirlSi. {add. FI: Rei^ biskup í sýslu sína þegar um sumarit vestr 
á Reykjanes. AEGLM: Sagdi Herra Vilkín sina fyrstu messu^á krossmes- 
sudag (iidd. EGLM: heima í Skálholti. Var þar veitsla eptír biskupsins 
bo^skap gjör^ svá ágjæt, at engi þóttist þvílika Veitslu sét$ hafa fyrr « 
Islandi fyrir mann-QöIda sakir ok allra-handa kostna^ar» þar var herra 
Pétr Hóla biskup ok alt hit vildasta mann-val fyrir nor^an, vestan^ ok 
sumian á Islandi. Stó^ þessi veitsla vel sjö nætur, veitt svá hei^rsam- ÁNNALES ÍBLáNÐÍCL mutem soLere noluerpnt Herus Olavus Toni Thorsteini Jilius festo corpo^ 
r$s Christi in mmne Bteimlfdalensi submersus est. Templum eathedrale 
Uolis unacum turri in qtartu die ýériarum jolensium ad fufidum us-^ 
qte adeo mirijico eventu confractum est^ ut lignum qvodlibet frangeretury 
ibi rerum nihil servari potuit nisi imagines aliœqve res sacrœ. Unus 
diaconus in templo esstinctus est. Navis LafranshoHi dicta in Talkna^ 
fjordum venit» Balœna in Gudmundi-lotw (Gudmmndi œstuario^ ad littus 
acta estj qvœ unum oculum in dorso ad armum habuit^ et a vulgo come" 
stay aliis non nocuitj aliis vero semidie vel hrevius innoxia fuit^ atcentum 
homines inde vitam amiserunt; ejusdem halænœ frustum abscissum, ahetUh' 
qve illatumj ab hora nofM antemeridiana usqve ad horam tertiam pofjie- 
ridiqnam cum effervescentia coctum^ deinde ahefío sublatum frigidum adhuc 
erat; qvo facto Thorlaco episeopo votum factum estj qvi ifivocauhbus ap-^ 
paruit dixitqve partem baheftœ dimidi€nn edulem esséj et esifide strages 
hominum cessavit* 

1994. Adnenit m Islandiam sahis rebus Vilchinus episcopus • • • • 

filiuSj in JBvalff&rdo fiavem adpellefíSj a Vinaldo archiepiscopo ordifia^ 

tusy et festo Barthohmcn Schalholtum domum venii ; una cum iUo re- 

dierufít Jofuss pastor Thordi filiúSj qvi sesennio abfuerat et ifiterim œdem' 

& Cerucis obtifmeratj atqve Oudmundus pastor Thorsteifii filifMSj Hösiuldús 

pastar Jofiœ filiuSj cui ab episcopo Breidaboistadus collatus est. //i ea^ 

dem fiave Henriciy qva episcopus vectus estj Thorbjérga Ormi fiata ad* 

renitj fiavis autem prœfectus fuit Ketillus Hibbur. Advefiit qvoqve in Is-- 

landiam fiavis Postulasuda (apostolorum fMvis)^ cui Afidreás Kaffall præ^ 

futtj illi autem^ qci ifi fiave butyraria {Smiórskipi) dicta fiavigarefitj re* 

manserufítj nec ftavis de Talhiafjordo alto se commisit. Havis Lysu-bussa 

JBjfrarbachi e portu solvit die vetteris afite festum Mariœ posterius. Famuli 

episcopi Petri in em abierufity item dominus Svefio sacerdosy Mathieus 

et Tharsteifius dericus tVi Hafnarfjordo e poriu sohit. JEa œstate 

epsscopus occasum versus ditiofiem suam episcopalem visitaudo in Reykja- 
nesum iter fecit. Ðominus Vilchinus primam suam missam festo CruciSy 
domi Schalholti celebravity ibi cofiviviumj jussu episcopi^ tam eximium celo' 
bntstum esty ut fiullum unqvam prius ifi Islafidia propter cofivivarumfreqvefi- i ■ Í8LENZKIR ANNÁLAR. 

lega, atþatskyldi hverr helzt drekka^ sem tíl lysti, bæ¥i nótt ok dag, 
ok þat til marks um, at stóra*stofan var þrísetia gátta í milli af hofu^ 
mönnum, ok var þar ekki annat drukkit en þýskt ol ok þa^an af dýrra). 
8oli A : Rei^ Bjorn Einarsson vestr yfir Gl&mu, mi^vikudaginn eptir þor- 
láks-messu ok met honum Vigfús Ivarsson hir^stjóri, þorsteinn Eyjóifsson 
logma^r, Sira Haldör Loptsson, Sira þórlSr þör^arson, Jón Hákonarsoo, 
Sigur^r Hvítkollr, Sæmundr þorsteinsson , Einar Dlilksson,^ Jón Sighvats- 
son, Benedikt Gissurarson, Steingrmír Sigur^arson, þór^r Sturluson, Ei- 
rikr þorleifsson ok nær niu tygum manna, ok flestir aUir tyja^ir pansernm, 
járn*hattum ok vopn-handskum. Stefndi hir^stjóri þórSi Sigmundarsym 
ok öllum hans piitum um vfgamái Hrómundar ok Odds fyrir aik ok log- 
mann til Mosvalla fimtadag ok fostudag nœsta. Kom þór& i stefnnna 
ok meS honum SigurlSr bóndi KoUssony Gísli Svartsson , pörSr KoUr Sig* 
mundarsouy Oddr Leppr þór^arson, Sigur^r SkaUi^ ok nvr fimm tygnm 
manna^ vel tuttugu týgja^ir. Tók þdr^r KoUr dag af hir^stjóra ok Birni 
fyrir þór^ ok hans menn. Sótti þorsteinn Purka oklm^ met styrk Bjam- 
ar, þór% Sigmundarson 9 Brand Sigur^arson, Haldór Kristifórusson, 
Ingjald Arnórsson, Jón þórálfsson ok Arna Vason, ok aUa til ntleg^ar, ept- 
ir dómi ok úrskurSi, svá lands-vist þeirra væri undir konúngti miskmii 
en Grimr ok Gu^Smundr voru réttir vegendur. AFI: il) Sœttust þeir si^San 
Bjom ok þór^r, SoH A: met atgángi enna beztu manna; skyldí Bjðm 
einn gjora þeirra á miUi, sem hann vUdi, ok honum yr^i mestr heiSr I, 
þórSi forsmánar-Iaust í alla sta^i, nema hann vUdi heldr nefna menn til, 
sem Bjorn gjor^i: nefndi Vigfús hir^stjóra, logmann, Sira Haldér, Sira 
þór^, Jón Hikonarson, Sigur^ KoUsson, Gísla Svartsson^ þór^ KoU, 
Sigur^ HvitkoU, Einar Dilksson, Sæmund þorsteinsson , Jón Sighvatswn, 
Odd Lepp^ ok þórS Sturluson. Gjor^u þeir, at þór^r skyldi Iqó^ 
Birni ok Solveigu hústrú hans, ok oUum þeirra sveinom sœmiiega veílala 
ok gefa Birni til fimmtýju hundra^a i gripum ok sæmilegum þingum. 
Veitti Bjorn haríSIa* sæmUega sinum monnum fyrri dagana ok leysti alla d) ita FI: S.ætt þeirra jþorðar Signmndarsonar ok Bjarnar Ein- 
ariBonar Tarð einni nótt fyrir LafranB-Töka» Tarð j^órðr 
þar útlcgr ok tjö menn aðrír o: ReeonciUatio inter Tkordtm ^^mmmdi ANNALES ISLANDICL 367 

iiami wmtU9qce4þmnífarios^ tam $ple/id$dumullu3 vidi9se crederetur; eiepisco- 
pMS fetrus HoleMSÍs ifiterfuit omnesqce electissimi primores qvadrautis ho^ 
reaiisj octddentmlis qvoqve et australis; couvivium hoc per integram septi^ 
manam duravitj adea autém hotiorijice prœbitumj ut si/tgulis pota/ídumj 
qvicqvid maxime appetere/it , /00» i/íterdiu qvam noctu pateret , eui rei 
id indicio fuitj qvod hypecauitum magtium <^o/ávicis primarii ordinis triplici 
serie dispositis inter ja/mas compietum estj cererisia ta/Uum germa/ia et 
adhuc pretiosier ibi potabmtur. — Björtio Einari filius die mercurii 
prosimafestdtm' Thorlaci ftueqvetitij occasum versus per motUe//íh Glamam 
eqv0 vectus esty iti ejus comHatu era/it satrapa Vigfusus IvariJiliuSy Thor^ 
eteinus fsomephplax Egjolfi filius^ domitius Haldorus Lopti filiuSy et Thor* 
dus pm^r Thordi filius^ Jo/ms Maqvit/£ fUiuSj Sigurdm^ HvitkolluSj Sœ* 
mutidus Therstei/ii filius^ Eitiarus Ðálki.filiuSj Jonas Sighvati filius^B^ne* 
dictue éHssuri filius^ Steingrimus JSigurdi filiuSy Thordus Sturl<B fiiius^ Eri^ 
óusqve Thorleifi filiuSy et viri it^ utiiversum propemodum tiotiagitita, phri^ 
qve tharacibus ^ gmleis ferreis y et chirothecis militaribus armati. Thordo 
'Sigmuudi fiUo iet ejus famulis omnibus de cœde Hromu/idi et Oddi pne^ 
fectus dicam disity ut Mosvallis diebus jovis et veneris prossime seqven* 
tHus se et tiomophylacem conve/iirent. Loco et die itidicto Thordus adv^e* 
HÍt et u/ia cum ee Sigurdus colo/éus JKollifilius^ Qislo Svarti filitiSj Thor^ 
dus Kollur Sigmu/idi filius^ Oddus Leppur Thordi fHius^ Sigurdus Skalli fit 
fere qvit/qvaginta viri^ qvorum vigititi arusati erant^ Thordus Kollus pr^ 
9%ordé suisqve diem a prœfecto accepit. Thorsteitius Purka et Imo, opem 
Bfornone ferente^ causam egit adversus Thordum Sigmutidi filiumy Brandum 
Sígurdi filiumy Haldorum Christqphori fiiiumy I/igfaldum Arnoris filium*^ 
Mnam J%oralfi filium et Artiom Vasotiiumy ut onmes ex judicum setitentia 
proscripti essetitj et deitide eorum in patria mansio ulterior regíœ 
miserieordiœ submitterétury Orimus autem et Oudmutidus veri declaraban^ 
tur (^cisores. JRes ad compositio/iem i/iter Bjártionem et Thordum opera 
optittsatum deducta esty et qvidemita^ ut solo Björnoni permissum essety -es fiUum ei Bjömonem Einari /Uium una nocte an(e vigiUam LaurenUi faeta est, ibi Thor- 
dut septemqve aUi viri exulet judicati sunt. 868 ÍSLENZKIR ANNÁLAR. 

ena bezfu menn út met sœmilegiun gjofum. Gíftí I»6r%r SignuuidarMn Olöfu dóttur sina Ara Gu^mundarsyni. Var sœttal; á Lundac-mál. Veitti 
Oddr Sigur^arson Gu^inundi Gissurarsyni áverka mílli jóla ok fSstu $ and* 
a^ist hann þar af um vorit eptir páska. Gaf SAra EUnkr þorvar^aon upp 
Grimstúngnasta^y en hann var vejttr þorsteini presti þisrfianssyni af herra 
Pétri bískupi. Veitti bi^kup ok Jóni þorvaldssyni Hdla i Vestr-hópi^ en 
Birni Áslákssyni Hof á Skagastrond, átti hann. eignarhlot i SpákonufeUi, 
en hélt kyrkjunnar hluta af biskupi, en þorsteini Skej^asyni Sta^ iRáta* 
fir^i, en þorsteini TeskK Laufás. Ték Sira Steinmé^r þorsteinssoit 
Hóla*rá% ok prófastsdæmi uœ SkagaQorjS, hélt hann ok Grenja^rsta^ ok 
prófastsdæmi um þingeyjar-þíng. Lýstr Vigfús Flosason bannsettr ^herra 
þorsteini ábóta ek oificialí fyrir sín fyrri mála^ferií, ok þótti kaan enu 
ekki gjörast spakr. Ur^u áverkar i •Hvalfir^í fyrir Máriu-mesau si^Sari: 
vann Jón KoUr á Tetti Kofbeinssyni , ok «vá Teitr á Jóni. Vami PáU 
Gu^mundarson á Katii Einarssyni, en prika^i einn kaupsvein ók blaka)$i 
Ketit Ribb formann. Sag^i HerraVilkin sína fyrstu messu á Krosa-niessa 
dag. VigíSi Jt^iskup Hall • . • til ábdta at þverá* Gjor^ist mikil auSn i 
sta^argotsinu at Hólum. Lét biskupinn efna til haf-skips^gjöríSar skip, er 
hann tók af þorsteini lögmanni fyrir sextigi bundra^ Lét btskupina ok 
gánga Hdla-ferju á Snæfells-nes ; var hún forn ok] lestist fyrir Bem-vik 
ok þar uþpsett 3 akkerum. Druknu^u 6 menn á SnæfelÍMiesi. VoOrmr 
Danski, sveinn biskupsins, Gíssur Jónsson Bosa, saklausan» drottins-daginn 
næsta fyrir Mariu-messu si^ari, fyrir framan biskups-stoftina i klaustrinu 
á Mö^ruvullum ; var Gissur ok sveinn biskupsj hefndi hann sik þá Ni« 
kulaus Ormsson/er lýsti viginu, ok sag^ist met þvi skir^r hafa verit^ en 
me^r Orms-nafVii fermdr. Var Pétr biskup þá nor^r þar i VisitaUbae. 
Nú áttu menn þetta haust at vinna ei)Sa at fé sinu^ ok mínku^ii fleiri sina 
peninga. Hallæri mikit til kostar ok skreiSar nœr um allt land. Vor 
kalt. Gras-vöxtr lítiIL Fellir nokkurr e) {add. FI: Dey^ Nikolaus ,9týri- 
ma%r af LafransböIIanum ok þormó^r Vi^arsson* Veginn Gissur» DeySi 
þorgeir Egilsson ok Torfi Ko^ránsso^). 

e) hic desinit Codex Membrauaeeus Flateyensit A. attjvti codex ehavtaceus !• ÁNlfALB» miANDICt N8 

líh&ro arhitriOf ho^ in konarem Ktem inter eoe dectdere ita tamen ut 
Thordo minime in ignominiam redundarety nisi aliis tirie id negotium 
demandare mallétj qvod Bjornue prœferebatj denomina/tdo Vigfumm prœ^ 
féctumj nomophplacem, Haldorum et Thordum eacerdotes^ Jonam Haqcini 
filium^ Sigurdum Kolli Jitiumy Gislonem Svarti Jiliumy Thordúm 'KoUum^ 

* 

Sigurdum Htitkollumf Einarúm Daíki Jiltumy Sœmundum Thorsteini filium^ 
Jonam Síghtati filiumy Oddum Lepp et Thordum SturlœJUium. Hi deci- 
derunty ut 'Thordus BjSrnum et Solceigam ua^orem ejiis et eorum omhek 
famulos ad ^honésttifh eMtitium Íhieitaret Biotho^é facuítates resqté pret- 
iosas ád talorem qiiinipítígies centiim largii^étu^. Éjornui suos dieSus Con^ 
eitii Meralissime cibis et ptdionihus tractatity et omnes ciros primarios 
splenéUdis munerikus donmtos dimisit Thordus Sigmundi fiKuSy Olatam 
ýXiam suam Aroni Gu d m un d i JUio elocatit. Ðe causa Lundensi reconciUa^ 
tio udta est. Oddus SiguriU Jtiius Oudmufédo Gissuri Jilio inter festum 
joletése et Jejuuium qtadrageaimale vultius intulity qeo hic eodem tere post 
festum paseatis esstinctus est. Ðominus Kmarus Thordi JUius prœhenda 
tfrimstungensi se abdicatity at ea Thorsteino pástori Thorjhmi JUio a dom^ 
•110 Petro episcf^ coUata *est. ^fiscopus qtoqve Jofue ThorMldi 'filio 
Holas in tractu Vesturhopensi contuiity Bjorno tero AsIaciJUÍQ Hofum in 
Skagastrandia. , Hic partis mUm Spakonufeili dominium habuit; partem 
0ero ecclesiœ benejicii nomine ab episcopo obtinuit. Episcopus etiam 
Thorsteino Skeggi filio Stadum in Rutáfjordo eontulity Thorsteino rero 
^PheeiiUf Laufósum. i Hominus Steinmodus Thorsteini jUius procptrationem 
aeconomiœ Holensis et pr^eposituram in Shqgafjordo suscepitj Grenjadar'- 
stadum simul tenuit. et prœpoáturam Thingeyensem. Vigfusus Flosonis Ji^ 

« 

lius propter crimina sua priora a domino Thorsteino abbate et officiuti 
excommunicatus declaratus esty nec adhuc qtietus Jieri tisus ést. In Hval^ 
fjirdo ante festum Mariœ posterius lœeiones corporeœ Jiebant. Jonas 
KoUus Teito Eolbjörni fiHo et Teitus qtoqte Jonœ tulnera influterunt, 
Baulus Gudmundi filius KetiUum Einari JUium tulneribus adfecity unum 
rero mercatoris famulum baculo concussit et KeiiUo Ribbo prœfecto natis 
inflixit* £piscopus, Hallúm , . • ; • , abhatem Thteraensem ordinatit. > , * ' ' k. i (47) ÍSUBNZEIIt. ANNÍLAR. É • í ' 1395. EG 1394 L: Andlát Sæmundar prests ^orsteinssonar £G: 
Fjar^ary EG 1394 L: á páskadaginn sjálfan EG: í þann tima er krossar 
voru uppteknír, anno ætatis suæ f) 76; £G 1394 L: hafSi hann verit 
inerkilegr ma^r^ ^^ sta^ligr o^f^^ dyg^ugr ,ok allra qiáiiiia. frjálsastr ; hann 
vildl^ ok aldrei vald e^r i^paboíS .^y^f^^ af l^isktipuq) spr . til h) vanda 
e)Sr sálu-háska; i) lig^r hann framan fyrir kyrlyunni i Hofi 1 Vopnafir^í; 
hélt hann þá kyrkju. sæmiligast. 4 ' , \ . 139^. £0 1394 IMi Hfrra YUf^ún biakup rei^ tíl Aastqar^S» i vt- 
«it^ttoneiD. i * « ^ • 'y ISðÍr. ÉF6 : Herra Vilchin bisktip réi9 tii Austfiar^a: EG 1S94 
'lMj 1396 F: Helsleginn þór^r Arnaáon í Vestmáfina-eyjum saklaus af 
útlendum kaupinonnum, %) er þar komu i\t F: um nóttina, er*hann gekk 
af sœngínni, ok ur^u par margir a^rir stórir áverkar. F: Dóu 5 toienn 
af hvaláti á Broddanesi /). k * I 1 t i « ■; ; 4 . V >l \ 


V* \ f) 75 G. g) stö.ð'ugr ok dygit'arHgr 9: constans et piuiíj. h) ihjtgt* 
ar 9: perictdi L. ' i) h'Vílir 'o: qviescit L. k) pro seqv* Ft^kom 

ö akip i Yeatmanneyjar ok hit O'^lá fyrlr o: ^tin^ naves » I 

I ANNÁLBS J8LANDICL 371 

FaculMes catjkedrœ Holetms admodum consumtœ sunt. Episcopus navemy 

qvam a Thorsteino nomophylaoe pro seæaginta centenariis acceperat^ pee- 

am idoneam reftd curatH. Episcopus etiam narem vectoriam Holensem 

in BttœfeUsnemm ire fecit^ qvœ vetusta^ et pro Berutica adhœc infrictay 

cum tribus anchoris ibi stMíueita esU Homines qvinqve in Snœfellsne^o 

submersi suht^ — Ormus ÐattuSy famulus episcopi y Gissurum Jonœ Jilium^ 

Borium cognominatum^ inhocentem die domiféica ante festum Mariœ poste- 

rius^ ante triclinium episcopij in cœnobio Modruvalletisl iftierfedt; OisS' 

urue etiam episeopi famulus erat. Ormus autem ccsdis se reum esse uh 

tro confessuSj Nicolaum se ipse Ormi filium nomitiavitj af hoc se nomine^ 

baptizatum adseruity ai Ormi tiomine confirmatum. TuticJPetrus episcopus 

•#1 pisitatiotie partis bore^Uis dioceseoa ihi {Mödrutmllis) commoratus est. 

Hoc autumno ineolœ qvantitatem bonorum suorum adjurare tetiebantur et 

plures suas facultates minorjes dixeruntj qvam re vera essetit. Per totam 

fere íslandiam magtia erat peti^ria alimetitorum j et pisdum aridorum. 

Ver ralde frigidum eratj etœstas gramitium itiferHlis ; pecudum aliqvatita 

etrages. Aicolaus prœfectus navisj cui tiomen Lauretitii patéllaj et TXor- 

modus Vidarifilius obierunt. Öissurus interfeetus. ThorgeirusE^illi Jilius 

et Ihrjius Kodraui fUius esspirarunt. 

1395. Obitus Sœmutidi saeerdotis Thorsteini ftlH (cognomento') Fjardij 
mane ipsius festi paschatiSj dum cruces sublatœ sunt, antio œtatis suœ sep- 
tuagesimo sesto* Ille vir itmgnisy animo constanSj multis virtutibus prœ^ 
dUu8j et anitmi liberalitaíe yriEcelluitj tiutiqvam potestatem aut prœfectU" 
rám mllam ab episcopo oblatam tíecipere voluitj ne sibi diserimeu aut 
anittsæ periculum inde fieretí atite fores templi Bofetisis iti Vapnafjórdo 
eepsslteéS jacetj quod tensplum imprimis honore habuerat. 

1396. Ðominus Vilchitius in Atsstfjordos ad visitatidas ecelesias 
profectus'est. 

139T. Dominus Vilchinus in Aústffordos eqvo vectus iter fecit* 

» 

HkardsiS Amœ fUius noctUj cum iti Vestmati^eyis lectu exíbat ab esteris 

F'esimanneyas venentni, sexta vero ibidem in anchorisst eterai. l) Hic de- 

sinii Cod. F. f 872 ÍSLENZKIR ANNÁLAIL 139a £6 1396 L: Hogginn.Páll Gaddr.Gu^miifidsson» fyrir þat er 
hann særSi Jón bónda Hákonarson lemstrar-sári í þíngreiS; komst bano 
i kyrkju at Ey^um í Fijótsdals-héra^í ok var sfóan teiann þaSan met , 
þeim hættí, at hann var borinn át af kyrkjunni soFandi;^ gjordn þat f>rir 
menÁ ( dular-kke^um], ok urSu eigi kenndir af alþý^u; var hann flattr 
náf^r um land ok hogginn á Húnavatns-þingi j bauS hann mörg bo^ á^r 
sér til lífs, ok vildu Nor^lendingar þau eigi hafa, þvi engir treystust at 
eiga hann yfir hoHSi sér. 

1399. ,EG 1397 LM: Veginn Jón Afbrag^ i Borgaríir^i af Gunn- 
langi Magnússynr ok hans sveinum« 

1400. EG 1398 L: Högginn Gunnlögr béndi Magnússon i Reykholti 
i Borgarfir^t^ fyrir þat^ er hann veitti áverka Jóai AfbragS, þann haan 
fikk bana af, ok mörgum ö^rum málaferlum var hann borinn um heim* 
sáknir^ ok Ö^ru har^ligu frammfer^i vit bændur, þá hann haí^i sýslu 
konúngs yfln Yoru þar hoggnir met hönum tveir sveinar hans ; hét annar 
þorsteinn en annar Björn. I þeim sama mána^i var hogginn hinn þri^ji, 
er Sigfijs hét, ok var lokka^r út af kyrkjunni i Bœ i Boi^arfir%i, sem 
Gu% hafi þeirra sál allra saman. 

1401. EG 1400 L: UtanfercS hustrii Solveigar þorsteinsdóttur i 
Vatnsfir^i, er átti Björn Einarsson, í þeirri ferju, er hann sjálfr lét byggja 
at helmingi vit kyrkjuna i Skáiholti, kom hún framm met heilu ek ItoldnQ* 

1402. EG 1401 L: Braut Kana-'bátinn austr fyrir ^fíSu, töpu^ust 
margir mcnn ok raestr hluti góts« EG: 1401 LMr'Utkoma herra Vilkins 
í Austljðr^um met heilu ok höldnu. Kom út Hval-Einar Herjóifsson^ met 
þat skip, er hann áttí sjálfr. Kom þar út i «va 'mikii bráSa-sótt^ at menn 
lágudauSir innanþriggja nátta, m) þar til er heiti^ var þrímur lof-inaMiun 
met sæmiligu bæna-haldi ok Ijósbruna, EG : var lofát þur-ríostu fyrir kyndil- 

ni) Ita LSI. Menn hofðu \fk slór heit o: muUa tum vota facia #imí. ANNALES ISLANÐJCL m • • mere0taribm$ y qw tbi app$$leránty inmceni necakis e$ty mmliiqve 
graeiter eutnerati eunt. Qeinigee homines Broddanesi come$tiane camie 
cetariœ marte repentiua esstincti sunt. 

13S8. Píaulus Oaddus Oudmundi JUius decoUatus estj ea causuy qvod 
Jonam colonum Haqvim ýilium in itinere eqeestri ad comitia gravihus tul^ 
nerHus affecerat^ lUe in templum Eidense in tractu Fljotsdalensi confugitj 
ubi * captus et templo dormiens elatus est a viris tribus personatis j fmlgo 
non agnitis. Ille deinde in regionem bore^dem deportatus et in foro Hu^ 
navainefisi supplicio adfectus est. Multa ad vitam redimendam obtuUtf 
qvæ incolœ boreales acceptare noluercj non ausi illum sibi imminetítem 
hahere. ^ 

1399. , Jonas Afbragd (prœrogativa excellentia) in Borgarfjor'do a 
Ounniögo Magni Jilio et adseclis ejus interfectus est» 

1490. Ounnlogus colonus Misgni filim in ReikhoUo Borgarfiordefisi- 
capite truncatus esty propter ea, qtod Jonœ Afbragd vul/ms intulerat letki* 
ferumj qvin etiam ilte multorum aliorum criminum accusatus erat^ putm 
invasionum in hominum domicilia pluriumqve injuriose in colonos actorum 
qvibus toparcha a rege erat prœfectus; cumilloibi duo ejus comites decol' 
latifuere^ qvorum ufii Thorsteifíij aUeri Bfórnonis fuit nomen. ^Bodem qvo- 
qve mense tertiuSj fwmifie Sigfusus^ e templo Baei BorgarffordetBSÍs illece* 
bris eaocatus occidebatur; eorum onBnium animas deus servei. 

1401. Péregrinaiio domifue Solveigœ J%orsteifii nata uxoris Bjor^ 
nonis Eifiari filii de Vatnsfjordo m navigio , qvod ipse - ex parte dimtdia 
cum templo SchalhoUensi cofutruendum curavU. Illa salva et if$columis in 
Norvegiam pervetUt. 

1402. NavÍB, nomifiata Eanabátury oriefstem versus pro tractuSi- 
densi fiaufragium passa esty hominum multi^ facultatum vero pars m^ucima 
periité Domifíus Vilchinus rebus omnibus salvis ac ificolutnibus in Islofs» 
diam redtit^ Austfiordis appellans. Advenit etiam HvaUBifiarus Herjolfifilius^ 
nave sua vectus. In ista nave morbus adeo repehíinus in Islc iiam allatus 
esty ut homifieseo correpti intra tertiam fwctemmortui essenty dofiec voveretur^ m ÍSLENZKm ANNÁLAR. messuy en vatn-fasta fyrir jól æfinlega. E6: 13|1 LM. Fengu flfóaii flestir 
akripta-mál á%r enn létost' Gekk sóttin lun hausttt fyrir sunnan land met 
gvá mikilli ógn, at aleyddi bæi víSa, en fólkit var ekki sjálf-bjarga þat 
éptír UfSi, SoliEGi i mörgum stð^um. EG: 1341 LM: Sira ii)AUSvart. 
köfVaaon dey^i fyrstr um haustit af kennimönnum, ok þær n»at hvtíSb 
Gr(mr kyrkju-prestr í Skálholti, si^an hverr eptir annan o) heima - presta. 
Síra Höskuldr rá^smaSr á jóladaginn sjáifan. Aleyddi þá þegar sta^inn 
at lærSum mdnnum ok ieikumy />) fyrir.utan biskupinn ok 8 leilonenit 
LM : þetta var koUut plágan mikla ok fyrsta. 1403. EG: 1348 L« q) ManndauSa-ár hitmikla álslandi. Anda^ist 
Páll ábóti í YiSey ok herra þorsteinn firá Helgafelli, herra Runólfr af 
þykkvabæ ok sex bræ^r, en a)9rir sex hfSví eptin Anda^ist Haldóra 
abbadís í Kyrkjubæ ok sjo systur, en sex lifVu eptir* Víg)$ frú Gu^rún 
abbadís Haldórsdóttír. 8oK L: þá gekk mest plágan fyrri. EGL: Eyddi 
staSinn 3 tíma at r) mannfólki , svá at um si^ir mjólku^u systurnar þær 
til voru s) fénaSinn, ok kunnu flestallar iíti^ til» sem von var, er slíkan 
starfa höföu aldrei íyrri liaft Komu þar til lcyrkju hálfr átti tugr hins 
sjoonda hundra^s dau^ra manna^ svá talit var9; en siíSan varS ekki 
reiknat fyrir mannQolda sakir, svá deySi margt si¥an. Sama ár eyddi 
sta%inn i þykkvabæ þrisvar at mannfölkiy svá ekki var eptir nema 8 bræSri 
n\k heima væri, ok einn hús-karl sta^arins, ok hann bar mat fyrirþi, 
ok þ& til komu. Anda^ist Gísli Svartsson frá Reykhólum, Jón Guttormsson 
i Hvammiý ok þór%r undan Núpi, ok Páll t) þorvar^son frá Éy^um aust- 
an, ok Seselja þorsteinsdóttir hans hústrú. þat sama ár var^ sáatbur^r 
nor^r á Hátogalandi í Noregi, át einn Finnr» sá er Fe^míngr héty lá útí f 
einni bjarg-skoru heil þrjú ftr, svá sem dau^r væri, lá þar hjá honum 
bogi hans ok orvamæli, féllu hvðrki á hann dýr né fuglar alla þessa stund, n) Alexius LM. ö) heiaa-pretta úmUi. LM. - p) prð 

fyrir «tan LH< nri ei lifði neMa o: ut tmnium m vhrit remansertmt. 
^) ita L: 01 þá Ttr mikill aiann-dnuði á Islandi a: htm wutgna AJtJfALEB ISLAIiÐlCL 375 

ut tre$ kjfumi sm€r$ iigmg eum suppltcaitanibui canielisqte ineensis celt^a^ 
rentur. Voto etium sese obstring^nt antefestum purificatioms Mariœ sic* 
cum modo ciium comesturosp sed ante festum jolense mhil msiaqeam se 6t6#* 
turosi éeinde pleriqvCf priusqeam aniwHsm efflaieere^ a peccatis sunt ábsoluti. 
Autumno per qeadrantem australem morhus ille tanta cum ci grassatus esty 
ut passim eillœ incolis nudarentur^ et multis locis superstites domestici 
sibi Kaud sufflcerenU Primus sacerdotum autumno obiit dominu$ Alus 
Seartkofdij qvem frater Orimus pastor caikedralis Sckalkoltemis secutus 
estf et deinde pastores catkedrales alius póst alium exstincti sunt. Ðominus 
Hoskuldus dispfinsator ipso festo folensi esspiravit. Tum sedes catkedralis 
Htteratis et laicis privata esty escepto episcopo et ds$obus laicis. Bœc 
pestis ingem et prima dicehatur. 

1403. Afums kominum strage in Islandia famosissimus. Obierunt 
Pamlus abbas VidejfcnsiSy dominus Tkorsteinus Helgafelli dominusqte Bmé" 
olfus Tkjfikrabœi cum ses frsOribusy ses autem alii superstites fuere. 
Obitus Haldorœ otAatissœ JKjfrifubœemis et septem sororum, sex su* 
perstitihus. Gudruna Haldori filia ad officium antistitœ initiata* Tum 
pestis prior maxima vi grassabatur. JUonasterium ter kominibus ita 
castatum est^ ut tandem sororeSy qcœ in vivis remamerantj vaccarmm et 
ovium lactariarum mulgendi opus in se susceperint^ cujus plerœqve pa- 
rum erant peritœy non prœter opiniouemy utpote qvibus talis labor prius 
omniiéo imolitm fuerit* Ad koc templum funera sepelietida afferebantur 
qvœ numerum s